SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
1. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024
Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/04/2024 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/04/2024
Σελίδα: . . . . . . . . 8
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr
Divaux
.Η pione
Μετις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και των γεωπολιτικών
αναταραχών να κυριαρχούν στα
πρωτοσέλιδα το 2023, το να προ-
σπαθήσεινα βγάλει κανείς νόημα
για το πώς θα επηρεασθεί ο κλά
δος του λιανικού εμπορίου το 2024
καιστο μέλλον φαίνεται περισσό
τερο δύσκολο από ποτέ. Αξίζει να
αναφερθεί ότι σήμερα μια επιχεί-
ρηση λιανικής πώλησης, σχεδόν
τέσσερα χρόνια μετά την COVID,
είναι αναγκαίο να προβαίνει σετα
κτικές προσαρμογές στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες και επι-
θυμίες των καταναλωτών σε ένα
περιβάλλον αβεβαιότητας, αυξη-
μένου πληθωρισμού και υψηλών
επιτοκίων, που απομειώνει το δια-
θέσιμο εισόδημα και επιβάλλει από
πλευράς καταναλωτών μια προ-
σεκτική ιεράρχηση των δαπανών
κατανάλωσης.
Οι πιο αξιοσημείωτες τάσεις
που οι περισσότεροι αναλυτές και
επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής
διεθνώς υποστηρίζουν ότι θα βι-
ώσει η βιομηχανία λιανικής πώ
λησης καθ' όλη τη διάρκεια 2024
είναι οι τάσεις αυτές που στην ου-
σία αντικατοπτρίζουν ένα μείγμα
τεχνολογικής καινοτομίας, εξατο-
μικευμένης εμπειρίας και βιωσιμό-
τητας, με την ενσωμάτωση τόσο
του φυσικού όσο και του ψηφια-
κού χώρου πωλήσεων:
1. Τεχνολογική ενσωμάτω
ση και πολυκαναλικό εμπόριο:
Οι χώροι λιανικής πώλησης εν
σωματώνουν όλο και περισσότε-
ρο προηγμένη τεχνολογία, όπως
επαυξημένη πραγματικότητα (AR),
εικονική πραγματικότητα (VR) και
τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) . Αυτές οι
τεχνολογίες βελτιώνουν την εμπει
ρία του πελάτη, προσφέροντας
εξατομικευμένες αγορές και ελκυ
στικά περιβάλλοντα κατανάλωσης.
Οι αλλαγές που συντελούνται από
την επιβολή της τεχνητής νοημο-
σύνης καιτης ρομποτικής, από τα
πλέον θεμελιώδη συστατικά της
τέταρτης βιομηχανικής επανάστα-
σης, δοκιμάζουν τις αντιστάσεις
αναμέτρησης της λιανικής αγο-
ράς καθώς η προσαρμογή θα είναι
Οιτάσεις του κλάδου της λιανικής για το 2024
Το όριο μεταξύ online
και offline retail γίνεται
όλο και περισσότερο
μη διακριτό.
αναγκαστική, «γεννούν» όμως και
ευκαιρίες για τους εργαζομένους
να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρί
ες, να επιδιώξουν την εξειδίκευσή
τους και να αναπτύξουν νέες δε
ξιότητες που έχει ανάγκη η αγο-
ρά. Η νέα προστιθέμενη αξία που
ξεπροβάλλει από την αξιοποίηση
των εφαρμογών της τεχνητής νο
ημοσύνης θα καταστήσει εκείνες
τις επιχειρήσεις που θα την εν-
σωματώσουν στην καθημερινή
τους λειτουργία ισχυρές, ικανές
και με μεγαλύτερες αξιώσεις να
αναμετρηθούν στο πεδίο του δι-
εθνούς ανταγωνισμού με πολλα-
πλά οφέλη όχι μόνο για τις ίδιες
αλλά καιγια την εθνικήμας οικο-
νομία, αφού θα ευεργετήσουν και
το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας
μας. Όσον αφορά, δε, το πολυκα
ναλικό εμπόριο, το όριο μεταξύ
online και offline retail γίνεται
όλο και περισσότερο μη διακρι-
όλο και περισσότερο μη διακρι-
τό. Οι λιανοπωλητές προσφέρουν
ανεπανάληπτες και απρόσκοπτες
εμπειρίες σε διάφορες πλατφόρ
μες, επιτρέποντας στους πελάτες
να ψωνίζουν μέσω εφαρμογών
από το κινητό τους, εμπορικών
ιστοτόπων και σε φυσικά κατα-
στήματα, εναλλακτικά. Επίσης,
με τη βοήθεια της τεχνητής νο
ημοσύνης και των μηχανών μά-
θησης, οι αλυσίδες εφοδιασμού
γίνονταιόλο και πιο αποτελεσμα-
τικές. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερη
και πιο αξιόπιστη διαθεσιμότη-
τα προϊόντων, ενισχύοντας την
εμπειρία του πελάτη. Επιπρόσθε-
τα, η αυτοματοποίηση στο λιανικό
εμπόριο, όπως ταself-checkout, οι
ανέπαφες πληρωμές και το Buy
Now, Pay Later (BNPL), θα είναι
η καθημερινή πραγματικότητα
της λιανικής.
2. Εξατομίκευση και εμπειρία:
Αξιοποιώντας την ανάλυση δεδο-
Των ΘΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ καιΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ
Η επόμενη ημέρα του λιανεμπορίου περιλαμβάνει ένα μείγμα τεχνολογικής
καινοτομίας, εξατομικευμένης εμπειρίας και βιωσιμότητας
,με την ενσωμάτ
τωση τόσο του φυσικού όσο και του ψηφιακού χώρου πωλήσεων.
μένωνκαι την τεχνητή νοημοσύ-
vn, οι λιανοπωλητές είναι σε θέση
να προσφέρουν απολύτως εξατο-
μικευμένες εμπειρίες αγορών. Βά-
σει προσαρμοσμένων προτάσεων
σχετικά με τις αγοραστικές συνή
θειες, το στοχευμένο μάρκετινγκ
και την εξατομίκευση, η εξυπη-
ρέτηση του πελάτη καταναλωτή
ρέτηση του πελάτη καταναλωτή
γίνεται πλέον ο κανόνας. Οσον
αφορά τώρα την εμπειρίαλιανικής
πώλησης, τα ίδια τα καταστήματα
γίνονται προορισμοί εμπειριών,
και όχι μόνο αγορών. Αυτό περι-
λαμβάνει εκδηλώσεις στο κατά-
στημα, διαδραστικές οθόνες και
δραστηριότητες αναψυχής που
δημιουργούν ένα πιο ελκυστικό
περιβάλλον αγορών.
3. Εστίαση στην υγεία και την
ευεξία: Η τάση υγείας και ευεξίας
θα συνεχιστεί, με δραστηριότητες
αναψυχής και προϊόντα που εστι
άζουν στηνψυχική και τη σωματι-
κή ευεξία. Αυτό προϋποθέτει ένα
περιβάλλον λιανικού εμπορίου που
σχετίζεται μετηνάθληση και την
ευεξία, και με την εστίαση προ-
σανατολισμένη σε έναν υγιεινό
τρόπο ζωής.
4. Βιώσιμες και ηθικές πρακτι-
κές – Στρατηγική πράσινου μάρ-
κετινγκ: Οι καταναλωτές, είναι
αλήθεια, είναι περισσότερο ευαι-
σθητοποιημένοι με το περιβάλλον,
αυξάνοντας τη ζήτηση για βιώσι-
μα προϊόντα. Οι λιανοπωλητές με
τη σειρά τους επικεντρώνονται
σε «ηθικούς» προμηθευτές που
κάνουν χρήση βιώσιμων υλικών
και με φιλικές προς το περιβάλλον
πρακτικές. Το πράσινο ή περιβαλ-
λοντικό μάρκετινγκ έχει στον πυ
ρήνα του δύο βασικά στοιχεία. Το
ρήνα του δύο βασικά στοιχεία. Το
πρώτο, να ικανοποιήσει τις ανά
γκες του καταναλωτικού κοινού
με ποιοτικά προϊόντα που διαρκώς
θα καλυτερεύουν και θα βελτιώ
σουν τηζωή του. Το δεύτερο, αυτά
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
παράγονται να έχουν κατά την
παραγωγή και τη μεταφορά τους
ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Στηρίζει δηλαδή
τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα
τους, αλλά ταυτόχρονα ενσωμα-
τώνει σε αυτά την περιβαλλοντι-
κή προστασία.
5. Μεταβαλλόμενες προσδοκίες
των καταναλωτών και νέα γενιά
καταναλωτών: Ενα υποπροϊόν της
πανδημίας ήταν μια εντελώς νέα
ομάδα καταναλωτών που άρχισαν
να πειραματίζονται με το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο ως τρόπο αλληλεπί-
δρασης με το λιανικό εμπόριο. Η
αλλαγή που βλέπουμε είναι ότι ο
τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι
ψωνίζουν σε φυσικά καταστήμα-
τα έχει αλλάξει. Τώρα περιμένουν
INTIME
περισσότερα από τις εμπειρίες
τους στο κατάστημα, καθώς έχουν
συνηθίσει στις βολικές και ευέλι
κτες επιλογές που προσφέρουν οι
ψηφιακές πλατφόρμες. Οι κατα-
ναλωτές θέλουν να μπορούν να
αλληλοεπιδρούν με τα καταστή
ματα με νέους τρόπους, συμπερι-
λαμβανομένης της δυνατότητας
αναζήτησης, φιλτραρίσματος και
εύρεσης προϊόντων στο φυσικό
κατάστημα, με τονίδιο τρόπο που
το κάνουν online. Οι καταναλωτές
είναι περισσότερο επιφυλακτικοί
και συγκρατημένοι, δέκτες μαζι-
κής πληροφόρησης από πολυκα
ναλικά συστήματα ενημέρωσης
και με διαφορετικότητα αντιλή-
ψεων ως προς την προσέγγιση
εταιρειών για αγορές προϊόντων,
ως προς τη διαβάθμιση κριτηριο-
ποίησης των επιλογών που κάνουν
αλλά και ως προς τηνενσωμάτωση
βασικών προαπαιτουμένων που
πρέπει να πληρούν οι εταιρείες
σε όρους κοινωνικής υπευθυνό
τητας, π.χ. η συσχέτιση εταιρικής
δράσης με περιβαλλοντική ευαι-
σθησία, η διασύνδεσή της με βι-
ώσιμα χαρακτηριστικά, με θέματα
κοινωνικής ευαισθησίας, η προ-
σήλωση σε ζητήματα της ελλη-
νικής οικονομίας, το μάνατζμεντ
νικής οικονομίας, το μάνατζμεντ
της επιχείρησης και η οργάνωσή
της να υπηρετεί ανώτερους σκο-
πούς και να λειτουργεί με όρους
αυξημένης κοινωνικής ευθύνης.
Οσον αφορά τη νέα γενιά κατα-
ναλωτών, συμπεριφέρονται δια-
φορετικά από τους γονείς ή τους
παππούδες τους, δεν εξαρτώνται
από το αυτοκίνητο, νοιάζονται για
το περιβάλλον, θέλουν να κατανα-
λώνουν πιο υπεύθυνα και μοιρά-
αζονται τηζωή τους στα κοινωνικά
δίκτυα. Πώς όμως μεταφράζουμε
αυτές τις προσδοκίες; Ακόμη κι αν
τα προϊόντα είναι ορατά στο Δια-
δίκτυο και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, απλά όμως ζητήματα
μπορούν να αποτελέσουν εμπό-
διο για τους νεότερους πελάτες
που δεν οδηγούν αυτοκίνητογια
να προσεγγίσουν ένα φυσικό και
τάστημα.
- MOTOX Crav
κές επιχειρήσεων: Πολλά σήμα-
τα (brands) θα καταλαμβάνουν όλο
καιπερισσότερο φυσικούςχώρους
όχι ως κανάλι συναλλαγών καιδια-
νομής, αλλά ως πλατφόρμα μέσων
δικτύωσης και κοινωνικών χώρων.
Αν οι ιδιοκτήτες εμπορικών χώ
ρων αναπτύξουν στρατηγικές για
να φιλοξενήσουν τέτοια σήματα,
αυτό θα ανοίξει μακροπρόθεσμες
ευκαιρίες με σήματα και επιχειρή-
σεις που δεν έχουν εξετάσει που
τέ πριν τον φυσικό χώρο για την
ανάπτυξή τους. Ετσι, το 2024 θα
φέρει πιο ολοκληρωμένα μοντέ
λα λιανικής που ενσωματώνουν
προηγμένη τεχνολογία, σε συν-
δυασμό και με βιωματικά μοντέλα
λιανικής. Με μια νέα γενιά ευφυ
ών καταναλωτών που θα γίνεται
πιο απαιτητική όσον αφορά την
εμπειρία, την αξία και τη βιωσι-
μότητα, μέσα σε ένα οικονομικό
περιβάλλον που θα απαιτήσει και
λύτερη ιεράρχηση στις δαπάνες,
το μέλλον του λιανικού εμπορίου
θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Ση-
μειωτέον επίσης ότι θα υπάρχει
αυξανόμενη έμφαση στην τοπική
κοινωνία και σε χώρους λιανικής
πώλησης με επίκεντρο την κοινό-
τητα, υποστηρίζοντας τις μικρές
τοπικές επιχειρήσεις και τη δη-
μιουργία κοινοτικών κόμβων για
αναψυχή και ψώνια.
Ετσι, το 2024 θα φέρει πιο ολο
κληρωμένα μοντέλα λιανικής που
ενσωματώνουν προηγμένη τε
χνολογία, σε συνδυασμό με βιω-
ματικά μοντέλα λιανικής. Μεμια
νέα γενιά ευφυών καταναλωτών
που θα γίνεται πιο απαιτητική
όσον αφορά την εμπειρία, την
αξία καιτη βιωσιμότητα, μέσα σε
ένα οικονομικό περιβάλλον που
θα απαιτήσει καλύτερη ιεράρχη-
ση στις δαπάνες, το μέλλον του
λιανικού εμπορίου θα συνεχίσει
να εξελίσσεται.
Ο κ. Θάνος Ευθυμιόπουλος είναι
σύμβουλος διοίκησης Developments της
Sonae Sierra.
Ο κ. Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπλ.
αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ, Premium member
6. Μεταβαλλόμενες πρακτι- Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

More Related Content

More from Antonis Zairis

Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς |  Fina...Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς |  Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Antonis Zairis
 
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Antonis Zairis
 
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostΠολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Antonis Zairis
 
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
Antonis Zairis
 
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Antonis Zairis
 
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ΛιανικήςΤεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Antonis Zairis
 
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Antonis Zairis
 
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκ
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκΒιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκ
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκ
Antonis Zairis
 
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOSTΝέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
Antonis Zairis
 
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
Antonis Zairis
 

More from Antonis Zairis (20)

Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business ReviewFast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
Fast- moving retail in the new demanding era | European Business Review
 
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector  | European ...Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector  | European ...
Artificial intelligence and competitiveness in the retail sector | European ...
 
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς |  Fina...Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς |  Fina...
Η σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της λιανικής αγοράς | Fina...
 
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
Πυλώνες δυναμικής ανάπτυξης και πιθανές απειλές για την Ελλάδα και την Μαγνησ...
 
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpostΠολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
Πολιτισμικό υπόβαθρο και πνεύμα επιχειρείν στη λιανική - huffingtonpost
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
 
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίαςΗ λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
Η λιανική στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας
 
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
2024: Χρονιά ορόσημο για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία - HuffPost Greece
 
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της ΚυριακήςΗ εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
Η εύστροφη λιανική στη νέα απαιτητική εποχή - Καθημερινή της Κυριακής
 
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
Άρθρο Ζαΐρη -Λεμονάκη Συνέργειες για το Μέλλον - Τεχνολογική Σύμπραξη, Εκπαίδ...
 
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότηταΑλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
Αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας με στόχευση στην κοινωνική υπευθυνότητα
 
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑΤο ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
Το ελληνικό εμπόριο πυλώνας δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης - ΤΑ ΝΕΑ
 
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ΛιανικήςΤεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
Τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Λιανικής
 
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
Η νέου τύπου, έξυπνη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η επόμενη μέρα - Καθημερ...
 
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκ
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκΒιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκ
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στρατηγική «πράσινου» μάρκετινγκ
 
The breath of the investment grade and the unpredictability of inflation - Eu...
The breath of the investment grade and the unpredictability of inflation - Eu...The breath of the investment grade and the unpredictability of inflation - Eu...
The breath of the investment grade and the unpredictability of inflation - Eu...
 
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOSTΝέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
 
Η ανάσα της επενδυτικής βαθμίδας - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η ανάσα της επενδυτικής βαθμίδας - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΗ ανάσα της επενδυτικής βαθμίδας - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η ανάσα της επενδυτικής βαθμίδας - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
 
Two critical areas in the economy - European Business Review
Two critical areas in the economy - European Business ReviewTwo critical areas in the economy - European Business Review
Two critical areas in the economy - European Business Review
 

Οι τάσεις του κλάδου της λιανικής για το 2024 - Καθημερινή της Κυριακής

  • 1. 1. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .21/04/2024 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/04/2024 Σελίδα: . . . . . . . . 8 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Divaux .Η pione Μετις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των γεωπολιτικών αναταραχών να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα το 2023, το να προ- σπαθήσεινα βγάλει κανείς νόημα για το πώς θα επηρεασθεί ο κλά δος του λιανικού εμπορίου το 2024 καιστο μέλλον φαίνεται περισσό τερο δύσκολο από ποτέ. Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα μια επιχεί- ρηση λιανικής πώλησης, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την COVID, είναι αναγκαίο να προβαίνει σετα κτικές προσαρμογές στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και επι- θυμίες των καταναλωτών σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, αυξη- μένου πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων, που απομειώνει το δια- θέσιμο εισόδημα και επιβάλλει από πλευράς καταναλωτών μια προ- σεκτική ιεράρχηση των δαπανών κατανάλωσης. Οι πιο αξιοσημείωτες τάσεις που οι περισσότεροι αναλυτές και επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής διεθνώς υποστηρίζουν ότι θα βι- ώσει η βιομηχανία λιανικής πώ λησης καθ' όλη τη διάρκεια 2024 είναι οι τάσεις αυτές που στην ου- σία αντικατοπτρίζουν ένα μείγμα τεχνολογικής καινοτομίας, εξατο- μικευμένης εμπειρίας και βιωσιμό- τητας, με την ενσωμάτωση τόσο του φυσικού όσο και του ψηφια- κού χώρου πωλήσεων: 1. Τεχνολογική ενσωμάτω ση και πολυκαναλικό εμπόριο: Οι χώροι λιανικής πώλησης εν σωματώνουν όλο και περισσότε- ρο προηγμένη τεχνολογία, όπως επαυξημένη πραγματικότητα (AR), εικονική πραγματικότητα (VR) και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) . Αυτές οι τεχνολογίες βελτιώνουν την εμπει ρία του πελάτη, προσφέροντας εξατομικευμένες αγορές και ελκυ στικά περιβάλλοντα κατανάλωσης. Οι αλλαγές που συντελούνται από την επιβολή της τεχνητής νοημο- σύνης καιτης ρομποτικής, από τα πλέον θεμελιώδη συστατικά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστα- σης, δοκιμάζουν τις αντιστάσεις αναμέτρησης της λιανικής αγο- ράς καθώς η προσαρμογή θα είναι Οιτάσεις του κλάδου της λιανικής για το 2024 Το όριο μεταξύ online και offline retail γίνεται όλο και περισσότερο μη διακριτό. αναγκαστική, «γεννούν» όμως και ευκαιρίες για τους εργαζομένους να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρί ες, να επιδιώξουν την εξειδίκευσή τους και να αναπτύξουν νέες δε ξιότητες που έχει ανάγκη η αγο- ρά. Η νέα προστιθέμενη αξία που ξεπροβάλλει από την αξιοποίηση των εφαρμογών της τεχνητής νο ημοσύνης θα καταστήσει εκείνες τις επιχειρήσεις που θα την εν- σωματώσουν στην καθημερινή τους λειτουργία ισχυρές, ικανές και με μεγαλύτερες αξιώσεις να αναμετρηθούν στο πεδίο του δι- εθνούς ανταγωνισμού με πολλα- πλά οφέλη όχι μόνο για τις ίδιες αλλά καιγια την εθνικήμας οικο- νομία, αφού θα ευεργετήσουν και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας. Όσον αφορά, δε, το πολυκα ναλικό εμπόριο, το όριο μεταξύ online και offline retail γίνεται όλο και περισσότερο μη διακρι- όλο και περισσότερο μη διακρι- τό. Οι λιανοπωλητές προσφέρουν ανεπανάληπτες και απρόσκοπτες εμπειρίες σε διάφορες πλατφόρ μες, επιτρέποντας στους πελάτες να ψωνίζουν μέσω εφαρμογών από το κινητό τους, εμπορικών ιστοτόπων και σε φυσικά κατα- στήματα, εναλλακτικά. Επίσης, με τη βοήθεια της τεχνητής νο ημοσύνης και των μηχανών μά- θησης, οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονταιόλο και πιο αποτελεσμα- τικές. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερη και πιο αξιόπιστη διαθεσιμότη- τα προϊόντων, ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη. Επιπρόσθε- τα, η αυτοματοποίηση στο λιανικό εμπόριο, όπως ταself-checkout, οι ανέπαφες πληρωμές και το Buy Now, Pay Later (BNPL), θα είναι η καθημερινή πραγματικότητα της λιανικής. 2. Εξατομίκευση και εμπειρία: Αξιοποιώντας την ανάλυση δεδο- Των ΘΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ καιΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ Η επόμενη ημέρα του λιανεμπορίου περιλαμβάνει ένα μείγμα τεχνολογικής καινοτομίας, εξατομικευμένης εμπειρίας και βιωσιμότητας ,με την ενσωμάτ τωση τόσο του φυσικού όσο και του ψηφιακού χώρου πωλήσεων. μένωνκαι την τεχνητή νοημοσύ- vn, οι λιανοπωλητές είναι σε θέση να προσφέρουν απολύτως εξατο- μικευμένες εμπειρίες αγορών. Βά- σει προσαρμοσμένων προτάσεων σχετικά με τις αγοραστικές συνή θειες, το στοχευμένο μάρκετινγκ και την εξατομίκευση, η εξυπη- ρέτηση του πελάτη καταναλωτή ρέτηση του πελάτη καταναλωτή γίνεται πλέον ο κανόνας. Οσον αφορά τώρα την εμπειρίαλιανικής πώλησης, τα ίδια τα καταστήματα γίνονται προορισμοί εμπειριών, και όχι μόνο αγορών. Αυτό περι- λαμβάνει εκδηλώσεις στο κατά- στημα, διαδραστικές οθόνες και δραστηριότητες αναψυχής που δημιουργούν ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον αγορών. 3. Εστίαση στην υγεία και την ευεξία: Η τάση υγείας και ευεξίας θα συνεχιστεί, με δραστηριότητες αναψυχής και προϊόντα που εστι άζουν στηνψυχική και τη σωματι- κή ευεξία. Αυτό προϋποθέτει ένα περιβάλλον λιανικού εμπορίου που σχετίζεται μετηνάθληση και την ευεξία, και με την εστίαση προ- σανατολισμένη σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 4. Βιώσιμες και ηθικές πρακτι- κές – Στρατηγική πράσινου μάρ- κετινγκ: Οι καταναλωτές, είναι αλήθεια, είναι περισσότερο ευαι- σθητοποιημένοι με το περιβάλλον, αυξάνοντας τη ζήτηση για βιώσι- μα προϊόντα. Οι λιανοπωλητές με τη σειρά τους επικεντρώνονται σε «ηθικούς» προμηθευτές που κάνουν χρήση βιώσιμων υλικών και με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Το πράσινο ή περιβαλ- λοντικό μάρκετινγκ έχει στον πυ ρήνα του δύο βασικά στοιχεία. Το ρήνα του δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο, να ικανοποιήσει τις ανά γκες του καταναλωτικού κοινού με ποιοτικά προϊόντα που διαρκώς θα καλυτερεύουν και θα βελτιώ σουν τηζωή του. Το δεύτερο, αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται να έχουν κατά την παραγωγή και τη μεταφορά τους ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στηρίζει δηλαδή τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους, αλλά ταυτόχρονα ενσωμα- τώνει σε αυτά την περιβαλλοντι- κή προστασία. 5. Μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών και νέα γενιά καταναλωτών: Ενα υποπροϊόν της πανδημίας ήταν μια εντελώς νέα ομάδα καταναλωτών που άρχισαν να πειραματίζονται με το ηλεκτρο- νικό εμπόριο ως τρόπο αλληλεπί- δρασης με το λιανικό εμπόριο. Η αλλαγή που βλέπουμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν σε φυσικά καταστήμα- τα έχει αλλάξει. Τώρα περιμένουν INTIME περισσότερα από τις εμπειρίες τους στο κατάστημα, καθώς έχουν συνηθίσει στις βολικές και ευέλι κτες επιλογές που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες. Οι κατα- ναλωτές θέλουν να μπορούν να αλληλοεπιδρούν με τα καταστή ματα με νέους τρόπους, συμπερι- λαμβανομένης της δυνατότητας αναζήτησης, φιλτραρίσματος και εύρεσης προϊόντων στο φυσικό κατάστημα, με τονίδιο τρόπο που το κάνουν online. Οι καταναλωτές είναι περισσότερο επιφυλακτικοί και συγκρατημένοι, δέκτες μαζι- κής πληροφόρησης από πολυκα ναλικά συστήματα ενημέρωσης και με διαφορετικότητα αντιλή- ψεων ως προς την προσέγγιση εταιρειών για αγορές προϊόντων, ως προς τη διαβάθμιση κριτηριο- ποίησης των επιλογών που κάνουν αλλά και ως προς τηνενσωμάτωση βασικών προαπαιτουμένων που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες σε όρους κοινωνικής υπευθυνό τητας, π.χ. η συσχέτιση εταιρικής δράσης με περιβαλλοντική ευαι- σθησία, η διασύνδεσή της με βι- ώσιμα χαρακτηριστικά, με θέματα κοινωνικής ευαισθησίας, η προ- σήλωση σε ζητήματα της ελλη- νικής οικονομίας, το μάνατζμεντ νικής οικονομίας, το μάνατζμεντ της επιχείρησης και η οργάνωσή της να υπηρετεί ανώτερους σκο- πούς και να λειτουργεί με όρους αυξημένης κοινωνικής ευθύνης. Οσον αφορά τη νέα γενιά κατα- ναλωτών, συμπεριφέρονται δια- φορετικά από τους γονείς ή τους παππούδες τους, δεν εξαρτώνται από το αυτοκίνητο, νοιάζονται για το περιβάλλον, θέλουν να κατανα- λώνουν πιο υπεύθυνα και μοιρά- αζονται τηζωή τους στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς όμως μεταφράζουμε αυτές τις προσδοκίες; Ακόμη κι αν τα προϊόντα είναι ορατά στο Δια- δίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλά όμως ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν εμπό- διο για τους νεότερους πελάτες που δεν οδηγούν αυτοκίνητογια να προσεγγίσουν ένα φυσικό και τάστημα. - MOTOX Crav κές επιχειρήσεων: Πολλά σήμα- τα (brands) θα καταλαμβάνουν όλο καιπερισσότερο φυσικούςχώρους όχι ως κανάλι συναλλαγών καιδια- νομής, αλλά ως πλατφόρμα μέσων δικτύωσης και κοινωνικών χώρων. Αν οι ιδιοκτήτες εμπορικών χώ ρων αναπτύξουν στρατηγικές για να φιλοξενήσουν τέτοια σήματα, αυτό θα ανοίξει μακροπρόθεσμες ευκαιρίες με σήματα και επιχειρή- σεις που δεν έχουν εξετάσει που τέ πριν τον φυσικό χώρο για την ανάπτυξή τους. Ετσι, το 2024 θα φέρει πιο ολοκληρωμένα μοντέ λα λιανικής που ενσωματώνουν προηγμένη τεχνολογία, σε συν- δυασμό και με βιωματικά μοντέλα λιανικής. Με μια νέα γενιά ευφυ ών καταναλωτών που θα γίνεται πιο απαιτητική όσον αφορά την εμπειρία, την αξία και τη βιωσι- μότητα, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που θα απαιτήσει και λύτερη ιεράρχηση στις δαπάνες, το μέλλον του λιανικού εμπορίου θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Ση- μειωτέον επίσης ότι θα υπάρχει αυξανόμενη έμφαση στην τοπική κοινωνία και σε χώρους λιανικής πώλησης με επίκεντρο την κοινό- τητα, υποστηρίζοντας τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις και τη δη- μιουργία κοινοτικών κόμβων για αναψυχή και ψώνια. Ετσι, το 2024 θα φέρει πιο ολο κληρωμένα μοντέλα λιανικής που ενσωματώνουν προηγμένη τε χνολογία, σε συνδυασμό με βιω- ματικά μοντέλα λιανικής. Μεμια νέα γενιά ευφυών καταναλωτών που θα γίνεται πιο απαιτητική όσον αφορά την εμπειρία, την αξία καιτη βιωσιμότητα, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που θα απαιτήσει καλύτερη ιεράρχη- ση στις δαπάνες, το μέλλον του λιανικού εμπορίου θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Ο κ. Θάνος Ευθυμιόπουλος είναι σύμβουλος διοίκησης Developments της Sonae Sierra. Ο κ. Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπλ. αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ, Premium member 6. Μεταβαλλόμενες πρακτι- Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.