SlideShare a Scribd company logo
CHƯƠNG II
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DVBC
1. Lý luận nhận thức và các quan niệm khác nhau về nhận thức
1.1. Lý luận nhận thức
Lý luận nhận thức là học thuyết về khả năng, về
vai trò, phương pháp và quá trình nhận thức.
Quá trình nhận
thức diễn ra như
thế nào?
Khả năng nhận
thức của con
người đến đâu?
Nhận thức có
vai trò như thế
nào trong sản
xuất và đời sống
1.2. Quan niệm nhận thức của một số trường phái triết học trước Mác
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: nhận thức có tính chủ quan, kết
quả nhận thức phụ thuộc vào năng lực cá nhân
Chủ nghĩa duy cảm: cảm giác là nguồn gốc nhận
thức, kết quả nhận thức phụ thuộc vào năng lực cảm
giác, vào sự hoàn thiện của các giác quan.
(Berkley: “Tồn tại nghĩa là được cảm nhận”).
Chủ nghĩa duy lý: coi tư duy là thước đo nhận
thức, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ khoa học
công nghệ.
(Descartes : “Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại”).
Chủ nghĩa duy tâm khách quan: nhận thức là sự
mách bảo của Thượng đế, là quá trình hồi tưởng lại
tất cả những gì con người đã lãng quên ở kiếp trước.
Thuyết bất khả tri: nhận thức con người là
có giới hạn, tri thức có trước kinh nghiệm.
Chủ nghĩa duy vật siêu hình: nguồn gốc của nhận
thức là cảm giác, công nhận khả năng nhận thức của
con người là vô hạn, do quan điểm siêu hình chi phối
nên mắc sai lầm
1) nhận thức là quá trình con người tiếp nhận thụ
động thế giới, không thấy tính năng động, sáng tạo của
chủ thể nhận thức
2) Không nhìn thấy bước chuyển biện chứng giữa quá
trình nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính.
3) Chưa nhìn thấy vai trò của thực tiễn với tư cách là
cơ sở, động lực, mục đích, tiêu chuẩn của nhận thức.
1.3. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nhận thức
Nguyên
tắc
nhận
thức
Thế giới vật chất tồn tại khách quan, cảm giác là
nguồn gốc của nhận thức, là hình ảnh chủ quan của
thế giới khách quan.
Nhận thức của con người là vô hạn. Nhận thức là sự
phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con
người.
Quá trình nhận thức có tính năng động, tích cực, sáng
tạo, đi từ chưa biết đến biết, từ đơn giản đến phức tạp
Thực tiễn như là cơ sở, động lực, mục đích của nhận
thức và tiêu chuẩn thẩm định kết quả nhận thức
Nhận thức là quá trình phản
ánh tích cực, năng động, sáng
tạo thế giới khách quan vào bộ
óc con người thông qua hoạt
động thực tiễn, được thực tiễn
kiểm nghiệm
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
2.1. Thực tiễn và các loại hình thực tiễn
Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có
mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người
nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
2. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
Các
hìnht
hức
cơ
bản
của
thực
tiễn
Hoạt động sản xuất vật chất
Hoạt động chính trị - xã hội
Hoạt động thực nghiệm khoa học
Hoạt động sản xuất vật chất
 Là hoạt động con người
sử dụng công cụ, phương tiện
lao động tác động vào tự
nhiên, tạo ra của cải vật chất
để duy trì sự tồn tại và phát
triển của mình và xã hội
 Quyết định sự tồn tại và
phát triển của xã hội loài
người
Hoạt động chính trị - xã hội
Là hoạt động của các tổ
chức cộng đồng người
khác nhau trong xã hội
Nhằm cải biến các quan
hệ xã hội để thúc đẩy xã
hội phát triển
Hoạt động thực nghiệm khoa học
 Là hình thức đặc biệt của
hoạt động thực tiễn
 Tiến hành trong điều kiện và
hoàn cảnh nhân tạo
 Có vai trò quan trọng trong
sự phát triển xã hội
Mối quan hệ giữa các hình thức của
hoạt động thực tiễn
 Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động cơ bản,
đóng vai trò quyết định.
 Các hình thức hoạt động khác có tác động kìm hãm
hoặc thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển.
Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Thực tiễn là cơ sở, động lực,
mục đích trực tiếp của nhận thức và
là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý
“Chính trong thực tiễn mà con
người phải chứng minh chân lý,
chứng minh tính hiện thực của tư
duy. Sự tranh cãi về tính hiện thực
hay không hiện thực của tư duy tách
rời thực tiễn là một vấn đề kinh viện”
(C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị
Quốc gia 1995, tr. 10)
C. MÁC
Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
Nhận thức xuất phát từ thực tiễn, do thực tiễn
quy định
Thông qua thực tiễn, các giác quan của con người
ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc nhận
thức và sáng tạo khoa học .
Thực tiễn là cơ sở để hình thành ngôn ngữ. Ngôn
ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy, là phương tiện
giao tiếp của con người.
“Chính việc người ta biến đổi
tự nhiên, …, là cơ sở chủ yếu
nhất và trực tiếp nhất của tư duy
con người, và trí tuệ con người
đã phát triển song song với việc
người ta đã học cải biến tự
nhiên”
(C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb CTQG,
Hà Nội, 1995, tập 20, tr.720)
PH. ĂNGGHEN
Thực tiễn là điểm xuất phát trực tiếp của nhận thức
 Nhu cầu đo đạc ruộng đất  Hình học
 Nhu cầu chữa bệnh  Y học
 Nhu cầu trao đổi thông tin từ xa  Công nghệ thông
tin và viễn thông
Thực tiễn là động lực của nhận thức
Em có nhận xét gì về mối
quan hệ giữa thực tiễn và
nhận thức?
Thực tiễn là thúc đẩy sự ra đời các
ngành khoa học
Trong quá trình hoạt động thực tiễn,
con người cũng biến đổi luôn cả bản
thân mình
Thực tiễn đề ra nhu cầu, nhiệm vụ,
phương hướng phát triển của nhận thức
Thực tiễn là mục đích của nhận thức
Nhận thức của con người
không phải là hiện tượng dùng để
tiêu khiển thời gian mà luôn hướng
tới những mục đích, nhu cầu do
thực tiễn đề ra
Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý
“Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của
con người có thể đạt tới chân lý khách
quan hay không, hoàn toàn không
phải là một vấn đề lý luận mà là một
vấn đề thực tiễn. Chính trong thực
tiễn mà con người phải chứng minh
chân lý”.
(M-A, Toàn tập,Nxb CTQG, Hà nội, 1995, tập 3, tr.10).
“Giới tự nhiên là hòn đá
thử vàng đối với phép biện
chứng”
(M-A, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tập 20, tr.38)
“Quan điểm về thực tiễn, về đời
sống phải là quan điểm thứ nhất
và cơ bản của lý luận về nhận
thức”
(V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tập 18, tr.167)
Mọi nhận thức của con
người muốn thẩm định được
tính đúng hay sai, nông cạn hay
sâu sắc đều phải quay trở về
với thực tiễn.
Aristo: Vật thể khác
nhau về trọng lượng
thì sẽ khác nhau về
tốc độ rơi.
Galilê:Vật thể khác
nhau về trọng lượng
nhưng cùng tốc độ
khi rơi xuống.
THỰC NGHIỆM
TRÊN THÁP NGHIÊNG
Xa rời thực tiễn sẽ dẫn tới bệnh
chủ quan, giáo điều, máy móc,
quan liêu. Tuyệt đối hóa thực tiễn
sẽ rơi vào CNTD, CNKN
Nghiên cứu lý luận phải liên hệ với
thực tiễn, học đi đôi với hành
Quan điểm
thực tiễn
Nhận thức phải xuất phát từ thực
tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn
Ý nghĩa phương pháp luận
Câu chuyện thứ nhất Câu chuyện thứ hai
Nhận thức về sự vật, hiện tượng
nếu chỉ dựa vào cảm giác hoặc chỉ
dựa vào phán đoán, suy luận đều
dẫn đến sai lầm
BÀI HỌC
RÚT RA
3. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức
“Từ trực quan sinh động
đến tư duy trừu tượng và
từ tư duy trừu tượng đến
thực tiễn là con đường
biện chứng của sự nhận
thức chân lý, nhận thức
hiện thực khách quan”.
(V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva,
1981, tập 29, tr.179)
3.1. Nhận thức cảm tính (Trực quan sinh động )
Là giai đoạn con người sử dụng các giác quan để tác
động trực tiếp vào sự vật nhằm tìm hiểu các sự vật ấy
Cảm
giác
Tri giác
Biểu
tượng
Cảm giác
Các cơ quan cảm giác
Là hình thức đầu tiên,
đơn giản nhất ở giai đoạn
nhận thức cảm tính.
Là sự phản ánh những
thuộc tính riêng lẻ của
các sự vật, hiện tượng
khi chúng tác động trực
tiếp vào các giác quan
con người.
 Mang tính trực tiếp, đơn lẻ
 Là tri thức về cái bề ngoài của đối tượng
 Chưa được biểu đạt bằng hình thái ngôn ngữ
Đặc
trưng
của
cảm giác
Tri giác
Là hình ảnh tương đối
toàn vẹn về sự vật khi sự
vật đó đang trực tiếp tác
động vào các giác quan.
Tri giác nảy sinh dựa
trên cơ sở của cảm giác
 Là hiểu biết tương đối hoàn chỉnh về đối tượng
 Mang tính trực tiếp
 Là tri thức về cái bề ngoài của đối tượng
 Chưa được biểu đạt bằng hình thái ngôn ngữ
Đặc trưng
của
tri giác
Biểu tượng
Là hình ảnh tương đối hoàn
chỉnh còn lưu lại trong bộ óc
khi sự vật không còn trực tiếp
tác động vào các giác quan
Được hình thành nhờ sự phối
hợp, bổ sung cho nhau bởi các
giác quan
Có sự tham gia của các yếu tố
phân tích, tổng hợp và ít nhiều
mang tính trừu tượng hóa
 Là hình ảnh tương đối toàn vẹn về đối tượng
 Mang tính gián tiếp
 Là tri thức về cái bề ngoài của đối tượng
 Chưa được biểu đạt bằng hình thái ngôn ngữ
Đặc trưng
của
biểu tượng
Cảm giác, tri giác, biểu tượng là
những hình thức kế tiếp nhau của giai
đoạn nhận thức cảm tính
Ở giai đoạn này, những tri thức con
người đạt được mới chỉ là những tri thức
cảm tính, kinh nghiệm về sự vật
Giai đoạn nhận thức lý tính
(tư duy trừu tượng)
Là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, nó phản
ánh gián tiếp, trừu tượng và khái quát những thuộc tính,
đặc điểm bản chất của đối tượng.
Nhận
thức
lý tính
Khái niệm
Suy luận
Phán đoán
Khái niệm
Là hình thức cơ bản của tư duy
trừu tượng, phản ánh những đặc
tính bản chất của sự vật.
Là kết quả của sự khái quát, tổng
hợp biện chứng các đặc điểm,
thuộc tính cơ bản, chung nhất của
sự vật hay một lớp sự vật.
Giúp chúng ta phân biệt sự vật này
với sự vật khác.
KHÁI
NIỆM
Nội hàm: những dấu hiệu
mang tính bản chất của
đối tượng
Ngoại diên: tập hợp
những đối tượng chứa
dấu hiệu bản chất được
phản ánh bởi nội hàm
Đặc
trưng
của
khái
niệm
Phản ánh được bản chất của
đối tượng
Được biểu đạt bằng hình thức
ngôn ngữ là từ, nhóm từ
Nội hàm của khái niệm không
bất biến mà luôn vận động
Phán đoán
Là sự liên kết các khái niệm
lại với nhau để khẳng định
hoặc phủ định một đặc điểm,
một thuộc tính nào đó của đối
tượng.
Cấu trúc của phán đoán: gồm
ba thành phần là chủ từ (S) -
hệ từ (-) - vị từ (P).
PHÁN ĐOÁN
Phán đoán
phổ biến
(VD: Mọi kim
loại đều dẫn
điện)
Phán đoán
đặc thù
(VD: Đồng
là kim
loại)
Phán đoán
đơn nhất
(VD: Đồng
dẫn điện)
PHÂN LOẠI
Suy luận
Là sự liên kết các phán đoán
lại với nhau để rút ra tri thức
mới.
Do nhiều phán đoán hợp
thành, kết hợp theo nguyên
tắc từ những phán đoán tiền
đề người ta rút ra phán đoán
kết luận
Khác nhau Nhận thức cảm tính Nhận thức lý tính
Về vị trí Giai đoạn đầu (thấp) Giai đoạn sau (cao)
Về tính chất
Trực tiếp, cụ thể, dựa
vào giác quan
Gián tiếp, trừu tượng,
khái quát thông tin do
giác quan đem lại
Về trình độ
Thấp, phản ánh những
mối liên hệ bề ngoài,
hiểu biết kinh nghiệm
Cao, sâu sắc, hiểu biết
bản chất, quy luật
Về hình thức
Cảm giác, tri giác, biểu
tượng
Khái niệm, phán đoán,
suy luận
3.3. Sự thống nhất giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính
Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính
Nhận thức cảm tính là cơ sở của nhận thức lý tính.
Nhận thức lý tính giúp cho nhận thức cảm tính trở nên
chính xác hơn.
Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính liên hệ với nhau
trên cơ sở hoạt động thực tiễn.
NHẬN THỨC
NHẬN THỨC
CẢM TÍNH
Thuộc tính
bề ngoài
Dấu hiệu
bản chất
SỰ VẬT,
HIỆN TƯỢNG
NHẬN THỨC
LÝ TÍNH
4. Vấn đề chân lý
Chân lý: từ Hán - Việt. “Chân” là sự thật, “Lý” là bản tính, quy
luật. Chân lý là sự phản ánh đúng bản tính đối tượng, không xuyên
tạc, không làm sai lệch sự thật.
Chân lý là tri thức
của con người, tri thức
đó phù hợp với hiện
thực khách quan và
được kiểm nghiệm qua
thực tiễn.
4.2. Các tính chất cơ bản của chân lý
Xét về hình thức tồn tại, chân lý mang tính chủ quan
Chân lý là sản phẩm nhận thức của
con người, không có sẵn, không phải
hiện tượng bẩm sinh mà do con người
phát minh. Không có tư duy sáng tạo
của con người thì không thể có chân lý.
Xét về nội dung phản ánh, chân lý mang tính khách quan
Chân lý là khách quan nên có giá trị phổ quát và tất yếu,
có vai trò và tác dụng như nhau đối với mọi đối tượng.
“Chân lý là phổ biến, nó
không thuộc về riêng một
mình tôi, mà thuộc về tất cả
mọi người, nó chi phối tôi
chứ không phải tôi chi phối
nó” (C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập,
tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.15).
1
• Đối tượng chân lý phản ánh tồn tại trong bối cảnh
không gian, thời gian cụ thể.
2
• Nội dung của chân lý được chiều chỉnh theo sự vận
động và phát triển của đối tượng
3
• Không có chân lý trừu tượng, chân lý không phản
ánh bất kì đối tượng nào
4
• Đánh giá chân lý cần có quan điểm lịch sử - cụ thể
4.2.2. Tính cụ thể của chân lý
.
“Sự phù hợp giữa tư tưởng
và khách thể là một quá
trình… Không nên hình
dung chân lý dưới dạng một
sự đứng im chết cứng, một
bức tranh (hình ảnh) đơn
giản, nhợt nhạt (lờ mờ)
không khuynh hướng, không
vận động”
(V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva,
1981, tập 29, tr.207)
4.2.3. Tính tương đối và tuyệt đối của chân lý
Tính tương đối của chân lý
Chân lý tương đối là tri thức đúng
nhưng chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện,
cần phải được bổ sung trong quá trình
nhận thức tiếp theo.
“Theo Hêghen, chân lý mà triết
học có nhiệm vụ phải nhận thức
không còn là một tập hợp những
nguyên lý giáo điều có sẵn mà người
ta chỉ có việc học thuộc lòng một khi
đã tìm ra; từ nay, chân lý nằm ngay
trong quá trình nhận thức, trong sự
phát triển lâu dài của khoa học tiến
từ trình độ hiểu biết thấp lên trình
độ hiểu biết cao hơn”
(C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb.
Chính trị Quốc gia 1995, tr.394).
Tính tuyệt đối của chân lý
Chân lý tuyệt đối là tri thức
đầy đủ, toàn diện và hoàn thiện về
đối tượng phản ánh, là sự bổ sung
của chân lý tương đối.
“Chân lý tuyệt đối được
cấu thành từ tổng số những
chân lý tương đối đang phát
triển”
(V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981,
tập 8, tr.383)
Sự thống nhất giữa chân lý tương đối và chân tuyệt đối
Mâu thuẫn giữa tính tương đối và tuyệt đối chân lý phản
ánh mâu thuẫn giữa khả năng nhận thức vô hạn của con người
và sự tồn tại thực tế của khả năng đó do con người bị hạn chế về
thời gian sống và hoàn cảnh lịch sử.
Chân lý là một quá trình tiếp cận hiện. Do vậy, không có
chân lý cuối cùng, mọi chân lý tuyệt đối cũng chỉ có ý nghĩa
tương đối, bởi vì nội dung chân lý đó sẽ còn được bổ sung bởi
các thế hệ tiếp theo.
Ý nghĩa
Nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa chân lý tương đối và
chân lý tuyệt đối giúp chúng ta phê phán và khắc phục những
cực đoan sai lầm trong nhận thức và hành động.
Nếu cường điệu chân lý tuyệt đối, sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều,
Nếu cường điệu chân lý tương đối, sẽ rơi vào chủ nghĩa tương đối.
4.3. Tiêu chuẩn của chân lý
Chủ nghĩa duy tâm
khách quan: chân lý
của Chúa Trời, của
thần linh vì có nhiều
người tin.
CNDVBC không phải cái gì
nhiều người tin thì sẽ là chân
lý, vì khoa học không có
nguyên tắc thiểu số phục
tùng đa số.
Chủ nghĩa duy tâm chủ
quan: cảm giác của con
người là tiêu chuẩn của
chân lý.
CNBVBC cảm giác chưa phải là
nguồn gốc đáng tin cậy của nhận
thức vì cảm giác mang tính chủ
quan, cục bộ, cảm giác bị hạn chế
bởi trạng thái tâm lý và bối cảnh
bên ngoài.
4.3. Tiêu chuẩn của chân lý
Chủ nghĩa duy lý: tư
duy như là tiêu chuẩn
của chân lý.
Tư duy có thể phản ánh
chính xác hoặc sai lầm hiện
thực (trình độ, năng lực,
quyền lợi tác động
Chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hoài
nghi, chủ nghĩa hư vô: coi mọi giá trị
khoa học đều có tính tương đối, nên
đi đến chỗ nghi ngờ về tính chân thực
của chân lý, xóa nhòa ranh giới giữa
chân lý và sai lầm
Cần phê phán quan
điểm sai lầm này
Thực tiễn chính là tiêu chuẩn
chân lý. Thực tiễn sẽ loại bỏ
những nhận thức sai lầm, khẳng
định nhận thức đúng và chuyển
tri thức đó thành chân lý.

More Related Content

Similar to 4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu

Tieu luan hoc phan chu nghia mac lenin
Tieu luan hoc phan chu nghia mac leninTieu luan hoc phan chu nghia mac lenin
Tieu luan hoc phan chu nghia mac lenin
Thành Võ
 
Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan
 Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan
Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan
luanvantrust
 
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com
 
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Viết Thuê Luận Văn Luanvanpanda.com
 
TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!
TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!
TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
tiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quan
tiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quantiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quan
tiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quan
hieu anh
 
Quan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docx
Quan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docxQuan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docx
Quan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docx
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
 
Tiểu luận mác lênin
Tiểu luận mác lêninTiểu luận mác lênin
Tiểu luận mác lênin
Candy Nhok
 
Slide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdf
Slide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdfSlide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdf
Slide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdf
QucTun60
 
Thuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptx
Thuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptxThuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptx
Thuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptx
HnngThBo
 
Quá trình của nhận thức - Triết học.pptx
Quá trình của nhận thức - Triết học.pptxQuá trình của nhận thức - Triết học.pptx
Quá trình của nhận thức - Triết học.pptx
ssuser4770fe1
 
Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..
Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..
Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..
Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài Trangluanvan.com / 0934.536.149
 
Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...
Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...
Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Thế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê nin
Thế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê ninThế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê nin
Thế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê nin
Su Chann
 
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNGCHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Tín Nguyễn-Trương
 
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docx
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docxBÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docx
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
vai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdf
vai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdfvai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdf
vai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdf
ssuserb5d593
 
Nhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.ppt
Nhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.pptNhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.ppt
Nhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.ppt
VuSong1
 
Tiểu luận triết
Tiểu luận triếtTiểu luận triết
Tiểu luận triết
XaNganGiang
 
CHUONG 2.ppt
CHUONG 2.pptCHUONG 2.ppt
CHUONG 2.ppt
TNGUYNTUN34
 

Similar to 4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu (20)

Tieu luan hoc phan chu nghia mac lenin
Tieu luan hoc phan chu nghia mac leninTieu luan hoc phan chu nghia mac lenin
Tieu luan hoc phan chu nghia mac lenin
 
Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan
 Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan
Tiểu luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan
 
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
 
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
Tiểu luận Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kin...
 
TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!
TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!
TIỂU Luận: Tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan, HAY!
 
tiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quan
tiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quantiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quan
tiểu luận: tôn trọng khách quan phát huy tính năng động chủ quan
 
Quan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docx
Quan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docxQuan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docx
Quan điểm của Triết học về nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.docx
 
Tiểu luận mác lênin
Tiểu luận mác lêninTiểu luận mác lênin
Tiểu luận mác lênin
 
Slide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdf
Slide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdfSlide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdf
Slide_Bai_ging_Trit_hc_Mac_Lenin_Bai.pdf
 
Thuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptx
Thuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptxThuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptx
Thuyết trìnhTriết học - Nhóm 1.pptx
 
Quá trình của nhận thức - Triết học.pptx
Quá trình của nhận thức - Triết học.pptxQuá trình của nhận thức - Triết học.pptx
Quá trình của nhận thức - Triết học.pptx
 
Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..
Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..
Tiểu Luận Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Biện Chứng Về Nhận Thức..
 
Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...
Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...
Khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam(TẢI FREE ZALO 0934 5...
 
Thế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê nin
Thế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê ninThế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê nin
Thế giới quan và phương pháp luận triết học cùa CN Mác Lê nin
 
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNGCHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
 
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docx
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docxBÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docx
BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN.docx
 
vai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdf
vai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdfvai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdf
vai trò củ thực tiễn đối với nhận thức.pdf
 
Nhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.ppt
Nhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.pptNhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.ppt
Nhom 1 - Khai luoc ve Triet hoc.ppt
 
Tiểu luận triết
Tiểu luận triếtTiểu luận triết
Tiểu luận triết
 
CHUONG 2.ppt
CHUONG 2.pptCHUONG 2.ppt
CHUONG 2.ppt
 

Recently uploaded

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...
tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...
tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...
ThanhTam679529
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
2156160160
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
drdoantam
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
thanhluan21
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
HngChuNguyn6
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
Hebemart Official
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
QuangTrn963971
 
Câu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdf
Câu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdfCâu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdf
Câu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdf
TrngNghaL3
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 

Recently uploaded (17)

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...
tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...
tong-hop-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-2-chan-troi-sang-tao-co-dap-an-168207137...
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
 
Câu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdf
Câu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdfCâu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdf
Câu hỏi ôn tập Chương 2 (Tự luận và trắc nghiệm).pdf
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 

4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu

 • 1. CHƯƠNG II CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
 • 2. III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DVBC 1. Lý luận nhận thức và các quan niệm khác nhau về nhận thức 1.1. Lý luận nhận thức Lý luận nhận thức là học thuyết về khả năng, về vai trò, phương pháp và quá trình nhận thức. Quá trình nhận thức diễn ra như thế nào? Khả năng nhận thức của con người đến đâu? Nhận thức có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống
 • 3. 1.2. Quan niệm nhận thức của một số trường phái triết học trước Mác Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: nhận thức có tính chủ quan, kết quả nhận thức phụ thuộc vào năng lực cá nhân Chủ nghĩa duy cảm: cảm giác là nguồn gốc nhận thức, kết quả nhận thức phụ thuộc vào năng lực cảm giác, vào sự hoàn thiện của các giác quan. (Berkley: “Tồn tại nghĩa là được cảm nhận”). Chủ nghĩa duy lý: coi tư duy là thước đo nhận thức, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ khoa học công nghệ. (Descartes : “Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại”).
 • 4. Chủ nghĩa duy tâm khách quan: nhận thức là sự mách bảo của Thượng đế, là quá trình hồi tưởng lại tất cả những gì con người đã lãng quên ở kiếp trước. Thuyết bất khả tri: nhận thức con người là có giới hạn, tri thức có trước kinh nghiệm.
 • 5. Chủ nghĩa duy vật siêu hình: nguồn gốc của nhận thức là cảm giác, công nhận khả năng nhận thức của con người là vô hạn, do quan điểm siêu hình chi phối nên mắc sai lầm 1) nhận thức là quá trình con người tiếp nhận thụ động thế giới, không thấy tính năng động, sáng tạo của chủ thể nhận thức 2) Không nhìn thấy bước chuyển biện chứng giữa quá trình nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính. 3) Chưa nhìn thấy vai trò của thực tiễn với tư cách là cơ sở, động lực, mục đích, tiêu chuẩn của nhận thức.
 • 6. 1.3. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nhận thức Nguyên tắc nhận thức Thế giới vật chất tồn tại khách quan, cảm giác là nguồn gốc của nhận thức, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nhận thức của con người là vô hạn. Nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người. Quá trình nhận thức có tính năng động, tích cực, sáng tạo, đi từ chưa biết đến biết, từ đơn giản đến phức tạp Thực tiễn như là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và tiêu chuẩn thẩm định kết quả nhận thức
 • 7. Nhận thức là quá trình phản ánh tích cực, năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người thông qua hoạt động thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
 • 8. 2.1. Thực tiễn và các loại hình thực tiễn Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 2. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức
 • 9. Các hìnht hức cơ bản của thực tiễn Hoạt động sản xuất vật chất Hoạt động chính trị - xã hội Hoạt động thực nghiệm khoa học
 • 10. Hoạt động sản xuất vật chất  Là hoạt động con người sử dụng công cụ, phương tiện lao động tác động vào tự nhiên, tạo ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình và xã hội  Quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người
 • 11. Hoạt động chính trị - xã hội Là hoạt động của các tổ chức cộng đồng người khác nhau trong xã hội Nhằm cải biến các quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển
 • 12. Hoạt động thực nghiệm khoa học  Là hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn  Tiến hành trong điều kiện và hoàn cảnh nhân tạo  Có vai trò quan trọng trong sự phát triển xã hội
 • 13. Mối quan hệ giữa các hình thức của hoạt động thực tiễn  Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động cơ bản, đóng vai trò quyết định.  Các hình thức hoạt động khác có tác động kìm hãm hoặc thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển.
 • 14. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích trực tiếp của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý
 • 15. “Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý, chứng minh tính hiện thực của tư duy. Sự tranh cãi về tính hiện thực hay không hiện thực của tư duy tách rời thực tiễn là một vấn đề kinh viện” (C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia 1995, tr. 10) C. MÁC
 • 16. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức Nhận thức xuất phát từ thực tiễn, do thực tiễn quy định Thông qua thực tiễn, các giác quan của con người ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc nhận thức và sáng tạo khoa học . Thực tiễn là cơ sở để hình thành ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy, là phương tiện giao tiếp của con người.
 • 17. “Chính việc người ta biến đổi tự nhiên, …, là cơ sở chủ yếu nhất và trực tiếp nhất của tư duy con người, và trí tuệ con người đã phát triển song song với việc người ta đã học cải biến tự nhiên” (C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tập 20, tr.720) PH. ĂNGGHEN Thực tiễn là điểm xuất phát trực tiếp của nhận thức
 • 18.  Nhu cầu đo đạc ruộng đất  Hình học  Nhu cầu chữa bệnh  Y học  Nhu cầu trao đổi thông tin từ xa  Công nghệ thông tin và viễn thông Thực tiễn là động lực của nhận thức Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa thực tiễn và nhận thức?
 • 19. Thực tiễn là thúc đẩy sự ra đời các ngành khoa học Trong quá trình hoạt động thực tiễn, con người cũng biến đổi luôn cả bản thân mình Thực tiễn đề ra nhu cầu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của nhận thức
 • 20. Thực tiễn là mục đích của nhận thức
 • 21. Nhận thức của con người không phải là hiện tượng dùng để tiêu khiển thời gian mà luôn hướng tới những mục đích, nhu cầu do thực tiễn đề ra
 • 22. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý”. (M-A, Toàn tập,Nxb CTQG, Hà nội, 1995, tập 3, tr.10).
 • 23. “Giới tự nhiên là hòn đá thử vàng đối với phép biện chứng” (M-A, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tập 20, tr.38) “Quan điểm về thực tiễn, về đời sống phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức” (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tập 18, tr.167)
 • 24. Mọi nhận thức của con người muốn thẩm định được tính đúng hay sai, nông cạn hay sâu sắc đều phải quay trở về với thực tiễn.
 • 25. Aristo: Vật thể khác nhau về trọng lượng thì sẽ khác nhau về tốc độ rơi. Galilê:Vật thể khác nhau về trọng lượng nhưng cùng tốc độ khi rơi xuống. THỰC NGHIỆM TRÊN THÁP NGHIÊNG
 • 26. Xa rời thực tiễn sẽ dẫn tới bệnh chủ quan, giáo điều, máy móc, quan liêu. Tuyệt đối hóa thực tiễn sẽ rơi vào CNTD, CNKN Nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành Quan điểm thực tiễn Nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn Ý nghĩa phương pháp luận
 • 27. Câu chuyện thứ nhất Câu chuyện thứ hai Nhận thức về sự vật, hiện tượng nếu chỉ dựa vào cảm giác hoặc chỉ dựa vào phán đoán, suy luận đều dẫn đến sai lầm BÀI HỌC RÚT RA
 • 28. 3. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan”. (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tập 29, tr.179)
 • 29. 3.1. Nhận thức cảm tính (Trực quan sinh động ) Là giai đoạn con người sử dụng các giác quan để tác động trực tiếp vào sự vật nhằm tìm hiểu các sự vật ấy Cảm giác Tri giác Biểu tượng
 • 30. Cảm giác Các cơ quan cảm giác Là hình thức đầu tiên, đơn giản nhất ở giai đoạn nhận thức cảm tính. Là sự phản ánh những thuộc tính riêng lẻ của các sự vật, hiện tượng khi chúng tác động trực tiếp vào các giác quan con người.
 • 31.  Mang tính trực tiếp, đơn lẻ  Là tri thức về cái bề ngoài của đối tượng  Chưa được biểu đạt bằng hình thái ngôn ngữ Đặc trưng của cảm giác
 • 32. Tri giác Là hình ảnh tương đối toàn vẹn về sự vật khi sự vật đó đang trực tiếp tác động vào các giác quan. Tri giác nảy sinh dựa trên cơ sở của cảm giác
 • 33.  Là hiểu biết tương đối hoàn chỉnh về đối tượng  Mang tính trực tiếp  Là tri thức về cái bề ngoài của đối tượng  Chưa được biểu đạt bằng hình thái ngôn ngữ Đặc trưng của tri giác
 • 34. Biểu tượng Là hình ảnh tương đối hoàn chỉnh còn lưu lại trong bộ óc khi sự vật không còn trực tiếp tác động vào các giác quan Được hình thành nhờ sự phối hợp, bổ sung cho nhau bởi các giác quan Có sự tham gia của các yếu tố phân tích, tổng hợp và ít nhiều mang tính trừu tượng hóa
 • 35.  Là hình ảnh tương đối toàn vẹn về đối tượng  Mang tính gián tiếp  Là tri thức về cái bề ngoài của đối tượng  Chưa được biểu đạt bằng hình thái ngôn ngữ Đặc trưng của biểu tượng
 • 36. Cảm giác, tri giác, biểu tượng là những hình thức kế tiếp nhau của giai đoạn nhận thức cảm tính Ở giai đoạn này, những tri thức con người đạt được mới chỉ là những tri thức cảm tính, kinh nghiệm về sự vật
 • 37. Giai đoạn nhận thức lý tính (tư duy trừu tượng) Là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, nó phản ánh gián tiếp, trừu tượng và khái quát những thuộc tính, đặc điểm bản chất của đối tượng. Nhận thức lý tính Khái niệm Suy luận Phán đoán
 • 38. Khái niệm Là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh những đặc tính bản chất của sự vật. Là kết quả của sự khái quát, tổng hợp biện chứng các đặc điểm, thuộc tính cơ bản, chung nhất của sự vật hay một lớp sự vật. Giúp chúng ta phân biệt sự vật này với sự vật khác.
 • 39. KHÁI NIỆM Nội hàm: những dấu hiệu mang tính bản chất của đối tượng Ngoại diên: tập hợp những đối tượng chứa dấu hiệu bản chất được phản ánh bởi nội hàm
 • 40. Đặc trưng của khái niệm Phản ánh được bản chất của đối tượng Được biểu đạt bằng hình thức ngôn ngữ là từ, nhóm từ Nội hàm của khái niệm không bất biến mà luôn vận động
 • 41. Phán đoán Là sự liên kết các khái niệm lại với nhau để khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một thuộc tính nào đó của đối tượng. Cấu trúc của phán đoán: gồm ba thành phần là chủ từ (S) - hệ từ (-) - vị từ (P).
 • 42. PHÁN ĐOÁN Phán đoán phổ biến (VD: Mọi kim loại đều dẫn điện) Phán đoán đặc thù (VD: Đồng là kim loại) Phán đoán đơn nhất (VD: Đồng dẫn điện) PHÂN LOẠI
 • 43. Suy luận Là sự liên kết các phán đoán lại với nhau để rút ra tri thức mới. Do nhiều phán đoán hợp thành, kết hợp theo nguyên tắc từ những phán đoán tiền đề người ta rút ra phán đoán kết luận
 • 44. Khác nhau Nhận thức cảm tính Nhận thức lý tính Về vị trí Giai đoạn đầu (thấp) Giai đoạn sau (cao) Về tính chất Trực tiếp, cụ thể, dựa vào giác quan Gián tiếp, trừu tượng, khái quát thông tin do giác quan đem lại Về trình độ Thấp, phản ánh những mối liên hệ bề ngoài, hiểu biết kinh nghiệm Cao, sâu sắc, hiểu biết bản chất, quy luật Về hình thức Cảm giác, tri giác, biểu tượng Khái niệm, phán đoán, suy luận 3.3. Sự thống nhất giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính
 • 45. Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính Nhận thức cảm tính là cơ sở của nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính giúp cho nhận thức cảm tính trở nên chính xác hơn. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính liên hệ với nhau trên cơ sở hoạt động thực tiễn.
 • 46. NHẬN THỨC NHẬN THỨC CẢM TÍNH Thuộc tính bề ngoài Dấu hiệu bản chất SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG NHẬN THỨC LÝ TÍNH
 • 47. 4. Vấn đề chân lý Chân lý: từ Hán - Việt. “Chân” là sự thật, “Lý” là bản tính, quy luật. Chân lý là sự phản ánh đúng bản tính đối tượng, không xuyên tạc, không làm sai lệch sự thật. Chân lý là tri thức của con người, tri thức đó phù hợp với hiện thực khách quan và được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
 • 48. 4.2. Các tính chất cơ bản của chân lý Xét về hình thức tồn tại, chân lý mang tính chủ quan Chân lý là sản phẩm nhận thức của con người, không có sẵn, không phải hiện tượng bẩm sinh mà do con người phát minh. Không có tư duy sáng tạo của con người thì không thể có chân lý.
 • 49. Xét về nội dung phản ánh, chân lý mang tính khách quan Chân lý là khách quan nên có giá trị phổ quát và tất yếu, có vai trò và tác dụng như nhau đối với mọi đối tượng. “Chân lý là phổ biến, nó không thuộc về riêng một mình tôi, mà thuộc về tất cả mọi người, nó chi phối tôi chứ không phải tôi chi phối nó” (C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.15).
 • 50. 1 • Đối tượng chân lý phản ánh tồn tại trong bối cảnh không gian, thời gian cụ thể. 2 • Nội dung của chân lý được chiều chỉnh theo sự vận động và phát triển của đối tượng 3 • Không có chân lý trừu tượng, chân lý không phản ánh bất kì đối tượng nào 4 • Đánh giá chân lý cần có quan điểm lịch sử - cụ thể 4.2.2. Tính cụ thể của chân lý
 • 51. . “Sự phù hợp giữa tư tưởng và khách thể là một quá trình… Không nên hình dung chân lý dưới dạng một sự đứng im chết cứng, một bức tranh (hình ảnh) đơn giản, nhợt nhạt (lờ mờ) không khuynh hướng, không vận động” (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tập 29, tr.207)
 • 52. 4.2.3. Tính tương đối và tuyệt đối của chân lý Tính tương đối của chân lý Chân lý tương đối là tri thức đúng nhưng chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, cần phải được bổ sung trong quá trình nhận thức tiếp theo.
 • 53. “Theo Hêghen, chân lý mà triết học có nhiệm vụ phải nhận thức không còn là một tập hợp những nguyên lý giáo điều có sẵn mà người ta chỉ có việc học thuộc lòng một khi đã tìm ra; từ nay, chân lý nằm ngay trong quá trình nhận thức, trong sự phát triển lâu dài của khoa học tiến từ trình độ hiểu biết thấp lên trình độ hiểu biết cao hơn” (C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia 1995, tr.394).
 • 54. Tính tuyệt đối của chân lý Chân lý tuyệt đối là tri thức đầy đủ, toàn diện và hoàn thiện về đối tượng phản ánh, là sự bổ sung của chân lý tương đối.
 • 55. “Chân lý tuyệt đối được cấu thành từ tổng số những chân lý tương đối đang phát triển” (V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tập 8, tr.383)
 • 56. Sự thống nhất giữa chân lý tương đối và chân tuyệt đối Mâu thuẫn giữa tính tương đối và tuyệt đối chân lý phản ánh mâu thuẫn giữa khả năng nhận thức vô hạn của con người và sự tồn tại thực tế của khả năng đó do con người bị hạn chế về thời gian sống và hoàn cảnh lịch sử. Chân lý là một quá trình tiếp cận hiện. Do vậy, không có chân lý cuối cùng, mọi chân lý tuyệt đối cũng chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi vì nội dung chân lý đó sẽ còn được bổ sung bởi các thế hệ tiếp theo.
 • 57. Ý nghĩa Nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối giúp chúng ta phê phán và khắc phục những cực đoan sai lầm trong nhận thức và hành động. Nếu cường điệu chân lý tuyệt đối, sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, Nếu cường điệu chân lý tương đối, sẽ rơi vào chủ nghĩa tương đối.
 • 58. 4.3. Tiêu chuẩn của chân lý Chủ nghĩa duy tâm khách quan: chân lý của Chúa Trời, của thần linh vì có nhiều người tin. CNDVBC không phải cái gì nhiều người tin thì sẽ là chân lý, vì khoa học không có nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: cảm giác của con người là tiêu chuẩn của chân lý. CNBVBC cảm giác chưa phải là nguồn gốc đáng tin cậy của nhận thức vì cảm giác mang tính chủ quan, cục bộ, cảm giác bị hạn chế bởi trạng thái tâm lý và bối cảnh bên ngoài.
 • 59. 4.3. Tiêu chuẩn của chân lý Chủ nghĩa duy lý: tư duy như là tiêu chuẩn của chân lý. Tư duy có thể phản ánh chính xác hoặc sai lầm hiện thực (trình độ, năng lực, quyền lợi tác động Chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa hư vô: coi mọi giá trị khoa học đều có tính tương đối, nên đi đến chỗ nghi ngờ về tính chân thực của chân lý, xóa nhòa ranh giới giữa chân lý và sai lầm Cần phê phán quan điểm sai lầm này
 • 60. Thực tiễn chính là tiêu chuẩn chân lý. Thực tiễn sẽ loại bỏ những nhận thức sai lầm, khẳng định nhận thức đúng và chuyển tri thức đó thành chân lý.