SlideShare a Scribd company logo
ASIAKKAIDEN EHDOILLA
            Tehokas markkinointi vaatii Big Datan
                 hyödyntämistä

     Big datan haltuunottavat yritykset saavuttavat         Markkinoinnin johtamisen näkökulmasta digitaa-
     kilpailuedun muihin yrityksiin nähden, kuten esi-      lisen markkinoinnin täytyy sopia samoihin liiketoi-
     merkiksi McKinsey Global Institute toteaa 2011       minnan raameihin kuin perinteisenkin markkinoin-
     ilmestyneessä raportissaan” Big Data: The Next       nin. Digitaalisen markkinoinnin käyttöä määrittävät
     Frontier for Innovation, Competition and Produc-      kustannukset ja toisaalta niihin liitettävissä oleva
     tivity”(1). Tutkimusyhtiö Gartner taas on ennustanut,    ROI tai ROM. Markkinoinnin kustannukset tunne-
     että vuoteen 2017 mennessä CMO käyttää enem-        taan yrityksissä yleensä hyvin ja tämä pätee myös
     män rahaa IT hankkeisiin kuin CIO(2). Syitä näihin     digitaalisten markkinointikanavien kustannuksiin.
     tutkimustuloksiin on monta. Asiakkaat käyttävät       Hyötypuolen seuranta on haasteellisempaa. Digi-
     yhä enemmän erilaisia sähköisiä kanavia asioides-      taalisissa markkinointikanavissa syntyy paljon tie-
     saan yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.      toa asiakkaiden käyttäytymisestä. Suuret tietomää-
     Asiakaskommunikaatio siirtyy enenevässä määrin       rät ja tiedon epämääräisyys tekevät seurannasta
     internetiin sekä tiedonhaun, kaupankäynnin että       haastavaa. Haasteista huolimatta internet-sivujen,
     asiakaspalautteen osalta. Markkinointikampanjoi-      hakukoneiden ja sosiaalisen median toimintaa pitää
     ta tehdään suuressa määrin sähköisten kanavien       pystyä seuraamaan, jotta taloudellisia tunnusluku-
     kautta, ja ne ovat dialogimuotoisia automaattisine     ja voidaan laskea. Samoin mobiilikanavien. Pelkkä
     palautekanavineen. Asiakkaiden käyttäytymisestä       web-sivujen liikenteen seuranta ei enää riitä, vaan
     sähköisissä kanavissa syntyy suuria määriä dataa,      yritysten on muodostettava monikanavanäkymiä
     jota voidaan hyödyntää sitä analysoimalla. Koska      yli erilaisten sähköisten markkinointikanavien. Seu-
     asiakkaiden sähköisten kanavien käyttö ja niiden      rattavia asioita ovat markkinointikommunikaation
     monipuolisuus lisääntyvät, tiedon määrän kasvu       tehokkuus esimerkiksi markkinointi-investointien ja
     kiihtyy koko ajan. Valtavia tietomääriä pitää pystyä    lisämyynnin yhteyden kautta. Myös asiakastyyty-
     tallentamaan ja käsittelemään, jotta uusi arvokas      väisyys eri sähköisten kanavien kautta tapahtuvaan
     asiakastieto saadaan tuottavaan käyttöön. Tiedon      asiakaskommunikaatioon on seurattavien asioiden
     suuri määrä ei ole ainoa uusi haaste, vaan tietoa      listalla. Mitä asiakas esimerkiksi ajattelee, jos hän
     syntyy myös yhä useammassa eri muodossa. Sellaiset     on juuri ehtinyt ostamaan uuden kalliin televisi-
     kanavat kuin sosiaalinen media ja asiakaspalautesäh-    on, josta saa seuraavalla viikolla henkilökohtaisen
     köpostit sisältävät hyödyllistä informaatiota, joka on   tarjouksen sähköpostiinsa juuri siltä kaupalta, josta
     monimuotoista ja monimutkaista. Monimuotoista        television osti. Näin voi todellisuudessa käydä, jos
     dataa on vaikeaa jalostaa yrityksen hyötykäyttöön      eri kanavista tulevaa tietoa ei integroida keskenään.
     perinteisin menetelmin. Näiden haasteiden voitta-      Eri kanavien asiakastapahtumat pitää saada kiinni,
     minen on kuitenkin elinehto kaikille yrityksille yhä    ja ne pitää pystyä liittämään osaksi liiketoimin-
     kilpaillummilla lokaaleilla ja globaaleilla markkinoilla.  nan kokonaisasiakasanalytiikkaa ja päätöksente-


                                                            21
001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 21                                      5.12.2012 13.49
ASIAKKAIDEN EHDOILLA
     koa. Koska sähköisissä kanavissa kaikki tapahtuu     asioiden selvittämiseen. Tarvitaan kuitenkin uusia
     nopeasti, reaaliaikaisuuden vaatimus on ainakin      keinoja ja työkaluja big datan hallitsemiseksi ja
     joissain tapauksissa otettava myös huomioon. Tai     analysoimiseksi. Digitaalisen markkinoinnin näkö-
     oikeastaan, asiakkaiden käyttäytymistä pitää pystyä    kulmasta tämä tarkoittaa varsinkin valtavien web-
     ennakoimaan ja ohjaamaan esimerkiksi asiakkaan      datamäärien keräämistä ja prosessoimista asiakas- ja
     aikoessa hyljätä ostoskori web-kaupassa. Nopea      liiketoiminta-analytiikan tarpeisiin. Myös esimerkiksi
     ja oikea-aikainen tarjous voi pelastaa tilanteen ja    sähköpostit, sähköisten palautelomakkeiden sisältö
     saada asiakkaan harkitsemaan ostotapahtumaa        ja asiakaspalvelukeskusten tallentama tieto on osa
     uudelleen. Tällaisessa tapauksessa digitaalisessa     uuden ajan sähköistä asiakastietoa. Kaikki tämä tieto
     kanavassa tapahtuva lähes reaaliaikainen markki-     on arvokasta, mutta samalla se on monimuotoista
     nointi johtaa heti lisämyyntiin ja on sinänsä erittäin  ja monimutkaista. Uusien menetelmiä avulla big
     onnistunutta kokonaistaloudellisesta näkökulmas-     datasta voidaan kuitenkin seuloa ulos oleellinen ja
     ta. Siirtyminen reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen    liittää se mukaan yrityksen muuhun asiakastietoon
     digitaalisessa markkinoinnissa vaatii big datan hy-
     vää analysoimista ja käyttämistä automaattiseen
     päätöksentekoon reaaliajassa.
      Big data on kuuma aihe kaikessa liiketoiminta-
     analytiikassa ja tiedonhallinnassa. Näin myös
     asiakasanalytiikassa ja varsinkin liittyen digitaa-
     liseen markinointiin. Big data käsite liittyy suuriin
     tietomääriin, joita syntyy esimerkiksi asiakkaiden
     asioidessa sähköisillä kauppapaikoilla. Kun big data
     käsite syntyi, tarkoitti se aluksi lähinnä hyvin suuria
     tietomääriä. Nyt sillä tarkoitetaan tietoa, jota syntyy
     hyvin suuria määriä nopeasti (Volume and Veloci-
     ty), kuten sivulla olevan kuvan yhteenveto kertoo.
     Lisäksi big datalla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole
     määrämuotoista (Variety). Tämä merkitsee sitä, että
     esimerkiksi internetissä syntyvää asiakastietoa on
     vaikea käsitellä suhteessa muuhun asiakastietoon.
     Miten eri asiakassegmentit käyttäytyvät sosiaalisessa
     mediassa tai kuinka eri asiakasryhmät käyttävät
     hakukoneita etsiessään kauppaan johtavaa tuote-
     tietoa ovat asioita, jotka ovat myyjälle hyvin arvok-
     kaita tietää, mutta vaikeita selvittää tiedon suuren
     määrän ja monimutkaisuuden takia. Big datassa ja        Lähde: http://www.domo.com/blog/2012/06/
     sen käsittelyssä on aineksia tällaisten arvokkaiden       how-much-data-is-created-every-minute/


     22
001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 22                                      5.12.2012 13.49
ASIAKKAIDEN EHDOILLA
     analysoitavaksi. Esimerkkejä ovat asiakaspalautteen    markkinoinnin vaikuttavuutta.
     tekstianalyysi, jossa etsitään eri tuotteisiin liittyviä   Big data ei ole erillinen osa yrityksen tiedonhal-
     hyviä ja huonoja kommentteja eri asiakassegmen-      lintaa. Jos esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymistä
     teissä. Tai polkuanalyysi siitä, millaiset tapahtumat   sosiaalisessa mediassa tutkitaan erillisenä asiakas-
     johtavat asiakassuhteen päättymiseen.           tiedon osana, asiakaskuva ei täydenny vaan pirs-
       Big data asettaa uusia vaatimuksia digitaaliselle   toutuu. Niinpä big data on prosessoitava muotoon,
     markkinoinnille, mutta se on myös valtava mah-       jossa se on ymmärrettävää. Tämä vaatii rakenteiden
     dollisuus ymmärtää asiakkaita yhä paremmin ja       tunnistamista monimuotoisesta datasta ja näiden
     yhä tarkemmalla tasolla. Tämä taas mahdollistaa      rakenteiden integroimista yrityksen muuhun asia-
     henkilökohtaisemman kommunikaation asiakkaiden       kastietoon. Jos big datasta esimerkiksi tunnistetaan
     kanssa ja toisaalta vähentää turhaa kommunikaa-      polkuanalyysien avulla ne vaiheet, jotka johtavat
     tiota. Yhä suurempi osa kuluttajista sallii suorien    asiakassuhteen päättymiseen, on arvokasta ym-
     viestien lähettämisen, jos viestien sisältö on rele-    märtää mitkä asiakasryhmät noudattavat mitäkin
     vanttia heille. Esimerkiksi e-tailing group:n ja My-    polkua. Näin toimenpiteet asiakassuhteen jatkami-
     Buys, Inc:n 2012 suoritetussa yhteistutkimuksessa     seksi voidaan suunnitella asiakassegmenteittäin.
     55% tutkimukseen osallistuneista kuluttajista oli     Tämä taas lisää tehokkuutta. Voidaan jopa tehdä
     valmiita tarjoamaan tietoa omista preferensseis-      päätös olla puuttumatta tiettyjen asikassegment-
     tään, jos se auttaa yri­tyksiä parantamaan heidän     tien polkuihin ja antaa niiden poistua asiakas-
     ostokokemuksiaan(3). Asiakkaalta voidaan siis kysyä    kunnasta. Kun tällainen ilmiö tunnetaan hyvin
     hänen preferensseistään suoraan, mutta on myös       suhteessa yrityksen asiakaskuntaan, uskalletaan
     toinen tapa. Asiakkaan preferenssejä voidaan pää-     tehdä päätöksiä, joita ei muuten todennäköisesti
     tellä hänen käyttäytymisensä perusteella. Se mitä     tehtäisi. Jotta big datasta seulottu asiakastieto
     asiakas ostaa, milloin hän ostaa ja minkä kanavan     saadaan tehokäyttöön, pitää se myös tallentaa
     kautta ovat tärkeitä asioita. Mutta tärkeää on myös    samaan paikkaan muun asiakastiedon kanssa. Näin
     se, miten asiakas hakee tietoa tuotteista ja miten     kaikki tarvitsijat pääsevät käsiksi kokonaiskuvaan
     hän tuotteita ostaa. Esimerkiksi seuraako asiakas     asiakkaasta. Jos tieto on tallennettu moneen eri
     sosiaalista mediaa ja hakee tietoa sitä kautta. Vai    paikkaan, on sen yhdisteleminen hidas ja työtä
     käykö hän läpi kaupan tuotesivuja tietoa etsiessään    vaativa tehtävä. Integroitu asiakastieto helposti
     ja päätyikö hän näille sivuille esimerkiksi hakuko-    analysoitavassa muodossa on yrityksen kannalta
     neen kautta tai painamalla jollain sivulla olevaa     kaikkein paras tilanne.
     banner-mainosta. Vaihtoehtoja on lukematon          Vaikka big data, sen hallinta ja hyödyntämi-
     määrä ja eri polkujen tunteminen on yritykselle      nen markkinoinnin tarpeisiin on suhteellisen uusia
     erittäin arvokasta – last-click-attribution ei enää    asia, esimerkkejä menestyksekkäistä toteutuksista
     riitä, vaan koko ostoon johtanut polku monen ka-      löytyy. Digitaaliseen kaupankäyntiin ja markki-
     navan kautta pitää tuntea. Tehokkaimpien polkujen     nointiin liittyy Shop Directin menestystarina,
     tunteminen vaikuttaa digitaalisten markkinointi-      jossa kaupankäynnin fokus siirrettiin heikosti
     kanavien valintaan, laskee kustannuksia ja nostaa     kannattavasta offline-kaupankäynnistä online-


                                                           23
001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 23                                      5.12.2012 13.49
ASIAKKAIDEN EHDOILLA
     kauppaan(4). Shop Direct on Britanniassa toimiva    kilökohtaista palvelua ja myyjä lisää myyntiään.
     konserni, jonka alle kuuluvat mm. perinteikkäät     Shop Directin kanssa samankaltainen tarina on
     Littlewoods ja Woolworths tavaratalobrändit.      JDWilliams, joka on Britanniassa toimiva erikoi-
     Littlewoods brändin alla Shop Direct toteutti op-    siin vaatekokoihin keskittynyt verkkokauppa. Myös
     timoidun monikanavamarkkinointi-integraation      JD Williamsilla on useampi myyntikanava, joista
     internet-kaupan, katalogien ja puhelinmyynnin      tuleva asiakkaiden käyttäytymistieto pitää integ-
     osalta. Kaikista kanavista kerätään tietoa asiakkaan  roida markkinointitoimenpiteiden optimoimiseksi
     käyttäytymisestä, tieto analysoidaan ja asiakaskom-   ja myynnin maksimoimiseksi(5).
     munikointi luodaan niin, että eri kanavien kautta     Toisenlainen esimerkki on Yhdysvalloissa toimiva
     tapahtuvaa kanssakäymistä optimoidaan myynnin      kirjakauppa Barnes&Noble(6, 7 & 8). B&N halusi haas-
     ja asiakastyytyväisyyden maksimoimiseksi. Shop     taa Amazonin erityisesti sähköisten kirjojen mark-
     Direct pystyy seuraamaan reaaliajassa esimerkiksi    kinoilla. Tämä vaati siirtymistä tuotepohjaisesta
     hylättyjä ostoskoreja ja asiakkaan siirtymistä kana-  markkinoinnista asiakaskeskeiseen markkinointiin.
     vasta toiseen. Tämä tapahtuu keräämällä internet-    B&N integroi eri kanavista kerätyn asiakastiedon,
     kaupasta reaaliajassa asiakkaan käyttäytymisdataa,   jotta monikanavanäkymän luominen ja optimointi
     analysoimalla se ja syöttämällä muiden kanavien     olisi mahdollista. Kanavia olivat sekä sähköiset
     kuten puhelinmyyjien käyttöön. Asiakas tunnis-     kanavat kuten internet-kauppa että Yhdysvalloissa
     tetaan internetissä käyttäjätunnusten perusteella    sijaitsevat B&N kivijalkakirjakaupat. Kerätyn tiedon
     ja puhelinpalvelussa puhelinnumeron perusteella.    avulla B&N alkoi tehdä reaaliaikaista asiakasseg-
     Nämä tiedot yhdistetään muuhun asiakastietoon,     mentointia sekä reagoida asiakkaan käyttäyty-
     jotta monikanavatunnistus mahdollistuu. Asiak-     miseen sillä hetkellä, kun asiakas oli tekemässä
     kaan soittaessa puhelinpalveluun, asiakaspalvelija   ostotapahtumaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi asi-
     voi tehdä puhelimitse tarjouksia juuri ostoskoriin   akkaan maksaessa kirjaostostaan kassalla. Asiakas
     hylätyistä tuotteista. Asiakas kokee saavansa hen-   tunnistetaan ensin asiakaskortin avulla. Tiedot
                                                syötetään reaaliajassa
                                                analysoitaviksi ja kun
                                                tietyt asiakassegment-
                                                teihin liittyvät kriteerit
                                                täyttyvät, tulostetaan
                                                asiakkaan kuittiin tar-
                                                jous esimerkiksi ku-
                                                pista kahvia kirjakau-
                                                pan kahvilassa. Näin
                                                asiakastyytyväisyyttä
                                                saadaan nostettua ja
                                                samalla oheistuote-
                   Lähde: www.littlewoods.com                myyntiä kasvatettua.


     24
001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 24                                      5.12.2012 13.49
ASIAKKAIDEN EHDOILLA
      Yksi kokeneimmista big datan kaupallisista     mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödyt arvioidaan.
     hyödyntäjistä on maailman suurin sähköinen       Sen jälkeen tutkitaan miten big data kerätään,
     huutokauppasivusto eBay(9). Myös eBayn omis-      yhdistetään olemassaolevaan asiakasdataan ja
     tama PayPal hyödyntää sähköisistä kanavista      hyödynnetään markkinoinnin päätöksenteossa
     kerättyä dataa liiketoimintansa kehittämiseen.     jopa reaaliaikaisesti. Tämä ei ole suinkaan helppo
     Suurille verkkokaupoille kuten eBaylle big datan    tehtävä, mutta tuottaa lopulta hyviä tuloksia yhä
     hyödyntäminen on elinehto - eBayllä on yli 50     tiukemmin kilpailluilla markkinoilla.
     000 tuotekategoriaa ja satoja miljoonia käyttäjiä.
     eBay hyödyntää reaaliaikaista big data analytiikkaa
     esimerkiksi kuvatunnistuksella. Tässä käyttötapa-   Lähteet
                                1. (http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_
     uksessa asiakas ottaa kuvan esimerkiksi pitämäs-    innovation/big_data_the_next_frontier_for_innovation)
                                2. (http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=202&mode=2
     tään puserosta, koska haluaa ostaa samanvärisen    &PageID=5553&resId=1871515&ref=Webin)
     hameen. Kuvan otettuaan hän pystyy etsimään      3. (http://www.marketwire.com/press-release/New-Survey-Finds-Consumers-
                                More-Trusting-Sharing-Information-With-Retailers-Than-1685190.htm)
     eBay kaupoista hameita ottamansa kuvan avulla.     4. (http://www.teradatamagazine.com/v10n04/Features/Stellar-Outlook/)
                                5. (http://www.teradatamagazine.com/v10n02/Features/Browsing-for-
     Taustalla tapahtuu kuvan tunnistus, sen värin ver-   Internet-insight/)
     taaminen ja automaattinen haku samanväristen      6. (http://www.youtube.com/watch?v=GQwu8X2EbzY)
                                7. (http://www.asterdata.com/customers/barnes-and-noble.php)
     hameiden osalta. Asiakas saa ruudulleen täsmäl-    8. (http://www.asterdata.com/barnes-and-noble.php )
                                9. (http://www.youtube.com/watch?v=YSj0xJhuw_I)
     leen niitä tuotteita, joista hän halusi ostoksensa
     valita. Asiakkaan tarpeeseen vastataan nopeasti
     ja täsmällisesti, mikä parantaa kaupankäyntiä ja
     asiakastyytyväisyyttä.
      Big datan haltuunotto markkinoinnissa on
     tulevaisuudessa elinehto kaikille yrityksille. Se
     antaa myyjälle mahdollisuuden paitsi tehostaa
     markkinointia, niin myös tehdä asiakasviestinnästä
     henkilökohtaisempaa ja tuloksellisempaa. Asiakkaan
     näkökulmasta asiakaspalvelu paranee ja markki-
     nointiviestit ovat tarkempia ja henkilökohtaisempia.
     Tutkimusten mukaan asiakkaat arvostavat tätä ja
     ovat valmiita kertomaan yrityksille itsestään jopa
     nykyistä enemmän, jos saavat vastineeksi oleel-
     lisempaa tietoa myyjiltä. Haltuunotto kannattaa
     aloittaa tunnistamalla yrityksessä jo olemassa
     olevan asiakastieto ja miten sitä käytetään markki-
     noinnissa. Jo nykyisen tilanteen kartoittaminen ja
     kehittäminen saattaa johtaa hyviin tuloksiin. Kun                       Marko Yli-Pietilä,
     olemassaoleva asiakastieto on selkiytetty, big datan           Key Account Director, Teradata Finland                                                                  25
001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 25                                            5.12.2012 13.49

More Related Content

What's hot

Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...
B2B-seminaari
 
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Jarno Malaprade
 
Big data mita se on 10 casea
Big data mita se on 10 caseaBig data mita se on 10 casea
Big data mita se on 10 casea
ASML
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...
B2B-seminaari
 
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Alma Media
 
Digital marketing, part 1
Digital marketing, part 1Digital marketing, part 1
Digital marketing, part 1
Kai Schleutker (Reikko)
 
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalallaLisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Jussi Hirvela
 
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligenceNostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Sinikka Ahokas
 
Mio 2020 perko
Mio 2020 perkoMio 2020 perko
Mio 2020 perko
ASML
 
Mobiilimaksaminen
MobiilimaksaminenMobiilimaksaminen
Mobiilimaksaminen
Tommi Rissanen
 
Markkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissa
Markkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissaMarkkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissa
Markkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissa
Henna Niiranen
 
Liiketoiminta 2
Liiketoiminta 2Liiketoiminta 2
Liiketoiminta 2
Saunalle
 
Asiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raportti
ASML
 
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessäAsiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Mikko Eerola
 

What's hot (14)

Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa. Johdanto,...
 
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
Omnichannel – webinaarimateriaali (25.11.2014)
 
Big data mita se on 10 casea
Big data mita se on 10 caseaBig data mita se on 10 casea
Big data mita se on 10 casea
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...
Sosiaalisen median mahdollisuudet B2B-myynnissä ja markkinoinnissa, Panu Laak...
 
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
 
Digital marketing, part 1
Digital marketing, part 1Digital marketing, part 1
Digital marketing, part 1
 
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalallaLisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
 
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligenceNostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
Nostoja kirjasta tietovarastot ja business intelligence
 
Mio 2020 perko
Mio 2020 perkoMio 2020 perko
Mio 2020 perko
 
Mobiilimaksaminen
MobiilimaksaminenMobiilimaksaminen
Mobiilimaksaminen
 
Markkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissa
Markkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissaMarkkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissa
Markkinointiautomaatio B2B-markkinoinnissa
 
Liiketoiminta 2
Liiketoiminta 2Liiketoiminta 2
Liiketoiminta 2
 
Asiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raportti
 
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessäAsiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
Asiakaskokemus, data ja uudet palvelut B2B-liiketoiminnan kehittämisessä
 

Similar to Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä

Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
BearingPoint Finland
 
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet MediatLuento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Henri Weijo
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Tilastokeskus
 
Vähittäiskaupan digitalisaatio
Vähittäiskaupan digitalisaatioVähittäiskaupan digitalisaatio
Vähittäiskaupan digitalisaatio
Kimmo Alaraudanjoki
 
Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012
Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012
Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012
ASML
 
Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...
Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...
Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...
Jari Jussila
 
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisestiMagenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
BearingPoint Finland
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Tuomo Luoma
 
Kasvua datasta asml_2015
Kasvua datasta asml_2015Kasvua datasta asml_2015
Kasvua datasta asml_2015
ASML
 
Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Uusi suunta sisaltostrategialla
Uusi suunta sisaltostrategiallaUusi suunta sisaltostrategialla
Uusi suunta sisaltostrategialla
Sisältöstrategia
 
Datalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirja
Datalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirjaDatalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirja
Datalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirja
Samuli Ropponen
 
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
creuna_fi
 
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
OMD_Finland
 
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopistoDigitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Jari Salo
 
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Pirkka Aunola
 
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
Joni Salminen
 
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Annalect Finland
 
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari LappalainenValikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Oskari Lappalainen
 

Similar to Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä (20)

Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
 
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet MediatLuento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
 
Vähittäiskaupan digitalisaatio
Vähittäiskaupan digitalisaatioVähittäiskaupan digitalisaatio
Vähittäiskaupan digitalisaatio
 
Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012
Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012
Digitaalinen asiakkuus asml 11 2012
 
Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...
Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...
Sosiaalisen median soveltamistavat ja hyödyt teollisissa business-to-business...
 
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisestiMagenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
 
Kasvua datasta asml_2015
Kasvua datasta asml_2015Kasvua datasta asml_2015
Kasvua datasta asml_2015
 
Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014
 
Uusi suunta sisaltostrategialla
Uusi suunta sisaltostrategiallaUusi suunta sisaltostrategialla
Uusi suunta sisaltostrategialla
 
Datalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirja
Datalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirjaDatalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirja
Datalähtöisen markkinoinnin pieni punainen kirja
 
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
 
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
 
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopistoDigitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
 
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
 
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
 
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
 
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari LappalainenValikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
Valikoidut kirjoitukset Oskari Lappalainen
 

Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä

 • 1. ASIAKKAIDEN EHDOILLA Tehokas markkinointi vaatii Big Datan hyödyntämistä Big datan haltuunottavat yritykset saavuttavat Markkinoinnin johtamisen näkökulmasta digitaa- kilpailuedun muihin yrityksiin nähden, kuten esi- lisen markkinoinnin täytyy sopia samoihin liiketoi- merkiksi McKinsey Global Institute toteaa 2011 minnan raameihin kuin perinteisenkin markkinoin- ilmestyneessä raportissaan” Big Data: The Next nin. Digitaalisen markkinoinnin käyttöä määrittävät Frontier for Innovation, Competition and Produc- kustannukset ja toisaalta niihin liitettävissä oleva tivity”(1). Tutkimusyhtiö Gartner taas on ennustanut, ROI tai ROM. Markkinoinnin kustannukset tunne- että vuoteen 2017 mennessä CMO käyttää enem- taan yrityksissä yleensä hyvin ja tämä pätee myös män rahaa IT hankkeisiin kuin CIO(2). Syitä näihin digitaalisten markkinointikanavien kustannuksiin. tutkimustuloksiin on monta. Asiakkaat käyttävät Hyötypuolen seuranta on haasteellisempaa. Digi- yhä enemmän erilaisia sähköisiä kanavia asioides- taalisissa markkinointikanavissa syntyy paljon tie- saan yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. toa asiakkaiden käyttäytymisestä. Suuret tietomää- Asiakaskommunikaatio siirtyy enenevässä määrin rät ja tiedon epämääräisyys tekevät seurannasta internetiin sekä tiedonhaun, kaupankäynnin että haastavaa. Haasteista huolimatta internet-sivujen, asiakaspalautteen osalta. Markkinointikampanjoi- hakukoneiden ja sosiaalisen median toimintaa pitää ta tehdään suuressa määrin sähköisten kanavien pystyä seuraamaan, jotta taloudellisia tunnusluku- kautta, ja ne ovat dialogimuotoisia automaattisine ja voidaan laskea. Samoin mobiilikanavien. Pelkkä palautekanavineen. Asiakkaiden käyttäytymisestä web-sivujen liikenteen seuranta ei enää riitä, vaan sähköisissä kanavissa syntyy suuria määriä dataa, yritysten on muodostettava monikanavanäkymiä jota voidaan hyödyntää sitä analysoimalla. Koska yli erilaisten sähköisten markkinointikanavien. Seu- asiakkaiden sähköisten kanavien käyttö ja niiden rattavia asioita ovat markkinointikommunikaation monipuolisuus lisääntyvät, tiedon määrän kasvu tehokkuus esimerkiksi markkinointi-investointien ja kiihtyy koko ajan. Valtavia tietomääriä pitää pystyä lisämyynnin yhteyden kautta. Myös asiakastyyty- tallentamaan ja käsittelemään, jotta uusi arvokas väisyys eri sähköisten kanavien kautta tapahtuvaan asiakastieto saadaan tuottavaan käyttöön. Tiedon asiakaskommunikaatioon on seurattavien asioiden suuri määrä ei ole ainoa uusi haaste, vaan tietoa listalla. Mitä asiakas esimerkiksi ajattelee, jos hän syntyy myös yhä useammassa eri muodossa. Sellaiset on juuri ehtinyt ostamaan uuden kalliin televisi- kanavat kuin sosiaalinen media ja asiakaspalautesäh- on, josta saa seuraavalla viikolla henkilökohtaisen köpostit sisältävät hyödyllistä informaatiota, joka on tarjouksen sähköpostiinsa juuri siltä kaupalta, josta monimuotoista ja monimutkaista. Monimuotoista television osti. Näin voi todellisuudessa käydä, jos dataa on vaikeaa jalostaa yrityksen hyötykäyttöön eri kanavista tulevaa tietoa ei integroida keskenään. perinteisin menetelmin. Näiden haasteiden voitta- Eri kanavien asiakastapahtumat pitää saada kiinni, minen on kuitenkin elinehto kaikille yrityksille yhä ja ne pitää pystyä liittämään osaksi liiketoimin- kilpaillummilla lokaaleilla ja globaaleilla markkinoilla. nan kokonaisasiakasanalytiikkaa ja päätöksente- 21 001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 21 5.12.2012 13.49
 • 2. ASIAKKAIDEN EHDOILLA koa. Koska sähköisissä kanavissa kaikki tapahtuu asioiden selvittämiseen. Tarvitaan kuitenkin uusia nopeasti, reaaliaikaisuuden vaatimus on ainakin keinoja ja työkaluja big datan hallitsemiseksi ja joissain tapauksissa otettava myös huomioon. Tai analysoimiseksi. Digitaalisen markkinoinnin näkö- oikeastaan, asiakkaiden käyttäytymistä pitää pystyä kulmasta tämä tarkoittaa varsinkin valtavien web- ennakoimaan ja ohjaamaan esimerkiksi asiakkaan datamäärien keräämistä ja prosessoimista asiakas- ja aikoessa hyljätä ostoskori web-kaupassa. Nopea liiketoiminta-analytiikan tarpeisiin. Myös esimerkiksi ja oikea-aikainen tarjous voi pelastaa tilanteen ja sähköpostit, sähköisten palautelomakkeiden sisältö saada asiakkaan harkitsemaan ostotapahtumaa ja asiakaspalvelukeskusten tallentama tieto on osa uudelleen. Tällaisessa tapauksessa digitaalisessa uuden ajan sähköistä asiakastietoa. Kaikki tämä tieto kanavassa tapahtuva lähes reaaliaikainen markki- on arvokasta, mutta samalla se on monimuotoista nointi johtaa heti lisämyyntiin ja on sinänsä erittäin ja monimutkaista. Uusien menetelmiä avulla big onnistunutta kokonaistaloudellisesta näkökulmas- datasta voidaan kuitenkin seuloa ulos oleellinen ja ta. Siirtyminen reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen liittää se mukaan yrityksen muuhun asiakastietoon digitaalisessa markkinoinnissa vaatii big datan hy- vää analysoimista ja käyttämistä automaattiseen päätöksentekoon reaaliajassa. Big data on kuuma aihe kaikessa liiketoiminta- analytiikassa ja tiedonhallinnassa. Näin myös asiakasanalytiikassa ja varsinkin liittyen digitaa- liseen markinointiin. Big data käsite liittyy suuriin tietomääriin, joita syntyy esimerkiksi asiakkaiden asioidessa sähköisillä kauppapaikoilla. Kun big data käsite syntyi, tarkoitti se aluksi lähinnä hyvin suuria tietomääriä. Nyt sillä tarkoitetaan tietoa, jota syntyy hyvin suuria määriä nopeasti (Volume and Veloci- ty), kuten sivulla olevan kuvan yhteenveto kertoo. Lisäksi big datalla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole määrämuotoista (Variety). Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi internetissä syntyvää asiakastietoa on vaikea käsitellä suhteessa muuhun asiakastietoon. Miten eri asiakassegmentit käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa tai kuinka eri asiakasryhmät käyttävät hakukoneita etsiessään kauppaan johtavaa tuote- tietoa ovat asioita, jotka ovat myyjälle hyvin arvok- kaita tietää, mutta vaikeita selvittää tiedon suuren määrän ja monimutkaisuuden takia. Big datassa ja Lähde: http://www.domo.com/blog/2012/06/ sen käsittelyssä on aineksia tällaisten arvokkaiden how-much-data-is-created-every-minute/ 22 001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 22 5.12.2012 13.49
 • 3. ASIAKKAIDEN EHDOILLA analysoitavaksi. Esimerkkejä ovat asiakaspalautteen markkinoinnin vaikuttavuutta. tekstianalyysi, jossa etsitään eri tuotteisiin liittyviä Big data ei ole erillinen osa yrityksen tiedonhal- hyviä ja huonoja kommentteja eri asiakassegmen- lintaa. Jos esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymistä teissä. Tai polkuanalyysi siitä, millaiset tapahtumat sosiaalisessa mediassa tutkitaan erillisenä asiakas- johtavat asiakassuhteen päättymiseen. tiedon osana, asiakaskuva ei täydenny vaan pirs- Big data asettaa uusia vaatimuksia digitaaliselle toutuu. Niinpä big data on prosessoitava muotoon, markkinoinnille, mutta se on myös valtava mah- jossa se on ymmärrettävää. Tämä vaatii rakenteiden dollisuus ymmärtää asiakkaita yhä paremmin ja tunnistamista monimuotoisesta datasta ja näiden yhä tarkemmalla tasolla. Tämä taas mahdollistaa rakenteiden integroimista yrityksen muuhun asia- henkilökohtaisemman kommunikaation asiakkaiden kastietoon. Jos big datasta esimerkiksi tunnistetaan kanssa ja toisaalta vähentää turhaa kommunikaa- polkuanalyysien avulla ne vaiheet, jotka johtavat tiota. Yhä suurempi osa kuluttajista sallii suorien asiakassuhteen päättymiseen, on arvokasta ym- viestien lähettämisen, jos viestien sisältö on rele- märtää mitkä asiakasryhmät noudattavat mitäkin vanttia heille. Esimerkiksi e-tailing group:n ja My- polkua. Näin toimenpiteet asiakassuhteen jatkami- Buys, Inc:n 2012 suoritetussa yhteistutkimuksessa seksi voidaan suunnitella asiakassegmenteittäin. 55% tutkimukseen osallistuneista kuluttajista oli Tämä taas lisää tehokkuutta. Voidaan jopa tehdä valmiita tarjoamaan tietoa omista preferensseis- päätös olla puuttumatta tiettyjen asikassegment- tään, jos se auttaa yri­tyksiä parantamaan heidän tien polkuihin ja antaa niiden poistua asiakas- ostokokemuksiaan(3). Asiakkaalta voidaan siis kysyä kunnasta. Kun tällainen ilmiö tunnetaan hyvin hänen preferensseistään suoraan, mutta on myös suhteessa yrityksen asiakaskuntaan, uskalletaan toinen tapa. Asiakkaan preferenssejä voidaan pää- tehdä päätöksiä, joita ei muuten todennäköisesti tellä hänen käyttäytymisensä perusteella. Se mitä tehtäisi. Jotta big datasta seulottu asiakastieto asiakas ostaa, milloin hän ostaa ja minkä kanavan saadaan tehokäyttöön, pitää se myös tallentaa kautta ovat tärkeitä asioita. Mutta tärkeää on myös samaan paikkaan muun asiakastiedon kanssa. Näin se, miten asiakas hakee tietoa tuotteista ja miten kaikki tarvitsijat pääsevät käsiksi kokonaiskuvaan hän tuotteita ostaa. Esimerkiksi seuraako asiakas asiakkaasta. Jos tieto on tallennettu moneen eri sosiaalista mediaa ja hakee tietoa sitä kautta. Vai paikkaan, on sen yhdisteleminen hidas ja työtä käykö hän läpi kaupan tuotesivuja tietoa etsiessään vaativa tehtävä. Integroitu asiakastieto helposti ja päätyikö hän näille sivuille esimerkiksi hakuko- analysoitavassa muodossa on yrityksen kannalta neen kautta tai painamalla jollain sivulla olevaa kaikkein paras tilanne. banner-mainosta. Vaihtoehtoja on lukematon Vaikka big data, sen hallinta ja hyödyntämi- määrä ja eri polkujen tunteminen on yritykselle nen markkinoinnin tarpeisiin on suhteellisen uusia erittäin arvokasta – last-click-attribution ei enää asia, esimerkkejä menestyksekkäistä toteutuksista riitä, vaan koko ostoon johtanut polku monen ka- löytyy. Digitaaliseen kaupankäyntiin ja markki- navan kautta pitää tuntea. Tehokkaimpien polkujen nointiin liittyy Shop Directin menestystarina, tunteminen vaikuttaa digitaalisten markkinointi- jossa kaupankäynnin fokus siirrettiin heikosti kanavien valintaan, laskee kustannuksia ja nostaa kannattavasta offline-kaupankäynnistä online- 23 001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 23 5.12.2012 13.49
 • 4. ASIAKKAIDEN EHDOILLA kauppaan(4). Shop Direct on Britanniassa toimiva kilökohtaista palvelua ja myyjä lisää myyntiään. konserni, jonka alle kuuluvat mm. perinteikkäät Shop Directin kanssa samankaltainen tarina on Littlewoods ja Woolworths tavaratalobrändit. JDWilliams, joka on Britanniassa toimiva erikoi- Littlewoods brändin alla Shop Direct toteutti op- siin vaatekokoihin keskittynyt verkkokauppa. Myös timoidun monikanavamarkkinointi-integraation JD Williamsilla on useampi myyntikanava, joista internet-kaupan, katalogien ja puhelinmyynnin tuleva asiakkaiden käyttäytymistieto pitää integ- osalta. Kaikista kanavista kerätään tietoa asiakkaan roida markkinointitoimenpiteiden optimoimiseksi käyttäytymisestä, tieto analysoidaan ja asiakaskom- ja myynnin maksimoimiseksi(5). munikointi luodaan niin, että eri kanavien kautta Toisenlainen esimerkki on Yhdysvalloissa toimiva tapahtuvaa kanssakäymistä optimoidaan myynnin kirjakauppa Barnes&Noble(6, 7 & 8). B&N halusi haas- ja asiakastyytyväisyyden maksimoimiseksi. Shop taa Amazonin erityisesti sähköisten kirjojen mark- Direct pystyy seuraamaan reaaliajassa esimerkiksi kinoilla. Tämä vaati siirtymistä tuotepohjaisesta hylättyjä ostoskoreja ja asiakkaan siirtymistä kana- markkinoinnista asiakaskeskeiseen markkinointiin. vasta toiseen. Tämä tapahtuu keräämällä internet- B&N integroi eri kanavista kerätyn asiakastiedon, kaupasta reaaliajassa asiakkaan käyttäytymisdataa, jotta monikanavanäkymän luominen ja optimointi analysoimalla se ja syöttämällä muiden kanavien olisi mahdollista. Kanavia olivat sekä sähköiset kuten puhelinmyyjien käyttöön. Asiakas tunnis- kanavat kuten internet-kauppa että Yhdysvalloissa tetaan internetissä käyttäjätunnusten perusteella sijaitsevat B&N kivijalkakirjakaupat. Kerätyn tiedon ja puhelinpalvelussa puhelinnumeron perusteella. avulla B&N alkoi tehdä reaaliaikaista asiakasseg- Nämä tiedot yhdistetään muuhun asiakastietoon, mentointia sekä reagoida asiakkaan käyttäyty- jotta monikanavatunnistus mahdollistuu. Asiak- miseen sillä hetkellä, kun asiakas oli tekemässä kaan soittaessa puhelinpalveluun, asiakaspalvelija ostotapahtumaa. Tämä tapahtuu esimerkiksi asi- voi tehdä puhelimitse tarjouksia juuri ostoskoriin akkaan maksaessa kirjaostostaan kassalla. Asiakas hylätyistä tuotteista. Asiakas kokee saavansa hen- tunnistetaan ensin asiakaskortin avulla. Tiedot syötetään reaaliajassa analysoitaviksi ja kun tietyt asiakassegment- teihin liittyvät kriteerit täyttyvät, tulostetaan asiakkaan kuittiin tar- jous esimerkiksi ku- pista kahvia kirjakau- pan kahvilassa. Näin asiakastyytyväisyyttä saadaan nostettua ja samalla oheistuote- Lähde: www.littlewoods.com myyntiä kasvatettua. 24 001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 24 5.12.2012 13.49
 • 5. ASIAKKAIDEN EHDOILLA Yksi kokeneimmista big datan kaupallisista mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödyt arvioidaan. hyödyntäjistä on maailman suurin sähköinen Sen jälkeen tutkitaan miten big data kerätään, huutokauppasivusto eBay(9). Myös eBayn omis- yhdistetään olemassaolevaan asiakasdataan ja tama PayPal hyödyntää sähköisistä kanavista hyödynnetään markkinoinnin päätöksenteossa kerättyä dataa liiketoimintansa kehittämiseen. jopa reaaliaikaisesti. Tämä ei ole suinkaan helppo Suurille verkkokaupoille kuten eBaylle big datan tehtävä, mutta tuottaa lopulta hyviä tuloksia yhä hyödyntäminen on elinehto - eBayllä on yli 50 tiukemmin kilpailluilla markkinoilla. 000 tuotekategoriaa ja satoja miljoonia käyttäjiä. eBay hyödyntää reaaliaikaista big data analytiikkaa esimerkiksi kuvatunnistuksella. Tässä käyttötapa- Lähteet 1. (http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_ uksessa asiakas ottaa kuvan esimerkiksi pitämäs- innovation/big_data_the_next_frontier_for_innovation) 2. (http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=202&mode=2 tään puserosta, koska haluaa ostaa samanvärisen &PageID=5553&resId=1871515&ref=Webin) hameen. Kuvan otettuaan hän pystyy etsimään 3. (http://www.marketwire.com/press-release/New-Survey-Finds-Consumers- More-Trusting-Sharing-Information-With-Retailers-Than-1685190.htm) eBay kaupoista hameita ottamansa kuvan avulla. 4. (http://www.teradatamagazine.com/v10n04/Features/Stellar-Outlook/) 5. (http://www.teradatamagazine.com/v10n02/Features/Browsing-for- Taustalla tapahtuu kuvan tunnistus, sen värin ver- Internet-insight/) taaminen ja automaattinen haku samanväristen 6. (http://www.youtube.com/watch?v=GQwu8X2EbzY) 7. (http://www.asterdata.com/customers/barnes-and-noble.php) hameiden osalta. Asiakas saa ruudulleen täsmäl- 8. (http://www.asterdata.com/barnes-and-noble.php ) 9. (http://www.youtube.com/watch?v=YSj0xJhuw_I) leen niitä tuotteita, joista hän halusi ostoksensa valita. Asiakkaan tarpeeseen vastataan nopeasti ja täsmällisesti, mikä parantaa kaupankäyntiä ja asiakastyytyväisyyttä. Big datan haltuunotto markkinoinnissa on tulevaisuudessa elinehto kaikille yrityksille. Se antaa myyjälle mahdollisuuden paitsi tehostaa markkinointia, niin myös tehdä asiakasviestinnästä henkilökohtaisempaa ja tuloksellisempaa. Asiakkaan näkökulmasta asiakaspalvelu paranee ja markki- nointiviestit ovat tarkempia ja henkilökohtaisempia. Tutkimusten mukaan asiakkaat arvostavat tätä ja ovat valmiita kertomaan yrityksille itsestään jopa nykyistä enemmän, jos saavat vastineeksi oleel- lisempaa tietoa myyjiltä. Haltuunotto kannattaa aloittaa tunnistamalla yrityksessä jo olemassa olevan asiakastieto ja miten sitä käytetään markki- noinnissa. Jo nykyisen tilanteen kartoittaminen ja kehittäminen saattaa johtaa hyviin tuloksiin. Kun Marko Yli-Pietilä, olemassaoleva asiakastieto on selkiytetty, big datan Key Account Director, Teradata Finland 25 001-176_Asiakkuusmarkkinointi_2013.indd 25 5.12.2012 13.49