SlideShare a Scribd company logo
Авторська педагогічна розробка
(комбінаторна)
Мовна норма
як підвищення культури мовлення
(частина ІІ)
(методичний посібник-практикум)
Автор: Болотіна Олена Вікторівна,
учитель української мови
та літератури СШ № 26
Лексичні норми.
Завдання для практичної роботи
4
Передмова1
Норми літературної мови2
Орфоепічні норми. Акцентуаційні.
Завдання для практичної роботи3
Граматичні норми.
Завдання для практичної роботи
5
Стилістичні норми.
Завдання для практичної роботи
6
Орфографічні норми.
Завдання для практичної роботи7
ПЕРЕДМОВА
• Методичний посібник-практикум містить матеріали для
проведення уроків, практичних, додаткових занять в
учнів середньої та старшої школи. До посібника
увійшли завдання, спрямовані на попередження
порушень норм українського літературного мовлення на
всіх рівнях мовної системи. Посібник орієнтує читача
на вибір правильного слововживання, засвоєння
граматичних норм, містить складні випадки російсько-
українського перекладу.
• Рекомендовано вчителям-словесникам, учням,
студентам, а також усім, хто цікавиться питаннями
культури мовлення.
Розділ 1.
Норми літературної мови
Мовна норма – сукупність загальноприйнятих правил
реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі
спілкування. Розрізняють структурно-мовні типи норм:
 Орфоепічні норми
 Акцентуаційні норми
 Лексичні норми
 Словотвірні норми
 Стилістичні норми
 Морфологічні норми
 Синтаксичні та пунктуаційні норми
Розділ 2. Орфоепічні норми.
Завдання для практичної роботи
ОН - правильна вимова звуків, звукосполучень та
наголошення слів. Звернено увагу на порушення
літературної норми у вимові злитих звукосполучень /дж/,
/дз/ та розрізнення приголосних (г), (ґ). В усному мовленні
/дж/, /дз/ у позиції на початку слова вимовляються
здебільшого правильно: джерело, дзвін. Всередині слова
часто ці звуки вимовляються окремо, що є порушенням
норми: дослід/ження, поход/ження. В українській мові
слід розрізняти /г/ і /ґ/: біографія, могутній,
готовність, але ґанок, ґрунт, ґудзик.
Акцентуаційні норми
АН - правильний словесний наголос. Ця норма в
українській мові цілком сформована, але найменш
усталена, оскільки на наголос впливають діалекти та інші
мови. Слід пам'ятати, як правильно наголошувати:
наприклад: вихо!дити- ви!ходити; заки!дати, закида!ти;
пе!репис, пере!пис, но!вий, нови!й. Або: питальний
займенник який, якого і т. д. у певних зворотах змінює
звичайний наголос. Питаємо: на яко́му? А відповідаємо: ні
на я́кому?
Розділ 3. Лексичні норми.
Завдання для практичної роботи
ЛН - розрізнення значень і семантичних відтінків,
закономірності лексичної сполучуваності; установлюють
правила слововживання. Вони відзначаються не тільки
стабільністю, а й рухливістю. У лексиці офіційно-ділового
стилю часто вживаються слова - кальки з російської мови, що є
наслідком недостатнього опанування лексичними нормами,
невмілого використання синонімів), наприклад: норма:
постачальник, захід, наступний, збігатися, численний,
навчальний, відноситися; калька: поставщик, міроприємство,
слідуючий, співпадати, учбовий, ставитися.
• Функціонування переважної більшості кальок в українській
мові теоретично обумовлене відповідними словотворчими
моделями: підприємство, співіснувати,
• багатогалузевий тощо
Розділ 4. Граматичні норми.
Завдання для практичної роботи
ГН - правильне вживання граматичних форм слів, побудова
словосполучень, речень. Наприклад, у сучасній українській мові
обмежено вживаються активні дієприкметники теперішнього
часу, які під час перекладу з з російської мови замінюються
прикметниками або іменниками…
- це помилки у словозміні: заміна закінчень у межах одного
відмінка (вікни, дереви, пір'ї); відмінювання невідмінюваних
іменників (на піаніно, по радіву); заміна роду іменників (велика
собака, один рукавиць); неправильне вживання числа іменників
(хмарні неби, дві ножиці, одна саня, зачини дверю); помилки у
вживанні дієслівних форм (бігу, носю, ходю, їхаю, сплім);
займенників (у нюю, з їх, з їми); числівників (по однім, п'ятім);
дієприкметників (намальовата, розірвата); у чергуванні
приголосних в основі іменників (вуші, окі, на ногі, в рукі);
змішування закінчень знахідного відмінка на позначення
іменників істот і неістот (погодували гусак, посадили куща).
Розділ 5. Стилістичні норми.
Завдання для практичної роботи
(СтН - доцільність використання мовно-виражальних
засобів у конкретному лексичному оточенні, відповідній
ситуації спілкування, вживання мовних засобів відповідно
до стилю мовлення). Наприклад, для офіційно-ділового
стилю характерні сталі словосполучення – мовні штампи,
що зазнають суржикового викривлення внаслідок впливу
російської мови: обіймати посаду (норма) – займати
посаду (порушення норми) укладати угоду (норма) -
заключати угоду (порушення норми).
Розділ 6. Орфографічні норми.
Завдання для практичної роботи
ОН - правила написання слів та їх частин.
• Слова в українській мові пишуться за такими принципами:
• 1) фонетичним (пишуться так як вимовляються):
випробувати, підрозділ , дата, бланк;
• 2) морфологічним (позначення на письмі складових частин
слова незалежно від їхньої
вимови): підписуєшся, укладається,
безстроковий, зчитувати;
• 3) історичним (традиційним) (букви, морфеми, слова
пишуться за традицією, а не відповідно до існуючих
норм): дзвінок, рівень, меншості, зосереджений, черговий;
• 4) смисловим (диференціюючим) (різне написання
однозвучних слів, які мають неоднакове
значення): напам'ять – напам'ять, вишневе – Вишневе,
проте – про те.
Розділ 7. Синтаксичні і пунктуаційні норми.
Завдання для практичної роботи
СН, ПН регулюють вживання розділових знаків: крапки,
знака питання, знака оклику, трьох крапок, коми, крапки з
комою, двокрапки, тире, дужок, лапок, абзацу; вони
полегшують сприймання тексту і виклад думок на папері,
регулюють вибір варіантів побудови словосполучень і
речень, наприклад: по закінченні школи, по цій причині.
Сьогодні багато хто з нас звертаються до Шевченка в
сум’ятті свого духа.
Висновки і рекомендації
• Обов’язок учителя-словесника – навчити дітей вільно
володіти усною і писемною мовою.
• Дбати про культуру мови сьогодні означає не тільки
володіти нормами літературної мови, а й розширювати
сфери застосування української мови. Належна культура
мовлення – це свідчення розвинутого інтелекту і високої
загальної культури особистості.
• Грубе слово, як негативний подразник, діє кілька
секунд, але реакція на нього триває декілька годин і
навіть днів.
• Висока культура мовлення – це не забаганка, а життєва
необхідність кожного з нас.
Література
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2001.
2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура мови. – Львів, 2003.
3. Головащук С.І.Складні випадки наголошення: Словник.–К., 1995.
4. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика і
культура мови. – К., 1999.
5. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К., 1982.
6. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. — К.: Наук. думка,
1984. — 255 с.
7. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова.-Донецьк: СПД ФО
Сердюк В.І., 2005.- 448с.
8. Кавун Л.І. Олімпіада з української мови та літератури. навчально-
методичний посібник.-Тернопіль,2013.
9. Коваль А.П.Практична стилістика сучасної укр. мови. – К., 2000.
10.Коваль А. П. Слово про слово. - К., 1986.
11. Інтернет – ресурси.
Дякую за увагу

More Related Content

What's hot

ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...
ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...
ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...
innacernucowa1144
 
ум ктп 10 2017 2018
ум ктп 10 2017 2018ум ктп 10 2017 2018
ум ктп 10 2017 2018
PolinaMokrushina
 
9 кл ум 1сем глазова
9 кл ум 1сем глазова9 кл ум 1сем глазова
9 кл ум 1сем глазова
12031967vova
 
9 кл ум глазова 1 семестр
9 кл ум глазова 1 семестр9 кл ум глазова 1 семестр
9 кл ум глазова 1 семестр
12031967vova
 
Презентація 3.1
Презентація 3.1 Презентація 3.1
Презентація 3.1
innacernucowa1144
 
Презентація 1.3
Презентація 1.3Презентація 1.3
Презентація 1.3
innacernucowa1144
 
ум ктп 11 кл. 2016 2017
ум ктп 11 кл. 2016 2017ум ктп 11 кл. 2016 2017
ум ктп 11 кл. 2016 2017
PolinaMokrushina
 
бурдаково¬ дарини ур 3
бурдаково¬ дарини ур 3бурдаково¬ дарини ур 3
бурдаково¬ дарини ур 3
shinshilla
 
ум ктп 9 кл. 2016 2017
ум ктп 9 кл. 2016 2017ум ктп 9 кл. 2016 2017
ум ктп 9 кл. 2016 2017
PolinaMokrushina
 
ум ктп 8 кл. 2016 2017
ум ктп 8 кл. 2016 2017ум ктп 8 кл. 2016 2017
ум ктп 8 кл. 2016 2017
PolinaMokrushina
 
10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр
10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр
10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр
Aira_Roo
 
ум ктп 6 кл. 2016 2017
ум ктп 6 кл. 2016 2017ум ктп 6 кл. 2016 2017
ум ктп 6 кл. 2016 2017
PolinaMokrushina
 
класиф¦кац¦я мовленн¦вих помилок
класиф¦кац¦я мовленн¦вих помилоккласиф¦кац¦я мовленн¦вих помилок
класиф¦кац¦я мовленн¦вих помилок
Helen Golovina
 
коваль ум 3
коваль ум 3коваль ум 3
коваль ум 3
shinshilla
 
Українська мова в таблицях
Українська мова в таблицяхУкраїнська мова в таблицях
Українська мова в таблицях
gramotapublishing
 
Audiolingual mehhod melnychuk
Audiolingual mehhod melnychukAudiolingual mehhod melnychuk
Audiolingual mehhod melnychuk
Sergiy Sydoriv
 
програма міжшкільного факультативу
програма міжшкільного факультативупрограма міжшкільного факультативу
програма міжшкільного факультативу
Helen Golovina
 
2014 ukr mova
2014 ukr mova2014 ukr mova
2014 ukr mova
oksanasushkova78
 
Dpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_s
Dpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_sDpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_s
Dpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_s
dimtod
 

What's hot (20)

ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...
ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...
ТЕМА 3.2.СПЕЦІАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ (ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМУ ПІ...
 
ум ктп 10 2017 2018
ум ктп 10 2017 2018ум ктп 10 2017 2018
ум ктп 10 2017 2018
 
9 кл ум 1сем глазова
9 кл ум 1сем глазова9 кл ум 1сем глазова
9 кл ум 1сем глазова
 
9 кл ум глазова 1 семестр
9 кл ум глазова 1 семестр9 кл ум глазова 1 семестр
9 кл ум глазова 1 семестр
 
Презентація 3.1
Презентація 3.1 Презентація 3.1
Презентація 3.1
 
Презентація 1.3
Презентація 1.3Презентація 1.3
Презентація 1.3
 
ум ктп 11 кл. 2016 2017
ум ктп 11 кл. 2016 2017ум ктп 11 кл. 2016 2017
ум ктп 11 кл. 2016 2017
 
бурдаково¬ дарини ур 3
бурдаково¬ дарини ур 3бурдаково¬ дарини ур 3
бурдаково¬ дарини ур 3
 
ум ктп 9 кл. 2016 2017
ум ктп 9 кл. 2016 2017ум ктп 9 кл. 2016 2017
ум ктп 9 кл. 2016 2017
 
ум ктп 8 кл. 2016 2017
ум ктп 8 кл. 2016 2017ум ктп 8 кл. 2016 2017
ум ктп 8 кл. 2016 2017
 
10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр
10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр
10 укр яз_слюніна_1_пособ_2010_укр
 
ум ктп 6 кл. 2016 2017
ум ктп 6 кл. 2016 2017ум ктп 6 кл. 2016 2017
ум ктп 6 кл. 2016 2017
 
класиф¦кац¦я мовленн¦вих помилок
класиф¦кац¦я мовленн¦вих помилоккласиф¦кац¦я мовленн¦вих помилок
класиф¦кац¦я мовленн¦вих помилок
 
коваль ум 3
коваль ум 3коваль ум 3
коваль ум 3
 
Українська мова в таблицях
Українська мова в таблицяхУкраїнська мова в таблицях
Українська мова в таблицях
 
Audiolingual mehhod melnychuk
Audiolingual mehhod melnychukAudiolingual mehhod melnychuk
Audiolingual mehhod melnychuk
 
програма міжшкільного факультативу
програма міжшкільного факультативупрограма міжшкільного факультативу
програма міжшкільного факультативу
 
2014 ukr mova
2014 ukr mova2014 ukr mova
2014 ukr mova
 
Ukr mova lit_2015
Ukr mova lit_2015Ukr mova lit_2015
Ukr mova lit_2015
 
Dpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_s
Dpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_sDpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_s
Dpa 2014 ukr-mova_perekazi_11_ukr_s
 

Similar to ++презентация пособия 2017

2013 9 mova
2013 9 mova2013 9 mova
2013 9 mova
snakee0201
 
Літературна норма
Літературна нормаЛітературна норма
Літературна норма
Олеся Браташ
 
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнівдіяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
Julia Kozhemiakina
 
виставка зно.
виставка зно.виставка зно.
виставка зно.
Helen Golovina
 
9 21dasdsa
9 21dasdsa9 21dasdsa
9 21dasdsa
Gdz Ukr
 
Ukr mova-avramenko-e
Ukr mova-avramenko-eUkr mova-avramenko-e
Ukr mova-avramenko-e
oksanasushkova78
 
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Ковпитська ЗОШ
 
методрада 28.03.2013
методрада 28.03.2013методрада 28.03.2013
методрада 28.03.2013
дима вовк
 
10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр
10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр
10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр
Aira_Roo
 
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
Aira_Roo
 
Додаток до Держстандарту №2
Додаток до Держстандарту №2Додаток до Держстандарту №2
Додаток до Держстандарту №2
Svetlana Raksha
 
Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.
Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.
Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.
Галина Сызько
 
Контрольні роботи 5-8 класи
Контрольні роботи 5-8 класиКонтрольні роботи 5-8 класи
Контрольні роботи 5-8 класи
Ruslana Shamanska
 
5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр
5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр
5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр
Aira_Roo
 
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнівредагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
pr1nc1k
 
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнівредагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
pr1nc1k
 
Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...
Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...
Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...
Електронні книги Ранок
 
1
11
1
11

Similar to ++презентация пособия 2017 (20)

2013 9 mova
2013 9 mova2013 9 mova
2013 9 mova
 
Літературна норма
Літературна нормаЛітературна норма
Літературна норма
 
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнівдіяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
діяльнісний підхід у підвищенні грамоти учнів
 
виставка зно.
виставка зно.виставка зно.
виставка зно.
 
9 21dasdsa
9 21dasdsa9 21dasdsa
9 21dasdsa
 
Ukr mova-avramenko-e
Ukr mova-avramenko-eUkr mova-avramenko-e
Ukr mova-avramenko-e
 
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
 
методрада 28.03.2013
методрада 28.03.2013методрада 28.03.2013
методрада 28.03.2013
 
10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр
10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр
10 укр яз_голобородько_пособ_2011_укр
 
1
11
1
 
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
 
Додаток до Держстандарту №2
Додаток до Держстандарту №2Додаток до Держстандарту №2
Додаток до Держстандарту №2
 
Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.
Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.
Опис досвіду вчителя української мови та літератури Веретільник Л.І.
 
Контрольні роботи 5-8 класи
Контрольні роботи 5-8 класиКонтрольні роботи 5-8 класи
Контрольні роботи 5-8 класи
 
5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр
5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр
5 укр яз_омельчук_ляшкевич_1_пособ_2010_укр
 
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнівредагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
 
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнівредагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів
 
Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...
Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...
Високі бали на ЗНО з української мови та літератури завдяки співпраці учителя...
 
1
11
1
 
1
11
1
 

More from Аня Иванова

08. приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,
08.  приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,08.  приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,
08. приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,
Аня Иванова
 
04. полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,
04.  полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,04.  полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,
04. полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,
Аня Иванова
 
02. закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)
02.  закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)02.  закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)
02. закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)
Аня Иванова
 
01. конституция днр – ст.36
01.  конституция днр – ст.3601.  конституция днр – ст.36
01. конституция днр – ст.36
Аня Иванова
 
дебатная технология
дебатная технологиядебатная технология
дебатная технология
Аня Иванова
 
дебаты
дебатыдебаты
дебаты
Аня Иванова
 
дебатная технология
дебатная технологиядебатная технология
дебатная технология
Аня Иванова
 
№ 50 организация работы в микрорайоне
№ 50 организация работы в микрорайоне№ 50 организация работы в микрорайоне
№ 50 организация работы в микрорайоне
Аня Иванова
 
№ 357 о кол ном составе обучающихся
№ 357 о кол ном составе обучающихся№ 357 о кол ном составе обучающихся
№ 357 о кол ном составе обучающихся
Аня Иванова
 
учебный план 2017 18
учебный план 2017 18учебный план 2017 18
учебный план 2017 18
Аня Иванова
 
№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)
№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)
№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)
Аня Иванова
 
приказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.год
приказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.годприказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.год
приказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.год
Аня Иванова
 
самоанализ школы
самоанализ школысамоанализ школы
самоанализ школы
Аня Иванова
 
презентация безопасный интернет
презентация безопасный интернетпрезентация безопасный интернет
презентация безопасный интернет
Аня Иванова
 
стенд пэ - 6,7,8,10
стенд  пэ - 6,7,8,10стенд  пэ - 6,7,8,10
стенд пэ - 6,7,8,10
Аня Иванова
 
стенд гиа-9
стенд  гиа-9стенд  гиа-9
стенд гиа-9
Аня Иванова
 
стенд гиа-11
стенд  гиа-11стенд  гиа-11
стенд гиа-11
Аня Иванова
 
День флага
День флагаДень флага
День флага
Аня Иванова
 
Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0
Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0
Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0
Аня Иванова
 

More from Аня Иванова (20)

08. приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,
08.  приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,08.  приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,
08. приказ мон днр от 15.12.2015 № 905 ,,об утв. инструкции по учету соп,,
 
04. полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,
04.  полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,04.  полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,
04. полож. мон днр от 06.08.2016 № 377 ,,типовое положение об учете детей,,
 
02. закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)
02.  закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)02.  закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)
02. закон днр «об образовании» ст. 7 (ч.12, 13)
 
01. конституция днр – ст.36
01.  конституция днр – ст.3601.  конституция днр – ст.36
01. конституция днр – ст.36
 
дебатная технология
дебатная технологиядебатная технология
дебатная технология
 
дебаты
дебатыдебаты
дебаты
 
дебатная технология
дебатная технологиядебатная технология
дебатная технология
 
№ 50 организация работы в микрорайоне
№ 50 организация работы в микрорайоне№ 50 организация работы в микрорайоне
№ 50 организация работы в микрорайоне
 
№ 357 о кол ном составе обучающихся
№ 357 о кол ном составе обучающихся№ 357 о кол ном составе обучающихся
№ 357 о кол ном составе обучающихся
 
учебный план 2017 18
учебный план 2017 18учебный план 2017 18
учебный план 2017 18
 
№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)
№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)
№ 267 об исполнении порядка и типового положения по учету подростков (1)
 
приказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.год
приказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.годприказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.год
приказ № 267, 01.08.2017 всеобуч 2017 2018 уч.год
 
самоанализ школы
самоанализ школысамоанализ школы
самоанализ школы
 
презентация безопасный интернет
презентация безопасный интернетпрезентация безопасный интернет
презентация безопасный интернет
 
Miss
Miss Miss
Miss
 
стенд пэ - 6,7,8,10
стенд  пэ - 6,7,8,10стенд  пэ - 6,7,8,10
стенд пэ - 6,7,8,10
 
стенд гиа-9
стенд  гиа-9стенд  гиа-9
стенд гиа-9
 
стенд гиа-11
стенд  гиа-11стенд  гиа-11
стенд гиа-11
 
День флага
День флагаДень флага
День флага
 
Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0
Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0
Prikazmtsp n62 2_531_17092015_0
 

Recently uploaded

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 

Recently uploaded (8)

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 

++презентация пособия 2017

 • 1. Авторська педагогічна розробка (комбінаторна) Мовна норма як підвищення культури мовлення (частина ІІ) (методичний посібник-практикум) Автор: Болотіна Олена Вікторівна, учитель української мови та літератури СШ № 26
 • 2. Лексичні норми. Завдання для практичної роботи 4 Передмова1 Норми літературної мови2 Орфоепічні норми. Акцентуаційні. Завдання для практичної роботи3 Граматичні норми. Завдання для практичної роботи 5 Стилістичні норми. Завдання для практичної роботи 6
 • 4. ПЕРЕДМОВА • Методичний посібник-практикум містить матеріали для проведення уроків, практичних, додаткових занять в учнів середньої та старшої школи. До посібника увійшли завдання, спрямовані на попередження порушень норм українського літературного мовлення на всіх рівнях мовної системи. Посібник орієнтує читача на вибір правильного слововживання, засвоєння граматичних норм, містить складні випадки російсько- українського перекладу. • Рекомендовано вчителям-словесникам, учням, студентам, а також усім, хто цікавиться питаннями культури мовлення.
 • 5. Розділ 1. Норми літературної мови Мовна норма – сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Розрізняють структурно-мовні типи норм:  Орфоепічні норми  Акцентуаційні норми  Лексичні норми  Словотвірні норми  Стилістичні норми  Морфологічні норми  Синтаксичні та пунктуаційні норми
 • 6. Розділ 2. Орфоепічні норми. Завдання для практичної роботи ОН - правильна вимова звуків, звукосполучень та наголошення слів. Звернено увагу на порушення літературної норми у вимові злитих звукосполучень /дж/, /дз/ та розрізнення приголосних (г), (ґ). В усному мовленні /дж/, /дз/ у позиції на початку слова вимовляються здебільшого правильно: джерело, дзвін. Всередині слова часто ці звуки вимовляються окремо, що є порушенням норми: дослід/ження, поход/ження. В українській мові слід розрізняти /г/ і /ґ/: біографія, могутній, готовність, але ґанок, ґрунт, ґудзик.
 • 7. Акцентуаційні норми АН - правильний словесний наголос. Ця норма в українській мові цілком сформована, але найменш усталена, оскільки на наголос впливають діалекти та інші мови. Слід пам'ятати, як правильно наголошувати: наприклад: вихо!дити- ви!ходити; заки!дати, закида!ти; пе!репис, пере!пис, но!вий, нови!й. Або: питальний займенник який, якого і т. д. у певних зворотах змінює звичайний наголос. Питаємо: на яко́му? А відповідаємо: ні на я́кому?
 • 8. Розділ 3. Лексичні норми. Завдання для практичної роботи ЛН - розрізнення значень і семантичних відтінків, закономірності лексичної сполучуваності; установлюють правила слововживання. Вони відзначаються не тільки стабільністю, а й рухливістю. У лексиці офіційно-ділового стилю часто вживаються слова - кальки з російської мови, що є наслідком недостатнього опанування лексичними нормами, невмілого використання синонімів), наприклад: норма: постачальник, захід, наступний, збігатися, численний, навчальний, відноситися; калька: поставщик, міроприємство, слідуючий, співпадати, учбовий, ставитися. • Функціонування переважної більшості кальок в українській мові теоретично обумовлене відповідними словотворчими моделями: підприємство, співіснувати, • багатогалузевий тощо
 • 9. Розділ 4. Граматичні норми. Завдання для практичної роботи ГН - правильне вживання граматичних форм слів, побудова словосполучень, речень. Наприклад, у сучасній українській мові обмежено вживаються активні дієприкметники теперішнього часу, які під час перекладу з з російської мови замінюються прикметниками або іменниками… - це помилки у словозміні: заміна закінчень у межах одного відмінка (вікни, дереви, пір'ї); відмінювання невідмінюваних іменників (на піаніно, по радіву); заміна роду іменників (велика собака, один рукавиць); неправильне вживання числа іменників (хмарні неби, дві ножиці, одна саня, зачини дверю); помилки у вживанні дієслівних форм (бігу, носю, ходю, їхаю, сплім); займенників (у нюю, з їх, з їми); числівників (по однім, п'ятім); дієприкметників (намальовата, розірвата); у чергуванні приголосних в основі іменників (вуші, окі, на ногі, в рукі); змішування закінчень знахідного відмінка на позначення іменників істот і неістот (погодували гусак, посадили куща).
 • 10. Розділ 5. Стилістичні норми. Завдання для практичної роботи (СтН - доцільність використання мовно-виражальних засобів у конкретному лексичному оточенні, відповідній ситуації спілкування, вживання мовних засобів відповідно до стилю мовлення). Наприклад, для офіційно-ділового стилю характерні сталі словосполучення – мовні штампи, що зазнають суржикового викривлення внаслідок впливу російської мови: обіймати посаду (норма) – займати посаду (порушення норми) укладати угоду (норма) - заключати угоду (порушення норми).
 • 11. Розділ 6. Орфографічні норми. Завдання для практичної роботи ОН - правила написання слів та їх частин. • Слова в українській мові пишуться за такими принципами: • 1) фонетичним (пишуться так як вимовляються): випробувати, підрозділ , дата, бланк; • 2) морфологічним (позначення на письмі складових частин слова незалежно від їхньої вимови): підписуєшся, укладається, безстроковий, зчитувати; • 3) історичним (традиційним) (букви, морфеми, слова пишуться за традицією, а не відповідно до існуючих норм): дзвінок, рівень, меншості, зосереджений, черговий; • 4) смисловим (диференціюючим) (різне написання однозвучних слів, які мають неоднакове значення): напам'ять – напам'ять, вишневе – Вишневе, проте – про те.
 • 12. Розділ 7. Синтаксичні і пунктуаційні норми. Завдання для практичної роботи СН, ПН регулюють вживання розділових знаків: крапки, знака питання, знака оклику, трьох крапок, коми, крапки з комою, двокрапки, тире, дужок, лапок, абзацу; вони полегшують сприймання тексту і виклад думок на папері, регулюють вибір варіантів побудови словосполучень і речень, наприклад: по закінченні школи, по цій причині. Сьогодні багато хто з нас звертаються до Шевченка в сум’ятті свого духа.
 • 13. Висновки і рекомендації • Обов’язок учителя-словесника – навчити дітей вільно володіти усною і писемною мовою. • Дбати про культуру мови сьогодні означає не тільки володіти нормами літературної мови, а й розширювати сфери застосування української мови. Належна культура мовлення – це свідчення розвинутого інтелекту і високої загальної культури особистості. • Грубе слово, як негативний подразник, діє кілька секунд, але реакція на нього триває декілька годин і навіть днів. • Висока культура мовлення – це не забаганка, а життєва необхідність кожного з нас.
 • 14. Література 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 2001. 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура мови. – Львів, 2003. 3. Головащук С.І.Складні випадки наголошення: Словник.–К., 1995. 4. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. – К., 1999. 5. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К., 1982. 6. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. — К.: Наук. думка, 1984. — 255 с. 7. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова.-Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005.- 448с. 8. Кавун Л.І. Олімпіада з української мови та літератури. навчально- методичний посібник.-Тернопіль,2013. 9. Коваль А.П.Практична стилістика сучасної укр. мови. – К., 2000. 10.Коваль А. П. Слово про слово. - К., 1986. 11. Інтернет – ресурси.