SlideShare a Scribd company logo
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Francisco Caamaño Domínguez e Ricardo
Vicente Docasar Docasar, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de
Galicia, localizada en Pontevedra, foi creada en 1991 e é a única que oferta
esta titulación na nosa Comunidade Autónoma.
A Escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e está englobada nas denominadas Ensinanzas Artísticas
Superiores, e como tal está afectada polos problemas que se deron en torno
ao título de grado outorgado polo Real decreto 1614/2009 e invalidado por
sucesivas sentencias do Tribunal Supremo.
Pero ademais, os estudos de Conservación e Restauración teñen uns
problemas particulares, que realmente veñen dun pasado mais afastado,
pero que a aplicación do Plan Bolonia e os sucesivos problemas co título de
grao non fixeron máis que ampliar.
En efecto, os estudos de Conservación e Restauración sofren dende fai
moito tempo unha organización pouco usual que inclúe dúas vías para
conseguir o título: a través das universidades e a través das Escolas
Superiores. Antes da aplicación do Plan Bolonia, as universidades
outorgaban o título de licenciado e as escolas o equivalente a diplomado,
sendo diferente, loxicamente, a duración dos estudos.
Pero agora estas diferenzas desapareceron e as Escolas Superiores, entre
elas claro está a galega, están sufrindo de forma directa a forte competencia
das universidades que implantaron o título de grao en Conservación e
Restauración de Bens Culturais. Así, as universidades de Granada, Sevilla,
Valencia, Complutense de Madrid e a de Barcelona entre outras, imparten
o titulo de grao con unha carga docente de 240 ECTS e unha duración de 4
anos. Exactamente a mesma carga docente e duración que teñen os estudos
na Escola Superior de Pontevedra, pero mentres o título das universidades
Digitally signed by Rexistro
Entrada
Date: 2015.03.17 13:45:40 +01:00
Reason: 35302
Location: Parlamento de Galicia
Signature Not Verified
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
é un título de grao universitario, as escolas outorgan un título Superior en
Conservación e Restauración que ten a equivalencia ao grao, pero que non
é un título universitario, ao contrario ten un status xurídico feble e, ao ter
un réxime non universitario, as condicións de alumnos e profesores son
moi distintas.
Isto provoca que cada vez máis alumnos e alumnas opten por cursar un
grao universitario e non os estudos dunha escola. En efecto, as estatísticas
dos últimos anos demostran que está crecendo o número de estudantes dos
graos universitarios en Conservación e Restauración de todas as
universidades que o ofertan, mentres que nas escolas non se chega a cubrir
totalmente a oferta de prazas.
A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ten
unha excelente reputación pola súa longa experiencia e polo bo traballo que
realiza do que dá fe a contratación dos seus alumnos e alumnas nalgúns dos
mellores museos e centros de arte do mundo, así como os convenios
realizados tanto ca Xunta de Galicia, ca igrexa, os concellos e outros
propietarios de bens culturais para a realización de labores de conservación
e restauración de pezas artísticas de todas as épocas e xéneros, labor, que
por certo, realizan de balde.
Non podemos permitir que a esta escola e estes estudos continúen
aumentando os seus problemas e incluso corran o risco de non sobrevivir.
Os estudos de Conservación e Restauración teñen unha grande importancia
para a preservación do nosos patrimonio histórico e artístico o que é unha
obriga das administracións públicas.
Para conseguir o mantemento e consolidación da Escola Superior e en
Conservación e Restauración de Bens Culturais creemos que é
absolutamente necesario que sexa integrada, no menor tempo posible, no
Sistema Universitario de Galicia, independentemente das decisións que se
tomen en torno as Ensinanzas Artísticas Superiores, cuxas reclamacións
apoiamos. As características propias destes estudos tal como explicamos, e
a forte e xa activa competencia das universidades fronte a Escola Superior
fai esta integración esencial e urxente.
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora o Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria a situación actual da Escola Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais de Galicia?
Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2015
Asdo.: Concepción Burgo López
Francisco Caamaño Domínguez
Ricardo Vicente Docasar Docasar
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Concepción Burgo López na data 17/03/2015 13:42:08
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/03/2015 13:42:12
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/03/2015 13:42:17

More Related Content

What's hot

Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Eduardo Rodríguez Machado
 
Prazas de fp
Prazas de fpPrazas de fp
Prazas de fp
lannister
 
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
A Curuxa da Veiga
 
Correspondentes Carrasco 3.0
Correspondentes Carrasco 3.0Correspondentes Carrasco 3.0
Correspondentes Carrasco 3.0
begootero
 
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquidaInformacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
cemupeleteiro
 
Moción
MociónMoción
Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]
lannister
 
A rev6º presentacion confapa
A rev6º presentacion confapaA rev6º presentacion confapa
A rev6º presentacion confapa
anpadeares
 

What's hot (9)

Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
 
Prazas de fp
Prazas de fpPrazas de fp
Prazas de fp
 
Carta aos pais do IES As Lagoas
Carta  aos pais do IES As LagoasCarta  aos pais do IES As Lagoas
Carta aos pais do IES As Lagoas
 
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
 
Correspondentes Carrasco 3.0
Correspondentes Carrasco 3.0Correspondentes Carrasco 3.0
Correspondentes Carrasco 3.0
 
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquidaInformacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
 
Moción
MociónMoción
Moción
 
Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]
 
A rev6º presentacion confapa
A rev6º presentacion confapaA rev6º presentacion confapa
A rev6º presentacion confapa
 

Viewers also liked

Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2Diario de pontevedra 2
Programa definitivo
Programa definitivoPrograma definitivo
Reportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra IReportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra I
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Marcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGradosMarcha dos #DefrauGrados
hardware y software
hardware y softwarehardware y software
hardware y software
raspi24
 
Redacción de concordia
Redacción de concordia Redacción de concordia
Redacción de concordia
Sthefany Vega
 
Autoevaluaciones 2
Autoevaluaciones 2Autoevaluaciones 2
Autoevaluaciones 2
PUNKETO666
 
InTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadoresInTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadores
Elizabeth Lopez
 
Concluciones y diagnosticos
Concluciones y diagnosticosConcluciones y diagnosticos
Concluciones y diagnosticos
Rodolfo Caro
 
Ua2.3 puntos.tema de interés.
Ua2.3 puntos.tema de interés.Ua2.3 puntos.tema de interés.
Ua2.3 puntos.tema de interés.
ENEF
 
InTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadoresInTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadores
Elizabeth Lopez
 
Emily
EmilyEmily
Bloque 1, leccion 18
Bloque 1, leccion 18Bloque 1, leccion 18
Bloque 1, leccion 18
Sthefany Vega
 
Proyecto de Contenido Cultura Joven Riohacha
Proyecto de Contenido Cultura Joven RiohachaProyecto de Contenido Cultura Joven Riohacha
Proyecto de Contenido Cultura Joven Riohacha
Dairon Cordoba Rodriguez
 
Toxicologia materia
Toxicologia materiaToxicologia materia
Toxicologia materia
Geoconda Tubetano
 
Roles
RolesRoles
estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...
estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...
estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...
Horeb Lindero Velazquez
 
Evaluacion mate
Evaluacion mateEvaluacion mate
Evaluacion mate
Sthefany Vega
 
Marketing viral
Marketing viralMarketing viral
Sistemas de informacion_institucional
Sistemas de informacion_institucionalSistemas de informacion_institucional
Sistemas de informacion_institucional
John Martinez
 

Viewers also liked (20)

Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2
 
Programa definitivo
Programa definitivoPrograma definitivo
Programa definitivo
 
Reportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra IReportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra I
 
Marcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGradosMarcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGrados
 
hardware y software
hardware y softwarehardware y software
hardware y software
 
Redacción de concordia
Redacción de concordia Redacción de concordia
Redacción de concordia
 
Autoevaluaciones 2
Autoevaluaciones 2Autoevaluaciones 2
Autoevaluaciones 2
 
InTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadoresInTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadores
 
Concluciones y diagnosticos
Concluciones y diagnosticosConcluciones y diagnosticos
Concluciones y diagnosticos
 
Ua2.3 puntos.tema de interés.
Ua2.3 puntos.tema de interés.Ua2.3 puntos.tema de interés.
Ua2.3 puntos.tema de interés.
 
InTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadoresInTrabajo de indicadores
InTrabajo de indicadores
 
Emily
EmilyEmily
Emily
 
Bloque 1, leccion 18
Bloque 1, leccion 18Bloque 1, leccion 18
Bloque 1, leccion 18
 
Proyecto de Contenido Cultura Joven Riohacha
Proyecto de Contenido Cultura Joven RiohachaProyecto de Contenido Cultura Joven Riohacha
Proyecto de Contenido Cultura Joven Riohacha
 
Toxicologia materia
Toxicologia materiaToxicologia materia
Toxicologia materia
 
Roles
RolesRoles
Roles
 
estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...
estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...
estudio descriptivo sobre la prevalencia de tipos de maltrato en adolescentes...
 
Evaluacion mate
Evaluacion mateEvaluacion mate
Evaluacion mate
 
Marketing viral
Marketing viralMarketing viral
Marketing viral
 
Sistemas de informacion_institucional
Sistemas de informacion_institucionalSistemas de informacion_institucional
Sistemas de informacion_institucional
 

Similar to Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Manifesto
ManifestoManifesto
Manifesto
Fernando Carrera
 
Relixion e educacion
Relixion e educacionRelixion e educacion
Relixion e educacion
lannister
 
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 0900137282013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
Jorge Suárez
 
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Coordinadora Galega ENDL
 
Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020
satelite1
 
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Fernando Carrera
 
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
satelite1
 
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdfconvocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
ssuser42eafa
 
Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011
anpaleboris
 
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julioConvocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Declaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galegoDeclaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galego
cenlf
 
Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020
satelite1
 
Galego consellos escolares
Galego consellos escolaresGalego consellos escolares
Galego consellos escolares
cenlf
 
Emendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr GalegoEmendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr Galego
cenlf
 
Propostaseducación
PropostaseducaciónPropostaseducación
Propostaseducación
Eumugardos Eu-Iu Mugardos
 

Similar to Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. (20)

Manifesto
ManifestoManifesto
Manifesto
 
Relixion e educacion
Relixion e educacionRelixion e educacion
Relixion e educacion
 
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 0900137282013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Escrito aos pais do IES As Lagoas
Escrito aos pais do IES As LagoasEscrito aos pais do IES As Lagoas
Escrito aos pais do IES As Lagoas
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
 
Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020
 
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
 
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
 
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdfconvocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
convocatoria_edurefrentes_2023-24.pdf
 
Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011
 
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julioConvocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
 
Orde do 27_de_marzo_2020
Orde do 27_de_marzo_2020Orde do 27_de_marzo_2020
Orde do 27_de_marzo_2020
 
Declaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galegoDeclaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galego
 
Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020
 
Galego consellos escolares
Galego consellos escolaresGalego consellos escolares
Galego consellos escolares
 
Emendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr GalegoEmendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr Galego
 
Propostaseducación
PropostaseducaciónPropostaseducación
Propostaseducación
 

More from Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg

Exposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporáneaExposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporánea
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCGCarta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Dxpc
DxpcDxpc
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCGCarta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educaciónRespuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 

More from Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg (8)

Exposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporáneaExposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporánea
 
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCGCarta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
 
Dxpc
DxpcDxpc
Dxpc
 
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
 
Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros
 
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
 
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCGCarta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
 
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educaciónRespuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

  • 1. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Á Mesa do Parlamento Concepción Burgo López, Francisco Caamaño Domínguez e Ricardo Vicente Docasar Docasar, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, localizada en Pontevedra, foi creada en 1991 e é a única que oferta esta titulación na nosa Comunidade Autónoma. A Escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e está englobada nas denominadas Ensinanzas Artísticas Superiores, e como tal está afectada polos problemas que se deron en torno ao título de grado outorgado polo Real decreto 1614/2009 e invalidado por sucesivas sentencias do Tribunal Supremo. Pero ademais, os estudos de Conservación e Restauración teñen uns problemas particulares, que realmente veñen dun pasado mais afastado, pero que a aplicación do Plan Bolonia e os sucesivos problemas co título de grao non fixeron máis que ampliar. En efecto, os estudos de Conservación e Restauración sofren dende fai moito tempo unha organización pouco usual que inclúe dúas vías para conseguir o título: a través das universidades e a través das Escolas Superiores. Antes da aplicación do Plan Bolonia, as universidades outorgaban o título de licenciado e as escolas o equivalente a diplomado, sendo diferente, loxicamente, a duración dos estudos. Pero agora estas diferenzas desapareceron e as Escolas Superiores, entre elas claro está a galega, están sufrindo de forma directa a forte competencia das universidades que implantaron o título de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais. Así, as universidades de Granada, Sevilla, Valencia, Complutense de Madrid e a de Barcelona entre outras, imparten o titulo de grao con unha carga docente de 240 ECTS e unha duración de 4 anos. Exactamente a mesma carga docente e duración que teñen os estudos na Escola Superior de Pontevedra, pero mentres o título das universidades Digitally signed by Rexistro Entrada Date: 2015.03.17 13:45:40 +01:00 Reason: 35302 Location: Parlamento de Galicia Signature Not Verified
  • 2. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es é un título de grao universitario, as escolas outorgan un título Superior en Conservación e Restauración que ten a equivalencia ao grao, pero que non é un título universitario, ao contrario ten un status xurídico feble e, ao ter un réxime non universitario, as condicións de alumnos e profesores son moi distintas. Isto provoca que cada vez máis alumnos e alumnas opten por cursar un grao universitario e non os estudos dunha escola. En efecto, as estatísticas dos últimos anos demostran que está crecendo o número de estudantes dos graos universitarios en Conservación e Restauración de todas as universidades que o ofertan, mentres que nas escolas non se chega a cubrir totalmente a oferta de prazas. A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ten unha excelente reputación pola súa longa experiencia e polo bo traballo que realiza do que dá fe a contratación dos seus alumnos e alumnas nalgúns dos mellores museos e centros de arte do mundo, así como os convenios realizados tanto ca Xunta de Galicia, ca igrexa, os concellos e outros propietarios de bens culturais para a realización de labores de conservación e restauración de pezas artísticas de todas as épocas e xéneros, labor, que por certo, realizan de balde. Non podemos permitir que a esta escola e estes estudos continúen aumentando os seus problemas e incluso corran o risco de non sobrevivir. Os estudos de Conservación e Restauración teñen unha grande importancia para a preservación do nosos patrimonio histórico e artístico o que é unha obriga das administracións públicas. Para conseguir o mantemento e consolidación da Escola Superior e en Conservación e Restauración de Bens Culturais creemos que é absolutamente necesario que sexa integrada, no menor tempo posible, no Sistema Universitario de Galicia, independentemente das decisións que se tomen en torno as Ensinanzas Artísticas Superiores, cuxas reclamacións apoiamos. As características propias destes estudos tal como explicamos, e a forte e xa activa competencia das universidades fronte a Escola Superior fai esta integración esencial e urxente.
  • 3. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: Como valora o Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a situación actual da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia? Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2015 Asdo.: Concepción Burgo López Francisco Caamaño Domínguez Ricardo Vicente Docasar Docasar Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia Asinado dixitalmente por: María Concepción Burgo López na data 17/03/2015 13:42:08
  • 4. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/03/2015 13:42:12 Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/03/2015 13:42:17