SlideShare a Scribd company logo
1
20 ДОСЯГНЕНЬ
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
ДО 2020 РОКУ:
ПОСТУП УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ
ВЕРЕСЕНЬ 2019
2
Документ розроблено Центром політико-
правових реформ з урахуванням коментарів
Альберта Єзерова, судді Верховного Суду,
та Дмитра Терлецького, адвоката, к. ю. н.,
експерта Мережі UPLAN.
Аналітичний документ розроблений Центром
політико-правових реформ у партнерстві щодо
реалізації проекту із Фундацією DEJURE за
фінансової підтримки Європейського Союзу та
Міжнародного фонду «Відродження» в межах
грантового компоненту проекту «Громадська
синергія» під егідою Української національної
платформи Форуму громадянського
суспільства Східного партнерства. Окремі
думки, висловлені в матеріалах або озвучені на
заході, є особистою позицією авторів/спікерів
і необов’язково відображають точку зору
Європейського Союзу та Міжнародного фонду
«Відродження».
3
ДОБІР
Ціль, що має бути досягнута до 2020 року
Щонайменше в трьох країнах є задокументований досвід діяльності системи прозорого та такого, що
базується на професійних якостях, процесу найму та кар’єрного зростання – з розбивкою даних за ген-
дерною ознакою.
Наявність щонайменше в трьох країнах зафіксованих документальних даних про професійну діяльність
суддів та прокурорів протягом розвитку їхньої кар’єри.
Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019)
З 2014 року законодавство передбачає конкурсні процедури для зайняття посад прокурорів (окрім Ге-
нерального прокурора України), а з 2016 року – для зайняття суддівських посад в усіх судах.
ff Судді
Апробація нової моделі добору суддів відбулася під час формування нового Верховного Суду і конкурсу
до місцевих судів. Після першого етапу конкурсу до місцевих судів організована початкова підготовка
майбутніх суддів, а після цього вони склали кваліфікаційний іспит. Також за окремою, більш прозорою
процедурою–за участю міжнародних експертів–було проведено конкурс до Вищого антикорупційного
суду і на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Позитивом стало залучення до конкурсів на посади в суди вищого рівня, окрім суддів, також науковців
та адвокатів. Склад нового Верховного Суду вийшов гендерно збалансованим. Наявна інформація про
кількість жінок і чоловіків у суддівському корпусі (кількість жінок більша, проте серед голів судів більше
чоловіків).
Копії досьє суддів і кандидатів на посаду судді розміщуються у відкритому доступі на сайті Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів, але в меншому обсязі, ніж визначено законом. Щодо прокурорів такої вимоги
немає.
Фактична незалежність органів добору (Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя)
під сумнівом, незважаючи на формально прозорий порядок відбору членів до цих органів.
Українські експерти критикують діяльність цих органів через маніпулятивність та непрозорість визна-
чення результатів конкурсів, надмірну дискрецію, невмотивованість більшості рішень, просування осіб,
які не відповідають вимозі про доброчесність.
Водночас результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду добре сприйняті, бо до відбору були
долучені міжнародні експерти, що запобігло перемозі осіб із сумнівною репутацією.
ПРІОРИТЕТ ІІ
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ
ТА НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ»
10. РЕАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ
У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ
4
Новий Президент України Володимир Зеленський ініціював перезавантаження Вищої кваліфікаційної
комісії суддів із залученням Вищої ради правосуддя і міжнародних експертів.
ff Прокурори
Протягом 2017-2019 років уперше на конкурсних засадах проведено добір кандидатів на посаду про-
курора місцевої прокуратури в кількості 300 осіб, проведено неупереджений кваліфікаційний іспит та
організовано спеціальну перевірку кандидатів. За результатами успішного складання кваліфікаційного
іспиту 248 кандидатів пройшли спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури та отримали
відповідні свідоцтва.
Водночас не вдалося забезпечити систему просування по службі прокурів, яка відбувалася б з ураху-
ванням попередніх заслуг кандидатів. Переможці конкурсів на посади в регіональні прокуратури та
Генеральну прокуратуру України визначаються непрозоро, за незрозумілою методологією. У багатьох
випадках конкурси на вакантні посади в прокуратурах вищого рівня не оголошувалися всупереч закону.
Натомість заміщення посад відбувається шляхом переведення на вакантну посаду інших працівників
відповідної регіональної або Генеральної прокуратури України.
Відсутній відкритий реєстр досьє прокурорів і кандидатів на посаду прокурора.
Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року
Цілі досяжні частково. Ухвалене прогресивне законодавство, сформована необхідна інфраструктура
(Вища кваліфікаційна комісія суддів, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, Вища рада пра-
восуддя, Національна школа суддів, Національна академія прокуратури та ін.). Формально цілі досягнуті.
Проте імплементація нового законодавства відбувалася неналежним чином, що призвело до низької
оцінки результатів реформи. Існує суспільний запит на перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії
суддів та Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю у їх складі агентів змін (здебільшого там судді
та ставленики політичних сил).
Україна. Рекомендації
Для справжньої реалізації цілей 2020 року потрібно перезавантажити органи суддівського врядування
(Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів) зі зміною способу формування, який би
забезпечив перевірку членів цих органів на доброчесність, а також потрапляння агентів змін (найбільш
спроможним делегувати їх є громадянське суспільство). Водночас потрібно запобігти, щоб перезаванта-
ження було використано новою політичною владою для перепідпорядкування цих органів собі. Визна-
чення результатів конкурсу має бути прозорим.
Також потрібні чіткі правила про переведення прокурорів за конкурсом і за чітко визначеною про-
цедурою. Доцільно створити відкритий реєстр досьє прокурорів і кандидатів на посаду прокурора та
запровадити об’єктивне регулярне оцінювання їхньої діяльності. Конкурсні процедури також мали б
застосовуватися до відбору Генерального прокурора України, що запобігатиме призначенню виключно
за політичним критерієм.
5
ДИСЦИПЛІНА
Ціль, що має бути досягнута до 2020 року
Документальний реєстр дисциплінарних справ, ініційованих проваджень та стягнень відповідно до
стандартів ЄС.
Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019)
Дисциплінарними органами для суддів та прокурорів є відповідно дисциплінарні палати Вищої ради
правосуддя, а також Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Апеляційною інстанцією для
них є Вища рада правосуддя і Верховний Суд.
До змін 2016 року дисциплінарні повноваження щодо суддів також мала Вища кваліфікаційна комісія
суддів. А дисциплінарні стягнення на прокурорів накладалися за одноосібними рішеннями керівників
прокуратури.
Вища рада правосуддя веде реєстр інформації про притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності, який містить рішення дисциплінарних палат і Вищої ради правосуддя (http://www.vru.
gov.ua/add_text/204). Також є інформація про суддів, звільнених за істотний дисциплінарний просту-
пок (http://www.vru.gov.ua/add_text/263). В обох випадках класифікація ведеться за роками. Також є
окремий розділ,що містить акти Вищої ради правосуддя та її органів,з більшими опціями пошуку (http://
www.vru.gov.ua/act_list). Водночас Вища рада правосуддя не розміщує рішення членів дисциплінарних
палат про відхилення дисциплінарних скарг.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів також веде реєстр інформації про притягнення
прокурорів до дисциплінарної відповідальності (https://www.kdkp.gov.ua/punishment) з пошуком за ро-
ками, видом стягнення та контекстом.Також розміщує всі свої рішення, які можна знайти лише за датою
ухвалення (https://www.kdkp.gov.ua/decision).
Попри ці досягнення, практика застосування дисциплінарних процедур, зокрема й нових, поки не
стала переконливим підтвердженням підзвітності суддів і прокурорів. У суспільстві існує дуже стійкий
стереотип про кругову поруку в системі правосуддя, який поки що подолати не вдалося. З іншого боку,
є приклади використання дисциплінарних інструментів для впливу на суддів, у тому числі членами
дисциплінарних органів.
Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року
Формально цілі досягнуто.
Україна. Рекомендації
Удосконалити систему пошуку рішень у дисциплінарних провадженнях. Включити у відповідні реєстри
інформацію про судове оскарження, а також рішення членів дисциплінарних органів про відхилення
скарг. Такі рішення, якщо вони належно вмотивовані, можуть сприяти передбачуваності в разі наміру
подати дисциплінарну скаргу та зменшити наплив таких скарг.
Що стосується більш загальних проблем інституту дисциплінарної відповідальності, то є ризик
нездатності нової дисциплінарної системи, попри її формальну відповідність європейським стандартам,
справлятися з величезною кількістю скарг. Також проявляється ризик, що механізм розгляду скарг
здебільшого представниками скомпрометованої системи правосуддя (за формулою: більшість суддів,
обраних суддями, у складі дисциплінарного органу) утвердить кругову поруку в цій системі. Тому
бажаними є перехідні моделі, які допускатимуть участь у складі дисциплінарних органів, окрім суддів з
незаплямованою репутацією, також авторитетних представників громадянського суспільства.
Зменшенню кількості дисциплінарних скарг можуть сприяти оновлення суддівського і прокурорського
корпусів за справедливими процедурами та інформаційні кампанії на підтримку їхнього авторитету.
6
ПРАВНИЧА ДОПОМОГА
Ціль, що має бути досягнута до 2020 року
Поліпшено доступ до правосуддя в щонайменше трьох країнах, зокрема для жінок, дітей та представни-
ків найбільш вразливих верств населення, а також в усіх випадках, коли зачіпаються цивільні права чи
обов’язки або мають бути висунуті кримінальні звинувачення. Цей прогрес буде оцінюватися за допомо-
гою обсягу правничої допомоги, наданої на душу населення,доступу громадськості до безкоштовної пра-
вової допомоги, механізмів інформування та особливих інструментів для вразливих верств населення.
Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019)
За останні роки створена й ефективно функціонує розгалужена система безоплатної правової допомоги,
яка поступово через зміни до Закону «Про безоплатну правову допомогу» розширюється (як коло осіб,
так і сфери застосування).
Незважаючи на суттєве збільшення запланованих обсягів фінансування з Державного бюджету України
безоплатної правової допомоги, ситуація залишається доволі проблематичною. Так, наприклад, на 2018
бюджетний рік для вказаних цілей запланували 127 млн грн, але на початок червня вже було заре-
єстровано послуг адвокатів на суму близько 99 млн грн. При цьому кредиторська заборгованість, яка
виникла перед адвокатами на початок липня 2018 року, становила понад 60 млн грн. Слід констатувати,
що аналогічні випадки, які траплялися і протягом попередніх бюджетних періодів, засвідчують наявність
системної проблеми, яка не може бути пояснена тільки соціально-економічними показниками розвитку
України.
У цьому контексті збільшення в 2019 році видатків на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з
надання безоплатної вторинної правової допомоги порівняно із 2017-2018 роками на 264% дає привід
для обережного оптимізму.
Перешкодою для звернення до суду для вразливих верств населення залишається значне підвищення
ставок судового збору. Суди можуть в окремих випадках знижувати тягар несення судових витрат, але
це буває рідко.
Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року
Цілі реалістичні і переважно досяжні.
Україна. Рекомендації
Потрібно переглянути ставки судового збору, щоб вони не ставали суттєвим бар’єром для доступу до
суду вразливих категорій населення.
7
ТРЕНІНГИ
Ціль, що має бути досягнута до 2020 року
Повноцінне та ефективне навчання працівників судової системи щодо судових компетенцій та етики
щонайменше в трьох країнах СхП, що демонструє, серед іншого, зростання обсягу бюджетних коштів,
виділених на початкове навчання та підвищення професійного рівня за місцем роботи.
Незалежні тренінгові інституції, що забезпечують проведення тренінгів для працівників системи право-
суддя на початкових та пізніших етапах їхньої роботи відповідно до стандартів та кращих практик ЄС.
Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019)
В Україні функціонує Національна школа суддів, яка забезпечує підготовку суддів – початкову і впро-
довж кар’єри. Національна школа суддів України є бенефіціаром проектів міжнародної технічної допо-
моги. Є аналогічний заклад для прокурорів – Національна академія прокуратури.
Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року
Реалістичність може бути оцінена залежно від змісту терміну «незалежні тренінгові інституції». Якщо
йдеться про інституції, які функціонують у межах судоустрою чи прокуратури, то вони існують. Якщо ж
ідеться про незалежні інституції, які б на основі конкурсу залучалися до початкової підготовки і підго-
товки впродовж кар’єри, то реалістичність їх впровадження в Україні поки виглядає сумнівною.
Україна. Рекомендації
Вивчити можливість об’єднання Національної школи суддів та Національної академії прокуратури для
того,щоб забезпечити універсальний контент,передусім у сфері кримінальної юстиції,там,де це доречно.
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Ціль, що має бути досягнута до 2020 року
Істотне скорочення затримки розгляду цивільних та кримінальних справ та часу на ухвалення рішення
у справі в країнах СхП.
Посилення виконання судових рішень у цивільних та адміністративних справах, а також виконання
судових рішень у строки, передбачені для їх виконання, та згідно з коефіцієнтами відшкодування при-
наймні в трьох країнах СхП.
Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019)
Істотні затримки розгляду справ в багатьох випадках зумовлені великою кількістю незаповнених ва-
кансій у судах.
Ухвалені прогресивні зміни до процесуальних кодексів, спрямовані на пришвидшення розгляду справ
(зменшено кількість інстанцій з чотирьох до трьох, запроваджено судовий наказ не лише в цивільних, а
й господарських справах, запроваджено інститут зразкових справ в адміністративному судочинстві та
врегулювання спору за участі судді, запроваджено покарання за зловживання процесуальними права-
ми та ін.).
8
Нові процесуальні кодекси передбачили впровадження електронного судочинства. На жаль, система
електронного судочинства наразі не запроваджена (її досить успішно апробували в тестовому режимі,
але впровадити на рівні країни не змогли через непідготовленість судів і ймовірні зловживання під час
закупівель обладнання). Чіткі перспективи її впровадження туманні. Автоматизований розподіл справ у
судах запроваджено ще в 2010 році, але зафіксовано багато зловживань.
Стосовно судової статистики,то вона ведеться паралельно в паперовій та електронній формі й оприлюд-
нюється на порталі судової влади. Водночас відсутній зв’язок цієї статистики із статистичними даними
органів розслідування і прокуратури, а також зі статистикою виконання судових рішень. Поки що від-
сутні автоматизовані інструменти, які давали б можливість відстежити загальну тривалість провадження
справ у всіх інстанціях.
Для покращення стану виконання судових рішень поряд з державною виконавчою службою запрова-
джено інститут приватних виконавців. Їх поки що в десятки разів менше, ніж державних виконавців, і
вони не залучаються до виконання певних типів рішень. Також є відомості про тиск на приватних вико-
навців з боку Мін’юсту механізмами дисциплінарної відповідальності.
Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року
Цілі меншою мірою досяжні до 2020 року, хоча зроблено важливі кроки для зменшення масштабу про-
блеми.
Україна. Рекомендації
Доцільно якнайшвидше запровадити електронне судочинство, дебюрократизувати і ще більше спрости-
ти деякі процедури (без шкоди для дотримання прав сторін). Запровадити автоматизовані інструменти
для ведення судової статистики, які, зокрема, дозволять відстежувати загальну тривалість справ.
Максимально сприяти розвитку інституту приватних виконавців.
9
НОТАТКИ
10
НОТАТКИ
11
12

More Related Content

What's hot

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7
Centre of Policy and Legal Reform
 
Повний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні
Повний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в УкраїніПовний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні
Повний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні
Centre of Policy and Legal Reform
 
Галузевий бриф "Судова реформа"
Галузевий бриф "Судова реформа"Галузевий бриф "Судова реформа"
Галузевий бриф "Судова реформа"
Centre of Policy and Legal Reform
 
Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018
Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018
Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018
Pravotv
 
оголошення на конкурс Харківська область
оголошення на конкурс Харківська областьоголошення на конкурс Харківська область
оголошення на конкурс Харківська область
gunp_hk npu
 
Загальна презентація етапів набору
Загальна презентація етапів наборуЗагальна презентація етапів набору
Загальна презентація етапів набору
GUNP Dnipro
 
процес відбору поліцейських
процес відбору поліцейськихпроцес відбору поліцейських
процес відбору поліцейських
DZE_police
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
GUNP Dnipro
 
ПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
GUNP Dnipro
 
Ogoloshenya
OgoloshenyaOgoloshenya
Ogoloshenya
Police Kherson
 
The position of the competition commission regarding the applications of the ...
The position of the competition commission regarding the applications of the ...The position of the competition commission regarding the applications of the ...
The position of the competition commission regarding the applications of the ...
Pravotv
 
Процес відбору поліцейських
Процес відбору поліцейськихПроцес відбору поліцейських
Процес відбору поліцейських
GUNP Dnipro
 
процес відбору
процес відборупроцес відбору
процес відбору
Петро Петренко
 
Презентація процесу відбору
Презентація процесу відборуПрезентація процесу відбору
Презентація процесу відбору
GUNP Zaporizhia
 
процес відбору поліцейських
процес відбору поліцейськихпроцес відбору поліцейських
процес відбору поліцейських
DZE_police
 
Звіт ОПОРИ
Звіт ОПОРИЗвіт ОПОРИ
Звіт ОПОРИSveta Bilous
 
Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...
Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...
Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...
GUNP Zaporizhia
 
Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід
Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід
Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід
Centre for Democracy and Rule of Law
 
Dodatok 3
Dodatok 3Dodatok 3
Dodatok 3
Pravotv
 
звіт доопрацьований-моніторинг-грд
звіт доопрацьований-моніторинг-грдзвіт доопрацьований-моніторинг-грд
звіт доопрацьований-моніторинг-грд
Pravotv
 

What's hot (20)

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7
Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні №7
 
Повний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні
Повний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в УкраїніПовний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні
Повний звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні
 
Галузевий бриф "Судова реформа"
Галузевий бриф "Судова реформа"Галузевий бриф "Судова реформа"
Галузевий бриф "Судова реформа"
 
Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018
Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018
Judicial and legal newspaper 24 28 (443-447) july 16, 2018
 
оголошення на конкурс Харківська область
оголошення на конкурс Харківська областьоголошення на конкурс Харківська область
оголошення на конкурс Харківська область
 
Загальна презентація етапів набору
Загальна презентація етапів наборуЗагальна презентація етапів набору
Загальна презентація етапів набору
 
процес відбору поліцейських
процес відбору поліцейськихпроцес відбору поліцейських
процес відбору поліцейських
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
ПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ПРОЦЕС ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
 
Ogoloshenya
OgoloshenyaOgoloshenya
Ogoloshenya
 
The position of the competition commission regarding the applications of the ...
The position of the competition commission regarding the applications of the ...The position of the competition commission regarding the applications of the ...
The position of the competition commission regarding the applications of the ...
 
Процес відбору поліцейських
Процес відбору поліцейськихПроцес відбору поліцейських
Процес відбору поліцейських
 
процес відбору
процес відборупроцес відбору
процес відбору
 
Презентація процесу відбору
Презентація процесу відборуПрезентація процесу відбору
Презентація процесу відбору
 
процес відбору поліцейських
процес відбору поліцейськихпроцес відбору поліцейських
процес відбору поліцейських
 
Звіт ОПОРИ
Звіт ОПОРИЗвіт ОПОРИ
Звіт ОПОРИ
 
Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...
Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...
Запрошуємо на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами н...
 
Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід
Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід
Застава на загальнодержавних виборах: український та міжнародний досвід
 
Dodatok 3
Dodatok 3Dodatok 3
Dodatok 3
 
звіт доопрацьований-моніторинг-грд
звіт доопрацьований-моніторинг-грдзвіт доопрацьований-моніторинг-грд
звіт доопрацьований-моніторинг-грд
 

Similar to 20 ДОСЯГНЕНЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО 2020 РОКУ: ПОСТУП УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

Visnovok osce
Visnovok osceVisnovok osce
Visnovok osce
Nastya Korinovska
 
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні
Centre of Policy and Legal Reform
 
ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...
ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...
ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...
ssuserab165d
 
Vsp
VspVsp
Vsp
Pravotv
 
2 3 важливість етичних норм (3)
2 3 важливість етичних норм (3)2 3 важливість етичних норм (3)
2 3 важливість етичних норм (3)Олег Рыжков
 
2 3 важливість етичних норм
2 3 важливість етичних норм2 3 важливість етичних норм
2 3 важливість етичних нормОлег Рыжков
 
Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...
Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...
Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...
Pravotv
 
Polozhennya vkks-pravki-03
Polozhennya vkks-pravki-03Polozhennya vkks-pravki-03
Polozhennya vkks-pravki-03
Pravotv
 
Mission report
Mission reportMission report
Mission report
Pravotv
 
Моніторинг адміністративного судочинства в Україні
Моніторинг адміністративного судочинства в УкраїніМоніторинг адміністративного судочинства в Україні
Моніторинг адміністративного судочинства в Україні
ssuserab165d
 
Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддів
Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддівДисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддів
Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддів
Centre of Policy and Legal Reform
 
Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020
Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020
Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020
Pravotv
 
РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008
РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008
РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008
Pravotv
 
Dobir zvernuvsya-do-zelenskogo
Dobir zvernuvsya-do-zelenskogoDobir zvernuvsya-do-zelenskogo
Dobir zvernuvsya-do-zelenskogo
Pravotv
 
Звіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в Україні
Звіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в УкраїніЗвіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в Україні
Звіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в Україні
Centre of Policy and Legal Reform
 
Формування нового Верховного Суду: ключові уроки
Формування нового Верховного Суду: ключові урокиФормування нового Верховного Суду: ключові уроки
Формування нового Верховного Суду: ключові уроки
Centre of Policy and Legal Reform
 
Судова реформа
Судова реформаСудова реформа
Судова реформа
Areg Movsesyan
 
Sug 10 13
Sug 10 13Sug 10 13
Sug 10 13
Pravotv
 
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: Резюме
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: РезюмеДисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: Резюме
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: Резюме
Centre of Policy and Legal Reform
 
Child crime report
Child crime reportChild crime report
Child crime report
IvanHolod1
 

Similar to 20 ДОСЯГНЕНЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО 2020 РОКУ: ПОСТУП УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ (20)

Visnovok osce
Visnovok osceVisnovok osce
Visnovok osce
 
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні
 
ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...
ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...
ОЦІНКА СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 2014 ДО 2018 РОКУ ТА ВІДПОВІДНІС...
 
Vsp
VspVsp
Vsp
 
2 3 важливість етичних норм (3)
2 3 важливість етичних норм (3)2 3 важливість етичних норм (3)
2 3 важливість етичних норм (3)
 
2 3 важливість етичних норм
2 3 важливість етичних норм2 3 важливість етичних норм
2 3 важливість етичних норм
 
Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...
Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...
Оприлюднено Щорічну доповідь ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежно...
 
Polozhennya vkks-pravki-03
Polozhennya vkks-pravki-03Polozhennya vkks-pravki-03
Polozhennya vkks-pravki-03
 
Mission report
Mission reportMission report
Mission report
 
Моніторинг адміністративного судочинства в Україні
Моніторинг адміністративного судочинства в УкраїніМоніторинг адміністративного судочинства в Україні
Моніторинг адміністративного судочинства в Україні
 
Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддів
Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддівДисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддів
Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя щодо суддів
 
Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020
Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020
Visnovok arssu-shodo-3534-21.07.2020
 
РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008
РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008
РАУ закликає парламент відправити на доопрацювання законопроект №1008
 
Dobir zvernuvsya-do-zelenskogo
Dobir zvernuvsya-do-zelenskogoDobir zvernuvsya-do-zelenskogo
Dobir zvernuvsya-do-zelenskogo
 
Звіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в Україні
Звіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в УкраїніЗвіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в Україні
Звіт за результатами першої програми моніторингу судових процесів в Україні
 
Формування нового Верховного Суду: ключові уроки
Формування нового Верховного Суду: ключові урокиФормування нового Верховного Суду: ключові уроки
Формування нового Верховного Суду: ключові уроки
 
Судова реформа
Судова реформаСудова реформа
Судова реформа
 
Sug 10 13
Sug 10 13Sug 10 13
Sug 10 13
 
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: Резюме
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: РезюмеДисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: Резюме
Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні: Резюме
 
Child crime report
Child crime reportChild crime report
Child crime report
 

More from Centre of Policy and Legal Reform

Невирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdf
Невирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdfНевирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdf
Невирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
White paper on the legislative process in Ukraine
White paper on the legislative process in UkraineWhite paper on the legislative process in Ukraine
White paper on the legislative process in Ukraine
Centre of Policy and Legal Reform
 
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
Centre of Policy and Legal Reform
 
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdfReport Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdfЗвіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
Centre of Policy and Legal Reform
 
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar ElectionsWhite Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
Centre of Policy and Legal Reform
 
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Centre of Policy and Legal Reform
 
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Centre of Policy and Legal Reform
 
Документ_SIGMA_#67.pdf
Документ_SIGMA_#67.pdfДокумент_SIGMA_#67.pdf
Документ_SIGMA_#67.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdfParliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdfПарламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdfWHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
Centre of Policy and Legal Reform
 
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdfБіла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdfБіла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
The White Paper on the Legislative Process
The White Paper on the Legislative Process The White Paper on the Legislative Process
The White Paper on the Legislative Process
Centre of Policy and Legal Reform
 
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdfUkraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdfОгляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 
LAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdfLAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdf
Centre of Policy and Legal Reform
 

More from Centre of Policy and Legal Reform (20)

Невирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdf
Невирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdfНевирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdf
Невирішені проблеми інституту дисциплінарної відповідальності суддів.pdf
 
White paper on the legislative process in Ukraine
White paper on the legislative process in UkraineWhite paper on the legislative process in Ukraine
White paper on the legislative process in Ukraine
 
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
ANALYSIS OF COURT PRACTICE OF PROSECUTION FOR CORRUPTION AND CORRUPTION-RELAT...
 
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdfReport Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
Report Centre of Policy and Legal Reform 2022.pdf
 
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdfЗвіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
Звіт Центру політико-правових реформ 2022.pdf
 
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
How to upgrade EU benchmarking in Fundamentals: the case of judicial reform i...
 
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar ElectionsWhite Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
White Paper on Preparation and Conduct of Postwar Elections
 
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень. Розробка екомендацій (28.11...
 
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
Звіт за результатами 4-х громадських обговорень з визначення викликів (07.11....
 
Документ_SIGMA_#67.pdf
Документ_SIGMA_#67.pdfДокумент_SIGMA_#67.pdf
Документ_SIGMA_#67.pdf
 
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdfParliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
Parliament under Conditions of War_Ukraine’s Example. An empirical report.pdf
 
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdfПарламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
Парламент в умовах війни: приклад України. Емпіричний звіт.pdf
 
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdfWHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
WHITE PAPER ON ANTI-OLIGARCH REFORM (extract).pdf
 
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
WHITE PAPER ON DEPOLITICIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND THE PROSECUTO...
 
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdfБіла_книга_органів_провопорядку.pdf
Біла_книга_органів_провопорядку.pdf
 
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdfБіла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
Біла_книга_антиолігархічної_реформи.pdf
 
The White Paper on the Legislative Process
The White Paper on the Legislative Process The White Paper on the Legislative Process
The White Paper on the Legislative Process
 
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdfUkraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
Ukraine’s Democratic Institutions During the War A Check-Up.pdf
 
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdfОгляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
Огляд демократичних інститутів України під час війни.pdf
 
LAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdfLAP Handbook_Print.pdf
LAP Handbook_Print.pdf
 

20 ДОСЯГНЕНЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО 2020 РОКУ: ПОСТУП УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

  • 1. 1 20 ДОСЯГНЕНЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО 2020 РОКУ: ПОСТУП УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ ВЕРЕСЕНЬ 2019
  • 2. 2 Документ розроблено Центром політико- правових реформ з урахуванням коментарів Альберта Єзерова, судді Верховного Суду, та Дмитра Терлецького, адвоката, к. ю. н., експерта Мережі UPLAN. Аналітичний документ розроблений Центром політико-правових реформ у партнерстві щодо реалізації проекту із Фундацією DEJURE за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
  • 3. 3 ДОБІР Ціль, що має бути досягнута до 2020 року Щонайменше в трьох країнах є задокументований досвід діяльності системи прозорого та такого, що базується на професійних якостях, процесу найму та кар’єрного зростання – з розбивкою даних за ген- дерною ознакою. Наявність щонайменше в трьох країнах зафіксованих документальних даних про професійну діяльність суддів та прокурорів протягом розвитку їхньої кар’єри. Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019) З 2014 року законодавство передбачає конкурсні процедури для зайняття посад прокурорів (окрім Ге- нерального прокурора України), а з 2016 року – для зайняття суддівських посад в усіх судах. ff Судді Апробація нової моделі добору суддів відбулася під час формування нового Верховного Суду і конкурсу до місцевих судів. Після першого етапу конкурсу до місцевих судів організована початкова підготовка майбутніх суддів, а після цього вони склали кваліфікаційний іспит. Також за окремою, більш прозорою процедурою–за участю міжнародних експертів–було проведено конкурс до Вищого антикорупційного суду і на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Позитивом стало залучення до конкурсів на посади в суди вищого рівня, окрім суддів, також науковців та адвокатів. Склад нового Верховного Суду вийшов гендерно збалансованим. Наявна інформація про кількість жінок і чоловіків у суддівському корпусі (кількість жінок більша, проте серед голів судів більше чоловіків). Копії досьє суддів і кандидатів на посаду судді розміщуються у відкритому доступі на сайті Вищої квалі- фікаційної комісії суддів, але в меншому обсязі, ніж визначено законом. Щодо прокурорів такої вимоги немає. Фактична незалежність органів добору (Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя) під сумнівом, незважаючи на формально прозорий порядок відбору членів до цих органів. Українські експерти критикують діяльність цих органів через маніпулятивність та непрозорість визна- чення результатів конкурсів, надмірну дискрецію, невмотивованість більшості рішень, просування осіб, які не відповідають вимозі про доброчесність. Водночас результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду добре сприйняті, бо до відбору були долучені міжнародні експерти, що запобігло перемозі осіб із сумнівною репутацією. ПРІОРИТЕТ ІІ «ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ТА НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ» 10. РЕАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ
  • 4. 4 Новий Президент України Володимир Зеленський ініціював перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів із залученням Вищої ради правосуддя і міжнародних експертів. ff Прокурори Протягом 2017-2019 років уперше на конкурсних засадах проведено добір кандидатів на посаду про- курора місцевої прокуратури в кількості 300 осіб, проведено неупереджений кваліфікаційний іспит та організовано спеціальну перевірку кандидатів. За результатами успішного складання кваліфікаційного іспиту 248 кандидатів пройшли спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури та отримали відповідні свідоцтва. Водночас не вдалося забезпечити систему просування по службі прокурів, яка відбувалася б з ураху- ванням попередніх заслуг кандидатів. Переможці конкурсів на посади в регіональні прокуратури та Генеральну прокуратуру України визначаються непрозоро, за незрозумілою методологією. У багатьох випадках конкурси на вакантні посади в прокуратурах вищого рівня не оголошувалися всупереч закону. Натомість заміщення посад відбувається шляхом переведення на вакантну посаду інших працівників відповідної регіональної або Генеральної прокуратури України. Відсутній відкритий реєстр досьє прокурорів і кандидатів на посаду прокурора. Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року Цілі досяжні частково. Ухвалене прогресивне законодавство, сформована необхідна інфраструктура (Вища кваліфікаційна комісія суддів, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, Вища рада пра- восуддя, Національна школа суддів, Національна академія прокуратури та ін.). Формально цілі досягнуті. Проте імплементація нового законодавства відбувалася неналежним чином, що призвело до низької оцінки результатів реформи. Існує суспільний запит на перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю у їх складі агентів змін (здебільшого там судді та ставленики політичних сил). Україна. Рекомендації Для справжньої реалізації цілей 2020 року потрібно перезавантажити органи суддівського врядування (Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів) зі зміною способу формування, який би забезпечив перевірку членів цих органів на доброчесність, а також потрапляння агентів змін (найбільш спроможним делегувати їх є громадянське суспільство). Водночас потрібно запобігти, щоб перезаванта- ження було використано новою політичною владою для перепідпорядкування цих органів собі. Визна- чення результатів конкурсу має бути прозорим. Також потрібні чіткі правила про переведення прокурорів за конкурсом і за чітко визначеною про- цедурою. Доцільно створити відкритий реєстр досьє прокурорів і кандидатів на посаду прокурора та запровадити об’єктивне регулярне оцінювання їхньої діяльності. Конкурсні процедури також мали б застосовуватися до відбору Генерального прокурора України, що запобігатиме призначенню виключно за політичним критерієм.
  • 5. 5 ДИСЦИПЛІНА Ціль, що має бути досягнута до 2020 року Документальний реєстр дисциплінарних справ, ініційованих проваджень та стягнень відповідно до стандартів ЄС. Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019) Дисциплінарними органами для суддів та прокурорів є відповідно дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя, а також Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Апеляційною інстанцією для них є Вища рада правосуддя і Верховний Суд. До змін 2016 року дисциплінарні повноваження щодо суддів також мала Вища кваліфікаційна комісія суддів. А дисциплінарні стягнення на прокурорів накладалися за одноосібними рішеннями керівників прокуратури. Вища рада правосуддя веде реєстр інформації про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, який містить рішення дисциплінарних палат і Вищої ради правосуддя (http://www.vru. gov.ua/add_text/204). Також є інформація про суддів, звільнених за істотний дисциплінарний просту- пок (http://www.vru.gov.ua/add_text/263). В обох випадках класифікація ведеться за роками. Також є окремий розділ,що містить акти Вищої ради правосуддя та її органів,з більшими опціями пошуку (http:// www.vru.gov.ua/act_list). Водночас Вища рада правосуддя не розміщує рішення членів дисциплінарних палат про відхилення дисциплінарних скарг. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів також веде реєстр інформації про притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності (https://www.kdkp.gov.ua/punishment) з пошуком за ро- ками, видом стягнення та контекстом.Також розміщує всі свої рішення, які можна знайти лише за датою ухвалення (https://www.kdkp.gov.ua/decision). Попри ці досягнення, практика застосування дисциплінарних процедур, зокрема й нових, поки не стала переконливим підтвердженням підзвітності суддів і прокурорів. У суспільстві існує дуже стійкий стереотип про кругову поруку в системі правосуддя, який поки що подолати не вдалося. З іншого боку, є приклади використання дисциплінарних інструментів для впливу на суддів, у тому числі членами дисциплінарних органів. Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року Формально цілі досягнуто. Україна. Рекомендації Удосконалити систему пошуку рішень у дисциплінарних провадженнях. Включити у відповідні реєстри інформацію про судове оскарження, а також рішення членів дисциплінарних органів про відхилення скарг. Такі рішення, якщо вони належно вмотивовані, можуть сприяти передбачуваності в разі наміру подати дисциплінарну скаргу та зменшити наплив таких скарг. Що стосується більш загальних проблем інституту дисциплінарної відповідальності, то є ризик нездатності нової дисциплінарної системи, попри її формальну відповідність європейським стандартам, справлятися з величезною кількістю скарг. Також проявляється ризик, що механізм розгляду скарг здебільшого представниками скомпрометованої системи правосуддя (за формулою: більшість суддів, обраних суддями, у складі дисциплінарного органу) утвердить кругову поруку в цій системі. Тому бажаними є перехідні моделі, які допускатимуть участь у складі дисциплінарних органів, окрім суддів з незаплямованою репутацією, також авторитетних представників громадянського суспільства. Зменшенню кількості дисциплінарних скарг можуть сприяти оновлення суддівського і прокурорського корпусів за справедливими процедурами та інформаційні кампанії на підтримку їхнього авторитету.
  • 6. 6 ПРАВНИЧА ДОПОМОГА Ціль, що має бути досягнута до 2020 року Поліпшено доступ до правосуддя в щонайменше трьох країнах, зокрема для жінок, дітей та представни- ків найбільш вразливих верств населення, а також в усіх випадках, коли зачіпаються цивільні права чи обов’язки або мають бути висунуті кримінальні звинувачення. Цей прогрес буде оцінюватися за допомо- гою обсягу правничої допомоги, наданої на душу населення,доступу громадськості до безкоштовної пра- вової допомоги, механізмів інформування та особливих інструментів для вразливих верств населення. Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019) За останні роки створена й ефективно функціонує розгалужена система безоплатної правової допомоги, яка поступово через зміни до Закону «Про безоплатну правову допомогу» розширюється (як коло осіб, так і сфери застосування). Незважаючи на суттєве збільшення запланованих обсягів фінансування з Державного бюджету України безоплатної правової допомоги, ситуація залишається доволі проблематичною. Так, наприклад, на 2018 бюджетний рік для вказаних цілей запланували 127 млн грн, але на початок червня вже було заре- єстровано послуг адвокатів на суму близько 99 млн грн. При цьому кредиторська заборгованість, яка виникла перед адвокатами на початок липня 2018 року, становила понад 60 млн грн. Слід констатувати, що аналогічні випадки, які траплялися і протягом попередніх бюджетних періодів, засвідчують наявність системної проблеми, яка не може бути пояснена тільки соціально-економічними показниками розвитку України. У цьому контексті збільшення в 2019 році видатків на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги порівняно із 2017-2018 роками на 264% дає привід для обережного оптимізму. Перешкодою для звернення до суду для вразливих верств населення залишається значне підвищення ставок судового збору. Суди можуть в окремих випадках знижувати тягар несення судових витрат, але це буває рідко. Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року Цілі реалістичні і переважно досяжні. Україна. Рекомендації Потрібно переглянути ставки судового збору, щоб вони не ставали суттєвим бар’єром для доступу до суду вразливих категорій населення.
  • 7. 7 ТРЕНІНГИ Ціль, що має бути досягнута до 2020 року Повноцінне та ефективне навчання працівників судової системи щодо судових компетенцій та етики щонайменше в трьох країнах СхП, що демонструє, серед іншого, зростання обсягу бюджетних коштів, виділених на початкове навчання та підвищення професійного рівня за місцем роботи. Незалежні тренінгові інституції, що забезпечують проведення тренінгів для працівників системи право- суддя на початкових та пізніших етапах їхньої роботи відповідно до стандартів та кращих практик ЄС. Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019) В Україні функціонує Національна школа суддів, яка забезпечує підготовку суддів – початкову і впро- довж кар’єри. Національна школа суддів України є бенефіціаром проектів міжнародної технічної допо- моги. Є аналогічний заклад для прокурорів – Національна академія прокуратури. Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року Реалістичність може бути оцінена залежно від змісту терміну «незалежні тренінгові інституції». Якщо йдеться про інституції, які функціонують у межах судоустрою чи прокуратури, то вони існують. Якщо ж ідеться про незалежні інституції, які б на основі конкурсу залучалися до початкової підготовки і підго- товки впродовж кар’єри, то реалістичність їх впровадження в Україні поки виглядає сумнівною. Україна. Рекомендації Вивчити можливість об’єднання Національної школи суддів та Національної академії прокуратури для того,щоб забезпечити універсальний контент,передусім у сфері кримінальної юстиції,там,де це доречно. ЕФЕКТИВНІСТЬ Ціль, що має бути досягнута до 2020 року Істотне скорочення затримки розгляду цивільних та кримінальних справ та часу на ухвалення рішення у справі в країнах СхП. Посилення виконання судових рішень у цивільних та адміністративних справах, а також виконання судових рішень у строки, передбачені для їх виконання, та згідно з коефіцієнтами відшкодування при- наймні в трьох країнах СхП. Україна. Стан виконання цілі (початок вересня 2019) Істотні затримки розгляду справ в багатьох випадках зумовлені великою кількістю незаповнених ва- кансій у судах. Ухвалені прогресивні зміни до процесуальних кодексів, спрямовані на пришвидшення розгляду справ (зменшено кількість інстанцій з чотирьох до трьох, запроваджено судовий наказ не лише в цивільних, а й господарських справах, запроваджено інститут зразкових справ в адміністративному судочинстві та врегулювання спору за участі судді, запроваджено покарання за зловживання процесуальними права- ми та ін.).
  • 8. 8 Нові процесуальні кодекси передбачили впровадження електронного судочинства. На жаль, система електронного судочинства наразі не запроваджена (її досить успішно апробували в тестовому режимі, але впровадити на рівні країни не змогли через непідготовленість судів і ймовірні зловживання під час закупівель обладнання). Чіткі перспективи її впровадження туманні. Автоматизований розподіл справ у судах запроваджено ще в 2010 році, але зафіксовано багато зловживань. Стосовно судової статистики,то вона ведеться паралельно в паперовій та електронній формі й оприлюд- нюється на порталі судової влади. Водночас відсутній зв’язок цієї статистики із статистичними даними органів розслідування і прокуратури, а також зі статистикою виконання судових рішень. Поки що від- сутні автоматизовані інструменти, які давали б можливість відстежити загальну тривалість провадження справ у всіх інстанціях. Для покращення стану виконання судових рішень поряд з державною виконавчою службою запрова- джено інститут приватних виконавців. Їх поки що в десятки разів менше, ніж державних виконавців, і вони не залучаються до виконання певних типів рішень. Також є відомості про тиск на приватних вико- навців з боку Мін’юсту механізмами дисциплінарної відповідальності. Україна. Досяжність цілей СхП 2020 року Цілі меншою мірою досяжні до 2020 року, хоча зроблено важливі кроки для зменшення масштабу про- блеми. Україна. Рекомендації Доцільно якнайшвидше запровадити електронне судочинство, дебюрократизувати і ще більше спрости- ти деякі процедури (без шкоди для дотримання прав сторін). Запровадити автоматизовані інструменти для ведення судової статистики, які, зокрема, дозволять відстежувати загальну тривалість справ. Максимально сприяти розвитку інституту приватних виконавців.
  • 11. 11
  • 12. 12