SlideShare a Scribd company logo
ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО
ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
24, 25 и 27 ноември 2020 г.
Никица Кусиникова, Здружение Конект
Проектот е финансиран од
Европската Унија
Време: Тема: Опис:
Ден 1
Концепт и значење на доброто управување
Темели на ДУ  Мисија, визија и вредностите
 Лидерство, управни и извршни функции
Ден 2
ДУ во
оперативните
функции
 Спречување на судир на интереси во ГО
 Управување со човечки ресурси и
различности
 Управување со финансиите и прибирање
средства
Ден 3
ДУ во
односите кон
јавноста
 Транспарентност и отчетност
 Комуникации и застапување
Ознака за доверба и механизми за само-регулација
План за подобрување на управувањето во нашата
организација
Содржина на обуката
Транспарентност и отчетност
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
• Годишни и други извештаи
• Јавност во работењето
• Неизвршниот орган го надгледува објавувањето на
годишните извештаи
Состојбата во РСМ
Анкета со 234 ГО, Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и
отчетноста на граѓанските организации, МЦМС, 2020
Состојбата во РСМ
Анкета со 234 ГО, Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и
отчетноста на граѓанските организации, МЦМС, 2020
Состојбата во РСМ
Анкета со 234 ГО, Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и
отчетноста на граѓанските организации, МЦМС, 2020
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
• Јавно достапен годишен
извештај
• Наративен и финансиски
• Финансискиот содржи:
• Приходи
• Расходи
• Извори и висина на
финансирање
• Разбирлив начин
ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО
• Политика за јавност на информациите
• Споделување на информација за лицата што стојат зад
организацијата (неизвршни и извршни органи)
• Организацијата овозможува пристап на јавноста до:
• Статутот и статутарни акти
• Политики и процедури за финансиско работење
• Методи за прибирање на средства
• Кодекси и принципи до коишто се придржува организацијата
• Целта и посакуваните резултати на ГО – што сака да постигне во
општеството?
• Програми и проекти
• Постигнувања во изминатите години и планови за иднината
ПРИМЕР
• Конект се стреми да обезбеди јавност во своето работење така што наративните и финансиските
извештаи не подлежат на доверливост и се достапни на секој заинтересиран граѓанин. Истото се
однесува на внатрешните правила и процедури на работење. Особено се поттикнува
споделувањето на овие материјали со други здруженија за поттикнување на поголема
транспарентност и отчетност на граѓанскиот сектор.
• Следниве информации може да се сметаат како стриктно доверливи информации, кои не смеат да
бидат дадени на трета личност која не работи во организацијата, освен за информации за коишто
однапред ќе постои одобрување (од страна на извршната директорка) и коишто ќе можат да бидат
дадени во електронска форма само во заштитен ПДФ формат.
• Информации во врска со исходот од процес на доделување на грантови кои се доделуваат
или администрираат преку Конект пред истите да бидат објавени
• Предлог-проекти и тендерска документација кои Конект ги подготвува за обезбедување на
финансиска поддршка/приходи
• Професионални материјали подготвени од организацијата кои се користат за генерирање на
сопствени приходи
• Лични податоци за вработените (матичен број, број на лична карта, број на сметка во банка и
сл.),
• Договори и финансиски податоци на клиентите и приватните донатори
Комуникации и застапување
КОМУНИКАЦИИ
• ГО има политика за комуникација со јавни со
определени целни групи
• Се воздржува од невистинита, нејасна или
подведувачка комуникација со јавноста и различните
засегнати страни
• Проактивно да реагира на невистинити тврдења во
доменот на своето работење
• Организацијата е отворена за повратна информација и
коментари од засегнатите страни
ЗАСТАПУВАЊЕ
• Доколку ГО е вклучена во активности за застапување,
тие се:
во согласност со мисијата на организацијата,
се засноваат на докази и
го унапредуваат јавниот интерес.
Механизми за
саморегулација и
Ознака за доверба
ПРИЧИНИ ЗА САМО-РЕГУЛАЦИЈА
ВО ГС
• Подобрување на доброто управување, транспарентноста и
отчетноста на секторот
• Оптимизирање на улогата на ГО во создавање на јавно добро
• Зголемување на довербата во ГО
• Промовирање на добра пракса
• Креирање на покомплексни рамки за ГО без прекумерно
регулирање
• Поттикнување приватно донирање и зголемување на ресурсите
за ГО
• Заштита на донаторите
• Промовирање на ефективно и ефикасно користење на
ресурсите
РАЗЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ ЗА
САМО-РЕГУЛАЦИЈА
• Етички кодекси и кодекси на однесување
• Системи за управување со квалитетот
• Шеми за сертификација и акредитација
• Упатства
• Информативни сервиси
• Работни групи
• Награди
ПРИМЕРИ – ИНФОРМАТИВНИ
СЕРВИСИ
• TechSoup Europe/
GuideStar
• GuideStar India
• Charity Navigator
ПРИМЕРИ – ЕТИЧКИ КОДЕКСИ
• Етички кодекс на непрофитните организации во
Естонија https://heakodanik.ee/en/
ПРИМЕРИ – ЕТИЧКИ КОДЕКСИ
• European Fundraising Association https://efa-net.eu/
ПРИМЕРИ – КОДЕКСИ/УПАТСТВА
Кодекс на практики за прибирање средства на
Обединетото Кралство
https://www.fundraisingregulator.org.uk/sites/default/files/
2018-08/code-of-fundraising-practice-v1.10_0.pdf
ПРИМЕРИ – ШЕМИ ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА
• Австриски печат за квалитет
на донациите www.osgs.at
• DZI добротворен печат –
Германија
https://www.dzi.de/spenderb
eratung/the-seal-of-approval/
ПРИМЕРИ – НАГРАДИ
• Награди за транспарентност PriceWaterhouse Coopers
ОЗНАКА ЗА ДОВЕРБА
• Механизам за сертифицирање на ГО
• Независен и доброволен
• Има за цел да:
• изгради доверба во ГО помеѓу локалните донатори
• им помогне да граѓаните и компаниите да одберат доверливи
партнери и приматели на донации
• промовира принципи на саморегулација и добро работење на ГО
• Развиена на база на 20 слични механизми
• Пилот фаза: 5 ГО се стекнаа со ознаката
Развиено во соработка со Европскиот центар за непрофитно право
КАКО ФУНКЦИОНИРА ОЗНАКАТА?
• Елементи:
• Критериуми и принципи
• Проценка на усогласеност
• Механизам за имплементација
• Критериуми за подобност:
• Регистрирани ГО
• Најмалку една финансиска година
• Имаат статус, внатрешна структура и документи
• 2 нивоа на усогласеност: приходи под и над 2.500
Евра
ПРИНЦИПИ НА ДОВЕРЛИВОСТ
• 7 тематски области:
1. Мисија и вредности
2. Демократско управување
3. Финансиско управување
4. Транспарентност и известување
5. Комуникација и застапување
6. Прибирање на средства
7. Човечки ресурси
• Принципите се предизвик за малите
организации
ПРОЦЕНКА НА УСОГЛАСЕНОСТ
• Два чекори:
a) Самопроценка преку прашалник
b) Проценка на стручен одбор
• Прашалникот со придружната документација се
доставува до Конект
• Состав на одборот
• 6 лица: 2 претставника на ГО, 2 експерти за финансиско
управување и ревизија (од ревизорски компании) и 2
претставника од бизнис секторот (експертиза во односи со
јавност и човечки ресурси)
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
МЕХАНИЗМОТ
• Развиен водич за процесот и критериумите
• Не е „затворен клуб“ туку можност за подобрување и
развој
• Конект обезбедува поддршка за ГО да го достигнат
нивото на усогласеност со ознаката
• Времетраење на ознаката: 3 години, потоа се ре-
аплицира
• Постои можност за поплаки од засегнатите страни
ВИДЛИВОСТ И ПРОМОЦИЈА
• ГО може да го користат логото на нивните веб срани,
промотивни активности и активности за прибирање
средства
• Конект обезбедува видливост и дополнителна
промоција на Ознаката за доверба и на ГО
ПЛАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
УПРАВУВАЊЕТО ВО НАШАТА ГО
Област
Мисија и
вредности
Предизвик Цел
Активност
Што ќе
направиме/превземеме?
Работен план и
временска рамка
Кој што ќе направи и
до кога?
Поддршка што ни
е потребна
Неизвршни и
извршни
функции,
независност
Конфликт на
интереси
Финансиско
управување и
прибирање
средства
Транспарентност
и отчетност
Комуникација и
застапување
Човечки ресурси
и разноликост
Презентацијата е подготвена од обучувачката Никица
Кусиникова
Контакти од обучувачката: nikicak@konekt.org.mk
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk

More Related Content

What's hot

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC
 
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis
 
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis
 
Втор состанок на Платформата
Втор состанок на ПлатформатаВтор состанок на Платформата
Втор состанок на Платформата
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC
 
Искуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
Metamorphosis
 

What's hot (16)

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
 
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
 
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
 
Втор состанок на Платформата
Втор состанок на ПлатформатаВтор состанок на Платформата
Втор состанок на Платформата
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
 
Искуството на Град Скопје
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
 

Similar to Обука за добро управување - Ден 3

Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
CCMMacedonia
 
Бизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
Anastasov Kirco
 
MCP Project
MCP ProjectMCP Project
MCP Project
MASIT MACEDONIA
 
Business model
Business model Business model
Business model
Balkan Unlimited
 
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...
Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...
Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Market Com Consultancy
 
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVOODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
Viktor Kunovski
 
Професионалните стандарди како предизвик во односите со јавноста
Професионалните стандарди како предизвик во односите со јавностаПрофесионалните стандарди како предизвик во односите со јавноста
Професионалните стандарди како предизвик во односите со јавноста
Marketing365mk
 
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...
Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...
Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Повик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливостПовик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливост
Центар за институционален развој-ЦИРа
 
Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...
Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...
Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC
 
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
anjush
 
Klaster Kreativa
Klaster KreativaKlaster Kreativa
Klaster Kreativa
AvizoMC
 
Дефинирање маркетинг истражување
Дефинирање маркетинг истражувањеДефинирање маркетинг истражување
Дефинирање маркетинг истражување
buleska
 
Cv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип Лазаревски
Filip Lazarevski
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
МЦМС | MCIC
 

Similar to Обука за добро управување - Ден 3 (20)

Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
 
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
 
Бизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
 
MCP Project
MCP ProjectMCP Project
MCP Project
 
Business model
Business model Business model
Business model
 
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
 
Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...
Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...
Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC re...
 
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
 
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVOODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
 
Професионалните стандарди како предизвик во односите со јавноста
Професионалните стандарди како предизвик во односите со јавностаПрофесионалните стандарди како предизвик во односите со јавноста
Професионалните стандарди како предизвик во односите со јавноста
 
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
 
Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...
Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...
Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019...
 
Повик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливостПовик за учество_Академија за одржливост
Повик за учество_Академија за одржливост
 
Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...
Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...
Discussion paper, 4th Regional PIFC Conference for EU Enlargement Countries, ...
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
 
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
 
Klaster Kreativa
Klaster KreativaKlaster Kreativa
Klaster Kreativa
 
Дефинирање маркетинг истражување
Дефинирање маркетинг истражувањеДефинирање маркетинг истражување
Дефинирање маркетинг истражување
 
Cv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип Лазаревски
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
 

More from МЦМС | MCIC

Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
МЦМС | MCIC
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
МЦМС | MCIC
 
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
МЦМС | MCIC
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
МЦМС | MCIC
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
МЦМС | MCIC
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
МЦМС | MCIC
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
МЦМС | MCIC
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC
 

More from МЦМС | MCIC (13)

Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
 
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
 

Обука за добро управување - Ден 3

 • 1. ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 24, 25 и 27 ноември 2020 г. Никица Кусиникова, Здружение Конект Проектот е финансиран од Европската Унија
 • 2. Време: Тема: Опис: Ден 1 Концепт и значење на доброто управување Темели на ДУ  Мисија, визија и вредностите  Лидерство, управни и извршни функции Ден 2 ДУ во оперативните функции  Спречување на судир на интереси во ГО  Управување со човечки ресурси и различности  Управување со финансиите и прибирање средства Ден 3 ДУ во односите кон јавноста  Транспарентност и отчетност  Комуникации и застапување Ознака за доверба и механизми за само-регулација План за подобрување на управувањето во нашата организација Содржина на обуката
 • 4. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ • Годишни и други извештаи • Јавност во работењето • Неизвршниот орган го надгледува објавувањето на годишните извештаи
 • 5. Состојбата во РСМ Анкета со 234 ГО, Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, МЦМС, 2020
 • 6. Состојбата во РСМ Анкета со 234 ГО, Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, МЦМС, 2020
 • 7. Состојбата во РСМ Анкета со 234 ГО, Извештај за управувачките практики, за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, МЦМС, 2020
 • 8. ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ • Јавно достапен годишен извештај • Наративен и финансиски • Финансискиот содржи: • Приходи • Расходи • Извори и висина на финансирање • Разбирлив начин
 • 9. ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО • Политика за јавност на информациите • Споделување на информација за лицата што стојат зад организацијата (неизвршни и извршни органи) • Организацијата овозможува пристап на јавноста до: • Статутот и статутарни акти • Политики и процедури за финансиско работење • Методи за прибирање на средства • Кодекси и принципи до коишто се придржува организацијата • Целта и посакуваните резултати на ГО – што сака да постигне во општеството? • Програми и проекти • Постигнувања во изминатите години и планови за иднината
 • 10. ПРИМЕР • Конект се стреми да обезбеди јавност во своето работење така што наративните и финансиските извештаи не подлежат на доверливост и се достапни на секој заинтересиран граѓанин. Истото се однесува на внатрешните правила и процедури на работење. Особено се поттикнува споделувањето на овие материјали со други здруженија за поттикнување на поголема транспарентност и отчетност на граѓанскиот сектор. • Следниве информации може да се сметаат како стриктно доверливи информации, кои не смеат да бидат дадени на трета личност која не работи во организацијата, освен за информации за коишто однапред ќе постои одобрување (од страна на извршната директорка) и коишто ќе можат да бидат дадени во електронска форма само во заштитен ПДФ формат. • Информации во врска со исходот од процес на доделување на грантови кои се доделуваат или администрираат преку Конект пред истите да бидат објавени • Предлог-проекти и тендерска документација кои Конект ги подготвува за обезбедување на финансиска поддршка/приходи • Професионални материјали подготвени од организацијата кои се користат за генерирање на сопствени приходи • Лични податоци за вработените (матичен број, број на лична карта, број на сметка во банка и сл.), • Договори и финансиски податоци на клиентите и приватните донатори
 • 12. КОМУНИКАЦИИ • ГО има политика за комуникација со јавни со определени целни групи • Се воздржува од невистинита, нејасна или подведувачка комуникација со јавноста и различните засегнати страни • Проактивно да реагира на невистинити тврдења во доменот на своето работење • Организацијата е отворена за повратна информација и коментари од засегнатите страни
 • 13. ЗАСТАПУВАЊЕ • Доколку ГО е вклучена во активности за застапување, тие се: во согласност со мисијата на организацијата, се засноваат на докази и го унапредуваат јавниот интерес.
 • 15. ПРИЧИНИ ЗА САМО-РЕГУЛАЦИЈА ВО ГС • Подобрување на доброто управување, транспарентноста и отчетноста на секторот • Оптимизирање на улогата на ГО во создавање на јавно добро • Зголемување на довербата во ГО • Промовирање на добра пракса • Креирање на покомплексни рамки за ГО без прекумерно регулирање • Поттикнување приватно донирање и зголемување на ресурсите за ГО • Заштита на донаторите • Промовирање на ефективно и ефикасно користење на ресурсите
 • 16. РАЗЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ ЗА САМО-РЕГУЛАЦИЈА • Етички кодекси и кодекси на однесување • Системи за управување со квалитетот • Шеми за сертификација и акредитација • Упатства • Информативни сервиси • Работни групи • Награди
 • 17. ПРИМЕРИ – ИНФОРМАТИВНИ СЕРВИСИ • TechSoup Europe/ GuideStar • GuideStar India • Charity Navigator
 • 18. ПРИМЕРИ – ЕТИЧКИ КОДЕКСИ • Етички кодекс на непрофитните организации во Естонија https://heakodanik.ee/en/
 • 19. ПРИМЕРИ – ЕТИЧКИ КОДЕКСИ • European Fundraising Association https://efa-net.eu/
 • 20. ПРИМЕРИ – КОДЕКСИ/УПАТСТВА Кодекс на практики за прибирање средства на Обединетото Кралство https://www.fundraisingregulator.org.uk/sites/default/files/ 2018-08/code-of-fundraising-practice-v1.10_0.pdf
 • 21. ПРИМЕРИ – ШЕМИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА • Австриски печат за квалитет на донациите www.osgs.at • DZI добротворен печат – Германија https://www.dzi.de/spenderb eratung/the-seal-of-approval/
 • 22. ПРИМЕРИ – НАГРАДИ • Награди за транспарентност PriceWaterhouse Coopers
 • 23. ОЗНАКА ЗА ДОВЕРБА • Механизам за сертифицирање на ГО • Независен и доброволен • Има за цел да: • изгради доверба во ГО помеѓу локалните донатори • им помогне да граѓаните и компаниите да одберат доверливи партнери и приматели на донации • промовира принципи на саморегулација и добро работење на ГО • Развиена на база на 20 слични механизми • Пилот фаза: 5 ГО се стекнаа со ознаката Развиено во соработка со Европскиот центар за непрофитно право
 • 24. КАКО ФУНКЦИОНИРА ОЗНАКАТА? • Елементи: • Критериуми и принципи • Проценка на усогласеност • Механизам за имплементација • Критериуми за подобност: • Регистрирани ГО • Најмалку една финансиска година • Имаат статус, внатрешна структура и документи • 2 нивоа на усогласеност: приходи под и над 2.500 Евра
 • 25. ПРИНЦИПИ НА ДОВЕРЛИВОСТ • 7 тематски области: 1. Мисија и вредности 2. Демократско управување 3. Финансиско управување 4. Транспарентност и известување 5. Комуникација и застапување 6. Прибирање на средства 7. Човечки ресурси • Принципите се предизвик за малите организации
 • 26. ПРОЦЕНКА НА УСОГЛАСЕНОСТ • Два чекори: a) Самопроценка преку прашалник b) Проценка на стручен одбор • Прашалникот со придружната документација се доставува до Конект • Состав на одборот • 6 лица: 2 претставника на ГО, 2 експерти за финансиско управување и ревизија (од ревизорски компании) и 2 претставника од бизнис секторот (експертиза во односи со јавност и човечки ресурси)
 • 27. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕХАНИЗМОТ • Развиен водич за процесот и критериумите • Не е „затворен клуб“ туку можност за подобрување и развој • Конект обезбедува поддршка за ГО да го достигнат нивото на усогласеност со ознаката • Времетраење на ознаката: 3 години, потоа се ре- аплицира • Постои можност за поплаки од засегнатите страни
 • 28. ВИДЛИВОСТ И ПРОМОЦИЈА • ГО може да го користат логото на нивните веб срани, промотивни активности и активности за прибирање средства • Конект обезбедува видливост и дополнителна промоција на Ознаката за доверба и на ГО
 • 29. ПЛАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО НАШАТА ГО Област Мисија и вредности Предизвик Цел Активност Што ќе направиме/превземеме? Работен план и временска рамка Кој што ќе направи и до кога? Поддршка што ни е потребна Неизвршни и извршни функции, независност Конфликт на интереси Финансиско управување и прибирање средства Транспарентност и отчетност Комуникација и застапување Човечки ресурси и разноликост
 • 30. Презентацијата е подготвена од обучувачката Никица Кусиникова Контакти од обучувачката: nikicak@konekt.org.mk Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk