SlideShare a Scribd company logo
TyhyverkostoX-hankkeen 2. ideariihi, Satakunta
Työhyvinvoinnista kiinnostuneet julkishallinnon, yhdistysten ja kolmannen
sektorin toimijat
4.4.2016, Pori
2. ideariihen kooste:
Mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla
viime kerralla tärkeimmiksi arvioitua
TTT-osaamista parannetaan
Satakunnassa?
Työskentelyn kulku
 Mistä onkaan kyse TyhyverkostoX-hankkeessa? Missä mennään TTT-
osaamisen kehittämisessä Satakunnassa? Mitä saimme viimeksi aikaan?
 Learning café: Vastasimme pareittain pöydissä oleviin kysymyksiin niin, että
kukin pari ehdotti konkreettisia keinoja yhteen osaamistarpeeseen
/kohderyhmä (työntekijät, esimies, työnantaja, yrittäjä):
mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla viime kerralla tärkeimmiksi arvioitua
TTT-osaamista parannetaan Satakunnassa?
 Toisella kierroksella parit tutustuivat tehtyihin ehdotuksiin, tekivät lisäyksiä ja
esittelivät lopuksi pöytänsä osaamistarpeeseen tehdyt konkreettiset keinot
koko ryhmälle.
2
Näin TTT-osaamista kehitetään
Satakunnassa
3
Miten työntekijän TTT-osaamista
parannetaan
1. Työntekijä osaa huolehtia omasta työkyvystään (terveydestään ja
hyvinvoinnistaan) myös vapaa-ajallaan
 Ennaltaehkäisevä
- Lainattavat askelmittarit: työyhteisö voisi lainata 1 kuukaudeksi ja kaikille työntekijöille
- TyhyX ostaa ja lainaa niitä
- Tavoitteena saada positiivinen vire työyhteisössä esim. yhteisiin kävelyhetkiin
- Valtakunnallinen kilpailu verkostojen välillä
- 10 kertaa tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin ( 1 kerta/laji)
Työterveyshuolto ja Soteekki, fysioterapeutti ja työterveyshoitaja ohjaisivat
Esim. vesijuoksu, kuntosali, kahvakuula, ravintoluento, sauvakävely, rentoutus
Auttaa tutustumaan ja vähentää pelkoa lähteä liikkeelle uusien toimintojen pariin
4
Miten työntekijän TTT-osaamista
parannetaan
2. Työntekijä noudattaa työpaikan sääntöjä ja ohjeita
- Missä säännöt ovat – tiedettävä! Perehdytys
- Sessiot (osallistavia) päiviä, missä päivitetään yhdessä säännöt ja työstetään
niitä sitoutuminen
- Ei massatilaisuuksia
- Ryhmien sekoittaminen (esim. osasto, työtiimit)
- Selkokieliset ohjeet
- Suunnitelmallisuus (vuosikello hyödyksi)
- Työturvallisuuden pelillistäminen, turvallisuuskävely
5
Miten työntekijän TTT-osaamista
parannetaan
3. Työntekijä tietää minimivelvollisuutensa ja -oikeutensa työpaikkansa
työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, hankkii aktiivisesti
tietoa ja myös päivittää tietonsa ajan tasalle esimerkiksi perehdytyskansion
avulla
- Sähköinen perehdytyskansio (pohja/malli nettiin), jos on jo olemassa, niin sen
hyödyntäminen
- Työhyvinvointipäivät työterveyshuollon kautta (pienillä työnantajilla oma yhteinen)
- Muistilista nettiin + materiaalia nettiin (esim. mitä velvollisuudet/oikeudet ovat)
- Työhyvinvointitestit (tiedon jakaminen, ”itsetestaus”, että tällaisia siis on)
- Asioiden näkyväksi tekeminen, tiedotuskampanja valtakunnallisesti, maakunnallisesti,
radio, TV
6
Miten esimiehen TTT-osaamista
parannetaan
1. Esimies tuntee työhyvinvointiin liittyvät asiat, sopimukset ja lainsäädännön
- Päivityskoulutus uusista säädöksistä
- Internetin hyödyntäminen, ajantasaiset linkit lainsäädäntöön, esim. paikallislehdessä
artikkeli jostain lakimuutoksesta tms. (juttuvinkki toimitukseen)
- Koulutuksen jälkeen esimies tietää luotettavat, selkeät sivustolinkit, mistä ajantasainen
tieto löytyy
7
Miten esimiehen TTT-osaamista
parannetaan
2. Esimiehellä on ihmissuhdeosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Hän on tasa-
arvoinen ja oikeudenmukainen. Hänellä on kuuntelutaitoa ja kyky olla läsnä
- Verkostoituminen, vertaistuki; konkretian jakamista samantyylisessä työssä,
peilausapua toisten kokemuksista: miten meillä menee?
- Koulutus: erilaisuuden näkökulma, esimiestyöskentely, hallinnointi, YT-laki
- Työnohjaus ---- itsetuntemus
- Ryhmätyönohjaus ---- TyhyX järjestävä taho
- TTL:n sivujen hyödyntäminen: TyhyX linkittää esimiehille
8
Miten esimiehen TTT-osaamista
parannetaan
3. Esimies taitaa hyvän johtamisen, muun muassa pelisääntöosaamisen
Säännölliset foorumit:
• Vertaistuki
• Mentorointi
• Työnohjaus
• Koulutus
• Varjostus
- Näiden osaaminen
- Osallistavien menetelmien käyttö henkilöstön kehittämistoiminnassa
- Vuorovaikutustaitojen opiskelu
- Hyvän johtamisen teemaviikko
Isossa organisaatiossa:
• Osastojen esimiesten yhteistyö oppivat toisiltaan
• Henkilöstön osaamisen merkitys organisaation tulokseen; osastot näkevät, miten oman osaston työpanos vaikuttaa koko organisaatioon ja
tulokseen. Esim. miten oman työn takkuaminen/onnistuminen vaikuttaa seuraavaan työvaiheeseen toisella osastolla
9
Miten työnantajan TTT-osaamista
parannetaan
1. Työnantaja hallitsee lait ja sopimukset, vastuut ja velvoitteet
- Sopimusjuridiikan ABC, luentosarja, webinaari tms.
- Tietopankki netissä (tiedon lähteet), mitä pitää tietää, mitä asioita aihepiiriin
kuuluu (muistilista)
- Myös asiantuntijoiden yhteystietoja, mistä saa lisää tietoa
- ’Kun palkkaan 1. työntekijän’ -koulutus (seminaari, webinaari); useampi
saman sisältöinen ”road show” eri paikkakunnilla Satakunnassa
- Työterveyshuollon hyödyt -koulutus + velvoitteet (kuka järjestää?)
10
Miten työnantajan TTT-osaamista
parannetaan
2. Työnantaja tuntee työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, osaa suunnitella TTT-
toimintaa ja ennakoida. Hän tunnistaa heikot signaalit, huolehtii strategisesta
TTT-johtamisesta, yhteistoiminnasta, edellytysten varmistamisesta ja koko
prosessista
- Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa (työturvallisuus)
• Perustiedot alkusammutuksesta, ensiaputaidot
• Työnantaja on yhteydessä pelastuslaitokseen ja sopii päivän/päivät, jolloin mennään paikan päälle
pelastuslaitokselle. Sisältönä teoriatietoa ja käytännön sammutusharjoittelua. Tällainen ennakointi lisää
työntekijän työhyvinvointia, kun hän tietää, miten toimia tulipalon sattuessa.
- Ensiapukoulutus kohdennettuna sen työpaikan erityistarpeisiin
- Työhyvinvointi & tuottavuus
• Tutkimustulokset euroina
• Webinaari/luento/muu tiedotus/www/ym.
- Varhaisen välittämisen malli, kun alkaa näkyä merkkejä työpahoinvoinnista
• Työnantajille myös euroina säästöt varhaisten toimien hyödyistä
11
Miten työnantajan TTT-osaamista
parannetaan
3. Työnantajalla on tiedotusosaamista. Hän viestii työterveys-, työturvallisuus-
ja työhyvinvointiasioista
- Työnantajien pitää ensi selvittää häntä koskevat säädökset, esim. 2 tt vrt. 200 tt
- Kansio, jossa olisi yleisluonteisesti asioita, jota kukin työnantaja voi päivittää ja täydentää oman alansa ja
kokonsa mukaan
- Mallit, josta kukin voi tulostaa valmiit pohjat
- Milloin ja mistä työterveyspalvelut?
- Riskikartoitus – säästää, kun tehdään ennalta
- Työhyvinvointikysely-pohja: auttaa työnantajaa lähtemään jostain liikkeelle
- Säännöllinen tiedottaminen, esim. työhyvinvoinnin vuosikello. Samoja asioita käytävä läpi vuosittain
- Verkostoituminen
• Koulutusesimerkkejä käytännön toimivuudesta ja haasteista
• Eurot mukaan myös vertailuun
• Sh-päivät ja ennaltaehkäisy
12
Miten yrittäjän TTT-osaamista
parannetaan
1. Yrittäjä tuntee lainsäädännön ja normatiiviset ohjeet työterveyshuoltoon
ja työturvallisuuteen liittyen
- Yrittäjäyhdistys panostaa alakohtaisiin palveluihin (koulutuspäivät, benchmarking,
mentorointi)
- Foorumit – matalan kynnyksen
- Netti
- Mistä yksinyrittäjä saa ergonomiakartoituksia?
13
Miten yrittäjän TTT-osaamista
parannetaan
2. TTT-toiminta on osa organisaation/yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa.
Hän osaa huolehtia omasta ja työntekijöidensä hyvinvoinnista
- Työterveyshuollon tietopaketti (paperinen, www) hyödyistä: yritysneuvojien,
yrittäjien, MTK:n käyttöön
- Ajanhallinta & työn rajaaminen luento/webinaari sekä yrittäjille että työnantajille
(myös työntekijöille)
- Työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen
• Tutkimustuloksiin viittaukset nettiin yrittäjille MTK:lle, neuvontaa yms.
yhteistyökumppaneille
• Luento/webinaari (jos jo valmiina tietoon)
14
Miten yrittäjän TTT-osaamista
parannetaan
3. Yrittäjä verkostoituu ja kerryttää tietoa ja osaamista myös sitä kautta
- Tyhyverkosto voisi koota yhteen saman toimialan yrittäjiä ja järjestää yhteisen
tietoisuus -teemapäivän: saman alan yrittäjät puhuvat samaa kieltä ja haasteetkin
samat
- Yrittäjille suunnattujen tapahtumien paikka valitaan huolella: helppo tulla, kaikille
lähes sama matka, pyritään tasapuolisuuteen
- Internetin hyödyntäminen verkostoitumisessa, esim. tallennettavat webinaarit,
yhteiset sivustot
• yhteystietoja, valokuvia
• toimenkuvan esittely sen sijaan, että olisi pelkkä yrityksen nimi ja yrittäjän nimi
matalampi kynnys ottaa yhteyttä
15
Tulosten keskustelu
Mitä ajatuksia, kommentteja?
• Pelillistäminen (ks. Nettiin ladattu ohjelma)
16
Satakuntalaisten työpaikkojen TTT-osaamisen
kehittäminen TyhyverkostoX-hankkeessa
Satakunnan pilotti työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen
parantamiseksi on osa Työterveyslaitoksen valtakunnallista TyhyverkostoX-hanketta. Tuloksia
hyödynnetään koko maassa.
TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen
päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden
keskus ja nommoC seugolaiD osuuskunta.
Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston
(Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja
osaamisverkosto.
TyhyverkostoX-hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Hanke toteutetaan 2015–
2018 välisenä aikana. Eri puolella Suomea toteutettavien pilottien tulokset hyödynnetään
valtakunnallisesti.
Lisätietoja TyhyverkostoX-hankkeesta:
Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos, jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi
Lisätietoja TTT-osaamisen kehittämisestä Satakunnassa:
Helena Särkänlahti, Työterveyslaitos, helena.sarkanlahti@ttl.fi
17
18
TyhyverkostoX hanke
Teema 2. TTT-osaamisen (työterveys-, työturvallisuus- ja
työhyvinvointiosaamisen) kehittäminen
Työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen (TTT-osaaminen) parantaminen osana Tyhy-verkoston
toimintaa.
Tavoitteet:
• Yrittäjät sekä työpaikat ja niiden henkilöstö hallitsevat työterveyden, -turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä
tarvittavat menettelytavat ja osaavat omatoimisesti kehittää TTT-osaamistaan muuttuvan työelämän edellyttämällä tavalla.
• TTT-osaamisen sisältö osana työelämävalmiuksia on määritelty.
Toiminta:
- Alueellisissa TTT-osaamisen yhteiskehittämisprosesseissa tunnistetaan työpaikkojen ja yrittäjien osaamistarpeet sekä
määritellään yhteistoiminnallisesti keskeiset TTT-osaamisen sisällöt ja sen kartuttamisen keinot. Kehittämiseen kutsutaan
mukaan kaikki alueen yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot, Tyhy-verkosto, TTT-toimijat sekä koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot.
- Yhteiskehittämisprosessissa tehdään alueellinen TTT-osaamisen kehittämissuunnitelma, jota työpaikat ja yrittäjät
toteuttavat yhteistyössä Tyhy-verkoston, alueellisten TTT-asiantuntijoiden sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden
kanssa.
- Eri alueilla toteutettu TTT-osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelmat muodostavat aineiston, jota hyödynnetään
TyhyverkostoX-hankkeen tuottamassa määritelmässä ja suosituksessa TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia.
© Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi
Satakunnan Tyhyverkoston
tapaaminen
Aika: Keskiviikko 11.5.2016 kello 12.30-15.30
Paikka: Porin seudun kansalaisopisto, Auditorio, Pori
Teemoina:
• Työyhteisötaidot: luennoimassa psykologi, KTM Elisa Valtanen Työterveyslaitokselta
• Ideariihien tulosten keskustelu, ja miten ne viedään käytäntöön Satakunnassa
TERVETULOA!
Kiitos panoksestasi tänään!
TyhyverkostoX-hanke ja Satakunnan Tyhyverkosto
Helena Särkänlahti, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.sarkanlahti@ttl.fi
Ulla Roininen, Satakunnan Tyhyverkosto, ulla.roininen@pori.fi
Helena Palmgren, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.palmgren@ttl.fi19
Kiitos!
tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

More Related Content

What's hot

Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016
Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016
Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016
Heli Matikkala
 
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
Työterveyslaitos
 
1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit
1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit
1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit
Työterveyslaitos
 
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
Työterveyslaitos
 
1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...
1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...
1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...
Työterveyslaitos
 
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tyoelama2020
 
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
Työterveyslaitos
 

What's hot (7)

Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016
Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016
Tulokset Satakunnan tyhyverkoston kehittämisryhmästä Pori 26.9.2016
 
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
 
1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit
1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit
1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit
 
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
 
1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...
1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...
1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, m...
 
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
 
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
 

Similar to 4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori

12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen 12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
Työterveyslaitos
 
Soteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
Sitra
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
anne-mari
 
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
Työterveyslaitos
 
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
Petri Hakanen
 
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
Työterveyslaitos
 
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
Työterveyslaitos
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
Työterveyslaitos
 
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja OmniaTop -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
hellevitervo
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Timo Rainio
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
Työterveyslaitos
 
Rekrytointi murroksessa
Rekrytointi murroksessaRekrytointi murroksessa
Rekrytointi murroksessa
JobiJobi!
 
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksilleData analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Mika Aho
 
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminenSosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Timo Rainio
 
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri HakanenAvoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
Petri Hakanen
 
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK TikoeOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
Jarmo Talvivaara
 
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alaltaTehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Timo Rainio
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Similar to 4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori (20)

12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen 12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
 
Soteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipakettiSoteuttamo starttipaketti
Soteuttamo starttipaketti
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
 
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
 
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
Avoin tarjous sinulle 22.11.2016 - Prosessien muotoileminen. - Tiedolla johta...
 
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
 
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys 9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
9.1.2017 Verkostotapaamisen esitys
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
 
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja OmniaTop -verkkopalvelut KAO ja Omnia
Top -verkkopalvelut KAO ja Omnia
 
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkostoTekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
 
Rekrytointi murroksessa
Rekrytointi murroksessaRekrytointi murroksessa
Rekrytointi murroksessa
 
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksilleData analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
 
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminenSosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
Sosiaalinen media työelämässä ja ammattien oppimisessa - case eppiminen
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri HakanenAvoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen
 
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK TikoeOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
 
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alaltaTehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
Tehdään yhdessä -oppimisympäristöjä tekniikan alalta
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 

4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori

 • 1. TyhyverkostoX-hankkeen 2. ideariihi, Satakunta Työhyvinvoinnista kiinnostuneet julkishallinnon, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijat 4.4.2016, Pori 2. ideariihen kooste: Mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla viime kerralla tärkeimmiksi arvioitua TTT-osaamista parannetaan Satakunnassa?
 • 2. Työskentelyn kulku  Mistä onkaan kyse TyhyverkostoX-hankkeessa? Missä mennään TTT- osaamisen kehittämisessä Satakunnassa? Mitä saimme viimeksi aikaan?  Learning café: Vastasimme pareittain pöydissä oleviin kysymyksiin niin, että kukin pari ehdotti konkreettisia keinoja yhteen osaamistarpeeseen /kohderyhmä (työntekijät, esimies, työnantaja, yrittäjä): mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla viime kerralla tärkeimmiksi arvioitua TTT-osaamista parannetaan Satakunnassa?  Toisella kierroksella parit tutustuivat tehtyihin ehdotuksiin, tekivät lisäyksiä ja esittelivät lopuksi pöytänsä osaamistarpeeseen tehdyt konkreettiset keinot koko ryhmälle. 2
 • 4. Miten työntekijän TTT-osaamista parannetaan 1. Työntekijä osaa huolehtia omasta työkyvystään (terveydestään ja hyvinvoinnistaan) myös vapaa-ajallaan  Ennaltaehkäisevä - Lainattavat askelmittarit: työyhteisö voisi lainata 1 kuukaudeksi ja kaikille työntekijöille - TyhyX ostaa ja lainaa niitä - Tavoitteena saada positiivinen vire työyhteisössä esim. yhteisiin kävelyhetkiin - Valtakunnallinen kilpailu verkostojen välillä - 10 kertaa tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin ( 1 kerta/laji) Työterveyshuolto ja Soteekki, fysioterapeutti ja työterveyshoitaja ohjaisivat Esim. vesijuoksu, kuntosali, kahvakuula, ravintoluento, sauvakävely, rentoutus Auttaa tutustumaan ja vähentää pelkoa lähteä liikkeelle uusien toimintojen pariin 4
 • 5. Miten työntekijän TTT-osaamista parannetaan 2. Työntekijä noudattaa työpaikan sääntöjä ja ohjeita - Missä säännöt ovat – tiedettävä! Perehdytys - Sessiot (osallistavia) päiviä, missä päivitetään yhdessä säännöt ja työstetään niitä sitoutuminen - Ei massatilaisuuksia - Ryhmien sekoittaminen (esim. osasto, työtiimit) - Selkokieliset ohjeet - Suunnitelmallisuus (vuosikello hyödyksi) - Työturvallisuuden pelillistäminen, turvallisuuskävely 5
 • 6. Miten työntekijän TTT-osaamista parannetaan 3. Työntekijä tietää minimivelvollisuutensa ja -oikeutensa työpaikkansa työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, hankkii aktiivisesti tietoa ja myös päivittää tietonsa ajan tasalle esimerkiksi perehdytyskansion avulla - Sähköinen perehdytyskansio (pohja/malli nettiin), jos on jo olemassa, niin sen hyödyntäminen - Työhyvinvointipäivät työterveyshuollon kautta (pienillä työnantajilla oma yhteinen) - Muistilista nettiin + materiaalia nettiin (esim. mitä velvollisuudet/oikeudet ovat) - Työhyvinvointitestit (tiedon jakaminen, ”itsetestaus”, että tällaisia siis on) - Asioiden näkyväksi tekeminen, tiedotuskampanja valtakunnallisesti, maakunnallisesti, radio, TV 6
 • 7. Miten esimiehen TTT-osaamista parannetaan 1. Esimies tuntee työhyvinvointiin liittyvät asiat, sopimukset ja lainsäädännön - Päivityskoulutus uusista säädöksistä - Internetin hyödyntäminen, ajantasaiset linkit lainsäädäntöön, esim. paikallislehdessä artikkeli jostain lakimuutoksesta tms. (juttuvinkki toimitukseen) - Koulutuksen jälkeen esimies tietää luotettavat, selkeät sivustolinkit, mistä ajantasainen tieto löytyy 7
 • 8. Miten esimiehen TTT-osaamista parannetaan 2. Esimiehellä on ihmissuhdeosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Hän on tasa- arvoinen ja oikeudenmukainen. Hänellä on kuuntelutaitoa ja kyky olla läsnä - Verkostoituminen, vertaistuki; konkretian jakamista samantyylisessä työssä, peilausapua toisten kokemuksista: miten meillä menee? - Koulutus: erilaisuuden näkökulma, esimiestyöskentely, hallinnointi, YT-laki - Työnohjaus ---- itsetuntemus - Ryhmätyönohjaus ---- TyhyX järjestävä taho - TTL:n sivujen hyödyntäminen: TyhyX linkittää esimiehille 8
 • 9. Miten esimiehen TTT-osaamista parannetaan 3. Esimies taitaa hyvän johtamisen, muun muassa pelisääntöosaamisen Säännölliset foorumit: • Vertaistuki • Mentorointi • Työnohjaus • Koulutus • Varjostus - Näiden osaaminen - Osallistavien menetelmien käyttö henkilöstön kehittämistoiminnassa - Vuorovaikutustaitojen opiskelu - Hyvän johtamisen teemaviikko Isossa organisaatiossa: • Osastojen esimiesten yhteistyö oppivat toisiltaan • Henkilöstön osaamisen merkitys organisaation tulokseen; osastot näkevät, miten oman osaston työpanos vaikuttaa koko organisaatioon ja tulokseen. Esim. miten oman työn takkuaminen/onnistuminen vaikuttaa seuraavaan työvaiheeseen toisella osastolla 9
 • 10. Miten työnantajan TTT-osaamista parannetaan 1. Työnantaja hallitsee lait ja sopimukset, vastuut ja velvoitteet - Sopimusjuridiikan ABC, luentosarja, webinaari tms. - Tietopankki netissä (tiedon lähteet), mitä pitää tietää, mitä asioita aihepiiriin kuuluu (muistilista) - Myös asiantuntijoiden yhteystietoja, mistä saa lisää tietoa - ’Kun palkkaan 1. työntekijän’ -koulutus (seminaari, webinaari); useampi saman sisältöinen ”road show” eri paikkakunnilla Satakunnassa - Työterveyshuollon hyödyt -koulutus + velvoitteet (kuka järjestää?) 10
 • 11. Miten työnantajan TTT-osaamista parannetaan 2. Työnantaja tuntee työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, osaa suunnitella TTT- toimintaa ja ennakoida. Hän tunnistaa heikot signaalit, huolehtii strategisesta TTT-johtamisesta, yhteistoiminnasta, edellytysten varmistamisesta ja koko prosessista - Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa (työturvallisuus) • Perustiedot alkusammutuksesta, ensiaputaidot • Työnantaja on yhteydessä pelastuslaitokseen ja sopii päivän/päivät, jolloin mennään paikan päälle pelastuslaitokselle. Sisältönä teoriatietoa ja käytännön sammutusharjoittelua. Tällainen ennakointi lisää työntekijän työhyvinvointia, kun hän tietää, miten toimia tulipalon sattuessa. - Ensiapukoulutus kohdennettuna sen työpaikan erityistarpeisiin - Työhyvinvointi & tuottavuus • Tutkimustulokset euroina • Webinaari/luento/muu tiedotus/www/ym. - Varhaisen välittämisen malli, kun alkaa näkyä merkkejä työpahoinvoinnista • Työnantajille myös euroina säästöt varhaisten toimien hyödyistä 11
 • 12. Miten työnantajan TTT-osaamista parannetaan 3. Työnantajalla on tiedotusosaamista. Hän viestii työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioista - Työnantajien pitää ensi selvittää häntä koskevat säädökset, esim. 2 tt vrt. 200 tt - Kansio, jossa olisi yleisluonteisesti asioita, jota kukin työnantaja voi päivittää ja täydentää oman alansa ja kokonsa mukaan - Mallit, josta kukin voi tulostaa valmiit pohjat - Milloin ja mistä työterveyspalvelut? - Riskikartoitus – säästää, kun tehdään ennalta - Työhyvinvointikysely-pohja: auttaa työnantajaa lähtemään jostain liikkeelle - Säännöllinen tiedottaminen, esim. työhyvinvoinnin vuosikello. Samoja asioita käytävä läpi vuosittain - Verkostoituminen • Koulutusesimerkkejä käytännön toimivuudesta ja haasteista • Eurot mukaan myös vertailuun • Sh-päivät ja ennaltaehkäisy 12
 • 13. Miten yrittäjän TTT-osaamista parannetaan 1. Yrittäjä tuntee lainsäädännön ja normatiiviset ohjeet työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen liittyen - Yrittäjäyhdistys panostaa alakohtaisiin palveluihin (koulutuspäivät, benchmarking, mentorointi) - Foorumit – matalan kynnyksen - Netti - Mistä yksinyrittäjä saa ergonomiakartoituksia? 13
 • 14. Miten yrittäjän TTT-osaamista parannetaan 2. TTT-toiminta on osa organisaation/yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa. Hän osaa huolehtia omasta ja työntekijöidensä hyvinvoinnista - Työterveyshuollon tietopaketti (paperinen, www) hyödyistä: yritysneuvojien, yrittäjien, MTK:n käyttöön - Ajanhallinta & työn rajaaminen luento/webinaari sekä yrittäjille että työnantajille (myös työntekijöille) - Työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen • Tutkimustuloksiin viittaukset nettiin yrittäjille MTK:lle, neuvontaa yms. yhteistyökumppaneille • Luento/webinaari (jos jo valmiina tietoon) 14
 • 15. Miten yrittäjän TTT-osaamista parannetaan 3. Yrittäjä verkostoituu ja kerryttää tietoa ja osaamista myös sitä kautta - Tyhyverkosto voisi koota yhteen saman toimialan yrittäjiä ja järjestää yhteisen tietoisuus -teemapäivän: saman alan yrittäjät puhuvat samaa kieltä ja haasteetkin samat - Yrittäjille suunnattujen tapahtumien paikka valitaan huolella: helppo tulla, kaikille lähes sama matka, pyritään tasapuolisuuteen - Internetin hyödyntäminen verkostoitumisessa, esim. tallennettavat webinaarit, yhteiset sivustot • yhteystietoja, valokuvia • toimenkuvan esittely sen sijaan, että olisi pelkkä yrityksen nimi ja yrittäjän nimi matalampi kynnys ottaa yhteyttä 15
 • 16. Tulosten keskustelu Mitä ajatuksia, kommentteja? • Pelillistäminen (ks. Nettiin ladattu ohjelma) 16
 • 17. Satakuntalaisten työpaikkojen TTT-osaamisen kehittäminen TyhyverkostoX-hankkeessa Satakunnan pilotti työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseksi on osa Työterveyslaitoksen valtakunnallista TyhyverkostoX-hanketta. Tuloksia hyödynnetään koko maassa. TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja nommoC seugolaiD osuuskunta. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto. TyhyverkostoX-hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Hanke toteutetaan 2015– 2018 välisenä aikana. Eri puolella Suomea toteutettavien pilottien tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti. Lisätietoja TyhyverkostoX-hankkeesta: Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos, jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi Lisätietoja TTT-osaamisen kehittämisestä Satakunnassa: Helena Särkänlahti, Työterveyslaitos, helena.sarkanlahti@ttl.fi 17
 • 18. 18 TyhyverkostoX hanke Teema 2. TTT-osaamisen (työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen) kehittäminen Työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen (TTT-osaaminen) parantaminen osana Tyhy-verkoston toimintaa. Tavoitteet: • Yrittäjät sekä työpaikat ja niiden henkilöstö hallitsevat työterveyden, -turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tarvittavat menettelytavat ja osaavat omatoimisesti kehittää TTT-osaamistaan muuttuvan työelämän edellyttämällä tavalla. • TTT-osaamisen sisältö osana työelämävalmiuksia on määritelty. Toiminta: - Alueellisissa TTT-osaamisen yhteiskehittämisprosesseissa tunnistetaan työpaikkojen ja yrittäjien osaamistarpeet sekä määritellään yhteistoiminnallisesti keskeiset TTT-osaamisen sisällöt ja sen kartuttamisen keinot. Kehittämiseen kutsutaan mukaan kaikki alueen yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot, Tyhy-verkosto, TTT-toimijat sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot. - Yhteiskehittämisprosessissa tehdään alueellinen TTT-osaamisen kehittämissuunnitelma, jota työpaikat ja yrittäjät toteuttavat yhteistyössä Tyhy-verkoston, alueellisten TTT-asiantuntijoiden sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. - Eri alueilla toteutettu TTT-osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelmat muodostavat aineiston, jota hyödynnetään TyhyverkostoX-hankkeen tuottamassa määritelmässä ja suosituksessa TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia. © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi
 • 19. Satakunnan Tyhyverkoston tapaaminen Aika: Keskiviikko 11.5.2016 kello 12.30-15.30 Paikka: Porin seudun kansalaisopisto, Auditorio, Pori Teemoina: • Työyhteisötaidot: luennoimassa psykologi, KTM Elisa Valtanen Työterveyslaitokselta • Ideariihien tulosten keskustelu, ja miten ne viedään käytäntöön Satakunnassa TERVETULOA! Kiitos panoksestasi tänään! TyhyverkostoX-hanke ja Satakunnan Tyhyverkosto Helena Särkänlahti, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.sarkanlahti@ttl.fi Ulla Roininen, Satakunnan Tyhyverkosto, ulla.roininen@pori.fi Helena Palmgren, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.palmgren@ttl.fi19