SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Καψάλη Δέσποινα
ΔΣ Νέας Καρυάς
 «A Culture Rainbow Around Europe» (2011-2013) - Comenius
(πολιτιστικήs θεματολογίαs)- συνεργαζόμενα σχολεία:
 Karacaköy ilköğretim okulu, Catalca /Istanbul-TURKEY
 Zespół Szkół w Kochanowicach. Kochanowice-POLAND
 Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, Manresa-
SPAIN
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς, Χρυσούπολη-GREECE
 Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος
 Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 « SCC: European Students Collaborate Coop- Erasmus+ KA229»
(2017-2019) - Erasmus+ ΚΑ2 (θεματολογία: ενεργή
πολιτειότητα)- συνεργαζόμενα σχολεία:
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς της Ελλάδας
 CEIP Escola Rosa Oriol Anguera της Ισπανίας
 Elde College της Ολλανδίας
 Lemin koulukeskus της Φινλανδίας
 Vallbacksskolan της Σουηδίας
 Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος
 Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 «On the Road of Exile» (2019-2021) Erasmus+ KA229 (θεματολογία:
επαγγελματισμός προσανατολισμός- επιχειρηματικότητα)-
συνεργαζόμενα σχολεία:
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς της Ελλάδας
 CEIP Escola Rosa Oriol Anguera της Ισπανίας
 Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie της Πολωνίας
 ICS "Cecrope Barilli" της Ιταλίας
 SCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA της Ρουμανίας
 Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος
 Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 «STEM CULTURE of 21st Century» (2019-2021)
Erasmus+ KA101/ Μαθησιακής Κινητικότητας
Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης- σκιώδης
παρακολούθηση εργασίας στα σχολεία:
 Radnor Primary School της Ουαλίας
 Star of the Sea Primary School της Ιρλανδίας.
 Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος
 Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη
Δέσποινα
 «Reflecting 4 change-R4C» (2020-2021) Erasmus+ ΚΑ3/ ΙΕΠ-
σκιώδης παρακολούθηση εργασίας στα σχολεία:
 Τίτλος Δράσης ΔΣ Νέας Καρυυάς:
«Nea Karya Science Lab Academy: Το περιβάλλον» στο πλαίσιο
του οποίου εκπονήθηκαν τα επιμέρους προγράμματα:
 Α΄ τάξη: Κηπουρική και Επιστήμη (υπεύθυνη Αντεδάκη
Ευαγγελία)
 Α΄ τάξη: Εξερευνώ τον προσωπικό μου χώρο (υπεύθυνη
Λαζαρίδου Αγγελική)
 Β΄ τάξη: Βοτανόκηπος (υπεύθυνη Σκανδάλη Σωτηρία)
 Γ΄ τάξη: Διαχείριση απορριμμάτων (υπεύθυνη Δεληγιάννη
Βαΐτσα)
 Ε΄ τάξη: Γεωργία και Επιστήμη (υπεύθυνη Καψάλη Δέσποινα)
 Στ΄ τάξη: Ο κήπος του Juan Miro (υπεύθυνη Καφετζοπούλου
Λουλούδα)
 Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 Η καλή πρακτική
παρουσιάστηκε στο
διαδικτυακό
συνέδριο OPEN CLA
SSROOM με θέμα:
«Open and Distance
Education: Real cha
nge takes place in d
eep crisis»
 Δημιουργία λογαριασμό EU Login (εκτός εάν ο
εκπρόσωπος του αιτούντος διαθέτει ήδη
λογαριασμό) στο
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
 Σύνδεσημε την Πύλη «Ευκαιρίες
χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών»
στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home για
την εγγραφή (κατά περίπτωση) του
οργανισμού ή της ομάδας που εκπροσωπεί
 Ο αιτών πρέπει να εγγραφεί μόνο μία
φορά μέσω του μητρώου συμμετεχόντων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο
αιτών θα λάβει κωδικό PIC.
 Ανάρτηση απαραίτητων εγγράφων
(νομικής οντότητας κ.λπ.)
 Σχεδιασμός (καθορισμός των αναγκών, των
στόχων, των αποτελεσμάτων του σχεδίου και
των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των
μορφών των δραστηριοτήτων, του
χρονοδιαγράμματος κ.λπ.).
 Προετοιμασία (προσδιορισμός των
δραστηριοτήτων, κατάρτιση του
προγράμματος εργασίας, πρακτικές
ρυθμίσεις, επιβεβαίωση της ομάδας ή των
ομάδων στόχος των προβλεπόμενων
δραστηριοτήτων, κατάρτιση συμφωνιών με
τους εταίρους κ.λπ.)- Πράξη Συλλόγου
Διδασκόντων
 Υποβολή αίτησης
 Έγκριση του σχεδίου
 Αποδοχή του σχεδίου- Πράξη Συλλόγου
Διδασκόντων & Υπογραφή της Σύμβασης
από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων

 Υλοποίηση κινηκοτήτων (Πράξη Συλλόγου
Διδασκόντων, άδεια μετακίνησης από την
υπηρεσία, έγγραφα, ενημέρωση του
Mobility tool κ.λπ.)
 Παρακολούθηση (αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων και του αντίκτυπου τους
σε διάφορα επίπεδα, ανταλλαγή και χρήση
των αποτελεσμάτων του σχεδίου)
 Συμπλήρωση τελικής έκθεσης στο Mobility
Tool από όλους τους εταίρους (κάθε
εταίρος συμπληρώνει τη δική του σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους και εντός
40 ημερών μετά από τη λήξη του σχεδίου)
 Αποστολή παραδοτέων στο ΙΚΥ (εντός 40
ημερών μετά από τη λήξη του σχεδίου)
 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 παρακολούθηση εργασίας και μαθήματα
επαγγελματικής επιμόρφωσης
 ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες
κινητικότητας για μαθητές
 πρόσκληση εμπειρογνωμόνων
 άλλες δραστηριότητες
 Βραχυπρόθεσμα σχέδια για την
κινητικότητα μαθητών και προσωπικού
(διάρκεια έξι έως δεκαοκτώ μήνες)
 Διαπιστευμένα σχέδια για την κινητικότητα
μαθητών και προσωπικού — τα εν λόγω
σχέδια είναι διαθέσιμα μόνο για
οργανισμούς που διαθέτουν διαπίστευση
Erasmus στον τομέα της σχολικής
εκπαίδευσης (1 έτος- μέχρι τη λήξη της
διαπίστευσης)
 Με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενη
κοινοπραξία κινητικότητας στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ επικεφαλής της
οποίας είναι κάποιος διαπιστευμένος
συντονιστής κοινοπραξίας στη χώρα τους ο
οποίος δέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία.
 Με την υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη
χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να
υποδεχθεί εκπαιδευόμενους ή προσωπικό από
οργανισμό-εταίρο του εξωτερικού.
 Συμπράξεις συνεργασίας
 Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 Ένταξη και πολυμορφία σε όλους τους
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της νεολαίας και του αθλητισμού
 Περιβάλλον και καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής
 Αντιμετώπιση του ψηφιακού
μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης της
ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και
ικανότητας
 Κοινές αξίες και συμμετοχή στα κοινά
 Αντιμετώπιση του μαθησιακού
μειονεκτήματος, της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και της
χαμηλής επάρκειας σε βασικές δεξιότητες
 Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των
διευθυντών σχολείων και άλλων
εκπαιδευτικών επαγγελμάτων
 Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων
 Προώθηση μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης για τη διδασκαλία και
εκμάθηση γλωσσών
 Προώθηση του ενδιαφέροντος και της
αριστείας στους τομείς της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και των
μαθηματικών (STEM), και της προσέγγισης
STEAM και προώθηση του ενδιαφέροντος
των κοριτσιών στην προσέγγιση STEM
 Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας συστημάτων
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
 Αναγνώριση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες σε
διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα
 Υποστήριξη των φορέων καινοτομίας στο
σχολείο
 Υποστήριξη της απάντησης των
ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στον πόλεμο στην Ουκρανία
 ο συντονιστής
 οι οργανισμοί-εταίροι, στις συμπράξεις
συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν και
άλλοι
 συνεργαζόμενοι εταίροι
 Νομικός Εκπρόσωπος (Δ/ντης, Δ/ντρια)
 Συντονιστής- Πρόσωπο Επικοινωνίας
 Παιδαγωγική ομάδα
 τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρία
διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες
χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
 τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο
διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες
χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
 είτε σε μία τουλάχιστον οριζόντια
προτεραιότητα
και/ή
 σε μία τουλάχιστον συγκεκριμένη
προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της
νεολαίας και του αθλητισμού που
επηρεάζεται περισσότερο.
 Από 12 έως 36 μήνες
 Από 6 έως 24 μήνες
 Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας του
συντονιστή
 Με το EU login του νόμιμου εκπρόσωπου ή
του Συντονιστή
 οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή
τους για επιχορήγηση έως τις 5 Μαρτίου στις
12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα
σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ
της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους
 έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το
μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που
πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης
Ιανουαρίου και της 31ης Αυγούστου του
επόμενου έτους
 Ένταξη και πολυμορφία
 Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 Ψηφιακή διάσταση
 Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα
κοινά
 Οι αιτούντες επιλέγουν μεταξύ των τριών
προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των
δραστηριοτήτων που επιθυμούν να
αναλάβουν και των αποτελεσμάτων που
επιθυμούν να επιτύχουν:
 120.000 EUR ή 250.000 EUR ή 400.000 EUR
 30.000 ΕUR ή 60.000 ΕUR
 Αρχικά δίνεται το 80% της επιχορήγησης
 Δίνεται ολόκληρο με την επιτυχή
ολοκλήρωση και την εκκαθάριση
 Σε περιπτώσεις μη επιτυχής ολοκλήρωσης
γίνεται επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της
χρηματοδότησης
 λεπτομερής μεθοδολογίας του σχεδίου με
σαφή κατανομή καθηκόντων και
χρηματοδοτικές ρυθμίσεις μεταξύ των εταίρων
 λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με τα κύρια
παραδοτέα/αποτελέσματα
 σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου
 εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη
διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης των
δραστηριοτήτων του σχεδίου
5. Erasmus+.pptx

More Related Content

Similar to 5. Erasmus+.pptx

Infosheet School Gateaway
Infosheet School GateawayInfosheet School Gateaway
Infosheet School GateawayIrene Pateraki
 
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” neraidenia
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentationstandrian
 
«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»
«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»
«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»Constantinos8
 
3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...
3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...
3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...kastanos
 
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...Nikos Amanatidis
 
ευρωπαικαπρογρπεκ
ευρωπαικαπρογρπεκευρωπαικαπρογρπεκ
ευρωπαικαπρογρπεκiodinou
 
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...kastanos
 
διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015
διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015
διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 20154Gym Glyfadas
 
Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21
Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21
Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21kastanos
 
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
 
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)Vasilis Sotiroudas
 

Similar to 5. Erasmus+.pptx (20)

Infosheet School Gateaway
Infosheet School GateawayInfosheet School Gateaway
Infosheet School Gateaway
 
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
 
ΕΠ Δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Δια Βίου Μάθηση ΕΠ Δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Δια Βίου Μάθηση
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»
«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»
«Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, κινητικότητα μαθητών και αναγνώριση δεξιοτήτων»
 
περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18
περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18 περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18
περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18
 
περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18
περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18 περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18
περιγραφή νοιάζομαι και δρω 2017 18
 
Fatima newsletter Greek
Fatima newsletter GreekFatima newsletter Greek
Fatima newsletter Greek
 
3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...
3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...
3.1. Αντίκρουση ψηφίσματος "Επιφύλαξη για Erasmus+ και σε μαθητές μικρότερου...
 
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενό...
 
ευρωπαικαπρογρπεκ
ευρωπαικαπρογρπεκευρωπαικαπρογρπεκ
ευρωπαικαπρογρπεκ
 
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...
Erasmus+KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”, Δισέ...
 
Β. έκθεση
Β. έκθεσηΒ. έκθεση
Β. έκθεση
 
διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015
διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015
διαγωνισμός για το ευρωπαικό έτος ανάπτυξης 2015
 
Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21
Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21
Erasmus+ka3 Teachers4Europe 2019-21
 
Παρουσίαση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Παρουσίαση Τμήματος Κοινωνικής ΕργασίαςΠαρουσίαση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
Παρουσίαση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
 
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
 
Odigies ka8 igiton & ekpaideftikon 010916
Odigies ka8 igiton & ekpaideftikon 010916Odigies ka8 igiton & ekpaideftikon 010916
Odigies ka8 igiton & ekpaideftikon 010916
 
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
ενημερωτικος οδηγος 26 03 013 (3)
 
Erasmus+ EPIS
Erasmus+ EPISErasmus+ EPIS
Erasmus+ EPIS
 

More from ssuser1f95a21

4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptxssuser1f95a21
 
3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdfssuser1f95a21
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdfssuser1f95a21
 
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptxssuser1f95a21
 
η φίλη μας η θάλασσα
η φίλη μας η θάλασσαη φίλη μας η θάλασσα
η φίλη μας η θάλασσαssuser1f95a21
 
παρουσίαση 2020- 21 helmepa
παρουσίαση 2020- 21 helmepaπαρουσίαση 2020- 21 helmepa
παρουσίαση 2020- 21 helmepassuser1f95a21
 
παρουσιαση 2020-21 helmepa
παρουσιαση 2020-21 helmepaπαρουσιαση 2020-21 helmepa
παρουσιαση 2020-21 helmepassuser1f95a21
 

More from ssuser1f95a21 (7)

4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
 
3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
 
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
 
η φίλη μας η θάλασσα
η φίλη μας η θάλασσαη φίλη μας η θάλασσα
η φίλη μας η θάλασσα
 
παρουσίαση 2020- 21 helmepa
παρουσίαση 2020- 21 helmepaπαρουσίαση 2020- 21 helmepa
παρουσίαση 2020- 21 helmepa
 
παρουσιαση 2020-21 helmepa
παρουσιαση 2020-21 helmepaπαρουσιαση 2020-21 helmepa
παρουσιαση 2020-21 helmepa
 

Recently uploaded

15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdfMaria Koufopoulou
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 

Recently uploaded (20)

15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 

5. Erasmus+.pptx

 • 2.  «A Culture Rainbow Around Europe» (2011-2013) - Comenius (πολιτιστικήs θεματολογίαs)- συνεργαζόμενα σχολεία:  Karacaköy ilköğretim okulu, Catalca /Istanbul-TURKEY  Zespół Szkół w Kochanowicach. Kochanowice-POLAND  Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, Manresa- SPAIN  Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς, Χρυσούπολη-GREECE  Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος  Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 • 3.  « SCC: European Students Collaborate Coop- Erasmus+ KA229» (2017-2019) - Erasmus+ ΚΑ2 (θεματολογία: ενεργή πολιτειότητα)- συνεργαζόμενα σχολεία:  Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς της Ελλάδας  CEIP Escola Rosa Oriol Anguera της Ισπανίας  Elde College της Ολλανδίας  Lemin koulukeskus της Φινλανδίας  Vallbacksskolan της Σουηδίας  Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος  Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 • 4.  «On the Road of Exile» (2019-2021) Erasmus+ KA229 (θεματολογία: επαγγελματισμός προσανατολισμός- επιχειρηματικότητα)- συνεργαζόμενα σχολεία:  Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς της Ελλάδας  CEIP Escola Rosa Oriol Anguera της Ισπανίας  Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie της Πολωνίας  ICS "Cecrope Barilli" της Ιταλίας  SCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA της Ρουμανίας  Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος  Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 • 5.  «STEM CULTURE of 21st Century» (2019-2021) Erasmus+ KA101/ Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης- σκιώδης παρακολούθηση εργασίας στα σχολεία:  Radnor Primary School της Ουαλίας  Star of the Sea Primary School της Ιρλανδίας.  Νομικός Εκπρόσωπος Σχολείου: Σμάλης Αθανάσιος  Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 • 6.  «Reflecting 4 change-R4C» (2020-2021) Erasmus+ ΚΑ3/ ΙΕΠ- σκιώδης παρακολούθηση εργασίας στα σχολεία:  Τίτλος Δράσης ΔΣ Νέας Καρυυάς: «Nea Karya Science Lab Academy: Το περιβάλλον» στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκαν τα επιμέρους προγράμματα:  Α΄ τάξη: Κηπουρική και Επιστήμη (υπεύθυνη Αντεδάκη Ευαγγελία)  Α΄ τάξη: Εξερευνώ τον προσωπικό μου χώρο (υπεύθυνη Λαζαρίδου Αγγελική)  Β΄ τάξη: Βοτανόκηπος (υπεύθυνη Σκανδάλη Σωτηρία)  Γ΄ τάξη: Διαχείριση απορριμμάτων (υπεύθυνη Δεληγιάννη Βαΐτσα)  Ε΄ τάξη: Γεωργία και Επιστήμη (υπεύθυνη Καψάλη Δέσποινα)  Στ΄ τάξη: Ο κήπος του Juan Miro (υπεύθυνη Καφετζοπούλου Λουλούδα)  Συντονίστρια- Πρόσωπο Επικοινωνίας: Καψάλη Δέσποινα
 • 7.  Η καλή πρακτική παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLA SSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: Real cha nge takes place in d eep crisis»
 • 8.  Δημιουργία λογαριασμό EU Login (εκτός εάν ο εκπρόσωπος του αιτούντος διαθέτει ήδη λογαριασμό) στο https://webgate.ec.europa.eu/cas/  Σύνδεσημε την Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/funding- tenders/opportunities/portal/screen/home για την εγγραφή (κατά περίπτωση) του οργανισμού ή της ομάδας που εκπροσωπεί
 • 9.  Ο αιτών πρέπει να εγγραφεί μόνο μία φορά μέσω του μητρώου συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο αιτών θα λάβει κωδικό PIC.  Ανάρτηση απαραίτητων εγγράφων (νομικής οντότητας κ.λπ.)
 • 10.
 • 11.  Σχεδιασμός (καθορισμός των αναγκών, των στόχων, των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των μορφών των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος κ.λπ.).  Προετοιμασία (προσδιορισμός των δραστηριοτήτων, κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, πρακτικές ρυθμίσεις, επιβεβαίωση της ομάδας ή των ομάδων στόχος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, κατάρτιση συμφωνιών με τους εταίρους κ.λπ.)- Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων
 • 12.  Υποβολή αίτησης  Έγκριση του σχεδίου  Αποδοχή του σχεδίου- Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων & Υπογραφή της Σύμβασης από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο  Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 • 13.  Υλοποίηση των δραστηριοτήτων   Υλοποίηση κινηκοτήτων (Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων, άδεια μετακίνησης από την υπηρεσία, έγγραφα, ενημέρωση του Mobility tool κ.λπ.)  Παρακολούθηση (αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντίκτυπου τους σε διάφορα επίπεδα, ανταλλαγή και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου)
 • 14.  Συμπλήρωση τελικής έκθεσης στο Mobility Tool από όλους τους εταίρους (κάθε εταίρος συμπληρώνει τη δική του σε συνεργασία με τους υπόλοιπους και εντός 40 ημερών μετά από τη λήξη του σχεδίου)  Αποστολή παραδοτέων στο ΙΚΥ (εντός 40 ημερών μετά από τη λήξη του σχεδίου)
 • 15.  ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 • 16.  παρακολούθηση εργασίας και μαθήματα επαγγελματικής επιμόρφωσης  ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες κινητικότητας για μαθητές  πρόσκληση εμπειρογνωμόνων  άλλες δραστηριότητες
 • 17.  Βραχυπρόθεσμα σχέδια για την κινητικότητα μαθητών και προσωπικού (διάρκεια έξι έως δεκαοκτώ μήνες)  Διαπιστευμένα σχέδια για την κινητικότητα μαθητών και προσωπικού — τα εν λόγω σχέδια είναι διαθέσιμα μόνο για οργανισμούς που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (1 έτος- μέχρι τη λήξη της διαπίστευσης)
 • 18.  Με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενη κοινοπραξία κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επικεφαλής της οποίας είναι κάποιος διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας στη χώρα τους ο οποίος δέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία.  Με την υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να υποδεχθεί εκπαιδευόμενους ή προσωπικό από οργανισμό-εταίρο του εξωτερικού.
 • 19.  Συμπράξεις συνεργασίας  Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 • 20.  Ένταξη και πολυμορφία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού  Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • 21.  Αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης της ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας  Κοινές αξίες και συμμετοχή στα κοινά
 • 22.  Αντιμετώπιση του μαθησιακού μειονεκτήματος, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της χαμηλής επάρκειας σε βασικές δεξιότητες  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών επαγγελμάτων
 • 23.  Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων  Προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών
 • 24.  Προώθηση του ενδιαφέροντος και της αριστείας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), και της προσέγγισης STEAM και προώθηση του ενδιαφέροντος των κοριτσιών στην προσέγγιση STEM  Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
 • 25.  Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες σε διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα  Υποστήριξη των φορέων καινοτομίας στο σχολείο  Υποστήριξη της απάντησης των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον πόλεμο στην Ουκρανία
 • 26.  ο συντονιστής  οι οργανισμοί-εταίροι, στις συμπράξεις συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι  συνεργαζόμενοι εταίροι
 • 27.  Νομικός Εκπρόσωπος (Δ/ντης, Δ/ντρια)  Συντονιστής- Πρόσωπο Επικοινωνίας  Παιδαγωγική ομάδα
 • 28.  τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα  τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
 • 29.  είτε σε μία τουλάχιστον οριζόντια προτεραιότητα και/ή  σε μία τουλάχιστον συγκεκριμένη προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται περισσότερο.
 • 30.  Από 12 έως 36 μήνες  Από 6 έως 24 μήνες
 • 31.  Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας του συντονιστή  Με το EU login του νόμιμου εκπρόσωπου ή του Συντονιστή
 • 32.  οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 5 Μαρτίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους  έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου έτους
 • 33.  Ένταξη και πολυμορφία  Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  Ψηφιακή διάσταση  Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά
 • 34.  Οι αιτούντες επιλέγουν μεταξύ των τριών προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να αναλάβουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν:  120.000 EUR ή 250.000 EUR ή 400.000 EUR  30.000 ΕUR ή 60.000 ΕUR
 • 35.  Αρχικά δίνεται το 80% της επιχορήγησης  Δίνεται ολόκληρο με την επιτυχή ολοκλήρωση και την εκκαθάριση  Σε περιπτώσεις μη επιτυχής ολοκλήρωσης γίνεται επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της χρηματοδότησης
 • 36.  λεπτομερής μεθοδολογίας του σχεδίου με σαφή κατανομή καθηκόντων και χρηματοδοτικές ρυθμίσεις μεταξύ των εταίρων  λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με τα κύρια παραδοτέα/αποτελέσματα  σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου  εργαλεία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου