SlideShare a Scribd company logo
WEWEWEWE FFFFRANCJIRANCJIRANCJIRANCJI
Okres pracy
» 35 godzin / tydzień;
» minimum 11 godzin odpoczynku między dwoma dniami pracy;
» odpoczynek tygodniowy obowiązkowy 35 godzin/tydzień
Istnieją derogacje. Są one opisane w umowach zbiorowych (zobacz: Kontakty).
Płaca minimalna (zaktualizowana na 01/01/2010)
» 8,86 € / godz. brutto
Gdy okres pracy tygodniowy [35 godzin] jest przekroczony, godziny ekstra sa
opłacane minimum:
» 11,08 € / godz. brutto za pierwsze 8 godzin pracy (35 - 43 godzin)
» 13,29 € / godz. brutto za następne godziny (43 - 48 godzin)
Warunki pracy
» Pracownicy są opłacani za czas pracy, a nie na akord ;
» Istnieją normy bezpieczeństwa, szczególnie przy stososwaniu pestycydów;
» Materiały, w tym dotyczące bezpieczeństwa osobistego, maja byc dostarczane
darmowo przez pracodawcę.
Zakwaterowanie
JeŜeli wasz pracodawca daje zakwaterowanie, to podlega niektórym warunkom :
» Czynsz moŜe być potracony z waszego wynagrodzenia. W sytuacji braku umowy
zbiorowej, oznacza 8 -krotne minimum zapewnione [MZ= 3,31 € z 01/01/2010] o
t.z.n. 24,48€ (bez opłat);
» Maximum 6 osób na pokój;
» 1 prysznic i 1 wc na 6 osób, 1 umywalka na 3 osoby.
Usługi socjalne
Niektóre świadczenia społeczne, potracone z waszego wynagrodzenia, dają Wam
wszelkie prawa.
» W przypadku choroby wasze koszty leczenia są refundowane.
» W przypadku wypadku wasz pracodawca jest zobowiązany do jego
zadeklarowania tak, abyście mieli prawo do odszkodowania i leczenia. JeŜeli
jesteście w okresie rekonwalescencji w trakcie waszej umowy będziecie mieli prawo
do odszkodowania za kaŜdy dzień.
PPPPOTRZEBUJECIE INFORMOTRZEBUJECIE INFORMOTRZEBUJECIE INFORMOTRZEBUJECIE INFORMACJIACJIACJIACJI????
PPPPROROROROŚŚŚŚBA OPARCIEBA OPARCIEBA OPARCIEBA OPARCIE ????
PoniŜej znajdziecie kontakty narodowe róŜnych związków zawodowych
francuskich pracowników. Oni bedą mogli Wam szybko przekazać numery telefonu
siedzib związków zawodowych waszego departamentu (prowincji).
>FGA-CFDT Confédération Française Démocratique du Travail -Tel : 01 56 41 50 50
> FNAF - CGT, Confédération Générale du Travail - Tel : 01 48 18 83 27
W regionie PACA i Languedoc-Roussillon
> Codetras : Tel : 04 95 04 30 99 / e-mail : codetras@espace.asso.fr
WWWWYJEYJEYJEYJEśDDDDśACIE DOACIE DOACIE DOACIE DO PRACY SEZONOWEJPRACY SEZONOWEJPRACY SEZONOWEJPRACY SEZONOWEJ
DDDDOOOO HHHHISZPANIIISZPANIIISZPANIIISZPANII,,,, WWWWŁOCH CZYOCH CZYOCH CZYOCH CZY FFFFRANCJIRANCJIRANCJIRANCJI
WWWW 2010201020102010----2011201120112011RRRR.?.?.?.?
Przed podpisaniem umowy o prace, wymagajcie, aby była ona
napisana w waszym języku i w języku waszego przyszłego
pracodawcy.
Umowa jest darmowa.
Przemieszczenia i wizyty medyczne są na koszt pracodawcy.
Pracodawca nie ma prawa odbierania waszego paszportu w ciągu
waszego pobytu.
Umowa pracy musi zawierać:
» miejsce pracy
» dokładny rodzaj pracy
» tygodniowy czas pracy
» płaca na godzine brutto
» data rozpoczęcia i zakończenia umowy o prace
» rodzaj zakwaterowania
» warunki podróŜy w obie strony
Macie Upewnijcie sie, śe są on
PRAWAPRAWAPRAWAPRAWA SZANOWANESZANOWANESZANOWANESZANOWANE
Zachowajcie wszystkie wasze dokumenty : umowy, wykazy
wynagrodzenia, wykaz godzin pracy...
Zapisujcie wszystkie godziny ekstra.
Zapisujcie wszystkie produkty chemiczne uŜywane do obrobki
chemicznej.
WWWW HHHHISZPANIIISZPANIIISZPANIIISZPANII
Umowy zbiorowe róŜnią sie w zaleŜnosci od regionu i produkcji.
Skontaktujcie sie z przedstawicielami związkw zawodowych waszego regionu.
Zbiór truskawek
Okres pracy
» praca na polach: 6,5 godziny / na dzień z 30 minutową przerwą
» praca pakowanie: od 3 do 9 godzin / na dzień z 15 minutową przerwą
» 12 godzin odpoczynku między dwoma dniami pracy i 1 dzień odpoczynku na tydzień
Płaca
» Sadzenie : 38,91 € / dzień
» Zbiory: 37,32 € / dzień
» Pakowanie : 5,73 € / godzine
Godziny ekstra Dni robocze Niedziela i dni swiąteczne
Na polach
Pierwsza godzina : 10,08 € /godz.
Kolejne godziny : 12,96€/godz
Pierwsza godzina : 11,52€/godz.
Kolejne godziny : 12,96 €/godz.
Pakowanie
(od 169 godz./miesiąc)
Pierwsza godzina : 10,08 €/godz.
Kolejne godziny : 12,96 €/godz.
Warunki pracy
» Pracownicy są opłacani za czas pracy, a nie na akord.
» Istnieją normy bezpieczeństwa. Szczególnie pestycydy musza być sproszkowane
z odpowiednią odzieŜą ochronną, która ma byc dostarczana przez pracodawcę.
Zakwaterowanie
JeŜeli Wasz pracodawca oferuje wam zakwaterowanie, czynsz nie moŜe przekroczyć 15
procent waszego wynagrodzenia.
» Kwatera musi byc wyposazona w prąd, wode i łazienke.
» Wychodzenie i przychodzenie z/do kwatery są zupełnie swobodne.
USŁUGI SOCJALNE » W przypadku choroby czy wypadku przy pracy wasz
pracodawca jest zobowiązany do wpłacania Wam odszkodowania do końca waszej
umowy.
PPPPOTRZEBUJECIE INFORMAOTRZEBUJECIE INFORMAOTRZEBUJECIE INFORMAOTRZEBUJECIE INFORMACJICJICJICJI ????
PPPPROROROROŚŚŚŚBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIE ????
W Siwilii i Huelwie
> SOC, Sindicato de Obreros del Campo Tel : 954 27 14 55 Kom. : 690 834 031
> SU Sindicato Unitario de Huelva : Tel : 959 24 81 97
> APDHA Huelva : Stowarzyszenie Praw Człowieka w Andalusji :
Tel : 959 260 254 Kom : 665 80 71 42 . (od poniedziałku do czwartku : od 17 do 21)
W Almerii : > SOC, Sindicato de Obreros del Campo : Tel/Fax : 950 17 00 38
WWWWEEEE WWWWŁŁŁŁOSZECHOSZECHOSZECHOSZECH
Okres pracy :
» 39 godz. / tydzień (maksymalnie 44 godz./tydzień); 6,5 godz. na dzień
» minimum 11 godz. odpoczynku między dwoma dniami pracy;
» odpoczynek tygodniowy 24 godz. kolejne, moŜliwie wraz z niedziela
Istnieją derogacje. Są one opisane w umowach zbiorowych (zobacz : Kontakty).
Płaca minimalna za zbiory (pierwsze zatrudnienie)
> 5,64 € / godz. brutto
Gdy czas pracy tygodniowy [39 godz.] zostaje przekroczony, godziny ekstra są płacone
przynajmniej :
> 6,66 € / brutto za pierwsze 6,5 godz. pracy
> 7,06 € / godz. dni świąteczne
> 7,26 € / godz. nocne, godz. ekstra, świąteczne
> 7,47 € / godz. świąteczne, nocne
Do kaŜdej płacy za godzine pracy trzeba dodać pensję prowincjalną róŜniącą sie
w kaŜdej prowincji.
warunki pracy
» Pracownicy są opłacani za czas pracy, a nie na akord;
» Istnieją normy bezpieczeństwa, szczególnie przy stosowaniu pestycydów ;
» Materiały, w tym dotyczące bezpieczeństwa osobistego, mają być dostarczane darmowo
przez pracodawcę.
Zakwaterowanie
W przypadku, gdy pracodawca daje zakwaterowanie, moŜe zatrzymać sumę, która będzie
zaleŜna od prowincji, w której pracujecie. To musi być ZADEKLAROWANE w umowie o
pracę.
» Maximum 6 osób na pokój;
» 1 prysznic i 1 wc na 6 osób, 1 umywalka na 3 osoby.
USŁUGI SOCJALNE
Niektóre świadczenia społeczne, potracone z waszego wynagrodzenia, dają Wam wszelkie
prawa.
» Istnieją zasiłki dla bezrobotnych i ubezpieczenie za macierzynstwo.
» W przypadku choroby wasze koszty leczenia są refundowane.
» W razie wypadku, wasz pracodawca jest zobowiązany do zadeklarowania waszego
wypadku i macie prawo do odszkodowania i leczenia.
PPPPOTRZEBUJECIEOTRZEBUJECIEOTRZEBUJECIEOTRZEBUJECIE IIIINFORMACJINFORMACJINFORMACJINFORMACJI????
PPPPROROROROŚŚŚŚBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIE ????
PoniŜej znajdziecie kontakty narodowe róŜnych związków zawodowych włoskich
pracowników. Oni bedą mogli Wam szybko przekazać numery telefonu siedzib związków
zawodowych waszej prowincji.
> FLAI - CGIL, Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori - Tel: 06585611
> UILA – UIL, Unione Italiana Lavoratori - Tel 06 85301610 / Fax: 06 85303253
> FAI – CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Tel: 06 845691
2011 polish kit_migrantagriculturalworkersrights

More Related Content

Viewers also liked

ITC Ltd
ITC LtdITC Ltd
Get Your Applicator's License 3: Safety Third?
Get Your Applicator's License 3: Safety Third?Get Your Applicator's License 3: Safety Third?
Get Your Applicator's License 3: Safety Third?
Morgan Nilsen
 
Get Your Applicator's License 2: Formulations & pests
Get Your Applicator's License 2: Formulations & pestsGet Your Applicator's License 2: Formulations & pests
Get Your Applicator's License 2: Formulations & pests
Morgan Nilsen
 
Graphic narrative storyboard and flatplan
Graphic narrative storyboard and flatplanGraphic narrative storyboard and flatplan
Graphic narrative storyboard and flatplan
shaniacarter97
 
BMW
BMWBMW
KFC
KFCKFC
Micromax
MicromaxMicromax
Micromax
Jose Sebastian
 
Lamborghini
LamborghiniLamborghini
Lamborghini
Jose Sebastian
 
Yamaha Motorcycles
Yamaha MotorcyclesYamaha Motorcycles
Yamaha Motorcycles
Jose Sebastian
 
Adidas
AdidasAdidas
Маслов Модели самооценки
Маслов Модели самооценкиМаслов Модели самооценки
Маслов Модели самооценки
Dmitry Maslov
 
Spinverse: CTO Survey 2014
Spinverse: CTO Survey 2014Spinverse: CTO Survey 2014
Spinverse: CTO Survey 2014
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966
Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966
Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966
Dimov Viasheslav
 
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
IJERD Editor
 

Viewers also liked (15)

ITC Ltd
ITC LtdITC Ltd
ITC Ltd
 
Get Your Applicator's License 3: Safety Third?
Get Your Applicator's License 3: Safety Third?Get Your Applicator's License 3: Safety Third?
Get Your Applicator's License 3: Safety Third?
 
Get Your Applicator's License 2: Formulations & pests
Get Your Applicator's License 2: Formulations & pestsGet Your Applicator's License 2: Formulations & pests
Get Your Applicator's License 2: Formulations & pests
 
Graphic narrative storyboard and flatplan
Graphic narrative storyboard and flatplanGraphic narrative storyboard and flatplan
Graphic narrative storyboard and flatplan
 
BMW
BMWBMW
BMW
 
KFC
KFCKFC
KFC
 
Micromax
MicromaxMicromax
Micromax
 
Lamborghini
LamborghiniLamborghini
Lamborghini
 
Yamaha Motorcycles
Yamaha MotorcyclesYamaha Motorcycles
Yamaha Motorcycles
 
Adidas
AdidasAdidas
Adidas
 
Маслов Модели самооценки
Маслов Модели самооценкиМаслов Модели самооценки
Маслов Модели самооценки
 
Spinverse: CTO Survey 2014
Spinverse: CTO Survey 2014Spinverse: CTO Survey 2014
Spinverse: CTO Survey 2014
 
Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966
Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966
Сергей Лифарь. МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА Приж 1966
 
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
 
Save the mom Gafforini
Save the mom Gafforini Save the mom Gafforini
Save the mom Gafforini
 

More from Agriculture paysanne & travailleurs saisonniers

Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-5 october - program - updated
Agriculture and migration in the eu  bergamo, 24-5 october - program - updatedAgriculture and migration in the eu  bergamo, 24-5 october - program - updated
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-5 october - program - updated
Agriculture paysanne & travailleurs saisonniers
 
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-25 october 2013
Agriculture and migration in the eu  bergamo, 24-25 october 2013Agriculture and migration in the eu  bergamo, 24-25 october 2013
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-25 october 2013
Agriculture paysanne & travailleurs saisonniers
 

More from Agriculture paysanne & travailleurs saisonniers (20)

Cp directive détachement 091213 2
Cp directive détachement 091213 2Cp directive détachement 091213 2
Cp directive détachement 091213 2
 
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-5 october - program - updated
Agriculture and migration in the eu  bergamo, 24-5 october - program - updatedAgriculture and migration in the eu  bergamo, 24-5 october - program - updated
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-5 october - program - updated
 
200903 europe nicolas_duntze_bilandetapeauparlementeuropéen
200903 europe nicolas_duntze_bilandetapeauparlementeuropéen200903 europe nicolas_duntze_bilandetapeauparlementeuropéen
200903 europe nicolas_duntze_bilandetapeauparlementeuropéen
 
200902 france nicolas_duntze_droitsbafouéshaldelà
200902 france nicolas_duntze_droitsbafouéshaldelà200902 france nicolas_duntze_droitsbafouéshaldelà
200902 france nicolas_duntze_droitsbafouéshaldelà
 
200807 espagne maroc_nadiamessaoudi_travailleusesetpropres
200807 espagne maroc_nadiamessaoudi_travailleusesetpropres200807 espagne maroc_nadiamessaoudi_travailleusesetpropres
200807 espagne maroc_nadiamessaoudi_travailleusesetpropres
 
200804 italie cristina_brovia_lesvillagesinvisiblesdessaisonniers
200804 italie cristina_brovia_lesvillagesinvisiblesdessaisonniers200804 italie cristina_brovia_lesvillagesinvisiblesdessaisonniers
200804 italie cristina_brovia_lesvillagesinvisiblesdessaisonniers
 
200801 espagne emmanuelle_hellio_enandalousieonimportedesfemmespourexporterde...
200801 espagne emmanuelle_hellio_enandalousieonimportedesfemmespourexporterde...200801 espagne emmanuelle_hellio_enandalousieonimportedesfemmespourexporterde...
200801 espagne emmanuelle_hellio_enandalousieonimportedesfemmespourexporterde...
 
200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive
200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive
200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive
 
200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive
200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive
200710 espagne benoit_ducasse_exploitationintensive
 
200701 europe espagne_patrickherman_lanoriadessaisonniersagricoles
200701 europe espagne_patrickherman_lanoriadessaisonniersagricoles200701 europe espagne_patrickherman_lanoriadessaisonniersagricoles
200701 europe espagne_patrickherman_lanoriadessaisonniersagricoles
 
200606 europe migreurop_guerre_auxmigrantslelivrenoirdeceutaetmelilla
200606 europe migreurop_guerre_auxmigrantslelivrenoirdeceutaetmelilla200606 europe migreurop_guerre_auxmigrantslelivrenoirdeceutaetmelilla
200606 europe migreurop_guerre_auxmigrantslelivrenoirdeceutaetmelilla
 
200605 france benoit_ducasse_combattrepournotredignité
200605 france benoit_ducasse_combattrepournotredignité200605 france benoit_ducasse_combattrepournotredignité
200605 france benoit_ducasse_combattrepournotredignité
 
200411 maroc france_patrickherman_maroc-francelescheminsdelaservitude
200411 maroc france_patrickherman_maroc-francelescheminsdelaservitude200411 maroc france_patrickherman_maroc-francelescheminsdelaservitude
200411 maroc france_patrickherman_maroc-francelescheminsdelaservitude
 
200411 france brigitte_zaccaria_letravaildissimuléunepratiquefréquente
200411 france brigitte_zaccaria_letravaildissimuléunepratiquefréquente200411 france brigitte_zaccaria_letravaildissimuléunepratiquefréquente
200411 france brigitte_zaccaria_letravaildissimuléunepratiquefréquente
 
200411 europe peter_gerber_mondialisationdeserrances
200411 europe peter_gerber_mondialisationdeserrances200411 europe peter_gerber_mondialisationdeserrances
200411 europe peter_gerber_mondialisationdeserrances
 
De l'impossible fermeture des frontières à la libre circulation
De l'impossible fermeture des frontières à la libre circulationDe l'impossible fermeture des frontières à la libre circulation
De l'impossible fermeture des frontières à la libre circulation
 
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-25 october 2013
Agriculture and migration in the eu  bergamo, 24-25 october 2013Agriculture and migration in the eu  bergamo, 24-25 october 2013
Agriculture and migration in the eu bergamo, 24-25 october 2013
 
200605 europe dossier_résistanceseneuropea_laservitudeenagriculture
200605 europe dossier_résistanceseneuropea_laservitudeenagriculture200605 europe dossier_résistanceseneuropea_laservitudeenagriculture
200605 europe dossier_résistanceseneuropea_laservitudeenagriculture
 
Rapport saisonniers 2011
Rapport saisonniers 2011Rapport saisonniers 2011
Rapport saisonniers 2011
 
Rapport fraises fr
Rapport fraises frRapport fraises fr
Rapport fraises fr
 

2011 polish kit_migrantagriculturalworkersrights

 • 1. WEWEWEWE FFFFRANCJIRANCJIRANCJIRANCJI Okres pracy » 35 godzin / tydzień; » minimum 11 godzin odpoczynku między dwoma dniami pracy; » odpoczynek tygodniowy obowiązkowy 35 godzin/tydzień Istnieją derogacje. Są one opisane w umowach zbiorowych (zobacz: Kontakty). Płaca minimalna (zaktualizowana na 01/01/2010) » 8,86 € / godz. brutto Gdy okres pracy tygodniowy [35 godzin] jest przekroczony, godziny ekstra sa opłacane minimum: » 11,08 € / godz. brutto za pierwsze 8 godzin pracy (35 - 43 godzin) » 13,29 € / godz. brutto za następne godziny (43 - 48 godzin) Warunki pracy » Pracownicy są opłacani za czas pracy, a nie na akord ; » Istnieją normy bezpieczeństwa, szczególnie przy stososwaniu pestycydów; » Materiały, w tym dotyczące bezpieczeństwa osobistego, maja byc dostarczane darmowo przez pracodawcę. Zakwaterowanie JeŜeli wasz pracodawca daje zakwaterowanie, to podlega niektórym warunkom : » Czynsz moŜe być potracony z waszego wynagrodzenia. W sytuacji braku umowy zbiorowej, oznacza 8 -krotne minimum zapewnione [MZ= 3,31 € z 01/01/2010] o t.z.n. 24,48€ (bez opłat); » Maximum 6 osób na pokój; » 1 prysznic i 1 wc na 6 osób, 1 umywalka na 3 osoby. Usługi socjalne Niektóre świadczenia społeczne, potracone z waszego wynagrodzenia, dają Wam wszelkie prawa. » W przypadku choroby wasze koszty leczenia są refundowane. » W przypadku wypadku wasz pracodawca jest zobowiązany do jego zadeklarowania tak, abyście mieli prawo do odszkodowania i leczenia. JeŜeli jesteście w okresie rekonwalescencji w trakcie waszej umowy będziecie mieli prawo do odszkodowania za kaŜdy dzień. PPPPOTRZEBUJECIE INFORMOTRZEBUJECIE INFORMOTRZEBUJECIE INFORMOTRZEBUJECIE INFORMACJIACJIACJIACJI???? PPPPROROROROŚŚŚŚBA OPARCIEBA OPARCIEBA OPARCIEBA OPARCIE ???? PoniŜej znajdziecie kontakty narodowe róŜnych związków zawodowych francuskich pracowników. Oni bedą mogli Wam szybko przekazać numery telefonu siedzib związków zawodowych waszego departamentu (prowincji). >FGA-CFDT Confédération Française Démocratique du Travail -Tel : 01 56 41 50 50 > FNAF - CGT, Confédération Générale du Travail - Tel : 01 48 18 83 27 W regionie PACA i Languedoc-Roussillon > Codetras : Tel : 04 95 04 30 99 / e-mail : codetras@espace.asso.fr WWWWYJEYJEYJEYJEśDDDDśACIE DOACIE DOACIE DOACIE DO PRACY SEZONOWEJPRACY SEZONOWEJPRACY SEZONOWEJPRACY SEZONOWEJ DDDDOOOO HHHHISZPANIIISZPANIIISZPANIIISZPANII,,,, WWWWŁOCH CZYOCH CZYOCH CZYOCH CZY FFFFRANCJIRANCJIRANCJIRANCJI WWWW 2010201020102010----2011201120112011RRRR.?.?.?.? Przed podpisaniem umowy o prace, wymagajcie, aby była ona napisana w waszym języku i w języku waszego przyszłego pracodawcy. Umowa jest darmowa. Przemieszczenia i wizyty medyczne są na koszt pracodawcy. Pracodawca nie ma prawa odbierania waszego paszportu w ciągu waszego pobytu. Umowa pracy musi zawierać: » miejsce pracy » dokładny rodzaj pracy » tygodniowy czas pracy » płaca na godzine brutto » data rozpoczęcia i zakończenia umowy o prace » rodzaj zakwaterowania » warunki podróŜy w obie strony Macie Upewnijcie sie, śe są on PRAWAPRAWAPRAWAPRAWA SZANOWANESZANOWANESZANOWANESZANOWANE Zachowajcie wszystkie wasze dokumenty : umowy, wykazy wynagrodzenia, wykaz godzin pracy... Zapisujcie wszystkie godziny ekstra. Zapisujcie wszystkie produkty chemiczne uŜywane do obrobki chemicznej.
 • 2. WWWW HHHHISZPANIIISZPANIIISZPANIIISZPANII Umowy zbiorowe róŜnią sie w zaleŜnosci od regionu i produkcji. Skontaktujcie sie z przedstawicielami związkw zawodowych waszego regionu. Zbiór truskawek Okres pracy » praca na polach: 6,5 godziny / na dzień z 30 minutową przerwą » praca pakowanie: od 3 do 9 godzin / na dzień z 15 minutową przerwą » 12 godzin odpoczynku między dwoma dniami pracy i 1 dzień odpoczynku na tydzień Płaca » Sadzenie : 38,91 € / dzień » Zbiory: 37,32 € / dzień » Pakowanie : 5,73 € / godzine Godziny ekstra Dni robocze Niedziela i dni swiąteczne Na polach Pierwsza godzina : 10,08 € /godz. Kolejne godziny : 12,96€/godz Pierwsza godzina : 11,52€/godz. Kolejne godziny : 12,96 €/godz. Pakowanie (od 169 godz./miesiąc) Pierwsza godzina : 10,08 €/godz. Kolejne godziny : 12,96 €/godz. Warunki pracy » Pracownicy są opłacani za czas pracy, a nie na akord. » Istnieją normy bezpieczeństwa. Szczególnie pestycydy musza być sproszkowane z odpowiednią odzieŜą ochronną, która ma byc dostarczana przez pracodawcę. Zakwaterowanie JeŜeli Wasz pracodawca oferuje wam zakwaterowanie, czynsz nie moŜe przekroczyć 15 procent waszego wynagrodzenia. » Kwatera musi byc wyposazona w prąd, wode i łazienke. » Wychodzenie i przychodzenie z/do kwatery są zupełnie swobodne. USŁUGI SOCJALNE » W przypadku choroby czy wypadku przy pracy wasz pracodawca jest zobowiązany do wpłacania Wam odszkodowania do końca waszej umowy. PPPPOTRZEBUJECIE INFORMAOTRZEBUJECIE INFORMAOTRZEBUJECIE INFORMAOTRZEBUJECIE INFORMACJICJICJICJI ???? PPPPROROROROŚŚŚŚBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIE ???? W Siwilii i Huelwie > SOC, Sindicato de Obreros del Campo Tel : 954 27 14 55 Kom. : 690 834 031 > SU Sindicato Unitario de Huelva : Tel : 959 24 81 97 > APDHA Huelva : Stowarzyszenie Praw Człowieka w Andalusji : Tel : 959 260 254 Kom : 665 80 71 42 . (od poniedziałku do czwartku : od 17 do 21) W Almerii : > SOC, Sindicato de Obreros del Campo : Tel/Fax : 950 17 00 38 WWWWEEEE WWWWŁŁŁŁOSZECHOSZECHOSZECHOSZECH Okres pracy : » 39 godz. / tydzień (maksymalnie 44 godz./tydzień); 6,5 godz. na dzień » minimum 11 godz. odpoczynku między dwoma dniami pracy; » odpoczynek tygodniowy 24 godz. kolejne, moŜliwie wraz z niedziela Istnieją derogacje. Są one opisane w umowach zbiorowych (zobacz : Kontakty). Płaca minimalna za zbiory (pierwsze zatrudnienie) > 5,64 € / godz. brutto Gdy czas pracy tygodniowy [39 godz.] zostaje przekroczony, godziny ekstra są płacone przynajmniej : > 6,66 € / brutto za pierwsze 6,5 godz. pracy > 7,06 € / godz. dni świąteczne > 7,26 € / godz. nocne, godz. ekstra, świąteczne > 7,47 € / godz. świąteczne, nocne Do kaŜdej płacy za godzine pracy trzeba dodać pensję prowincjalną róŜniącą sie w kaŜdej prowincji. warunki pracy » Pracownicy są opłacani za czas pracy, a nie na akord; » Istnieją normy bezpieczeństwa, szczególnie przy stosowaniu pestycydów ; » Materiały, w tym dotyczące bezpieczeństwa osobistego, mają być dostarczane darmowo przez pracodawcę. Zakwaterowanie W przypadku, gdy pracodawca daje zakwaterowanie, moŜe zatrzymać sumę, która będzie zaleŜna od prowincji, w której pracujecie. To musi być ZADEKLAROWANE w umowie o pracę. » Maximum 6 osób na pokój; » 1 prysznic i 1 wc na 6 osób, 1 umywalka na 3 osoby. USŁUGI SOCJALNE Niektóre świadczenia społeczne, potracone z waszego wynagrodzenia, dają Wam wszelkie prawa. » Istnieją zasiłki dla bezrobotnych i ubezpieczenie za macierzynstwo. » W przypadku choroby wasze koszty leczenia są refundowane. » W razie wypadku, wasz pracodawca jest zobowiązany do zadeklarowania waszego wypadku i macie prawo do odszkodowania i leczenia. PPPPOTRZEBUJECIEOTRZEBUJECIEOTRZEBUJECIEOTRZEBUJECIE IIIINFORMACJINFORMACJINFORMACJINFORMACJI???? PPPPROROROROŚŚŚŚBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIEBA O POPARCIE ???? PoniŜej znajdziecie kontakty narodowe róŜnych związków zawodowych włoskich pracowników. Oni bedą mogli Wam szybko przekazać numery telefonu siedzib związków zawodowych waszej prowincji. > FLAI - CGIL, Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori - Tel: 06585611 > UILA – UIL, Unione Italiana Lavoratori - Tel 06 85301610 / Fax: 06 85303253 > FAI – CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Tel: 06 845691