SlideShare a Scribd company logo
Відділ культури Дарницької районної в місті Киюві
державної адміністрації
Централізована бібліотечна система Дарницького району
Бібліотека ім. Миколи Руденка
Економіка
та
держава
Інформаційний покажчик
журнальних та газетних статей
за 2020 рік
Київ, 2021
2
33
Е 45
Економіка та держава : інформаційний покажчик
журнальних та газетних статей за 2020 рік / укладач
Т. Ф. Вітенчук, З. О. Гранкіна. – Київ, 2021. – 41 с.
Даний інформаційний покажчик вклячаю
публікації з питань економіки періодичних видань, що
надійшли до бібліотеки в 2020 році. Статті подаятьсѐ в
логічній послідовності. В межах розділу матеріал розміщено
в алфавітному порѐдку. Додаютьсѐ покажчик авторів,
укладників.
Випуск «Економіка та держава» № 26 розрахований на
студентів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, економістів, наукових
працівників. А також вчителів та бібліотечних працівників.
Укладач : Гранкіна З. О.
Комп’ятерний набір : Вітенчук Т. Ф.
3
Ідеї економістів …мають насправді
Набагато більше значення, ніж
прийнято думати.
Саме вони і правлять світом.
Дж. М. Кейс
І. Економічна теорія. Загальні питання економіки.
1. Остропольска, Є. В. Розробка загальнонаціональної стратегії
формуваннѐ інтелектуального капіталу України /
Є. В. Остропольска // Економіка та держава. – 2020. - № 1. – С. 78-
82.
2. Чернецька, Л. В. Лядський чинник в економічному зростанні /
Л. В. Чернецька //Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 149-
153.
Глобалізація.
3. Колодко, Г. В. Економіка нового прагматизму : тотожність, мета,
методи.[ глобалізаціѐ] / Г. В. Колодко // Економіка України. –
2020. – № 2. – С. 3-23.
Науково-технічний прогрес.
4. Морозов, О. Перші знаки 7-го технологічного устроя-це проѐви
потужної свідомості практичного розуму фахівців у складі
продуктивних сил соціально-економічних систем / О. Мороз,
М. Долѐ // Економіст. – 2020. – № 12. – С. 7-19.
4
5. Решетнѐк, О. І. Сценарне моделяваннѐ розвитку наукового
потенціалу в Україні / О. І. Решентѐк // Економіка та держава. –
2020. – № 10. – С. 73-79.
II. Управління економікою. Менеджмент.
Маркетинг.
6. Василига, С. М. Понѐттѐ стратегії розвитку підприюмства /
С. М. Василига // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 121-
125.
7. Ганиев, Х. И. оглы. Особенности организации инфраструктуры в
условиѐ диверсификации национальной экономики / Х. И. оглы
Ганиев // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 87-91.
8. Демчук, Н. І. Антикризове управліннѐ підприюмством з
використаннѐм інструментів реінжинірингу / Н. І. Демчук //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 29-32.
9. Дунська, А. Р. Сценарне плануваннѐ розвитку міжнародної
діѐльності підприюмства в умовах нестабільної кон’янктури
ринку / А. О. Дунська, Д. І. Антоненко // Економіка та держава. –
№ 11. – С. 19-23.
10. Жалдак, Г. П. Процеси приватизації та розвиток економіки
України / Г. П. Жалдак, М. Р. Красовська // Економіка та
держава. – 2020. – № 11. – С. 96-100.
11. Косова, Т. Д. Діагностика і регуляваннѐ фінансового
потенціалу суб’юктів господаряваннѐ в системі стратегічного
антикризового управліннѐ в системі стратегічного антикризового
управліннѐ / Т. Д. Косова та ін. // Економіка та держава. – 2020. –
№ 4. – С. 14-18.
5
12. Пелех, О. Б. Модель структурної політики України та
структурної політики України та структурно-темпоральний аналіз /
О. Б. Пелех // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 85-89.
13. Пустовий, Р. Ф. Воздействие институциональних факторов и
рисков политической нестабильности на экономику государства /
Р. Ф. Пустовийт, О. В. Куклин // Економіка України. – 2020. – № 2. –
С. 24-44.
Кластерна політика
14. Шушкова, Ю. В. Новий методичний підхід до аналізуваннѐ
регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку
економіки України на основі кластеризації / Ю. В. Шушкова //
Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 90-94.
Конкуренція
15. Головащук, Ю. О. Особливості формуваннѐ стратегії
підвищеннѐ конкурентоспроможності підприюмства на основі
парадигми інноваційного розвитку / Ю.О. Головчук,
Г. О. Пчелѐнська // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 66-
70.
16. Денисенко, М. П. Конкурентоспроможність підприюмництва в
умовах інноваційно- інвестиційної модернізації економіки /
М. П. Денисенко та ін. //Економіка та держава. – 2020. – № 4. –
С. 19-24.
6
Корпоративні системи управління
17. Гуторов, А. О. Корпорації в суспільно-економічній системі :
концептуально-теоретичний дискурс [корпоративні відносини] /
А. О. Гуторов // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 4-10.
Інформаційні технології в економіці та
управлінні
18. Лупак, Р. Л. Стратегічне програмуваннѐ держаної політики
цифровізації реального сектору економіки України / Р. Л. Лупак,
Т. Ф. Штець // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 33-39.
19. Мартиняк, О. А. Основні напрѐми формуваннѐ інформаційної
прозорості державного урѐдуваннѐ в Україні / О. А. Мартиняк //
Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 11-16.
20. Піжук, О. І. Національний індекс цифрової трансформації
економіки : формуваннѐ системи показників та методика
розрахунку / О. І. Піжук // Економіка та держава. – 2020. – № 11. –
С. 63-68.
21. Скрипник, С. В. Особливості автоматизації обліку підприюмств у
сучасних умовах / С. В. Скрипник та ін. // Економіка та держава. –
2020. – № 10. – С. 39-45.
III. Облік. Ревізія і контроль. Аудит.
22. Гамова, О. В. Удосконаленнѐ обліку та контроля заробітної
плати на ПАТ «Запоріжсталь» / О. В. Гамова // Економіка та
держава. – 2020. – № 2. – С. 95-100.
7
23. Дробѐзко, С. І. Організаціѐ бухгалтерського обліку заробітної
плати працівників підприюмства / С. І. Дробѐзко // Економіка та
держава. – 2020. – № 1. – С. 4-8.
24. Михалків, А. А. Внутрішній контроль процесу господаряваннѐ;
проблеми організації / А. А. Михалків, Т.В. Косташ // Економіка та
держава. – 2020. – № 1. – С. 61-65.
Аудит
25. Макаренко, А. П. Удосконаленнѐ аудиту нарахуваннѐ
заробітної плати на підприюмстві / А. П. Макаренко, К. О. Кацай //
економік та держава. – 2020. – № 1. – С. 40-45.
26. Меліхова, Т. О. Удосконаленнѐ методичних підходів до аудиту
надходженнѐ основних засобів длѐ підвищеннѐ рівнѐ економічної
безпеки підприюмства / Т. О. Меліхова, О. В. Гребеняк //
Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 27-32.
27. Меліхова. Т. О. Удосконаленнѐ обліку і аудиту
адміністративних витрат підприюмства / Т. О. Меліхова,
М. П. Шишига // Еокноміка та держава. – 2020. – № 11. – С. 28-34.
IV. Економіка праці трудовий потенціал.
Підготовка кадрів. Безробіття.
28. Зленко, Н. М. Сучасні тенденції на ринку праці в Україні та
вплив на них демографічних процесів / Н. М. Зленко та ін. //
Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 56-62.
29. Наливайко, Т. Л. Аналіз дисертаційних досліджень в сфере
управліннѐ персоналом / Т. Л. Наливайко // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 165-170.
8
30. Олійник. А. С. та ін. Конкурентоспроможність персоналу ѐк
складова ефективної діѐльності підприюмства / А. С. Олійник та
ін. // Економіка та держава. – 2020. – №1. – С. 97-101.
31. Стасів, О. Ф. Проблеми та напрѐми модернізації соціально-
трудових відносин і сфери зайнѐтості сільського населеннѐ
України / Стасів. О. Ф. та ін. //Економіка та держава. – 2020. –
33. – С. 71-76.
32. Федоренко, С. В. Державне регуляваннѐ охорони праці на
підприюмствах. Установах та організаціѐх / С. В. Федоренко //
Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 68-72.
Безробіття
33. Допомога по безробіття 2020: умови отриманнѐ і розмір
виплат [коментар] //Соціальний захист сьогодні. – 2020. – № 1-2. –
С. 53-56.
34. Липчук, В. В. NEET – нове соціально-економічне ѐвище
[молодь котра не навчаютьсѐ, не працяю, безробіттѐ] /
В. В. Липчук // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 56-67.
Трудова міграція
35. Дідківська, Л. В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції в
Україні / Л. В. Дідківська // Економіка України. – 2020. – № 3. –
С. 65-76.
36. Косенко, О. Стратегіѐ міграції : поглѐд на проблему /
О. Косенко // Працѐ та зарплата. – 2020. – № 9 (4 березнѐ). – С. 2-
3.
9
37. Ніколаюць, К. М. Мотиваційні чинники зовнішньої трудової
міграції населеннѐ України / К. М. Ніколаюць та ін. //Економіка та
держава. – 2020. – № 10. – С. 34-38.
38. Смалійчук, Г. В. Основні тенденції та перспективи взаюмодії
України із країнами близького сходу ; Північної Африки у контексті
зовнішньої циркулѐрної міграції інтернаціональних працівників /
Г. В. Смалійчук, О. В. Субочев // Економіка та держава. – 2020. –
№ 10. – С. 84-88.
Зарубіжний досвід
39. Агаѐрова, А. А. О некоторых аспектах политики регулированиѐ
международной миграции / А. А. Агаѐрова // Економіка України. –
2020. – № 3. – С. 77-83.
40. Дон, О. Д. Вплив міжнародної трудової міграції на світовий
ринок праці / О. Д. Дон // Економіка та держава. – 2020. – № 11. –
С. 106-111.
V. Фінанси. Інвестиції. Цінні папери. Фінансові
установі.
41. Бойко, В. П. Асиметрії глобального фінансового ринку та
поширеннѐ криптовалят / В. П. Бойко // Економіка та держава. –
2020. – № 1. – С. 115-120.
42. Бондаренко, Н. м. Вплив змін валятних курсів на фінансову
звітність підприюмства / Н. М. Бондаренко, А. Г. Байюр //
Економіка та держава. – № 3. – С. 115-120.
10
43. Бублик, Є. О. Узгодженнѐ макропруденційної політики та
монетарного регуляваннѐ в умовах фінансової відкритості /
Є. О. Бублик // Економіка та держава. – № 3. – С. 61-65.
44. Єрешко, Ю.О. Теоріѐ модернізації ѐк концептуальна засада
формуваннѐ фінансової політики підприюмства / Ю.О. Єрешко,
В. Р. Товмасѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 41-46.
45. Журавльова, Т. О. Формуваннѐ фінансових ресурсів
підприюмства в умовах кризи / Т. О. Журавльова // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 42-45.
46. Кобелѐ, М. Я. Теоретичні положеннѐ та суть фінансової
політики держави / М. Я. Кобелѐ // Економіка та держава. –
2020. – № 3. – С. 160-164.
47. Кузьменко, О. В. Сценарії реформуваннѐ національної системи
фінансового моніторингу / О. В. Кузьменко та ін. // Економіка та
держава. – 2020. – № 1. – С. 9-15.
48. Лобова, О. М. Сучасна практик оцінки фінансового стану
підприюмств України із використаннѐм національних моделей /
О. М. Лобова, Д. С. Ломоносов // Економіка та держава. – 2020. –
№ 3. – С. 94-99.
49. Хомутенко, А. В. Державний контроль ефективності управліннѐ
державними фінансами України / А. А. Хомутенко // Економика та
держава. –2020. – № 2. – С.48-56.
50. Юркевич, О. М. Структуровані фінанси ѐк окремий елемент
глобальної фінансової системи / О. М. Юркевич та ін. // Економіка
та держава. – 2020. – № 11. – С. 47-53.
11
51. Ярошевська. О. В. Джерела залучених фінансових ресурсів на
промислових підприюмствах/ О. В. Ярошевська, І. В. Кулько-
Лабинцева // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 30-33.
Кредит. Біржи. Валютний ринок.
52. Макаренко, Ю. П. Аналіз фрактальності валятного ринку
України / Ю. П. Макаренко, О. О. Василькович // Економіка та
держава. 2020. – № 1. – С. 16-22.
Соціальне партнерство. Зарубіжний досвід.
53. Азизова, В. С. кызы. Современное состоѐние банковского
кредитованиѐ малого и среднего предпринимательства в
Азербайджане / Вафа Салман кызы Азизова // Економіка та
держава. – 2020. – № 2. – С. 137-140.
54. Аллахвердиев, Анар Этибар оглы. Современное состоѐние
кредитованиѐ реального сектора в Азербайджане / Анар Этибар
оглы Аллахердиев //Економіка та держава. – 2020. – № 10. –
С. 111-116.
Бюджет
55. Арістов, Ю. Ю. Бяджетна система ѐк інструмент соціально-
економічного розвитку країни / Ю. Ю. Арістов // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 154-159.
56. Воронкова, Т. Є. Економічний змість показників ефективності
використаннѐ бяджетних коштів / Т. Є. Воронкова // Економіка та
держава. – 2020. – №11. – С. 84-87.
12
57. Кудрѐшов, В. П. Управліннѐ фінансуваннѐм державного
бяджету України / В. П. Кудрѐшов // Економіка та держава. –
2020. – № 2. – С. 45-65.
58. Строчай, Н. М. Фінансова спроможність бяджетів об’юднаних
територіальних громад в умовах реалізації адміністративно-
територіальної реформи / Н. М. Строчай, Л. І. Симоненко,
В. А. Довженко // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 104-
109.
Гроші
59. Вініченко, І. І. Дивідентна політика підприюмства ѐк складова
політика доходів / І. І. Вініченко // Економіка та держава. – 2020. –
№ 3. – С. 34-36.
60. Крилова, О. В. Досвід та особливості функціонуваннѐ
банківських систем країн ЄС та України в умовах глобалізації /
О. В. Крилова // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 117-120.
61. Онопріюнко, Ю. Ю. Моделяваннѐ прибутковості ѐк цільові
стратегії управліннѐ фінансами банку / Ю. Ю. Онопріюнко //
Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 116-120.
62. НБУ про перше півріччѐ 2020 примітки до проміжної
скороченої консолідованої фінансової звітності // Економіст. –
2020. – № 10. – С. 1-19.
63. Політило, М. П. Особливості застосуваннѐ монетарних
інструментів Національним Банком України в умовах
невизначеності / М. П. Політило, О. О. Бонецький // Економіка та
держава. – 2020. – № 10. – С. 136-139.
13
Податки
64. Борейко, Н. М. Оціняваннѐ показників фінансової звітності
суб’юктів господаряваннѐ ѐк засіб виѐвленнѐ ризиків мінімізації
або ухиленнѐ від сплати податків / Н. М. Борейко // Економіка та
держава. – 2020. – № 2 – С. 79-84.
65. Васильців, Т. Г. Удосконаленнѐ інституціонального
забезпеченнѐ державної політики протидії ухилення від сплати
податків з використаннѐм офшорних ярисдикцій в Україні /
Т. Г. Васильців // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 17-22.
66. Гусейнов, Фуад Вагіф огли. Концептуальні питаннѐ
податкового аналізу [англ. мова] / Фуад Вагіф огли, Гусейнов //
Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 117-120.
67. Лагодіюнко, Н. В. Ефективність державного плануваннѐ
податкових находжень / Н. В. Лагодіюнко та ін. // Економіка та
держава. – 2020. – № 11. – С. 80-83.
68. Тітамир, О. Фіскальний фальшСтарт [оподаткуваннѐ] /
О. Тітамир //День. – 2020. – № 39 (3 березнѐ). – С. 8-9.
Цінні папери.
69. Коць, О. О. Перспективи розвитку фондового ринку України
шлѐхом використаннѐ суб’юктами корпоративних облігацій /
О. О. Коць // Економіка та держава. – 2020. - №10. – С. 15-18.
Фінансові ризики. Економічна безпека.
70. Міщук, Є. В. Урахуваннѐ впливу стратегічних заходів розвитку
підприюмства на його економічну безпеку / Є. В. Міщук //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 162-167.
14
Страхування.
71. Базилевич, В. Д. та ін. Цифровізаціѐ у забезпеченні
конкурентних переваг страхових компаній / В. Д. Базилевич,
Н. В. Приказяк, О. М. Лобова // Економіка та держава. – 2020. –
№ 2. – С. 15-20.
72. Моташко, Т. П. Каталізатори та інгібітори розвитку
автотранспортного страхуваннѐ Україні / Т. П. Моташко //
Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 110-114.
73. Селіверстова, Л. С. Підходи до розвитку кіберстрахуваннѐ ѐк
сегменту глобального страхового ринку / Л. С. Селіверстова //
Економіка та держава. – 2020. – № 1. - С. 23-26.
74. Третѐк, Д. Д. Аналіз здійсненнѐ інвестиційної діѐльності
страхових компаній в Україні /Д. Д. Третѐк, Р. А. Іщенко //
Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 104-109.
Інвестиції.
75. Диба. М. І. Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку
краудфандингу в Україні [ соц. інвестиції] / М. І. Диба,
Ю. О. Гернего // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 66-79.
76. Ільюнко, О. В. Аналіз впливу соціального капіталу підприюмств
на ефективність міжнародної фінансової допомоги / О. В. Ільюнко,
О. О. Мезенцева // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 21-
26.
77. Крамаренко, І. С. Фінансові резерви інвестиційного потенціалу
національної економіки в нестійких умовах / І. С. Крамаренко та
ін. / Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 215-220.
15
78. Федулов, Л. І. Інвестуваннѐ в цифрову економіку : глобальні
тенденції та практика / Л. І. Федулов, Л. М. Ємельѐненко //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 6-13.
79. Харчук, С. А. Стан інвестиційної діѐльності підприюмств України
в умовах економічної нестабільності / С. А. Харчук // Економіка та
держава. – 2020. – № 1. – С. 66-72.
Інновації.
80. Боѐринова, К. О. Невизначеність та ризики в управлінні
реалізаціюя інвестиційно-інноваційних проектів підприюмств /
К. О. Боѐринова // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 4-9.
81. Ганас, Л. М. Характеристика та типологіѐ інновацій ѐк
економічної категорії / Л. М. Ганас та ін. // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 201-205.
82. Курбацька, Л. М. Впровадженнѐ маркетингових інновацій в
діѐльність промислових підприюмств / Л. М. Курбацька //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 187-190.
83. Фролова, Г. С. Інституційні особливості міжнародного
фінансуваннѐ інноваційної діѐльності в Україні / Г. С. Фролова,
Д. К. Фролов // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 105-110.
Зарубіжний досвід.
84. Аббасзаде, М. Т. Основные приоритетные направлениѐ
организации инновационной деѐтельности в национальной
экономике Азербайджанской республики / М. Т. Аббасзаде //
Економіка та держава. – 2020. – 33. – С. 125-128.
16
85. Ворона, А. В. Світовий досвід управліннѐ інноваційним
розвитком економіки / А. В. Ворона // Економіка та держава. –
2020. – № 1. – С. 132-138.
86. Мамед-заде, Э. Э. Инновационнаѐ инфракструктура
промышленности в Азербайджане и мировой опыт / Э. Э. Мамед-
заде // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 196-200.
VI. Підприємство. Бізнес.
87. Косович, Б. І. Соціальне підприюмництво в Україні : актуальні
питаннѐ становленнѐ / Б. І. Косович // Економіка та держава. –
2020. – № 3. – С. 77-81.
88. Маркіна, І. А. Стратегічні аспекти ефективності менеджменту
стійким розвитком підприюмства в умовах конкурентного бізнес-
середовища / І. А. Маркіна // Економіка та держава. – 2020. –
№ 11. – С. 24-27.
89. Мурова, Т. О. Управліннѐ бізнес-процесами в контексті
стратегічного розвитку підприюмств / Т. О. Мурова,
Я. Ю. Антоняк // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 100-
103.
90. Резнікова, Н. В. Тенденції розвитку малого і середнього
бізнесу, та його вплив на економічну кон’яктуру і
конкурентоспроможність розвинених країн / Н. В. Резнікова та
ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 4-14.
17
VII. Регіональна економіка. Спеціальні економічні
зони.
91. Вдовічена О. Г. Розвиток регіональних брендів (практика
областей України) / О. Г. Вдовічена // Економіка та держава. –
2020. – № 11. – С. 69-74.
92. Дергаляк, Б. В. Управліннѐ структуроя модернізаціюя
регіональної економіки / Б. В. Дергаляк // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. - С. 113-116.
93. Параницѐ, Н. В. Факторний аналіз надходжень податку на
прибуток у регіональний бяджет / Н. В. Параницѐ та ін. //
Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 92-95.
94. Сторонѐнська, І. З. Передумови і стратегічні пріоритети смарт-
спеціалізації регіону / І. З Сторонѐнська та ін. // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 39-55.
95. Ханін, С. Г. Проблеми економічного розвитку регіонів, що
зумовляять необхідність модернізації регіональної економіки /
С. Г. Ханін // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 232-235.
96. Швиданенко, О. А. Формуваннѐ економіки знань у регіонах
України / О. А. Швиданенко, Т. Г. Бусарюва // Економіка України. –
2020. – № 1. С. 24-35.
97. Шевченко, О. В. Сценарії стратегічного регуляваннѐ
диспропорцій розвитку регіонів на основі когнітивно-імітаційного
моделяваннѐ / О. В. Шевченко // Економіка та держава. – 2020. –
№ 4. – С. 121-132.
18
Економіка землі.
98. Малий. Ш. Й. Управліннѐ земельними ресурсами України :
минуле та майбутню / І. Й. Малий // Економіка та держава. –
2020. – № 3. – С. 28-33.
99. Палачкова, Т. Як залишити українського селѐнина господарем
на своїй землі / Т. Палачкова // Економіст. – 2020. – № 12. – С. 1-6.
100. Смирнова, С. М. Наукові аспекти землекористуваннѐ міських
територій / С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, А. І. Козак // Економіка
та держава. – 2020. – № 1. – С. 102-106.
Децентралізація.
101. Патицька, Х. О. Формуваннѐ центро-периферійної взаюмодії в
об’юднаній територіальних громаді в умовах децентралізації 6
ідентифікаціѐ рівнів і сфер / Х. О. Патицька // Економіка та
держава. – 2020. – № 11. – С. 59-62.
102. Хвесик, М. А. Публічно-приватне партнерство в забезпеченні
сталого просторового розвитку [децентралізоване управліннѐ] /
М. А. Хвесик // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 3-23.
103. Чуприна, Л. М. Проблеми і перспективи зміцненнѐ фінансової
стійкості об’юднаних територіальних громад : [децентралізаціѐ] /
Л. М. Чуприна, Е. Г. Мороз // Економіка та держава. – 2020. –
№ 10. – С. 50-55.
104. Ясинська, Н. А. Результативність наповненнѐ та використаннѐ
місцевих бяджетів в умовах децентралізації в Україні /
Н. А. Ясинська та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 34. –
С. 91-95.
19
Зарубіжний досвід.
105. Беспалов, М. О. Особливості фінансової децентралізації в
контексті світового досвіду / М. О. Беспалов // Економіка та
держава. – 2020. – № 11. – С. 112-115.
VIII. Економіка промисловості.
Загальні питання.
106. Грінченко, Ю. Л. Теоретичні засади забезпеченнѐ
стратегічного розвитку галузі / Ю. Л. Грінченко // Економіка та
держава. – 2020. – № 2. – С. 72-78.
107. Кривов’ѐзяк, І. В. Економічна сутність понѐттѐ «вартість
підприюмства» та детермінанти її зростаннѐ / І. В. Кривовѐзяк,
О. В. Бурбан // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 99-104.
108. Ревенко, Н. Г. Методичний підхід до аналізу ефективності
використаннѐ організаційних ресурсів промислових підприюмств /
Н. Г. Ревенко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 46-52.
Гірнича промисловість. Енергетика. Металургія.
109. Аббасов, А. Моделі прогнозуваннѐ ціни на електроенергія
(англ. мова) / А. Аббасов // Економіка та держава. – 2020. –
№ 11. – С. 75-79.
110. Ємельѐнов, О. Ю. Роль держави у подоланні бар’юрів на
шлѐху до реалізації заходів з енергозбереженнѐ на
підприюмствах / О. Ю. Ємельѐнов, Т. О. Петрушка // Економіка та
держава. – 2020. – № 10. – С. 24-29.
20
111. Залознова, Ю.С. Обгрунтуваннѐ стратегічних напрѐмів
удосконаленнѐ організації збутової діѐльності вугільних
підприюмств України / Ю. С. Залознова, Н. В. Трушкіна // Економіка
та держава. – 2020. – № 4. – С. 6-23; 24- 38.
112. Пришлѐк, Н. В. Розвиток біоенергетики ѐк складова
забезпеченнѐ енергетичної безпеки України / Н. В. Пришлѐк та
ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 146-155.
Зарубіжний досвід.
113. Панахов, Єльшан Ибрет оглы. Роль нефтѐного сектора в
обеспечении устойчивого развитиѐ а Азербайджане / Эльшар
Ибрет оглы, Панахов // Економіка та держава. – 2020. – № 10. –
С. 121-125.
Машинобудівний комплекс
114. Вітяк, А. В. Аналітичне забезпеченнѐ бізнес плануваннѐ
машинобудівних підприюмств / А. В. Вітяк // Економіка та
держава. – 2020. – № 10. – С. 144-149.
115. Крамаренко, І. С. Дослідженнѐ та тенденції сучасного стану
інноваційного розвитку машинобудівних підприюмств України /
І. С. Крамаренко, О. А. Хмелик // Економіка та держава. – 2020. –
№ 1. – С. 73-77.
116. Швець, Ю. О. Діагностика йомовірності банкрутства ѐк основа
антикризового управліннѐ операційноя діѐльністя підприюмств
машинобудуваннѐ / Ю. О. Швець //Економіка та держава. –
2020. – № 3. – С. 82-87.
21
Лісова промисловість
117. Бобко, А. Лісовий кодекс : слова масні, а пироги пісні /
А. Бобко // Урѐдовий кур’юр. – 2020. – № 45 (7 березнѐ). – С. 7.
118. Дребот, О. І. Інституціональні основи збалансованого
використаннѐ земель [лісове господарства] / О. і. Дребот //
Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 54-64.
Аграрно-промисловий комплекс
119. Бечко, П. К. та ін. Інвестиційно-інноваційні пріоритети
розвитку регулѐторних механізмів розвитку регулѐторних
механізмів підприюмницької діѐльності аграрного виробництва /
П. К. Бечко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 88-93.
120. Вініченко, І. І. та ін. Особливості формуваннѐ та розвитку
інтелектуального капіталу аграрних підприюмств / І. І. Вініченко,
В. О. Лапа // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 85-90.
121. Головко, Р. А. Формуваннѐ ризик-менеджменту фермерських
господарств / Р. А. Головко // Економіка та держава. – 2020. –
№ 4. – С. 236-240.
122. Гончарук, І. В. Сучасний стан енергозабезпеченнѐ
агропромислового комплексу України / І. В. Гончарук // Економіка
та держава. – 2020. – № 10. – С. 93-98.
123. Заставний, Ю. Б. Фінансово-економічне регуляваннѐ
органічного сільськогосподарського виробництва в секторі
сільських домогосподарств / Ю. Б. Заставний // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 251-256.
22
124. Зось-Кіор, М. В. Удосконаленнѐ системи управліннѐ
конкурентоспроможністя аграрного підприюмства / М. В. Зось-
Кіор, С. О. Каляжний // Економіка та держава. – 2020. – № 3. –
С. 23-27.
125. Іванова, Л. С. Роль і місце місцевих органів самоврѐдуваннѐ в
процесі трансформації особистих селѐнських господарств у
суб’юкти підприюмницької діѐльності в сфері агробізнесу
/Л. С. Іванова // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 54-58.
126. Капліна. А. І. Фактори стабілізації виробництва агропродукції
України / А. І. Капліна // Економіка та держава. – 2020. – № 10. –
С. 46-49.
127. Кузик, О. В. Роль держави у маркетинговій комунікаційній
діѐльності агарного сектора України / О. В. Кузик // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 177-181.
128. Нагорна, О. В. та ін. маркетингове дослідженнѐ
агропродовольчої та промислової продукції : стан та перспективи
розвитку / О. В. Нагорна, О. Є. Кононова, Н. А. Далѐк // Економіка
та держава. – 2020. – № 1. – С. 63-67.
129. Негода, О. В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації
аграрного сектору економіки / О. В. Негода // Економіка та
держава. – 2020. – № 1. – С. 39-43.
130. Рожко, Н. Я. Особливості концепції маркетингу і логістики у
функціонуваннѐ суб’юктів ринку овочів та фруктів / Н. Я. Рожко //
Економіка та держава. – 2020. – № 34. – С. 141-145.
131. Савковська, О. М. Економіко-правові основи розвитку
сільськогосподарської кооперації а Україні / О. С. Савковська //
Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 92-96.
23
131. Утенкова, К. О. Теоретичні засади формуваннѐ методики
експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної
безпеки аграрних підприюмств / К. О. Утенкова // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 133-140.
133. Утеченко, Д. М. Функціонуваннѐ сільськогосподарської
кооперації ѐк засіб відтвореннѐ лядського капіталу сільських
територій / Д. М. Утеченко // Економіка та держава. – 2020. –
№ 11. – С. 101- 105.
Легка промисловість
134. Батрак, О. В. Фінансова стійкість ѐк об’юкт діагностики
швейних підприюмств у системі антикризового управліннѐ /
О. В. Батрак // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 241- 145.
135. Тарасенко, І. О. Інвестиційні стратегії інноваційної
конкурентоспроможності підприюмства легкої промисловості та
механізми їх реалізації / О. І. Тарасенко, Є. С. Несеняк //
Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 12-18.
Будівництво
136. Шпакова, Г. В. Економічна трансформаціѐ моделей
виробництва на приладі біосферосумісного будівництва /
Г. В. Шпакова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 67-71.
Транспорт
137. Кнѐзева, О. А. Методика оцінки доцільності сумісного
розгортаннѐ інфраструктури ІКТ з інфраструктуроя транспорту та
електропостачаннѐ / О. А. Кнѐзева, М. А. Дем’ѐнчук // Економіка
та держава. – 2020. – № 2. – С. 27-31.
24
138. Козак, Л. С. Особливості формуваннѐ ефективної моделі
інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу
України / Л. С. Крозак, О. В. Федорчук //Економіка та держава. –
2020. – № 3. – С. 53-60.
139. Марценяк, Л. В. Парадигма інноваційного розвитку
залізничних компаній / Л. В. Марценяк // Економіка та держава. –
2020. – № 2. – С. 32-38.
140. Марценяк, Л. В. Стратегіѐ інноваційного розвитку
пасажирських компаній / Л. В. Марценяк, Г. В. Грабовська //
Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 37-41.
141. Міщенко, М. І. Теоретичні підходи до управліннѐ
економічноя безпекоя транспортних підприюмств у сучасних
умовах / М. І. Міщенко та ін. // Економіка та держава. – 2020. –
№ 11. – С. 35-40.
142. Олійник, Т. О. Щодо питаннѐ запровадженнѐ концесії на
залізничному транспорті України / Т. О. Олійник // Економіка та
держава. – 2020. – № 2. – С. 122-126.
143. Ращенко, А. В. Перевезеннѐ твердих побутових відходів ѐк
частина транспортної системи міста ОТГ / А. В. Ращенко //
економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 88-91.
144. Товмасѐн, В. Р. Аналіз джерел та напрѐмів фінансуваннѐ
модернізації авіаційної галузі України / В. Р. Товмасѐн //
Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 82-86.
145. Устіловська, А. С. Аналітичні дослідженнѐ сучасного рівнѐ
застосуваннѐ інноваційних методів управліннѐ персоналом на
підприюмствах транспортної галузі / А. С. Устіловська // Економіка
та держава. – 2020. – № 4. – С. 221-231.
25
Торгівля
146. Здирко, Н. Г. та ін. Мотиваціѐ ѐк найважливіша функціѐ в
управлінні публічними закупівлѐми / Н. Г. Задирко // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 156-161.
147.Литовченко, І. Л. Трансформаціѐ ринку в сучасних умовах
переходу цифрової економіки / І. Л. Литовченко // Економіка та
держава. – 2020. – № 1. – С. 36-47.
148. Небаба. Н. О. Особливості лібералізації торгово-
економічного співробітництва між Україноя та країнами
близького східу / Н. О. Небаба // Економіка та держава. – 2020. –
№ 4. – С. 210-214.
149. Параницѐ, Н. В. Аналіз структури та динаміки
зовнішньоторговельних товаропотоків України / Н. В. Параницѐ та
ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 206-209.
150. Соковніна, Д. М. Адаптивна маркетингова стратегіѐ
підприюмства : методика формуваннѐ та реалізаціѐ /
Д. М. Соковіна // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 89-92.
Зарубіжний досвід
151. Редзяк, Є. В. Валятно-фінансова політика країн G 7 в умовах
негативного впливу глобалізації / Є.В. Редзяк // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 42-53.
152. Сулейманлі, Севда Мазахир кызы. Роль международных
торговых свѐзей в развитии рынка бытовых товаров / Севда
Мазахир кызы, Сулейманлы // Економіка та держава. – 2020. –
№ 10. – С. 131-135.
26
Харчова промисловість
153. Гринишин, В. С. Методологічні основи дослідженнѐ
продовольчої безпеки країни / В. Є Гринишин // Економіки та
держава. – 2020. – № 2. – С. 141-146.
154. Дергаляк, М. О. Демонополізаціѐ спиртової галузі : причини,
суть, реалізаціѐ / М. О. Дергаляк, Л. Г. Хань / Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 121-124.
155. Довгань, Ю. В. Формуваннѐ маркетингової стратегії
просуваннѐ інноваційних рослинних харчових олій /
Ю. В. Довгань // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 126-131.
156. Коноваленко, А. С. Культурні чинники макромаркетингового
середовища ринку продуктів харчуваннѐ длѐ дітей /
А. С. Коноваленко // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 57-
61.
157. Кузіна, В. Ю. Трансформаціѐ солодової галузі України на
шлѐху інтеграції до ювропейського економічного простору /
В. Ю. Кузіна // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 127-130.
158. Кузьо, Н. С. та ін. Стратегії розвитку пивоварних компаній в
Україні / Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, Н. Р. Кубрак // Економіка та
держава. – 2020. – № 2. – С. 110-114.
Туризм та готельне господарство
159. Білецька, І. М. Обгрунтуваннѐ положень управлінсько-
інфракструктурного механізму інноваційного розвитку
туристичних підприюмств / І. М. Білецька // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 55-59.
27
160. Денисенко, М. П. Особливості економічного розвитку
готельно-ресторанного бізнесу [англ. мова] / М. П. Денисенко, О.
А. Ю. Будѐкова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 19-
23.
161. Джинжоѐн, В. В. Світовий досвід встановленнѐ соціальний
зв’ѐзків шлѐхом розвитку діѐльності туристичних підприюмств/
В. В. Джинджоѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 44-
47.
162. Джинжоѐн, В. В. Реалізаціѐ туристичних програм у сфері
освіти, медицини природоохорони / В. В. Джинжоѐн // Економіка
та держава. – 2020. – № 1. – С. 50-53.
163. Збарський, В. К. та ін. Сучасні особливості розвитку
туристичної галузі в України/ В. К. Збарський, В. В. Грибова //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 81-84.
164. Марценяк, Л. В. а ін. Порівнѐльна характеристика
автомобільного та залізничного туризму / Л. В. Марценяк //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 60-67.
165. Маслиган, О. О. та ін. Інституціональне середовище розвитку
кластерів туризму і рекреації у регіонах / О. О. Маслиган //
Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 74-80.
166. Музичка, Є. О. Особливості управліннѐ персоналом готельних
підприюмств / Є. О. Музичка // Економіка та держава. – 2020. –
№ 2. – С. 101-103.
167. Охота, В. І. та ін. Показники ѐкості послуг (продуктів)
туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) /
В. І. Охота, В. Я. Брич // Економіка та держава. – 2020. – № 4. –
С. 68-73.
28
168. Разінькова, М. Ю. Етапи проведеннѐ маркетингового
плануваннѐ в ресторанному бізнесі / М. Ю. Разінькова //
Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 62-66.
169. Саковська, О. М. Використаннѐ маркетингового підходу у
процесі формуваннѐ ціни на інклязив-Тур / О. М. Саковська //
Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 80-83.
170. Тищук, І. В. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку
екскурсійного туризму міста Луцьк / І. В. Тищук, Л. М. Поліщук //
Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 54-60.
Економіка охорони здоров’я
172. Мовсесѐн, А. С. Конвергенціѐ українського ринку медичних
інструментів до ринку ЄС / А. С. Мовсесѐн // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 246-250.
Освіта. Культура. Спорт.
173. Попик, О. В. та ін. Культурологічна детермінанта в методології
визначеннѐ рівнѐ інклязивності / О. В. Попик та ін. // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 25-28.
174. Пурій, Г. М. Конкурентноспроможність закладів вищої освіти :
сутність та основні фактори її забезпеченнѐ / Г. М. Пурій,
М. Б. Кузнецова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 150-
154.
175. Решетнѐк, О. І. Особливості підготовки наукових кадрів у
системах вищої освіти країн світу / О. І. Решетнѐк // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 96-103.
29
176. Шкурупій, О. В. Маркетингові особливості освітніх послуг у
конкурентному середовищі : міжнародні та національні тренди /
О. В. Шкурупій // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 4-11.
Економіка охорони навколишнього середовища.
177. Бабчинська, О. І. Формуваннѐ механізму екологічного
менеджменту в контексті концепції сталового розвитку /
О. І. Бабчинського // Економіка та держава. – 2020. – № 10. –
С. 140-143.
178. Гурбанова, А. В. гызы. Влиѐние экологической системы на
экономическуя и национальнуя безопасность / А. В. гызы
Гурбанова // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 144-148.
Зарубіжний досвід.
179. Грибіненко, О. М. Індикатори екологічної складової
економічної безпеки країн віту / О. М. Грибіненко // Економіка та
держава. – 2020. – № 4. – С. 168-176.
Логістика.
180. Гоменяк, М. О. Розвиток системи логістичного
обслуговуваннѐ на засадах кліюнтооріюнтованості /
М. О. Гоменяк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 182-
186.
181. Гринчак, Н. А. Статичні аспекти обчисленнѐ та застосуваннѐ
індексу ефективності логістики / Н. А. Гринчак // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 134-143.
30
182. Кустріч, Л. О. Логістичні інновації ѐк основа управліннѐ
підприюмством / Л. О. Кустріч // Економіка та держава. – 2020. –
№ 2. – С. 10-14.
IX. Соціальна політика
183. Різнічук, О. Про соціальний захист військовослужбовців та
членів їхніх сімей [Консультаціѐ] / О. Різнічук // Працѐ та
зарплата. – 2020. – № 9 (4 березнѐ). – 2020. – С. 12-13.
184. Федорова, І. Щодо оренди житла та виплати грошової
компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень
військовослужбовцѐм збройних сил України [Роз’ѐсняю
фахівець] / І. Федорова // Працѐ та зарплата. – 2020. – № 10 (11
березнѐ). – С. 5.
185. Ярым-Агаев, А. Н. Долѐ расходов на питание как показатель
благосостоѐниѐ общества / А. Н. Ярым-Агаев, Е. В. Пилипенко //
Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 68-81.
Недержавне пенсійне забезпечення
186. Дульська, І. В. Інвестуваннѐ ІКТ-інновацій в національній
економці за рахунок коштів загальнообов’ѐзкової
накопичувальної пенсійної системи / І. В. Дульська // Економіка
України. – 2020. – № 4. – С. 73-92.
X. Міжнародні економічні зв’язки.
187. Гордіца, К. А. Структурні перетвореннѐ в Україні в контексті
розвитку міжнародних економічних відносин : історичний вимір /
К. А. Гордіца, Т. О. Сливка // Економіка України . – 2020. – № 2. –
С. 80-95.
31
XI. Міжнародна економіка.
188. Борзенко, О. О. Ефективність длѐ світової економіки
брейнстромінгу лідерів країн G7 / О. О. Борзенко, // Економіка
України. – 2020. – № 3. – С. 6-18.
189. Григораш, О. В. та ін. Світова економіка в умовах covid-19 /
О. В. Григораш та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. –
С. 104-108.
190. Киѐн, Є. М. Глобальна координаціѐ з метоя розвитку задлѐ
досѐгненнѐ цілей сталого розвитку / Є. М. Киѐн // Економіка та
держава. – 2020. – №10. – С. 126-130.
191. Красноперов, П. В. Державне регуляваннѐ економіки у ході
економічних реформ у В’ютнамі / П. В. Красноперов // Економіка
та держава. – 2020. – № 2. – С. 115-121.
192. Пілѐюв, І. С. Стратегічно-кризовий трикутник в Євразії :
виклики длѐ України та заходу / І. С. Пілѐюв // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 26-41.
193.Плотніков. О. В. Розвиток протиріч країн «великої сімки» в
контексті фінансової глобалізації / О. В. Плотніков // Економіка та
держава. – 2020. – № 3. – С. 19-25.
194. Решетнѐк, О. І. Перспективні напрѐми наукових досліджень у
світі / О. І. Решетнѐк // Економіка та держава. – 2020. – № 1. –
С. 107-111.
XII. Персоналії.
195. До 80-річчѐ доктора економічних наук професора
І. П. Булююва // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 84-86.
32
Іменний покажчик авторів та укладачів
1. Аббасзаде М. Т. ………………………………………………….84
2. Аббасов А. ………………………………………………………….109
3. Агаѐрова А. А. …………………………………………………….39
4. Азизова В. С. ……………………………………………………….53
5. Аллахвердиев Анар ……………………………………………54
6. Аноненко Д. І. ……………………………………………………..9
7. Антоняк Я. Ю. …………………………………………………….89
8. Арістов Ю. Ю. ……………………………………………………..55
9. Бабчинська О. І. ………………………………………………….177
10. Базилевич В. Д. …………………………………………………..71
11. Байюр А. Г. …………………………………………………………..42
12. Батрак О. В. …………………………………………………………134
13. Беспалов М. О. ……………………………………………………105
14. Бечко П. К. …………………………………………………………..119
15. Білецька І. М. ………………………………………………………159
16. Бобко А. ……………………………………………………………….117
17. Бойко В. П. ……………………………………………………………41
18. Бондаренко Н. М. ………………………………………………...42
19. Бонецький О. О. ……………………………………………………63
20. Борейко Н. М. ……………………………………………………….64
21. Борзенко О. О. ………………………………………………………188
22. Боѐринова К. О. …………………………………………………….80
23. Брич В. Я. ………………………………………………………………167
24. Бублик Є.О. ……………………………………………………………43
25. Будѐкова О. Ю. ………………………………………………………160
26. Бурбан О. В. ………………………………………………………107
27. Бусарюва Т. Г. …………………………………………………….96
33
28. Василига С. М. …………………………………………………..6
29. Васильців Т. Г. ……………………………………………………65
30. Вдовічена О. Г. …………………………………………………..91
31. Вініченко І. І. ……………………………………………………….120
32. Вітяк А. В.…………………………………………………………..59,114
33. Ворона А. В. …………………………………………………………85
34. Воронкова Т. Є. ……………………………………………………56
35. Гамова О. В. …………………………………………………………22
36. Ганас Л. М. …………………………………………………………81
37. Ганиев Х. И. ………………………………………………………….7
38. Гернего Ю. О. ……………………………………………………….75
39. Головко Р. А. …………………………………………………………121
40. Головчук Ю. О. ………………………………………………………15
41. Гоменяк М. О. ………………………………………………………180
42. Гончарук І. В. ………………………………………………………….122
43. Гордіца К. А. …………………………………………………………..187
44. Грабовська Г. В. ………………………………………………………140
45. Гребеняк О. В. ………………………………………………………..26
46. Грінченко Ю. Л.……………………………………………………….106
47. Грибіненко О. М.…………………………………………………….179
48. Грибова В. В.……………………………………………………………163
49. Григораш О. В.…………………………………………………………189
50. Гринишин В. Є.………………………………………………………..153
51. Гринчак Н. А. …………………………………………………………..181
52. Гурбанова А. В. ……………………………………………………….178
53. Гусейнов Ф. В. ………………………………………………………….66
54. Гуторов А. О. …………………………………………………………….17
55. Далѐк Н. А. ……………………………………………………………..128
56. Демчук Н. І. ……………………………………………………………..8
34
57. Дем’ѐнчук М. А. ………………………………………………………137
58. Денисенко М. П. ………………………………………………16, 160
59. Дергаляк Б. В. …………………………………………………………92
60. Дергаляк М. О. ……………………………………………………….154
61. Джинджоѐн В. В. ……………………………………………161, 162
62. Диба М. І. ………………………………………………………………..75
63. Дідківська Л. В. ………………………………………………………35
64. Довгань Ю. В. ………………………………………………………….155
65. Довженко В. А. ………………………………………………………..58
66. Долѐ М. ……………………………………………………………………4
67. Дон О. Д. ………………………………………………………………….40
68. Дребот О. І. ……………………………………………………………114
69. Дробѐзко С. І. ………………………………………………………….23
70. Дульська І. В. …………………………………………………………..186
71. Дунська А. С. ………………………………………………………………9
72. Ємельѐненко Л. М. …………………………………………………..78
73. Ємельѐнов О. Ю. …………………………………………………….110
74. Єремко Ю. О. …………………………………………………………..44
75. Жалдак Г. П. …………………………………………………………….10
76. Журавльова Т. О. ……………………………………………………..45
77. Залознова Ю.С. ……………………………………………………….111
78. Заставний Ю. Б. ……………………………………………………..123
79. Збарський В. К. ………………………………………………………163
80. Здирко Н. Г. ……………………………………………………………146
81. Зленко Н. М. …………………………………………………………..28
82. Зось-Кіор М. В. ……………………………………………………….124
83. Іванова Л. С. ……………………………………………………………125
84. Ільюнко О. В. ……………………………………………………………76
85. Іщенко Р. А. …………………………………………………………….74
35
86. Каляжний С. А. ……………………………………………………….124
87. Капліна А. І. ……………………………………………………………..126
88. Кацай К. О. ……………………………………………………………….25
89. Киѐн Є. М. ………………………………………………………………190
90. Кнѐзева О. А. …………………………………………………………137
91. Кобелѐ М. Я. …………………………………………………………..46
92. Козак А. І. ………………………………………………………………………..100
93. Козак Л. С. ………………………………………………………………………138
94. Колодко Г. В. …………………………………………………………………..3
95. Коноваленко А. С. …………………………………………………………..156
96. Кононова О. Є. …………………………………………………………………128
97. Косар Н. С. ……………………………………………………………………….158
98. Косенко О. …………………………………………………………………………36
99. Косова Т. Д. ………………………………………………………………………11
100. Косович Б. І. ……………………………………………………………….87
101. Косташ Т. В. …………………………………………………………………24
102. Котько Н. М. …………………………………………………………………31
103. Коць О. О. ……………………………………………………………………..69
104. Красовська М. Р. ……………………………………………………………10
105. Крамаренко І. С. ………………………………………………………77, 115
106. Красноперов П. В. ………………………………………………………..191
107. Кривов’ѐзяк І. В. ……………………………………………………………107
108. Крилова О. В. ………………………………………………………………….60
109. Кубрак Н. Р. ……………………………………………………………………158
110. Кудрѐшов В. П. …………………………………………………………………57
111. Кузик О. В. ………………………………………………………………………127
112. Кузіна В. Ю. ……………………………………………………………………..157
113. Кузнецова М. Б. ………………………………………………………………174
114. Кузьменко О. В. ……………………………………………………………….47
115. Кузьо Н. Є. ……………………………………………………………………….158
116. Куклин О. В. ………………………………………………………………………13
117. Кулько-Лабинцева І. В. ……………………………………………………..51
36
118. Курбацька Л. М. ………………………………………………………………..82
119. Кустріч Л. О. ……………………………………………………………………182
120. Лаголіюнко Н. В. ……………………………………………………………….67
121. Лапа В. О. ……………………………………………………………………….120
122. Липчук В. В. ……………………………………………………………………..34
123. Литовченко І. Л. ………………………………………………………………147
124. Лобова О. М. ………………………………………………………………48, 71
125. Ломоносов Д. С. …………………………………………………………….48
126. Лупак Р. Л. ………………………………………………………………………..18
127. Макаренко А. П. ………………………………………………………………..25
128. Макаренко Ю. П. ………………………………………………………………52
129. Малий І. Й. …………………………………………………………………………98
130. Мамед-Заде Э Э. ……………………………………………………………….86
131. Маркіна І. А. ………………………………………………………………………88
132. Мартиняк О. А. …………………………………………………………………19
133. Марценяк Л. В. ………………………………………………………………164
134. Маслиган О. О. ………………………………………………………………..165
135. Машіка Г. В. …………………………………………………………………165.?
136. Мезенцева О. О. ……………………………………………………………….76
137. Меліхова Т. О. ……………………………………………………………26, 27
138. Мельникова М. В. ……………………………………………………………171
139. Михалків А. А. ………………………………………………………………..24
140. Міщенко М. І. …………………………………………………………………141
141. Міщук Є. В…………………………………………………………………………70
142. Мовсѐн А. С. …………………………………………………………………….172
143. Мороз Е. Г…………………………………………………………………………103
144. Морозов О…………………………………………………………………………4
145. Моташко Т. П. ……………………………………………………………………72
146. Музичка Є.О. ……………………………………………………………………166
147. Мурована Т. О. …………………………………………………………………89
148. Нагорна О. В. ………………………………………………………………….128
37
149. Наливайко Т. Л. ………………………………………………………………29
150. Небаба Н. О. …………………………………………………………………….148
151. Негода О. В. …………………………………………………………………….129
152. Несеняк Є. С. …………………………………………………………………135
153. Ніколаюць К. М. ……………………………………………………………….37
154. Олійник А. С. …………………………………………………………………….30
155. Олійник Р. Р. ………………………………………………………………………72
156. Олійник Т. О. ……………………………………………………………………142
157. Онопріюнко Ю. Ю. …………………………………………………………….61
158. Остропольська Є. В. …………………………………………………………..1
159. Охота В. І. …………………………………………………………………………167
160. Палачкова Т………………………………………………………………………..99
161. Панахов Эльшан ………………………………………………………………113
162. Параницѐ Н. В. ………………………………………………………….93, 149
163. Патицька Х. О. ………………………………………………………………….101
164. Пелех О. Б. ………………………………………………………………………..12
165. Петрушка Т. О. …………………………………………………………………110
166. Пилипенко Е. В. ………………………………………………………………185
167. Піжук О. І. ………………………………………………………………………..20
168. Пілѐев І. С. ………………………………………………………………………192
169. Плотніков О. В. ………………………………………………………………..193
170. Політило М. П. ………………………………………………………………….63
171. Поліщук Л. М. ………………………………………………………………….170
172. Попик О. В. ………………………………………………………………………173
173. Приказяк Н. В. …………………………………………………………………71
174. Пришлѐк Н. В. ………………………………………………………………….112
175. Пурій Г. М. ……………………………………………………………………174
176. Пустовийт Р. Ф. …………………………………………………………….13
177. Пчелѐнська Г. О. ………………………………………………………………15
178. Разінськова М. Ю. ……………………………………………………………168
179. Ращенко А. В. …………………………………………………………………143
38
180. Ревенко Н. Г. …………………………………………………………………..108
181. Редзяк Є. В. …………………………………………………………………….151
182. Резнікова Н. В. ………………………………………………………………….90
183. Решетнѐк О. І. ………………………………………………………5, 175, 194
184. Різнічук О. ………………………………………………………………………183
185. Рожко Н. Я. …………………………………………………………………….130
186. Савковська О. М. …………………………………………………………….131
187. Саковська О. М. ………………………………………………………………169
188. Симоненко Л. І. ………………………………………………………………..58
189. Скрипник С. В. …………………………………………………………………..21
190. Сливка Т. О. ……………………………………………………………………187
191. Смалійчук Г. В. ………………………………………………………………….38
192. Сметаняк О. А. ………………………………………………………………114
193. Смирнова С. М. ……………………………………………………………..100
194. Соковніна Д. М. ………………………………………………………………150
195. Стасів О. Ф. ……………………………………………………………………….31
196. Сторонѐнська І. З. ……………………………………………………………94
197. Строчай Н. М. ……………………………………………………………………58
198. Субочев О. В. ……………………………………………………………………..38
199. Сулейманлы Севда Мазахир …………………………………………152
200. Тарасенко І. О. ………………………………………………………………..135
201. Тищук І. В. ……………………………………………………………………….170
202. Тітамир О. ………………………………………………………………………..68
203. Товмасѐн В. Р. ………………………………………………………….44, 144
204. Третѐк Д. Д. ………………………………………………………………………74
205. Трушкіна Н. В. ………………………………………………………………….111
206. Устіловська А. С. ………………………………………………………………145
207. Утенкова К. О. ………………………………………………………………….132
208. Утеченко Д. М. …………………………………………………………………133
209. Федоренко С. В. …………………………………………………………………32
210. Федорова І. ……………………………………………………………………184
39
211. Федорчук О. В. ………………………………………………………………..138
212. Федулова Л. І. ……………………………………………………………………78
213. Фролов Д. К. ………………………………………………………………………83
214. Фролова Г. С. ……………………………………………………………………..83
215. Ханін С. Г. …………………………………………………………………………..95
216. Хань Л. Г. …………………………………………………………………………154
217. Харчук С. А. ……………………………………………………………………….79
218. Хвесик М. А. …………………………………………………………………....102
219. Хмелик О. А. …………………………………………………………………….115
220. Хомутенко А. В. ………………………………………………………………..49
221. Чернецька Л. В. …………………………………………………………………..2
222. Чуприна Л. М. …………………………………………………………………103
223. Швець Ю. О. ……………………………………………………………………116
224. Швидненко О. А. ……………………………………………………………..96
225. Шевченко О. В. …………………………………………………………………97
226. Шишига М. П. ……………………………………………………………………27
227. Шкурупій О. В. …………………………………………………………………176
228. Шпакова Г. В. …………………………………………………………………..136
229. Штець Т. Ф. ……………………………………………………………………….18
230. Шушкова Ю. В. ………………………………………………………………….14
231. Ярошевська О. В. ……………………………………………………………….51
232. Ярым-Агаев А. Н. ……………………………………………………………185
233. Ясинська Н. А. ………………………………………………………………….104
40
Зміст
І. Економічна теоріѐ ……………………………………………………………………3-4
-глобалізаціѐ ……………………………………………………………………………..3
ІІ. Управліннѐ економікоя …………………………………………………………4-6
-кластерна політика ………………………………………………………………….5
-конкуренціѐ ……………………………………………………………………………..5
-корпоративні системи управліннѐ …………………………………………..5
-інформаційні технології ……………………………………………………………6
ІІІ. Облік Ревізіѐ. Контрол. Аудит ……………………………………………6-7
-аудит ………………………………………………………………………………………..7
ІV. Економіка праці ……………………………………………………………………7-9
-безробіттѐ………………………………………………………………………………….8
-трудова міграціѐ ……………………………………………………………………….8
зарубіжний досвід …………………………………………………………………..9
V. Фінанси. Інвестиції ………………………………………………………………9-15
-кредит. біржи ………………………………………………………………………….10
соціальне партнерство. зарубіжний досвід …………………………11
-бяджет ……………………………………………………………………………………11
-гроші ……………………………………………………………………………………….12
-податки …………………………………………………………………………………….12
-цінні папери …………………………………………………………………………….13
-фінансові ризики …………………………………………………………………….13
-страхуваннѐ ……………………………………………………………………………….13
-інвестиції …………………………………………………………………………………….14
-інновації……………………………………………………………………………………..15
зарубіжний досвід…………………………………………………………………….15
VI. Підприюмство. Бізнес ………………………………………………………………16
VII. Регіональна економіка …………………………………………………… 17-18
-економіка землі………………………………………………………………………..17
-децентралізаціѐ…………………………………………………………………………..18
-зарубіжний досвід……………………………………………………………………..18
VIII. Економіка промисловості ………………………………………………….19
-гірнична промисловість………………………………………………………19-20
зарубіжний досвід …………………………………………………………….20
41
-машинобудівний комплекс …………………………………………………20
- лісова промисловість…………………………………………………………20-21
-аграрно-промисловий комплекс……………………………………….21-23
-легка промисловість ……………………………………………………………..23
-будівництво…………………………………………………………………………….23
-транспорт ………………………………………………………………………………23-24
-торгівлѐ …………………………………………………………………………………….25
зарубіжний досвід …………………………………………………………………25
-харчова промисловість …………………………………………………………….26
-туризм …………………………………………………………………………………26-28
-економіка охорони здоров’ѐ…………………………………………………..28
-освіта. культура. спорт ………………………………………………………28-29
-економіка охорони навколишнього середовища………………….29
зарубіжний досвід ………………………………………………………………..29
-логістика……………………………………………………………………………………29
IX. Соціальна політика …………………………………………………………………..30
-недержавне пенсійне забезпеченнѐ ……………………………………….30
X. Міжнародні економічні зв’ѐзки…………………………………………………30
XI. Міжнародна економіка ……………………………………………………………31
XII. Персоналії…………………………………………………………………………………31

More Related Content

What's hot

Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"
Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"
Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"
Center
 
Malkovska yu
Malkovska yuMalkovska yu
Malkovska yu
KNEPA KNEU
 
Порівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етики
Порівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етикиПорівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етики
Порівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етики
Ярина Клос
 
україна і світовий ринок
україна і світовий ринокукраїна і світовий ринок
україна і світовий ринок
Geoteacher23
 
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...
Anton Bosenko
 
Нова регіональна політика
Нова регіональна політикаНова регіональна політика
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...
mResearcher
 

What's hot (8)

Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"
Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"
Тимофій Мотренко "Про національну стратегію державної кадрової політики"
 
Malkovska yu
Malkovska yuMalkovska yu
Malkovska yu
 
Порівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етики
Порівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етикиПорівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етики
Порівняльна таблиця Шкарлет_на_засідання_комітету_з_питань_етики
 
україна і світовий ринок
україна і світовий ринокукраїна і світовий ринок
україна і світовий ринок
 
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА ...
 
Перелік науково-дослідних робіт НДЕІ за 2012 рік
Перелік науково-дослідних робіт НДЕІ за 2012 рікПерелік науково-дослідних робіт НДЕІ за 2012 рік
Перелік науково-дослідних робіт НДЕІ за 2012 рік
 
Нова регіональна політика
Нова регіональна політикаНова регіональна політика
Нова регіональна політика
 
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, Д...
 

Similar to Економіка та держава : інформаційний покажчик журнальних та газетних статей за 2020 рік

Економіка та держава. Випуск 23
 Економіка та держава. Випуск 23 Економіка та держава. Випуск 23
Економіка та держава. Випуск 23
library_darnitsa
 
Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.
Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.
Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.
Понкратова Людмила
 
Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.
Понкратова Людмила
 
Porshneva
PorshnevaPorshneva
Porshneva
KNEPA KNEU
 
Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.
Понкратова Людмила
 
Сучасна харчова наука
Сучасна харчова наукаСучасна харчова наука
Сучасна харчова наука
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)
"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)
"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)
Понкратова Людмила
 
Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.
Понкратова Людмила
 
фIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджментфIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджмент
Alena2016
 
Ekonomichna teoriya
Ekonomichna teoriyaEkonomichna teoriya
шлафман бондаренко статья
шлафман бондаренко статья шлафман бондаренко статья
шлафман бондаренко статья
Наталья Шлафман
 
Havrylov
HavrylovHavrylov
Havrylov
KNEPA KNEU
 
Havrylov
HavrylovHavrylov
Havrylov
KNEPA KNEU
 
Vol 3-no-44-44-2020
Vol 3-no-44-44-2020Vol 3-no-44-44-2020
Vol 3-no-44-44-2020
The scientific heritage
 
ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...
ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...
ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...
home
 
Spring school ef 2020
Spring school ef 2020Spring school ef 2020
Spring school ef 2020
Alvsvartr
 
Spring school ef 2020
Spring school ef 2020Spring school ef 2020
Spring school ef 2020
Serhii Korinnyi
 

Similar to Економіка та держава : інформаційний покажчик журнальних та газетних статей за 2020 рік (20)

Економіка та держава. Випуск 23
 Економіка та держава. Випуск 23 Економіка та держава. Випуск 23
Економіка та держава. Випуск 23
 
Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.
Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.
Cторінками періодичних видань. Випуск 11 (листопад) - 2017 р.
 
Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 8. Серпень 2017 р.
 
Porshneva
PorshnevaPorshneva
Porshneva
 
Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 7 ЛИПЕНЬ 2017 р.
 
Сучасна харчова наука
Сучасна харчова наукаСучасна харчова наука
Сучасна харчова наука
 
"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)
"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)
"Сторінками періодичних видань" Випуск 12 (грудень 2017 р.)
 
Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.
Сторінками періодичних видань. Випуск 6- Червень 2017 р.
 
1
11
1
 
фIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджментфIнансовий менеджмент
фIнансовий менеджмент
 
Ekonomichna teoriya
Ekonomichna teoriyaEkonomichna teoriya
Ekonomichna teoriya
 
шлафман бондаренко статья
шлафман бондаренко статья шлафман бондаренко статья
шлафман бондаренко статья
 
Havrylov
HavrylovHavrylov
Havrylov
 
Havrylov
HavrylovHavrylov
Havrylov
 
Vol 3-no-44-44-2020
Vol 3-no-44-44-2020Vol 3-no-44-44-2020
Vol 3-no-44-44-2020
 
Labor market in ukraine
Labor market in ukraineLabor market in ukraine
Labor market in ukraine
 
ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...
ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...
ГРАФІК прийому заяв та документів від абітурієнтів Луцького центру ПТО у 20...
 
Spring school ef 2020
Spring school ef 2020Spring school ef 2020
Spring school ef 2020
 
Spring school ef 2020
Spring school ef 2020Spring school ef 2020
Spring school ef 2020
 
2020
20202020
2020
 

More from Дарницька Книгиня

«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf
«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf
«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf
Дарницька Книгиня
 
Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...
Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...
Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...
Дарницька Книгиня
 
У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...
У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...
У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...
Дарницька Книгиня
 
Макс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdf
Макс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdfМакс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdf
Макс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdf
Дарницька Книгиня
 
Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...
Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...
Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...
Дарницька Книгиня
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Дарницька Книгиня
 
Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...
Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...
Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...
Дарницька Книгиня
 
Кобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdf
Кобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdfКобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdf
Кобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdf
Дарницька Книгиня
 
Поезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdf
Поезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdfПоезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdf
Поезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdf
Дарницька Книгиня
 
«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...
«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...
«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...
Дарницька Книгиня
 
Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...
Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...
Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...
Дарницька Книгиня
 
Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...
Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...
Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...
Дарницька Книгиня
 
Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...
Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...
Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...
Дарницька Книгиня
 
Поетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdf
Поетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdfПоетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdf
Поетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdf
Дарницька Книгиня
 
Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...
Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...
Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...
Дарницька Книгиня
 
Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...
   Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...   Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...
Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...
Дарницька Книгиня
 
Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...
Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...
Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...
Дарницька Книгиня
 
«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...
«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...
«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...
Дарницька Книгиня
 
Про що розповідали письменна.pdf
Про що розповідали письменна.pdfПро що розповідали письменна.pdf
Про що розповідали письменна.pdf
Дарницька Книгиня
 
Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...
Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...
Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...
Дарницька Книгиня
 

More from Дарницька Книгиня (20)

«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf
«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf
«Письменником я народився» : інформаційний список літератури .pdf
 
Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...
Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...
Анна Ярославна – персонаж на сторінках друкованих видань : інформаційний спи...
 
У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...
У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...
У чарівному всесвіті дитячої книги. Цікаве. Дивовижне. Таємниче : інформаційн...
 
Макс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdf
Макс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdfМакс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdf
Макс Кідрук– патріот, скептик і матеріаліст : бібліографічний нарис.pdf
 
Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...
Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...
Олег Ольжич – поет національного героїзму : бібліографічний нарис до 80-річчя...
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
 
Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...
Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...
Заповіт Срібної землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : інфор...
 
Кобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdf
Кобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdfКобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdf
Кобо Абе – геній японської літератури : біобібліографічний нарис .pdf
 
Поезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdf
Поезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdfПоезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdf
Поезія, народжена війною : інформаційний список літератури .pdf
 
«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...
«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...
«Я не заграю з читачем» : рекомендаційний список літератури до 65-річчя від д...
 
Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...
Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...
Образ Івана Богуна в художній літературі : інформаційний список літератури до...
 
Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...
Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...
Дарницький район на сторінках преси : бібліографічний список електронних ресу...
 
Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...
Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...
Непокірний син свого часу : інформаційний список літератури до 130-річчя від ...
 
Поетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdf
Поетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdfПоетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdf
Поетичний світ Олександра Олеся : інформаційний список літератури .pdf
 
Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...
Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...
Дивись або читай! : бібліографічний огляд екранізованих українських літератур...
 
Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...
   Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...   Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...
Борис Грінченко – інтелектуал, письменник, науковець (до 160-річчя від...
 
Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...
Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...
Пам’яті людської міст : інформаційний список літератури до 90-тої роковини Го...
 
«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...
«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...
«Вільний той, хто може не брехати» інформаційний список літератури до 110-річ...
 
Про що розповідали письменна.pdf
Про що розповідали письменна.pdfПро що розповідали письменна.pdf
Про що розповідали письменна.pdf
 
Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...
Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...
Любові висока струна : бібліографічна пам’ятка до 140 річчя від дня народженн...
 

Економіка та держава : інформаційний покажчик журнальних та газетних статей за 2020 рік

 • 1. Відділ культури Дарницької районної в місті Киюві державної адміністрації Централізована бібліотечна система Дарницького району Бібліотека ім. Миколи Руденка Економіка та держава Інформаційний покажчик журнальних та газетних статей за 2020 рік Київ, 2021
 • 2. 2 33 Е 45 Економіка та держава : інформаційний покажчик журнальних та газетних статей за 2020 рік / укладач Т. Ф. Вітенчук, З. О. Гранкіна. – Київ, 2021. – 41 с. Даний інформаційний покажчик вклячаю публікації з питань економіки періодичних видань, що надійшли до бібліотеки в 2020 році. Статті подаятьсѐ в логічній послідовності. В межах розділу матеріал розміщено в алфавітному порѐдку. Додаютьсѐ покажчик авторів, укладників. Випуск «Економіка та держава» № 26 розрахований на студентів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, економістів, наукових працівників. А також вчителів та бібліотечних працівників. Укладач : Гранкіна З. О. Комп’ятерний набір : Вітенчук Т. Ф.
 • 3. 3 Ідеї економістів …мають насправді Набагато більше значення, ніж прийнято думати. Саме вони і правлять світом. Дж. М. Кейс І. Економічна теорія. Загальні питання економіки. 1. Остропольска, Є. В. Розробка загальнонаціональної стратегії формуваннѐ інтелектуального капіталу України / Є. В. Остропольска // Економіка та держава. – 2020. - № 1. – С. 78- 82. 2. Чернецька, Л. В. Лядський чинник в економічному зростанні / Л. В. Чернецька //Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 149- 153. Глобалізація. 3. Колодко, Г. В. Економіка нового прагматизму : тотожність, мета, методи.[ глобалізаціѐ] / Г. В. Колодко // Економіка України. – 2020. – № 2. – С. 3-23. Науково-технічний прогрес. 4. Морозов, О. Перші знаки 7-го технологічного устроя-це проѐви потужної свідомості практичного розуму фахівців у складі продуктивних сил соціально-економічних систем / О. Мороз, М. Долѐ // Економіст. – 2020. – № 12. – С. 7-19.
 • 4. 4 5. Решетнѐк, О. І. Сценарне моделяваннѐ розвитку наукового потенціалу в Україні / О. І. Решентѐк // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 73-79. II. Управління економікою. Менеджмент. Маркетинг. 6. Василига, С. М. Понѐттѐ стратегії розвитку підприюмства / С. М. Василига // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 121- 125. 7. Ганиев, Х. И. оглы. Особенности организации инфраструктуры в условиѐ диверсификации национальной экономики / Х. И. оглы Ганиев // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 87-91. 8. Демчук, Н. І. Антикризове управліннѐ підприюмством з використаннѐм інструментів реінжинірингу / Н. І. Демчук // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 29-32. 9. Дунська, А. Р. Сценарне плануваннѐ розвитку міжнародної діѐльності підприюмства в умовах нестабільної кон’янктури ринку / А. О. Дунська, Д. І. Антоненко // Економіка та держава. – № 11. – С. 19-23. 10. Жалдак, Г. П. Процеси приватизації та розвиток економіки України / Г. П. Жалдак, М. Р. Красовська // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 96-100. 11. Косова, Т. Д. Діагностика і регуляваннѐ фінансового потенціалу суб’юктів господаряваннѐ в системі стратегічного антикризового управліннѐ в системі стратегічного антикризового управліннѐ / Т. Д. Косова та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 14-18.
 • 5. 5 12. Пелех, О. Б. Модель структурної політики України та структурної політики України та структурно-темпоральний аналіз / О. Б. Пелех // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 85-89. 13. Пустовий, Р. Ф. Воздействие институциональних факторов и рисков политической нестабильности на экономику государства / Р. Ф. Пустовийт, О. В. Куклин // Економіка України. – 2020. – № 2. – С. 24-44. Кластерна політика 14. Шушкова, Ю. В. Новий методичний підхід до аналізуваннѐ регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації / Ю. В. Шушкова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 90-94. Конкуренція 15. Головащук, Ю. О. Особливості формуваннѐ стратегії підвищеннѐ конкурентоспроможності підприюмства на основі парадигми інноваційного розвитку / Ю.О. Головчук, Г. О. Пчелѐнська // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 66- 70. 16. Денисенко, М. П. Конкурентоспроможність підприюмництва в умовах інноваційно- інвестиційної модернізації економіки / М. П. Денисенко та ін. //Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 19-24.
 • 6. 6 Корпоративні системи управління 17. Гуторов, А. О. Корпорації в суспільно-економічній системі : концептуально-теоретичний дискурс [корпоративні відносини] / А. О. Гуторов // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 4-10. Інформаційні технології в економіці та управлінні 18. Лупак, Р. Л. Стратегічне програмуваннѐ держаної політики цифровізації реального сектору економіки України / Р. Л. Лупак, Т. Ф. Штець // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 33-39. 19. Мартиняк, О. А. Основні напрѐми формуваннѐ інформаційної прозорості державного урѐдуваннѐ в Україні / О. А. Мартиняк // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 11-16. 20. Піжук, О. І. Національний індекс цифрової трансформації економіки : формуваннѐ системи показників та методика розрахунку / О. І. Піжук // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 63-68. 21. Скрипник, С. В. Особливості автоматизації обліку підприюмств у сучасних умовах / С. В. Скрипник та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 39-45. III. Облік. Ревізія і контроль. Аудит. 22. Гамова, О. В. Удосконаленнѐ обліку та контроля заробітної плати на ПАТ «Запоріжсталь» / О. В. Гамова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 95-100.
 • 7. 7 23. Дробѐзко, С. І. Організаціѐ бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприюмства / С. І. Дробѐзко // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 4-8. 24. Михалків, А. А. Внутрішній контроль процесу господаряваннѐ; проблеми організації / А. А. Михалків, Т.В. Косташ // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 61-65. Аудит 25. Макаренко, А. П. Удосконаленнѐ аудиту нарахуваннѐ заробітної плати на підприюмстві / А. П. Макаренко, К. О. Кацай // економік та держава. – 2020. – № 1. – С. 40-45. 26. Меліхова, Т. О. Удосконаленнѐ методичних підходів до аудиту надходженнѐ основних засобів длѐ підвищеннѐ рівнѐ економічної безпеки підприюмства / Т. О. Меліхова, О. В. Гребеняк // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 27-32. 27. Меліхова. Т. О. Удосконаленнѐ обліку і аудиту адміністративних витрат підприюмства / Т. О. Меліхова, М. П. Шишига // Еокноміка та держава. – 2020. – № 11. – С. 28-34. IV. Економіка праці трудовий потенціал. Підготовка кадрів. Безробіття. 28. Зленко, Н. М. Сучасні тенденції на ринку праці в Україні та вплив на них демографічних процесів / Н. М. Зленко та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 56-62. 29. Наливайко, Т. Л. Аналіз дисертаційних досліджень в сфере управліннѐ персоналом / Т. Л. Наливайко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 165-170.
 • 8. 8 30. Олійник. А. С. та ін. Конкурентоспроможність персоналу ѐк складова ефективної діѐльності підприюмства / А. С. Олійник та ін. // Економіка та держава. – 2020. – №1. – С. 97-101. 31. Стасів, О. Ф. Проблеми та напрѐми модернізації соціально- трудових відносин і сфери зайнѐтості сільського населеннѐ України / Стасів. О. Ф. та ін. //Економіка та держава. – 2020. – 33. – С. 71-76. 32. Федоренко, С. В. Державне регуляваннѐ охорони праці на підприюмствах. Установах та організаціѐх / С. В. Федоренко // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 68-72. Безробіття 33. Допомога по безробіття 2020: умови отриманнѐ і розмір виплат [коментар] //Соціальний захист сьогодні. – 2020. – № 1-2. – С. 53-56. 34. Липчук, В. В. NEET – нове соціально-економічне ѐвище [молодь котра не навчаютьсѐ, не працяю, безробіттѐ] / В. В. Липчук // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 56-67. Трудова міграція 35. Дідківська, Л. В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні / Л. В. Дідківська // Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 65-76. 36. Косенко, О. Стратегіѐ міграції : поглѐд на проблему / О. Косенко // Працѐ та зарплата. – 2020. – № 9 (4 березнѐ). – С. 2- 3.
 • 9. 9 37. Ніколаюць, К. М. Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населеннѐ України / К. М. Ніколаюць та ін. //Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 34-38. 38. Смалійчук, Г. В. Основні тенденції та перспективи взаюмодії України із країнами близького сходу ; Північної Африки у контексті зовнішньої циркулѐрної міграції інтернаціональних працівників / Г. В. Смалійчук, О. В. Субочев // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 84-88. Зарубіжний досвід 39. Агаѐрова, А. А. О некоторых аспектах политики регулированиѐ международной миграции / А. А. Агаѐрова // Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 77-83. 40. Дон, О. Д. Вплив міжнародної трудової міграції на світовий ринок праці / О. Д. Дон // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 106-111. V. Фінанси. Інвестиції. Цінні папери. Фінансові установі. 41. Бойко, В. П. Асиметрії глобального фінансового ринку та поширеннѐ криптовалят / В. П. Бойко // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 115-120. 42. Бондаренко, Н. м. Вплив змін валятних курсів на фінансову звітність підприюмства / Н. М. Бондаренко, А. Г. Байюр // Економіка та держава. – № 3. – С. 115-120.
 • 10. 10 43. Бублик, Є. О. Узгодженнѐ макропруденційної політики та монетарного регуляваннѐ в умовах фінансової відкритості / Є. О. Бублик // Економіка та держава. – № 3. – С. 61-65. 44. Єрешко, Ю.О. Теоріѐ модернізації ѐк концептуальна засада формуваннѐ фінансової політики підприюмства / Ю.О. Єрешко, В. Р. Товмасѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 41-46. 45. Журавльова, Т. О. Формуваннѐ фінансових ресурсів підприюмства в умовах кризи / Т. О. Журавльова // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 42-45. 46. Кобелѐ, М. Я. Теоретичні положеннѐ та суть фінансової політики держави / М. Я. Кобелѐ // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 160-164. 47. Кузьменко, О. В. Сценарії реформуваннѐ національної системи фінансового моніторингу / О. В. Кузьменко та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 9-15. 48. Лобова, О. М. Сучасна практик оцінки фінансового стану підприюмств України із використаннѐм національних моделей / О. М. Лобова, Д. С. Ломоносов // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 94-99. 49. Хомутенко, А. В. Державний контроль ефективності управліннѐ державними фінансами України / А. А. Хомутенко // Економика та держава. –2020. – № 2. – С.48-56. 50. Юркевич, О. М. Структуровані фінанси ѐк окремий елемент глобальної фінансової системи / О. М. Юркевич та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 47-53.
 • 11. 11 51. Ярошевська. О. В. Джерела залучених фінансових ресурсів на промислових підприюмствах/ О. В. Ярошевська, І. В. Кулько- Лабинцева // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 30-33. Кредит. Біржи. Валютний ринок. 52. Макаренко, Ю. П. Аналіз фрактальності валятного ринку України / Ю. П. Макаренко, О. О. Василькович // Економіка та держава. 2020. – № 1. – С. 16-22. Соціальне партнерство. Зарубіжний досвід. 53. Азизова, В. С. кызы. Современное состоѐние банковского кредитованиѐ малого и среднего предпринимательства в Азербайджане / Вафа Салман кызы Азизова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 137-140. 54. Аллахвердиев, Анар Этибар оглы. Современное состоѐние кредитованиѐ реального сектора в Азербайджане / Анар Этибар оглы Аллахердиев //Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 111-116. Бюджет 55. Арістов, Ю. Ю. Бяджетна система ѐк інструмент соціально- економічного розвитку країни / Ю. Ю. Арістов // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 154-159. 56. Воронкова, Т. Є. Економічний змість показників ефективності використаннѐ бяджетних коштів / Т. Є. Воронкова // Економіка та держава. – 2020. – №11. – С. 84-87.
 • 12. 12 57. Кудрѐшов, В. П. Управліннѐ фінансуваннѐм державного бяджету України / В. П. Кудрѐшов // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 45-65. 58. Строчай, Н. М. Фінансова спроможність бяджетів об’юднаних територіальних громад в умовах реалізації адміністративно- територіальної реформи / Н. М. Строчай, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 104- 109. Гроші 59. Вініченко, І. І. Дивідентна політика підприюмства ѐк складова політика доходів / І. І. Вініченко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 34-36. 60. Крилова, О. В. Досвід та особливості функціонуваннѐ банківських систем країн ЄС та України в умовах глобалізації / О. В. Крилова // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 117-120. 61. Онопріюнко, Ю. Ю. Моделяваннѐ прибутковості ѐк цільові стратегії управліннѐ фінансами банку / Ю. Ю. Онопріюнко // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 116-120. 62. НБУ про перше півріччѐ 2020 примітки до проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності // Економіст. – 2020. – № 10. – С. 1-19. 63. Політило, М. П. Особливості застосуваннѐ монетарних інструментів Національним Банком України в умовах невизначеності / М. П. Політило, О. О. Бонецький // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 136-139.
 • 13. 13 Податки 64. Борейко, Н. М. Оціняваннѐ показників фінансової звітності суб’юктів господаряваннѐ ѐк засіб виѐвленнѐ ризиків мінімізації або ухиленнѐ від сплати податків / Н. М. Борейко // Економіка та держава. – 2020. – № 2 – С. 79-84. 65. Васильців, Т. Г. Удосконаленнѐ інституціонального забезпеченнѐ державної політики протидії ухилення від сплати податків з використаннѐм офшорних ярисдикцій в Україні / Т. Г. Васильців // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 17-22. 66. Гусейнов, Фуад Вагіф огли. Концептуальні питаннѐ податкового аналізу [англ. мова] / Фуад Вагіф огли, Гусейнов // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 117-120. 67. Лагодіюнко, Н. В. Ефективність державного плануваннѐ податкових находжень / Н. В. Лагодіюнко та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 80-83. 68. Тітамир, О. Фіскальний фальшСтарт [оподаткуваннѐ] / О. Тітамир //День. – 2020. – № 39 (3 березнѐ). – С. 8-9. Цінні папери. 69. Коць, О. О. Перспективи розвитку фондового ринку України шлѐхом використаннѐ суб’юктами корпоративних облігацій / О. О. Коць // Економіка та держава. – 2020. - №10. – С. 15-18. Фінансові ризики. Економічна безпека. 70. Міщук, Є. В. Урахуваннѐ впливу стратегічних заходів розвитку підприюмства на його економічну безпеку / Є. В. Міщук // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 162-167.
 • 14. 14 Страхування. 71. Базилевич, В. Д. та ін. Цифровізаціѐ у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній / В. Д. Базилевич, Н. В. Приказяк, О. М. Лобова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 15-20. 72. Моташко, Т. П. Каталізатори та інгібітори розвитку автотранспортного страхуваннѐ Україні / Т. П. Моташко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 110-114. 73. Селіверстова, Л. С. Підходи до розвитку кіберстрахуваннѐ ѐк сегменту глобального страхового ринку / Л. С. Селіверстова // Економіка та держава. – 2020. – № 1. - С. 23-26. 74. Третѐк, Д. Д. Аналіз здійсненнѐ інвестиційної діѐльності страхових компаній в Україні /Д. Д. Третѐк, Р. А. Іщенко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 104-109. Інвестиції. 75. Диба. М. І. Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку краудфандингу в Україні [ соц. інвестиції] / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 66-79. 76. Ільюнко, О. В. Аналіз впливу соціального капіталу підприюмств на ефективність міжнародної фінансової допомоги / О. В. Ільюнко, О. О. Мезенцева // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 21- 26. 77. Крамаренко, І. С. Фінансові резерви інвестиційного потенціалу національної економіки в нестійких умовах / І. С. Крамаренко та ін. / Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 215-220.
 • 15. 15 78. Федулов, Л. І. Інвестуваннѐ в цифрову економіку : глобальні тенденції та практика / Л. І. Федулов, Л. М. Ємельѐненко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 6-13. 79. Харчук, С. А. Стан інвестиційної діѐльності підприюмств України в умовах економічної нестабільності / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 66-72. Інновації. 80. Боѐринова, К. О. Невизначеність та ризики в управлінні реалізаціюя інвестиційно-інноваційних проектів підприюмств / К. О. Боѐринова // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 4-9. 81. Ганас, Л. М. Характеристика та типологіѐ інновацій ѐк економічної категорії / Л. М. Ганас та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 201-205. 82. Курбацька, Л. М. Впровадженнѐ маркетингових інновацій в діѐльність промислових підприюмств / Л. М. Курбацька // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 187-190. 83. Фролова, Г. С. Інституційні особливості міжнародного фінансуваннѐ інноваційної діѐльності в Україні / Г. С. Фролова, Д. К. Фролов // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 105-110. Зарубіжний досвід. 84. Аббасзаде, М. Т. Основные приоритетные направлениѐ организации инновационной деѐтельности в национальной экономике Азербайджанской республики / М. Т. Аббасзаде // Економіка та держава. – 2020. – 33. – С. 125-128.
 • 16. 16 85. Ворона, А. В. Світовий досвід управліннѐ інноваційним розвитком економіки / А. В. Ворона // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 132-138. 86. Мамед-заде, Э. Э. Инновационнаѐ инфракструктура промышленности в Азербайджане и мировой опыт / Э. Э. Мамед- заде // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 196-200. VI. Підприємство. Бізнес. 87. Косович, Б. І. Соціальне підприюмництво в Україні : актуальні питаннѐ становленнѐ / Б. І. Косович // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 77-81. 88. Маркіна, І. А. Стратегічні аспекти ефективності менеджменту стійким розвитком підприюмства в умовах конкурентного бізнес- середовища / І. А. Маркіна // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 24-27. 89. Мурова, Т. О. Управліннѐ бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприюмств / Т. О. Мурова, Я. Ю. Антоняк // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 100- 103. 90. Резнікова, Н. В. Тенденції розвитку малого і середнього бізнесу, та його вплив на економічну кон’яктуру і конкурентоспроможність розвинених країн / Н. В. Резнікова та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 4-14.
 • 17. 17 VII. Регіональна економіка. Спеціальні економічні зони. 91. Вдовічена О. Г. Розвиток регіональних брендів (практика областей України) / О. Г. Вдовічена // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 69-74. 92. Дергаляк, Б. В. Управліннѐ структуроя модернізаціюя регіональної економіки / Б. В. Дергаляк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. - С. 113-116. 93. Параницѐ, Н. В. Факторний аналіз надходжень податку на прибуток у регіональний бяджет / Н. В. Параницѐ та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 92-95. 94. Сторонѐнська, І. З. Передумови і стратегічні пріоритети смарт- спеціалізації регіону / І. З Сторонѐнська та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 39-55. 95. Ханін, С. Г. Проблеми економічного розвитку регіонів, що зумовляять необхідність модернізації регіональної економіки / С. Г. Ханін // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 232-235. 96. Швиданенко, О. А. Формуваннѐ економіки знань у регіонах України / О. А. Швиданенко, Т. Г. Бусарюва // Економіка України. – 2020. – № 1. С. 24-35. 97. Шевченко, О. В. Сценарії стратегічного регуляваннѐ диспропорцій розвитку регіонів на основі когнітивно-імітаційного моделяваннѐ / О. В. Шевченко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 121-132.
 • 18. 18 Економіка землі. 98. Малий. Ш. Й. Управліннѐ земельними ресурсами України : минуле та майбутню / І. Й. Малий // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 28-33. 99. Палачкова, Т. Як залишити українського селѐнина господарем на своїй землі / Т. Палачкова // Економіст. – 2020. – № 12. – С. 1-6. 100. Смирнова, С. М. Наукові аспекти землекористуваннѐ міських територій / С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, А. І. Козак // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 102-106. Децентралізація. 101. Патицька, Х. О. Формуваннѐ центро-периферійної взаюмодії в об’юднаній територіальних громаді в умовах децентралізації 6 ідентифікаціѐ рівнів і сфер / Х. О. Патицька // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 59-62. 102. Хвесик, М. А. Публічно-приватне партнерство в забезпеченні сталого просторового розвитку [децентралізоване управліннѐ] / М. А. Хвесик // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 3-23. 103. Чуприна, Л. М. Проблеми і перспективи зміцненнѐ фінансової стійкості об’юднаних територіальних громад : [децентралізаціѐ] / Л. М. Чуприна, Е. Г. Мороз // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 50-55. 104. Ясинська, Н. А. Результативність наповненнѐ та використаннѐ місцевих бяджетів в умовах децентралізації в Україні / Н. А. Ясинська та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 34. – С. 91-95.
 • 19. 19 Зарубіжний досвід. 105. Беспалов, М. О. Особливості фінансової децентралізації в контексті світового досвіду / М. О. Беспалов // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 112-115. VIII. Економіка промисловості. Загальні питання. 106. Грінченко, Ю. Л. Теоретичні засади забезпеченнѐ стратегічного розвитку галузі / Ю. Л. Грінченко // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 72-78. 107. Кривов’ѐзяк, І. В. Економічна сутність понѐттѐ «вартість підприюмства» та детермінанти її зростаннѐ / І. В. Кривовѐзяк, О. В. Бурбан // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 99-104. 108. Ревенко, Н. Г. Методичний підхід до аналізу ефективності використаннѐ організаційних ресурсів промислових підприюмств / Н. Г. Ревенко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 46-52. Гірнича промисловість. Енергетика. Металургія. 109. Аббасов, А. Моделі прогнозуваннѐ ціни на електроенергія (англ. мова) / А. Аббасов // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 75-79. 110. Ємельѐнов, О. Ю. Роль держави у подоланні бар’юрів на шлѐху до реалізації заходів з енергозбереженнѐ на підприюмствах / О. Ю. Ємельѐнов, Т. О. Петрушка // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 24-29.
 • 20. 20 111. Залознова, Ю.С. Обгрунтуваннѐ стратегічних напрѐмів удосконаленнѐ організації збутової діѐльності вугільних підприюмств України / Ю. С. Залознова, Н. В. Трушкіна // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 6-23; 24- 38. 112. Пришлѐк, Н. В. Розвиток біоенергетики ѐк складова забезпеченнѐ енергетичної безпеки України / Н. В. Пришлѐк та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 146-155. Зарубіжний досвід. 113. Панахов, Єльшан Ибрет оглы. Роль нефтѐного сектора в обеспечении устойчивого развитиѐ а Азербайджане / Эльшар Ибрет оглы, Панахов // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 121-125. Машинобудівний комплекс 114. Вітяк, А. В. Аналітичне забезпеченнѐ бізнес плануваннѐ машинобудівних підприюмств / А. В. Вітяк // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 144-149. 115. Крамаренко, І. С. Дослідженнѐ та тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних підприюмств України / І. С. Крамаренко, О. А. Хмелик // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 73-77. 116. Швець, Ю. О. Діагностика йомовірності банкрутства ѐк основа антикризового управліннѐ операційноя діѐльністя підприюмств машинобудуваннѐ / Ю. О. Швець //Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 82-87.
 • 21. 21 Лісова промисловість 117. Бобко, А. Лісовий кодекс : слова масні, а пироги пісні / А. Бобко // Урѐдовий кур’юр. – 2020. – № 45 (7 березнѐ). – С. 7. 118. Дребот, О. І. Інституціональні основи збалансованого використаннѐ земель [лісове господарства] / О. і. Дребот // Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 54-64. Аграрно-промисловий комплекс 119. Бечко, П. К. та ін. Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку регулѐторних механізмів розвитку регулѐторних механізмів підприюмницької діѐльності аграрного виробництва / П. К. Бечко // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 88-93. 120. Вініченко, І. І. та ін. Особливості формуваннѐ та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприюмств / І. І. Вініченко, В. О. Лапа // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 85-90. 121. Головко, Р. А. Формуваннѐ ризик-менеджменту фермерських господарств / Р. А. Головко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 236-240. 122. Гончарук, І. В. Сучасний стан енергозабезпеченнѐ агропромислового комплексу України / І. В. Гончарук // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 93-98. 123. Заставний, Ю. Б. Фінансово-економічне регуляваннѐ органічного сільськогосподарського виробництва в секторі сільських домогосподарств / Ю. Б. Заставний // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 251-256.
 • 22. 22 124. Зось-Кіор, М. В. Удосконаленнѐ системи управліннѐ конкурентоспроможністя аграрного підприюмства / М. В. Зось- Кіор, С. О. Каляжний // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 23-27. 125. Іванова, Л. С. Роль і місце місцевих органів самоврѐдуваннѐ в процесі трансформації особистих селѐнських господарств у суб’юкти підприюмницької діѐльності в сфері агробізнесу /Л. С. Іванова // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 54-58. 126. Капліна. А. І. Фактори стабілізації виробництва агропродукції України / А. І. Капліна // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 46-49. 127. Кузик, О. В. Роль держави у маркетинговій комунікаційній діѐльності агарного сектора України / О. В. Кузик // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 177-181. 128. Нагорна, О. В. та ін. маркетингове дослідженнѐ агропродовольчої та промислової продукції : стан та перспективи розвитку / О. В. Нагорна, О. Є. Кононова, Н. А. Далѐк // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 63-67. 129. Негода, О. В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки / О. В. Негода // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 39-43. 130. Рожко, Н. Я. Особливості концепції маркетингу і логістики у функціонуваннѐ суб’юктів ринку овочів та фруктів / Н. Я. Рожко // Економіка та держава. – 2020. – № 34. – С. 141-145. 131. Савковська, О. М. Економіко-правові основи розвитку сільськогосподарської кооперації а Україні / О. С. Савковська // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 92-96.
 • 23. 23 131. Утенкова, К. О. Теоретичні засади формуваннѐ методики експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприюмств / К. О. Утенкова // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 133-140. 133. Утеченко, Д. М. Функціонуваннѐ сільськогосподарської кооперації ѐк засіб відтвореннѐ лядського капіталу сільських територій / Д. М. Утеченко // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 101- 105. Легка промисловість 134. Батрак, О. В. Фінансова стійкість ѐк об’юкт діагностики швейних підприюмств у системі антикризового управліннѐ / О. В. Батрак // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 241- 145. 135. Тарасенко, І. О. Інвестиційні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприюмства легкої промисловості та механізми їх реалізації / О. І. Тарасенко, Є. С. Несеняк // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 12-18. Будівництво 136. Шпакова, Г. В. Економічна трансформаціѐ моделей виробництва на приладі біосферосумісного будівництва / Г. В. Шпакова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 67-71. Транспорт 137. Кнѐзева, О. А. Методика оцінки доцільності сумісного розгортаннѐ інфраструктури ІКТ з інфраструктуроя транспорту та електропостачаннѐ / О. А. Кнѐзева, М. А. Дем’ѐнчук // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 27-31.
 • 24. 24 138. Козак, Л. С. Особливості формуваннѐ ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України / Л. С. Крозак, О. В. Федорчук //Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 53-60. 139. Марценяк, Л. В. Парадигма інноваційного розвитку залізничних компаній / Л. В. Марценяк // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 32-38. 140. Марценяк, Л. В. Стратегіѐ інноваційного розвитку пасажирських компаній / Л. В. Марценяк, Г. В. Грабовська // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 37-41. 141. Міщенко, М. І. Теоретичні підходи до управліннѐ економічноя безпекоя транспортних підприюмств у сучасних умовах / М. І. Міщенко та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 35-40. 142. Олійник, Т. О. Щодо питаннѐ запровадженнѐ концесії на залізничному транспорті України / Т. О. Олійник // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 122-126. 143. Ращенко, А. В. Перевезеннѐ твердих побутових відходів ѐк частина транспортної системи міста ОТГ / А. В. Ращенко // економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 88-91. 144. Товмасѐн, В. Р. Аналіз джерел та напрѐмів фінансуваннѐ модернізації авіаційної галузі України / В. Р. Товмасѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 82-86. 145. Устіловська, А. С. Аналітичні дослідженнѐ сучасного рівнѐ застосуваннѐ інноваційних методів управліннѐ персоналом на підприюмствах транспортної галузі / А. С. Устіловська // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 221-231.
 • 25. 25 Торгівля 146. Здирко, Н. Г. та ін. Мотиваціѐ ѐк найважливіша функціѐ в управлінні публічними закупівлѐми / Н. Г. Задирко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 156-161. 147.Литовченко, І. Л. Трансформаціѐ ринку в сучасних умовах переходу цифрової економіки / І. Л. Литовченко // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 36-47. 148. Небаба. Н. О. Особливості лібералізації торгово- економічного співробітництва між Україноя та країнами близького східу / Н. О. Небаба // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 210-214. 149. Параницѐ, Н. В. Аналіз структури та динаміки зовнішньоторговельних товаропотоків України / Н. В. Параницѐ та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 206-209. 150. Соковніна, Д. М. Адаптивна маркетингова стратегіѐ підприюмства : методика формуваннѐ та реалізаціѐ / Д. М. Соковіна // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 89-92. Зарубіжний досвід 151. Редзяк, Є. В. Валятно-фінансова політика країн G 7 в умовах негативного впливу глобалізації / Є.В. Редзяк // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 42-53. 152. Сулейманлі, Севда Мазахир кызы. Роль международных торговых свѐзей в развитии рынка бытовых товаров / Севда Мазахир кызы, Сулейманлы // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 131-135.
 • 26. 26 Харчова промисловість 153. Гринишин, В. С. Методологічні основи дослідженнѐ продовольчої безпеки країни / В. Є Гринишин // Економіки та держава. – 2020. – № 2. – С. 141-146. 154. Дергаляк, М. О. Демонополізаціѐ спиртової галузі : причини, суть, реалізаціѐ / М. О. Дергаляк, Л. Г. Хань / Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 121-124. 155. Довгань, Ю. В. Формуваннѐ маркетингової стратегії просуваннѐ інноваційних рослинних харчових олій / Ю. В. Довгань // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 126-131. 156. Коноваленко, А. С. Культурні чинники макромаркетингового середовища ринку продуктів харчуваннѐ длѐ дітей / А. С. Коноваленко // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 57- 61. 157. Кузіна, В. Ю. Трансформаціѐ солодової галузі України на шлѐху інтеграції до ювропейського економічного простору / В. Ю. Кузіна // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 127-130. 158. Кузьо, Н. С. та ін. Стратегії розвитку пивоварних компаній в Україні / Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, Н. Р. Кубрак // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 110-114. Туризм та готельне господарство 159. Білецька, І. М. Обгрунтуваннѐ положень управлінсько- інфракструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприюмств / І. М. Білецька // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 55-59.
 • 27. 27 160. Денисенко, М. П. Особливості економічного розвитку готельно-ресторанного бізнесу [англ. мова] / М. П. Денисенко, О. А. Ю. Будѐкова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 19- 23. 161. Джинжоѐн, В. В. Світовий досвід встановленнѐ соціальний зв’ѐзків шлѐхом розвитку діѐльності туристичних підприюмств/ В. В. Джинджоѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 44- 47. 162. Джинжоѐн, В. В. Реалізаціѐ туристичних програм у сфері освіти, медицини природоохорони / В. В. Джинжоѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 50-53. 163. Збарський, В. К. та ін. Сучасні особливості розвитку туристичної галузі в України/ В. К. Збарський, В. В. Грибова // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 81-84. 164. Марценяк, Л. В. а ін. Порівнѐльна характеристика автомобільного та залізничного туризму / Л. В. Марценяк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 60-67. 165. Маслиган, О. О. та ін. Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах / О. О. Маслиган // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 74-80. 166. Музичка, Є. О. Особливості управліннѐ персоналом готельних підприюмств / Є. О. Музичка // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 101-103. 167. Охота, В. І. та ін. Показники ѐкості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) / В. І. Охота, В. Я. Брич // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 68-73.
 • 28. 28 168. Разінькова, М. Ю. Етапи проведеннѐ маркетингового плануваннѐ в ресторанному бізнесі / М. Ю. Разінькова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 62-66. 169. Саковська, О. М. Використаннѐ маркетингового підходу у процесі формуваннѐ ціни на інклязив-Тур / О. М. Саковська // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 80-83. 170. Тищук, І. В. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку екскурсійного туризму міста Луцьк / І. В. Тищук, Л. М. Поліщук // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 54-60. Економіка охорони здоров’я 172. Мовсесѐн, А. С. Конвергенціѐ українського ринку медичних інструментів до ринку ЄС / А. С. Мовсесѐн // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 246-250. Освіта. Культура. Спорт. 173. Попик, О. В. та ін. Культурологічна детермінанта в методології визначеннѐ рівнѐ інклязивності / О. В. Попик та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 25-28. 174. Пурій, Г. М. Конкурентноспроможність закладів вищої освіти : сутність та основні фактори її забезпеченнѐ / Г. М. Пурій, М. Б. Кузнецова // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 150- 154. 175. Решетнѐк, О. І. Особливості підготовки наукових кадрів у системах вищої освіти країн світу / О. І. Решетнѐк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 96-103.
 • 29. 29 176. Шкурупій, О. В. Маркетингові особливості освітніх послуг у конкурентному середовищі : міжнародні та національні тренди / О. В. Шкурупій // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 4-11. Економіка охорони навколишнього середовища. 177. Бабчинська, О. І. Формуваннѐ механізму екологічного менеджменту в контексті концепції сталового розвитку / О. І. Бабчинського // Економіка та держава. – 2020. – № 10. – С. 140-143. 178. Гурбанова, А. В. гызы. Влиѐние экологической системы на экономическуя и национальнуя безопасность / А. В. гызы Гурбанова // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 144-148. Зарубіжний досвід. 179. Грибіненко, О. М. Індикатори екологічної складової економічної безпеки країн віту / О. М. Грибіненко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 168-176. Логістика. 180. Гоменяк, М. О. Розвиток системи логістичного обслуговуваннѐ на засадах кліюнтооріюнтованості / М. О. Гоменяк // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 182- 186. 181. Гринчак, Н. А. Статичні аспекти обчисленнѐ та застосуваннѐ індексу ефективності логістики / Н. А. Гринчак // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 134-143.
 • 30. 30 182. Кустріч, Л. О. Логістичні інновації ѐк основа управліннѐ підприюмством / Л. О. Кустріч // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 10-14. IX. Соціальна політика 183. Різнічук, О. Про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей [Консультаціѐ] / О. Різнічук // Працѐ та зарплата. – 2020. – № 9 (4 березнѐ). – 2020. – С. 12-13. 184. Федорова, І. Щодо оренди житла та виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень військовослужбовцѐм збройних сил України [Роз’ѐсняю фахівець] / І. Федорова // Працѐ та зарплата. – 2020. – № 10 (11 березнѐ). – С. 5. 185. Ярым-Агаев, А. Н. Долѐ расходов на питание как показатель благосостоѐниѐ общества / А. Н. Ярым-Агаев, Е. В. Пилипенко // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 68-81. Недержавне пенсійне забезпечення 186. Дульська, І. В. Інвестуваннѐ ІКТ-інновацій в національній економці за рахунок коштів загальнообов’ѐзкової накопичувальної пенсійної системи / І. В. Дульська // Економіка України. – 2020. – № 4. – С. 73-92. X. Міжнародні економічні зв’язки. 187. Гордіца, К. А. Структурні перетвореннѐ в Україні в контексті розвитку міжнародних економічних відносин : історичний вимір / К. А. Гордіца, Т. О. Сливка // Економіка України . – 2020. – № 2. – С. 80-95.
 • 31. 31 XI. Міжнародна економіка. 188. Борзенко, О. О. Ефективність длѐ світової економіки брейнстромінгу лідерів країн G7 / О. О. Борзенко, // Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 6-18. 189. Григораш, О. В. та ін. Світова економіка в умовах covid-19 / О. В. Григораш та ін. // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 104-108. 190. Киѐн, Є. М. Глобальна координаціѐ з метоя розвитку задлѐ досѐгненнѐ цілей сталого розвитку / Є. М. Киѐн // Економіка та держава. – 2020. – №10. – С. 126-130. 191. Красноперов, П. В. Державне регуляваннѐ економіки у ході економічних реформ у В’ютнамі / П. В. Красноперов // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 115-121. 192. Пілѐюв, І. С. Стратегічно-кризовий трикутник в Євразії : виклики длѐ України та заходу / І. С. Пілѐюв // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 26-41. 193.Плотніков. О. В. Розвиток протиріч країн «великої сімки» в контексті фінансової глобалізації / О. В. Плотніков // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 19-25. 194. Решетнѐк, О. І. Перспективні напрѐми наукових досліджень у світі / О. І. Решетнѐк // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 107-111. XII. Персоналії. 195. До 80-річчѐ доктора економічних наук професора І. П. Булююва // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 84-86.
 • 32. 32 Іменний покажчик авторів та укладачів 1. Аббасзаде М. Т. ………………………………………………….84 2. Аббасов А. ………………………………………………………….109 3. Агаѐрова А. А. …………………………………………………….39 4. Азизова В. С. ……………………………………………………….53 5. Аллахвердиев Анар ……………………………………………54 6. Аноненко Д. І. ……………………………………………………..9 7. Антоняк Я. Ю. …………………………………………………….89 8. Арістов Ю. Ю. ……………………………………………………..55 9. Бабчинська О. І. ………………………………………………….177 10. Базилевич В. Д. …………………………………………………..71 11. Байюр А. Г. …………………………………………………………..42 12. Батрак О. В. …………………………………………………………134 13. Беспалов М. О. ……………………………………………………105 14. Бечко П. К. …………………………………………………………..119 15. Білецька І. М. ………………………………………………………159 16. Бобко А. ……………………………………………………………….117 17. Бойко В. П. ……………………………………………………………41 18. Бондаренко Н. М. ………………………………………………...42 19. Бонецький О. О. ……………………………………………………63 20. Борейко Н. М. ……………………………………………………….64 21. Борзенко О. О. ………………………………………………………188 22. Боѐринова К. О. …………………………………………………….80 23. Брич В. Я. ………………………………………………………………167 24. Бублик Є.О. ……………………………………………………………43 25. Будѐкова О. Ю. ………………………………………………………160 26. Бурбан О. В. ………………………………………………………107 27. Бусарюва Т. Г. …………………………………………………….96
 • 33. 33 28. Василига С. М. …………………………………………………..6 29. Васильців Т. Г. ……………………………………………………65 30. Вдовічена О. Г. …………………………………………………..91 31. Вініченко І. І. ……………………………………………………….120 32. Вітяк А. В.…………………………………………………………..59,114 33. Ворона А. В. …………………………………………………………85 34. Воронкова Т. Є. ……………………………………………………56 35. Гамова О. В. …………………………………………………………22 36. Ганас Л. М. …………………………………………………………81 37. Ганиев Х. И. ………………………………………………………….7 38. Гернего Ю. О. ……………………………………………………….75 39. Головко Р. А. …………………………………………………………121 40. Головчук Ю. О. ………………………………………………………15 41. Гоменяк М. О. ………………………………………………………180 42. Гончарук І. В. ………………………………………………………….122 43. Гордіца К. А. …………………………………………………………..187 44. Грабовська Г. В. ………………………………………………………140 45. Гребеняк О. В. ………………………………………………………..26 46. Грінченко Ю. Л.……………………………………………………….106 47. Грибіненко О. М.…………………………………………………….179 48. Грибова В. В.……………………………………………………………163 49. Григораш О. В.…………………………………………………………189 50. Гринишин В. Є.………………………………………………………..153 51. Гринчак Н. А. …………………………………………………………..181 52. Гурбанова А. В. ……………………………………………………….178 53. Гусейнов Ф. В. ………………………………………………………….66 54. Гуторов А. О. …………………………………………………………….17 55. Далѐк Н. А. ……………………………………………………………..128 56. Демчук Н. І. ……………………………………………………………..8
 • 34. 34 57. Дем’ѐнчук М. А. ………………………………………………………137 58. Денисенко М. П. ………………………………………………16, 160 59. Дергаляк Б. В. …………………………………………………………92 60. Дергаляк М. О. ……………………………………………………….154 61. Джинджоѐн В. В. ……………………………………………161, 162 62. Диба М. І. ………………………………………………………………..75 63. Дідківська Л. В. ………………………………………………………35 64. Довгань Ю. В. ………………………………………………………….155 65. Довженко В. А. ………………………………………………………..58 66. Долѐ М. ……………………………………………………………………4 67. Дон О. Д. ………………………………………………………………….40 68. Дребот О. І. ……………………………………………………………114 69. Дробѐзко С. І. ………………………………………………………….23 70. Дульська І. В. …………………………………………………………..186 71. Дунська А. С. ………………………………………………………………9 72. Ємельѐненко Л. М. …………………………………………………..78 73. Ємельѐнов О. Ю. …………………………………………………….110 74. Єремко Ю. О. …………………………………………………………..44 75. Жалдак Г. П. …………………………………………………………….10 76. Журавльова Т. О. ……………………………………………………..45 77. Залознова Ю.С. ……………………………………………………….111 78. Заставний Ю. Б. ……………………………………………………..123 79. Збарський В. К. ………………………………………………………163 80. Здирко Н. Г. ……………………………………………………………146 81. Зленко Н. М. …………………………………………………………..28 82. Зось-Кіор М. В. ……………………………………………………….124 83. Іванова Л. С. ……………………………………………………………125 84. Ільюнко О. В. ……………………………………………………………76 85. Іщенко Р. А. …………………………………………………………….74
 • 35. 35 86. Каляжний С. А. ……………………………………………………….124 87. Капліна А. І. ……………………………………………………………..126 88. Кацай К. О. ……………………………………………………………….25 89. Киѐн Є. М. ………………………………………………………………190 90. Кнѐзева О. А. …………………………………………………………137 91. Кобелѐ М. Я. …………………………………………………………..46 92. Козак А. І. ………………………………………………………………………..100 93. Козак Л. С. ………………………………………………………………………138 94. Колодко Г. В. …………………………………………………………………..3 95. Коноваленко А. С. …………………………………………………………..156 96. Кононова О. Є. …………………………………………………………………128 97. Косар Н. С. ……………………………………………………………………….158 98. Косенко О. …………………………………………………………………………36 99. Косова Т. Д. ………………………………………………………………………11 100. Косович Б. І. ……………………………………………………………….87 101. Косташ Т. В. …………………………………………………………………24 102. Котько Н. М. …………………………………………………………………31 103. Коць О. О. ……………………………………………………………………..69 104. Красовська М. Р. ……………………………………………………………10 105. Крамаренко І. С. ………………………………………………………77, 115 106. Красноперов П. В. ………………………………………………………..191 107. Кривов’ѐзяк І. В. ……………………………………………………………107 108. Крилова О. В. ………………………………………………………………….60 109. Кубрак Н. Р. ……………………………………………………………………158 110. Кудрѐшов В. П. …………………………………………………………………57 111. Кузик О. В. ………………………………………………………………………127 112. Кузіна В. Ю. ……………………………………………………………………..157 113. Кузнецова М. Б. ………………………………………………………………174 114. Кузьменко О. В. ……………………………………………………………….47 115. Кузьо Н. Є. ……………………………………………………………………….158 116. Куклин О. В. ………………………………………………………………………13 117. Кулько-Лабинцева І. В. ……………………………………………………..51
 • 36. 36 118. Курбацька Л. М. ………………………………………………………………..82 119. Кустріч Л. О. ……………………………………………………………………182 120. Лаголіюнко Н. В. ……………………………………………………………….67 121. Лапа В. О. ……………………………………………………………………….120 122. Липчук В. В. ……………………………………………………………………..34 123. Литовченко І. Л. ………………………………………………………………147 124. Лобова О. М. ………………………………………………………………48, 71 125. Ломоносов Д. С. …………………………………………………………….48 126. Лупак Р. Л. ………………………………………………………………………..18 127. Макаренко А. П. ………………………………………………………………..25 128. Макаренко Ю. П. ………………………………………………………………52 129. Малий І. Й. …………………………………………………………………………98 130. Мамед-Заде Э Э. ……………………………………………………………….86 131. Маркіна І. А. ………………………………………………………………………88 132. Мартиняк О. А. …………………………………………………………………19 133. Марценяк Л. В. ………………………………………………………………164 134. Маслиган О. О. ………………………………………………………………..165 135. Машіка Г. В. …………………………………………………………………165.? 136. Мезенцева О. О. ……………………………………………………………….76 137. Меліхова Т. О. ……………………………………………………………26, 27 138. Мельникова М. В. ……………………………………………………………171 139. Михалків А. А. ………………………………………………………………..24 140. Міщенко М. І. …………………………………………………………………141 141. Міщук Є. В…………………………………………………………………………70 142. Мовсѐн А. С. …………………………………………………………………….172 143. Мороз Е. Г…………………………………………………………………………103 144. Морозов О…………………………………………………………………………4 145. Моташко Т. П. ……………………………………………………………………72 146. Музичка Є.О. ……………………………………………………………………166 147. Мурована Т. О. …………………………………………………………………89 148. Нагорна О. В. ………………………………………………………………….128
 • 37. 37 149. Наливайко Т. Л. ………………………………………………………………29 150. Небаба Н. О. …………………………………………………………………….148 151. Негода О. В. …………………………………………………………………….129 152. Несеняк Є. С. …………………………………………………………………135 153. Ніколаюць К. М. ……………………………………………………………….37 154. Олійник А. С. …………………………………………………………………….30 155. Олійник Р. Р. ………………………………………………………………………72 156. Олійник Т. О. ……………………………………………………………………142 157. Онопріюнко Ю. Ю. …………………………………………………………….61 158. Остропольська Є. В. …………………………………………………………..1 159. Охота В. І. …………………………………………………………………………167 160. Палачкова Т………………………………………………………………………..99 161. Панахов Эльшан ………………………………………………………………113 162. Параницѐ Н. В. ………………………………………………………….93, 149 163. Патицька Х. О. ………………………………………………………………….101 164. Пелех О. Б. ………………………………………………………………………..12 165. Петрушка Т. О. …………………………………………………………………110 166. Пилипенко Е. В. ………………………………………………………………185 167. Піжук О. І. ………………………………………………………………………..20 168. Пілѐев І. С. ………………………………………………………………………192 169. Плотніков О. В. ………………………………………………………………..193 170. Політило М. П. ………………………………………………………………….63 171. Поліщук Л. М. ………………………………………………………………….170 172. Попик О. В. ………………………………………………………………………173 173. Приказяк Н. В. …………………………………………………………………71 174. Пришлѐк Н. В. ………………………………………………………………….112 175. Пурій Г. М. ……………………………………………………………………174 176. Пустовийт Р. Ф. …………………………………………………………….13 177. Пчелѐнська Г. О. ………………………………………………………………15 178. Разінськова М. Ю. ……………………………………………………………168 179. Ращенко А. В. …………………………………………………………………143
 • 38. 38 180. Ревенко Н. Г. …………………………………………………………………..108 181. Редзяк Є. В. …………………………………………………………………….151 182. Резнікова Н. В. ………………………………………………………………….90 183. Решетнѐк О. І. ………………………………………………………5, 175, 194 184. Різнічук О. ………………………………………………………………………183 185. Рожко Н. Я. …………………………………………………………………….130 186. Савковська О. М. …………………………………………………………….131 187. Саковська О. М. ………………………………………………………………169 188. Симоненко Л. І. ………………………………………………………………..58 189. Скрипник С. В. …………………………………………………………………..21 190. Сливка Т. О. ……………………………………………………………………187 191. Смалійчук Г. В. ………………………………………………………………….38 192. Сметаняк О. А. ………………………………………………………………114 193. Смирнова С. М. ……………………………………………………………..100 194. Соковніна Д. М. ………………………………………………………………150 195. Стасів О. Ф. ……………………………………………………………………….31 196. Сторонѐнська І. З. ……………………………………………………………94 197. Строчай Н. М. ……………………………………………………………………58 198. Субочев О. В. ……………………………………………………………………..38 199. Сулейманлы Севда Мазахир …………………………………………152 200. Тарасенко І. О. ………………………………………………………………..135 201. Тищук І. В. ……………………………………………………………………….170 202. Тітамир О. ………………………………………………………………………..68 203. Товмасѐн В. Р. ………………………………………………………….44, 144 204. Третѐк Д. Д. ………………………………………………………………………74 205. Трушкіна Н. В. ………………………………………………………………….111 206. Устіловська А. С. ………………………………………………………………145 207. Утенкова К. О. ………………………………………………………………….132 208. Утеченко Д. М. …………………………………………………………………133 209. Федоренко С. В. …………………………………………………………………32 210. Федорова І. ……………………………………………………………………184
 • 39. 39 211. Федорчук О. В. ………………………………………………………………..138 212. Федулова Л. І. ……………………………………………………………………78 213. Фролов Д. К. ………………………………………………………………………83 214. Фролова Г. С. ……………………………………………………………………..83 215. Ханін С. Г. …………………………………………………………………………..95 216. Хань Л. Г. …………………………………………………………………………154 217. Харчук С. А. ……………………………………………………………………….79 218. Хвесик М. А. …………………………………………………………………....102 219. Хмелик О. А. …………………………………………………………………….115 220. Хомутенко А. В. ………………………………………………………………..49 221. Чернецька Л. В. …………………………………………………………………..2 222. Чуприна Л. М. …………………………………………………………………103 223. Швець Ю. О. ……………………………………………………………………116 224. Швидненко О. А. ……………………………………………………………..96 225. Шевченко О. В. …………………………………………………………………97 226. Шишига М. П. ……………………………………………………………………27 227. Шкурупій О. В. …………………………………………………………………176 228. Шпакова Г. В. …………………………………………………………………..136 229. Штець Т. Ф. ……………………………………………………………………….18 230. Шушкова Ю. В. ………………………………………………………………….14 231. Ярошевська О. В. ……………………………………………………………….51 232. Ярым-Агаев А. Н. ……………………………………………………………185 233. Ясинська Н. А. ………………………………………………………………….104
 • 40. 40 Зміст І. Економічна теоріѐ ……………………………………………………………………3-4 -глобалізаціѐ ……………………………………………………………………………..3 ІІ. Управліннѐ економікоя …………………………………………………………4-6 -кластерна політика ………………………………………………………………….5 -конкуренціѐ ……………………………………………………………………………..5 -корпоративні системи управліннѐ …………………………………………..5 -інформаційні технології ……………………………………………………………6 ІІІ. Облік Ревізіѐ. Контрол. Аудит ……………………………………………6-7 -аудит ………………………………………………………………………………………..7 ІV. Економіка праці ……………………………………………………………………7-9 -безробіттѐ………………………………………………………………………………….8 -трудова міграціѐ ……………………………………………………………………….8 зарубіжний досвід …………………………………………………………………..9 V. Фінанси. Інвестиції ………………………………………………………………9-15 -кредит. біржи ………………………………………………………………………….10 соціальне партнерство. зарубіжний досвід …………………………11 -бяджет ……………………………………………………………………………………11 -гроші ……………………………………………………………………………………….12 -податки …………………………………………………………………………………….12 -цінні папери …………………………………………………………………………….13 -фінансові ризики …………………………………………………………………….13 -страхуваннѐ ……………………………………………………………………………….13 -інвестиції …………………………………………………………………………………….14 -інновації……………………………………………………………………………………..15 зарубіжний досвід…………………………………………………………………….15 VI. Підприюмство. Бізнес ………………………………………………………………16 VII. Регіональна економіка …………………………………………………… 17-18 -економіка землі………………………………………………………………………..17 -децентралізаціѐ…………………………………………………………………………..18 -зарубіжний досвід……………………………………………………………………..18 VIII. Економіка промисловості ………………………………………………….19 -гірнична промисловість………………………………………………………19-20 зарубіжний досвід …………………………………………………………….20
 • 41. 41 -машинобудівний комплекс …………………………………………………20 - лісова промисловість…………………………………………………………20-21 -аграрно-промисловий комплекс……………………………………….21-23 -легка промисловість ……………………………………………………………..23 -будівництво…………………………………………………………………………….23 -транспорт ………………………………………………………………………………23-24 -торгівлѐ …………………………………………………………………………………….25 зарубіжний досвід …………………………………………………………………25 -харчова промисловість …………………………………………………………….26 -туризм …………………………………………………………………………………26-28 -економіка охорони здоров’ѐ…………………………………………………..28 -освіта. культура. спорт ………………………………………………………28-29 -економіка охорони навколишнього середовища………………….29 зарубіжний досвід ………………………………………………………………..29 -логістика……………………………………………………………………………………29 IX. Соціальна політика …………………………………………………………………..30 -недержавне пенсійне забезпеченнѐ ……………………………………….30 X. Міжнародні економічні зв’ѐзки…………………………………………………30 XI. Міжнародна економіка ……………………………………………………………31 XII. Персоналії…………………………………………………………………………………31