SlideShare a Scribd company logo
Validity unknown
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.04.20 08:13:06
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

2083

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 88
19 Απριλίου 2011

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35
Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επεν−
δυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύ−
σεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8 παρ. 6 και 12 παρ. 1 του ν. 3908/2011
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή» (Α΄ 8).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
3. Την αριθ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονο−
µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 1
Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων
1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου.
Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται
µε απόφαση των κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν.3908/2011
αρµοδίων οργάνων, ως εξής:
α. Ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της
προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχο−
ρήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον
φορέα της επένδυσης µετά από αίτησή του. Για τον
σκοπό αυτό οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή,
προσαυξηµένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προ−
καταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί µέ−
ρος τής συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης.
β. Ποσό που ανέρχεται στο 25% της επιχορήγησης κα−
ταβάλλεται µετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του
50% της επένδυσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου,
που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ 33/2011 «∆ιαδικα−
σία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων
που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄ ). Αν ο επενδυτής

δεν έχει λάβει ολόκληρη ή µέρος της προκαταβολής της
περίπτωσης α΄, το ποσοστό αυτής ή το µη καταβληθέν
τµήµα της καταβάλλεται κατά το παρόν στάδιο.
γ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται
µετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυ−
σης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην
ανωτέρω περίπτωση β΄.
δ. Τα προαναφερόµενα ποσά καταβάλλονται εντός τρι−
ών µηνών από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.
2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθω−
σης
α. Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλ−
λεται εφόσον το σύνολο του µισθωµένου εξοπλισµού
βάσει της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει
εγκατασταθεί στη µονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποι−
είται από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται
στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πλη−
ρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ µέρους του φορέα
της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζε−
ται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισµού, το οποίο
εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, σύµφωνα µε
τα ποσοστά ενισχύσεων του άρθρου 5 του ν.3908/2011.
Αν η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει
καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε διαστήµατα
µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή της επιδότησης
γίνεται ανά τρίµηνο.
3. Απαγόρευση εκχώρησης − Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείρς στον φορέα
της επένδυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε
τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του
ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή
βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της εκχωρούµενης
επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση
της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή
της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε
την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφό−
σον κάθε φορά έχει εκταµιευθεί τουλάχιστον ισόποσο
τµήµα της καταβαλλόµενης επιχορήγησης του βραχυ−
πρόθεσµου αυτού δανείου.
4. ∆ικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της
επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηµατο−
δοτικής µίσθωσης είναι τα εξής:
2084

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

α. Φορολογική ενηµερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄
υποπερ. βα του ν. 3908/2011).
β. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄
υποπερ. βα του ν. 3908/2011).
γ. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως από το Πρωτο−
δικείο (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βγ του ν. 3908/
2011).
δ. Τιµολόγιο ενίσχυσης (άρθρο 12 παρ. 3 του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων − π.δ. 186/1992, A΄ − 84).
ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν
τροποποιήσεις αυτού.
στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου
που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο θα
κατατίθεται το ποσόν της ενίσχυσης.
ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον:
ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει
χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.
ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο
λογαριασµός που θα κατατεθεί το ποσό της επιχο−
ρήγησης.
Άρθρο 2
΄Ιδιο συµµετοχή του φορέα
του επενδυτικού σχεδίου
1. Ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά σχέδια που Ενισχύ−
ονται µε επιχορήγηση
α. Το ποσοστό της Ιδιας συµµετοχής σε επενδυτικό
σχέδιο που ενισχύεται µε την µορφή της επιχορήγησης
δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόµε−
νων δαπανών αυτού (άρθρο 8 παρ. 6 περ. α΄ του νόµου
3908/2011).
β. Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών Τεχνο−
λογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η Ίδια
συµµετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόµενων
δαπανών αυτών.
γ. Κατά το µέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύ−
ονται µε επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν
απαιτείται ίδια συµµετοχή.
2. Μορφή Ιδιας συµµετοχής ανάλογα µε το είδος της
επιχείρησης
α. Ατοµικές Επιχειρήσεις
Για τις ατοµικές επιχειρήσεις η ίδια συµµετοχή απο−
τελεί Ιδιο κεφάλαιο.
β. Εταιρείες
Ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εται−
ρείες το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφι−
στάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαί−
ου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων
σε µετρητά. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει
να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/2011.
Επίσης, ίδια συµµετοχή συνιστούν και τα φορολογηθέ−
ντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεµατικά, όπως αυτά
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του
τακτικού αποθεµατικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση
του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου.
γ. Συνεταιρισµοί
Ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τους νεοϊδρυόµενους
το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστά−
µενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το
αποθεµατικό που σχηµατίζεται για τον σκοπό αυτό.
Η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου πρέπει να
γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του
*01000881904110002*

επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/
2011.
3. Αύξηση του κεφαλαίου πριν την υποβολή της αί−
τησης υπαγωγής
Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαί−
ου υφιστάµενων εταιρειών ή συνεταιρισµών µπορεί να
γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής,
υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε µέσα στους
τελευταίους δώδεκα µήνες ή στους είκοσι τέσσερις µή−
νες προκειµένου για εταιρείες που είναι εισηγµένες σε
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση
αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησι−
µοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συµµετοχή στη
συγκεκριµένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης
των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά πε−
ρίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρό−
νο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται
µε τη µορφή διαθεσίµων της εταιρείας και δεν έχει
αναλωθεί.
4. Τήρηση αποθεµατικών
Τα αποθεµατικά που προβλέπονται στις ανωτέρω
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν µπορούν να
διανεµηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την
ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζο−
νται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης.
Αν τα αποθεµατικά διανεµηθούν πριν την παρέλευση
πενταετίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπο−
νται στην παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011. Τα
φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά αποτελούν ίδια
συµµετοχή του επενδυτικού φορέα, εφόσον κατά το
στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και δι−
απιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας του φορέα,
µετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίµων του που
πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συµµετοχή.
5. Ίδια κεφάλαια των φορέων των επενδυτικών σχε−
δίων που ενισχύονται µε φορολογική απαλλαγή
Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της
φορολογικής απαλλαγής ο φορέας του επενδυτικού
σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού κόστους, είτε
µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής χρηµατο−
δότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν
περιέχει καµία κρατική ενίσχυση (άρθρο 8 παρ. 6 περ.
γ΄ του ν. 3908/2011).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρ−
χίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

More Related Content

Viewers also liked

Ppt proetoimasia kommatwn_v_final
Ppt proetoimasia kommatwn_v_finalPpt proetoimasia kommatwn_v_final
Ppt proetoimasia kommatwn_v_finalireportergr
 
Zelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος Καζαμίας
Zelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος ΚαζαμίαςZelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος Καζαμίας
Zelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος ΚαζαμίαςNet and Zelda:Internet Stories and Video Games
 
Oxygono(1)
Oxygono(1)Oxygono(1)
Oxygono(1)fotoaik
 
θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης γ 2b -1
θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης  γ 2b -1θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης  γ 2b -1
θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης γ 2b -1Μάκης Χατζόπουλος
 
Them mat gen_c_hmer_no_1106
Them mat gen_c_hmer_no_1106Them mat gen_c_hmer_no_1106
Them mat gen_c_hmer_no_1106ireportergr
 
Epikaira mnimonio4
Epikaira mnimonio4Epikaira mnimonio4
Epikaira mnimonio4ireportergr
 
μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2
μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2
μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2Γιάννης Πλατάρος
 
ΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣSyllogos Ergazomenon Ellhnikhs Trapezas
 
Efarmostikos nomos sxolia1
Efarmostikos nomos sxolia1Efarmostikos nomos sxolia1
Efarmostikos nomos sxolia1filipj2000
 
Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009
Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009
Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009Syllogos Ergazomenon Ellhnikhs Trapezas
 
Them fis kat_c_hmer_no_1106
Them fis kat_c_hmer_no_1106Them fis kat_c_hmer_no_1106
Them fis kat_c_hmer_no_1106ireportergr
 
Exwfylla 17 05 2010
Exwfylla 17 05 2010 Exwfylla 17 05 2010
Exwfylla 17 05 2010
ireportergr
 
ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)
ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)
ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)GIA VER
 
Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €
Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €
Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €
Notis Mitarachi
 
A brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - Arabic
A brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - ArabicA brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - Arabic
A brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - Arabic
Notis Mitarachi
 
Prosxedio Nomoy
Prosxedio NomoyProsxedio Nomoy

Viewers also liked (20)

Ppt proetoimasia kommatwn_v_final
Ppt proetoimasia kommatwn_v_finalPpt proetoimasia kommatwn_v_final
Ppt proetoimasia kommatwn_v_final
 
Zelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος Καζαμίας
Zelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος ΚαζαμίαςZelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος Καζαμίας
Zelda: Η κατάσταση του game industry στην Ελλάδα σήμερα,HGDA, Γιώργος Καζαμίας
 
Oxygono(1)
Oxygono(1)Oxygono(1)
Oxygono(1)
 
θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης γ 2b -1
θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης  γ 2b -1θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης  γ 2b -1
θέματα μαθηματικών κατεύθυνσης γ 2b -1
 
Them mat gen_c_hmer_no_1106
Them mat gen_c_hmer_no_1106Them mat gen_c_hmer_no_1106
Them mat gen_c_hmer_no_1106
 
Ημερολόγιο
Ημερολόγιο Ημερολόγιο
Ημερολόγιο
 
Epikaira mnimonio4
Epikaira mnimonio4Epikaira mnimonio4
Epikaira mnimonio4
 
μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2
μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2
μορφοκλασματικά μαθηματικά αντικείμενα (δεύτερη συλλογή)2
 
ΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΙΣΘΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 
Efarmostikos nomos sxolia1
Efarmostikos nomos sxolia1Efarmostikos nomos sxolia1
Efarmostikos nomos sxolia1
 
Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009
Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009
Επιδόματα σε ισχύ και νέα αιτήματα ΕΣΣΕ 2009
 
Them fis kat_c_hmer_no_1106
Them fis kat_c_hmer_no_1106Them fis kat_c_hmer_no_1106
Them fis kat_c_hmer_no_1106
 
Exwfylla 17 05 2010
Exwfylla 17 05 2010 Exwfylla 17 05 2010
Exwfylla 17 05 2010
 
ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)
ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)
ενημερωτικο νο 2(νοεμβρησ 2009)
 
θέματα των μικρών και μεγάλων
θέματα των μικρών και μεγάλωνθέματα των μικρών και μεγάλων
θέματα των μικρών και μεγάλων
 
Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €
Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €
Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα: Μέσα σε 18 μήνες ξεκίνησαν νέες επενδύσεις 20 δισ. €
 
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιοημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
 
A brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - Arabic
A brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - ArabicA brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - Arabic
A brief guide to Residence Permits for real estate owners in Greece - Arabic
 
Rysis shmeiou
Rysis shmeiouRysis shmeiou
Rysis shmeiou
 
Prosxedio Nomoy
Prosxedio NomoyProsxedio Nomoy
Prosxedio Nomoy
 

More from Notis Mitarachi

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...
Notis Mitarachi
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...
Notis Mitarachi
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...
Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...
Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...
Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...
Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...
Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...
Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...
Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...
Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...
Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...
Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...
Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...
Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...
Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...
Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...
Notis Mitarachi
 
Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...
Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...
Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...
Notis Mitarachi
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών ΥποθηκοφυλακείωνΑναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων
Notis Mitarachi
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος Χωρέμη
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος ΧωρέμηΑναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος Χωρέμη
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος Χωρέμη
Notis Mitarachi
 
Στους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης Μηταράκης
Στους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης ΜηταράκηςΣτους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης Μηταράκης
Στους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης Μηταράκης
Notis Mitarachi
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη Χίο
Αναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη ΧίοΑναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη Χίο
Αναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη Χίο
Notis Mitarachi
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωση
Αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωσηΑναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωση
Αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωση
Notis Mitarachi
 

More from Notis Mitarachi (20)

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Παιδείας και Ναυτιλίας για Πρότυπο Μα...
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...
Αναφορά Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τις απαράδεκτες συνθ...
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...
Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...
Αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχε...
 
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη έγκριση ολιγομελών τ...
 
Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...
Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...
Απάντηση Δ. Παπαδημητρίου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την Εκπλήρωση επενδυτικώ...
 
Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...
Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...
Απάντηση Π. Κουρουμπλή σε αναφορά Ν. Μηταράκη για την καθιέρωση Πανελλήνιας Η...
 
Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...
Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...
Απάντηση Λ. Κονιόρδου σε ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Πολιτισμού κ...
 
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
 
Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
Απάντηση Στ. Κοντονή σε ερώτηση Ν. Μηταράκη για την επανεκκίνηση του έργου το...
 
Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...
Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...
Απάντηση Α. Ξανθού σε αναφορά Ν. Μηταράκη σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτω...
 
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...
Απάντηση Χρ. Σπίρτζη σε αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασ...
 
Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...
Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...
Απάντηση Ν. Τόσκα σε ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη δημιουργία ΚΥΤ στα νησι...
 
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...
Απάντηση Δ. Μπαξεβανάκη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ...
 
Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...
Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...
Απάντηση Π. Σκουρλέτη σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των ...
 
Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...
Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...
Απάντηση Π. Καμμένου σε Αναφορά Ν. Μηταράκη για την εξαίρεση συμμετοχής των Τ...
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών ΥποθηκοφυλακείωνΑναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την κατάργηση των Περιφερειακών Υποθηκοφυλακείων
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος Χωρέμη
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος ΧωρέμηΑναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος Χωρέμη
Αναφορά Ν. Μηταράκη για την προσπάθεια διάσωσης του Κτήματος Χωρέμη
 
Στους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης Μηταράκης
Στους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης ΜηταράκηςΣτους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης Μηταράκης
Στους πιο δραστήριους Βουλευτές του 2017 ο Νότης Μηταράκης
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη Χίο
Αναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη ΧίοΑναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη Χίο
Αναφορά Ν. Μηταράκη για τα ασθενοφόρα στη Χίο
 
Αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωση
Αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωσηΑναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωση
Αναφορά Ν. Μηταράκη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για αποζημίωση
 

Προεδρικό Διάταγμα 35/19-4-2011

  • 1. Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.04.20 08:13:06 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35 Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επεν− δυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύ− σεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 8 παρ. 6 και 12 παρ. 1 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 3. Την αριθ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονο− µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Άρθρο 1 Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων 1. Καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου. Το ποσό της επιχορήγησης κεφαλαίου καταβάλλεται µε απόφαση των κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του ν.3908/2011 αρµοδίων οργάνων, ως εξής: α. Ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχο− ρήγησης, δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης µετά από αίτησή του. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξηµένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προ− καταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί µέ− ρος τής συνολικά καταβαλλόµενης επιχορήγησης. β. Ποσό που ανέρχεται στο 25% της επιχορήγησης κα− ταβάλλεται µετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ 33/2011 «∆ιαδικα− σία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄ ). Αν ο επενδυτής δεν έχει λάβει ολόκληρη ή µέρος της προκαταβολής της περίπτωσης α΄, το ποσοστό αυτής ή το µη καταβληθέν τµήµα της καταβάλλεται κατά το παρόν στάδιο. γ. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυ− σης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β΄. δ. Τα προαναφερόµενα ποσά καταβάλλονται εντός τρι− ών µηνών από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως. 2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθω− σης α. Η επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλ− λεται εφόσον το σύνολο του µισθωµένου εξοπλισµού βάσει της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη µονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποι− είται από το αρµόδιο όργανο ελέγχου, που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. β. Η επιδότηση καταβάλλεται µετά την εκάστοτε πλη− ρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζε− ται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, σύµφωνα µε τα ποσοστά ενισχύσεων του άρθρου 5 του ν.3908/2011. Αν η σύµβαση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του µισθώµατος σε διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίµηνο. 3. Απαγόρευση εκχώρησης − Εξαιρέσεις Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείρς στον φορέα της επένδυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, εφό− σον κάθε φορά έχει εκταµιευθεί τουλάχιστον ισόποσο τµήµα της καταβαλλόµενης επιχορήγησης του βραχυ− πρόθεσµου αυτού δανείου. 4. ∆ικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηµατο− δοτικής µίσθωσης είναι τα εξής:
  • 2. 2084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α. Φορολογική ενηµερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βα του ν. 3908/2011). β. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βα του ν. 3908/2011). γ. Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως από το Πρωτο− δικείο (άρθρο 9 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. βγ του ν. 3908/ 2011). δ. Τιµολόγιο ενίσχυσης (άρθρο 12 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων − π.δ. 186/1992, A΄ − 84). ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν της ενίσχυσης. ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον: ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης. ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασµός που θα κατατεθεί το ποσό της επιχο− ρήγησης. Άρθρο 2 ΄Ιδιο συµµετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 1. Ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά σχέδια που Ενισχύ− ονται µε επιχορήγηση α. Το ποσοστό της Ιδιας συµµετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που ενισχύεται µε την µορφή της επιχορήγησης δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόµε− νων δαπανών αυτού (άρθρο 8 παρ. 6 περ. α΄ του νόµου 3908/2011). β. Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών Τεχνο− λογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η Ίδια συµµετοχή υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόµενων δαπανών αυτών. γ. Κατά το µέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύ− ονται µε επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συµµετοχή. 2. Μορφή Ιδιας συµµετοχής ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης α. Ατοµικές Επιχειρήσεις Για τις ατοµικές επιχειρήσεις η ίδια συµµετοχή απο− τελεί Ιδιο κεφάλαιο. β. Εταιρείες Ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εται− ρείες το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφι− στάµενες το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαί− ου τους που προκύπτει από νέες εισφορές των εταίρων σε µετρητά. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/2011. Επίσης, ίδια συµµετοχή συνιστούν και τα φορολογηθέ− ντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεµατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκτός του τακτικού αποθεµατικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου. γ. Συνεταιρισµοί Ίδια συµµετοχή νοείται για µεν τους νεοϊδρυόµενους το καταβεβληµένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστά− µενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεµατικό που σχηµατίζεται για τον σκοπό αυτό. Η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου πρέπει να γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του *01000881904110002* επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόµου 3908/ 2011. 3. Αύξηση του κεφαλαίου πριν την υποβολή της αί− τησης υπαγωγής Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαί− ου υφιστάµενων εταιρειών ή συνεταιρισµών µπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιήθηκε µέσα στους τελευταίους δώδεκα µήνες ή στους είκοσι τέσσερις µή− νες προκειµένου για εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησι− µοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συµµετοχή στη συγκεκριµένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά πε− ρίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρό− νο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγµένα υφίσταται µε τη µορφή διαθεσίµων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί. 4. Τήρηση αποθεµατικών Τα αποθεµατικά που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος δεν µπορούν να διανεµηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ− γίας της επένδυσης. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζο− νται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Αν τα αποθεµατικά διανεµηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπο− νται στην παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεµατικά αποτελούν ίδια συµµετοχή του επενδυτικού φορέα, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και δι− απιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας του φορέα, µετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίµων του που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συµµετοχή. 5. Ίδια κεφάλαια των φορέων των επενδυτικών σχε− δίων που ενισχύονται µε φορολογική απαλλαγή Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού κόστους, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής χρηµατο− δότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση (άρθρο 8 παρ. 6 περ. γ΄ του ν. 3908/2011). Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρ− χίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυ− βερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 14 Απριλίου 2011 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004