SlideShare a Scribd company logo
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Francisco
Caamaño Domínguez e Ricardo Vicente Docasar Docasar, a través do
seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de
Galicia, localizada en Pontevedra, foi creada en 1991 e é a única que oferta
esta titulación na nosa Comunidade Autónoma.
A Escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e está englobada nas denominadas Ensinanzas Artísticas
Superiores, e como tal está afectada polos problemas que se deron en torno
ao título de grado outorgado polo Real decreto 1614/2009 e invalidado por
sucesivas sentencias do Tribunal Supremo.
Pero ademais, os estudos de Conservación e Restauración teñen uns
problemas particulares, que realmente veñen dun pasado mais afastado,
pero que a aplicación do Plan Bolonia e os sucesivos problemas co título de
grao non fixeron máis que ampliar.
En efecto, os estudos de Conservación e Restauración sofren dende fai
moito tempo unha organización pouco usual que inclúe dúas vías para
conseguir o título: a través das universidades e a través das Escolas
Superiores. Antes da aplicación do Plan Bolonia, as universidades
outorgaban o título de licenciado e as escolas o equivalente a diplomado,
sendo diferente, loxicamente, a duración dos estudos.
Pero agora estas diferenzas desapareceron e as Escolas Superiores, entre
elas claro está a galega, están sufrindo de forma directa a forte competencia
das universidades que implantaron o título de grao en Conservación e
Restauración de Bens Culturais. Así, as universidades de Granada, Sevilla,
Valencia, Complutense de Madrid e a de Barcelona entre outras, imparten
Digitally signed by Rexistro
Entrada
Date: 2015.03.17 13:45:03 +01:00
Reason: 35300
Location: Parlamento de Galicia
Signature Not Verified
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
o titulo de grao con unha carga docente de 240 ECTS e unha duración de 4
anos. Exactamente a mesma carga docente e duración que teñen os estudos
na Escola Superior de Pontevedra, pero mentres o título das universidades
é un título de grao universitario, as escolas outorgan un título Superior en
Conservación e Restauración que ten a equivalencia ao grao, pero que non
é un título universitario, ao contrario ten un status xurídico feble e, ao ter
un réxime non universitario, as condicións de alumnos e profesores son
moi distintas.
Isto provoca que cada vez máis alumnos e alumnas opten por cursar un
grao universitario e non os estudos dunha escola. En efecto, as estatísticas
dos últimos anos demostran que está crecendo o número de estudantes dos
graos universitarios en Conservación e Restauración de todas as
universidades que o ofertan, mentres que nas escolas non se chega a cubrir
totalmente a oferta de prazas.
A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ten
unha excelente reputación pola súa longa experiencia e polo bo traballo que
realiza do que dá fe a contratación dos seus alumnos e alumnas nalgúns dos
mellores museos e centros de arte do mundo, así como os convenios
realizados tanto ca Xunta de Galicia, ca igrexa, os concellos e outros
propietarios de bens culturais para a realización de labores de conservación
e restauración de pezas artísticas de todas as épocas e xéneros, labor, que
por certo, realizan de balde.
Non podemos permitir que a esta escola e estes estudos continúen
aumentando os seus problemas e incluso corran o risco de non sobrevivir.
Os estudos de Conservación e Restauración teñen unha grande importancia
para a preservación do nosos patrimonio histórico e artístico o que é unha
obriga das administracións públicas.
Para conseguir o mantemento e consolidación da Escola Superior e en
Conservación e Restauración de Bens Culturais creemos que é
absolutamente necesario que sexa integrada, no menor tempo posible, no
Sistema Universitario de Galicia, independentemente das decisións que se
tomen en torno as Ensinanzas Artísticas Superiores, cuxas reclamacións
apoiamos. As características propias destes estudos tal como explicamos, e
a forte e xa activa competencia das universidades fronte a Escola Superior
fai esta integración esencial e urxente.
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a tomar as medidas
necesarias para integrar, no menor tempo posible, a Escola Superior
de Conservación e Restauración de Bens Culturais no Sistema
Universitario de Galicia para que acade o nivel académico que lle
corresponde pola importancia social dos estudos e da titulación que
imparte, e se poda garantir desta maneira a súa continuidade,
consolidación e ampliación.
Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2015
Asdo.: Concepción Burgo López
Francisco Caamaño Domínguez
Ricardo Vicente Docasar Docasar
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: José Luis Méndez Romeu
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Partido dos
Socialistas
de Galicia
Grupo Parlamentario
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
Asinado dixitalmente por:
María Concepción Burgo López na data 17/03/2015 13:40:53
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/03/2015 13:40:58
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/03/2015 13:41:02
Jose Luis Méndez Romeu na data 17/03/2015 13:41:07

More Related Content

What's hot

Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquidaInformacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
cemupeleteiro
 
Crónica semana da prensa na escola
Crónica semana da prensa na escolaCrónica semana da prensa na escola
Crónica semana da prensa na escola
satelite1
 
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Eduardo Rodríguez Machado
 
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
A Curuxa da Veiga
 
Prazas de fp
Prazas de fpPrazas de fp
Prazas de fp
lannister
 
Moción
MociónMoción

What's hot (6)

Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquidaInformacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
Informacion e inscricions musicos pola biopsia liquida
 
Crónica semana da prensa na escola
Crónica semana da prensa na escolaCrónica semana da prensa na escola
Crónica semana da prensa na escola
 
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
Cea Coloquio FEAE-GALICIA 2011
 
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
Good bye, adios, adeus Jesús Vázquez, conselleiro de educación e cultura.
 
Prazas de fp
Prazas de fpPrazas de fp
Prazas de fp
 
Moción
MociónMoción
Moción
 

Viewers also liked

Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCGCarta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Reportes de psicologia
Reportes de psicologiaReportes de psicologia
Reportes de psicologia
Sthefany Vega
 
TABRAJO final 12/01/2015
TABRAJO final 12/01/2015TABRAJO final 12/01/2015
TABRAJO final 12/01/2015
Sthefany Vega
 
Redacción de concordia
Redacción de concordia Redacción de concordia
Redacción de concordia
Sthefany Vega
 
Mapa Conceptual Gerencia de Proyectos
Mapa Conceptual Gerencia de ProyectosMapa Conceptual Gerencia de Proyectos
Mapa Conceptual Gerencia de Proyectos
Adriana Mendivelso
 
Diplomado buga 2013
Diplomado buga 2013Diplomado buga 2013
Diplomado buga 2013
Mariano Guetio
 
Psicologia
PsicologiaPsicologia
Psicologia
Sthefany Vega
 
Balance de la experiencia
Balance de la experiencia Balance de la experiencia
Balance de la experiencia
Sthefany Vega
 
Investigación de desktop, laptop y tablet
Investigación de desktop, laptop y tabletInvestigación de desktop, laptop y tablet
Investigación de desktop, laptop y tablet
Zury Cali
 
Vision 1 y 2
Vision 1 y 2Vision 1 y 2
Vision 1 y 2
Sthefany Vega
 
"Líder es solo el que alcanza el éxito"
"Líder es solo el que alcanza el éxito""Líder es solo el que alcanza el éxito"
"Líder es solo el que alcanza el éxito"
Adrian Riofrio Medina
 
La celula
La celulaLa celula
Slideshare
SlideshareSlideshare
Planes de clases nov dic
Planes de clases nov dicPlanes de clases nov dic
Planes de clases nov dic
Elizabeth Lopez
 
Tema 28
Tema 28Tema 28
Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02
Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02
Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02
Mónica Ortiz Ríos
 
Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,
Cziitarm
 
Guia de Writer Libre Office
Guia de Writer Libre OfficeGuia de Writer Libre Office
Guia de Writer Libre Office
mantenimientosecc022
 
Doscificacion
DoscificacionDoscificacion
Doscificacion
Sthefany Vega
 
T001 0121391781
T001 0121391781T001 0121391781

Viewers also liked (20)

Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCGCarta del Consello Escolar de la ESCRBCG
Carta del Consello Escolar de la ESCRBCG
 
Reportes de psicologia
Reportes de psicologiaReportes de psicologia
Reportes de psicologia
 
TABRAJO final 12/01/2015
TABRAJO final 12/01/2015TABRAJO final 12/01/2015
TABRAJO final 12/01/2015
 
Redacción de concordia
Redacción de concordia Redacción de concordia
Redacción de concordia
 
Mapa Conceptual Gerencia de Proyectos
Mapa Conceptual Gerencia de ProyectosMapa Conceptual Gerencia de Proyectos
Mapa Conceptual Gerencia de Proyectos
 
Diplomado buga 2013
Diplomado buga 2013Diplomado buga 2013
Diplomado buga 2013
 
Psicologia
PsicologiaPsicologia
Psicologia
 
Balance de la experiencia
Balance de la experiencia Balance de la experiencia
Balance de la experiencia
 
Investigación de desktop, laptop y tablet
Investigación de desktop, laptop y tabletInvestigación de desktop, laptop y tablet
Investigación de desktop, laptop y tablet
 
Vision 1 y 2
Vision 1 y 2Vision 1 y 2
Vision 1 y 2
 
"Líder es solo el que alcanza el éxito"
"Líder es solo el que alcanza el éxito""Líder es solo el que alcanza el éxito"
"Líder es solo el que alcanza el éxito"
 
La celula
La celulaLa celula
La celula
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
Planes de clases nov dic
Planes de clases nov dicPlanes de clases nov dic
Planes de clases nov dic
 
Tema 28
Tema 28Tema 28
Tema 28
 
Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02
Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02
Emakundeguialenguajesanies 131210173426-phpapp02
 
Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,
 
Guia de Writer Libre Office
Guia de Writer Libre OfficeGuia de Writer Libre Office
Guia de Writer Libre Office
 
Doscificacion
DoscificacionDoscificacion
Doscificacion
 
T001 0121391781
T001 0121391781T001 0121391781
T001 0121391781
 

Similar to Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Manifesto
ManifestoManifesto
Manifesto
Fernando Carrera
 
Relixion e educacion
Relixion e educacionRelixion e educacion
Relixion e educacion
lannister
 
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 0900137282013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
Jorge Suárez
 
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Coordinadora Galega ENDL
 
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
satelite1
 
Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020
satelite1
 
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Fernando Carrera
 
Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011
anpaleboris
 
Declaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galegoDeclaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galego
cenlf
 
Propostaseducación
PropostaseducaciónPropostaseducación
Propostaseducación
Eumugardos Eu-Iu Mugardos
 
Emendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr GalegoEmendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr Galego
cenlf
 
Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020
satelite1
 
Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]
lannister
 
Guía de prácticas y salidas laborales en la UE
Guía de prácticas y salidas laborales en la UEGuía de prácticas y salidas laborales en la UE
Guía de prácticas y salidas laborales en la UE
Charo García
 
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julioConvocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 

Similar to Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. (20)

Manifesto
ManifestoManifesto
Manifesto
 
Relixion e educacion
Relixion e educacionRelixion e educacion
Relixion e educacion
 
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 0900137282013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
2013 10-10 pnp taxas náutico-pesqueiras 090013728
 
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
Comunicado da cgendl a respecto da concesión do premio da cultura galega 2015
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Escrito aos pais do IES As Lagoas
Escrito aos pais do IES As LagoasEscrito aos pais do IES As Lagoas
Escrito aos pais do IES As Lagoas
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Escrito aos pais
Escrito aos paisEscrito aos pais
Escrito aos pais
 
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
Nos tamen-creamos-convocatoria-ntc-2018 2019
 
Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020Ntc convocatoria-2019 2020
Ntc convocatoria-2019 2020
 
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
Proposición no de ley sobre integración enseñanzas artisticas superiores en l...
 
Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011Actividades anpa curso 2010 2011
Actividades anpa curso 2010 2011
 
Declaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galegoDeclaración de apoio ao ensino en galego
Declaración de apoio ao ensino en galego
 
Propostaseducación
PropostaseducaciónPropostaseducación
Propostaseducación
 
Emendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr GalegoEmendas UXT Decr Galego
Emendas UXT Decr Galego
 
Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020Convocatoria pidl-2019 2020
Convocatoria pidl-2019 2020
 
Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]Folga 21 de setembro[1]
Folga 21 de setembro[1]
 
Guía de prácticas y salidas laborales en la UE
Guía de prácticas y salidas laborales en la UEGuía de prácticas y salidas laborales en la UE
Guía de prácticas y salidas laborales en la UE
 
Orde do 27_de_marzo_2020
Orde do 27_de_marzo_2020Orde do 27_de_marzo_2020
Orde do 27_de_marzo_2020
 
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julioConvocatoria de rueda de prensa 18 de julio
Convocatoria de rueda de prensa 18 de julio
 

More from Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg

Exposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporáneaExposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporánea
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2Diario de pontevedra 2
Reportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra IReportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra I
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCGCarta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Dxpc
DxpcDxpc
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Marcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGradosMarcha dos #DefrauGrados
Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Programa definitivo
Programa definitivoPrograma definitivo
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educaciónRespuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg
 

More from Escuela Superior Conservación Galicia Escrbcg (11)

Exposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporáneaExposición Restaura2 contemporánea
Exposición Restaura2 contemporánea
 
Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2Diario de pontevedra 2
Diario de pontevedra 2
 
Reportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra IReportaje Diario de pontevedra I
Reportaje Diario de pontevedra I
 
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCGCarta Dimisión Directiva ESCRBCG
Carta Dimisión Directiva ESCRBCG
 
Dxpc
DxpcDxpc
Dxpc
 
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
Respuesta Nota Consellería Educación 10 oct 2013
 
Marcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGradosMarcha dos #DefrauGrados
Marcha dos #DefrauGrados
 
Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros Cartas a jesús vázquez e outros
Cartas a jesús vázquez e outros
 
Programa definitivo
Programa definitivoPrograma definitivo
Programa definitivo
 
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
Carta Director Xeral Educación 17 Julio 2013
 
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educaciónRespuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
Respuesta a la nota de prensa de la consellería de educación
 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

  • 1. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Francisco Caamaño Domínguez e Ricardo Vicente Docasar Docasar, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. Exposición de motivos A Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, localizada en Pontevedra, foi creada en 1991 e é a única que oferta esta titulación na nosa Comunidade Autónoma. A Escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e está englobada nas denominadas Ensinanzas Artísticas Superiores, e como tal está afectada polos problemas que se deron en torno ao título de grado outorgado polo Real decreto 1614/2009 e invalidado por sucesivas sentencias do Tribunal Supremo. Pero ademais, os estudos de Conservación e Restauración teñen uns problemas particulares, que realmente veñen dun pasado mais afastado, pero que a aplicación do Plan Bolonia e os sucesivos problemas co título de grao non fixeron máis que ampliar. En efecto, os estudos de Conservación e Restauración sofren dende fai moito tempo unha organización pouco usual que inclúe dúas vías para conseguir o título: a través das universidades e a través das Escolas Superiores. Antes da aplicación do Plan Bolonia, as universidades outorgaban o título de licenciado e as escolas o equivalente a diplomado, sendo diferente, loxicamente, a duración dos estudos. Pero agora estas diferenzas desapareceron e as Escolas Superiores, entre elas claro está a galega, están sufrindo de forma directa a forte competencia das universidades que implantaron o título de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais. Así, as universidades de Granada, Sevilla, Valencia, Complutense de Madrid e a de Barcelona entre outras, imparten Digitally signed by Rexistro Entrada Date: 2015.03.17 13:45:03 +01:00 Reason: 35300 Location: Parlamento de Galicia Signature Not Verified
  • 2. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es o titulo de grao con unha carga docente de 240 ECTS e unha duración de 4 anos. Exactamente a mesma carga docente e duración que teñen os estudos na Escola Superior de Pontevedra, pero mentres o título das universidades é un título de grao universitario, as escolas outorgan un título Superior en Conservación e Restauración que ten a equivalencia ao grao, pero que non é un título universitario, ao contrario ten un status xurídico feble e, ao ter un réxime non universitario, as condicións de alumnos e profesores son moi distintas. Isto provoca que cada vez máis alumnos e alumnas opten por cursar un grao universitario e non os estudos dunha escola. En efecto, as estatísticas dos últimos anos demostran que está crecendo o número de estudantes dos graos universitarios en Conservación e Restauración de todas as universidades que o ofertan, mentres que nas escolas non se chega a cubrir totalmente a oferta de prazas. A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ten unha excelente reputación pola súa longa experiencia e polo bo traballo que realiza do que dá fe a contratación dos seus alumnos e alumnas nalgúns dos mellores museos e centros de arte do mundo, así como os convenios realizados tanto ca Xunta de Galicia, ca igrexa, os concellos e outros propietarios de bens culturais para a realización de labores de conservación e restauración de pezas artísticas de todas as épocas e xéneros, labor, que por certo, realizan de balde. Non podemos permitir que a esta escola e estes estudos continúen aumentando os seus problemas e incluso corran o risco de non sobrevivir. Os estudos de Conservación e Restauración teñen unha grande importancia para a preservación do nosos patrimonio histórico e artístico o que é unha obriga das administracións públicas. Para conseguir o mantemento e consolidación da Escola Superior e en Conservación e Restauración de Bens Culturais creemos que é absolutamente necesario que sexa integrada, no menor tempo posible, no Sistema Universitario de Galicia, independentemente das decisións que se tomen en torno as Ensinanzas Artísticas Superiores, cuxas reclamacións apoiamos. As características propias destes estudos tal como explicamos, e a forte e xa activa competencia das universidades fronte a Escola Superior fai esta integración esencial e urxente.
  • 3. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a tomar as medidas necesarias para integrar, no menor tempo posible, a Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais no Sistema Universitario de Galicia para que acade o nivel académico que lle corresponde pola importancia social dos estudos e da titulación que imparte, e se poda garantir desta maneira a súa continuidade, consolidación e ampliación. Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2015 Asdo.: Concepción Burgo López Francisco Caamaño Domínguez Ricardo Vicente Docasar Docasar Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia Asdo.: José Luis Méndez Romeu Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
  • 4. Partido dos Socialistas de Galicia Grupo Parlamentario Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es Asinado dixitalmente por: María Concepción Burgo López na data 17/03/2015 13:40:53 Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 17/03/2015 13:40:58 Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 17/03/2015 13:41:02 Jose Luis Méndez Romeu na data 17/03/2015 13:41:07