SlideShare a Scribd company logo
Hubert Linssen
Delft, 11 februari 2020
Manager operations The Green Village
Hubert Linssen
Delft, 11 februari 2020
Manager operations The Green Village
WELKOM OP
THE GREEN VILLAGE
© Broer van den Boom
Renovatie
gebouwde
omgeving
Klimaat-
adaptatie
Hernieuwbare
energie
Intelligente
mobiliteit
De transitie naar een duurzame toekomst
kent onzekere stappen
die veel inspanning vereisen
En in de stad van de toekomst raakt alles
steeds meer geïntegreerd…
Wonen Mobiliteit
Werken
Publieke
ruimte
Energie Circulariteit
In de stad van de toekomst raakt alles steeds meer
geïntegreerd… Voorbeelden
Verwacht 2019: ROCSYS :
automatisch laden
automatische voertuigen
MOR
(TU Solar Decathlon)
Energy Pile
Hemels Water
Onderzoek LIDAR in regen
op Waterstraat
Gebouwen
Energiesystemen
Autonoom
vervoer
(RADD)
Klimaat-
adaptatie
Waterstraat
Is het
praktisch?
What about
privacy?
Te riskant?
Wat is het
business
model?
Niet in
Bouwbesluit
Is het
betrouwbaar?
In jouw
achtertuin?
Werkt het?
Is het altijd
veilig?
…dus succesvolle opschaling van dit soort
innovaties vereisen verandering in ons
maatschappelijke systeem
TECHNOLOGIE
& SYSTEMEN
BUSINESS
MODEL
WET- &
REGELGEVING
OMARMING
MAATSCHAPPIJ
Ingenieurs
PubliekOverheid
Ondernemers
The Green Village brengt als integraal platform
alle stakeholders bijeen
TECHNOLOGIE
& SYSTEMEN
BUSINESS
MODEL
WET- &
REGELGEVING
OMARMING
MAATSCHAPPIJ
Ingenieurs
PubliekOverheid
Ondernemers
Wonen Mobiliteit
Werken
Publieke
ruimte
Energie Circulariteit
Bij The Green Village leren alle belanghebbenden wat nodig is om
grootschalige toepassing van innovaties te versnellen
Technologie Systeemvragen ➔ Lokaal betrouwbaar ➔ Robuuste technologie
Business model Geen verdienmodel ➔ Business case ➔ Business model
Omarming maatschappij Zorgen ➔ Lokale interesse ➔ Brede omarming
Wet- & regelgeving Framework n.v.t. ➔ Uitzonderingen ➔ Passende kaders
Theorie & Lab
Vroeg en integraal op
The Green Village
Pilot locaties
Markt
Grootschalige
toepassing
Hink
Stap
Sprong
275
Besluit van 13 juni 2017 t ot w ijziging en
aanvulling van het Besluit uit voering Crisis- en
herst elw et (Besluit uit voering Crisis- en
herst elw et vijf t iende t ranche)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van
13 maart 2017, nr. IenM/BSK-2016/260276, Hoofddirectie Bestuurlijke en
Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze minister voor
St aat sblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
Jaargang
0
2017
Echte bewoners
Bouwbesluit
‘uitgezet’
Publiek toegankelijk
Flexibele
infrastructuur
Dataplatform
Workshops &
matchmaking
Het platform biedt een ideale, veilige omgeving om te
onderzoeken, leren, ontdekken en demonstreren
Realisatie gestart in 2019
Het Co-Creation Centre is een verzameling experimentele
innovaties en demonstraties
Klimaattoren
Energy piles
Dynamische zonwering
Glazen draagconstructie
Circulaire fundering
PZH CHALLENGE
TECHNISCHE INNOVATIES OP HET GEBIED VAN
ENERGIE, CIRCULARITEIT EN KLIMAATADAPTIE
Overheden werken actief mee in
The Green Village
Bij The Green Village hebben overheden een duale rol als het gaat
om wet- en regelgeving
TGV als lab voor overheden
» Alle technologie en activiteiten zijn
toegestaan bij The Green Village…
» …mits veilig en schoon
Vrijheid en flexibiliteit
om innovatieve concepten te ontwikkelen
Participatie in innovatie en ontwikkeling
van passende kaders
» Identificeren van knelpunten in regulering
» Formuleren van nieuwe, structurele
oplossingen om toepassing te versnellen
Green Deal ✔
Publieke partners
Pionieren met de Omgevingswet ✔
Verschillende wetten en regels zijn ‘uitgezet’, inclusief
de meeste artikelen in het Bouwbesluit
De Green Deal Green Village richt zich op structurele oplossingen
voor grootschalige toepassing van innovaties
4 INNOVATIE
PROGRAMMA’S
4 INNOVATIE
PROGRAMMA’S
Systeemintegratie
Digitalisering
Circulariteit
The Green Village Basis Infra
Fysieke infrastructuur /Dataplatform / Onderhoud en beheer /
Co-creatie en kennisdeling / Communicatie / Hospitality
Programma 1
Klimaat adaptieve
steden
Programma 2
Nieuwe energie-
systemen (smart multi-
commodity grid)
Programma 3
Verduurzaming en
Renovatie van
gebouwde omgeving
Programma 4
Toekomstige
mobiliteit en energie-
infrastructuur
Project
X 1
Project
Y1
Project
Z1
Project
X 2
Project
Y2
Project
Z2
Project
X3
Project
Y3
Project
Z3
Project
X 4
Project
Y4
Project
Z4
Matchmaking
Business development
Proces ondersteuning
Onderzoekers en ondernemers worden door The Green Village
ondersteund bij eigen projecten
The Energy Pile – project in
TU Delft’s Thermo-X programme
The WaterStraat is a collaboration between VP Delta, Delft Water Authority & The
Green VIllage
De WaterStraat is een samenwerking tussen
Hoogheemraadschap van Delfland, VP Delta &
The Green VIllage
The Energy Pile – project in
TU Delft’s Thermo-X programme
De WaterStraat biedt oplosingen voor urban flood risk en hitte stress als gevolg van
toenemende piekbuien en perioden van droogte
En adresseert technische en niet-technische issues die innovaties
belemmeren bij de opschaling
ENERGIE-FUNCTIES licht
verhitting
voedsel
warm
tapwater
warmte koude
koeling
voedsel
ventilatie
Lampen
APPARATEN/
INSTALLATIES
CV-ketel
(aardgas)
Radiator
BRONNEN
Kolen-
centrales
Aardgas-
productie
DISTRIBUTIE AC 220Vaardgas-net
Gasfornuis Koelkast
Warmte-
pomp
PV-paneel
Elektrisch
koken
warmtenet
H2
door net
DC net
rest-warmtegeo-thermie
brandstof-
cellen
buurt-
batterij wind-
molens
…
auto’s als
batterij
blockchain
Slimme
aansturing
Traditionele oplossing (fossiele
energie)
Nieuwe mogelijkheden
(duurzame energie)
NIET UITPUTTEND
Zonne-
boiler
Installateurs
Netbeheerder
Energieleverancier
Aannemers
Corporaties
Gemeenten
Fossielvrije energievoorziening vereist een nieuw integraal
perspectief op de inrichting van energiefuncties
Op The Green Village ontstaat de Energieweg – een plug-&-play
multigrid voor systeemonderzoek en demonstratie
De infrastructuur wordt
stapsgewijs gerealiseerd –
Aanwezig zijn een net
voor aardgas en
waterstof, DC en AC.
Gepland is een lage
temperatuur open
warmtenet
DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
H2 TESTBED: WaterstofStraat faciliteert onderzoek naar
de rol van waterstof in de energietransitie
H2 TESTBED: WaterstofStraat faciliteert onderzoek naar de rol van
H2 in de energietransitie
Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben een aardgasnet gebouwd om
onderzoek mogelijk te maken naar de rol van waterstof in de energietransitie.
De netbeheerders willen ervaring opdoen met de distributie van waterstof en
hun rol hierin onderzoeken. Het basisnet moet daarnaast bijdragen aan
opleiding en enthousiasmeren van monteurs en technische medewerkers.
Ook derde partijen mogen de “waterstofstraat” gebruiken om onderzoek te
doen. Zo moet een systeem ontstaan met productie, transport en gebruik van
waterstof.
The Green Village wil alle relevante stakeholders samenbrengen om in co-
creatie te werken aan de energietransitie.
Renovatiewijk: testen van duurzame renovatieconcepten voor
betaalbaar, gebruikvriendelijk en comfortabel wonen
- 3 jaren ‘70 rijtjeswoningen
- Testbed voor renovatieoplossingen
- Echte, representatieve bewoners, testen
de oplossingen
- Corporatie schaalt op bij bewezen nut
Laadplein: onderzoek naar de toekomst van mobiliteit in relatie tot
het energiesysteem, woningen en openbare ruimte
- Slimme koppeling mobiliteit met
gebouwde omgeving en echte
gebruikers
- Testbeds voor laden en ‘ontladen’ van
voertuigen
- Slim laden van (zelfrijdende) voertuigen
en fietsen
Green Village Digital:
de fysieke en de digitale wereld verbonden
De faciliteiten voor Digital zijn grotendeels beschikbaar en worden
verder versterkt i.s.m. de eerste projectgebruikers
A
Dataplatform
Techniek en governance om
data te delen
 Ontwikkeld met/door Surf en TU Delft
 Hosting door Surf; in toekomst mogelijk naar TU Delft
 Aansluiting van meer projecten vereist
 Inhuur datamanager tijdelijk via Surf (in begroting TGV) -
Structurele invulling wordt gezocht
B
Geavanceerde
infrastructuur
Hardware, incl. glasvezel
en 5G (verwacht)
 Glasvezel beschikbaar
 5G te realiseren binnen project MRDH/RNE (2020 ev)
C
Digitaal model
Digitale versie van de fysieke
situatie
 Bestaande situatie in 3D beschikbaar
 Voor nieuwe projecten wordt 3D standaard
Naast specifieke innovatie-partijen trekt TGV steeds meer mensen
die de integrale aanpak omarmen
Kasja Ollongren, min BZK & Adri Bom-
Lemstra, ged. Prov. Z-H
Bezoekers (niet uitputtend)
≫ EC Frans Timmermans & Carlos Moedas
≫ Ministers van I&W, BZK, EZK
≫ Leden van Europees en NL parlement
≫ Deltacommissaris, Dijkgrafen
≫ Bestuurders van Provincies en gemeenten
Green Deal
Workshops
Naast specifieke innovatie-partijen trekt TGV steeds meer mensen
die de integrale aanpak omarmen
Bezoekers (niet uitputtend)
≫ EC Frans Timmermans & Carlos Moedas
≫ Ministers van I&W, BZK, EZK
≫ Leden van Europees en NL parlement
≫ Deltacommissaris, Dijkgrafen
≫ Bestuurders van Provincies en gemeenten
Green Deal
Workshops
Eric Wiebes, min EZK
The Green Village is open voor het publiek.
Sinds de opening in juni 2017 ~25.000 bezoekers
Organisaties inspireren met events hun
B2C / B2B relaties
≫ Royal Haskoning DHV
≫ ABN AMRO & Rabobank
≫ Rexel
≫ VNO NCW
≫ Aedes en woningbouwcorporaties
Bewoners, studenten en bedrijven ontmoeten elkaar tijdens
open dagen en workshops
≫ TU Delft, meerdere faculteiten
≫ WUR student exchange
≫ Climate KIC Summerschool
≫ Duurzame huizen route en Weekend van de Wetenschap
≫ Open dagen (1x per maand op zaterdag)
TOURTOUR
WERKSESSIEWERKSESSIE
Hoe kunnen innovatieve partijen The Green Village benutten?
Technologie Systeemvragen ➔ Lokaal betrouwbaar ➔ Robuuste technologie
Business model Geen verdienmodel ➔ Business case ➔ Business model
Omarming maatschappij Zorgen ➔ Lokale interesse ➔ Brede omarming
Wet- & regelgeving Framework n.v.t. ➔ Uitzonderingen ➔ Passende kaders
Theorie & Lab
Vroeg en integraal op
The Green Village
Pilot locaties
Markt
Grootschalige
toepassing
Hink
Stap
Sprong
» Faciliteren van innovators
(corporates, startups,
institutes) door gte
verwijzen naar TGV
» Deel en Leer met anderen over
toepassing van duurzame
innovatiess
» Test innovaties bij TGV voordat ze
worden toegepast in projecten
» Scout innovaties vn anderen voor
locale toepassing
» Deel systeemuitdagingen en sluit aan
bij projecten om oplossingen te
identificeren
Profile of site visitors
TGV-SITE
Visitors of site (cumulative)
EVENTS
Relation marketing & events (YTD)In 2019
 Meer dan 6.500 bezoekers
met verschillende
achtergronden
 197 events (vergeleken met
141 in 2018)
 11 newsletters
 40 news items on website
HIGHLIGHTS
Co-creation Centre event, June 27
TGV Network event, November 20
Diederik Samon, 10 januari 2020 Province & City of Utrecht July 30
Tweede Kamer 50+, Sept 23
0
20
40
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Relation-marketing &
Events (YTD)
0
10000
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
juli
aug
sept
okt
nov
dec
TGV-site
Visitors @The Green
Village site…
Werkbezoek Min BZK, Oct 15
Profile of site visitors
TGV in cijfersInnovatieprojecten
In 2019
 Meer dan 6.500 visitors met
verschillende achtergronden
 197 events (vergeleken met
141 in 2018)
Bezoekers
Co-creation Centre event, June 27
TGV Network event, November 20
Diederik Samon, 10 januari 2020 Province & City of Utrecht July 30
Tweede Kamer 50+, Sept 23
Werkbezoek Min BZK, Oct 15
In 2020
 €10M aan geïnvesteerde
assest t.b.v. duurzame
innovaties en onderzoek
 4 Innovatieprogramma’s
 60+ Innovatieprojecten
Van 2015 tot nu
 Onderzoeksterrein van 1,4 ha
 Start in maart 2015
 Opening in juni 2017
 Gestart met team van 5FTE, nu
>12FTE
 11 bewoners
The Green Village platform
TGV verantwoordelijkheid
Gemeenschappelijke testbeds
Partner verantwoordelijk voor inhoud
TGV verantwoordelijk voor faciliteiten
Projecten van
gebruikers
Kennisinstellingen en bedrijven voeren hun
eigen projecten uit op The Green Village
H2@Home
 O.a. gAvilar, Beute, Het
Internethuis, Enexis, Flamco,
PIA Automation, Apator
Metrix
 2019-2021
Battolyser
 Battolyser BV, Proton Ventures
,(TU Delft)
 2020-
Smart Multi Commodity Grid
Operations
 O.a. Haagse Hogeschool, TU
Delft, CityTec, ATOS, DC
Opportunities R&D, St.
Gelijkspanning, Accenda
 2020-2023
Verscheidene partijen zijn bezig met de voorbereiding van
projecten die gebruik maken van de Waterstofstraat Voorbeelden
Bron, o.a.: Green Deal Workshop ‘Renovatiewijk’, 1 december 2017
Nieuwe oplossingen kampen echter met technische, economische
en maatschappelijke belemmeringen
 Technische haalbaarheid onbekend
 Effectiviteit tijdens gebruiksfase
onvoldoende bewezen
 Samenhang in praktijk onduidelijk
(bijv. impact op net)
 …
 Hoge investeringen in onderzoek en
productontwikkeling
 Business cases nog onzeker
 Financieringsoplossingen nog
onaantrekkelijk
 …
 Beperkt bewustzijn van noodzaak
 Voordelen voor bewoners zijn
onduidelijk
 Bewoners willen geen proefkonijn zijn
 Zorgen over veiligheid en privacy
 …
 Oplossingen mogen niet volgens
Bouwbesluit, Energiewet of normen
 Lokale uitzonderingen niet
toepasbaar in andere gemeenten
 …
Wijken/
gebouwen
The Green
Village
ROBUUSTHEID
FYSIEKE
SCHAAL
Kennisinstellingen,
onderwijs
Bron ondernemers
Gebieden en hubs in
binnen- en buitenland
als klanten/opdrachtgevers
voor ondernemers en
werkgelegenheid
Een compleet ecosysteem heeft alles om
duurzame en maatschappelijke thema’s aan te jagen
In 2018 creëerden nieuwe projecten en programma’s meer
zichtbaarheid – Het jaar 2019 draait om duurzame positionering
2013-2014
SHAPING
2015
SETTING SCENE
2016
TAKING OFF
» Ideeën
» Partners
» Groeiend
commitment
» Eerste initiatieven
en programma’s
» Aanscherping
concept
» “Offsite” impact
» Funding (EFRO)
» Uitdagingen
regelgeving
» Professionali-
seringteam
» Aanleg basis
infrastructuur
» Aantrekken
projecten
» Aantrekken publiek
» Aantrekken
beleidsmakers
2017
YES,
WE’RE OPEN!
» Opening terrein
» Office & Residential
labs
» Groei in projecten
en diversiteit
» Groei in bezoekers
en zichtbaarheid
» Start ontwikkeling
Co-Creation Centre
2018
GROWING IMPACT
» Opening
Waterstraat
» Uitbreiding Living
Lab
» 1e fase
Waterstofstraat
» Commitment
Renovatiewijk
» Groei in projecten
en diversiteit
» Groei in innovatie
projecten
» Propositie voor
’early adopters’
» Realisatie Co-
Creation Centre
» Opening ingebruik-
name woningen en
Energieweg
» Robuust team en
processen
2019
SUSTAINABLE
VALUE
Intake Preparation Live@TGV Moved on
Letter of Intent Overeenkomst incl.
dekkingsbijdrage
Verkenning haalbaarheid
project
 Identificeren
ontwikkeldoelen en
uitdagingen, fit met
TGV-scope
 Condities, technische
vereisten, veiligheid,
planning
Detaillering project plan
voor volgende fase
 Matchmaking wensen
 Technische
voorbereidingen
 Communicatie
 Finale condities en
afspraken
Onderzoek, test &
demonstrate, bijv.
 Connectie met TGV-data
platform
 Workshops over
relevante onderwerpen
 PR & Communicatie,
incl. tours, events en
demonstraties
Follow-up
 Introductie bij
potentiële early
adopters
 Potentiële spin-off
projecten & activiteiten
 PR & Communicatie
Het proces voor een project op TGV bestaat uit vier fases
– De onderzoeker/ondernemer blijft projecteigenaar
© Broer van den Boom
Actie van
ondernemers,
organisaties
en burgers
Inspiratie: aantrekkelijk
beeld van de toekomst
Perspectief op een route
die waarde creëert bij elke stap
Zetje: Ontzorging bij
het eerste begin
Vertrouwen dat structurele
opschalingsknelpunten worden
weggenomen

More Related Content

What's hot

Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkHogeschool Utrecht
 
Whitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energie
Whitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energieWhitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energie
Whitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energieBen Lange
 
VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009
VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009
VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009KDGOO
 
2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone
2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone
2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Thema Elektrisch Vervoer
Thema Elektrisch VervoerThema Elektrisch Vervoer
Thema Elektrisch Vervoer
Merel Visscher
 
Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015
Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015
Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015
Piet Zijlstra
 
Masterclass Mobiliteit op het World Food Center Ede
Masterclass Mobiliteit op het World Food Center EdeMasterclass Mobiliteit op het World Food Center Ede
Masterclass Mobiliteit op het World Food Center Ede
Tanja Nolten
 
Nog slimmer met Smart Energy Grids
Nog slimmer met Smart Energy GridsNog slimmer met Smart Energy Grids
Nog slimmer met Smart Energy GridsPraktijkleerstoel
 
5 Building Business Duurzaam juni 2008
5 Building Business Duurzaam juni 20085 Building Business Duurzaam juni 2008
5 Building Business Duurzaam juni 2008Karl Bijsterveld
 
Peter Fraanje Woning uit de Fabriek
Peter Fraanje Woning uit de FabriekPeter Fraanje Woning uit de Fabriek
Peter Fraanje Woning uit de Fabriek
Peter Fraanje
 
Brochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruik
Brochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruikBrochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruik
Brochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruik
Cees Westzaan
 
interview Maurits van Oranje
interview Maurits van Oranjeinterview Maurits van Oranje
interview Maurits van OranjeKarl Bijsterveld
 
Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?
Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?
Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?
Walther Ploos van Amstel
 
2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw
2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw
2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw
Tanja Nolten
 
Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland BV
Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland BVBedrijfspresentatie Arcadis Nederland BV
Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland BVryannijzink
 
De Ideale Woning - gluren bij de buren
De Ideale Woning - gluren bij de burenDe Ideale Woning - gluren bij de buren
De Ideale Woning - gluren bij de buren
Stefanie De Puydt
 

What's hot (20)

pnuts_award
pnuts_awardpnuts_award
pnuts_award
 
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijkVerslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
Verslag Workshop D2- Klimaatneutraal bouwen in de praktijk
 
Whitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energie
Whitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energieWhitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energie
Whitepaper_Eneco_masterclass_Duurzame_energie
 
VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009
VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009
VvE CoP Presentatie Kiss Overijssel 12 3 2009
 
2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone
2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone
2017dec - Verslag ABT Symposium Progetone
 
hanblad 28 najaar 2016
hanblad 28 najaar 2016hanblad 28 najaar 2016
hanblad 28 najaar 2016
 
Elektrische speeltuin Limburg
Elektrische speeltuin LimburgElektrische speeltuin Limburg
Elektrische speeltuin Limburg
 
Thema Elektrisch Vervoer
Thema Elektrisch VervoerThema Elektrisch Vervoer
Thema Elektrisch Vervoer
 
Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015
Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015
Wegdekreflectie/ Reflective pavement 2015
 
Masterclass Mobiliteit op het World Food Center Ede
Masterclass Mobiliteit op het World Food Center EdeMasterclass Mobiliteit op het World Food Center Ede
Masterclass Mobiliteit op het World Food Center Ede
 
Nog slimmer met Smart Energy Grids
Nog slimmer met Smart Energy GridsNog slimmer met Smart Energy Grids
Nog slimmer met Smart Energy Grids
 
5 Building Business Duurzaam juni 2008
5 Building Business Duurzaam juni 20085 Building Business Duurzaam juni 2008
5 Building Business Duurzaam juni 2008
 
Amsterdam Smart City
Amsterdam Smart CityAmsterdam Smart City
Amsterdam Smart City
 
Peter Fraanje Woning uit de Fabriek
Peter Fraanje Woning uit de FabriekPeter Fraanje Woning uit de Fabriek
Peter Fraanje Woning uit de Fabriek
 
Brochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruik
Brochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruikBrochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruik
Brochure Cofely smart grids bouwstenen voor slimmer energieverbruik
 
interview Maurits van Oranje
interview Maurits van Oranjeinterview Maurits van Oranje
interview Maurits van Oranje
 
Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?
Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?
Wat betekent duurzame stadslogistiek voor stadsplanner?
 
2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw
2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw
2021 smart circulair ontwerp challenges versnellen circulaire transitie bouw
 
Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland BV
Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland BVBedrijfspresentatie Arcadis Nederland BV
Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland BV
 
De Ideale Woning - gluren bij de buren
De Ideale Woning - gluren bij de burenDe Ideale Woning - gluren bij de buren
De Ideale Woning - gluren bij de buren
 

Similar to 200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village

Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Alice Fermont
 
Freek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&Match
Freek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&MatchFreek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&Match
Freek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&Match
CLICKNL
 
Lutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving
Lutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgevingLutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving
Lutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving
Dutch Power
 
Energy transition in the netherlands
Energy transition in the netherlandsEnergy transition in the netherlands
Energy transition in the netherlands
Marc Pieruschka
 
Joost Brinkman - Update Groene Netten
Joost Brinkman - Update Groene NettenJoost Brinkman - Update Groene Netten
Joost Brinkman - Update Groene Netten
Dutch Power
 
Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...
Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...
Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...
Dutch Power
 
20100401 lt corporate - philosophie
20100401 lt corporate - philosophie20100401 lt corporate - philosophie
20100401 lt corporate - philosophie
Linea Trovata
 
Warmtecongres 2015 financiering
Warmtecongres 2015 financieringWarmtecongres 2015 financiering
Warmtecongres 2015 financiering
Joost Holleman
 
PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013René Dronkers
 
Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2
Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2
Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)
 
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenDutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Krispijn Beek
 
ICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters maken
ICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters makenICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters maken
ICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters maken
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25
Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25
Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25
reboostende
 
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Stork
 
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Hans-Peter Hioolen
 
Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014
Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014
Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014
Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV
 
Real.Gent presentatie Mark Cromheecke
Real.Gent presentatie Mark CromheeckeReal.Gent presentatie Mark Cromheecke
Real.Gent presentatie Mark Cromheecke
Vastgoedevent
 
Wie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroen
Wie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroenWie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroen
Wie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroenGeert Elemans
 
Gasnet & Waterstof-initiatieven
Gasnet & Waterstof-initiatievenGasnet & Waterstof-initiatieven
Gasnet & Waterstof-initiatieven
Dutch Power
 
Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011
Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011
Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011
Venhorstt
 

Similar to 200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village (20)

Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
 
Freek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&Match
Freek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&MatchFreek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&Match
Freek van 't Ooster (CLICKNL) over Create Energy @ KvK Mix&Match
 
Lutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving
Lutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgevingLutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving
Lutske Linderman - Transitie naar elektrische mobiliteit in de gebouwde omgeving
 
Energy transition in the netherlands
Energy transition in the netherlandsEnergy transition in the netherlands
Energy transition in the netherlands
 
Joost Brinkman - Update Groene Netten
Joost Brinkman - Update Groene NettenJoost Brinkman - Update Groene Netten
Joost Brinkman - Update Groene Netten
 
Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...
Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...
Monique Jansen, Enexis & Groene netten - Circulaire acties van de gezamenlijk...
 
20100401 lt corporate - philosophie
20100401 lt corporate - philosophie20100401 lt corporate - philosophie
20100401 lt corporate - philosophie
 
Warmtecongres 2015 financiering
Warmtecongres 2015 financieringWarmtecongres 2015 financiering
Warmtecongres 2015 financiering
 
PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013
 
Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2
Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2
Duurzaam archiveren en presenteren van digitale informatieobjecten & CO2
 
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenDutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
 
ICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters maken
ICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters makenICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters maken
ICT & Energie in de gebouwde omgeving - Innoveren ... meters maken
 
Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25
Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25
Masterplan Energy Port Oostende - 2014-03-25
 
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
 
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117
 
Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014
Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014
Kennisbijeenkomst Energetisch renoveren Hendriks Coppelmans 15 mei 2014
 
Real.Gent presentatie Mark Cromheecke
Real.Gent presentatie Mark CromheeckeReal.Gent presentatie Mark Cromheecke
Real.Gent presentatie Mark Cromheecke
 
Wie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroen
Wie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroenWie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroen
Wie o wie helpt het land aan meer dak en gevelgroen
 
Gasnet & Waterstof-initiatieven
Gasnet & Waterstof-initiatievenGasnet & Waterstof-initiatieven
Gasnet & Waterstof-initiatieven
 
Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011
Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011
Algemene Bedrijfspresentatie Arcadis Nederland Bv 2010 2011
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex brochure
 

200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village

 • 1. Hubert Linssen Delft, 11 februari 2020 Manager operations The Green Village Hubert Linssen Delft, 11 februari 2020 Manager operations The Green Village WELKOM OP THE GREEN VILLAGE
 • 2. © Broer van den Boom Renovatie gebouwde omgeving Klimaat- adaptatie Hernieuwbare energie Intelligente mobiliteit De transitie naar een duurzame toekomst kent onzekere stappen die veel inspanning vereisen
 • 3. En in de stad van de toekomst raakt alles steeds meer geïntegreerd… Wonen Mobiliteit Werken Publieke ruimte Energie Circulariteit
 • 4. In de stad van de toekomst raakt alles steeds meer geïntegreerd… Voorbeelden Verwacht 2019: ROCSYS : automatisch laden automatische voertuigen MOR (TU Solar Decathlon) Energy Pile Hemels Water Onderzoek LIDAR in regen op Waterstraat Gebouwen Energiesystemen Autonoom vervoer (RADD) Klimaat- adaptatie Waterstraat
 • 5.
 • 6. Is het praktisch? What about privacy? Te riskant? Wat is het business model? Niet in Bouwbesluit Is het betrouwbaar? In jouw achtertuin? Werkt het? Is het altijd veilig?
 • 7. …dus succesvolle opschaling van dit soort innovaties vereisen verandering in ons maatschappelijke systeem TECHNOLOGIE & SYSTEMEN BUSINESS MODEL WET- & REGELGEVING OMARMING MAATSCHAPPIJ Ingenieurs PubliekOverheid Ondernemers
 • 8. The Green Village brengt als integraal platform alle stakeholders bijeen TECHNOLOGIE & SYSTEMEN BUSINESS MODEL WET- & REGELGEVING OMARMING MAATSCHAPPIJ Ingenieurs PubliekOverheid Ondernemers Wonen Mobiliteit Werken Publieke ruimte Energie Circulariteit
 • 9. Bij The Green Village leren alle belanghebbenden wat nodig is om grootschalige toepassing van innovaties te versnellen Technologie Systeemvragen ➔ Lokaal betrouwbaar ➔ Robuuste technologie Business model Geen verdienmodel ➔ Business case ➔ Business model Omarming maatschappij Zorgen ➔ Lokale interesse ➔ Brede omarming Wet- & regelgeving Framework n.v.t. ➔ Uitzonderingen ➔ Passende kaders Theorie & Lab Vroeg en integraal op The Green Village Pilot locaties Markt Grootschalige toepassing Hink Stap Sprong
 • 10. 275 Besluit van 13 juni 2017 t ot w ijziging en aanvulling van het Besluit uit voering Crisis- en herst elw et (Besluit uit voering Crisis- en herst elw et vijf t iende t ranche) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 maart 2017, nr. IenM/BSK-2016/260276, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze minister voor St aat sblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2017 Echte bewoners Bouwbesluit ‘uitgezet’ Publiek toegankelijk Flexibele infrastructuur Dataplatform Workshops & matchmaking Het platform biedt een ideale, veilige omgeving om te onderzoeken, leren, ontdekken en demonstreren
 • 11. Realisatie gestart in 2019 Het Co-Creation Centre is een verzameling experimentele innovaties en demonstraties Klimaattoren Energy piles Dynamische zonwering Glazen draagconstructie Circulaire fundering
 • 12. PZH CHALLENGE TECHNISCHE INNOVATIES OP HET GEBIED VAN ENERGIE, CIRCULARITEIT EN KLIMAATADAPTIE
 • 13. Overheden werken actief mee in The Green Village
 • 14. Bij The Green Village hebben overheden een duale rol als het gaat om wet- en regelgeving TGV als lab voor overheden » Alle technologie en activiteiten zijn toegestaan bij The Green Village… » …mits veilig en schoon Vrijheid en flexibiliteit om innovatieve concepten te ontwikkelen Participatie in innovatie en ontwikkeling van passende kaders » Identificeren van knelpunten in regulering » Formuleren van nieuwe, structurele oplossingen om toepassing te versnellen Green Deal ✔ Publieke partners Pionieren met de Omgevingswet ✔ Verschillende wetten en regels zijn ‘uitgezet’, inclusief de meeste artikelen in het Bouwbesluit
 • 15. De Green Deal Green Village richt zich op structurele oplossingen voor grootschalige toepassing van innovaties
 • 17. Systeemintegratie Digitalisering Circulariteit The Green Village Basis Infra Fysieke infrastructuur /Dataplatform / Onderhoud en beheer / Co-creatie en kennisdeling / Communicatie / Hospitality Programma 1 Klimaat adaptieve steden Programma 2 Nieuwe energie- systemen (smart multi- commodity grid) Programma 3 Verduurzaming en Renovatie van gebouwde omgeving Programma 4 Toekomstige mobiliteit en energie- infrastructuur Project X 1 Project Y1 Project Z1 Project X 2 Project Y2 Project Z2 Project X3 Project Y3 Project Z3 Project X 4 Project Y4 Project Z4 Matchmaking Business development Proces ondersteuning Onderzoekers en ondernemers worden door The Green Village ondersteund bij eigen projecten
 • 18. The Energy Pile – project in TU Delft’s Thermo-X programme The WaterStraat is a collaboration between VP Delta, Delft Water Authority & The Green VIllage De WaterStraat is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Delfland, VP Delta & The Green VIllage
 • 19. The Energy Pile – project in TU Delft’s Thermo-X programme De WaterStraat biedt oplosingen voor urban flood risk en hitte stress als gevolg van toenemende piekbuien en perioden van droogte
 • 20. En adresseert technische en niet-technische issues die innovaties belemmeren bij de opschaling
 • 21. ENERGIE-FUNCTIES licht verhitting voedsel warm tapwater warmte koude koeling voedsel ventilatie Lampen APPARATEN/ INSTALLATIES CV-ketel (aardgas) Radiator BRONNEN Kolen- centrales Aardgas- productie DISTRIBUTIE AC 220Vaardgas-net Gasfornuis Koelkast Warmte- pomp PV-paneel Elektrisch koken warmtenet H2 door net DC net rest-warmtegeo-thermie brandstof- cellen buurt- batterij wind- molens … auto’s als batterij blockchain Slimme aansturing Traditionele oplossing (fossiele energie) Nieuwe mogelijkheden (duurzame energie) NIET UITPUTTEND Zonne- boiler Installateurs Netbeheerder Energieleverancier Aannemers Corporaties Gemeenten Fossielvrije energievoorziening vereist een nieuw integraal perspectief op de inrichting van energiefuncties
 • 22. Op The Green Village ontstaat de Energieweg – een plug-&-play multigrid voor systeemonderzoek en demonstratie De infrastructuur wordt stapsgewijs gerealiseerd – Aanwezig zijn een net voor aardgas en waterstof, DC en AC. Gepland is een lage temperatuur open warmtenet
 • 23. DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
 • 24. DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
 • 25. DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
 • 26. H2 TESTBED: WaterstofStraat faciliteert onderzoek naar de rol van waterstof in de energietransitie
 • 27. H2 TESTBED: WaterstofStraat faciliteert onderzoek naar de rol van H2 in de energietransitie Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben een aardgasnet gebouwd om onderzoek mogelijk te maken naar de rol van waterstof in de energietransitie. De netbeheerders willen ervaring opdoen met de distributie van waterstof en hun rol hierin onderzoeken. Het basisnet moet daarnaast bijdragen aan opleiding en enthousiasmeren van monteurs en technische medewerkers. Ook derde partijen mogen de “waterstofstraat” gebruiken om onderzoek te doen. Zo moet een systeem ontstaan met productie, transport en gebruik van waterstof. The Green Village wil alle relevante stakeholders samenbrengen om in co- creatie te werken aan de energietransitie.
 • 28. Renovatiewijk: testen van duurzame renovatieconcepten voor betaalbaar, gebruikvriendelijk en comfortabel wonen - 3 jaren ‘70 rijtjeswoningen - Testbed voor renovatieoplossingen - Echte, representatieve bewoners, testen de oplossingen - Corporatie schaalt op bij bewezen nut
 • 29. Laadplein: onderzoek naar de toekomst van mobiliteit in relatie tot het energiesysteem, woningen en openbare ruimte - Slimme koppeling mobiliteit met gebouwde omgeving en echte gebruikers - Testbeds voor laden en ‘ontladen’ van voertuigen - Slim laden van (zelfrijdende) voertuigen en fietsen
 • 30. Green Village Digital: de fysieke en de digitale wereld verbonden
 • 31. De faciliteiten voor Digital zijn grotendeels beschikbaar en worden verder versterkt i.s.m. de eerste projectgebruikers A Dataplatform Techniek en governance om data te delen  Ontwikkeld met/door Surf en TU Delft  Hosting door Surf; in toekomst mogelijk naar TU Delft  Aansluiting van meer projecten vereist  Inhuur datamanager tijdelijk via Surf (in begroting TGV) - Structurele invulling wordt gezocht B Geavanceerde infrastructuur Hardware, incl. glasvezel en 5G (verwacht)  Glasvezel beschikbaar  5G te realiseren binnen project MRDH/RNE (2020 ev) C Digitaal model Digitale versie van de fysieke situatie  Bestaande situatie in 3D beschikbaar  Voor nieuwe projecten wordt 3D standaard
 • 32. Naast specifieke innovatie-partijen trekt TGV steeds meer mensen die de integrale aanpak omarmen Kasja Ollongren, min BZK & Adri Bom- Lemstra, ged. Prov. Z-H Bezoekers (niet uitputtend) ≫ EC Frans Timmermans & Carlos Moedas ≫ Ministers van I&W, BZK, EZK ≫ Leden van Europees en NL parlement ≫ Deltacommissaris, Dijkgrafen ≫ Bestuurders van Provincies en gemeenten Green Deal Workshops
 • 33. Naast specifieke innovatie-partijen trekt TGV steeds meer mensen die de integrale aanpak omarmen Bezoekers (niet uitputtend) ≫ EC Frans Timmermans & Carlos Moedas ≫ Ministers van I&W, BZK, EZK ≫ Leden van Europees en NL parlement ≫ Deltacommissaris, Dijkgrafen ≫ Bestuurders van Provincies en gemeenten Green Deal Workshops Eric Wiebes, min EZK
 • 34. The Green Village is open voor het publiek. Sinds de opening in juni 2017 ~25.000 bezoekers Organisaties inspireren met events hun B2C / B2B relaties ≫ Royal Haskoning DHV ≫ ABN AMRO & Rabobank ≫ Rexel ≫ VNO NCW ≫ Aedes en woningbouwcorporaties Bewoners, studenten en bedrijven ontmoeten elkaar tijdens open dagen en workshops ≫ TU Delft, meerdere faculteiten ≫ WUR student exchange ≫ Climate KIC Summerschool ≫ Duurzame huizen route en Weekend van de Wetenschap ≫ Open dagen (1x per maand op zaterdag)
 • 37. Hoe kunnen innovatieve partijen The Green Village benutten? Technologie Systeemvragen ➔ Lokaal betrouwbaar ➔ Robuuste technologie Business model Geen verdienmodel ➔ Business case ➔ Business model Omarming maatschappij Zorgen ➔ Lokale interesse ➔ Brede omarming Wet- & regelgeving Framework n.v.t. ➔ Uitzonderingen ➔ Passende kaders Theorie & Lab Vroeg en integraal op The Green Village Pilot locaties Markt Grootschalige toepassing Hink Stap Sprong » Faciliteren van innovators (corporates, startups, institutes) door gte verwijzen naar TGV » Deel en Leer met anderen over toepassing van duurzame innovatiess » Test innovaties bij TGV voordat ze worden toegepast in projecten » Scout innovaties vn anderen voor locale toepassing » Deel systeemuitdagingen en sluit aan bij projecten om oplossingen te identificeren
 • 38. Profile of site visitors TGV-SITE Visitors of site (cumulative) EVENTS Relation marketing & events (YTD)In 2019  Meer dan 6.500 bezoekers met verschillende achtergronden  197 events (vergeleken met 141 in 2018)  11 newsletters  40 news items on website HIGHLIGHTS Co-creation Centre event, June 27 TGV Network event, November 20 Diederik Samon, 10 januari 2020 Province & City of Utrecht July 30 Tweede Kamer 50+, Sept 23 0 20 40 jan feb mrt apr mei jun juli aug sept okt nov dec Relation-marketing & Events (YTD) 0 10000 jan feb mrt apr mei jun juli aug sept okt nov dec TGV-site Visitors @The Green Village site… Werkbezoek Min BZK, Oct 15
 • 39. Profile of site visitors TGV in cijfersInnovatieprojecten In 2019  Meer dan 6.500 visitors met verschillende achtergronden  197 events (vergeleken met 141 in 2018) Bezoekers Co-creation Centre event, June 27 TGV Network event, November 20 Diederik Samon, 10 januari 2020 Province & City of Utrecht July 30 Tweede Kamer 50+, Sept 23 Werkbezoek Min BZK, Oct 15 In 2020  €10M aan geïnvesteerde assest t.b.v. duurzame innovaties en onderzoek  4 Innovatieprogramma’s  60+ Innovatieprojecten Van 2015 tot nu  Onderzoeksterrein van 1,4 ha  Start in maart 2015  Opening in juni 2017  Gestart met team van 5FTE, nu >12FTE  11 bewoners
 • 40. The Green Village platform TGV verantwoordelijkheid Gemeenschappelijke testbeds Partner verantwoordelijk voor inhoud TGV verantwoordelijk voor faciliteiten Projecten van gebruikers Kennisinstellingen en bedrijven voeren hun eigen projecten uit op The Green Village
 • 41. H2@Home  O.a. gAvilar, Beute, Het Internethuis, Enexis, Flamco, PIA Automation, Apator Metrix  2019-2021 Battolyser  Battolyser BV, Proton Ventures ,(TU Delft)  2020- Smart Multi Commodity Grid Operations  O.a. Haagse Hogeschool, TU Delft, CityTec, ATOS, DC Opportunities R&D, St. Gelijkspanning, Accenda  2020-2023 Verscheidene partijen zijn bezig met de voorbereiding van projecten die gebruik maken van de Waterstofstraat Voorbeelden
 • 42. Bron, o.a.: Green Deal Workshop ‘Renovatiewijk’, 1 december 2017 Nieuwe oplossingen kampen echter met technische, economische en maatschappelijke belemmeringen  Technische haalbaarheid onbekend  Effectiviteit tijdens gebruiksfase onvoldoende bewezen  Samenhang in praktijk onduidelijk (bijv. impact op net)  …  Hoge investeringen in onderzoek en productontwikkeling  Business cases nog onzeker  Financieringsoplossingen nog onaantrekkelijk  …  Beperkt bewustzijn van noodzaak  Voordelen voor bewoners zijn onduidelijk  Bewoners willen geen proefkonijn zijn  Zorgen over veiligheid en privacy  …  Oplossingen mogen niet volgens Bouwbesluit, Energiewet of normen  Lokale uitzonderingen niet toepasbaar in andere gemeenten  …
 • 43. Wijken/ gebouwen The Green Village ROBUUSTHEID FYSIEKE SCHAAL Kennisinstellingen, onderwijs Bron ondernemers Gebieden en hubs in binnen- en buitenland als klanten/opdrachtgevers voor ondernemers en werkgelegenheid Een compleet ecosysteem heeft alles om duurzame en maatschappelijke thema’s aan te jagen
 • 44. In 2018 creëerden nieuwe projecten en programma’s meer zichtbaarheid – Het jaar 2019 draait om duurzame positionering 2013-2014 SHAPING 2015 SETTING SCENE 2016 TAKING OFF » Ideeën » Partners » Groeiend commitment » Eerste initiatieven en programma’s » Aanscherping concept » “Offsite” impact » Funding (EFRO) » Uitdagingen regelgeving » Professionali- seringteam » Aanleg basis infrastructuur » Aantrekken projecten » Aantrekken publiek » Aantrekken beleidsmakers 2017 YES, WE’RE OPEN! » Opening terrein » Office & Residential labs » Groei in projecten en diversiteit » Groei in bezoekers en zichtbaarheid » Start ontwikkeling Co-Creation Centre 2018 GROWING IMPACT » Opening Waterstraat » Uitbreiding Living Lab » 1e fase Waterstofstraat » Commitment Renovatiewijk » Groei in projecten en diversiteit » Groei in innovatie projecten » Propositie voor ’early adopters’ » Realisatie Co- Creation Centre » Opening ingebruik- name woningen en Energieweg » Robuust team en processen 2019 SUSTAINABLE VALUE
 • 45. Intake Preparation Live@TGV Moved on Letter of Intent Overeenkomst incl. dekkingsbijdrage Verkenning haalbaarheid project  Identificeren ontwikkeldoelen en uitdagingen, fit met TGV-scope  Condities, technische vereisten, veiligheid, planning Detaillering project plan voor volgende fase  Matchmaking wensen  Technische voorbereidingen  Communicatie  Finale condities en afspraken Onderzoek, test & demonstrate, bijv.  Connectie met TGV-data platform  Workshops over relevante onderwerpen  PR & Communicatie, incl. tours, events en demonstraties Follow-up  Introductie bij potentiële early adopters  Potentiële spin-off projecten & activiteiten  PR & Communicatie Het proces voor een project op TGV bestaat uit vier fases – De onderzoeker/ondernemer blijft projecteigenaar
 • 46. © Broer van den Boom Actie van ondernemers, organisaties en burgers Inspiratie: aantrekkelijk beeld van de toekomst Perspectief op een route die waarde creëert bij elke stap Zetje: Ontzorging bij het eerste begin Vertrouwen dat structurele opschalingsknelpunten worden weggenomen