SlideShare a Scribd company logo
Ar-Ge ve Yenilik
 Performans Göstergeleri              Serhat  ©
              Çakır


Bölüm 3
Ar-Ge ve Yenilik Performans GöstergeleriİÇERİK:
1. Ar-Ge, Yenilik Performansı
2. Yenilik Göstergeleri
Yaratıcılık, Yenilik ve Rekabet (YYR)
                                Yaratıcılık
Bireysel, organizasyonel, sosyo-ekonomik öğreme


                                    Rekabet
                                           Yenilik     Yenilik
                                     Buluş                 Prodüktivite
                                           Öncesi     Sonrası
                                  Yaratıcılık                     Rekabet

                                            Artı Değer Zinciri
                                    Mikro-seviye                 Makro-seviye
                                                Mezo-seviye
                                                            Firma
                                              Takım            Sektör
                                Makro   Birey      Organizasyonal       Ulusal
                         Mikro Mezo                              Bölgesel

                                    Seviye-ölçek ve kapsam
Rekabet, Prodüktivite, Ar-Ge ve Yenilik Ölçümleri
      Rekabetçilik         Prodüktivite          Ar-Ge ve Yenilik


Ulusal   •Yaşam Standartı       •GSYİH/çalışan sayısı      •Ar-Ge Yoğunluğu
      •GSYİH            •BW (Business Week) Üretim   •Ar-Ge
      •Harcamalar         Endeksi             •Ulusal Lablar
      •Dünya Ekonomik Formu    •Maaş/saat           •Nobel Ödülleri
      •İşsizlik          •Toplam Faktör Verimliliği
      •Döviz Kurları        •Tornqvist and Fisher Endeksi
      •Satın alma Gücü Paritesi
      •Borsa
      •Tahvil Piyasası
      •Faiz Oranları
      •LIBOR , Dow Jones Endeksi

Endüstri  •Satış            •Çıktı/işçi           •Ar-Ge Yoğunluğu
      •Pazar Payı         •Karlılık            •Patentler
      •Dow Jones          •Endüstri Grubu         •Araştırmacılar
      •Mal Stoku          •Maaş/Saat           •Ar-Ge Harcamaları
      •Karlılık Oranı       •Tornqvist and Fisher Çıktı   •Ar-Ge Personeli
                    göstergesi           •Kara göre Ar-Ge yüzdesi
                    •İş istatistikleri


Firma   •Satış            •Çıktı/işçi           •Satışa göre Ar-Ge yüzdesi
      •Pazar Payı         •Karlılık Oranı         •Ar-Ge Harcamaları
      •Öz Sermaye         •Çıktı/ saat          •Patentler
      •Karlılık Oranı       •Standart Masraflar       •Araştırmacılar
                                    •Ar-Ge Personeli
                                    •Ulusal Lablar ile ilişki
Yenilik Performansını Etkileyen Faktörler
                      Yenilikçilik
                      Performansı
       Firma
REKABETÇİLİK


                 Hükümetin Rolü                               Özel Teşebbüsün Rolü
                                               Prodüktivite
Kurumsal Öğrenme (Üsten aşağı)
                 •Dengeli ve öngörülebilir politik ve makroekonomik             •Rekabetçi stratejilere dayalı olmak
                                                                                   Girişimci Öğrenme (Alttan üste)
                 iklimin oluşturulması                            •Verimliliğe ulaşmak için işbirliği ağlarının ve
                                                       kümelenmelerin geliştirilmesi
                 •Saydam politikalar ve yasal mülkiyet haklarının              •Teknolojik çabanın arttırılması (Ar-Ge)
                 güçlendirilmesi                               •Modern altyapının oluşturulması
                                                       •Kamu, birlikler, ticaret odaları, üniversiteler ve
                 •Kümelenme gelişmelerini kolaylaştırmak                   araştırma merkezleri arasında stratejik ittifakın
                                                       sağlanması
                 •Düşük işlem maliyetli bir ekonomik çevrenin
                 oluşturulması                                Fiziksel ve servis girdilerini ve altyapıyı saylayan
                                               Yenilik
                                                       tedarikçilerin rolü
                 •Yaratılılığın ve yeniliğin teşvik ve desteklenmesi             •Uluslar arası standartlarda maliyet, kalite ve
                                                       dağıtımın sağlanması
                 •Özel sektör, birlikler, ticaret odaları, üniversiteler ve
                 araştırma merkezleri arasında stratejik ittifakın
                 sağlanması KAMU SEKTÖRÜ                           ÖZEL SEKTÖR
                                               Yaratıcılık


                 Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri                    Sivil Toplum Kuruluşları
                 •Müfredatın özel sektörün gereksinimlerine göre               •Kamu özel sektör işbirliğinde hızlandırıcı, katalizör
                 hazırlanması                                rolü oynar.
                 •Yeni kapasitelerin ve yeteneklerin geliştirilmesi için
                 kamu özel sektör işbirliğini n sağlama çabası


                                           Kurum içi öğrenme
YYR Artı Değer Zinciri

                             Sosyo-Ekonomik Etki
   YARATICILIK
                                   REKABET
              Yenilik   Yenilik
          Buluş              Prodüktivite
              Öncesi   Sonrası
              YYR Artı Değer Zinciri
Sosyo-Ekonomik Etki
Ar-Ge Yatırımı ve Verimlilik

Ar-Ge, verimlilik seviyesine önemli bir katkı sağlamaktadır.*
Birçok ampirik çalışma bu pozitif ilişkiyi desteklemektedir.**
Sürdürülebilir verimlilik için de “yenilik” gereklidir.
Verimlilik için tüm düzeylerde (firma düzeyi, sanayi düzeyi, devlet, vb) BTY
  ortamını teşvik etmek ön koşuldur.
    *Cohen and Klepper (1996), Griliches (1998), Sutton (1998)
    **Klette and Kortum (2004), Janz, Lööf and Peters (2004), Rogers (2006) and Lööf
    and Heshmati (2006)
Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi

                 Ar-Ge
         Yaratıcı fikirlerin kaynağı veya yenilik sürecinde
               bir sorun çözme aracıdır.
     Yaratıcı
      Fikir                           Ticarileştirme                 Yenilik
Ar-Ge ve Yenilik ile Katma Değer

                  Ar-Ge
          Yaratıcı fikirlerin kaynağı veya yenilik sürecinde
                 bir sorun çözme aracıdır.


   Güneş enerjisinden elektrik
     üreten kumaşlar?                Nanoteknoloji
      Yaratıcı
      Fikir                            Ticarileştirme
                                     > 8,400 TL/m2


                  Yenilik
Ar-Ge ve Yenilik ile Katma Değer

                                    ≈ 8,400 TL/m2

                                    Çok İşlevli
                                   Akıllı Tekstiller

      Bitki Atıklarından
      Biyogaz Üretimi
                        Yeni Tekstil

                   .   Ürünleri ve Üretim
                        Yöntemleri


   Pamuk
            .
           Tekstil
          Hammaddesi
                         Buruşmayan
                         kumaşlar, vb.
   Üretimi
        .                         .
                                    .
      Çekirdekli pamuk alım fiyatı ≈0,95 TL/kg
                                             11
Bilim, teknoloji ve yenilik,
    günümüzde
ekonomik, sosyal ve çevresel
  sorunların çözümü ve
 sürdürülebilir gelişim için
  anahtar niteliğindedir.
                12
Ar-Ge Harcaması GSYİH İlişkisi
 13
TZE Ar-Ge Personeli GSYİH İlişkisi
 14
Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi


   • Ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek;
 1

   • Toplumsal sorunlara çözüm bulmak;
 2   • Ülkemizin rekabet gücünü artırmak;
 3   • Bilim ve teknoloji kültürünü topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak.
 4
Ulusal Yenilik Sistemi
Yenilik Göstergeleri
Avrupa Yenilik Sıralaması
(European Innovation Scoreboard-EIS)
Endekste Yer Alan Göstergeler
  Alt Bileşenler  İnsan Kaynağı (5)

                   Kolaylaştırıcılar
                             Kompozit Gösterge
  Finans ve Destek (4)  Firma Yatırımı (3)  Bağlantılar ve Girişimcilik (4)  Firma Aktiviteleri

  Üretilen İş (4)  Yenilikçiler (3)

                     Çıktılar
  Ekonomik Etkiler (6)
EIS 2009
Gösterge İsimleri                                   Kaynak

KOLAYLAŞTIRICILAR - İnsan Kaynağı
                                           Eurostat (2007)
1.1.1 Bilim, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler mezunlarının 20-29 yaş
aralığındaki nüfusa oranı
                                           Eurostat (2007)
1.1.2 25-34 yaş aralığındaki 1000 kişi başına düşen bilim, mühendislik ve sosyal ve
beşeri bilimler doktora mezunu

1.1.3 25-64 yaş aralığındaki 100 kişi başına düşen en az lisans mezunu        Eurostat (2008)
                                           Eurostat (2008)
1.1.4 25-64 yaş aralığındaki 100 kişi başına düşen yaşam boyu öğrenmeye katılanlar

                                           Eurostat (2008)
1.1.5 Gençlik eğitim erişim seviyesi (20-24 yaş aralığındaki lise mezunu oranı)

KOLAYLAŞTIRICILAR - Finans ve Destek
                                           Eurostat (2008)
1.2.1 Kamu Ar-Ge harcamalarının ( üniversite ve kamu Ar-Ge harcamaları) GSYİH'ye
oranı

1.2.2 Risk sermayesinin GSYİH'ye oranı                        EVCA/Eurostat (2008)
                                           IMF (2008)
1.2.3 Özel sektörün ticari bankalardan ya da diğer finansal kuruluşlardan aldığı
kredinin GSYİH'ye oranı

1.2.4 Genişbanta erişimi olan firmaların toplam firma sayısına oranı         Eurostat (2008)
EIS 2009

FİRMA AKTİVİTELERİ - Firma Yatırımı                          Kaynak
2.1.1 Özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYİH'ye oranı                Eurostat (2008)
2.1.2 Bilgi teknolojisi harcamalarının GSYİH'ye oranı                EITO/ Eurostat (2006)
                                           Eurostat (2006)
2.1.3 Ar-Ge faaliyeti içermeyen yenilik harcamalarının toplam ciroya oranı (CIS)

FİRMA AKTİVİTELERİ - Bağlantılar ve Girişimcilik
2.2.1 Kendi bünyesinde yenilik faaliyeti sürdüren KOBİ'lerin toplam KOBİ'lere oranı Eurostat (2006)
(CIS)
2.2.2 Yenilik faaliyeti için işbirliğinde bulunan KOBİ'lerin toplam KOBİ'lere oranı Eurostat (2006)
(CIS)
2.2.3 Açılıp kapanan KOBİ'lerin sayısının tüm KOBİ'lere oranı            Eurostat (2005)
                                          Thomson Reuters /
2.2.4 Milyon kişi başına düşen kamu ve özel sektör ortaklığında çıkarılan araştırma
yayınları sayısı                                  CWTS (2007)

FİRMA AKTİVİTELERİ - Üretilen iş
2.3.1 Milyon kişi başına düşen Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan patent başvurusu Eurostat (2006)
sayısı
2.3.2 Milyon kişi başına düşen yeni topluluk markası sayısı             OHIM / Eurostat (2008)
2.3.3 Milyon kişi başına düşen yeni topluluk tasarımı sayısı             OHIM / Eurostat (2008)
2.3.4 Teknoloji ödemeler dengesinin GSYİH'ye oranı                  Dünya Bankası (2008)
EIS 2009
ÇIKTILAR - Yenilikçiler                                  Kaynak
3.1.1 Ürün ya da süreç yeniliği yapan KOBİ'lerin tüm KOBİ'lere oranı           Eurostat (2006)
                                             Eurostat (2006)
3.1.2 Teknolojik olmayan yenilik faaliyetinde bulunan KOBİ'lerin tüm KOBİ'lere oranı

3.1.3 Kaynakların verimliliğinde:                             Eurostat (2006)

   Gerçekleştirdikleri teknolojik yeniliğin işgücü maliyetini düşürdüğünü belirten
   firmaların toplam yenilikçi firmalar içerisindeki oranı

   Gerçekleştirdikleri teknolojik yeniliğin malzeme ve enerji kullanımını azalttığını
   belirten firmaların toplam yenilikçi firmalar içerisindeki oranı
ÇIKTILAR - Ekonomik Etkiler
3.2.1 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalatında istihdam (toplam işgücü içindeki Eurostat (2008)
oranı %)
                                             Eurostat (2008)
3.2.2 Bilgi yoğun hizmet sektörlerinde istihdam (toplam işgücü içindeki oranı)

                                             BM (2008)
3.2.3 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalatında ihracatının toplam ihracattaki payı

3.2.4 Bilgi yoğun hizmetlerdeki ihracatının toplam ihracattaki payı            BM / Eurostat (2007)
3.2.5 Pazara yeni ürünlerin satışlarından elde edilen gelirlerin tüm girişimlerin Eurostat (2006)
cirosuna oranı (CIS)
3.2.6 Firma için yeni ürünlerin satışlarında elde edilen gelirlerin tüm girişimlerin Eurostat (2006)
cirosuna oranı
1000 kişi başına düşen 20-29 yaş arası bilim ve mühendislik
mezunu

Pay:
Bilim ve mühendislik mezunu sayısı. Bilim ve mühendislik mezunları
yaşam bilimleri (ISC42), fizik (ISC44), matematik ve istatistik (ISC46),
bilgisayar bilimleri (ISC48), mühendislik bilimleri (ISC52), imalat ve işleme
(ISC54) ve mimarlık ve inşaat (ISC58) bölümlerini kapsayan lise sonrası
eğitim mezunları olarak tanımlanmaktadır.


Payda:
20-29 yaş arası nüfus (20-29 yaşlar dahil)
25-64 yaş arası 100 kişi başına düşen üniversite eğitimi
gören kişi sayısı
   Pay:
   Belirtilen yaş aralığında lise üstü eğitim (ISCED 5 ve 6) görmüş olan kişi
   sayısı


   Payda:
   25-64 yaş arası nüfus (25-64 yaşlar dahil)
Genişbant yaygınlık oranı (100 kişi başına düşen genişbant
hat sayısı)
   Pay:
   Kapasitesi 144 Kbit/s’ye eşit ya da daha yüksek olan genişbant hat sayısı
   Payda:
   Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
100 kişi başına düşen 25-64 yaş aralığındaki yaşam boyu
öğrenmeye katılım
   Pay:
   Yaşam boyu öğrenime katılan kişi sayısı. Yaşam boyu öğrenim anketten 4
   hafta önce herhangi bir eğitime katılım olarak tanımlanmaktadır. Eğitim
   kursiyerin işiyle ilgili ya da dil ve sanat alanında ilgi alanlarıyla ilgili devam
   ettikleri kursları kapsamaktadır . Bunların içine kurumda verilen kurslar,
   staj, iş eğitimi, seminerler, uzaktan öğrenme ve akşam okulları da dahildir.


   Payda:
   25-64 (64 yaş dahil) yaş aralığındaki popülasyon.
Gençlik eğitim erişim seviyesi ( En az lise eğitimini
tamamlamış olan 20-24 yaş arası nüfus yüzdesi)
   Pay:
   Asgari lise eğitimini tamamlamış (en azından ISCED 3-4 seviyesi) 20-24 yaş
   arası kişi sayısı
   Payda:
   20-24 yaş arası nüfus (20-24 yaşlar dahil)
Kamu Ar-Ge Harcamaları (Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Oranı -%)
   Pay:
   Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Hasılası (GERD) ile Özel Sektör Tarafından
   Gerçekleştirilen Ar-Ge Harcamaları (BERD) arasındaki farktır.
   Payda:
   Avrupa Muhasebe Sistemi’nde (ESA 1995) tanımlandığı şekliyle GSYİH
   (ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden)
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Ürünleri Ar-Ge Payı (İmalat
Ar-Ge harcamaları içindeki yüzdesi)
   Pay:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden orta-yüksek ve yüksek teknoloji Ar-Ge
   harcamaları. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji kalemleri: Kimyasallar(NACE
   24), Makine (NACE 29), ofis teçhizatı (NACE 30), elektrikli eşyalar (NACE
   31), Telekomünikasyon ve ilgili teçhizatlar (NACE 32), hassas aletler (NACE
   33), otomobil (NACE 34), havacılık ve diğer taşıma araçları (NACE 35).


   Payda:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden imalat içindeki Ar-Ge harcamaları
Yenilik için kamu fonlarından destek alan işletmelerin oranı
   Pay:
   Kamu fonlarından destek alan yenilikçi işletme sayısı. Kamu destekleri
   düşük faizli kredi ve kredi teminatını da içeren kredi ve hibe şeklindeki
   finansal destekleri içerir. Kamu müşterilerinin siparişleri için olan olağan
   ödemeleri kapsamaz. (Community Innovation Survey*)


   Payda:
   Toplam işletme sayısı (yenilikçi ve yenilikçi olmayan) (Community
   Innovation Survey*)
Kendi içerisinde yenilik yapan KOBİ’ler (Tüm KOBİ’ler
içindeki oranı)
   Pay:
   Kendi içinde yenilik yapan KOBİ’lerin toplamı. Yenilikçi firmalar: 1) kendi
   içinde ya da 2) diğer firmalarla birlikte yeni ürün veya süreç geliştiren
   firmalar olarak tanımlanmaktadır. Bu gösterge diğer firmalar tarafından
   geliştirilen yeni ürün ve süreçleri içermemektedir. (Community Innovation
   Survey*)


   Payda:
   Toplam KOBİ sayısı (Community Innovation Survey*)
İşbirliği içinde yenilik yapan KOBİ’ler ( Tüm KOBİ’ler içindeki
oranı)
   Pay:
   Diğer firmalarla işbirliği içinde yenilik yapan KOBİ’lerin toplamı. İşbirliği
   içinde yenilik yapan firmalar üç yıllık anket dönemi içerisinde yenilik
   amacıyla diğer işletme veya kurumlarla işbirliği anlaşması imzalamış olan
   işletmelerdir. (Community Innovation Survey*)
   Payda:
   Toplam KOBİ sayısı (Community Innovation Survey*)
Yenilik Harcamaları (Toplam ciroya oranı)
   Pay:
   İşletmelerin toplam yenilik harcamaları (ulusal para ve cari fiyatlar
   cinsinden). Yenilik harcamaları yenilik faaliyetlerinin tamamını
   içermektedir. Bunlar:Kendi içinde Ar-Ge, girişim dışı Ar-GE, ürün ve süreç
   yeniliğine bağlı makine ve teçhizat, patent ve lisans alımı için harcamalar,
   endüstri tasarımı, eğitim ve yenilik pazarıdır. (Community Innovation
   Survey*)


   Payda:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bütün işletmelerin toplam cirosu
   (Community Innovation Survey*)
Erken aşama risk sermayesi (Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki
Oranı -%)
   Pay:
   Risk sermayesi yatırımı, şirketlerin yatırım için aldığı özvarlık olarak
   tanımlanmaktadır. Erken aşama risk sermayesi yatırımı çekirdek (seed) ve
   başlangıç (start-up) sermayelerini içermektedir. Çekirdek sermaye,
   firmanın başlangıç seviyesine ulaşmadan önceki araştırma, değerlendirme
   ve başlangıç kavramı geliştirme finansmanını içermektedir. Başlangıç
   sermayesi ise ürün geliştirme, ön pazarlama, imalat ve satışlar için gerekli
   finansmandır. Firmalar kurulma sürecinde ya da kısa süredir faaliyet
   gösteriyor olup henüz hiçbir ticari ürün satmamış olabilirler.


   Payda:
   Avrupa Muhasebe Sistemi’nde (ESA 1995) tanımlandığı şekliyle GSYİH
   (ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden)
Bilgi ve iletişim teknolojileri harcamaları (Gayri Safi Yurt İçi
Hasıladaki oranı %) (ICT)
   Pay:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bilgi ve iletişim teknolojilerinde (ICT)
   yapılan toplam harcama. Bilgi ve iletişim teknolojileri büro makinelerini,
   veri işlem ve iletişim cihazlarını, ilgili yazılım ve telekomünikasyon
   hizmetlerini içermektedir.
   Payda:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden Avrupa Muhasebe Sisteminde (ESA)
   tanımlanan şekliyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla.
Organizasyonel yenilik yapan KOBİ’ler ( Tüm KOBİ’ler
içindeki oranı)
   Pay:
   Yeni veya önemli bir şekilde geliştirilen bilgi işletim sistemleri, işletme
   içinde iş organizasyonunda ki büyük bir değişim ya da diğer firmalar ve
   kamu kurumlarıyla yeni ilişkiler veya ilişkilerinde önemli değişiklikler
   sunan KOBİ’lerin sayısı. Bu sorulardan en az birisine olumlu cevap veren
   KOBİ organizasyonel yenilik yapmış kabul edilecektir. (Community
   Innovation Survey*)


   Payda:
   Toplam KOBİ sayısı (Community Innovation Survey*)
Yüksek teknoloji hizmetlerinde istihdam (toplam işgücü
içindeki oranı % )
   Pay:
   Yüksek teknoloji hizmetlerinde istihdam edilen kişi sayısı. Yüksek teknoloji
   hizmetleri içerisine Posta ve telekomünikasyon (NACE64), yazılım
   geliştirmeyi de içeren bilgi teknolojileri (NACE72) ve Ar-Ge hizmetleri
   (NACE73) girmektedir.


   Payda:
   İmalat ve hizmet sektöründeki toplam işgücü
Yüksek teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracattaki payı
   Pay:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden yüksek teknoloji ihracatının değeri.
   Yüksek teknoloji ihracatını şu kalemleri içermektedir: havacılık, bilgisayar
   ve büro makineleri, elektronik ve telekomünikasyon, ilaç, bilimsel aygıt ve
   cihazlar, elektrikli makineler, kimya, elektriksiz makineler ve donanım.


   Payda:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden toplam ihracat değeri
Pazar için yeni ürünlerin satışı (Toplam ciroya oranı)
   Pay:
   Bütün işletmeler için yeni olan ya da önemli bir değişiklik yapılan ürünlerin
   cirolarının toplamı. (Community Innovation Survey*)


   Payda:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bütün işletmelerin toplam cirosu.
   (Community Innovation Survey*)
Firma için yeni ürünlerin satışı (Toplam ciroya oranı)
   Pay:
   Pazar içinde ki bütün işletmelere yeni olmasa da firma için yeni olan ya da
   önemli bir değişiklik yapılan ürünlerin cirolarının toplamı. (Community
   Innovation Survey*)


   Payda:
   Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bütün işletmelerin toplam cirosu.
   (Community Innovation Survey*)
Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalatında istihdam
(toplam işgücü içindeki oranı %)
   Pay:
   Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalat sektöründe istihdam edilen kişi
   sayısı. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalar sektörü kimya (NACE 24),
   makine (NACE 29), büro malzemeleri (NACE 30), elektrikli eşyalar (NACE
   31), telekomünikasyon ve ilgili teçhizat (NACE 32), hassas cihazlar (NACE
   33), otomobil (NACE 34) ve havacılık ve diğer taşıma araçlarını (NACE 35)
   kapsamaktadır.


   Payda:
   İmalat ve hizmet sektöründeki toplam işgücü
Milyon kişi başına düşen Avrupa Patent Ofisi (EPO)
patentleri
   Pay:
   Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan patent başvurusu sayıları (dosyalama yılına
   göre). Patent başvurularının ülkelere göre dağılımı buluşu yapan kişinin
   adresine göre atanmaktadır


   Payda:
   Toplan Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
Milyon kişi başına düşen ABD Patent ve Marka Ofisi
(USPTO) patentleri
   Pay:
   ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından verilen patent sayısı (patent veriliş
   yılına göre). Buluşu yapan kişilerin farklı ülkelerden olması durumunda
   patentler kesirli hesap yöntemiyle buluşu yapan kişilerin adreslerine göre
   bölünmektedir.
   Payda:
   Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
Milyon kişi başına düşen üçlü patent aileleri
   Pay:
   Üçlü patent sayıları. Üçlü patentler, Avrupa Patent Ofisi, ABD Patent ve
   Marka Ofisi ve Japonya Patent Ofislerinin üçünden birden alınmış
   patentlerdir.
   Payda:
   Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
Milyon kişi başına düşen yeni topluluk markası sayısı
   Pay:
   Yeni topluluk markası sayısı. Ticari marka, belli hizmet ve ürünlerin belirli
   kişi ve işletmeler tarafından üretildiğini ve sağlandığını gösteren ayırt edici
   bir işarettir. Topluluk Markası, Office for Harmonization’a yapılan tek bir
   tescil başvurusu ile tüm AB ülkelerinde eşit koruma avantajı
   sağlamaktadır.


   Payda:
   Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
Milyon kişi başına düşen yeni topluluk tasarımı sayısı
   Pay:
   Yeni topluluk tasarımı sayısı. Tescil edilmiş topluluk tasarımı, bir ürünün
   veya ürünün bir parçasının dış görünümü, özellikleri, çizgileri, renkleri,
   dokusu ve/veya malzemesi ile ilgili özel bir haktır.
   Payda:
   Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
SII birleşik endeksi

                       Q

        SII      CI  c        q
                             I qc     0  q
                                           1
                       q 1


           q
               1/gösterge       #

        q      1 ,..., Q (Q gösterge        #)
        c      1,..., M (M ülke # )


                                         t
        t
       x ic      min
                     t
                   ( xi )            t    x ic      xi 
  t
 I ic
                  c               I ic
    max    ( xi )
             t
                  min   ( xi )
                         t                   si
        c            c
SII
Ülke       SII-18.09.2007 SII-31.05.2007
1  ABD           3,4240      3,3317
2  Almanya         1,8634      1,8618
3  İngiltere        1,2070      1,2011
4  Japonya         1,1634      1,0910
5  İtalya          0,7169      0,8323
6  Fransa          0,6644      0,6268
7  İspanya         0,3726      0,3681
8  Türkiye         -0,0495      -0,0531
9  Hollanda        -0,1214      -0,0723
10  Polonya         -0,1301      -0,2503
11  İsveç          -0,2081      -0,2394
12  Slovenya        -0,2725      -0,4920
13  Belçika         -0,2834      -0,2857
14  İsviçre         -0,3228      -0,3077
15  Avusturya        -0,3413      -0,3446
16  Romanya         -0,3627      -0,3648
17  Çek Cumhuriyeti     -0,3798      -0,3825
18  Danimarka        -0,3818      -0,3842
19  Portekiz        -0,3824      -0,3849
20  Macaristan       -0,3990      -0,4351
Problemler:
Teorik yapıdaki eksiklikten dolayı göstergelerdeki
 yetersizlik,
Göstergelerin ölçülmek istenen amaca hizmet
 etmemesi,
Göstergelerin ülke karşılaştırması için uygun
 olmaması ve
Büyüklüğe bağlı faktörlerden arındırma aşamasındaki
 sorundur.
Küresel Yenilik Endeksi
Global Innovation Index
     (GII)
GII-Genel Bilgi
Küresel Yenilik Endeksi, INSEAD Ticaret Okulu ve Hindistan Sanayi Birliği
tarafından hazırlanmaktadır. 2009-2010 dönemi için üçüncüsü yayınlanan
Endekste 132 ülke incelenmekte, böylece Endeks dünyadaki toplam GSYİH’nin
%96’sı ve nüfusun %91’ini kapsamaktadır.
GII-Yöntem
  Küresel Yenilik Endeksi’nde kullanılan yöntem yıllar içinde bazı
  değişiklikler göstermiştir. 2009-2010 döneminde “Yaratıcı
  Çıktılar ve Sosyal Fayda” (Creative Outputs and Social
  Benefits) adında yeni bir grup değişken eklenmiştir.


  Değişkenlere ilişkin veriler 1 ila 7 arasında normalize edilerek
  kullanılmıştır. Endeks değerleri hesaplanırken önce alt gruplar
  altındaki değişkenlerin ortalamaları alınarak alt grup değerleri
  elde edilmiş, daha sonra alt grupların ortalamaları alınarak
  grup değerleri belirlenmiş, bunların ortalamalarının alınması
  ile de girdiler ve çıktıların değerleri elde edilmiştir. Girdi ve
  çıktıların ortalaması da Küresel Yenilik Endeksi değerini
  oluşturmuştur.
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Kolaylaştırıcılar (Enablers)

  1.Kurumlar (Institutions )
   1. Siyasi Ortam (Political Environment)
      1.  Siyasi İstikrar (Political Stability)
      2.  Hükümetin Etkinliği (Government Effectiveness)
      3.  Yasal Sistemin Etkinliği (Efficiency of Legal Framework)
    2. Düzenleyici Ortam (Regulatory Environment)
      1.  Düzenlemelerin Kalitesi (Regulatory Quality)
      2.  Kamu Düzenlemelerinin Getirdiği Yük [Bürokrasi] (Burden of government regulation)
      3.  Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki Derecesi (Strength of auditing and
         reporting standards)
    3. Kamunun Özel Sektöre Sağladığı İmkanlar (Conditions for
     Business provided by Public Institutions)
      1.  Şirket Kurma Süresi (gün) [Starting a business - Time (days)]
      2.  Basın Özgürlüğü Endeksi (Press Freedom Index)
      3.  Fikri Mülkiyet Koruması (Intellectual property protection
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Kolaylaştırıcılar (Enablers)

  2.Beşeri Kapasite (Human Capacity)
   1. Eğitim Yatırımı (Investment in Education)
       1.   Eğitim Harcaması (% GSMH) [Education expenditure (% of GNI)]
       2.   Personel Eğitiminin Yaygınlığı (Extent of staff training)

    2.    Eğitim Kurumlarının Kalitesi (Quality of Education
         Institutions)
       1.   Eğitim Sisteminin Kalitesi (Quality of the educational system)
       2.   Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi (Quality of scientific research Institutions)
       3.   Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi (Quality of management schools)

    3.    Yenilik Potansiyeli (Innovation Potential)
       1.   Milyon Kişi Başına Araştırmacı Sayısı (Researchers in R&D Per Million of Population)
       2.   Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti (Availability of scientists and
           engineers)
       3.   Yükseköğretime Kayıt (Enrolment in tertiary education)
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Kolaylaştırıcılar (Enablers)

  3.Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Altyapı (ICT & Uptake of
  Infrastructure)
  1.BİT Altyapısı (ICT Infrastructure)
    1.  100 Kişi Başına Geniş Bant Kullanıcıları (Broadband subscribers per 100 inhabitants)
    2.  Cep Telefonu Aboneleri (100 kişi başına) [(Mobile phone subscribers (per 100 people) Pre-paid/post-
      paid]
    3.  100 Kişi Başına Ana Telefon Hatları (sabit) [Main telephone lines (fixed lines) per 100 people]

  2.Genel Altyapı (General Infrastructure)
    1.  Genel Altyapı Kalitesi (Overall infrastructure quality)
    2.  Kişi başına elektrik üretimi (Per capita Electricity production)

  3.Altyapı Edinimi ve Kullanımı (Uptake&Use of Infrastructure)
    1.  İnternet Kullanıcıları (100 kişi başına) [Internet users (per 100 people)]
    2.  Kişisel Bilgisayarlar (100 kişi başına) [Personal computers (per 100 people)]
    3.  BİT ve Kamu Verimliliği (ICT and Government productivity)
    4.  İşletmelerin İnternet Kullanım Yaygınlığı (Extent of business Internet use)
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Kolaylaştırıcılar (Enablers)

  4.Piyasa Kapsamlılığı (Market Sophistication)
  1.Yatırımcı ve Kredi Verenlerin Durumları (Investors&Creditors Conditions)
    1.  Kredi Alma- Yasal Haklar Endeksi (Getting Credit -Legal rights Index)
    2.  Kredi Alma – Kredi Bilgi Endeksi (Getting Credit -Credit Information Index)
    3.  Yatırımcıların Korunması – Yatırımcı Koruma Endeksi (Protecting Investors: Investor Protection
      Index)
    4.  Finansal Marketlerin Kapsamlılığı (Financial market sophistication)

  2.Özel Kredilere Erişim (Access to Private Credit)
    1.  Risk Sermayesinin Erişilebilirliği (Availability of Venture Capital)
    2.  Mikrofinans Kurumları – Borçlu Başına Ortalama Kredi Bakiyesinin Kişi Başı Milli Gelire Oranı
      [Microfinance Institutions (MFIs) -Average loan balance per borrower / GNI per capita]
    3.  Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman (Financing through local equity market)
    4.  Özel Sektöre Yurtiçi Kredi (%GSYİH) [Domestic credit to private sector (% of GDP)]
    5.  Doğrudan Yabancı Yatırım, net giriş (ödemeler dengesi, ABD Doları, cari) [Foreign direct
      investment, net inflows (BoP, Current US$)]
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Kolaylaştırıcılar (Enablers)

  5.Özel Sektörün Kapsamlılığı (Business Sophistication
  1.Firmalardaki Yenilik Ortamı (Innovation Environment in Firms)
    1.  Firmaların Ar-Ge Harcamaları (Company spending on R&D)
    2.  Kamu Ar-Ge Harcamaları (%GSYİH) [Public R&D Expenditure as % of GDP]
    3.  Doğrudan Yabancı Yatırım ve Teknoloji Transferi (FDI and technology transfer)

  2.Yenilik Ekosistemleri (Innovation Ecosystems)
    1.  Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu (State of cluster development)
    2.  Üniversite-Sanayi İşbirliği (University -Industry collaboration)
    3.  Yenilik Kültürü (Culture to innovate)

  3.Yabancı ve Yerli Rekabete Açıklık (Openness to Foreign&Domestic
  Competition)
    1.  Ticaretin Önündeki Engellerin Miktarı (Ticaret- Ortalama Gümrük Vergisi Oranı) [Measure of Trade
      Barriers - “Trade-weighted average tariff rate”]
    2.  Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu (Intensity of local competition)
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Çıktılar (Outputs)

  6.Bilimsel Çıktılar (Science Outputs
  1.Bilgi Üretimi (Knowledge Creation)
  1. Patent Sayısı (Number of Patents)
  2. Yayınlar (Publications)
  3. Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Düzeyde Erişilebilirliği (Local availability of specialized research and training services)
  4. Yenilik Kapasitesi (Capacity for innovation)

  2.Bilginin Kullanımı (Knowledge Application)
  1. İşgücü Üretkenliğinin Artış Hızı (Growth rate of Labor Productivity)
  2. Sanayi Katma Değeri (Industry value added)
  3. Üretim Süreci Kapsamlılığı (Production process sophistication)
  4. Bilgi Yoğun Hizmet Sektöründe İstihdam (%Toplam İşgücü) [Employment in knowledge-intensive services (% of workforce)]

  3.İhracat ve İstihdam (Exports&Employment)
  1. Yüksek Teknoloji ihracatları (ABD Doları, cari - % imalat ihracatları) [High-technology exports (current US$) as % of
   manufacturing exports)]
  2. Girişimcilik: Toplam İşletme Yoğunluğu (Entrepreneurship: Total Business Density)
  3. Yeni İşletme Sahipliği Oranı (New business ownership rate)
GII-Endekste Yer Alan Göstergeler
  Çıktılar (Outputs)

  7.Yaratıcı Çıktılar ve Refah (Creative Outputs & Well-Being)
  1.Yaratıcı Çıktılar (Creative Outputs)
    1.  Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler (Creative products and services)
    2.  Telif Hakları (Royalties)
    3.  Ticaret Markaları (Trademarks)
    4.  Yaratıcı Sanayilerin İhracat Gelirleri (Exports earnings of creative
      industries)
  2.Sosyal Refaha Yarar (Benefits to Social Welfare)
    1.  Gini Endeksi (Gini Index)
    2.  Kişi başı GSYİH (GDP per capita)
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları


                 Gösterge                       Kaynak
      Siyasi Ortam
      Siyasi İstikrar                  Dünya Bankası, Yönetişim Göstergeleri, 2008 (Governance
                               Indicators)
      Hükümetin Etkinliği                Dünya Bankası, Yönetişim Göstergeleri, 2008
      Yasal Sistemin Etkinliği             Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
                               (Executive Opinion Survey, World Economic Forum)
      Düzenleyici Ortam
Kurumlar
      Düzenlemelerin Kalitesi              Dünya Bankası, Yönetişim Göstergeleri, 2008
      Kamu Düzenlemelerinin Getirdiği Yük [Bürokrasi]  Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
      Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki    Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
      Derecesi
      Kamunun Özel Sektöre Sağladığı İmkanlar

      Şirket Kurma Süresi (gün)             İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009 (Ease of Doing Business
                               Report)
      Basın Özgürlüğü Endeksi              Wikipedia, 2009
      Fikri Mülkiyet Koruması              Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009


         Kaynak: (GII 2010-2011: 66-72).
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları                     Gösterge                      Kaynak
         Eğitim Yatırımı
         Eğitim Harcaması (% GSMH)             Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya
                                  ulaşılabilen son yıl (World Development Indicators)
Beşeri Kapasite
         Personel Eğitiminin Yaygınlığı          Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
         Eğitim Kurumlarının Kalitesi
         Eğitim Sisteminin Kalitesi            Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
         Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi     Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
         Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi    Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
         Yenilik Potansiyeli
         Milyon Kişi Başına Araştırmacı Sayısı       Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya
                                  ulaşılabilen son yıl
         Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti  Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
         Yükseköğretime Kayıt               Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 2006
                                  veya ulaşılabilen son yıl (UNESCO)
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları
                                   Gösterge                     Kaynak
                       BİT Altyapısı
                                              Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Altyapı
                       100 Kişi Başına Geniş Bant Kullanıcıları   Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 2008 (ITU World
                                              Telecommunication/ICT Indicators Database)

                                              Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı,
                       Cep Telefonu Aboneleri (100 kişi başına)
                                              Uluslararası Telekomünikasyon Birliği , 2008

                                              Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı,
                       100 Kişi Başına Ana Telefon Hatları (sabit)
                                              Uluslararası Telekomünikasyon Birliği , 2008
                       Genel Altyapı
                       Genel Altyapı Kalitesi            Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
                                              Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2006 veya
                       Kişi başına elektrik üretimi
                                              ulaşılabilen son yıl
                       Altyapı Edinimi ve Kullanımı
                                              Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı, Uluslararası
                       İnternet Kullanıcıları (100 kişi başına)
                                              Telekomünikasyon Birliği, 2008

                                              Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2006 veya ulaşılabilen
                       Kişisel Bilgisayarlar (100 kişi başına)
                                              son yıl
                       BİT ve Kamu Verimliliği            Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

                       İşletmelerin İnternet Kullanım Yaygınlığı   Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları

                     Gösterge                           Kaynak
           Yatırımcı ve Kredi Verenlerin Durumları
           Kredi Alma- Yasal Haklar Endeksi           İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009

           Kredi Alma – Kredi Bilgi Endeksi           İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009
Piyasa Kapsamlılığı
           Yatırımcıların Korunması – Yatırımcı Koruma Endeksi  İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009

           Finansal Marketlerin Kapsamlılığı           Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

           Özel Kredilere Erişim
           Risk Sermayesinin Erişilebilirliği          Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

           Mikrofinans Kurumları – Borçlu Başına Ortalama    Mix Market, 2007 veya ulaşılabilen son yıl
           Kredi Bakiyesinin Kişi Başı Milli Gelire Oranı
           Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman     Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

           Özel Sektöre Yurtiçi Kredi (%GSYİH)          Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya
                                      ulaşılabilen son yıl
           Doğrudan Yabancı Yatırım, net giriş (ödemeler     Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya
           dengesi, ABD Doları, cari)              ulaşılabilen son yıl
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları                        Gösterge                         Kaynak
               Firmalardaki Yenilik Ortamı
               Firmaların Ar-Ge Harcamaları           Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
Özel Sektörün Kapsamlılığı
               Kamu Ar-Ge Harcamaları (%GSYİH)          Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2005 veya
                                        ulaşılabilen son yıl
               Doğrudan Yabancı Yatırım ve Teknoloji Transferi  Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

               Yenilik Ekosistemleri
               Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu   Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

               Üniversite-Sanayi İşbirliği            Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

               Yenilik Kültürü                  Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009

               Yabancı ve Yerli Rekabete Açıklık
               Ticaretin Önündeki Engellerin Miktarı (Ticaret-  Uluslararası Ticaret Merkezi, 2008 (International Trade
               Ortalama Gümrük Vergisi Oranı)          Center)
               Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu        Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları
                     Gösterge                         Kaynak
          Bilgi Üretimi
          Patent Sayısı                    Dünya Fikri Mülkiyet Örgtü, 2008 (WIPO)
          Yayınlar                       Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2003 veya
                                     ulaşılabilen son yıl
          Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Düzeyde   Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
          Erişilebilirliği
          Yenilik Kapasitesi                  Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
Bilimsel Çıktılar
          Bilginin Kullanımı
          İşgücü Üretkenliğinin Artış Hızı           İşgücü Üretkenliği, Uluslararası Çalışma Örgütü, 2008
                                     [Labour productivity (Key Indicator of Labor Market 18), ILO]

          Sanayi Katma Değeri                 Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya
                                     ulaşılabilen son yıl
          Üretim Süreci Kapsamlılığı              Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
          Bilgi Yoğun Hizmet Sektöründe İstihdam        Laborsta, Dünya Çalışma Örgütü, 2006
          İhracat ve İstihdam
          Yüksek Teknoloji İhracatları (ABD Doları, cari - %  Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya
          imalat ihracatları)                 ulaşılabilen son yıl
          Girişimcilik: Toplam İşletme Yoğunluğu        Dünya Bankası Girişimcilik Verisi, 2005-2007 (World Bank
                                     Entrepreneurship Data)
          Yeni İşletme Sahipliği Oranı             Dünya Bankası Girişimcilik Verisi, 2005-2007
GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları                          Gösterge                  Kaynak
               Yaratıcı Çıktılar
               Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler      Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı
Yaratıcı Çıktılar ve Refah
                                   Ekonomi Raporu, 2005-2006 (UNCTAD, Creative Economy
                                   Report)
               Telif Hakları              Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı
                                   Ekonomi Raporu, 2003-2005
               Ticaret Markaları            Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2004-2006

               Yaratıcı Sanayilerin İhracat Gelirleri  Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı
                                   Ekonomi Raporu, 2003-2005
               Sosyal Refaha Yarar
               Gini Endeksi               İnsani Gelişme Endeksi, 1992-2007 (Human Development
                                   Index Report)
               Kişi başı GSYİH             Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2008 veya
                                   ulaşılabilen son yıl
Değerlendirme:
  Kullanılan 60 göstergenin 24’ü firma yöneticilerinin kişisel görüş ve
   izlenimlerine dayanan Yönetici Görüşleri Anketi’nden elde edilmektedir.
  Küresel Yenilik Endeksi’nin beşeri kapasite alt endeksi sıralamasında
   kullanılan göstergeler için kullanılan veriler güncellik ve nesnellik
   açısından sorunludur.
  Ülke sıralamaları, söz konusu çalışmada gösterge değerlerinin aritmetik
   ortalamaları alınarak yapılmaktadır.
  Küresel Yenilik Endeksi’nin yedi ana başlığından biri olan “ Yenilikçi Çıktılar
   ve Refah” başlığında kullanılan altı göstergeden üçü Birleşmiş
   Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı Ekonomi Raporu, (2003-
   2005)’ndan         yararlanılarak         kullanılmıştır.
Küresel Rekabetçilik Endeksi
(Global Competitiveness Index-GCI)
GCI

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) tarafından yayımlanan Küresel
Rekabetçilik Raporu (Global Competitiveness Report) ekonomik büyümeyi belirleyen temel
faktörleri ve ülkelerarası gelişmişlik farklılıklarının arkasındaki sebepleri anlamanın yanı
sıra politikacılara ve iş adamlarına daha etkin ekonomi politikaları ve kurumsal reformlar
tasarlama imkanı sağlamayı hedeflemektedir.
GCI
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
                                         1. Kurumlar
Mülkiyet Hakları (Property rights)

Fikri Mülkiyet Koruması (Intellectual property protection)

Kamu Fonlarının Aktarılması (Diversion of public funds)

Politikacılara Yönelik Kamuoyu Güveni (Public trust of politicians)

Düzenli Olmayan Ödemeler ve Rüşvet (Irregular payments and bribes)

Yargı Bağımsızlığı (Judicial independence)

Kamu Görevlilerinin Karar Alma Süreçlerinde Bazı Kesimlere İltimas Geçmeleri (Favoritism in decisions of government officials )

Kamu Harcamalarının İsrafı (Wastefulness of government spending)

Kamu Düzenlemelerinin Getirdiği Yük [Bürokrasi] (Burden of government regulation)

Anlaşmazlıkları Çözmede Yasal Sistemin Etkinliği (Efficiency of legal framework in settling disputes)

Karmaşık Düzenlemeleri Hayata Geçirmede Yasal Sistemin Etkinliği (Efficiency of legal framework in challenging regulations)

Kamu Politikaları Oluşturma Süreçlerinde Şeffaflık (Transparency of government policymaking)

Terörizmin İşletme Maliyeti (Business costs of terrorism)

Suç ve Şiddetin İşletme Maliyeti (Business costs of crime and violence)

Organize Suçlar (Organized crime)

Polis Tarafından Sağlanan Güvenlik Hizmetlerinin Güvenilirliği (Reliability of police services)

Firmaların Etik Davranışları (Ethical behavior of firms)

Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki Derecesi (Strength of auditing and reporting standards)

Kurumsal Yönetişimin Etkinliği (Efficacy of corporate boards)

Azınlık Durumundaki Paydaşların Çıkarlarının Korunması (Protection of minority shareholders’ interests)

Yatırımcıların Korunma Derecesi (Strength of investor protection)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
                 2. Altyapı

Genel Altyapı Kalitesi (Quality of overall infrastructure)
Yolların Kalitesi (Quality of roads)
Demiryolu Altyapısının Kalitesi (Quality of railroad infrastructure)
Liman Altyapılarının Kalitesi (Quality of port infrastructure)
Havayolu Taşımacılığı Altyapısının Kalitesi (Quality of air transport
 infrastructure)
Uçaklarda mevcut yer sayısı (Available airline seat kilometers)
Elektrik Arzı Kalitesi (Quality of electricity supply)
Sabit Telefon Hatları (Fixed telephone lines)
Cep Telefonu Abonelikleri (Mobile telephone subscriptions)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
                 3. Makroekonomik Ortam
Kamu Bütçe Dengesi (Government budget balance)
Ulusal Tasarruf Oranı (National savings rate)
Enflasyon (Inflation*)
Faiz Oranı Farklılıkları (Interest rate spread)
Kamu Borcu (Government debt)
Ülke Kredi Notu (Country credit rating)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
             4. Sağlık ve İlköğretim

Sıtmanın İşletme Etkisi (Business impact of malaria)
Sıtma Vakası Görülme Oranı (Malaria incidence)
Veremin İşletme Etkisi (Business impact of tuberculosis)
Verem Vakası Görülme Oranı (Tuberculosis incidence)
HIV/AIDS’in İşletme Etkisi (Business impact of HIV/AIDS)
HIV’in Yaygınlığı (HIV prevalence)
Bebek Ölüm Oranı (Infant mortality)
Yaşam Beklentisi (Life expectancy)
İlköğretimin Kalitesi (Quality of primary education)
İlköğretime Kaydolma Oranı (Primary education enrollment rate)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
              5. Yükseköğretim ve Eğitim

Ortaöğretime Kaydolma Oranı (Secondary education enrollment rate)
Yükseköğretime Kaydolma Oranı (Tertiary education enrollment rate)
Eğitim Siteminin Kalitesi (Quality of the educational system)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin Kalitesi (Quality of math and science
 education)
Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi (Quality of management schools)
Okullardaki İnternet Erişimi (Internet access in schools)
Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Düzeyde Erişilebilirliği (Local
 availability of research and training services)
Personel Eğitiminin Yaygınlığı (Extent of staff training)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
                       6. Mal Piyasası Etkinliği
Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu (Intensity of local competition)
[Firmaların] Piyasa Hakimiyet Düzeyi (Extent of market dominance)
Tekelleşme Karşıtı Politikaların Etkinliği (Effectiveness of anti-monopoly policy)
Vergilendirme Yaygınlığı ve Etkisi (Extent and effect of taxation)
Toplam Vergi Oranı (Total tax rate*)
Şirket Kurmak için Gerekli Prosedür Sayısı (Number of procedures required to start a business*)
Şirket Kurmak için Gereken Süre (Time required to start a business)
Tarım Politikası Maliyetleri (Agricultural policy costs)
Ticaretin Önündeki Engellerin Yaygınlığı (Prevalence of trade barriers)
Ticari Tarife Oranları (Trade tariffs)
Yabancı Mülkiyetin Yaygınlığı (Prevalence of foreign ownership)
Doğrudan Yabancı Yatırımları Düzenleyen Kuralların [İşletme] Etkisi (Business impact of rules on FDI)
Gümrük Prosedürlerinin Getirdiği Yük (Burden of customs procedures)
Tüketici Odaklılılık Düzeyi (Degree of customer orientation)
Tüketicinin Bilgi ve Farkındalık Düzeyi [Buyer sophistication]
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
               7. Emek Piyasası Etkinliği

İşçi-İşveren İlişkilerinde İşbirliği (Cooperation in labor-employer relations)
Ücret Belirlenmesinde Esneklik (Flexibility of wage determination)
İstihdamın Katılığı (Rigidity of employment)
İşe Alma ve İşten Çıkarma Uygulamaları (Hiring and firing practices)
İşten Çıkarma Maliyetleri (Redundancy costs)
Ücret ve Verimlilik (Pay and productivity)
Profesyonel Yönetime Duyulan Güven (Reliance on professional
  management)
Beyin Göçü (Brain drain)
Kadınların İşgücüne Katılımı (Female participation in labor force)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
               8. Finansal Piyasanın Gelişmişliği
Finansal Hizmetlerin Erişilebilirliği (Availability of financial services)
Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliği (Affordability of financial services)
Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman (Financing through local equity
  market)
Banka Kredilerine Ulaşımın Kolaylığı (Ease of access to loans)
Risk Sermayesinin Erişilebilirliği (Venture capital availability)
Sermaye Akışındaki Kısıtlamalar (Restriction on capital flows)
Bankaların Saygınlığı (Soundness of banks)
Menkul Kıymetler Borsasının Düzenlenmesi (Regulation of securities exchanges)
Yasal Haklar Endeksi (Legal rights index)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
            9. Teknolojik Hazırlık

En Son Teknolojilerin Mevcudiyeti (Availability of latest
 Technologies)
Firma Düzeyinde Teknoloji Özümseme Kapasitesi (Firm-
  level technology absorption)
Doğrudan Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi (FDI and
 technology transfer)
İnternet Kullanıcıları (Internet users)
Geniş Bant İnternet Kullanıcıları (Broadband Internet
 subscriptions)
Internet Bant Genişliği (Internet bandwidth)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler

                10. Piyasa Büyüklüğü
  İç Piyasa Büyüklüğü Endeksi (Domestic market size index)
  Dış Piyasa Büyüklüğü Endeksi (Foreign market size index)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
               11. İşletme Kapsamlılığı

Yerel Tedarikçi Sayısı (Local supplier quantity)
Yerel Tedarikçi Kalitesi (Local supplier quality)
Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu (State of cluster
 development)
Rekabet Üstünlüğünün Niteliği (Nature of competitive advantage)
Değer Zinciri Arzı (Value chain breadth)
Uluslar arası Dağılımın Kontrolü (Control of international distribution)
Üretim Süreci Kapsamlılığı (Production process sophistication)
Piyasalaşmaya yönelik Faaliyetlerin Yaygınlığı (Extent of marketing)
Yetki Verme ve Aktarma Konusunda İsteklilik (Willingness to delegate
  authority)
GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler
                  12. Yenilik

Yenilik Kapasitesi (Capacity for innovation)
Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi (Quality of scientific research
  institutions)
Firmaların Ar-Ge Harcamaları (Company spending on R&D)
Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği (University-industry
  collaboration in R&D)
İleri Teknoloji Ürünlerine yönelik Kamu Tedariki (Gov’t procurement of
  advanced tech products)
Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti (Availability of scientists
  and engineers)
Milyon Kişi Başına Kullanım Patentleri (Utility patents per million
  population)
Teşekkür ederim.


    cakir@metu.edu.tr

More Related Content

Viewers also liked

4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleriserhatcakir
 
2) Yenilik Temel Kavramlar
2) Yenilik Temel Kavramlar2) Yenilik Temel Kavramlar
2) Yenilik Temel Kavramlarserhatcakir
 
Bi
BiBi
antidepressant
antidepressantantidepressant
antidepressantamatoeman
 
EFdesignbook 2012
EFdesignbook 2012EFdesignbook 2012
EFdesignbook 2012
EFassbender
 
Indices 30 nov2012071309
Indices 30 nov2012071309Indices 30 nov2012071309
Indices 30 nov2012071309
Investors Empowered
 
Indices 07 mar2013053017
Indices 07 mar2013053017Indices 07 mar2013053017
Indices 07 mar2013053017
Investors Empowered
 
Mobi Marker Digest 18.09.12
Mobi Marker Digest 18.09.12Mobi Marker Digest 18.09.12
Mobi Marker Digest 18.09.12alladvertising
 
Indices 18 jun2013065218
Indices 18 jun2013065218Indices 18 jun2013065218
Indices 18 jun2013065218
Investors Empowered
 
I phoneアプリ入門 第4回
I phoneアプリ入門 第4回I phoneアプリ入門 第4回
I phoneアプリ入門 第4回
Sachiko Kajishima
 
Indices 20 sep2013064724
Indices 20 sep2013064724Indices 20 sep2013064724
Indices 20 sep2013064724
Investors Empowered
 
Wordpress: It's more than just a Blog
Wordpress: It's more than just a BlogWordpress: It's more than just a Blog
Wordpress: It's more than just a Blog
penbentley58
 
Indices 26 sep2013053832
Indices 26 sep2013053832Indices 26 sep2013053832
Indices 26 sep2013053832
Investors Empowered
 
Indices 24 oct2013051811
Indices 24 oct2013051811Indices 24 oct2013051811
Indices 24 oct2013051811
Investors Empowered
 
Indices 22 oct2013071428
Indices 22 oct2013071428Indices 22 oct2013071428
Indices 22 oct2013071428
Investors Empowered
 
Investiguem
InvestiguemInvestiguem
Investiguemcspigros
 
Indices 18 oct2013052548
Indices 18 oct2013052548Indices 18 oct2013052548
Indices 18 oct2013052548
Investors Empowered
 
Indices 15 jul2014042809
Indices 15 jul2014042809Indices 15 jul2014042809
Indices 15 jul2014042809
Investors Empowered
 
Indices 08 jan2013061042
Indices 08 jan2013061042Indices 08 jan2013061042
Indices 08 jan2013061042
Investors Empowered
 
Indices 05 nov2012052607
Indices 05 nov2012052607Indices 05 nov2012052607
Indices 05 nov2012052607
Investors Empowered
 

Viewers also liked (20)

4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
 
2) Yenilik Temel Kavramlar
2) Yenilik Temel Kavramlar2) Yenilik Temel Kavramlar
2) Yenilik Temel Kavramlar
 
Bi
BiBi
Bi
 
antidepressant
antidepressantantidepressant
antidepressant
 
EFdesignbook 2012
EFdesignbook 2012EFdesignbook 2012
EFdesignbook 2012
 
Indices 30 nov2012071309
Indices 30 nov2012071309Indices 30 nov2012071309
Indices 30 nov2012071309
 
Indices 07 mar2013053017
Indices 07 mar2013053017Indices 07 mar2013053017
Indices 07 mar2013053017
 
Mobi Marker Digest 18.09.12
Mobi Marker Digest 18.09.12Mobi Marker Digest 18.09.12
Mobi Marker Digest 18.09.12
 
Indices 18 jun2013065218
Indices 18 jun2013065218Indices 18 jun2013065218
Indices 18 jun2013065218
 
I phoneアプリ入門 第4回
I phoneアプリ入門 第4回I phoneアプリ入門 第4回
I phoneアプリ入門 第4回
 
Indices 20 sep2013064724
Indices 20 sep2013064724Indices 20 sep2013064724
Indices 20 sep2013064724
 
Wordpress: It's more than just a Blog
Wordpress: It's more than just a BlogWordpress: It's more than just a Blog
Wordpress: It's more than just a Blog
 
Indices 26 sep2013053832
Indices 26 sep2013053832Indices 26 sep2013053832
Indices 26 sep2013053832
 
Indices 24 oct2013051811
Indices 24 oct2013051811Indices 24 oct2013051811
Indices 24 oct2013051811
 
Indices 22 oct2013071428
Indices 22 oct2013071428Indices 22 oct2013071428
Indices 22 oct2013071428
 
Investiguem
InvestiguemInvestiguem
Investiguem
 
Indices 18 oct2013052548
Indices 18 oct2013052548Indices 18 oct2013052548
Indices 18 oct2013052548
 
Indices 15 jul2014042809
Indices 15 jul2014042809Indices 15 jul2014042809
Indices 15 jul2014042809
 
Indices 08 jan2013061042
Indices 08 jan2013061042Indices 08 jan2013061042
Indices 08 jan2013061042
 
Indices 05 nov2012052607
Indices 05 nov2012052607Indices 05 nov2012052607
Indices 05 nov2012052607
 

Similar to 3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri

EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU
EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMUEKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU
EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU
Ege Ihracatci Birlikleri
 
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptxİlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
Mustafa Kuğu
 
Univera Mobil Technology Day April 21, 2011
Univera Mobil Technology Day April 21, 2011Univera Mobil Technology Day April 21, 2011
Univera Mobil Technology Day April 21, 2011
MUZAFFER YONTEM
 
Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI
Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROIPerformans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI
Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI
Ipek Aral
 
Power of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEM
Power of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEMPower of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEM
Power of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEM
MUZAFFER YONTEM
 
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
Kutlu Kazanci
 
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We_Decide
 
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
Akif Kaya
 
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaAkif Kaya
 
Pazarlama inovasyonlari
Pazarlama inovasyonlariPazarlama inovasyonlari
Pazarlama inovasyonlari
Memet Ozkan
 
Holding değişim yönetimi örneği
Holding değişim yönetimi örneğiHolding değişim yönetimi örneği
Holding değişim yönetimi örneği
Cem Tolga Bayraktar
 
Sunum
SunumSunum
Sunum
cenkkk
 
HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013
HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013
HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013
Ege Ihracatci Birlikleri
 
E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...
E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...
E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...
Hakan ERDOGAN
 
2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru
2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru
2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoruBaris Carikci, PMP
 
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜLTeknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
makgul
 
Acik inovasyon
Acik inovasyonAcik inovasyon
Acik inovasyon
Serhat SAĞ
 
Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)
Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)
Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)Serhat Cicekoglu
 
Realta' employer brand management
Realta' employer brand managementRealta' employer brand management
Realta' employer brand management
Realta Danışmanlık
 

Similar to 3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri (20)

EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU
EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMUEKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU
EKONOMİ BAKANLIĞI/ TURQUALITY SUNUMU
 
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptxİlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
İlhan-Bagoren-Urun-Yonetimi-Sunumu-PMTürkiye.pptx
 
Univera Mobil Technology Day April 21, 2011
Univera Mobil Technology Day April 21, 2011Univera Mobil Technology Day April 21, 2011
Univera Mobil Technology Day April 21, 2011
 
Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI
Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROIPerformans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI
Performans Yönetimi Yatırımın Geri Dönüşü - ROI
 
Power of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEM
Power of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEMPower of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEM
Power of Simplicity in BI -Muzaffer YONTEM
 
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
 
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
 
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
WeDecide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
 
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medyaWe decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
We decide ile verimlilik, i̇novasyon ve sosyal medya
 
Pazarlama inovasyonlari
Pazarlama inovasyonlariPazarlama inovasyonlari
Pazarlama inovasyonlari
 
Holding değişim yönetimi örneği
Holding değişim yönetimi örneğiHolding değişim yönetimi örneği
Holding değişim yönetimi örneği
 
Sunum
SunumSunum
Sunum
 
HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013
HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013
HATİCE ŞAFAK ERGÜN- DEVLET DESTEKLERİ- 12.12.2013
 
E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...
E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...
E-ticarette Bilgi Teknolojileri - Bilgi Üniversitesi E-ticaret Akademi 2012.0...
 
2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru
2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru
2019_11_05_kume_ornekler_destekler_terlik_sektoru
 
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜLTeknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
Teknoloji Yönetiminde Kritik Faktörler by Musa AKGÜL
 
Cisco Vaka Analizi-slayt
Cisco Vaka Analizi-slaytCisco Vaka Analizi-slayt
Cisco Vaka Analizi-slayt
 
Acik inovasyon
Acik inovasyonAcik inovasyon
Acik inovasyon
 
Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)
Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)
Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)
 
Realta' employer brand management
Realta' employer brand managementRealta' employer brand management
Realta' employer brand management
 

3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri

 • 1. Ar-Ge ve Yenilik Performans Göstergeleri Serhat © Çakır Bölüm 3
 • 2. Ar-Ge ve Yenilik Performans Göstergeleri İÇERİK: 1. Ar-Ge, Yenilik Performansı 2. Yenilik Göstergeleri
 • 3. Yaratıcılık, Yenilik ve Rekabet (YYR) Yaratıcılık Bireysel, organizasyonel, sosyo-ekonomik öğreme Rekabet Yenilik Yenilik Buluş Prodüktivite Öncesi Sonrası Yaratıcılık Rekabet Artı Değer Zinciri Mikro-seviye Makro-seviye Mezo-seviye Firma Takım Sektör Makro Birey Organizasyonal Ulusal Mikro Mezo Bölgesel Seviye-ölçek ve kapsam
 • 4. Rekabet, Prodüktivite, Ar-Ge ve Yenilik Ölçümleri Rekabetçilik Prodüktivite Ar-Ge ve Yenilik Ulusal •Yaşam Standartı •GSYİH/çalışan sayısı •Ar-Ge Yoğunluğu •GSYİH •BW (Business Week) Üretim •Ar-Ge •Harcamalar Endeksi •Ulusal Lablar •Dünya Ekonomik Formu •Maaş/saat •Nobel Ödülleri •İşsizlik •Toplam Faktör Verimliliği •Döviz Kurları •Tornqvist and Fisher Endeksi •Satın alma Gücü Paritesi •Borsa •Tahvil Piyasası •Faiz Oranları •LIBOR , Dow Jones Endeksi Endüstri •Satış •Çıktı/işçi •Ar-Ge Yoğunluğu •Pazar Payı •Karlılık •Patentler •Dow Jones •Endüstri Grubu •Araştırmacılar •Mal Stoku •Maaş/Saat •Ar-Ge Harcamaları •Karlılık Oranı •Tornqvist and Fisher Çıktı •Ar-Ge Personeli göstergesi •Kara göre Ar-Ge yüzdesi •İş istatistikleri Firma •Satış •Çıktı/işçi •Satışa göre Ar-Ge yüzdesi •Pazar Payı •Karlılık Oranı •Ar-Ge Harcamaları •Öz Sermaye •Çıktı/ saat •Patentler •Karlılık Oranı •Standart Masraflar •Araştırmacılar •Ar-Ge Personeli •Ulusal Lablar ile ilişki
 • 5. Yenilik Performansını Etkileyen Faktörler Yenilikçilik Performansı Firma
 • 6. REKABETÇİLİK Hükümetin Rolü Özel Teşebbüsün Rolü Prodüktivite Kurumsal Öğrenme (Üsten aşağı) •Dengeli ve öngörülebilir politik ve makroekonomik •Rekabetçi stratejilere dayalı olmak Girişimci Öğrenme (Alttan üste) iklimin oluşturulması •Verimliliğe ulaşmak için işbirliği ağlarının ve kümelenmelerin geliştirilmesi •Saydam politikalar ve yasal mülkiyet haklarının •Teknolojik çabanın arttırılması (Ar-Ge) güçlendirilmesi •Modern altyapının oluşturulması •Kamu, birlikler, ticaret odaları, üniversiteler ve •Kümelenme gelişmelerini kolaylaştırmak araştırma merkezleri arasında stratejik ittifakın sağlanması •Düşük işlem maliyetli bir ekonomik çevrenin oluşturulması Fiziksel ve servis girdilerini ve altyapıyı saylayan Yenilik tedarikçilerin rolü •Yaratılılığın ve yeniliğin teşvik ve desteklenmesi •Uluslar arası standartlarda maliyet, kalite ve dağıtımın sağlanması •Özel sektör, birlikler, ticaret odaları, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında stratejik ittifakın sağlanması KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR Yaratıcılık Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri Sivil Toplum Kuruluşları •Müfredatın özel sektörün gereksinimlerine göre •Kamu özel sektör işbirliğinde hızlandırıcı, katalizör hazırlanması rolü oynar. •Yeni kapasitelerin ve yeteneklerin geliştirilmesi için kamu özel sektör işbirliğini n sağlama çabası Kurum içi öğrenme
 • 7. YYR Artı Değer Zinciri Sosyo-Ekonomik Etki YARATICILIK REKABET Yenilik Yenilik Buluş Prodüktivite Öncesi Sonrası YYR Artı Değer Zinciri Sosyo-Ekonomik Etki
 • 8. Ar-Ge Yatırımı ve Verimlilik Ar-Ge, verimlilik seviyesine önemli bir katkı sağlamaktadır.* Birçok ampirik çalışma bu pozitif ilişkiyi desteklemektedir.** Sürdürülebilir verimlilik için de “yenilik” gereklidir. Verimlilik için tüm düzeylerde (firma düzeyi, sanayi düzeyi, devlet, vb) BTY ortamını teşvik etmek ön koşuldur. *Cohen and Klepper (1996), Griliches (1998), Sutton (1998) **Klette and Kortum (2004), Janz, Lööf and Peters (2004), Rogers (2006) and Lööf and Heshmati (2006)
 • 9. Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi Ar-Ge Yaratıcı fikirlerin kaynağı veya yenilik sürecinde bir sorun çözme aracıdır. Yaratıcı Fikir Ticarileştirme Yenilik
 • 10. Ar-Ge ve Yenilik ile Katma Değer Ar-Ge Yaratıcı fikirlerin kaynağı veya yenilik sürecinde bir sorun çözme aracıdır. Güneş enerjisinden elektrik üreten kumaşlar? Nanoteknoloji Yaratıcı Fikir Ticarileştirme > 8,400 TL/m2 Yenilik
 • 11. Ar-Ge ve Yenilik ile Katma Değer ≈ 8,400 TL/m2 Çok İşlevli Akıllı Tekstiller Bitki Atıklarından Biyogaz Üretimi Yeni Tekstil . Ürünleri ve Üretim Yöntemleri Pamuk . Tekstil Hammaddesi Buruşmayan kumaşlar, vb. Üretimi . . . Çekirdekli pamuk alım fiyatı ≈0,95 TL/kg 11
 • 12. Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişim için anahtar niteliğindedir. 12
 • 13. Ar-Ge Harcaması GSYİH İlişkisi 13
 • 14. TZE Ar-Ge Personeli GSYİH İlişkisi 14
 • 15. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi • Ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmek; 1 • Toplumsal sorunlara çözüm bulmak; 2 • Ülkemizin rekabet gücünü artırmak; 3 • Bilim ve teknoloji kültürünü topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak. 4
 • 18. Avrupa Yenilik Sıralaması (European Innovation Scoreboard-EIS)
 • 19. Endekste Yer Alan Göstergeler Alt Bileşenler İnsan Kaynağı (5) Kolaylaştırıcılar Kompozit Gösterge Finans ve Destek (4) Firma Yatırımı (3) Bağlantılar ve Girişimcilik (4) Firma Aktiviteleri Üretilen İş (4) Yenilikçiler (3) Çıktılar Ekonomik Etkiler (6)
 • 20. EIS 2009 Gösterge İsimleri Kaynak KOLAYLAŞTIRICILAR - İnsan Kaynağı Eurostat (2007) 1.1.1 Bilim, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler mezunlarının 20-29 yaş aralığındaki nüfusa oranı Eurostat (2007) 1.1.2 25-34 yaş aralığındaki 1000 kişi başına düşen bilim, mühendislik ve sosyal ve beşeri bilimler doktora mezunu 1.1.3 25-64 yaş aralığındaki 100 kişi başına düşen en az lisans mezunu Eurostat (2008) Eurostat (2008) 1.1.4 25-64 yaş aralığındaki 100 kişi başına düşen yaşam boyu öğrenmeye katılanlar Eurostat (2008) 1.1.5 Gençlik eğitim erişim seviyesi (20-24 yaş aralığındaki lise mezunu oranı) KOLAYLAŞTIRICILAR - Finans ve Destek Eurostat (2008) 1.2.1 Kamu Ar-Ge harcamalarının ( üniversite ve kamu Ar-Ge harcamaları) GSYİH'ye oranı 1.2.2 Risk sermayesinin GSYİH'ye oranı EVCA/Eurostat (2008) IMF (2008) 1.2.3 Özel sektörün ticari bankalardan ya da diğer finansal kuruluşlardan aldığı kredinin GSYİH'ye oranı 1.2.4 Genişbanta erişimi olan firmaların toplam firma sayısına oranı Eurostat (2008)
 • 21. EIS 2009 FİRMA AKTİVİTELERİ - Firma Yatırımı Kaynak 2.1.1 Özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYİH'ye oranı Eurostat (2008) 2.1.2 Bilgi teknolojisi harcamalarının GSYİH'ye oranı EITO/ Eurostat (2006) Eurostat (2006) 2.1.3 Ar-Ge faaliyeti içermeyen yenilik harcamalarının toplam ciroya oranı (CIS) FİRMA AKTİVİTELERİ - Bağlantılar ve Girişimcilik 2.2.1 Kendi bünyesinde yenilik faaliyeti sürdüren KOBİ'lerin toplam KOBİ'lere oranı Eurostat (2006) (CIS) 2.2.2 Yenilik faaliyeti için işbirliğinde bulunan KOBİ'lerin toplam KOBİ'lere oranı Eurostat (2006) (CIS) 2.2.3 Açılıp kapanan KOBİ'lerin sayısının tüm KOBİ'lere oranı Eurostat (2005) Thomson Reuters / 2.2.4 Milyon kişi başına düşen kamu ve özel sektör ortaklığında çıkarılan araştırma yayınları sayısı CWTS (2007) FİRMA AKTİVİTELERİ - Üretilen iş 2.3.1 Milyon kişi başına düşen Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan patent başvurusu Eurostat (2006) sayısı 2.3.2 Milyon kişi başına düşen yeni topluluk markası sayısı OHIM / Eurostat (2008) 2.3.3 Milyon kişi başına düşen yeni topluluk tasarımı sayısı OHIM / Eurostat (2008) 2.3.4 Teknoloji ödemeler dengesinin GSYİH'ye oranı Dünya Bankası (2008)
 • 22. EIS 2009 ÇIKTILAR - Yenilikçiler Kaynak 3.1.1 Ürün ya da süreç yeniliği yapan KOBİ'lerin tüm KOBİ'lere oranı Eurostat (2006) Eurostat (2006) 3.1.2 Teknolojik olmayan yenilik faaliyetinde bulunan KOBİ'lerin tüm KOBİ'lere oranı 3.1.3 Kaynakların verimliliğinde: Eurostat (2006) Gerçekleştirdikleri teknolojik yeniliğin işgücü maliyetini düşürdüğünü belirten firmaların toplam yenilikçi firmalar içerisindeki oranı Gerçekleştirdikleri teknolojik yeniliğin malzeme ve enerji kullanımını azalttığını belirten firmaların toplam yenilikçi firmalar içerisindeki oranı ÇIKTILAR - Ekonomik Etkiler 3.2.1 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalatında istihdam (toplam işgücü içindeki Eurostat (2008) oranı %) Eurostat (2008) 3.2.2 Bilgi yoğun hizmet sektörlerinde istihdam (toplam işgücü içindeki oranı) BM (2008) 3.2.3 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalatında ihracatının toplam ihracattaki payı 3.2.4 Bilgi yoğun hizmetlerdeki ihracatının toplam ihracattaki payı BM / Eurostat (2007) 3.2.5 Pazara yeni ürünlerin satışlarından elde edilen gelirlerin tüm girişimlerin Eurostat (2006) cirosuna oranı (CIS) 3.2.6 Firma için yeni ürünlerin satışlarında elde edilen gelirlerin tüm girişimlerin Eurostat (2006) cirosuna oranı
 • 23. 1000 kişi başına düşen 20-29 yaş arası bilim ve mühendislik mezunu Pay: Bilim ve mühendislik mezunu sayısı. Bilim ve mühendislik mezunları yaşam bilimleri (ISC42), fizik (ISC44), matematik ve istatistik (ISC46), bilgisayar bilimleri (ISC48), mühendislik bilimleri (ISC52), imalat ve işleme (ISC54) ve mimarlık ve inşaat (ISC58) bölümlerini kapsayan lise sonrası eğitim mezunları olarak tanımlanmaktadır. Payda: 20-29 yaş arası nüfus (20-29 yaşlar dahil)
 • 24. 25-64 yaş arası 100 kişi başına düşen üniversite eğitimi gören kişi sayısı Pay: Belirtilen yaş aralığında lise üstü eğitim (ISCED 5 ve 6) görmüş olan kişi sayısı Payda: 25-64 yaş arası nüfus (25-64 yaşlar dahil)
 • 25. Genişbant yaygınlık oranı (100 kişi başına düşen genişbant hat sayısı) Pay: Kapasitesi 144 Kbit/s’ye eşit ya da daha yüksek olan genişbant hat sayısı Payda: Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
 • 26. 100 kişi başına düşen 25-64 yaş aralığındaki yaşam boyu öğrenmeye katılım Pay: Yaşam boyu öğrenime katılan kişi sayısı. Yaşam boyu öğrenim anketten 4 hafta önce herhangi bir eğitime katılım olarak tanımlanmaktadır. Eğitim kursiyerin işiyle ilgili ya da dil ve sanat alanında ilgi alanlarıyla ilgili devam ettikleri kursları kapsamaktadır . Bunların içine kurumda verilen kurslar, staj, iş eğitimi, seminerler, uzaktan öğrenme ve akşam okulları da dahildir. Payda: 25-64 (64 yaş dahil) yaş aralığındaki popülasyon.
 • 27. Gençlik eğitim erişim seviyesi ( En az lise eğitimini tamamlamış olan 20-24 yaş arası nüfus yüzdesi) Pay: Asgari lise eğitimini tamamlamış (en azından ISCED 3-4 seviyesi) 20-24 yaş arası kişi sayısı Payda: 20-24 yaş arası nüfus (20-24 yaşlar dahil)
 • 28. Kamu Ar-Ge Harcamaları (Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Oranı -%) Pay: Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Hasılası (GERD) ile Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilen Ar-Ge Harcamaları (BERD) arasındaki farktır. Payda: Avrupa Muhasebe Sistemi’nde (ESA 1995) tanımlandığı şekliyle GSYİH (ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden)
 • 29. Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Ürünleri Ar-Ge Payı (İmalat Ar-Ge harcamaları içindeki yüzdesi) Pay: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden orta-yüksek ve yüksek teknoloji Ar-Ge harcamaları. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji kalemleri: Kimyasallar(NACE 24), Makine (NACE 29), ofis teçhizatı (NACE 30), elektrikli eşyalar (NACE 31), Telekomünikasyon ve ilgili teçhizatlar (NACE 32), hassas aletler (NACE 33), otomobil (NACE 34), havacılık ve diğer taşıma araçları (NACE 35). Payda: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden imalat içindeki Ar-Ge harcamaları
 • 30. Yenilik için kamu fonlarından destek alan işletmelerin oranı Pay: Kamu fonlarından destek alan yenilikçi işletme sayısı. Kamu destekleri düşük faizli kredi ve kredi teminatını da içeren kredi ve hibe şeklindeki finansal destekleri içerir. Kamu müşterilerinin siparişleri için olan olağan ödemeleri kapsamaz. (Community Innovation Survey*) Payda: Toplam işletme sayısı (yenilikçi ve yenilikçi olmayan) (Community Innovation Survey*)
 • 31. Kendi içerisinde yenilik yapan KOBİ’ler (Tüm KOBİ’ler içindeki oranı) Pay: Kendi içinde yenilik yapan KOBİ’lerin toplamı. Yenilikçi firmalar: 1) kendi içinde ya da 2) diğer firmalarla birlikte yeni ürün veya süreç geliştiren firmalar olarak tanımlanmaktadır. Bu gösterge diğer firmalar tarafından geliştirilen yeni ürün ve süreçleri içermemektedir. (Community Innovation Survey*) Payda: Toplam KOBİ sayısı (Community Innovation Survey*)
 • 32. İşbirliği içinde yenilik yapan KOBİ’ler ( Tüm KOBİ’ler içindeki oranı) Pay: Diğer firmalarla işbirliği içinde yenilik yapan KOBİ’lerin toplamı. İşbirliği içinde yenilik yapan firmalar üç yıllık anket dönemi içerisinde yenilik amacıyla diğer işletme veya kurumlarla işbirliği anlaşması imzalamış olan işletmelerdir. (Community Innovation Survey*) Payda: Toplam KOBİ sayısı (Community Innovation Survey*)
 • 33. Yenilik Harcamaları (Toplam ciroya oranı) Pay: İşletmelerin toplam yenilik harcamaları (ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden). Yenilik harcamaları yenilik faaliyetlerinin tamamını içermektedir. Bunlar:Kendi içinde Ar-Ge, girişim dışı Ar-GE, ürün ve süreç yeniliğine bağlı makine ve teçhizat, patent ve lisans alımı için harcamalar, endüstri tasarımı, eğitim ve yenilik pazarıdır. (Community Innovation Survey*) Payda: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bütün işletmelerin toplam cirosu (Community Innovation Survey*)
 • 34. Erken aşama risk sermayesi (Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Oranı -%) Pay: Risk sermayesi yatırımı, şirketlerin yatırım için aldığı özvarlık olarak tanımlanmaktadır. Erken aşama risk sermayesi yatırımı çekirdek (seed) ve başlangıç (start-up) sermayelerini içermektedir. Çekirdek sermaye, firmanın başlangıç seviyesine ulaşmadan önceki araştırma, değerlendirme ve başlangıç kavramı geliştirme finansmanını içermektedir. Başlangıç sermayesi ise ürün geliştirme, ön pazarlama, imalat ve satışlar için gerekli finansmandır. Firmalar kurulma sürecinde ya da kısa süredir faaliyet gösteriyor olup henüz hiçbir ticari ürün satmamış olabilirler. Payda: Avrupa Muhasebe Sistemi’nde (ESA 1995) tanımlandığı şekliyle GSYİH (ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden)
 • 35. Bilgi ve iletişim teknolojileri harcamaları (Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki oranı %) (ICT) Pay: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bilgi ve iletişim teknolojilerinde (ICT) yapılan toplam harcama. Bilgi ve iletişim teknolojileri büro makinelerini, veri işlem ve iletişim cihazlarını, ilgili yazılım ve telekomünikasyon hizmetlerini içermektedir. Payda: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden Avrupa Muhasebe Sisteminde (ESA) tanımlanan şekliyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla.
 • 36. Organizasyonel yenilik yapan KOBİ’ler ( Tüm KOBİ’ler içindeki oranı) Pay: Yeni veya önemli bir şekilde geliştirilen bilgi işletim sistemleri, işletme içinde iş organizasyonunda ki büyük bir değişim ya da diğer firmalar ve kamu kurumlarıyla yeni ilişkiler veya ilişkilerinde önemli değişiklikler sunan KOBİ’lerin sayısı. Bu sorulardan en az birisine olumlu cevap veren KOBİ organizasyonel yenilik yapmış kabul edilecektir. (Community Innovation Survey*) Payda: Toplam KOBİ sayısı (Community Innovation Survey*)
 • 37. Yüksek teknoloji hizmetlerinde istihdam (toplam işgücü içindeki oranı % ) Pay: Yüksek teknoloji hizmetlerinde istihdam edilen kişi sayısı. Yüksek teknoloji hizmetleri içerisine Posta ve telekomünikasyon (NACE64), yazılım geliştirmeyi de içeren bilgi teknolojileri (NACE72) ve Ar-Ge hizmetleri (NACE73) girmektedir. Payda: İmalat ve hizmet sektöründeki toplam işgücü
 • 38. Yüksek teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracattaki payı Pay: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden yüksek teknoloji ihracatının değeri. Yüksek teknoloji ihracatını şu kalemleri içermektedir: havacılık, bilgisayar ve büro makineleri, elektronik ve telekomünikasyon, ilaç, bilimsel aygıt ve cihazlar, elektrikli makineler, kimya, elektriksiz makineler ve donanım. Payda: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden toplam ihracat değeri
 • 39. Pazar için yeni ürünlerin satışı (Toplam ciroya oranı) Pay: Bütün işletmeler için yeni olan ya da önemli bir değişiklik yapılan ürünlerin cirolarının toplamı. (Community Innovation Survey*) Payda: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bütün işletmelerin toplam cirosu. (Community Innovation Survey*)
 • 40. Firma için yeni ürünlerin satışı (Toplam ciroya oranı) Pay: Pazar içinde ki bütün işletmelere yeni olmasa da firma için yeni olan ya da önemli bir değişiklik yapılan ürünlerin cirolarının toplamı. (Community Innovation Survey*) Payda: Ulusal para ve cari fiyatlar cinsinden bütün işletmelerin toplam cirosu. (Community Innovation Survey*)
 • 41. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalatında istihdam (toplam işgücü içindeki oranı %) Pay: Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji imalar sektörü kimya (NACE 24), makine (NACE 29), büro malzemeleri (NACE 30), elektrikli eşyalar (NACE 31), telekomünikasyon ve ilgili teçhizat (NACE 32), hassas cihazlar (NACE 33), otomobil (NACE 34) ve havacılık ve diğer taşıma araçlarını (NACE 35) kapsamaktadır. Payda: İmalat ve hizmet sektöründeki toplam işgücü
 • 42. Milyon kişi başına düşen Avrupa Patent Ofisi (EPO) patentleri Pay: Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan patent başvurusu sayıları (dosyalama yılına göre). Patent başvurularının ülkelere göre dağılımı buluşu yapan kişinin adresine göre atanmaktadır Payda: Toplan Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
 • 43. Milyon kişi başına düşen ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) patentleri Pay: ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından verilen patent sayısı (patent veriliş yılına göre). Buluşu yapan kişilerin farklı ülkelerden olması durumunda patentler kesirli hesap yöntemiyle buluşu yapan kişilerin adreslerine göre bölünmektedir. Payda: Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
 • 44. Milyon kişi başına düşen üçlü patent aileleri Pay: Üçlü patent sayıları. Üçlü patentler, Avrupa Patent Ofisi, ABD Patent ve Marka Ofisi ve Japonya Patent Ofislerinin üçünden birden alınmış patentlerdir. Payda: Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
 • 45. Milyon kişi başına düşen yeni topluluk markası sayısı Pay: Yeni topluluk markası sayısı. Ticari marka, belli hizmet ve ürünlerin belirli kişi ve işletmeler tarafından üretildiğini ve sağlandığını gösteren ayırt edici bir işarettir. Topluluk Markası, Office for Harmonization’a yapılan tek bir tescil başvurusu ile tüm AB ülkelerinde eşit koruma avantajı sağlamaktadır. Payda: Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
 • 46. Milyon kişi başına düşen yeni topluluk tasarımı sayısı Pay: Yeni topluluk tasarımı sayısı. Tescil edilmiş topluluk tasarımı, bir ürünün veya ürünün bir parçasının dış görünümü, özellikleri, çizgileri, renkleri, dokusu ve/veya malzemesi ile ilgili özel bir haktır. Payda: Toplam Nüfus (Avrupa Muhasebe Sistemi –ESA 1995’te tanımlandığı gibi)
 • 47. SII birleşik endeksi Q SII CI c q I qc 0 q 1 q 1 q 1/gösterge # q 1 ,..., Q (Q gösterge #) c 1,..., M (M ülke # ) t t x ic min t ( xi ) t x ic  xi  t I ic c I ic max ( xi ) t min ( xi ) t si c c
 • 48. SII
 • 49. Ülke SII-18.09.2007 SII-31.05.2007 1 ABD 3,4240 3,3317 2 Almanya 1,8634 1,8618 3 İngiltere 1,2070 1,2011 4 Japonya 1,1634 1,0910 5 İtalya 0,7169 0,8323 6 Fransa 0,6644 0,6268 7 İspanya 0,3726 0,3681 8 Türkiye -0,0495 -0,0531 9 Hollanda -0,1214 -0,0723 10 Polonya -0,1301 -0,2503 11 İsveç -0,2081 -0,2394 12 Slovenya -0,2725 -0,4920 13 Belçika -0,2834 -0,2857 14 İsviçre -0,3228 -0,3077 15 Avusturya -0,3413 -0,3446 16 Romanya -0,3627 -0,3648 17 Çek Cumhuriyeti -0,3798 -0,3825 18 Danimarka -0,3818 -0,3842 19 Portekiz -0,3824 -0,3849 20 Macaristan -0,3990 -0,4351
 • 50. Problemler: Teorik yapıdaki eksiklikten dolayı göstergelerdeki yetersizlik, Göstergelerin ölçülmek istenen amaca hizmet etmemesi, Göstergelerin ülke karşılaştırması için uygun olmaması ve Büyüklüğe bağlı faktörlerden arındırma aşamasındaki sorundur.
 • 51. Küresel Yenilik Endeksi Global Innovation Index (GII)
 • 52. GII-Genel Bilgi Küresel Yenilik Endeksi, INSEAD Ticaret Okulu ve Hindistan Sanayi Birliği tarafından hazırlanmaktadır. 2009-2010 dönemi için üçüncüsü yayınlanan Endekste 132 ülke incelenmekte, böylece Endeks dünyadaki toplam GSYİH’nin %96’sı ve nüfusun %91’ini kapsamaktadır.
 • 53. GII-Yöntem Küresel Yenilik Endeksi’nde kullanılan yöntem yıllar içinde bazı değişiklikler göstermiştir. 2009-2010 döneminde “Yaratıcı Çıktılar ve Sosyal Fayda” (Creative Outputs and Social Benefits) adında yeni bir grup değişken eklenmiştir. Değişkenlere ilişkin veriler 1 ila 7 arasında normalize edilerek kullanılmıştır. Endeks değerleri hesaplanırken önce alt gruplar altındaki değişkenlerin ortalamaları alınarak alt grup değerleri elde edilmiş, daha sonra alt grupların ortalamaları alınarak grup değerleri belirlenmiş, bunların ortalamalarının alınması ile de girdiler ve çıktıların değerleri elde edilmiştir. Girdi ve çıktıların ortalaması da Küresel Yenilik Endeksi değerini oluşturmuştur.
 • 54. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Kolaylaştırıcılar (Enablers) 1.Kurumlar (Institutions ) 1. Siyasi Ortam (Political Environment) 1. Siyasi İstikrar (Political Stability) 2. Hükümetin Etkinliği (Government Effectiveness) 3. Yasal Sistemin Etkinliği (Efficiency of Legal Framework) 2. Düzenleyici Ortam (Regulatory Environment) 1. Düzenlemelerin Kalitesi (Regulatory Quality) 2. Kamu Düzenlemelerinin Getirdiği Yük [Bürokrasi] (Burden of government regulation) 3. Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki Derecesi (Strength of auditing and reporting standards) 3. Kamunun Özel Sektöre Sağladığı İmkanlar (Conditions for Business provided by Public Institutions) 1. Şirket Kurma Süresi (gün) [Starting a business - Time (days)] 2. Basın Özgürlüğü Endeksi (Press Freedom Index) 3. Fikri Mülkiyet Koruması (Intellectual property protection
 • 55. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Kolaylaştırıcılar (Enablers) 2.Beşeri Kapasite (Human Capacity) 1. Eğitim Yatırımı (Investment in Education) 1. Eğitim Harcaması (% GSMH) [Education expenditure (% of GNI)] 2. Personel Eğitiminin Yaygınlığı (Extent of staff training) 2. Eğitim Kurumlarının Kalitesi (Quality of Education Institutions) 1. Eğitim Sisteminin Kalitesi (Quality of the educational system) 2. Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi (Quality of scientific research Institutions) 3. Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi (Quality of management schools) 3. Yenilik Potansiyeli (Innovation Potential) 1. Milyon Kişi Başına Araştırmacı Sayısı (Researchers in R&D Per Million of Population) 2. Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti (Availability of scientists and engineers) 3. Yükseköğretime Kayıt (Enrolment in tertiary education)
 • 56. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Kolaylaştırıcılar (Enablers) 3.Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Altyapı (ICT & Uptake of Infrastructure) 1.BİT Altyapısı (ICT Infrastructure) 1. 100 Kişi Başına Geniş Bant Kullanıcıları (Broadband subscribers per 100 inhabitants) 2. Cep Telefonu Aboneleri (100 kişi başına) [(Mobile phone subscribers (per 100 people) Pre-paid/post- paid] 3. 100 Kişi Başına Ana Telefon Hatları (sabit) [Main telephone lines (fixed lines) per 100 people] 2.Genel Altyapı (General Infrastructure) 1. Genel Altyapı Kalitesi (Overall infrastructure quality) 2. Kişi başına elektrik üretimi (Per capita Electricity production) 3.Altyapı Edinimi ve Kullanımı (Uptake&Use of Infrastructure) 1. İnternet Kullanıcıları (100 kişi başına) [Internet users (per 100 people)] 2. Kişisel Bilgisayarlar (100 kişi başına) [Personal computers (per 100 people)] 3. BİT ve Kamu Verimliliği (ICT and Government productivity) 4. İşletmelerin İnternet Kullanım Yaygınlığı (Extent of business Internet use)
 • 57. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Kolaylaştırıcılar (Enablers) 4.Piyasa Kapsamlılığı (Market Sophistication) 1.Yatırımcı ve Kredi Verenlerin Durumları (Investors&Creditors Conditions) 1. Kredi Alma- Yasal Haklar Endeksi (Getting Credit -Legal rights Index) 2. Kredi Alma – Kredi Bilgi Endeksi (Getting Credit -Credit Information Index) 3. Yatırımcıların Korunması – Yatırımcı Koruma Endeksi (Protecting Investors: Investor Protection Index) 4. Finansal Marketlerin Kapsamlılığı (Financial market sophistication) 2.Özel Kredilere Erişim (Access to Private Credit) 1. Risk Sermayesinin Erişilebilirliği (Availability of Venture Capital) 2. Mikrofinans Kurumları – Borçlu Başına Ortalama Kredi Bakiyesinin Kişi Başı Milli Gelire Oranı [Microfinance Institutions (MFIs) -Average loan balance per borrower / GNI per capita] 3. Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman (Financing through local equity market) 4. Özel Sektöre Yurtiçi Kredi (%GSYİH) [Domestic credit to private sector (% of GDP)] 5. Doğrudan Yabancı Yatırım, net giriş (ödemeler dengesi, ABD Doları, cari) [Foreign direct investment, net inflows (BoP, Current US$)]
 • 58. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Kolaylaştırıcılar (Enablers) 5.Özel Sektörün Kapsamlılığı (Business Sophistication 1.Firmalardaki Yenilik Ortamı (Innovation Environment in Firms) 1. Firmaların Ar-Ge Harcamaları (Company spending on R&D) 2. Kamu Ar-Ge Harcamaları (%GSYİH) [Public R&D Expenditure as % of GDP] 3. Doğrudan Yabancı Yatırım ve Teknoloji Transferi (FDI and technology transfer) 2.Yenilik Ekosistemleri (Innovation Ecosystems) 1. Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu (State of cluster development) 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği (University -Industry collaboration) 3. Yenilik Kültürü (Culture to innovate) 3.Yabancı ve Yerli Rekabete Açıklık (Openness to Foreign&Domestic Competition) 1. Ticaretin Önündeki Engellerin Miktarı (Ticaret- Ortalama Gümrük Vergisi Oranı) [Measure of Trade Barriers - “Trade-weighted average tariff rate”] 2. Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu (Intensity of local competition)
 • 59. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Çıktılar (Outputs) 6.Bilimsel Çıktılar (Science Outputs 1.Bilgi Üretimi (Knowledge Creation) 1. Patent Sayısı (Number of Patents) 2. Yayınlar (Publications) 3. Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Düzeyde Erişilebilirliği (Local availability of specialized research and training services) 4. Yenilik Kapasitesi (Capacity for innovation) 2.Bilginin Kullanımı (Knowledge Application) 1. İşgücü Üretkenliğinin Artış Hızı (Growth rate of Labor Productivity) 2. Sanayi Katma Değeri (Industry value added) 3. Üretim Süreci Kapsamlılığı (Production process sophistication) 4. Bilgi Yoğun Hizmet Sektöründe İstihdam (%Toplam İşgücü) [Employment in knowledge-intensive services (% of workforce)] 3.İhracat ve İstihdam (Exports&Employment) 1. Yüksek Teknoloji ihracatları (ABD Doları, cari - % imalat ihracatları) [High-technology exports (current US$) as % of manufacturing exports)] 2. Girişimcilik: Toplam İşletme Yoğunluğu (Entrepreneurship: Total Business Density) 3. Yeni İşletme Sahipliği Oranı (New business ownership rate)
 • 60. GII-Endekste Yer Alan Göstergeler Çıktılar (Outputs) 7.Yaratıcı Çıktılar ve Refah (Creative Outputs & Well-Being) 1.Yaratıcı Çıktılar (Creative Outputs) 1. Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler (Creative products and services) 2. Telif Hakları (Royalties) 3. Ticaret Markaları (Trademarks) 4. Yaratıcı Sanayilerin İhracat Gelirleri (Exports earnings of creative industries) 2.Sosyal Refaha Yarar (Benefits to Social Welfare) 1. Gini Endeksi (Gini Index) 2. Kişi başı GSYİH (GDP per capita)
 • 61. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak Siyasi Ortam Siyasi İstikrar Dünya Bankası, Yönetişim Göstergeleri, 2008 (Governance Indicators) Hükümetin Etkinliği Dünya Bankası, Yönetişim Göstergeleri, 2008 Yasal Sistemin Etkinliği Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 (Executive Opinion Survey, World Economic Forum) Düzenleyici Ortam Kurumlar Düzenlemelerin Kalitesi Dünya Bankası, Yönetişim Göstergeleri, 2008 Kamu Düzenlemelerinin Getirdiği Yük [Bürokrasi] Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Derecesi Kamunun Özel Sektöre Sağladığı İmkanlar Şirket Kurma Süresi (gün) İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009 (Ease of Doing Business Report) Basın Özgürlüğü Endeksi Wikipedia, 2009 Fikri Mülkiyet Koruması Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Kaynak: (GII 2010-2011: 66-72).
 • 62. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak Eğitim Yatırımı Eğitim Harcaması (% GSMH) Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya ulaşılabilen son yıl (World Development Indicators) Beşeri Kapasite Personel Eğitiminin Yaygınlığı Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Eğitim Kurumlarının Kalitesi Eğitim Sisteminin Kalitesi Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Yenilik Potansiyeli Milyon Kişi Başına Araştırmacı Sayısı Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya ulaşılabilen son yıl Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Yükseköğretime Kayıt Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 2006 veya ulaşılabilen son yıl (UNESCO)
 • 63. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak BİT Altyapısı Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Altyapı 100 Kişi Başına Geniş Bant Kullanıcıları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, 2008 (ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database) Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı, Cep Telefonu Aboneleri (100 kişi başına) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği , 2008 Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı, 100 Kişi Başına Ana Telefon Hatları (sabit) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği , 2008 Genel Altyapı Genel Altyapı Kalitesi Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2006 veya Kişi başına elektrik üretimi ulaşılabilen son yıl Altyapı Edinimi ve Kullanımı Dünya Telekomünikasyon/BİT Göstergeleri Veritabanı, Uluslararası İnternet Kullanıcıları (100 kişi başına) Telekomünikasyon Birliği, 2008 Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2006 veya ulaşılabilen Kişisel Bilgisayarlar (100 kişi başına) son yıl BİT ve Kamu Verimliliği Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 İşletmelerin İnternet Kullanım Yaygınlığı Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
 • 64. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak Yatırımcı ve Kredi Verenlerin Durumları Kredi Alma- Yasal Haklar Endeksi İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009 Kredi Alma – Kredi Bilgi Endeksi İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009 Piyasa Kapsamlılığı Yatırımcıların Korunması – Yatırımcı Koruma Endeksi İş Yapabilme Kolaylığı Raporu, 2009 Finansal Marketlerin Kapsamlılığı Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Özel Kredilere Erişim Risk Sermayesinin Erişilebilirliği Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Mikrofinans Kurumları – Borçlu Başına Ortalama Mix Market, 2007 veya ulaşılabilen son yıl Kredi Bakiyesinin Kişi Başı Milli Gelire Oranı Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Özel Sektöre Yurtiçi Kredi (%GSYİH) Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya ulaşılabilen son yıl Doğrudan Yabancı Yatırım, net giriş (ödemeler Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya dengesi, ABD Doları, cari) ulaşılabilen son yıl
 • 65. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak Firmalardaki Yenilik Ortamı Firmaların Ar-Ge Harcamaları Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Özel Sektörün Kapsamlılığı Kamu Ar-Ge Harcamaları (%GSYİH) Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2005 veya ulaşılabilen son yıl Doğrudan Yabancı Yatırım ve Teknoloji Transferi Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Yenilik Ekosistemleri Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Üniversite-Sanayi İşbirliği Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Yenilik Kültürü Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Yabancı ve Yerli Rekabete Açıklık Ticaretin Önündeki Engellerin Miktarı (Ticaret- Uluslararası Ticaret Merkezi, 2008 (International Trade Ortalama Gümrük Vergisi Oranı) Center) Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009
 • 66. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak Bilgi Üretimi Patent Sayısı Dünya Fikri Mülkiyet Örgtü, 2008 (WIPO) Yayınlar Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2003 veya ulaşılabilen son yıl Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Düzeyde Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Erişilebilirliği Yenilik Kapasitesi Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Bilimsel Çıktılar Bilginin Kullanımı İşgücü Üretkenliğinin Artış Hızı İşgücü Üretkenliği, Uluslararası Çalışma Örgütü, 2008 [Labour productivity (Key Indicator of Labor Market 18), ILO] Sanayi Katma Değeri Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya ulaşılabilen son yıl Üretim Süreci Kapsamlılığı Yönetici Görüşleri Anketi, Dünya Ekonomi Forumu, 2009 Bilgi Yoğun Hizmet Sektöründe İstihdam Laborsta, Dünya Çalışma Örgütü, 2006 İhracat ve İstihdam Yüksek Teknoloji İhracatları (ABD Doları, cari - % Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2007 veya imalat ihracatları) ulaşılabilen son yıl Girişimcilik: Toplam İşletme Yoğunluğu Dünya Bankası Girişimcilik Verisi, 2005-2007 (World Bank Entrepreneurship Data) Yeni İşletme Sahipliği Oranı Dünya Bankası Girişimcilik Verisi, 2005-2007
 • 67. GII 2009-2010 Çalışmasında Yer Alan Göstergeler ve Kaynakları Gösterge Kaynak Yaratıcı Çıktılar Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı Yaratıcı Çıktılar ve Refah Ekonomi Raporu, 2005-2006 (UNCTAD, Creative Economy Report) Telif Hakları Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı Ekonomi Raporu, 2003-2005 Ticaret Markaları Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2004-2006 Yaratıcı Sanayilerin İhracat Gelirleri Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı Ekonomi Raporu, 2003-2005 Sosyal Refaha Yarar Gini Endeksi İnsani Gelişme Endeksi, 1992-2007 (Human Development Index Report) Kişi başı GSYİH Dünya Kalkınma Göstergeleri, Dünya Bankası, 2008 veya ulaşılabilen son yıl
 • 68. Değerlendirme: Kullanılan 60 göstergenin 24’ü firma yöneticilerinin kişisel görüş ve izlenimlerine dayanan Yönetici Görüşleri Anketi’nden elde edilmektedir. Küresel Yenilik Endeksi’nin beşeri kapasite alt endeksi sıralamasında kullanılan göstergeler için kullanılan veriler güncellik ve nesnellik açısından sorunludur. Ülke sıralamaları, söz konusu çalışmada gösterge değerlerinin aritmetik ortalamaları alınarak yapılmaktadır. Küresel Yenilik Endeksi’nin yedi ana başlığından biri olan “ Yenilikçi Çıktılar ve Refah” başlığında kullanılan altı göstergeden üçü Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Yaratıcı Ekonomi Raporu, (2003- 2005)’ndan yararlanılarak kullanılmıştır.
 • 69. Küresel Rekabetçilik Endeksi (Global Competitiveness Index-GCI)
 • 70. GCI Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) tarafından yayımlanan Küresel Rekabetçilik Raporu (Global Competitiveness Report) ekonomik büyümeyi belirleyen temel faktörleri ve ülkelerarası gelişmişlik farklılıklarının arkasındaki sebepleri anlamanın yanı sıra politikacılara ve iş adamlarına daha etkin ekonomi politikaları ve kurumsal reformlar tasarlama imkanı sağlamayı hedeflemektedir.
 • 71. GCI
 • 72. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 1. Kurumlar Mülkiyet Hakları (Property rights) Fikri Mülkiyet Koruması (Intellectual property protection) Kamu Fonlarının Aktarılması (Diversion of public funds) Politikacılara Yönelik Kamuoyu Güveni (Public trust of politicians) Düzenli Olmayan Ödemeler ve Rüşvet (Irregular payments and bribes) Yargı Bağımsızlığı (Judicial independence) Kamu Görevlilerinin Karar Alma Süreçlerinde Bazı Kesimlere İltimas Geçmeleri (Favoritism in decisions of government officials ) Kamu Harcamalarının İsrafı (Wastefulness of government spending) Kamu Düzenlemelerinin Getirdiği Yük [Bürokrasi] (Burden of government regulation) Anlaşmazlıkları Çözmede Yasal Sistemin Etkinliği (Efficiency of legal framework in settling disputes) Karmaşık Düzenlemeleri Hayata Geçirmede Yasal Sistemin Etkinliği (Efficiency of legal framework in challenging regulations) Kamu Politikaları Oluşturma Süreçlerinde Şeffaflık (Transparency of government policymaking) Terörizmin İşletme Maliyeti (Business costs of terrorism) Suç ve Şiddetin İşletme Maliyeti (Business costs of crime and violence) Organize Suçlar (Organized crime) Polis Tarafından Sağlanan Güvenlik Hizmetlerinin Güvenilirliği (Reliability of police services) Firmaların Etik Davranışları (Ethical behavior of firms) Denetleme ve Raporlama Standartlarının Etki Derecesi (Strength of auditing and reporting standards) Kurumsal Yönetişimin Etkinliği (Efficacy of corporate boards) Azınlık Durumundaki Paydaşların Çıkarlarının Korunması (Protection of minority shareholders’ interests) Yatırımcıların Korunma Derecesi (Strength of investor protection)
 • 73. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 2. Altyapı Genel Altyapı Kalitesi (Quality of overall infrastructure) Yolların Kalitesi (Quality of roads) Demiryolu Altyapısının Kalitesi (Quality of railroad infrastructure) Liman Altyapılarının Kalitesi (Quality of port infrastructure) Havayolu Taşımacılığı Altyapısının Kalitesi (Quality of air transport infrastructure) Uçaklarda mevcut yer sayısı (Available airline seat kilometers) Elektrik Arzı Kalitesi (Quality of electricity supply) Sabit Telefon Hatları (Fixed telephone lines) Cep Telefonu Abonelikleri (Mobile telephone subscriptions)
 • 74. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 3. Makroekonomik Ortam Kamu Bütçe Dengesi (Government budget balance) Ulusal Tasarruf Oranı (National savings rate) Enflasyon (Inflation*) Faiz Oranı Farklılıkları (Interest rate spread) Kamu Borcu (Government debt) Ülke Kredi Notu (Country credit rating)
 • 75. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 4. Sağlık ve İlköğretim Sıtmanın İşletme Etkisi (Business impact of malaria) Sıtma Vakası Görülme Oranı (Malaria incidence) Veremin İşletme Etkisi (Business impact of tuberculosis) Verem Vakası Görülme Oranı (Tuberculosis incidence) HIV/AIDS’in İşletme Etkisi (Business impact of HIV/AIDS) HIV’in Yaygınlığı (HIV prevalence) Bebek Ölüm Oranı (Infant mortality) Yaşam Beklentisi (Life expectancy) İlköğretimin Kalitesi (Quality of primary education) İlköğretime Kaydolma Oranı (Primary education enrollment rate)
 • 76. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 5. Yükseköğretim ve Eğitim Ortaöğretime Kaydolma Oranı (Secondary education enrollment rate) Yükseköğretime Kaydolma Oranı (Tertiary education enrollment rate) Eğitim Siteminin Kalitesi (Quality of the educational system) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin Kalitesi (Quality of math and science education) Yöneticilik ve İşletme Okullarının Kalitesi (Quality of management schools) Okullardaki İnternet Erişimi (Internet access in schools) Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Düzeyde Erişilebilirliği (Local availability of research and training services) Personel Eğitiminin Yaygınlığı (Extent of staff training)
 • 77. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 6. Mal Piyasası Etkinliği Yerli Piyasadaki Rekabet Yoğunluğu (Intensity of local competition) [Firmaların] Piyasa Hakimiyet Düzeyi (Extent of market dominance) Tekelleşme Karşıtı Politikaların Etkinliği (Effectiveness of anti-monopoly policy) Vergilendirme Yaygınlığı ve Etkisi (Extent and effect of taxation) Toplam Vergi Oranı (Total tax rate*) Şirket Kurmak için Gerekli Prosedür Sayısı (Number of procedures required to start a business*) Şirket Kurmak için Gereken Süre (Time required to start a business) Tarım Politikası Maliyetleri (Agricultural policy costs) Ticaretin Önündeki Engellerin Yaygınlığı (Prevalence of trade barriers) Ticari Tarife Oranları (Trade tariffs) Yabancı Mülkiyetin Yaygınlığı (Prevalence of foreign ownership) Doğrudan Yabancı Yatırımları Düzenleyen Kuralların [İşletme] Etkisi (Business impact of rules on FDI) Gümrük Prosedürlerinin Getirdiği Yük (Burden of customs procedures) Tüketici Odaklılılık Düzeyi (Degree of customer orientation) Tüketicinin Bilgi ve Farkındalık Düzeyi [Buyer sophistication]
 • 78. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 7. Emek Piyasası Etkinliği İşçi-İşveren İlişkilerinde İşbirliği (Cooperation in labor-employer relations) Ücret Belirlenmesinde Esneklik (Flexibility of wage determination) İstihdamın Katılığı (Rigidity of employment) İşe Alma ve İşten Çıkarma Uygulamaları (Hiring and firing practices) İşten Çıkarma Maliyetleri (Redundancy costs) Ücret ve Verimlilik (Pay and productivity) Profesyonel Yönetime Duyulan Güven (Reliance on professional management) Beyin Göçü (Brain drain) Kadınların İşgücüne Katılımı (Female participation in labor force)
 • 79. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 8. Finansal Piyasanın Gelişmişliği Finansal Hizmetlerin Erişilebilirliği (Availability of financial services) Finansal Hizmetlerin Karşılanabilirliği (Affordability of financial services) Yerel Sermaye Piyasası aracılığıyla Finansman (Financing through local equity market) Banka Kredilerine Ulaşımın Kolaylığı (Ease of access to loans) Risk Sermayesinin Erişilebilirliği (Venture capital availability) Sermaye Akışındaki Kısıtlamalar (Restriction on capital flows) Bankaların Saygınlığı (Soundness of banks) Menkul Kıymetler Borsasının Düzenlenmesi (Regulation of securities exchanges) Yasal Haklar Endeksi (Legal rights index)
 • 80. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 9. Teknolojik Hazırlık En Son Teknolojilerin Mevcudiyeti (Availability of latest Technologies) Firma Düzeyinde Teknoloji Özümseme Kapasitesi (Firm- level technology absorption) Doğrudan Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi (FDI and technology transfer) İnternet Kullanıcıları (Internet users) Geniş Bant İnternet Kullanıcıları (Broadband Internet subscriptions) Internet Bant Genişliği (Internet bandwidth)
 • 81. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 10. Piyasa Büyüklüğü İç Piyasa Büyüklüğü Endeksi (Domestic market size index) Dış Piyasa Büyüklüğü Endeksi (Foreign market size index)
 • 82. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 11. İşletme Kapsamlılığı Yerel Tedarikçi Sayısı (Local supplier quantity) Yerel Tedarikçi Kalitesi (Local supplier quality) Kümelenme Faaliyetlerinde Gelişmişlik Durumu (State of cluster development) Rekabet Üstünlüğünün Niteliği (Nature of competitive advantage) Değer Zinciri Arzı (Value chain breadth) Uluslar arası Dağılımın Kontrolü (Control of international distribution) Üretim Süreci Kapsamlılığı (Production process sophistication) Piyasalaşmaya yönelik Faaliyetlerin Yaygınlığı (Extent of marketing) Yetki Verme ve Aktarma Konusunda İsteklilik (Willingness to delegate authority)
 • 83. GCI-Endekste Yer Alan Göstergeler 12. Yenilik Yenilik Kapasitesi (Capacity for innovation) Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi (Quality of scientific research institutions) Firmaların Ar-Ge Harcamaları (Company spending on R&D) Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği (University-industry collaboration in R&D) İleri Teknoloji Ürünlerine yönelik Kamu Tedariki (Gov’t procurement of advanced tech products) Bilim insanlarının ve Mühendislerin Mevcudiyeti (Availability of scientists and engineers) Milyon Kişi Başına Kullanım Patentleri (Utility patents per million population)
 • 84. Teşekkür ederim. cakir@metu.edu.tr