SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Francisco Caamaño Domínguez e Ricardo
Vicente Docasar Docasar, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e
Cultura.
A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de
Galicia, localizada en Pontevedra, foi creada en 1991 e é a única que oferta
esta titulación na nosa Comunidade Autónoma.
A Escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e está englobada nas denominadas Ensinanzas Artísticas
Superiores, e como tal está afectada polos problemas que se deron en torno
ao título de grado outorgado polo Real decreto 1614/2009 e invalidado por
sucesivas sentencias do Tribunal Supremo.
Pero ademais, os estudos de Conservación e Restauración teñen uns
problemas particulares, que realmente veñen dun pasado mais afastado,
pero que a aplicación do Plan Bolonia e os sucesivos problemas co título de
grao non fixeron máis que ampliar.
En efecto, os estudos de Conservación e Restauración sofren dende fai
moito tempo unha organización pouco usual que inclúe dúas vías para
conseguir o título: a través das universidades e a través das Escolas
Superiores. Antes da aplicación do Plan Bolonia, as universidades
outorgaban o título de licenciado e as escolas o equivalente a diplomado,
sendo diferente, loxicamente, a duración dos estudos.
Pero agora estas diferenzas desapareceron e as Escolas Superiores, entre
elas claro está a galega, están sufrindo de forma directa a forte competencia
das universidades que implantaron o título de grao en Conservación e
Restauración de Bens Culturais. Así, as universidades de Granada, Sevilla,
Valencia, Complutense de Madrid e a de Barcelona entre outras, imparten
o titulo de grao con unha carga docente de 240 ECTS e unha duración de 4
anos. Exactamente a mesma carga docente e duración que teñen os estudos
Digitally signed by Rexistro
Entrada
Date: 2015.03.17 13:45:54 +01:00
Reason: 35303
Location: Parlamento de Galicia
Signature Not Verified
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
na Escola Superior de Pontevedra, pero mentres o título das universidades
é un título de grao universitario, as escolas outorgan un título Superior en
Conservación e Restauración que ten a equivalencia ao grao, pero que non
é un título universitario, ao contrario ten un status xurídico feble e, ao ter
un réxime non universitario, as condicións de alumnos e profesores son
moi distintas.
Isto provoca que cada vez máis alumnos e alumnas opten por cursar un
grao universitario e non os estudos dunha escola. En efecto, as estatísticas
dos últimos anos demostran que está crecendo o número de estudantes dos
graos universitarios en Conservación e Restauración de todas as
universidades que o ofertan, mentres que nas escolas non se chega a cubrir
totalmente a oferta de prazas.
A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ten
unha excelente reputación pola súa longa experiencia e polo bo traballo que
realiza do que dá fe a contratación dos seus alumnos e alumnas nalgúns dos
mellores museos e centros de arte do mundo, así como os convenios
realizados tanto ca Xunta de Galicia, ca igrexa, os concellos e outros
propietarios de bens culturais para a realización de labores de conservación
e restauración de pezas artísticas de todas as épocas e xéneros, labor, que
por certo, realizan de balde.
Non podemos permitir que a esta escola e estes estudos continúen
aumentando os seus problemas e incluso corran o risco de non sobrevivir.
Os estudos de Conservación e Restauración teñen unha grande importancia
para a preservación do nosos patrimonio histórico e artístico o que é unha
obriga das administracións públicas.
Para conseguir o mantemento e consolidación da Escola Superior e en
Conservación e Restauración de Bens Culturais creemos que é
absolutamente necesario que sexa integrada, no menor tempo posible, no
Sistema Universitario de Galicia, independentemente das decisións que se
tomen en torno as Ensinanzas Artísticas Superiores, cuxas reclamacións
apoiamos. As características propias destes estudos tal como explicamos, e
a forte e xa activa competencia das universidades fronte a Escola Superior
fai esta integración esencial e urxente.
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como valora a situación actual da Escola Superior de Conservación
e Restauración de Bens Culturais de Galicia?
2. Considera que está a sufrir a competencia das universidades que
imparten os mesmos estudos?
3. Considera que é lóxico que sigan existindo dúas vías para acadar un
título en Conservación e Restauración, a vía universitaria e as escolas
superiores ca mesma duración e carga docente?
4. Considera que estes estudos son necesarios para a sociedade galega?
5. Considera que a Escola Superior de Conservación e Restauración de
Bens Culturais de Galicia debe integrarse no Sistema Universitario
de Galicia? Por que?
Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2015
Asdo.: Concepción Burgo López
Francisco Caamaño Domínguez
Ricardo Vicente Docasar Docasar
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Asinado dixitalmente por:
María Concepción Burgo López na data 17/03/2015 13:41:40
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/03/2015 13:41:44
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/03/2015 13:41:48

More Related Content

Viewers also liked

Labdefluidos
LabdefluidosLabdefluidos
Labdefluidos
Edgar M
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
megatone
 
Redacción De Concordia
Redacción De Concordia Redacción De Concordia
Redacción De Concordia
Sthefany Vega
 
Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...
Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...
Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...
SoftDoit
 

Viewers also liked (20)

Programa definitivo
Programa definitivoPrograma definitivo
Programa definitivo
 
Marcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGradosMarcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGrados
 
Reportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra IReportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra I
 
Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2
 
Plan de trabajo
Plan de trabajo Plan de trabajo
Plan de trabajo
 
Presentación de datos de paes.
Presentación de datos de paes.Presentación de datos de paes.
Presentación de datos de paes.
 
Bases 1 2
Bases 1 2Bases 1 2
Bases 1 2
 
Labdefluidos
LabdefluidosLabdefluidos
Labdefluidos
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
El jazz
El jazzEl jazz
El jazz
 
Presentación dalp
Presentación dalpPresentación dalp
Presentación dalp
 
La pedagogía del error
La pedagogía del errorLa pedagogía del error
La pedagogía del error
 
Guialenguajeambitoeducativo 131210173138-phpapp01
Guialenguajeambitoeducativo 131210173138-phpapp01Guialenguajeambitoeducativo 131210173138-phpapp01
Guialenguajeambitoeducativo 131210173138-phpapp01
 
2013
20132013
2013
 
Redacción De Concordia
Redacción De Concordia Redacción De Concordia
Redacción De Concordia
 
Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...
Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...
Informe sobre el estado de la tecnología de hardware y software en el sector ...
 
2015 programa cibm
2015 programa cibm2015 programa cibm
2015 programa cibm
 
Bullying escolar
Bullying escolarBullying escolar
Bullying escolar
 
Adm2
Adm2Adm2
Adm2
 
Planes de clases nov dic
Planes de clases nov dicPlanes de clases nov dic
Planes de clases nov dic
 

Similar to Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

Prazas de fp
Prazas de fpPrazas de fp
Prazas de fp
lannister
 
Relixion e educacion
Relixion e educacionRelixion e educacion
Relixion e educacion
lannister
 
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 0900137282013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
Jorge Suárez
 
Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011
anpaleboris
 
Galego consellos escolares
Galego consellos escolaresGalego consellos escolares
Galego consellos escolares
cenlf
 

Similar to Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. (20)

Manifesto
ManifestoManifesto
Manifesto
 
Prazas de fp
Prazas de fpPrazas de fp
Prazas de fp
 
Carta conselleiro alumnado
Carta conselleiro alumnadoCarta conselleiro alumnado
Carta conselleiro alumnado
 
Relixion e educacion
Relixion e educacionRelixion e educacion
Relixion e educacion
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Escrito aos pais do IES As Lagoas
Escrito aos pais do IES As LagoasEscrito aos pais do IES As Lagoas
Escrito aos pais do IES As Lagoas
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
 
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
 
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 0900137282013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
 
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdfconvocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
 
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
 
Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020
 
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julioConvocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
 
Declaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galegoDeclaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galego
 
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
 
Guía de prácticas y salidas laborales en la UE
Guía de prácticas y salidas laborales en la UEGuía de prácticas y salidas laborales en la UE
Guía de prácticas y salidas laborales en la UE
 
Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011
 
Galego consellos escolares
Galego consellos escolaresGalego consellos escolares
Galego consellos escolares
 

More from Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg

More from Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg (8)

Exposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporáneaExposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporánea
 
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCGCarta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
 
Dxpc
DxpcDxpc
Dxpc
 
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
 
Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros
 
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
 
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCGCarta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
 
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educaciónRespuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

  • 1. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Á Mesa do Parlamento Concepción Burgo López, Francisco Caamaño Domínguez e Ricardo Vicente Docasar Docasar, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, localizada en Pontevedra, foi creada en 1991 e é a única que oferta esta titulación na nosa Comunidade Autónoma. A Escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e está englobada nas denominadas Ensinanzas Artísticas Superiores, e como tal está afectada polos problemas que se deron en torno ao título de grado outorgado polo Real decreto 1614/2009 e invalidado por sucesivas sentencias do Tribunal Supremo. Pero ademais, os estudos de Conservación e Restauración teñen uns problemas particulares, que realmente veñen dun pasado mais afastado, pero que a aplicación do Plan Bolonia e os sucesivos problemas co título de grao non fixeron máis que ampliar. En efecto, os estudos de Conservación e Restauración sofren dende fai moito tempo unha organización pouco usual que inclúe dúas vías para conseguir o título: a través das universidades e a través das Escolas Superiores. Antes da aplicación do Plan Bolonia, as universidades outorgaban o título de licenciado e as escolas o equivalente a diplomado, sendo diferente, loxicamente, a duración dos estudos. Pero agora estas diferenzas desapareceron e as Escolas Superiores, entre elas claro está a galega, están sufrindo de forma directa a forte competencia das universidades que implantaron o título de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais. Así, as universidades de Granada, Sevilla, Valencia, Complutense de Madrid e a de Barcelona entre outras, imparten o titulo de grao con unha carga docente de 240 ECTS e unha duración de 4 anos. Exactamente a mesma carga docente e duración que teñen os estudos Digitally signed by Rexistro Entrada Date: 2015.03.17 13:45:54 +01:00 Reason: 35303 Location: Parlamento de Galicia Signature Not Verified
  • 2. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es na Escola Superior de Pontevedra, pero mentres o título das universidades é un título de grao universitario, as escolas outorgan un título Superior en Conservación e Restauración que ten a equivalencia ao grao, pero que non é un título universitario, ao contrario ten un status xurídico feble e, ao ter un réxime non universitario, as condicións de alumnos e profesores son moi distintas. Isto provoca que cada vez máis alumnos e alumnas opten por cursar un grao universitario e non os estudos dunha escola. En efecto, as estatísticas dos últimos anos demostran que está crecendo o número de estudantes dos graos universitarios en Conservación e Restauración de todas as universidades que o ofertan, mentres que nas escolas non se chega a cubrir totalmente a oferta de prazas. A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ten unha excelente reputación pola súa longa experiencia e polo bo traballo que realiza do que dá fe a contratación dos seus alumnos e alumnas nalgúns dos mellores museos e centros de arte do mundo, así como os convenios realizados tanto ca Xunta de Galicia, ca igrexa, os concellos e outros propietarios de bens culturais para a realización de labores de conservación e restauración de pezas artísticas de todas as épocas e xéneros, labor, que por certo, realizan de balde. Non podemos permitir que a esta escola e estes estudos continúen aumentando os seus problemas e incluso corran o risco de non sobrevivir. Os estudos de Conservación e Restauración teñen unha grande importancia para a preservación do nosos patrimonio histórico e artístico o que é unha obriga das administracións públicas. Para conseguir o mantemento e consolidación da Escola Superior e en Conservación e Restauración de Bens Culturais creemos que é absolutamente necesario que sexa integrada, no menor tempo posible, no Sistema Universitario de Galicia, independentemente das decisións que se tomen en torno as Ensinanzas Artísticas Superiores, cuxas reclamacións apoiamos. As características propias destes estudos tal como explicamos, e a forte e xa activa competencia das universidades fronte a Escola Superior fai esta integración esencial e urxente.
  • 3. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 1. Como valora a situación actual da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia? 2. Considera que está a sufrir a competencia das universidades que imparten os mesmos estudos? 3. Considera que é lóxico que sigan existindo dúas vías para acadar un título en Conservación e Restauración, a vía universitaria e as escolas superiores ca mesma duración e carga docente? 4. Considera que estes estudos son necesarios para a sociedade galega? 5. Considera que a Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia debe integrarse no Sistema Universitario de Galicia? Por que? Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2015 Asdo.: Concepción Burgo López Francisco Caamaño Domínguez Ricardo Vicente Docasar Docasar Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
  • 4. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Asinado dixitalmente por: María Concepción Burgo López na data 17/03/2015 13:41:40 Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/03/2015 13:41:44 Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/03/2015 13:41:48