SlideShare a Scribd company logo
บทที่ 4 
ผลการดำาเนินโครงการ 
ในการศึกษาโครงงานครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำารวจ 
เพื่อศึกษา “ความพึงพอใจในการเพื่อเผยแพร่ บทความความรู้ 
ออนล์ไลน์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System)” 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2204-2002) 
2. วิชา โปรแกรมประมวลผลคำา (2204-2108) 
3. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
(2001-2001) 
รวม 3 รายวิชาดังกล่าว โดยการบูรณาการร่วมกัน เป็นการ 
นำาเสนอผลการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินได้จาก 
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพห้อง 
พณ .1/15 ผู้จำาทำาขอนำาเสนอผลงาน รวม blogspot ทุกชั้น 
เรียน ระดับ ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของครู ธิดารัตน์ พล 
พันธ์สิงห์ http://kvcthidarat.blogspot.com/ ซึ่งรวมทุก 
Blogspot ในระดับชั้น ปวช. 1 แผนกสาขาคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำา 
ได้จัดทำา Blogspot เพื่อเผยแพร่ ความรู้ความรู้ออนล์ไลน์ เรื่อง 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
http://patcharapornsaenkam.blogspot.com/ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำาแนกรายละเอียด ตามวิธีการศึกษา 
ข้อมูลดังนี้
Blogspot ของครูธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์ รวม ทุก 
Blogspot ของ นักเรียน ระดับ ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Blogspot http://aoftunmory.blogspot.com/ ซึ่ง 
เป็นของ คณะผู้จัดทำา ได้ทำา บทความความรู้ออนล์ไลน์ เรื่อง 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
และใน Blogspot ได้ นำาเอาโครงงาน บทความความรู้ 
ออนล์ไลน์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ลงใน 
บทความ โดยการ แปลง File จาก โปรแกรม Microsoft Word 
เป็น Pdf file เพื่อ Upload ลงใน Website : slideshare.net
ผลการประเมิน 
จากตาราง

More Related Content

What's hot

บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Nnoon Moofat
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
isaka123
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
 
แนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasit
แนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasitแนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasit
แนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasit
koppy5443
 
Work2.39
Work2.39Work2.39
Work2.39
Rujira Kongsub
 

What's hot (6)

บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
บทที่6 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
 
แนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasit
แนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasitแนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasit
แนะนำสาขธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ฺBUSED) natthasit
 
Work2.39
Work2.39Work2.39
Work2.39
 

Similar to บทที่ 4

โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
I'Dear Na-Dear
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
juthawadee555
 
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการโครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
kat55
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
juthawadee555
 
1
11
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการโครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
karakas15
 
โครงงาน
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
kaakvc
 
โครงงาน
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
kaakvc
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
I'Dear Na-Dear
 
โครงงาน
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
kaakvc
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 11
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์  11โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์  11
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 11monoiiza
 
แบบเสนอร่างโครงงาน
แบบเสนอร่างโครงงานแบบเสนอร่างโครงงาน
แบบเสนอร่างโครงงานSittaphon Phommahala
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3Nu_waew
 
โครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
Thanapon Seadthaisong
 
โครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
Thanapon Seadthaisong
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
lek_za_za
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที1
แผนการจัดการเรียนรู้ที1แผนการจัดการเรียนรู้ที1
แผนการจัดการเรียนรู้ที1
dump0507
 
2 3
2 32 3
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
qnlivyatan
 

Similar to บทที่ 4 (20)

โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการโครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
1
11
1
 
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการโครงงาน ระบบปฏิบัติการ
โครงงาน ระบบปฏิบัติการ
 
โครงงาน
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
 
บทที่ 3
บทที่  3บทที่  3
บทที่ 3
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 11
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์  11โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์  11
โครงงานคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 11
 
แบบเสนอร่างโครงงาน
แบบเสนอร่างโครงงานแบบเสนอร่างโครงงาน
แบบเสนอร่างโครงงาน
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
โครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
 
โครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที1
แผนการจัดการเรียนรู้ที1แผนการจัดการเรียนรู้ที1
แผนการจัดการเรียนรู้ที1
 
2 3
2 32 3
2 3
 
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 

Recently uploaded

ข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdf
ข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdfข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdf
ข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdf
ssuser7bccc8
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
NuttavutThongjor1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 

Recently uploaded (6)

ข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdf
ข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdfข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdf
ข้องสอบถามไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.pdf
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 

บทที่ 4

  • 1. บทที่ 4 ผลการดำาเนินโครงการ ในการศึกษาโครงงานครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำารวจ เพื่อศึกษา “ความพึงพอใจในการเพื่อเผยแพร่ บทความความรู้ ออนล์ไลน์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System)” ซึ่งประกอบไปด้วย 1. วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2204-2002) 2. วิชา โปรแกรมประมวลผลคำา (2204-2108) 3. วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001) รวม 3 รายวิชาดังกล่าว โดยการบูรณาการร่วมกัน เป็นการ นำาเสนอผลการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินได้จาก การเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพห้อง พณ .1/15 ผู้จำาทำาขอนำาเสนอผลงาน รวม blogspot ทุกชั้น เรียน ระดับ ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของครู ธิดารัตน์ พล พันธ์สิงห์ http://kvcthidarat.blogspot.com/ ซึ่งรวมทุก Blogspot ในระดับชั้น ปวช. 1 แผนกสาขาคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำา ได้จัดทำา Blogspot เพื่อเผยแพร่ ความรู้ความรู้ออนล์ไลน์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) http://patcharapornsaenkam.blogspot.com/ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำาแนกรายละเอียด ตามวิธีการศึกษา ข้อมูลดังนี้
  • 2. Blogspot ของครูธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์ รวม ทุก Blogspot ของ นักเรียน ระดับ ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Blogspot http://aoftunmory.blogspot.com/ ซึ่ง เป็นของ คณะผู้จัดทำา ได้ทำา บทความความรู้ออนล์ไลน์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และใน Blogspot ได้ นำาเอาโครงงาน บทความความรู้ ออนล์ไลน์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ลงใน บทความ โดยการ แปลง File จาก โปรแกรม Microsoft Word เป็น Pdf file เพื่อ Upload ลงใน Website : slideshare.net