SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่ 4
เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้าง
โปรแกรม บทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บท
ทบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือราย
กลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การ
สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วย
ตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชา
ต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อ
การศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย
และสถานที่สาคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิต
ของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงาน
ชื่อโครงงาน ระบบคาถามคาตอบสาหรับวิกิพีเดีย
ภาษาไทย
ชื่อผู้ทาโครงงาน วิทวัส จิตกฤตธรรม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน ไม่ระบุ
บทคัดย่อ เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูล (Search
engine) ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองคาค้น
ของผู้ใช้โดยตรง เพียงแต่แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า
คาค้นของผู้ใช้นั้นเกี่ยวข้องและพบมากใน
เอกสารใดบ้าง ซึ่งผู้ใช้ต้องนาผลลัพธ์
รายการเอกสารที่ได้มาอ่านและกรองข้อมูล
ด้วยตนเองเพื่อหาคาตอบที่ต้องการ ระบบ
คาถามคาตอบเป็นระบบที่รับคาถามที่อยู่ใน
รูปของประโยคภาษามนุษย์จากผู้ใช้และคืน
คาตอบที่กระชับ ในระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ใช้
สารานุกรมออนไลน์ วิกิพีเดียภาษาไทยเป็น
ฐานความรู้สาหรับตอบคาถาม โดยระบบ
สามารถสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้างจาก
เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในสารานุกรมและนามา
เก็บอยู่ในรูปของResource Description
Framework (RDF) ระบบใช้วิธีค้นคืน
คาตอบ 2 วิธี คือ 1. แปลงคาถามให้อยู่ใน
รูปคาค้นภาษา SPARQL โดยเทียบคาถาม
กับรูปแบบที่มีอยู่แล้วและดึงข้อมูลจาก
ฐาน RDF โดยตรง ซึ่งคาตอบที่ได้มักจะ
เป็นคาสั้นๆ 2. ใช้เทคนิคการค้นคืน
สารสนเทศ (Information
Retrieval) เมื่อไม่สามารถแปลงคาถามให้
เป็นคาค้น SPARQLได้ ระบบจะสกัดคา
สาคัญ (keyword) จากคาถามของผู้ใช้
และค้นคืนจากดัชนี (index)ของเอกสารวิกิ
พีเดียที่เตรียมไว้แล้ว โดยจะพยายามเลือก
ช่วงข้อความที่สั้นที่สุดและมีคาสาคัญใน
ประโยคคาถามมาเป็นคาตอบ คาตอบที่ได้
จากวิธีที่สองมักจะเป็นช่วงข้อความสั้นๆ
ระบบที่พัฒนาขึ้นสนับสนุน
คาถาม 5 ประเภท คือ คาถามเกี่ยวกับ
บุคคล คาถามเกี่ยวกับองค์กร คาถาม
เกี่ยวกับสถานที่ คาถามเกี่ยวกับตัวเลขเชิง
ปริมาณ และคาถามเกี่ยวกับเวลา

More Related Content

What's hot

ใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duoใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duo
Chayanit Nontathum
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4Mintra Han-kla
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 Lynnie1177
 
ใบงาน 4
ใบงาน 4ใบงาน 4
ใบงาน 4
Wirawit PreeRa
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4Moo Mild
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4Moo Mild
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4bbeammaebb
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทChanon Saiatit
 
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเชอร์รี่. พาเพิน
 
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษาใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
noonnarinthip
 

What's hot (13)

ใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duoใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duo
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงาน 4
ใบงาน 4ใบงาน 4
ใบงาน 4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
K4
K4K4
K4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K4
K4K4
K4
 
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษาใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
 

Viewers also liked

ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์Fon Edu Com-sci
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2Fon Edu Com-sci
 
การจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบ
การจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบการจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบ
การจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบFon Edu Com-sci
 
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงานใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
mayuree_jino
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
mayuree_jino
 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
Thanawut Rattanadon
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
Thanawut Rattanadon
 

Viewers also liked (12)

ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
การจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบ
การจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบการจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบ
การจัดการงานพิมพ์และการบันทึกเวบ
 
การทำโครงงาน
การทำโครงงานการทำโครงงาน
การทำโครงงาน
 
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงานใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน
 
K7
K7K7
K7
 
K5
K5K5
K5
 
M3 plan1-4-work4-1-ans
M3 plan1-4-work4-1-ansM3 plan1-4-work4-1-ans
M3 plan1-4-work4-1-ans
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
 
K6
K6K6
K6
 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
 

Similar to ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทไทด์ ป่วง แพ่ง
 
ใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duoใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duo
Chayanit Nontathum
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4Gu 'Boss
 
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อChet Pasteurized
 
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อMan-ngub Thanasak Inchai
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”Preeyaporn Wannamanee
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาMoomy Momay
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4natnardtaya
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทTarn Tanawan
 
K4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อกK4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อกSopui Sophida
 
ใบงาน 4
ใบงาน 4ใบงาน 4
ใบงาน 4
firstnarak
 
ใบงานที่4
ใบงานที่4ใบงานที่4
ใบงานที่4
Bt B'toey
 
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษาใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
Film'film Kachamad
 

Similar to ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_ (18)

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
Work4
Work4Work4
Work4
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duoใบงานที่ 4 duo
ใบงานที่ 4 duo
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
 
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อ
 
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อใบงานท  5  การพ_ฒนาเคร__องม_อ
ใบงานท 5 การพ_ฒนาเคร__องม_อ
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภทใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท
 
K4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อกK4 คอม บล๊อก
K4 คอม บล๊อก
 
ใบงาน 4
ใบงาน 4ใบงาน 4
ใบงาน 4
 
ใบงานที่4
ใบงานที่4ใบงานที่4
ใบงานที่4
 
ใบงาน4.
ใบงาน4.ใบงาน4.
ใบงาน4.
 
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษาใบงานท  4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
ใบงานท 4 เร__อง โครงงานประเภท การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา
 

More from mayuree_jino

มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
mayuree_jino
 
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
mayuree_jino
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
mayuree_jino
 
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
mayuree_jino
 
Eng52
Eng52Eng52

More from mayuree_jino (8)

มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
 
'Ko8
'Ko8'Ko8
'Ko8
 
K8
K8K8
K8
 
K8
K8K8
K8
 
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
 
Eng52
Eng52Eng52
Eng52
 

Recently uploaded

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
NuttavutThongjor1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 

Recently uploaded (6)

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 

ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_

 • 1. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา” เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้าง โปรแกรม บทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บท ทบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือราย กลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การ สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วย ตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชา ต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิต ของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวอย่างชื่อโครงงาน ชื่อโครงงาน ระบบคาถามคาตอบสาหรับวิกิพีเดีย ภาษาไทย ชื่อผู้ทาโครงงาน วิทวัส จิตกฤตธรรม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2. ระดับชั้น ปริญญาตรี หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน ไม่ระบุ บทคัดย่อ เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูล (Search engine) ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองคาค้น ของผู้ใช้โดยตรง เพียงแต่แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า คาค้นของผู้ใช้นั้นเกี่ยวข้องและพบมากใน เอกสารใดบ้าง ซึ่งผู้ใช้ต้องนาผลลัพธ์ รายการเอกสารที่ได้มาอ่านและกรองข้อมูล ด้วยตนเองเพื่อหาคาตอบที่ต้องการ ระบบ คาถามคาตอบเป็นระบบที่รับคาถามที่อยู่ใน รูปของประโยคภาษามนุษย์จากผู้ใช้และคืน คาตอบที่กระชับ ในระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ใช้ สารานุกรมออนไลน์ วิกิพีเดียภาษาไทยเป็น ฐานความรู้สาหรับตอบคาถาม โดยระบบ สามารถสกัดข้อมูลที่มีโครงสร้างจาก เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในสารานุกรมและนามา เก็บอยู่ในรูปของResource Description Framework (RDF) ระบบใช้วิธีค้นคืน คาตอบ 2 วิธี คือ 1. แปลงคาถามให้อยู่ใน รูปคาค้นภาษา SPARQL โดยเทียบคาถาม กับรูปแบบที่มีอยู่แล้วและดึงข้อมูลจาก ฐาน RDF โดยตรง ซึ่งคาตอบที่ได้มักจะ เป็นคาสั้นๆ 2. ใช้เทคนิคการค้นคืน สารสนเทศ (Information Retrieval) เมื่อไม่สามารถแปลงคาถามให้ เป็นคาค้น SPARQLได้ ระบบจะสกัดคา สาคัญ (keyword) จากคาถามของผู้ใช้ และค้นคืนจากดัชนี (index)ของเอกสารวิกิ พีเดียที่เตรียมไว้แล้ว โดยจะพยายามเลือก ช่วงข้อความที่สั้นที่สุดและมีคาสาคัญใน
 • 3. ประโยคคาถามมาเป็นคาตอบ คาตอบที่ได้ จากวิธีที่สองมักจะเป็นช่วงข้อความสั้นๆ ระบบที่พัฒนาขึ้นสนับสนุน คาถาม 5 ประเภท คือ คาถามเกี่ยวกับ บุคคล คาถามเกี่ยวกับองค์กร คาถาม เกี่ยวกับสถานที่ คาถามเกี่ยวกับตัวเลขเชิง ปริมาณ และคาถามเกี่ยวกับเวลา