SlideShare a Scribd company logo
Kalite Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Kalite Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
Kalite
Yönetimi
Kalite Kontrolü
Kalite Güvencesi
Sağlama
Kalite Yönetimi
Planlama
Hazırlayan: Beka Cotur
• Kalite, bir projenin gereksinimlerinin karşılanma derecesini gösterir
• Kalite Yönetimi, projenin gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için
prensip ve prosedürler belirlenmesidir
• Projenin gereksinimlerinden sapmadan tamamlanmasını sağlar
• Kalite ile Derece farkı:
• Kalite gereksinimlerini karşılamayan kalite (düşük kalite) her zaman
problemdir
• Düşük derece tercih edilen teknik özellikleri gösterir, problem olmayabilir
Araçlar
Kalite Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
• Eğer uygun bir düşük-sınıf yazılım ürünü (sınırlı özelliklere sahip bir
yazılım) yüksek kaliteye sahip olursa (belirgin kusurlara sahip
olmaması, açık bir kılavuzu olması), bu bir sorun olmayabilir. Bu
örnekte ürün, genel kullanım amacı için uygun olacaktır.
• Eğer yüksek-sınıf bir yazılım ürünü (çok çeşitli özelliklere sahip bir
yazılım) düşük kaliteli olursa (pek çok kusur, kötü düzenlenmiş bir
kullanıcı dokümantasyonu), bu bir sorun olabilir. Esas itibariyle,
yüksek dereceli özellikleri başarısızdır ve/veya düşük kalitesi nedeniyle
yetersizdir
Araçlar
Kalite Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
ISO uyumluluğuna ulaşma kapsamında, modern kalite yönetim yaklaşımlan
sapmaları asgari seviyeye indirmeyi ve tanımlanan gereksinimleri karşılayan
sonuçlar sunmayı amaçlar. Bu yaklaşımlar, aşağıdakileri önemli kılar:
• Müşteri Memnuniyeti
• Denetim yerine Önleme: Hataları önlemenin maliyeti < Hataları düzeltme
maliyeti
• Sürekli iyileştirme (KAIZEN)
• Kalite iyileştirme girişimleri Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma
• Süreç geliştirme modelleri OPM3 (Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli),
CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu)
• Altın kaplama : Müşteriye ekstralar vermek – Önerilmez
• Marjinal Analiz: Kaliteyi geliştirme ile elde edilecek faydanın bu kaliteye
erişmek için ödenecek maliyete eşit olması
Araçlar
Kalite Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Kapsam dayanağı
• Paydaş listesi
• Gereksinim dokümantasyonu
• Risk listesi
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Maliyet fayda analizi
• Kalitenin Maliyeti
• Kontrol tabloları
• 7 temel kalite aracı
• Karşılaştırma
• Deney tasarımı
• İstatiksel örnekleme
• Toplantılar
• Kalite yönetim planı
• Süreç iyileştirme planı
• Kalite metrikleri
• Kalite kontrol listeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
Kalite Yönetimi
Planlama
Kalite Yönetimi
• Kalite Yönetimi Planlama: Proje ve teslimatlarının kalite gereksinimleri
ve/veya standartlarının belirlenmesi ve projenin kalite gereksinimlerine
uygunluğunu nasıl göstereceğinin belgelendirilmesine yönelik bir süreçtir.
Hazırlayan: Beka Cotur
• Maliyet fayda analizi
• Kalite gereksinimlerini karşılamanın faydasının, maliyeti ile kıyaslanması
• Deney tasarımı
• Hangi değişkenin kaliteyi iyileştireceğini saptamak
• Her bir faktörü tek tek değiştirmek yerine hepsini sistematik olarak değiştirme
• İstatiksel örnekleme
• Tüm nüfusu incelemenin maliyetli ve uzun sürecek olmasından dolayı,
örneklem kümesi oluşturmak
• Akış diyagramlanması
• Süreçleri veya iş akışlarını gözlemleyerek potansiyel kalite problemlerini
bulmak
Kalite Yönetimi Kalite Yönetimi
Planlama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Kalitenin Maliyeti: Kaliteye uymanın maliyetinin kaliteye uymamanın
maliyeti ile kıyaslanması
Kalite Yönetimi
PlanlamaKalite Yönetimi
Araçlar
Kaliteye Uyma Maliyeti Kaliteye Uymama Maliyeti
Önleme Maliyetleri
Kaliteli ürün yaratma
İç Hata Maliyetleri
Proje tarafından bulunan hatalar
• Kalite eğitimi • Mesai / Düzeltme
• Süreçleri dokümante etmek • Hatalı üretim (atık)
• Ekipman
• Kaliteyi ve süreçleri bilen çalışanlar
Değer Biçme Maliyeti
Kalitenin değerlendirilmesi:
Dış Hata Maliyetleri
Müşteri tarafından bulunan hatalar:
• Test etme • Envanter maliyeti
• Tahribatlı deneme • Garanti maliyeti
• Kalite denetimi • Kaybeden işletme
<
Hazırlayan: Beka Cotur
• Kontrol tabloları
Kalite Yönetimi
PlanlamaKalite Yönetimi
Araçlar En yüksek kontrol limiti
En düşük kontrol limiti
Kontrol dışı
Atanabilir / özel neden
Şartname limiti: müşteri
tarafından istenen
limittir, kontrol limitine
göre hesaplanmaz
Normal ve beklenen varyasyon
Genelde 3 veya 6 sigma
7’nin Kuralı (rastgele olmayan veri noktaları)
Kontrol dışı
Atanabilir / özel neden
Normal dağılım eğrisi
Hazırlayan: Beka Cotur
• Kalite Yönetim Planı:
• Proje yönetim metodu
• Kaliteyi yönetmedeki rol ve sorumluluklar
• Teslimat ölçümü
• Süreç gözden geçirmesi
• Ana kontrol noktaları
• Denetim ve kabul kriterleri
• Kalite metrikleri
• Kalite kontrol sürecinin nasıl yöneteceğini belirten operasyon
• Ölçülmesi önemli olan konuları belirlemek ve hangi ölçülerin kabul edilebileceğine karar
vermek
• Kalite kontrol listeleri
• Denetimden geçecek maddelerin, izlenmesi gereken adımların ve bulunan hataların listesi
Kalite Yönetimi
PlanlamaKalite Yönetimi
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Kalite yönetim planı
• Süreç iyileştirme planı
• Kalite metrikleri
• Kalite kontrol ölçümleri
• Proje belgeleri
• Kalite Yönetim ve Kontrol
Araçları
• Kalite denetimi
• Süreç analizi
• Organizasyonel süreç
varlıkları güncellemeleri
• Değişiklik istekleri
• Proje yönetim dokümanı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
Kalite Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Kalite Güvencesi
Sağlama
• Kalite Güvencesi Sağlama: Kalite standartlarının ve operasyonel
tanımlarının kullanıldığını temin etmek amacıyla kalite
gereksinimlerini ve kalite kontrol ölçümü sonuçlarının denetlenmesi
Hazırlayan: Beka Cotur
Standardı kullanıyor muyuz?
Standardı geliştirebilir miyiz?
• Kalite denetimleri
• Şirket prensipleri, standartları ve prosedürlerine uygunluğun gözlenmesi
• Verimli ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı
• En iyi uygulamaların belirlenmesi
• Öğrenilen dersler
• Süreç Analizi
• Neden sonuç analizi
Kalite Yönetimi Kalite Güvencesi
Sağlama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Yedi Kalite Yönetimi ve Kontrol Araçlarının Grafik Gösterimi
Kalite Yönetimi Kalite Güvencesi
Sağlama
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Kalite metrikleri
• Kalite kontrol listesi
• İş performans verileri
• Onaylanmış değişiklik istekleri
• Teslimatlar
• Organizasyonel süreç varlıkları
• Neden sonuç diyagramları
• Kontrol tabloları
• Akış diyagramlanması
• Histogram
• Pareto tablosu
• Dağılım diyagramı
• İstatiksel örnekleme
• Denetim
• Kalite kontrol ölçümleri
• Onaylanmış değişiklikler
• Doğrulanmış teslimatlar
• Çalışma performansı bilgileri
• Organizasyonel süreç güncellemeleri
• Değişiklik istekleri
• Proje yönetim dokümanı
güncellemeleri
• Proje dokümanı güncellemeleri
Kalite KontrolüKalite Yönetimi
• Kalite Kontrolü: Performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri
önermek amacıyla kalite aktivitelerinin izlenmesi ve sonuçlarının kayıt
altına alınması
Hazırlayan: Beka Cotur
• Neden sonuç diyagramları (Ishikawa veya Balık Kılçığı diyagramı)
• Düşünmeyi tetikler, düşünceleri organize eder ve tartışma ortamı yaratır
• İstenen bir sonuç için gerekli faktörleri keşfetmeye yarar
• Histogram
• Belli bir problem / durumun ne kadar sıklıkla ortaya çıktığını gösterir
• Pareto tablosu (80/20 kuralı)
• Meydana gelme sıklığına göre sıralanmış histogramdır, en kritik sorunlara
dikkat edilmesini sağlar
• Sorunların %80’i sebeplerin %20’sinden kaynaklanır
• Dağılım diyagramı  Regresyon Analizi
• Denetim çizelgesi
Kalite Yönetimi Kalite Kontrolü
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur
• Karşılıklı Hariç: eğer 2 olay aynı anda gerçekleşemezse
• Normal Dağılım: Yaygın olasılık yoğunluk dağılım tablosu
• İstatiksel Bağımsızlık: Bir olayın olma olasılığının başka bir olayın olma
olasılığını etkilememesi
• Standart sapma (veya Sigma): Orta noktadan ne kadar uzaktayız
• 3 veya 6 sigma
• Başarılmak istenen kalite seviyesini temsil eder
• 6σ kalite standardı 3σ kalite standardından yüksektir
• Kontrol tablosundaki en yüksek ve en düşük kontrol
limitlerini hesaplamak için kullanılır
Kalite Yönetimi Kalite Kontrolü
σ Sayısı
2 kontrol limiti arasındaki
oluşumların yüzdesi
1 68.26%
2 95.64%
3 99.73%
6 99.99985%
Araçlar
Hazırlayan: Beka Cotur

More Related Content

What's hot

3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Risk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı OluşturmaRisk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı Oluşturma
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
Mustafa Said YILDIZ
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
F. Zehra Korucuoğlu
 
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...
Prof. Dr. Halit Hami Öz
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Salih GÜMÜŞ
 
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ALTAN CENGİZ
 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiKalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimipydem
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Yaratıcı Düşünme ve Eğitimi
Yaratıcı Düşünme ve EğitimiYaratıcı Düşünme ve Eğitimi
Yaratıcı Düşünme ve Eğitimi
oguzcanyavas
 
0 proje yonetimi egitimi
0  proje yonetimi egitimi0  proje yonetimi egitimi
0 proje yonetimi egitimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeMehmetKoz
 
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam YönetimiProje Kapsam Yönetimi
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiFezile Ishik
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
Melih ÖZCANLI
 

What's hot (20)

Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
 
Kapsam yönetimi
Kapsam yönetimiKapsam yönetimi
Kapsam yönetimi
 
Risk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı OluşturmaRisk Yönetim Planı Oluşturma
Risk Yönetim Planı Oluşturma
 
Kalite yonetimi
Kalite yonetimiKalite yonetimi
Kalite yonetimi
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
 
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 03-toplam kali̇te yöneti̇mi̇-prof.d...
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel EğitimiKalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 
Yaratıcı Düşünme ve Eğitimi
Yaratıcı Düşünme ve EğitimiYaratıcı Düşünme ve Eğitimi
Yaratıcı Düşünme ve Eğitimi
 
0 proje yonetimi egitimi
0  proje yonetimi egitimi0  proje yonetimi egitimi
0 proje yonetimi egitimi
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
 
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam YönetimiProje Kapsam Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
 
PROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZUPROJE YONETIMI KILAVUZU
PROJE YONETIMI KILAVUZU
 

Viewers also liked

1 entegrasyon yonetimi
1  entegrasyon yonetimi1  entegrasyon yonetimi
1 entegrasyon yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARPROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
turkates
 
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
turkates
 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
turkates
 
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Hakan Aksungar, MBA, PMP
 
Proje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimiProje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimi
İsmail Hasipek
 

Viewers also liked (6)

1 entegrasyon yonetimi
1  entegrasyon yonetimi1  entegrasyon yonetimi
1 entegrasyon yonetimi
 
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARPROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİPROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ
 
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİPROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
 
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi OlgunluğuProjelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
Projelerde Paydaş Yönetimi Olgunluğu
 
Proje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimiProje döngü yönetimi
Proje döngü yönetimi
 

Similar to 5 kalite yonetimi

ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
Fırat Özel
 
Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi111meryem11
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
CihanYasar
 
6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
KADIKIZI
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
Fırat Özel
 
Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304
Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304
Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304
S.Oguz Savas
 
Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
Fırat Özel
 
Capability Maturity Model
Capability Maturity ModelCapability Maturity Model
Capability Maturity Model
Nuri Cankaya
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
Fırat Özel
 
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisiİşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
Istanbul Business Consulting Group
 
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa Değerli
 
Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...
Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...
Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...
Deniz Gungor
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Dr. Mustafa Değerli
 
Kalite Maliyetleri
Kalite MaliyetleriKalite Maliyetleri
Kalite MaliyetleriMehmetKoz
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
TheBASolutions
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
halilaksu
 
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim SistemiISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
OKTAY ÖZDEMİR
 

Similar to 5 kalite yonetimi (20)

ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
 
Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1
 
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
546634482-Vda-6-3-Proses-Denetimi.pdf
 
6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
 
Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304
Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304
Tıbbi cihazlarda yazılım yaşam çevrimi EN 62304
 
Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
 
Capability Maturity Model
Capability Maturity ModelCapability Maturity Model
Capability Maturity Model
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
 
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisiİşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
İşletmelerde Stratejik Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Metodolojisi
 
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
 
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
 
Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...
Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...
Bir CMMI Seviye 5 Organizasyonel Performans Yönetim Projesi Örneği: Kod Kalit...
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
 
Süreç yönetimi
Süreç yönetimiSüreç yönetimi
Süreç yönetimi
 
Kalite Maliyetleri
Kalite MaliyetleriKalite Maliyetleri
Kalite Maliyetleri
 
Kfg
KfgKfg
Kfg
 
09092014 ata ws
09092014 ata ws09092014 ata ws
09092014 ata ws
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
 
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim SistemiISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
 

5 kalite yonetimi

 • 2. Kalite Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı Kalite Yönetimi Kalite Kontrolü Kalite Güvencesi Sağlama Kalite Yönetimi Planlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 3. • Kalite, bir projenin gereksinimlerinin karşılanma derecesini gösterir • Kalite Yönetimi, projenin gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için prensip ve prosedürler belirlenmesidir • Projenin gereksinimlerinden sapmadan tamamlanmasını sağlar • Kalite ile Derece farkı: • Kalite gereksinimlerini karşılamayan kalite (düşük kalite) her zaman problemdir • Düşük derece tercih edilen teknik özellikleri gösterir, problem olmayabilir Araçlar Kalite Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 4. • Eğer uygun bir düşük-sınıf yazılım ürünü (sınırlı özelliklere sahip bir yazılım) yüksek kaliteye sahip olursa (belirgin kusurlara sahip olmaması, açık bir kılavuzu olması), bu bir sorun olmayabilir. Bu örnekte ürün, genel kullanım amacı için uygun olacaktır. • Eğer yüksek-sınıf bir yazılım ürünü (çok çeşitli özelliklere sahip bir yazılım) düşük kaliteli olursa (pek çok kusur, kötü düzenlenmiş bir kullanıcı dokümantasyonu), bu bir sorun olabilir. Esas itibariyle, yüksek dereceli özellikleri başarısızdır ve/veya düşük kalitesi nedeniyle yetersizdir Araçlar Kalite Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 5. ISO uyumluluğuna ulaşma kapsamında, modern kalite yönetim yaklaşımlan sapmaları asgari seviyeye indirmeyi ve tanımlanan gereksinimleri karşılayan sonuçlar sunmayı amaçlar. Bu yaklaşımlar, aşağıdakileri önemli kılar: • Müşteri Memnuniyeti • Denetim yerine Önleme: Hataları önlemenin maliyeti < Hataları düzeltme maliyeti • Sürekli iyileştirme (KAIZEN) • Kalite iyileştirme girişimleri Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma • Süreç geliştirme modelleri OPM3 (Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli), CMMI (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu) • Altın kaplama : Müşteriye ekstralar vermek – Önerilmez • Marjinal Analiz: Kaliteyi geliştirme ile elde edilecek faydanın bu kaliteye erişmek için ödenecek maliyete eşit olması Araçlar Kalite Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 6. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Kapsam dayanağı • Paydaş listesi • Gereksinim dokümantasyonu • Risk listesi • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Maliyet fayda analizi • Kalitenin Maliyeti • Kontrol tabloları • 7 temel kalite aracı • Karşılaştırma • Deney tasarımı • İstatiksel örnekleme • Toplantılar • Kalite yönetim planı • Süreç iyileştirme planı • Kalite metrikleri • Kalite kontrol listeleri • Proje dokümanı güncellemeleri Kalite Yönetimi Planlama Kalite Yönetimi • Kalite Yönetimi Planlama: Proje ve teslimatlarının kalite gereksinimleri ve/veya standartlarının belirlenmesi ve projenin kalite gereksinimlerine uygunluğunu nasıl göstereceğinin belgelendirilmesine yönelik bir süreçtir. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 7. • Maliyet fayda analizi • Kalite gereksinimlerini karşılamanın faydasının, maliyeti ile kıyaslanması • Deney tasarımı • Hangi değişkenin kaliteyi iyileştireceğini saptamak • Her bir faktörü tek tek değiştirmek yerine hepsini sistematik olarak değiştirme • İstatiksel örnekleme • Tüm nüfusu incelemenin maliyetli ve uzun sürecek olmasından dolayı, örneklem kümesi oluşturmak • Akış diyagramlanması • Süreçleri veya iş akışlarını gözlemleyerek potansiyel kalite problemlerini bulmak Kalite Yönetimi Kalite Yönetimi Planlama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 8. • Kalitenin Maliyeti: Kaliteye uymanın maliyetinin kaliteye uymamanın maliyeti ile kıyaslanması Kalite Yönetimi PlanlamaKalite Yönetimi Araçlar Kaliteye Uyma Maliyeti Kaliteye Uymama Maliyeti Önleme Maliyetleri Kaliteli ürün yaratma İç Hata Maliyetleri Proje tarafından bulunan hatalar • Kalite eğitimi • Mesai / Düzeltme • Süreçleri dokümante etmek • Hatalı üretim (atık) • Ekipman • Kaliteyi ve süreçleri bilen çalışanlar Değer Biçme Maliyeti Kalitenin değerlendirilmesi: Dış Hata Maliyetleri Müşteri tarafından bulunan hatalar: • Test etme • Envanter maliyeti • Tahribatlı deneme • Garanti maliyeti • Kalite denetimi • Kaybeden işletme < Hazırlayan: Beka Cotur
 • 9. • Kontrol tabloları Kalite Yönetimi PlanlamaKalite Yönetimi Araçlar En yüksek kontrol limiti En düşük kontrol limiti Kontrol dışı Atanabilir / özel neden Şartname limiti: müşteri tarafından istenen limittir, kontrol limitine göre hesaplanmaz Normal ve beklenen varyasyon Genelde 3 veya 6 sigma 7’nin Kuralı (rastgele olmayan veri noktaları) Kontrol dışı Atanabilir / özel neden Normal dağılım eğrisi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 10. • Kalite Yönetim Planı: • Proje yönetim metodu • Kaliteyi yönetmedeki rol ve sorumluluklar • Teslimat ölçümü • Süreç gözden geçirmesi • Ana kontrol noktaları • Denetim ve kabul kriterleri • Kalite metrikleri • Kalite kontrol sürecinin nasıl yöneteceğini belirten operasyon • Ölçülmesi önemli olan konuları belirlemek ve hangi ölçülerin kabul edilebileceğine karar vermek • Kalite kontrol listeleri • Denetimden geçecek maddelerin, izlenmesi gereken adımların ve bulunan hataların listesi Kalite Yönetimi PlanlamaKalite Yönetimi Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 11. Girdiler Araçlar Çıktılar • Kalite yönetim planı • Süreç iyileştirme planı • Kalite metrikleri • Kalite kontrol ölçümleri • Proje belgeleri • Kalite Yönetim ve Kontrol Araçları • Kalite denetimi • Süreç analizi • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri • Değişiklik istekleri • Proje yönetim dokümanı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri Kalite Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Kalite Güvencesi Sağlama • Kalite Güvencesi Sağlama: Kalite standartlarının ve operasyonel tanımlarının kullanıldığını temin etmek amacıyla kalite gereksinimlerini ve kalite kontrol ölçümü sonuçlarının denetlenmesi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 12. Standardı kullanıyor muyuz? Standardı geliştirebilir miyiz? • Kalite denetimleri • Şirket prensipleri, standartları ve prosedürlerine uygunluğun gözlenmesi • Verimli ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı • En iyi uygulamaların belirlenmesi • Öğrenilen dersler • Süreç Analizi • Neden sonuç analizi Kalite Yönetimi Kalite Güvencesi Sağlama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 13. Yedi Kalite Yönetimi ve Kontrol Araçlarının Grafik Gösterimi Kalite Yönetimi Kalite Güvencesi Sağlama Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 14. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Kalite metrikleri • Kalite kontrol listesi • İş performans verileri • Onaylanmış değişiklik istekleri • Teslimatlar • Organizasyonel süreç varlıkları • Neden sonuç diyagramları • Kontrol tabloları • Akış diyagramlanması • Histogram • Pareto tablosu • Dağılım diyagramı • İstatiksel örnekleme • Denetim • Kalite kontrol ölçümleri • Onaylanmış değişiklikler • Doğrulanmış teslimatlar • Çalışma performansı bilgileri • Organizasyonel süreç güncellemeleri • Değişiklik istekleri • Proje yönetim dokümanı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri Kalite KontrolüKalite Yönetimi • Kalite Kontrolü: Performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri önermek amacıyla kalite aktivitelerinin izlenmesi ve sonuçlarının kayıt altına alınması Hazırlayan: Beka Cotur
 • 15. • Neden sonuç diyagramları (Ishikawa veya Balık Kılçığı diyagramı) • Düşünmeyi tetikler, düşünceleri organize eder ve tartışma ortamı yaratır • İstenen bir sonuç için gerekli faktörleri keşfetmeye yarar • Histogram • Belli bir problem / durumun ne kadar sıklıkla ortaya çıktığını gösterir • Pareto tablosu (80/20 kuralı) • Meydana gelme sıklığına göre sıralanmış histogramdır, en kritik sorunlara dikkat edilmesini sağlar • Sorunların %80’i sebeplerin %20’sinden kaynaklanır • Dağılım diyagramı  Regresyon Analizi • Denetim çizelgesi Kalite Yönetimi Kalite Kontrolü Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 16. • Karşılıklı Hariç: eğer 2 olay aynı anda gerçekleşemezse • Normal Dağılım: Yaygın olasılık yoğunluk dağılım tablosu • İstatiksel Bağımsızlık: Bir olayın olma olasılığının başka bir olayın olma olasılığını etkilememesi • Standart sapma (veya Sigma): Orta noktadan ne kadar uzaktayız • 3 veya 6 sigma • Başarılmak istenen kalite seviyesini temsil eder • 6σ kalite standardı 3σ kalite standardından yüksektir • Kontrol tablosundaki en yüksek ve en düşük kontrol limitlerini hesaplamak için kullanılır Kalite Yönetimi Kalite Kontrolü σ Sayısı 2 kontrol limiti arasındaki oluşumların yüzdesi 1 68.26% 2 95.64% 3 99.73% 6 99.99985% Araçlar Hazırlayan: Beka Cotur