SlideShare a Scribd company logo
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ
31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật
liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Đ Ề L U Y Ệ N T H I Đ Á N H G I Á
N Ă N G L Ự C
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/2046785
ĐỀ SỐ 31
ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Hà Nội, 03/2024
ĐỀ THI THAM KHẢO ĐỀ SỐ 31 TLCST724007
Năm 2024
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
I. Giới thiệu
Tên kỳ thi: Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (High-school Student Assessment,
HSA)
Mục đích kỳ thi HSA:
- Đánh giá năng lực học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông;
- Định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân;
- Cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử
dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, đào tạo nghề.
(Ghi chú: Mặc dù có 3 mục tiêu nhưng học sinh tham dự kỳ thi này vẫn chủ yếu với mục đích là
dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường, các ngành đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội
và một số trường đại học bên ngoài)
Hình thức thi, Lịch thi
Kỳ thi HSA là bài thi trên máy tính, được tổ chức thành 8 đợt thi hàng năm, đợt một vào tháng 3
và đợt cuối vào tháng 6
II. Nội dung đề thi Cấu trúc chung của đề thi
Lĩnh vực Câu hỏi
Thời gian
(phút)
Điểm tối đa
Phần 1: Tư duy định lượng Toán 50 75 50
Phần 2: Tư duy định tính Ngữ văn - Ngôn ngữ 50 60 50
Phần 3: Khoa học Tự nhiên - Xã hội 50 60 50
Nội dung trong đề thi
Phần thi Lĩnh vực kiến thức Mục tiêu đánh giá
Số câu, Dạng
câu, tỉ lệ dễ -
khó
Lớp
Phần 1
Tư duy định
lượng
Toán học
(75 phút)
Đại số; Hình học; Giải
tích; Thống kê và xác
suất sơ cấp.
Thông qua lĩnh vực Toán
học, đánh giá năng lực giải
quyết vấn đề, suy luận, lập
luận, tư duy logic, tư duy
tính toán, khái quát hóa,
mô hình hóa toán học, sử
dụng ngôn ngữ và biểu
diễn toán học, tư duy trừu
tượng không gian.
35 câu trắc
nghiệm và 15
câu điền số
20% cấp độ 1
60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Lớp 12:
70%
Lớp 11:
20%
Lớp 10:
10%
Phần 2
Tư duy định
tính
Ngữ văn -
Ngữ liệu liên quan đến
nhiều lĩnh vực trong
đời sống như văn học,
ngôn ngữ (từ vựng –
Thông qua lĩnh vực Ngữ
văn - Ngôn ngữ, đánh giá
năng lực giải quyết vấn đề,
lập luận, tư duy logic, tư
50 câu trắc
nghiệm
20% cấp độ 1
Lớp 12:
70%
Lớp 11:
20%
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Ngôn ngữ
(60 phút)
ngữ pháp), văn hóa, xã
hội, lịch sử, địa lý,
nghệ thuật, v.v.
duy ngôn ngữ tiếng Việt. 60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Lớp 10:
10%
Phần 3
Khoa học
Tự nhiên -
Xã hội
(60 phút)
Vật Lý: Cơ học, Điện
học, Quang học, Từ
trường, hạt nhân
nguyên tử, Lượng tử
ánh sáng…
Thông qua lĩnh vực Khoa
học tự nhiên, xã hội: Vật
lý, Hóa học, Sinh học, Lịch
sử và Địa lý đánh giá năng
lực tìm hiểu, khám phá và
ứng dụng khoa học: khả
năng giải quyết vấn đề và
sáng tạo, tư duy, lập luận
và tổng hợp, ứng dụng, am
hiểu đời sống kinh tế xã
hội; khả năng tái hiện sự
kiện, hiện tượng, nhân vật
lịch sử thông qua lĩnh vực
Lịch sử; Khả năng nhận
thức thế giới theo quan
điểm không gian thông qua
lĩnh vực Địa lý; Khả năng
nghiên cứu và thực nghiệm
thông qua lĩnh vực Vật lý,
Hóa học và Sinh học.
Mỗi môn có:
9 câu trắc
nghiệm và 1
câu điền số
20% cấp độ 1
60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Lớp 12:
70%
Lớp 11:
30%
Lớp 10: 0%
Hóa học: Hóa học đại
cương (các nguyên tố,
cấu tạo nguyên tử);
Hóa vô cơ; Hóa hữu
cơ…
Sinh học: Sinh học cơ
thể, Di truyền và biến
dị, Tiến hóa….
Lịch sử: Lịch sử thế
giới cận – hiện đại Lịch
sử Việt Nam cận – hiện
đại …
Mỗi môn có 10
câu đều là trắc
nghiệm
20% cấp độ 1
60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Địa lý và Giáo dục
Công dân: Địa lý tự
nhiên, Địa lý dân cư,
Chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, Địa lý các
ngành kinh tế, Địa lý
các vùng kinh tế.
3. Hướng dẫn
Bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) hướng tới đánh giá toàn diện năng lực học sinh trung học phổ thông (THPT).
Bài thi ĐGNL học sinh THPT gồm 03 phần. Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1
đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D và
18 câu hỏi điền đáp án. Trường hợp bài thi có thêm câu hỏi thử nghiệm thì số câu hỏi không vượt
quá 155 câu. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một đáp án duy nhất được lựa chọn từ các đáp án A, B,
C hoặc D cho trước. Thí sinh chọn đáp án bằng cách nhấp chuột trái máy tính  vào ô tròn trống
(○), máy tính sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen (●). Trường hợp bạn chọn câu
trả lời lần thứ nhất và muốn chọn lại câu trả lời thì đưa con trỏ chuột máy tính đến đáp án mới và
nhấp chuột trái. Ô tròn màu đen mới (●) sẽ được ghi nhận và ô tròn cũ sẽ trở lại trạng thái ban
đầu (○). Đối với các câu hỏi điền đáp án, thí sinh nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương,
nguyên âm hoặc phân số tối giản (không nhập đơn vị vào đáp án). Mỗi câu trả lời đúng được 01
điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời được 0 điểm. Hãy thận trọng trước khi lựa chọn đáp án
của mình.
4. Tiến trình làm bài thi trên máy tính
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Khi BẮT ĐẦU làm bài, màn hình máy tính sẽ hiển thị phần thi thứ nhất:
Phần 1: Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút)
Thí sinh làm lần lượt các câu hỏi. Nếu bạn kết thúc phần 1 trước thời gian quy định. Bạn có thể
chuyển sang phần thi thứ hai. Khi hết thời gian phần 1, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi
thứ hai. Nếu phần thi có thêm câu hỏi thử nghiệm, máy tính sẽ cộng thời gian tương ứng để hoàn
thành tất cả các câu hỏi.
Phần 2: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút)
Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ nhất. Nếu bạn kết thúc
phần 2 trước thời gian quy định, bạn có thể chuyển sang phần thi thứ ba. Khi hết thời gian quy
định, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi thứ ba.
Phần 3: Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút)
Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ hai cho đến câu hỏi cuối
cùng. Nếu bạn kết thúc phần 3 trước thời gian quy định, bạn có thể bấm NỘP BÀI để hoàn thành
bài thi sớm. Khi hết thời gian theo quy định, máy tính sẽ tự động NỘP BÀI.
Khi KẾT THÚC bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển thị kết quả thi của bạn.
------***------
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Đề thi tham khảo
Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông
PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG
Lĩnh vực: Toán học
50 câu hỏi - 75 phút
Đọc và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 50
BẮT ĐẦU
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 1 Tailieuchuan.vn
Bất phương trình
7 4
3 1
x x

 
có số nghiệm nguyên thuộc đoạn [0; 10] là
A. 7. B. 1. C. 5. D. 6.
Câu 2 Tailieuchuan.vn
Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}. Chọn ngẫu nhiên
một số từ tập S. Xác suất để số được chọn là số chẵn bằng
A.
1
2
. B.
3
4
. C.
3
5
. D.
2
5
.
Câu 3 Tailieuchuan.vn
Cho tứ giác ABCD biết 4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc nhỏ nhất bằng 30∘.
Tìm các góc còn lại?
A. 75∘, 120∘, 65∘. B. 72∘, 114∘, 156∘. C. 70∘; 110∘; 150∘ D. 80∘; 110∘; 135∘.
Câu 4 Tailieuchuan.vn
Giải phương trình
2sin 2 1
0
tan 1
x
x



A.
2
6
( )
7
2
6
x k
k
x k





 



  


 B. 3
( )
4
3
x k
k
x k





 



  



C. 12
( )
5
12
x k
k
x k





 



  


 D.
2
6
( )
5
2
6
x k
k
x k





  



  



Câu 5 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a .
6
( ),
3
a
SA ABCD SA
  .
Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD)
A. 35
B. 45
C. 60
D. 30
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 6 Tailieuchuan.vn
Giá trị lớn nhất của hàm số
2
8
( )
1
x x
f x
x



trên đoạn [1; 3] bằng
A.
15
4

B.
7
2

C. -3 D. -4
Câu 7 Tailieuchuan.vn
Cho khối hộp có 4 mặt bên là hình vuông diện tích bằng 1 và hai mặt đáy là hình thoi diện tích
bằng
1
2
. Thể tích khối hộp là:
A. 1/2 B. 1/6 C. 1/3 D. 1/4
Câu 8 Tailieuchuan.vn
Cho phương trình đường cong   2 2
: ( 2) ( 4) 1 0
m
C x y m x m y m
        . Khi m thay đổi thì họ
các đường tròn  
m
C luôn đi qua bao nhiêu điểm cố định?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 9 Tailieuchuan.vn
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;0), B(0;3), C(−2;−3). Gọi H(a;b) là trực
tâm của tam giác ABC. Khi đó ab bằng
A. –1. B. 4. C. –4. D. 3.
Câu 10 Tailieuchuan.vn
Giới hạn
2
( 1)
3 1
lim
1
x
x x
x

 
 

bằng?
A.
1
2
. B.
1
2
 . C.
3
2
D.
3
2
 .
Câu 11 Tailieuchuan.vn
Cho
2 2
lim
n n
a b
n
 
  . Tính a b
 .
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 12 Tailieuchuan.vn
Cho dãy số  
n
u được xác định bởi
 
1 1
2 2 1
1,
3
n
n
n
u
u u
u


 

với mọi 1
n  . Biết dãy số  
n
u có giới
hạn hữu hạn, lim n
u bằng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 13 Tailieuchuan.vn
Biết
2
lim ( ) 1
x
f x

  . Khi đó 4
2
( )
lim
( 2)
x
f x
x
 
bằng?
A. +∞ B. 0 C. −1 D. −∞
Câu 14 Tailieuchuan.vn
Cho hàm số ( )
y f x
 có đồ thị như hình vẽ bên. Tính
1 3
lim ( ) lim ( )
x x
f x f x
 
 

Đáp án: _______
Câu 15 Tailieuchuan.vn
Phương trình 2023
2
x x
  có bao nhiêu nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 16 Tailieuchuan.vn
Cho hàm số ( )
f x liên tục trên  và có đạo hàm   
2 2
( ) 4 3 9
f x x x x

    . Hàm số ( )
y f x

đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1; )
 B. ( 3;1)
 C. ( ;1)
 D. ( 1;2)

D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 17 Tailieuchuan.vn
Tìm các giá trị của m để hàm số
7
5 3
mx m
y
x m
 

 
đồng biến trên mọi khoảng xác định
A. ( 7;5)
m  . B.
1
;1
2
m
 
 
 
 
. C.
3
1;
2
m
 
  

 
. D. (6;15)
m .
Câu 18 Tailieuchuan.vn
Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng : (3 1) 3
d y m x m
    vuông góc với đường
thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 3 2
3 1
y x x
   .
A.
1
3
m  . B.
1
6
m   . C.
1
6
m  . D.
1
2
m  .
Câu 19 Tailieuchuan.vn
Cho hàm số 4 2
2 2
y x x
   . Diện tích S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị
hàm số đã cho có giá trị là
A. 3
S  . B.
1
2
S  . C. 1
S  . D. 2
S  .
Câu 20 Tailieuchuan.vn
Từ một hộp chứa 16 quả cầu gồm 7 quả màu đỏ và 9 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai
quả. Xác suất để lấy được hai quả cùng màu bằng bao nhiêu?
Đáp án: _______
Câu 21 Tailieuchuan.vn
Ba bạn Quân, Long, Kiên mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc [1;17]. Xác
suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng
Đáp án: _______
Câu 22 Tailieuchuan.vn
Cho tập hợp X = {0;1;2;3;4;5;6;7}. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau
đôi một lấy từ X?
Đáp án: _______
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 23 Tailieuchuan.vn
Tìm m để mọi [0; )
x  đều là nghiệm của bất phương trình  
2 2 2
1 8 9 0
m x mx m
    
A. ( 3; 1)
m   B. { 3; 1}
m   C. [ 3; 1]
m   D. m
Câu 24 Tailieuchuan.vn
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 16
, 0
P x x
x
   bằng
A. 4 B. 24 C. 8 D. 12
Câu 25 Tailieuchuan.vn
Cho mạch điện như hình ảnh dưới đây. Lúc đầu tụ điện có điện tích o
Q . Khi đóng khóa tụ điện
phóng điện qua cuộn dây; điện tích q của tụ điện phụ thuộc vào thời gian t theo công thức
( ) sin
o
q t Q t

 , trong đó  là tốc độ góc. Biết rằng cường độ ( )
I t của dòng điện tại thời điểm t
được tính theo công thức ( ) ( )
I t q t

 . Cho biết 8
10 ( )
o
Q C

 và 6
10 (rad / s)
 
 . Tính cường độ
của dòng điện tại thời điểm 6(s)
t  (tính chính xác đến 5
10 (mA)

).
A. 31,41593 (mA) B. 34,41593 (mA) C. 33,41593 (mA) D. 32,41953 (mA)
Câu 26 Tailieuchuan.vn
Cho hàm số ( 1)sin cos ( 2) 1
y m x m x m x
      . Tìm giá trị của m để 0
y
 có nghiệm?
A.
1
3
m
m
 

 

B. 2
m  C. 1 3
m
   D. 2
m  
Câu 27 Tailieuchuan.vn
Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 2
3 9
S t t t
    , trong đó t tính bằng giây và
S tính bằng mét. Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
A. 11 (m/s) B. 12 (m/s) C. 13 (m/s) D. 14 (m/s)
Câu 28 Tailieuchuan.vn
Chu kì của hàm số
2 2
sin .cos
5 5
y x x
   
    
   
là k . Giá trị của k là
Đáp án: _______
Câu 29 Tailieuchuan.vn
Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 10 . Gọi I là trung điểm CD. Biết rằng khoảng cách giữa
hai đường thẳng AC và BI có dạng phân số tối giản là
2
11
m
(với m ). Tìm m .
Đáp án: _______
Câu 30 Tailieuchuan.vn
Cho hình lăng trụ đứng 1 1 1
.
ABC A B C có tam giác ABC vuông cân tại ; ; 2
A AB a CC a

  . Khoảng
cách giữa hai đường thẳng 1
AA và 1
BC bằng k.a. Tính 2
1
k
Đáp án: _______
Câu 31 Tailieuchuan.vn
Ban giám khảo một cuộc thi gồm 8 người nước ngoài: 3 người Anh, 3 người Nhật, 1 người Nga
và 1 người Pháp. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 giám khảo vào 8 chiếc ghế xếp theo hàng ngang
sao cho các giám khảo cùng một nước ngồi cạnh nhau?
Đáp án: _______
Câu 32 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và có SA = SB = SC = 3. Thể tích lớn nhất
của khối chóp đã cho là
Đáp án: _______
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 33 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp S.ABC có , 2
SA BC x AB a
   . Biết tam giác ABC vuông tại ,
B ( )
SAB , ( )
SAC
cùng vuông góc với ( )
ABC . Biết
3 2
( , )
2
a
d SC AB  . Thể tích của khối chóp S.ABC là:
A. 3
2a B. 2
3a C. 3
3a D. 3
6a
Câu 34 Tailieuchuan.vn
Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình 3
( 1) ( 2) 2 3 0
m x x x
     vô nghiệm.
A. 1
m  B. 0
m 
C. m
  D. Không có giá trị m
Câu 35 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông có đường chéo 2a. Chiều cao
6
2
a
h  . Tìm
góc giữa ( )
SAB và mặt phẳng đáy.
Đáp án: _______ 0
Câu 36 Tailieuchuan.vn
Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
y x
x
  trên khoảng (0;+∞). Tìm m.
Đáp án: _______
Câu 37 Tailieuchuan.vn
Cho khối lăng trụ tam giác có các cạnh đáy bằng 13, 14, 15. Cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một
góc 30∘ và có độ dài bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.
Đáp án: _______
Câu 38 Tailieuchuan.vn
Hàm lượng Natri (đơn vị miligam, 1mg = 0,001 g ) trong 100g của một số loại ngũ cốc được cho
như sau:
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Tính hàm lượng Natri trung bình trong 100g ngũ cốc
A. 143 B. 132 C. 133 D. 134
Câu 39 Tailieuchuan.vn
Một giải bóng đá có tất cả 16 đội bóng tham gia, các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt. Hỏi giải
đấu có tất cả bao nhiêu trận đấu?
A. 182 B. 91 C. 196 D. 240
Câu 40 Tailieuchuan.vn
Một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay. Người ta muốn dùng 3
màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông
đơn vị được tô đúng hai màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô
màu bảng
A. 139968 B. 576 C. 3474 D. 15552
Câu 41 Tailieuchuan.vn
Một CSC có 7 số hạng với công sai d dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tổng các số hạng của
CSC đó, biết hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6.
A. 66 B. 77 C. 88 D. 99
Câu 42 Tailieuchuan.vn
Tổng số nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
3.cos5 2sin3 .cos2 sin
x x x x
  là:
A.
9


B.
5
18


C.
8

D.
2
9


D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 43 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên và cạnh đáy bằng a . Khoảng cách từ D đến
( )
SAC bằng
A.
2
2
a
B.
2
a
C.
3
2
a
D. 2a
Câu 44 Tailieuchuan.vn
Giả sử hàm số
1
( )
sin
y f x
x
  có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn
5
;
3 6
 
 
 
 
lần lượt là
M và m . Tính 2 3
T M m
  ?
A. 1 B. -4 C. -1 D. 4
Câu 45 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Mặt phẳng ( )
 di động chứa
AB và cắt SC, SD lần lượt tại M, N. Biết K là giao điểm của AN và BM. Tính
AB BC
MN SK
 .
A. 1 . B.
1
2
. C.
1
3
. D.
2
3
.
Câu 46 Tailieuchuan.vn
Một hộp đựng 7 quả cầu màu trắng và 2 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời từ hộp
ra 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu lấy được có cả 2 loại quả cầu đỏ và trắng .
A.
2
5
. B.
14
25
. C.
1
6
. D.
13
18
.
Câu 47 Tailieuchuan.vn
Hệ phương trình 2 2
1
( ) 1 4
1
4
x y
xy
x y
xy
xy xy
  
  
  
  


   


có nghiệm là:
A. Vô nghiệm B. (3;3) C. (2;3) D. (1;1)
Câu 48 Tailieuchuan.vn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Cho hàm số 3 2
3
y x
 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?
Đáp án: _______
Câu 49 Tailieuchuan.vn
Cho hàm số
2
1
x
y
x



có đồ thị là (C). Tiếp tuyến tại điểm M(2;4) có hệ số góc bằng bao nhiêu?
Đáp án: _______
Câu 50 Tailieuchuan.vn
Cho hàm số ( )
y f x
 có đạo hàm là   
2 2
( ) 9 9
f x x x x

   , với mọi x. Có bao nhiêu giá trị
nguyên của tham số m để hàm số  
3 2
( ) 3 2
g x f x x m m
    có không quá 6 điểm cực trị?
Đáp án: _______
HẾT ĐỀ THI PHẦN 1
(Nguồn ngữ liệu của đề thi được lưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội)
KẾT THÚC
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Đề thi tham khảo
Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông
PHẦN 2: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH
Lĩnh vực: Ngữ văn - Ngôn ngữ
50 câu hỏi - 60 phút
Đọc và trả lời các câu hỏi từ 51 đến 100
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới từ câu 51 - câu 55:
[1] Sau hai mươi năm đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng về
kinh tế và xã hội. Đã qua rồi thời kì đói kém, phải chạy gạo, phải nhập những hàng hoá thiết yếu
BẮT ĐẦU
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
nhất cho cuộc sống hằng ngày. Đến nay, chúng ta đã xuất khẩu được gạo và nhiều hàng hoá ra thế
giới,... Kinh tế nước ta tăng trưởng với nhịp độ khá. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn là nước rất
nghèo, tụt hậu so với nhiều nước xung quanh (Việt Nam thu nhập 600 USD / đầu người / năm.
Thái Lan: 2 000 USD / đầu người / năm, Ma-lai-xi-a (Malaysia): 5 000 USD / đầu người / năm,
Hàn Quốc năm 1950 mới 100 USD / đầu người / năm đến nay đã lên đến trên 19 000 USD / đầu
người / năm,...). Trong khi đó, lại có nhiều tệ nạn xã hội, nhất là tham nhũng và lãng phí.
[2] Nhìn ra thế giới, quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra sôi động, mạnh mẽ, nhanh chóng. Các
nước cạnh tranh nhau quyết liệt về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hoá,... Trước tình hình này,
Việt Nam không co mình lại, không né tránh mà chấp nhận cuộc đấu tranh, hội nhập quốc tế,
tham gia WTO,... Phải nhận thức đây là cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp đối với các dân tộc,
nhất là các nước còn nghèo như Việt Nam của chúng ta, là một cuộc đấu tranh quyết liệt, tuy
không có tiếng súng.
Dân tộc Việt Nam một lần nữa đứng trước những thử thách to lớn.
Sứ mệnh lịch sử này đến nay ở trong tay thế hệ trẻ các em.
[3] Các em muốn Việt Nam nhỏ hay không nhỏ? Muốn là công dân của một nước tiên tiến, sánh
vai cùng với các nước năm châu hay lụn bại trong những tư duy lạc hậu, lỗi thời, trong những
toan tính cá nhân vị kỉ? Chắc nhiều em đã từng suy nghĩ trước những nhiệm vụ nặng nề của đất
nước?
[4] Theo tôi, bài học xuyên suốt trước hết là phải biết giữ vững và phát huy tinh thần yêu nước.
Đó là sức mạnh, là truyền thống của dân tộc ta. Khi tất cả đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết,
đoàn kết lại thành một khối, chúng ta có sức mạnh vô địch. Chúng ta cần có một vũ khí có tính
quyết định nữa, đó là tri thức. Phải có sức mạnh của trí tuệ, chúng ta mới có thể khắc phục những
yếu kém, nhược điểm để có thể cạnh tranh với các nước, tiến về phía trước. Và nếu ta chậm rãi
từng bước thì chúng ta sẽ mãi mãi tụt hậu. Cho nên, truyền thống yêu nước của Việt Nam phải đi
đôi với tri thức, trí thông minh và sự khôn ngoan của con người Việt Nam.
[5] Ta còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đều thấy hiện nay ta có vận hội lớn, có những điều
kiện cơ bản để bứt lên. Nhưng vấn đề là mọi người và trước hết là thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn
và phải biết hành động, mọi người phải hành động cùng một mục tiêu. Học sinh, sinh viên, thức
trẻ phải biết cách học để trở thành những công nhân, chuyên viên giỏi, những kĩ sư, bác sĩ, cán bộ
giảng dạy xuất sắc, cung cấp cho Nhà nước những cán bộ lãnh đạo, quản lí liêm khiết có trình độ
cao, có tầm nhìn xa. Bản thân học sinh và sinh viên phải tự mình khắc phục những suy nghĩ lệch
lạc, những tiêu cực của mình cũng như những tệ nạn xã hội đang diễn ra trên đất nước làm cho
mọi người, kể cả thanh niên hết sức bất bình, căm giận. Thái độ đúng đắn của mỗi thanh niên là
phải biết đấu tranh để vượt qua những yếu kém, tiêu cực đó bằng những hành động tích cực và
bản lĩnh của người chủ xứng đáng của đất nước. Đó là trách nhiệm và sứ mạng của giới trẻ.
(Theo NGUYỄN THỊ BÌNH, in trong Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?, NXB Thông tấn, Hà
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Nội, 2007)
Câu 51 Tailieuchuan.vn
Mục đích của bài viết trên là gì?
A. Thuyết phục mọi người dân phải có quyết tâm và hành động vì mục tiêu phát triển đất nước
hùng cường.
B. Thuyết phục các bạn trẻ phải có quyết tâm và hành động xứng đáng để xây dựng đất nước
hùng mạnh.
C. Khẳng định truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong lịch sử
chống giặc ngoại xâm.
D. Khẳng định những cơ hội và thách thức lớn đối với đất nước ta trong thời kì hội nhập quốc
tế.
Câu 52 Tailieuchuan.vn
Với việc dẫn ra các số liệu (Việt Nam thu nhập 600 USD / đầu người / năm. Thái Lan: 2 000
USD / đầu người / năm, Ma-lai-xi-a: 5 000 USD / đầu người / năm, Hàn Quốc năm 1950 mới 100
USD / đầu người / năm đến nay đã lên đến trên 19 000 USD/ đầu người / năm,...), tác giả muốn
làm rõ điều gì?
A. Việt Nam đã xuất khẩu được gạo và nhiều hàng hoá ra các nước trên thế giới.
B. Việt Nam là quốc gia phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối tốt.
C. Việt Nam vẫn còn là nước rất nghèo, tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.
D. Việt Nam có mức thu nhập tính trên đầu người thuộc nhóm thấp ở Đông Nam Á.
Câu 53 Tailieuchuan.vn
Phương án nào thể hiện đúng và đầy đủ nhất những mong muốn của tác giả đối với thế hệ
trẻ?
(1) Phải đứng dậy, không né tránh mà chấp nhận cuộc đấu tranh, hội nhập quốc tế, tham gia
WTO
(2) Phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết để đoàn kết lại thành một khối, từ đó tạo ra sức
mạnh
(3) Phải giúp mọi người dân tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập để sánh vai với các nước trong
khu vực
(4) Phải biết cách học để trở thành những người có chuyên môn giỏi, có năng lực tốt và tầm nhìn
xa
(5) Phải biết đấu tranh và vượt qua những yếu kém, tiêu cực đang làm cho mọi người bất bình,
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
căm giận
A. (1) - (2) - (3) B. (1) - (3) - (5) C. (2) - (3) - (4) D. (2) - (4) - (5)
Câu 54 Tailieuchuan.vn
Hàng loạt câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn [3] có tác dụng gì?
A. Làm cho văn bản có nhịp điệu, giàu giá trị biểu đạt.
B. Thể hiện niềm tự hào của tác giả về dân tộc Việt Nam.
C. Khích lệ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của giới trẻ đối với dân tộc.
D. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu.
Câu 55 Tailieuchuan.vn
Cho quan điểm dưới đây:
“Phải có sức mạnh của trí tuệ, chúng ta mới có thể khắc phục những yếu kém, nhược điểm, để có
thể cạnh tranh với các nước, tiến về phía trước.”
Đâu là cách hiểu đúng về quan điểm trên của tác giả?
A. Phải biết cách học để trở thành người có chuyên môn giỏi, năng lực tốt, từ đó mới có thể
khắc phục được những hạn chế mà đưa đất nước đi lên.
B. Tri thức làm nên sức mạnh của con người và làm cho người đó có ích hơn đối với cộng
đồng, xã hội.
C. Một trong những yếu tố cần có của dân tộc là những con người giàu lòng nhân ái, chan hòa
tình yêu thương.
D. Chỉ khi rèn luyện đạo đức và tài năng, chúng ta mới có thể đưa đất nước tiến về phía trước,
sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đọc bài viết sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới từ câu 56 - câu 60:
VÌ SAO CHIM BỒ CÂU KHÔNG BỊ LẠC ĐƯỜNG?
[1] Chim bồ câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực kì tốt, dù bị đưa tới một nơi rất xa xôi,
chúng vẫn có thể tự tìm đường về nhà. Từ thời La Mã cổ đại, con người đã ý thức được khả năng
này của loài bồ câu và dùng chúng làm chim đưa thư. Vì sao bồ câu lại sở hữu khả năng tuyệt
diệu này?
[2] Khi bị đưa tới một nơi mới, thông thường bồ câu phải bay lượn vài vòng mới nhận biết được
vị trí ấy, sau đó, nó sẽ bay về hướng đã xuất phát theo con đường gần như chính xác. Mấu chốt
của khả năng tìm được đường về nhà là trong não bộ của bồ câu có một hệ thống chỉ đường tinh
vi. Hiện có ba giả thuyết về hệ thống chỉ đường này là định hướng bằng Mặt Trời, bằng từ trường
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Trái Đất và bằng khứu giác. Cả ba giả thuyết này đều đã được kiểm chứng ở mức độ nhất định.
[3] Ban ngày, bồ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của Mặt Trời. Nhưng vào ngày
trời râm không có Mặt Trời hoặc buổi tối, chúng chủ yếu định hướng bằng từ trường Trái Đất.
Mỏ trên và trong não bồ câu đều tồn tại vật chất mang từ tính, giống như một chiếc la bàn nhỏ, có
thể cảm nhận được sự thay đổi của từ trường. Thực nghiệm cũng chứng tỏ khứu giác đóng vai trò
quan trọng trong việc định hướng của loài bồ câu, nhưng không hoàn toàn chứng minh được bồ
câu chỉ dựa vào khứu giác mà có thể tìm được đường về tổ ở một cự li xa.
[4] Các nhà khoa học ở Đại học O-xphớt (Oxford) phát hiện ra rằng thông qua đường bay, bồ câu
có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm được đường về. Nói tóm lại, bồ câu có thể dựa vào
nhiều cách để tìm được đường về nhà. Ngoài ra, chúng còn có thể sử dụng những cách khác,
nhưng điều đó cần chờ đợi những phát hiện và kiểm chứng sau này.
(Theo HOÀNG TẦN, TRẦN THUỶ HOA, 10 vạn câu hỏi vì sao, tập Động vật, NXB Giáo dục
Việt Nam, 2016)
Câu 56 Tailieuchuan.vn
Mục đích chính của văn bản trên là gì?
A. Giải thích hiện tượng chim bồ câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực kì tốt
B. Giới thiệu về hiện tượng chim bồ câu có trí thông minh tuyệt vời
C. Thuyết minh cách thức đưa thư bằng việc sử dụng chim bồ câu
D. Giới thiệu về kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học O-xphớt về chim bồ câu
Câu 57 Tailieuchuan.vn
Văn bản trên sử dụng phong cách ngôn ngữ nào?
A. Phong cách ngôn ngữ báo chí.
B. Phong cách ngôn ngữ khoa học.
C. Phong cách ngôn ngữ chính luận.
D. Phong cách ngôn ngữ hành chính - công vụ.
Câu 58 Tailieuchuan.vn
Câu văn nào giải thích khái quát về trí nhớ tuyệt vời của bồ câu?
A. Ban ngày, bồ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của Mặt Trời.
B. Mấu chốt của khả năng tìm được đường về nhà là trong não bộ của bồ câu có một hệ thống
chỉ đường tinh vi.
C. Nhưng vào ngày trời râm không có Mặt Trời hoặc buổi tối, chúng chủ yếu định hướng bằng
từ trường Trái Đất.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
D. Các nhà khoa học ở Đại học O-xphớt phát hiện ra rằng thông qua đường bay, bồ câu có thể
nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm được đường về.
Câu 59 Tailieuchuan.vn
Đoạn [3] được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch B. Quy nạp C. Song hành D. Tổng phân hợp
Câu 60 Tailieuchuan.vn
Thông tin nào KHÔNG được suy ra từ bài đọc trên?
A. Chim bồ câu từ lâu đã được dùng làm phương tiện liên lạc cho đến tận bây giờ.
B. Não bộ của bồ câu có hệ thống chỉ đường tinh vi.
C. Buổi tối, bồ câu chủ yếu định hướng bằng từ trường Trái Đất.
D. Bồ câu dựa vào nhiều cách để tìm được đường về nhà.
Đọc ngữ liệu sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới từ câu 61 - câu 65:
[1] Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Và
để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó.
Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói
rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng hài hoà về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển
chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng: tiếng Việt có đầy đủ khả năng để
diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thoả mãn cho yêu cầu của đời sống văn
hoá nước nhà qua các thời kỳ lịch sử.
[2] Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp. Nhiều
người ngoại quốc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân ta, đã có
thể nhận xét rằng: tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc. Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một
ấn tượng, ấn tượng của người “nghe” và chỉ nghe thôi. Tuy vậy lời bình phẩm của họ có phần
chắc không phải chỉ là một lời khen xã giao. Những nhân chứng có đủ thẩm quyền hơn về mặt
này cũng không hiếm. Một giáo sĩ nước ngoài (chúng ta biết rằng nhiều nhà truyền đạo Thiên
Chúa nước ngoài cũng là những người rất thạo tiếng Việt), đã có thể nói đến tiếng Việt như là
một thứ tiếng “đẹp” và “rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành
trong những câu tục ngữ”. Tiếng Việt chúng ta gồm có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá
phong phú. Tiếng ta lại giàu về thanh điệu. Giọng nói của người Việt Nam, ngoài hai thanh bằng
(âm bình và dương bình) còn có bốn thanh trắc. Do đó, tiếng Việt có thể kể vào những thứ tiếng
giàu hình tượng ngữ âm như những âm giai trong bản nhạc trầm bổng. […] Giá trị của một tiếng
nói cố nhiên không phải chỉ là câu chuyện chất nhạc. Là một phương tiện trao đổi tình cảm ý nghĩ
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
giữa người với người, một thứ tiếng hay trước hết phải thoả mãn được nhu cầu ấy của xã hội. Về
phương diện này, tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ cũng như về hình
thức diễn đạt. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kỳ diễn biến của nó tăng lên mỗi ngày một nhiều.
Ngữ pháp cũng dần dần trở nên uyển chuyển hơn, chính xác hơn. Dựa vào đặc tính ngữ âm của
bản thân mình, tiếng Việt đã không ngừng đặt ra những từ mới, những cách nói mới hoặc Việt
hoá những từ và những cách nói của các dân tộc anh em và các dân tộc láng giềng, để biểu hiện
những khái niệm mới, để thoả mãn yêu cầu của đời sống văn hoá ngày một phức tạp về mọi mặt
kinh tế, chính trị, khoa học, kĩ thuật, văn nghệ…
[3] Chúng ta có thể khẳng định rằng: cấu tạo của tiếng Việt, với khả năng thích ứng với hoàn
cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây, là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó.
(Đặng Thai Mai, Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, trong Tuyển tập Đặng
Thai Mai, tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1984)
Câu 61 Tailieuchuan.vn
Nội dung chính của bài đọc này là gì?
A. Trình bày sự đánh giá của người nước ngoài về tiếng Việt
B. Khẳng định tầm quan trọng của tiếng Việt
C. Trình bày sự giàu đẹp của tiếng Việt
D. Nêu lên ý nghĩa của việc học tiếng Việt
Câu 62 Tailieuchuan.vn
Câu nào dưới đây là bằng chứng làm rõ cho ý kiến: Tiếng Việt rất đẹp về tính nhạc?
A. Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một ấn tượng, ấn tượng của người “nghe” và chỉ nghe thôi.
B. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kì diễn biến của nó tăng lên mỗi ngày một nhiều.
C. Về phương diện này, tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ cũng
như về hình thức diễn đạt.
D. Do đó, tiếng Việt có thể kể vào những thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những âm giai
trong bản nhạc trầm bổng.
Câu 63 Tailieuchuan.vn
Phép liên kết chủ yếu nào được sử dụng để liên kết văn bản ở đoạn [2]?
A. Phép đồng nghĩa, trái nghĩa B. Phép lặp từ vựng
C. Phép thế D. Phép nối
Câu 64 Tailieuchuan.vn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
“Bốn thanh trắc” trong tiếng Việt được tác giả nhắc đến trong văn bản trên là những thanh nào
dưới đây?
A. Thanh ngang, huyền, ngã, nặng. B. Thanh sắc, hỏi, ngã, nặng.
C. Thanh sắc, hỏi, ngã, ngang. D. Thanh huyền, hỏi, ngã, nặng.
Câu 65 Tailieuchuan.vn
Thái độ của tác giả trong bài đọc trên là gì?
A. Trung lập B. Phê phán C. Bác bỏ D. Khách quan
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới từ câu 66 - câu 70:
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật.
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
(Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, Hà Nội, 1940)
Câu 66 Tailieuchuan.vn
Phương án nào thể hiện đúng và đầy đủ nhất ý nghĩa nhan đề “Tràng giang”?
A. Tên riêng của dòng sông B. Dòng sông dài
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
C. Dòng sông rộng D. Dòng sông dài và rộng
Câu 67 Tailieuchuan.vn
Phương án nào sau đây diễn tả đúng ý nghĩa của các cụm từ “không một chuyến đò ngang”,
“không cầu” ở khổ thơ thứ ba?
A. Diễn tả mối giao cảm của nhân vật trữ tình với thế giới bên ngoài
B. Diễn tả một thế giới bị phân cách, chia lìa
C. Diễn tả vẻ đẹp của dòng sông với những chuyến đò và cây cầu
D. Diễn tả sự mở rộng liên tục, không cùng của bầu trời và dòng sông
Câu 68 Tailieuchuan.vn
Câu thơ “Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả” có mối liên hệ với câu thơ nào dưới đây?
A. Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi (Vội vàng - Xuân Diệu)
B. Gió theo lối gió, mây đường mây (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)
C. Xao xác gà trưa gáy não nùng (Nắng mới - Lưu Trọng Lư)
D. Sao mà cách biệt, quá xa xôi (Nhớ đồng - Tố Hữu)
Câu 69 Tailieuchuan.vn
Cách chấm câu trong khổ thơ dưới đây tạo nên hiệu quả nghệ thuật nào?
Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật.
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
A. Ám gợi một thế giới phân rã, đóng kín.
B. Tạo nhịp điệu cho các câu thơ.
C. Tạo nên mối liên kết giữa các dòng thơ.
D. Nhấn mạnh nỗi buồn, sự cô đơn của chủ thể trữ tình.
Câu 70 Tailieuchuan.vn
Đâu là dòng chứa đầy đủ những thi liệu thể hiện tính chất cổ điển trong bài thơ Tràng
giang?
A. Củi khô, tiếng vãn chợ chiều, bèo dạt.
B. Tràng giang, bờ bãi đìu hiu, chòm mây cô đơn.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
C. Cánh chim trong bóng chiều, bèo dạt, chợ vãn.
D. Tràng giang, bờ bãi đìu hiu, cánh chim trong bóng chiều.
Câu 71 Tailieuchuan.vn
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.
An ninh lương thực quốc gia được hiểu là sự đảm bảo của mỗi quốc gia về nguồn cung
cấp lương thực cho người dân để hạn chế và đẩy mạnh tình trạng thiếu lương thực, nạn đói và
tình trạng phụ thuộc vào nguồn cung lương thực nhập khẩu.
A. An ninh B. cung cấp C. đẩy mạnh D. phụ thuộc
Câu 72 Tailieuchuan.vn
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.
Làm việc phước báo không nên nghĩ việc nào lớn, việc nào nhỏ, miễn có ích cho đời và khi đã
phát thiện tâm thì đừng có chần chừ vì không phải cứ trả tiền mới cho kết quả tốt đẹp mà đôi khi
chẳng phải dùng đến tiền vẫn linh nghiệm như thường.
A. phước báo B. có ích C. thiện tâm D. linh nghiệm
Câu 73 Tailieuchuan.vn
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.
Hành lang là hai dãy nhà dài ở hai bên chùa, đi thông vào Hậu đường, nơi đây mỗi bên
được bày trí tượng của 9 vị La Hán.
A. nhà dài B. thông C. bày trí D. vị
Câu 74 Tailieuchuan.vn
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.
Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộC. Vì vậychúng
hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng.
A. thế giới B. trong trắng C. Vì vậy D. ước vọng
Câu 75 Tailieuchuan.vn
Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách.
Tính di truyền của nghệ thuật có thể được soi chiếu thông qua các cơ sở sinh học, tâm lý dân tộc,
các dữ liệu lịch sử (sự kiện, văn bản, thiết chế xã hội, tôn giáo…), những di sản vật thể (kiến
trúc, hội họa, trang phục, đồ mỹ nghệ…), di sản phi vật thể (âm nhạc, ca dao, tục ngữ, điêu
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
khắc…).
A. di truyền B. dữ liệu C. hội họa D. điêu khắc
Câu 76 Tailieuchuan.vn
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.
A. Di biểu B. Di chiếu C. Di chứng D. Di chúc
Câu 77 Tailieuchuan.vn
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.
A. đứng lặng yên đợi B. say sưa uống ánh mặt trời
C. nhóm niềm yêu thương D. rất cần mọi người giúp đỡ
Câu 78 Tailieuchuan.vn
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.
A. Thời điểm B. Thời đại C. Thời kỳ D. Thời cơ
Câu 79 Tailieuchuan.vn
Tác phẩm nào sau đây có thể loại KHÔNG cùng nhóm với các tác phẩm còn lại?
A. Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) B. Tắt đèn (Ngô Tất Tố)
C. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) D. Sống mòn (Nam Cao)
Câu 80 Tailieuchuan.vn
Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại.
A. Thông báo B. Công báo C. Công bố D. Công binh
Câu 81 Tailieuchuan.vn
Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.
_____ những kết quả đạt được, khó khăn, thách thức đặt ra còn rất lớn, phụ thuộc nhiều vào xu
hướng, bối cảnh chung toàn cầu, _____ kinh tế khó có thể chuyển biến nhanh trong ngắn hạn.
A. Bên cạnh / nên B. Vì / nên C. Bất kể / thế nhưng D. Tuy / nhưng
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 82 Tailieuchuan.vn
Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.
Khi chúng ta thay đổi _____ đối với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn đối với
sự việc, thế giới, con người xung quanh, mà từ đó thay đổi được cách lựa chọn _____ và đạt được
kết quả khác biệt.
A. trình độ / cuộc sống B. niềm vui / quan điểm
C. thái độ / lối sống D. thái độ / cha mẹ
Câu 83 Tailieuchuan.vn
Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.
Thật ra, thời gian không phải là một mà là hai: đó vừa là một định luật tự nhiên, khách quan, bao
trùm thế giới, vừa là một khái niệm _____ của con người đơn độc. _____ chỉ có con người mới
có ý thức về thời gian.
A. khách quan / Vì. B. chủ quan / Bởi vì.
C. mơ hồ / Vì vậy. D. trừu tượng / Tuy nhiên.
Câu 84 Tailieuchuan.vn
Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.
Khán giả đến _____ chương trình được _____ các tác phẩm thơ ca nổi tiếng, sâu lắng của các
nghệ sĩ: NSƯT, nhạc sĩ người Ê đê Y Phôn Ksor, NSƯT Vũ Lân, nghệ sĩ Nguyễn Hương Thành,
Linh Nga Niê Kdăm, nhà thơ Lê Vĩnh Tài, Hữu Chỉnh, Văn Thảnh…
A. tham quan / trông thấy B. tham dự / thưởng thức
C. tham gia / tận hưởng D. tham chiến / lắng nghe
Câu 85 Tailieuchuan.vn
Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.
Con đường “trải thảm” lá vàng phủ bóng tán sấu già tạo nên _____ tuyệt đẹp về mùa thu Hà Nội,
chẳng thế mà nơi đây đã trở thành điểm “check-in” lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp
_____, quyến rũ của thu Hà Nội.
A. bài ca / xinh xắn B. con người / rực rỡ
C. bức tranh / mộng mơ D. khoảnh khắc / sang trọng
Câu 86 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
- Nó chết một cái nhà tôi neo người quá, phải những như một mình tôi thì tôi ở lại làng cùng với
anh em kia đấy.
- Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được thì tản cư âu cũng là kháng chiến.
- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ? Các ông bà ở đâu ta lên đấy ạ?
(Làng, Kim Lân)
Tính cá thể của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thể hiện trong đoạn đối thoại trên như thế
nào?
A. Đây là câu chuyện của những người cùng làng.
B. Đây là câu chuyện diễn ra trong thời kì kháng chiến chống Pháp.
C. Đây là câu chuyện nói về lòng yêu làng, yêu quê hương.
D. Đây là câu chuyện của những người nông dân chất phác ở miền trung du.
Câu 87 Tailieuchuan.vn
Cho đoạn thơ:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
(Thu điếu, Nguyễn Khuyến)
Chủ thể trữ tình trong bài thơ đã quan sát cảnh vật từ những góc độ nào?
A. Từ xa đến gần lên cao rồi xa rồi trở lại gần.
B. Từ thấp lên cao rồi từ cao xuống thấp.
C. Từ gần đến cao xa rồi lại từ cao xa tới gần.
D. Từ gần đến xa rồi từ xa trở lại gần.
Câu 88 Tailieuchuan.vn
Trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, chi tiết nào dưới đây tượng
trưng cho những đau thương, lòng tự tôn và ý chí quyết tâm của đồng bào Tây Nguyên
trong công cuộc chống giặc ngoại xâm?
A. Mười ngón tay bị đốt cháy của Tnú
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
B. Câu nói của cụ Mết
C. Rừng xà nu bị tàn phá
D. Tnú tự ghì đá vào đầu chảy máu
Câu 89 Tailieuchuan.vn
Đâu KHÔNG phải là giá trị nhân đạo trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du?
A. Sử dụng nhiều điển tích điển cố B. Đả kích hiện thực
C. Yêu thương con người D. Ca ngợi vẻ đẹp của con người
Câu 90 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng
như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như
Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kì dị như Chế Lan Viên,... và thiết tha, rạo rực, băn khoăn
như Xuân Diệu.
(Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam)
Đoạn văn trên nổi bật với đặc điểm ngôn ngữ nào trong văn bản nghị luận văn học?
A. Lời văn bay bổng, trau chuốt, mượt mà thể hiện linh hồn của một tác phẩm nghiên cứu văn
học.
B. Ngôn ngữ phóng túng, uyên bác, thể hiện sự tài hoa của tác giả trong cách hành văn.
C. Giàu hình ảnh và chất thơ, câu văn có nhịp điệu, được tạo nên bởi những cấu trúc tương
xứng lặp đi lặp lại như một điệp khúc.
D. Văn phong nghiêm túc, đậm tính chất khoa học, thể hiện sự chặt chẽ trong cách lập luận và
nêu ra những dẫn chứng.
Câu 91 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Có những cái cúi đầu làm cho con người trở nên hèn hạ, có những cái lạy làm cho con người
để tiện. Nhưng cũng có những cái cúi đầu làm cho con người bỗng trở nên cao cả hơn, lớn lao
hơn, lẫm liệt hơn, sang trọng hơn. Đấy là cái cúi đầu trước cái tài, cái đẹp, cái thiên lương.
Chính Cao Chu Thần, nguyên mẫu của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù, có một câu
thơ thật đẹp, thật sang:
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
(Một đời chỉ biết cúi đầu vái lạy hoa mai)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Cái cúi đầu của thầy quản ngục vái lạy Huấn Cao chính là cái cúi đầu của Cao Bá Quát trước
hoa mai vậy.
(Theo Những bài giảng về tác gia văn học, tập I, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1999)
Việc tác giả đưa ra câu thơ của Cao Chu Thần trong đoạn trích có tác dụng gì?
A. Cuốn hút người đọc bởi trích dẫn bay bổng của thơ.
B. Dẫn dắt người đọc vào vấn đề nghị luận sinh động, nóng hổi.
C. Chứng minh tầm quan trọng của vấn đề nghị luận trong văn bản.
D. So sánh và làm nổi bật vấn đề nghị luận.
Câu 92 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
(Trích Tương tư, Nguyễn Bính)
Dòng nào dưới đây chứa thủ pháp nghệ thuật KHÔNG được sử dụng trong đoạn thơ trên?
A. Vận dụng chất liệu dân gian vào thơ. B. Hoán dụ, điệp ngữ
C. Điệp ngữ, so sánh D. Câu hỏi tu từ
Câu 93 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
Ðêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng
xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện tổ
rệp, đất bừa bãi phân chuột phân gián.
Trong một không khí khói tỏa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu
rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc
tỏa cay mắt, họ dụi mắt lia lịa.
Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh
căng phẳng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất
những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run
run bưng chậu mực.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
(Trích Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân)
Đâu là thủ pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong đoạn trích trên?
A. Ẩn dụ B. Đối lập C. Ước lệ, tượng trưng D. So sánh
Câu 94 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến
nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng
mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ
cướp nước.
(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)
Vì sao đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận?
A. Thể loại của văn bản: bình luận xã hội.
B. Mục đích viết văn bản: trình bày, đánh giá một vấn đề mang tính thời sự, chính trị: tinh thần
yêu nước của nhân dân ta.
C. Ngôn ngữ: từ ngữ chính trị (yêu nước, truyền thống, dân, Tổ quốc, xâm lăng, bán nước,
cướp nước...) câu văn là những nhận định, phán đoán.
D. Tất cả các ý trên
Câu 95 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Ơ kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên
(Trương Nam Hương)
Đoạn trích trên giúp ta liên tưởng đến tác phẩm nào đã học trong chương trình THPT?
A. Sóng (Xuân Quỳnh). B. Hai đứa trẻ (Thạch Lam).
C. Trao duyên (Nguyễn Du). D. Tôi yêu em (Puskin).
Câu 96 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Em ơi em
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn ngàn năm Đất Nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Những em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước
(Trích Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm)
Giọng điệu chủ đạo của toàn bộ đoạn thơ trên là gì?
A. Ngợi ca, tự hào B. Đồng cảm, xót thương
C. Suy tưởng, triết lý D. Cảm phục, trăn trở
Câu 97 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn. Nếu không có bếp lửa sưởi kia thì Mị cũng
đến chết héo. Mỗi đêm, Mị dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao nhiêu lần.
Thường khi đến gà gáy, Mị dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu, các chị em trong nhà mới bắt đầu
ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn.
Mỗi đêm, nghe tiếng phù phù thổi bếp, a Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa bùng lên, cùng lúc ấy Mỵ
cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng. Mới biết nó còn sống. Mấy đêm nay như thế.
Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng chết đấy, cũng thế
thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, Mị chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về thấy Mị
ngồi đấy, A Sử ngứa tay đánh Mị ngã xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau Mị vẫn ra sưởi như đêm
trước.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
(Trích Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài)
Đoạn trích trên thể hiện thái độ gì của nhân vật Mị với A Phủ?
A. Cảm thông, trân trọng. B. Bất lực, buông xuôi.
C. Băn khoăn, khó hiểu. D. Vô hồn, không cảm xúc.
Câu 98 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa
(Chế Lan Viên - trích Tiếng hát con tàu)
Câu thơ “Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa” thể hiện cảm giác gì của tác giả khi được gặp lại
nhân dân?
A. Cảm giác quen thuộc, gần gũi.
B. Cảm giác ấm áp, phấn chấn như được hồi sinh.
C. Cảm giác dễ chịu, thoải mái, hạnh phúc.
D. Cảm giác vui mừng, thỏa thuê, mãn nguyện.
Câu 99 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
Hàng tiền vệ, có hai hòn canh một cửa đá trông như là sơ hở nhưng chính hai đứa giữ vai trò
dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa, vào tận tuyến giữa rồi nước sóng luồng với đánh khuỷu
quật vu hồi lại. Nếu lọt vào đây rồi mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến hai, thì
nhiệm vụ của những boongke chìm và pháo đài đá nổi ở tuyến ba phải đánh tan cái thuyền lọt
lưới đá tuyến trên, phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng thuỷ thủ ngay ở chân thác. Thạch trận dàn
bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. Phối hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá,
những hòn bệ vệ oai phong lẫm liệt. Một hòn ấy trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái
thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái
thuyền có giỏi thì tiến gần vào. Ông đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa
phóng thẳng vào mình. Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí
trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc gối vào
bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả thuyền lên. Nước bám lấy thuyền như đổ vật túm thắt
lưng ông đò đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la não bạt. Sóng thác đã đánh
đến miếng đòn hiểm độc nhất, cả cái luồng nước vô sở bất chí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
[…].
(Trích Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân)
Tác giả đã vận dụng tri thức của lĩnh vực nào để miêu tả sự hùng vĩ, hung bạo của sông Đà
trong đoạn trích trên?
A. Lịch sử B. Điện ảnh C. Quân sự D. Địa lý
Câu 100 Tailieuchuan.vn
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Hắn về lần này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng săng
đá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm
gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh đầy những nét
chạm trổ rồng, phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!
(Nam Cao, Chí Phèo)
Từ ngữ “săng đá” (in đậm, gạch chân) trong đoạn trích trên được hiểu là gì?
A. Kẻ chuyên đi ăn trộm.
B. Kẻ chuyên đi cướp bóc, phá phách dân lành.
C. Lính trong bộ máy quân đội các nước đế quốc, thuộc địa.
D. Người làm nghề đòi nợ thuê.
HẾT ĐỀ THI PHẦN 2
KẾT THÚC
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Đề thi tham khảo
Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông
PHẦN 3: KHOA HỌC
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và xã hội
50 câu hỏi - 60 phút
Đọc và trả lời các câu hỏi từ 101 đến 150
Câu 101 Tailieuchuan.vn
BẮT ĐẦU
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp.
C. Tài chính- ngân hàng. D. Thương mại- dịch vụ.
Câu 102 Tailieuchuan.vn
Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?
A. Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc.
B. Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ.
C. Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ.
D. Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến.
Câu 103 Tailieuchuan.vn
Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu thế giới trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo.
B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Công nghiệp quốc phòng.
D. Công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.
Câu 104 Tailieuchuan.vn
Các vùng Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của quốc gia nào theo quy định
của Hội nghị Ianta (2-1945)?
A. Liên Xô, Mĩ, Anh.
B. Hoa Kỳ, Anh, Pháp.
C. Anh, Đức, Nhật Bản.
D. Các nước phương Tây từng chiếm đóng ở đây.
Câu 105 Tailieuchuan.vn
Sự tham gia của Liên Xô với tư cách là ủy viên thường trực có ý nghĩa như thế nào đối với tổ
chức Liên hợp quốc?
A. Hạn chế sự thao túng của các nước đế quốc, đặc biệt là Mĩ.
B. Tăng cường vai trò duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
C. Thể hiện tính đa dạng trong tổ chức.
D. Kiềm chế sự mâu thuẫn giữa các cường quốc.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 106 Tailieuchuan.vn
Vì sao thái độ của thực dân Pháp sau thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ hai (1883) lại có sự khác
biệt so với lần thứ nhất (1873)?
A. Do vấn đề nhanh chóng hoàn thành xâm lược Việt Nam đã trở thành đường lối chung của
chính phủ Pháp.
B. Do thiệt hại của Pháp trong trận Cầu Giấy lần hai ít nặng nề hơn so với lần thứ nhất.
C. Do chính phủ Pháp đã gửi viện binh kịp thời sang Việt Nam.
D. Do nội bộ triều đình Huế đang rối loạn.
Câu 107 Tailieuchuan.vn
Phong trào cải cách chính trị - văn hóa của những nhân vật nào ở Trung Quốc đã tác động mạnh
mẽ đến nước ta những năm cuối thế kỉ XIX?
A. Tôn Trung Sơn. B. Lương Khải Siêu.
C. Mao Trạch Đông. D. Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi.
Câu 108 Tailieuchuan.vn
Để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng, Đề Thám đã có chủ trương gì?
A. Di chuyển lực lượng để các vùng tự do.
B. Tổ chức phản công để phá vòng vây.
C. Chủ động giảng hòa với thực dân Pháp.
D. Chủ động liên lạc với các phong trào đấu tranh trên cả nước.
Câu 109 Tailieuchuan.vn
Nhà tư sản nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được mệnh danh là “ông vua đường thủy”?
A. Bạch Thái Bưởi. B. Nguyễn Hữu Hào. C. Lê Phát Đạt. D. Trần Hữu Định.
Câu 110 Tailieuchuan.vn
Sự thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các
cuộc đấu tranh giai đoạn sau?
A. Phải có sự liên minh giữa giai cấp nông dân với công nhân.
B. Phải có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
C. Phải tiến hành đoàn kết quốc tế.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
D. Phải đấu tranh vũ trang để giành chính quyền.
Câu 111 Tailieuchuan.vn
Trong quá trình chuyển hóa nito, vi khuẩn phản nitrat hóa có thể thực hiện hoạt động nào sau
đây?
A. Chuyển N2 thành NH3 B. Chuyển từ NH4 thành NO3
C. Chuyển hóa NO3 nitrat thành N2 D. Chuyển chất hữu cơ thành các chất vô cơ
Câu 112 Tailieuchuan.vn
Trong quá trình hấp thu nước ở cơ thể thực vật, nước được vận chuyển chủ yếu như thế nào?
A. Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.
B. Từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. Từ mạch rây sang mạch gỗ.
D. Qua mạch gỗ.
Câu 113 Tailieuchuan.vn
Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau:
Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4.
Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình 2 chứa 1kg
hạt khô, bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm.
Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và
phù hợp với thí nghiệm.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây không đúng về kết quả thí nghiệm?
I. Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng.
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.
III. Nồng độ O2 ở bình 1 và bình 4 đều giảm.
IV. Nồng độ O2 ở bình 3 tăng.
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 114 Tailieuchuan.vn
Khi nói về đặc điểm của sinh sản hữu tính ở động vật, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
B. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
C. Là hình thức sinh sản phổ biến ở các loài động vật.
D. tạo ra được nhiều biến dị tố hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa
Câu 115 Tailieuchuan.vn
Hầu hết động vật có xương sống và một số động vật không xương sống có hình thức hô hấp bằng
phổi. Phát biểu bào sau đây không đúng?
A. Phổi được tạo thành từ hàng triệu phế nang.
B. Diện tích bề mặt trao đổi khí rất lớn
C. Thông khí ở phổi người là chỉ nhờ hoạt động của cơ phổi.
D. Phế nang có hệ thống mao mạch bao quanh dày đặc.
Câu 116 Tailieuchuan.vn
Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n=10) các cặp NST tương đồng được ký hiệu là Aa, Bb, Dd, Ee,
Gg. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ NST nào trong các bộ NST
sau đây ?
A. AaaBbDdGg. B. AaBbEeGg. C. AaBbDEeGg. D. AaBbDdEeGg.
Câu 117 Tailieuchuan.vn
Một NST có trình tự các gen là AB*CDEFG. Sau đột biến, trình tự các gen trên NST này là
AB*CGFED. Đây là dạng đột biến nào?
A. Đảo đoạn NST B. Mất đoạn NST.
C. Chuyển đoạn NST D. Lặp đoạn NST
Câu 118 Tailieuchuan.vn
Trong cấu trúc gen của sinh vật nhân thực có các đoạn intron, đặc điểm của các đoạn này là?
A. Đoạn gen không mã hóa axit amin.
B. Đoạn gen mã hóa axit amin.
C. Đoạn gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã
D. Đoạn gen mang tín hiệu kết thúc dịch mã
Câu 119 Tailieuchuan.vn
Chất 5-BU là một dẫn xuất của uraxin (U) nên trong quá trình nhân đôi ADN, nó có thể bắt cặp
với A hoặc bắt cặp với G. Chất này có khả năng gây ra đột biến gì?
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
A. Đột biến mất cặp nucleotit B. Đột biến thêm cặp nucleotit
C. Đột biến chuyển đoạn nucleotit D. Đột biến thay thế cặp nucleotit
Câu 120 Tailieuchuan.vn
Điền đáp án thích hợp vào chỗ trống
Ở người, bệnh hói đầu do một gen có 2 alen trên NST thường quy định: kiểu gen BB cho kiểu
hình hói đầu, bb cho kiểu hình bình thường; kiểu gen Bb cho kiểu hình hói đầu ở nam và bình
thường ở nữ. Một cặp vợ chồng, người chồng không bị hói và người con trai đầu của họ bị hói
đầu. Xác suất sinh con thứ hai là con trai và không bị hói đầu là _______ %
Câu 121 Tailieuchuan.vn
Hai quả cầu A và B có khối lượng m, và m, được treo vào điểm O bằng hai đoạn dây cách điện
OA và AB. Khi tích điện cho hai quả cầu thì lực căng T của đoạn dây OA so với trước khi tích
điện sẽ:
A. tăng nếu hai quả cầu tích điện cùng loại.
B. giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng loại.
C. không đổi.
D. không đổi chỉ khi hai quả cầu tích điện khác loại.
Câu 122 Tailieuchuan.vn
Nếu đồng thời tăng điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn lên hai lần, giảm thời
gian dòng điện chạy qua dây dẫn hai lần thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn sẽ:
A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 8 lần.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 123 Tailieuchuan.vn
Hai điện tích q1 = 5.10−9
C; q2 = −5.10−9
C đặt tại hai điếm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ
lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện
tích là:
A. E = 18000 V/m B. E = 36000 V/m C. E = 1800V/m D. E = 0V/m
Câu 124 Tailieuchuan.vn
Một bóng đèn có ghi 6V – 3W, một điện trở R và một nguồn điện được mắc thànhmạch kín như
hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và điện trở trong r = 2Ω;đèn sáng bình
thường. Giá trị của R là:
A. 22Ω B. 12Ω C. 24Ω D. 10Ω
Câu 125 Tailieuchuan.vn
Một khung dây phẳng diện tích 12(cm2
) đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc
với mặt phẳng khung thì từ thông qua khung dây này là 6.10−4
(Wb). Độ lớn cảm ứng từ là:
A. 0,25 T B. 0,125 T C. 0,375 T D. 0,5 T
Câu 126 Tailieuchuan.vn
Điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm và cách thấu kính 15 cm.
Cho S dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kì 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính
của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Ảnh S’ của S qua thấu kính được hứng trên màn. Quan sát
thấy tốc độ trung bình của ảnh S’ trong một chu kì dao động là
A. 8 cm/s B. 4 cm/s C. 6 cm/s D. 12 cm/s
Câu 127 Tailieuchuan.vn
Vật dao động điều hoà có phương trình 5cos 4
2
x t


 
 
 
 
cm. Xác định quãng đường vật đi được
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
trong 2s đầu tiên:
A. 10cm B. 20cm C. 40cm D. 80cm
Câu 128 Tailieuchuan.vn
Một con lắc lò xo dao động với chu kì T. Lấy  
2 2
m / s
g 
 . Gia tốc của vật có giá trị cực đại
bằng g. Biên độ dao động của vật là?
A.
2
(m)
4
T
B.
2
(m)
5
T
C.
2
(m)
10
T
D.
4
(m)
20
T
Câu 129 Tailieuchuan.vn
Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Sau 2,125 s kể từ khi bắt đầu dao động vật có li độ
x=5cm và vận tốc v = 20π (cm/s). Số lần vật đổi chiều dao động trong 2,25s kể từ khi bắt đầu dao
động là
Đáp án: _______
Câu 130 Tailieuchuan.vn
Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30cm. Chọn trục tọa độ Ox
vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa
theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’của nó qua thấu kính được
biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là:
A. -15cm B. 15cm C. 10cm D. -10cm
Câu 131 Tailieuchuan.vn
Cho biết cân bằng sau thực hiện trong bình kín:
PCl5 (k) ⇌ PCl3(k) + Cl2(k) ∆H > 0.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Yếu tố nào sau đây sẽ làm tăng lượng Cl2 trong cân bằng trên?
A. Lấy bớt PCl5 ra. B. Thêm PCl3 vào. C. Giảm nhiệt độ. D. Giảm áp suất.
Câu 132 Tailieuchuan.vn
Tiến hành thí nghiệm theo trình tự sau:
Bước 1: Cho 2 mL ethanol vào ống nghiệm khô, thêm dần từng giọt 4 mL dung dịch sulfuric acid
đặc (cho chảy dọc theo thành ống nghiệm), lắc đều. Cho vào ống nghiệm một vài viên đá bọt.
Bước 2: Kẹp ống nghiệm lên giá và lắp với ống dẫn khí hình chữ L qua phần ống nối có mẩu
bông tẩm dung dịch NaOH đặc.
Bước 3: Đun nóng ống nghiệm và sục ống dẫn khí vào ống nghiệm có chứa khoảng 1 mL nước
bromine. Khi nước bromine bị mất màu thì thay ống nghiệm bằng ống nghiệm khác có chứa 1
mL dung dịch KMnO4 1%. Khi màu tím biến mất thì thay ống dẫn khí hình chữ L bằng ống dẫn
khí hình chữ Z (đầu được vuốt nhọn và hướng lên phía trên) và đốt khí thoát ra ở đầu ống dẫn
khí.
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Khi dẫn khí thu được qua bông tẩm NaOH đặc thì lượng C2H5OH dư bị hấp thụ.
B. Việc thêm một vài viên đá bọt để cho phản ứng đun sôi diễn ra đều, không bị quá sôi.
C. H2SO4 đặc có vai trò là chất xúc tác
D. Sản phẩm của phản ứng trên là khí C2H4 làm mất màu nước bromine.
Câu 133 Tailieuchuan.vn
Cho dãy dung dịch các chất sau: NaOH, HCl, CH3COOH, C6H6, C2H5OH, NH3, CH3COONA. Số
dung dịch các chất có thể dẫn được điện là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 134 Tailieuchuan.vn
Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu
được 1,26 gam Fe và 0,672 L khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là
A. Fe2O2 và 0,440. B. FeO và 0,448. C. Fe3O4 và 0,672. D. Fe2O3 và 0,672.
Câu 135 Tailieuchuan.vn
PVC (polyvinyl clorua) là một trong những polymer được ứng dụng nhiều trong đời sống và sản
xuất. PVC có thể được tổng hợp theo sơ đồ dưới đây:
CH4
1500o
C

 A HCl


 B , ,
xt to p

 PVC
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Chất B là
A. CH2 = CH2. B. CH3Cl. C. CH2=CHCl. D. CHCl=CHCl.
Câu 136 Tailieuchuan.vn
Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H6 → X → Y → CH3CHO.
Hai chất hữu cơ X và Y lần lượt có thể là
A. C2H4 và CH3 – CH2 – OH. B. C2H2 và CH3 – CH2 – OH.
C. C2H4 và C2H2. D. CH3CHO và CH3 – CH2 – OH.
Câu 137 Tailieuchuan.vn
Thí nghiệm phản ứng điều chế etyl axetat theo trình tự sau:
Bước 1: Cho 2 mL ancol etylic. 2 mL axit axetic nguyên chất và 2 giọt dung dịch axit sunfuric
đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8 – 10 phút trong nồi nước sôi (65o
C – 70o
C).
Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứ 3 – 4 mL nước lạnh.
Cho các phát biểu sau:
(1) Phản ứng este hoá giữa ancol etylic với axit axetic là phản ứng hai chiều.
(2) Thay dung dịch H2SO4 đặc bằng dung dịch HCl đặc làm giảm hiệu suẩt este hoá.
(3) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.
(4) Có thể tách etyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp lọc.
(5) Sản phẩm este thu được sau phản ứng có mùi thơm.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 138 Tailieuchuan.vn
X và Y là hai axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Cho
hỗn hợp gồm 12,0 gam X và 14,8 gam Y tác dụng hết với K dư thu được 4,48 lít H2 (ở đktc).
Công thức của hai axit là
A. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH và C3H7COOH.
C. C3H7COOH và C4H9COOH. D. HCOOH và CH3COOH.
Câu 139 Tailieuchuan.vn
Hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm như sau:
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:
(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.
(b) Các chất rắn trong X là CaO, NaOH, CH3COONa.
(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng ống hơi chúc xuống dưới.
(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 140 Tailieuchuan.vn
Dẫn hỗn hợp X gồm CnH2n và H2 (số mol bằng nhau) qua Ni, thu đươc hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y
so với X là 1,6. Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?
Hiệu suất của phản ứng trên là: _______ %.
Câu 141 Tailieuchuan.vn
Đâu không phải là mặt hàng nông sản được Hoa kỳ xuất khẩu nhiều nhất đứng đầu thế giới về sản
lượng?
A. Ngô. B. Đậu tương. C. Trái cây. D. Dầu thô.
Câu 142 Tailieuchuan.vn
Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Nhật Bản giai đoạn 2000 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
Năm 2000 2005 2010 2020
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Nhập khẩu 519,9 667,5 859,2 785,4
Xuất khẩu 452,1 599,8 782,1 786,2
(Nguồn: WB,2022)
Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về Cán cân xuất, nhập khẩu của hàng hoá và dịch vụ của Nhật
Bản giai đoạn 2000 - 2020?
A. Năm 2020 Nhật Bản là một quốc gia nhập siêu với cán cân - 0,8.
B. Năm 2000 - 2010 Nhật Bản ở mức nhập siêu đặc biệt là năm 2010 với cân cân là -77,1.
C. Năm 2000 - 2010 cán cân nhập siêu tăng nhẹ từ -67,7 lên -67,8
D. Năm 2005 - 2010 cán cân nhập siêu đang có xu hướng giảm nhẹ từ -77,1 xuống -67,7.
Câu 143 Tailieuchuan.vn
Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây giúp cho nước ta có nền nhiệt độ cao, chan hoà ánh nắng?
A. Khí hậu gió mùa có tính phân mùa rõ rệt.
B. Vị trí nằm trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.
C. Nằm trong khu vực gió mùa điển hình nhất.
D. Tiếp giáp với biển Đông rộng lớn.
Câu 144 Tailieuchuan.vn
Cơ sở nào dưới đây khẳng định nước ta có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng ở vùng Đông
Nam Á?
A. Có vị trí gần các tuyến đường hàng hải quan trọng.
B. Có nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú.
C. Theo quan điểm địa lý chính trị và địa lí quân sự.
D. Là cửa ngõ ra biển Đông của của nhiều quốc gia châu Á.
Câu 145 Tailieuchuan.vn
Những đỉnh núi cao trên 2000m nằm ở thượng nguồn sông, các khối núi đá vôi đồ sộ nằm ở biên
giới, vùng núi thấp 500-600m nằm ở trung tâm, đồi núi thấp khoảng 100m nằm dọc ven biển là
đặc điểm của vùng núi nào dưới đây?
A. Đông Bắc. B. Trường Sơn Bắc. C. Tây Bắc. D. Trường Sơn Nam.
Câu 146 Tailieuchuan.vn
Nội dung nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi và đồng bằng ở nước ta?
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
A. Sông ngòi bắt đầu từ miền núi, cao nguyên và chảy qua các đồng bằng.
B. Đồng bằng thuận lợi cho cây lương thực, miền núi thích hợp cho cây công nghiệp.
C. Những sông lớn mang vật liệu bào mòn ở miền núi bồi đắp, mở rộng đồng bằng.
D. Đồng bằng có địa hình bằng phẳng, miền núi có địa hình cao hiểm trở..
Câu 147 Tailieuchuan.vn
Về mùa lũ nước ngập trên diện rộng, còn về phía mùa cạn nước triều lấn mạnh làm cho gần ⅔
diện tích đồng bằng là đất mặn, phèn. Đó là đặc điểm của vùng đồng bằng nào?
A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Các đồng bằng giữa núi. D. Đồng bằng duyên hải miền Trung.
Câu 148 Tailieuchuan.vn
Phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh
hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m hoặc hơn nữa được gọi là
A. lãnh hải. B. nội thuỷ.
C. thềm lục địa. D. vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 149 Tailieuchuan.vn
Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên
A. có hai lần Mặt trời lên thiên đỉnh. B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.
C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao. D. một mùa mưa nhiều và một mùa mưa ít.
Câu 150 Tailieuchuan.vn
Phía đông là các dãy núi cao, đồ sộ, phía tây là địa hình núi trung bình, ở giữa thấp hơn là các dãy
núi xen các cao nguyên đá vôi là đặc điểm của vùng núi nào dưới đây?
A. Đông Bắc. B. Trường Sơn Bắc. C. Tây Bắc. D. Trường Sơn Nam.
----HẾT ĐỀ THI----
NỘP BÀI
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
BẢNG ĐÁP ÁN
PHẦN 1. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (TOÁN HỌC)
1. C 2. D 3. C 4. C 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. 4 15. B 16. A 17. A 18. B 19. C
20.
19/40
21.
1637/4913
22.
3000
23. C 24. D 25. A 26. A 27. B 28. 5/2 29. 55 30. 2
31. 864 32. 9/2 33. C 34. D 35. 60 36. 4 37. 336 38. B 39. D 40. D
41. B 42. A 43. A 44. A 45. A 46. D 47. D 48. 1 49. -3 50. 5
PHẦN 2. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (VĂN HỌC - NGÔN NGỮ)
51. B 52. C 53. D 54. C 55. A 56. A 57. B 58. B 59. B 60. A
61. C 62. D 63. B 64. B 65. D 66. D 67. B 68. B 69. A 70. D
71. C 72. A 73. C 74. C 75. D 76. C 77. B 78. D 79. C 80. D
81. A 82. C 83. B 84. B 85. C 86. D 87. C 88. A 89. A 90. C
91. D 92. C 93. B 94. D 95. C 96. A 97. D 98. D 99. C 100. C
PHẦN 3. KHOA HỌC TỰ NHIÊN, CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
101. C 102. A 103. D 104. D 105. A 106. A 107. D 108. C 109. A 110. B
111. C 112. D 113. A 114. A 115. C 116. C 117. A 118. A 119. D 120. 50
121. C 122. A 123. B 124. D 125. D 126. D 127. D 128. A 129. 9 130. C
131. D 132. A 133. D 134. C 135. C 136. A 137. D 138. A 139. B 140. 75
141. D 142. B 143. B 144. C 145. A 146. C 147. A 148. C 149. A 150. C
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
ĐỀ SỐ 31
ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Hà Nội, 03/2024
ĐỀ THI THAM KHẢO ĐỀ SỐ 31 TLCST724007
Năm 2024
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
I. Giới thiệu
Tên kỳ thi: Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (High-school Student Assessment,
HSA)
Mục đích kỳ thi HSA:
- Đánh giá năng lực học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông;
- Định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân;
- Cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử
dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, đào tạo nghề.
(Ghi chú: Mặc dù có 3 mục tiêu nhưng học sinh tham dự kỳ thi này vẫn chủ yếu với mục đích là
dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường, các ngành đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội
và một số trường đại học bên ngoài)
Hình thức thi, Lịch thi
Kỳ thi HSA là bài thi trên máy tính, được tổ chức thành 8 đợt thi hàng năm, đợt một vào tháng 3
và đợt cuối vào tháng 6
II. Nội dung đề thi Cấu trúc chung của đề thi
Lĩnh vực Câu hỏi
Thời gian
(phút)
Điểm tối đa
Phần 1: Tư duy định lượng Toán 50 75 50
Phần 2: Tư duy định tính Ngữ văn - Ngôn ngữ 50 60 50
Phần 3: Khoa học Tự nhiên - Xã hội 50 60 50
Nội dung trong đề thi
Phần thi Lĩnh vực kiến thức Mục tiêu đánh giá
Số câu, Dạng
câu, tỉ lệ dễ -
khó
Lớp
Phần 1
Tư duy định
lượng
Toán học
(75 phút)
Đại số; Hình học; Giải
tích; Thống kê và xác
suất sơ cấp.
Thông qua lĩnh vực Toán
học, đánh giá năng lực giải
quyết vấn đề, suy luận, lập
luận, tư duy logic, tư duy
tính toán, khái quát hóa,
mô hình hóa toán học, sử
dụng ngôn ngữ và biểu
diễn toán học, tư duy trừu
tượng không gian.
35 câu trắc
nghiệm và 15
câu điền số
20% cấp độ 1
60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Lớp 12:
70%
Lớp 11:
20%
Lớp 10:
10%
Phần 2
Tư duy định
tính
Ngữ văn -
Ngữ liệu liên quan đến
nhiều lĩnh vực trong
đời sống như văn học,
ngôn ngữ (từ vựng –
Thông qua lĩnh vực Ngữ
văn - Ngôn ngữ, đánh giá
năng lực giải quyết vấn đề,
lập luận, tư duy logic, tư
50 câu trắc
nghiệm
20% cấp độ 1
Lớp 12:
70%
Lớp 11:
20%
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Ngôn ngữ
(60 phút)
ngữ pháp), văn hóa, xã
hội, lịch sử, địa lý,
nghệ thuật, v.v.
duy ngôn ngữ tiếng Việt. 60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Lớp 10:
10%
Phần 3
Khoa học
Tự nhiên -
Xã hội
(60 phút)
Vật Lý: Cơ học, Điện
học, Quang học, Từ
trường, hạt nhân
nguyên tử, Lượng tử
ánh sáng…
Thông qua lĩnh vực Khoa
học tự nhiên, xã hội: Vật
lý, Hóa học, Sinh học, Lịch
sử và Địa lý đánh giá năng
lực tìm hiểu, khám phá và
ứng dụng khoa học: khả
năng giải quyết vấn đề và
sáng tạo, tư duy, lập luận
và tổng hợp, ứng dụng, am
hiểu đời sống kinh tế xã
hội; khả năng tái hiện sự
kiện, hiện tượng, nhân vật
lịch sử thông qua lĩnh vực
Lịch sử; Khả năng nhận
thức thế giới theo quan
điểm không gian thông qua
lĩnh vực Địa lý; Khả năng
nghiên cứu và thực nghiệm
thông qua lĩnh vực Vật lý,
Hóa học và Sinh học.
Mỗi môn có:
9 câu trắc
nghiệm và 1
câu điền số
20% cấp độ 1
60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Lớp 12:
70%
Lớp 11:
30%
Lớp 10: 0%
Hóa học: Hóa học đại
cương (các nguyên tố,
cấu tạo nguyên tử);
Hóa vô cơ; Hóa hữu
cơ…
Sinh học: Sinh học cơ
thể, Di truyền và biến
dị, Tiến hóa….
Lịch sử: Lịch sử thế
giới cận – hiện đại Lịch
sử Việt Nam cận – hiện
đại …
Mỗi môn có 10
câu đều là trắc
nghiệm
20% cấp độ 1
60% cấp độ 2
20% cấp độ 3
Địa lý và Giáo dục
Công dân: Địa lý tự
nhiên, Địa lý dân cư,
Chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, Địa lý các
ngành kinh tế, Địa lý
các vùng kinh tế.
3. Hướng dẫn
Bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) hướng tới đánh giá toàn diện năng lực học sinh trung học phổ thông (THPT).
Bài thi ĐGNL học sinh THPT gồm 03 phần. Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1
đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D và
18 câu hỏi điền đáp án. Trường hợp bài thi có thêm câu hỏi thử nghiệm thì số câu hỏi không vượt
quá 155 câu. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một đáp án duy nhất được lựa chọn từ các đáp án A, B,
C hoặc D cho trước. Thí sinh chọn đáp án bằng cách nhấp chuột trái máy tính  vào ô tròn trống
(○), máy tính sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen (●). Trường hợp bạn chọn câu
trả lời lần thứ nhất và muốn chọn lại câu trả lời thì đưa con trỏ chuột máy tính đến đáp án mới và
nhấp chuột trái. Ô tròn màu đen mới (●) sẽ được ghi nhận và ô tròn cũ sẽ trở lại trạng thái ban
đầu (○). Đối với các câu hỏi điền đáp án, thí sinh nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương,
nguyên âm hoặc phân số tối giản (không nhập đơn vị vào đáp án). Mỗi câu trả lời đúng được 01
điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời được 0 điểm. Hãy thận trọng trước khi lựa chọn đáp án
của mình.
4. Tiến trình làm bài thi trên máy tính
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Khi BẮT ĐẦU làm bài, màn hình máy tính sẽ hiển thị phần thi thứ nhất:
Phần 1: Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút)
Thí sinh làm lần lượt các câu hỏi. Nếu bạn kết thúc phần 1 trước thời gian quy định. Bạn có thể
chuyển sang phần thi thứ hai. Khi hết thời gian phần 1, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi
thứ hai. Nếu phần thi có thêm câu hỏi thử nghiệm, máy tính sẽ cộng thời gian tương ứng để hoàn
thành tất cả các câu hỏi.
Phần 2: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút)
Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ nhất. Nếu bạn kết thúc
phần 2 trước thời gian quy định, bạn có thể chuyển sang phần thi thứ ba. Khi hết thời gian quy
định, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi thứ ba.
Phần 3: Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút)
Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ hai cho đến câu hỏi cuối
cùng. Nếu bạn kết thúc phần 3 trước thời gian quy định, bạn có thể bấm NỘP BÀI để hoàn thành
bài thi sớm. Khi hết thời gian theo quy định, máy tính sẽ tự động NỘP BÀI.
Khi KẾT THÚC bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển thị kết quả thi của bạn.
------***------
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Đề thi tham khảo
Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông
PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG
Lĩnh vực: Toán học
50 câu hỏi - 75 phút
Đọc và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 50
BẮT ĐẦU
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Câu 1 Tailieuchuan.vn
Bất phương trình
7 4
3 1
x x

 
có số nghiệm nguyên thuộc đoạn [0; 10] là
A. 7. B. 1. C. 5. D. 6.
Phương pháp giải
Bước 1: Chuyển vế và quy đồng.
Bước 2: Lập bảng xét dấu và giải bất phương trình, sử dụng quy tắc xét dấu nhị thức bậc nhất:
phải cùng trái trái.
Bước 3: Tìm số nghiệm nguyên thuộc đoạn [0; 10] của bất phương trình đã cho và kết luận.
Lời giải
Ta có
7 4
3 1
x x

 
.
7 4
0
3 1
x x
  
 
.
7( 1) 4( 3)
0
( 3)( 1)
x x
x x
  
 
 
.
3 19
0
( 3)( 1)
x
x x

 
 
.
Ta có bảng xét dấu:
3 1
3 19
0 19
( 3)( 1)
3
x
x
x x x
  

 
  

  

Lại có
0
7
[0;1)
8
[0;10] 19
;10 9
3
10
x
x
x
x x
x
x
x x
x
  


   
  
 
 

  
 
 
 
   
 

     
  









Vậy bất phương trình đã cho có tất cả 5 nghiệm nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Do đó ta chọn phương án C.
Câu 2 Tailieuchuan.vn
Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}. Chọn ngẫu nhiên
một số từ tập S. Xác suất để số được chọn là số chẵn bằng
A.
1
2
. B.
3
4
. C.
3
5
. D.
2
5
.
Phương pháp giải
Bước 1: Tính số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}.
Bước 2: Tính số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}.
Bước 3: Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn.
Lời giải
Gọi abcd là số tự nhiên 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}.
+ Có 4
5
A số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}.
+ Đếm các số chẵn:
Bước 1: Chọn chữ số tận cùng d có 1
2
C cách.
Bước 2: Khi đó cần chọn 3 chữ số trong 4 chữ số rồi sắp xếp vào a,b,c thì có 3
4
A cách.
Có 1 3
2 4
.
C A số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ E = {1;2;3;4;5}.
Xác suất để số được chọn là một số chẵn là
1 3
2 4
4
5
. 2
5
C A
A
 .
Câu 3 Tailieuchuan.vn
Cho tứ giác ABCD biết 4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc nhỏ nhất bằng 30∘.
Tìm các góc còn lại?
A. 75∘, 120∘, 65∘. B. 72∘, 114∘, 156∘. C. 70∘; 110∘; 150∘ D. 80∘; 110∘; 135∘.
Phương pháp giải
4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng nên: 1 2 3 4 360
u u u u
   
Lời giải
Ta có: 1 2 3 4 360 30 30 30 2 30 3 360 40
u u u u d d d d
              .
Vậy 2 3 4
70; 110;u 150
u u
   .
Câu 4 Tailieuchuan.vn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Giải phương trình
2sin 2 1
0
tan 1
x
x



A.
2
6
( )
7
2
6
x k
k
x k





 



  


 B. 3
( )
4
3
x k
k
x k





 



  



C. 12 ( )
5
12
x k
k
x k





 



  


 D.
2
6
( )
5
2
6
x k
k
x k





  



  



Phương pháp giải
Lời giải
PT tương đương
1
sin 2
2
2sin 2 1
0 tan 1
tan 1
cos 0
x
x
x
x
x





   

  


2 2
6
5
2 2
6 12 ( )
5
12
4
2
x k
x k x k
k
x k
x k
x k


 
 







 



    


  



  
  




 



Câu 5 Tailieuchuan.vn
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a .
6
( ),
3
a
SA ABCD SA
  .
Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD)
A. 35
B. 45
C. 60
D. 30
Phương pháp giải
Xác định hình chiếu vuông góc của đường thẳng SC lên mặt phẳng (ABCD)
Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Tính góc theo công thức lượng giác (tanα) trong tam giác
Bài toán về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Lời giải
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Do ( )
SA ABCD

 
( ;( ))
SC ABCD SCA
 
Xét hình vuông ABCD: 2
AC a


6
3
3
tan
3
2
a
SA a
SCA
AC a
  
 30
SCA 
 
Chọn D
Câu 6 Tailieuchuan.vn
Giá trị lớn nhất của hàm số
2
8
( )
1
x x
f x
x



trên đoạn [1; 3] bằng
A.
15
4

B.
7
2

C. -3 D. -4
Phương pháp giải
Bước 1: Tính ( )
f x

Bước 2: Tìm các điểm ( ; )
i
x a b
 mà tại đó  
i
f x

không xác định
Bước 3: Tính  
( ); , ( )
i
f a f x f b
Bước 4: Tìm số lớn nhất M. Khi đó
[ ; ]
max ( )
a b
M f x

Lời giải
Hàm số
2
8
( )
1
x x
f x
x



liên tục trên [1; 3]
2 2
2 2
(2 8)( 1) 8 2 8
( )
( 1) ( 1)
x x x x x x
f x
x x
      
 
 
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf

More Related Content

Similar to 40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
đề Thi thử môn toán đại học năm 2013 1
đề Thi thử môn toán đại học năm 2013   1đề Thi thử môn toán đại học năm 2013   1
đề Thi thử môn toán đại học năm 2013 1adminseo
 
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...
bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...
bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...
ngoctrinhbdnctbgass
 
Dethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydonDethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydon
Vui Lên Bạn Nhé
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.
De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.
De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.
Blue.Sky Blue.Sky
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị Điểm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị ĐiểmĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị Điểm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị Điểm
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn Thì
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn ThìĐề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn Thì
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn Thì
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình HổĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình Hổ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh BìnhĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh Bình
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
 
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Cq lt hdt-th2011-01-tuan01
Cq lt hdt-th2011-01-tuan01Cq lt hdt-th2011-01-tuan01
Cq lt hdt-th2011-01-tuan01. .
 
Vmo 2015-solution-1421633776
Vmo 2015-solution-1421633776Vmo 2015-solution-1421633776
Vmo 2015-solution-1421633776
Nguyen Van Tai
 
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01
Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01
Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01Bee Bỉnh
 

Similar to 40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39) (Đề thi có giải chi tiết được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf (20)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
 
đề Thi thử môn toán đại học năm 2013 1
đề Thi thử môn toán đại học năm 2013   1đề Thi thử môn toán đại học năm 2013   1
đề Thi thử môn toán đại học năm 2013 1
 
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
 
bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...
bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...
bo-de-on-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-...
 
Dethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydonDethi toan6 lequydon
Dethi toan6 lequydon
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
 
De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.
De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.
De-thi-hoc-ki-2-toan-6-sach-chan-troi-sang-tao.
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023-2024 MÔN TOÁN 8 - BA BỘ SÁCH (CÁN...
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị Điểm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị ĐiểmĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị Điểm
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Đoàn Thị Điểm
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
 
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn Thì
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn ThìĐề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn Thì
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Dương Văn Thì
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình HổĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Phạm Đình Hổ
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
 
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh BìnhĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Thanh Bình
 
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
 
Cq lt hdt-th2011-01-tuan01
Cq lt hdt-th2011-01-tuan01Cq lt hdt-th2011-01-tuan01
Cq lt hdt-th2011-01-tuan01
 
Vmo 2015-solution-1421633776
Vmo 2015-solution-1421633776Vmo 2015-solution-1421633776
Vmo 2015-solution-1421633776
 
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 8 KẾT NỐI TRI THỨ...
 
Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01
Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01
Detoanhaiduong20140728 150122220957-conversion-gate01
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...