SlideShare a Scribd company logo
L’experimentació del plurilingüisme
Marc contextual
FORMACIÓ DE DOCENTS (2N ANY)
1A SESSIÓ
Servei de Llengües Estrangeres
11 d’octubre de 2016
Departament d’Ensenyament
2
Què és el GEP?
Recordem…
3
 Augmentar la competència lingüística en llengua estrangera
de l’alumnat
 Objectius Europa 2020:
o 50% alumnat nivell B1 primera llengua estrangera (en
finalitzar l’ESO
o 75% alumnat estudiant segona llengua estrangera
 Contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat
aprenentatge al llarg de la vida
Resolució de 8 d’abril de 2016 per la qual es dóna publicitat al programa Grups d’Experimentació
per al Plurilingüisme (GEP) així com als centres que hi participen en les edicions 2014-16 i 2015-17.
Programa de desplegament del Marc per al plurilingüisme
4
CENTRES EDUCATIUS PARTICIPANTS
Programa GEP
2013 -2015 2014 -2016 2015 -2017 2016 -2018
53 104 112 114
5
8
CC
10
BLL
12
VOC
13
MVO
11
CEB
13
GI
16
BCO
10
TA
11
TEB
6
LL
12
104 anglès
4 francès
6 anglès i francès
270 docents
Dades provisionals
114 nous centres en l’edició GEP 2016-18
6
Programa de desplegament del Marc per al plurilingüisme
 Promoure canvis sistèmics ( INNOVACIÓ EDUCATIVA)
Metodològics
 Relació educativa alumne – professor: de transmissor a guia
 Aprenentatge actiu, significatiu, col·laboratiu  profund, integrat, global
 Avaluació reguladora, orientada a l’aprenentatge
http://www.xtec.cat/centres/c5002106/imatges/FOTOS%20WEB/COMUNITAT%20D'APRENENTATGE/P1020003.JPG
7
Organitzatius
 Lideratge distribuït (grup impulsor)
 Col·laboració docent i debat constructiu
 Ús flexible de l’espai i el temps: concepció globalitzadora de l’aprenentatge
Relació amb l’entorn
 Participació i implicació de la comunitat educativa
Innovar per promoure canvis sistèmics
http://www.aula-ee.com/escola/sites/aula-ee.com.escola/files/users/croca/pots.JPG http://www.edulabcr.cz/wp-content/uploads/2015/01/454b3f48b28308.JPG
8
OBJECTIUS
ESPECÍFICS
 Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
 Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament, personals)
 Fomentar el treball cooperatiu, per projectes (J. Hattie, Visible Learning for Teachers)
 Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)
9
http://2.bp.blogspot.com/-amB2J8oasy8/T_Nd3ffwGZI/AAAAAAAAADY/91PKYJ3c3-
E/s1600/estudiantes-en-grupo.jpg
L’ALUMNAT
http://www.jornalcidade.net/jcblogs/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/troca-info.jpg
10
 Reforçar el treball cooperatiu
 Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió
 Dissenyar activitats o seqüències en llengua estrangera
 Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal
 Augmentar la competència en llengua estrangera
EL PROFESSORAT
Projecte Transversal de l’Escola l’Arrabassada
http://escolalarrabassada.blogspot.com.es/p/escola-verda.html
http://www.bosnaegitim.com/images/galeri/bosna-hersekteki-universiteler-yok-
denklik/bosna-hersekteki-universiteler-yok-denklik.jpg
11
Què implica ser un
centre GEP?
12
PREMISSES
 Reflexió sobre el projecte lingüístic del centre 
concreció d’objectius i actualització periòdica.
 Anàlisi de les pràctiques docents: metodologia didàctica,
ús de les TIC (significatiu, aleatori, anecdòtic?),
avaluació (continuada, final? / de processos, de
resultats...?; amb rúbriques, amb tests...?; per part del
professor, de l’alumne, entre iguals?...)
 Planificació curricular: etapa, cicle, curs, àrea i/o matèria
que s’impartirà totalment o parcial en llengua estrangera
(planificació a mitjà termini)
13
 Disseny d’accions per a l’augment de l’exposició:
 Projectes integrats (llengua i contingut): temàtics, transversals
o de recerca
 Gestió del coneixement en diverses llengües, accés a la
informació (recursos lingüístics digitals: traductors automàtics,
diccionaris en línia...)
 Aprofitament de recursos complementaris (auxiliars de conversa,
intercanvis, tallers, accions d’entorn, extraescolars...)
 Consolidació i expansió (programes internacionals, intercanvis
reals o virtuals, pràctiques en empreses...)
PREMISSES
14
PGA
G
E
P
E
S
C
O
L
A
V
E
R
D
A
…
PdD
PEC (PL)
Participar de la formació docent
15
• Conèixer el Marc per al plurilingüisme i la competència plurilingüe i
intercultural
• Prendre consciència de les competències per al segle XXI (clau i
transversals)
• Conèixer i aplicar la metodologia per a l’aprenentatge integrat de
continguts i llengua estrangera (AICLE)
• Dissenyar projectes educatius basats en el project based learning (PBL)
• Elaborar i aplicar instruments per avaluar els alumnes i orientar-ne
l’aprenentatge (rúbriques, llistes de comprovació, co-avaluació...)
• Ampliar el coneixement sobre eines TIC i aplicar-les en projectes CLIL.
16
Organització del
GEP al centre
17
EL GRUP IMPULSOR
http://fisterrasrl.com.ar/wp-content/uploads/2014/05/14-claves-para-poner-en-marcha-un-nuevo-proyecto-58808_623x200.jpg
18
 Equip humà que impulsa i guia el desenvolupament
d’un projecte en el centre, i que acompanya, motiva i
encoratja totes les persones implicades en el procés,
esdevenint motor de transformació i canvi.
Què és un grup impulsor?
http://www.diferentis.com/wp-content/uploads/Imagen1.jpghttp://www.psicoames.com/wp-content/uploads/2015/04/psicologia.jpg
19
• Director del centre o membre de l’equip directiu en
qui delegui
• Un mestre o professor de llengua estrangera (anglès
o francès); en els INS preferentment el cap del Dept.
de llengües estrangeres.
• El professorat que participa en la formació vinculada
al programa.
Resolució de 8 d’abril de 2016 per la qual es dóna publicitat al programa Grups d’Experimentació per al
Plurilingüisme (GEP)
Qui en forma part?
 Establir els objectius de millora i definir el programa de treball.
 Coordinar i donar suport als docents (formació / implementació).
 Documentar l’acció (recull d’acords, memòria, projecte lingüístic).
 Dinamitzar el projecte en el centre; donar-li valor.
 Valorar els resultats del projecte en el centre.
 Proposar mesures d’ampliació i sostenibilitat (transferència).
 Difondre el projecte i les bones pràctiques resultants (Working out loud).
20
Quines són les seves tasques?
21
 Analitza la realitat del centre (Per què? / Per a què)
 Dissenya un pla d’acció (objectius, estratègies,
activitats)
o Què?
o Qui? Com? Professorat, matèria, curs (AICLE,
intercomprensió...)
o Quan? Fases de l’acció i organització del grup
 Acompanya la implementació del pla
 Valora els resultats i l’impacte
Un grup impulsor...
EN SÍNTESI...
22
CONTEXT
23
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/
La política lingüística educativa: objectius generals
 Consolidar el català, llengua pròpia de Catalunya, com la llengua
vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del
tractament integrat de les llengües.
 Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en
acabar l'ensenyament obligatori.
 Incrementar el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres
per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i
proporcionar a l’alumnat els instruments per garantir-los oportunitats
de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació
i la formació professional.
 Afermar i difondre les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut,
com a riquesa personal i col·lectiva.
Educació lingüística de qualitat: un pre-requisit per
a la qualitat educativa
25
L’educació lingüística en sentit ampli – l’ensenyament i
l’aprenentatge de les llengües en contextos formals, informals i no
formals, així com la formació docent i la implementació de
polítiques lingüístiques – és clau: l’educació lingüística de qualitat
al llarg de la vida contribueix, no només a l’èxit educatiu i
professional sinó al desenvolupament personal i a l’autoestima,
la qual cosa promou el creixement econòmic, la ciutadania
democràtica i la cohesió social.
Consell d’Europa
26
Actuacions per a l’increment de la qualitat lingüística
ILEC AraESCRIC GEP TIL
Programes que tenen com a objectiu consolidar la
competència comunicativa i lingüística (base de tot
l’aprenentatge) i el plurilingüisme de l’alumnat
27
• Aprendre més llengües?
• Incrementar el coneixement d’una/diverses
llengües per part de l’alumnat?
Plurilingüisme?
 Augmentar la taxa d’ocupació
 Promoure la mobilitat acadèmica i laboral
• Europa 2020 per al creixement econòmic;
• Educació i formació per a la cooperació europea
• Rethinking education (CE)
Què demana el mercat laboral?
Comunicació
Cognició
29
Estratègia europea per a l’educació (2020)
 Estimular la cooperació entre centres educatius, i
entre aquests i el teixit social i empresarial.
 Reforçar l’aprenentatge de les llengües, i
modernitzar-ne l’ensenyament
 Millorar la formació professional per facilitar la
inserció dels ciutadans en el mercat laboral i la
seva adaptació als canvis industrials
 Motivar els alumnes i avaluar per competències
 Validar les capacitats adquirides de manera
informal
 Afavorir la mobilitat d’aprenents i professors i
promoure el reconeixement mutu de diplomes i
títols
Estratègia europea per a l’educació (2020)
Competències de l’aprenent del S. XXI
32
http://jimpowellonline.com/Home/ArtMID/606/ArticleID/31/Communicate-Wisely
Aprendre la llengua per comunicar-se
(aprenentatge funcional, orientat a l’ús)
Transformar l’ensenyament de les llengües
33
Aprendre la llengua per fer coses amb la llengua
(aprenentatge significatiu, orientat a l’acció )
Transformar l’ensenyament de les llengües
34
Aprendre llengua per poder resoldre situacions i
problemes de la vida real
(aprenentatge competencial i col·laboratiu)
http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/algunos-verbos-
enfrentarse
http://vidayfamilia.univision.com/ser-padre/hijos/article/2013-03-11/como-
resolver-peleas-entre-hermanos
Transformar l’ensenyament de les llengües
35
Transformar l’ensenyament de les llengües
“L’aprenentatge és experiència; tota la resta és només informació.”
Albert Einstein
És l'habilitat de llegir i interactuar, en diferents idiomes ,a
través d'un ventall divers i complex de plataformes, eines i
mitjans de comunicació.
Neus Lorenzo 2015, adaptat Ref: http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/2060/1908
Transliteralitat i transmèdia
Transformar l’ensenyament de les llengües
37
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/assessment/authentic-assessment
Avaluar per aprendre
(avaluació orientada a l’aprenentatge, aprenentatge reflexiu)
Transformar l’ensenyament de les llengües
38
http://siempre889.com/actualidad/la-comparacion
Rendibilitzar els esforços d’aprenentatge
(evitar duplicitats)
Transformar l’ensenyament de les llengües
39
http://www.sycsoluciones.cl/estrateg
ia/
Ensenyar llengua
Ensenyar a
aprendre
llengua
Transformar l’ensenyament de les llengües
40
Aprendre llengua i
prou?
41
 Conèixer la diversitat lingüística i cultural, i respectar-la
 Tenir actituds dialogants i d’escolta
 Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació
 Desenvolupar la consciència intercultural
 Construir una identitat que no es limita a una perspectiva
cultural única.
Competència plurilingüe i pluri/intercultural
42
La competència plurilingüe (i pluricultural) és bàsica
si l’objectiu és...
Capacitar els joves d’avui per interactuar amb el món de
manera crítica, per relacionar-se amb una realitat complexa i
global, sotmesa al canvi constant, i per esdevenir ciutadans
que actuïn de manera ètica i responsable, per al bé comú.
CIUTADANS DEL MÓN
 L’objectiu del plurilingüisme i de l’educació plurilingüe no és ensenyar
simultàniament un ventall de llengües, ni ensenyar comparant diferents
llengües ni ensenyar al màxim de llengües possibles...
 L’objectiu és desenvolupar una competència plurilingüe i promoure una
educació intercultural que ens permeti viure junts.
43
Desenvolupar el plurilingüisme no respon només
a una necessitat funcional: és també un
component essencial del comportament
democràtic.
From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the development of
language education policies in Europe. Consell d’Europa, 2007
44
Les llengües no
són l’objectiu...
45
Són el mitjà...
Guiar l’alumne perquè aprengui a pensar i a actuar
• Metacognició
Què em pregunto?
http://www.viajarcomeryamar.com/wp-content/uploads/2014/07/Litoral-Sant-Adria-Besos-Badalona-Montgat-Viajar-Comer-Y-Amar-
P1280848.jpg
• Coneixement implícit:
Què en penso?
• Informació explícita:
Què veig?
47
The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework
Ciutadania activa
Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
48
UN DESIG...
49
Que el GEP contribueixi, ni que sigui de manera
discreta, a fer dels nostres alumnes ciutadans actius,
compromesos amb la seva realitat (local i global),
disposats a aprendre, desaprendre i reaprendre, a
relacionar-se i a comunicar-se per construir entre tots
un món millor.
50
Comptem amb tots
vosaltres!
Per fer-ho possible...
montse.montagut@gencat.cat
@MontseMo
Cap del Servei de Llengües Estrangeres
Moltes
gràcies!

More Related Content

What's hot

Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Servei de Llengües Estrangeres
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Francesc Vila i Batallé
 
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Servei de Llengües Estrangeres
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
Francesc Vila i Batallé
 
KA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolarKA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolarrcastel7
 
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i PlurilingüismeMarc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüismercastel7
 
Formacio avancem
Formacio avancemFormacio avancem
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
Francesc Vila i Batallé
 
Ed1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_defEd1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_def
Servei de Llengües Estrangeres
 
Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)
Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)
Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617
Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617
Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617
Servei de Llengües Estrangeres
 
11 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 161711 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 1617
Servei de Llengües Estrangeres
 
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
rcastel7
 
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estadaAuxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Francesc Vila i Batallé
 
10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)
10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)
10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)
Neus Lorenzo
 

What's hot (18)

Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
 
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
 
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
 
KA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolarKA1 KA2 erasmus+ educació escolar
KA1 KA2 erasmus+ educació escolar
 
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i PlurilingüismeMarc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
 
Formacio avancem
Formacio avancemFormacio avancem
Formacio avancem
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
 
Ed1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_defEd1 gep 27set_2016_def
Ed1 gep 27set_2016_def
 
Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)
Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)
Estratègies organitzatives per a centres GEP (edició 2016-18)
 
Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617
Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617
Jornada 5 octubre formacio gep 2 1617
 
11 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 161711 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 1617
 
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
 
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estadaAuxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
Auxiliars de conversa 15-16: indicacions sobre l'estada
 
10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)
10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)
10 nl is_formacio_directors_ marc plurilingüe (sessio 1f)
 
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2
 
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
 

Viewers also liked

Around the World in 24 hours - Tsechelidou
Around the World in 24 hours - TsechelidouAround the World in 24 hours - Tsechelidou
Around the World in 24 hours - Tsechelidou
Eleni Tsechelidou
 
India-Brochure
India-BrochureIndia-Brochure
India-Brochure
Zak Shukla
 
Playbook - All
Playbook - AllPlaybook - All
Playbook - All
Shannon Slate
 
01. Mediterranean Underwater Baleares
01. Mediterranean Underwater Baleares01. Mediterranean Underwater Baleares
01. Mediterranean Underwater Baleares
EU PROJECTS REGION OF MURCIA (SPAIN)
 
Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014
Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014
Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014
Danielle Johnson Vermenton, CFRE
 
Partner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTS
Partner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTSPartner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTS
Partner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTS
EU PROJECTS REGION OF MURCIA (SPAIN)
 
КЗШ №41
КЗШ №41КЗШ №41
Presentaciones efectivas
Presentaciones efectivas Presentaciones efectivas
Presentaciones efectivas
Graciela Davila
 
Apuntes micr iiiiiiiii
Apuntes micr iiiiiiiiiApuntes micr iiiiiiiii
Apuntes micr iiiiiiiii
Yosi Navarrete
 
28132010 latihan-1-plaxis
28132010 latihan-1-plaxis28132010 latihan-1-plaxis
28132010 latihan-1-plaxis
Jaka Jaka
 

Viewers also liked (11)

Around the World in 24 hours - Tsechelidou
Around the World in 24 hours - TsechelidouAround the World in 24 hours - Tsechelidou
Around the World in 24 hours - Tsechelidou
 
India-Brochure
India-BrochureIndia-Brochure
India-Brochure
 
Fonts literaries
Fonts literariesFonts literaries
Fonts literaries
 
Playbook - All
Playbook - AllPlaybook - All
Playbook - All
 
01. Mediterranean Underwater Baleares
01. Mediterranean Underwater Baleares01. Mediterranean Underwater Baleares
01. Mediterranean Underwater Baleares
 
Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014
Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014
Top Fundraiser: Selling Your Technology Vision to Leadership BBCON 2014
 
Partner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTS
Partner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTSPartner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTS
Partner Search - Ayuntamiento de Ceutí - STRONGER PARENTS
 
КЗШ №41
КЗШ №41КЗШ №41
КЗШ №41
 
Presentaciones efectivas
Presentaciones efectivas Presentaciones efectivas
Presentaciones efectivas
 
Apuntes micr iiiiiiiii
Apuntes micr iiiiiiiiiApuntes micr iiiiiiiii
Apuntes micr iiiiiiiii
 
28132010 latihan-1-plaxis
28132010 latihan-1-plaxis28132010 latihan-1-plaxis
28132010 latihan-1-plaxis
 

Similar to 1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)

Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Montserrat Montagut Montagut
 
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
Montserrat Montagut Montagut
 
Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014
Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014
Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014
Neus Lorenzo
 
Part 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes Balears
Part 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes BalearsPart 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes Balears
Part 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes Balears
Neus Lorenzo
 
PRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍS
PRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍSPRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍS
PRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍS
martap
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
Francesc Vila i Batallé
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13mortonob
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13mortonob
 
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Francesc Vila i Batallé
 
Pele secundària 2010
Pele secundària 2010Pele secundària 2010
Pele secundària 2010
Servei de Llengües Estrangeres
 
Tar sessio 7
Tar sessio 7Tar sessio 7
Tar sessio 7mtinoco1
 
Presentació goethe bcn
Presentació goethe bcnPresentació goethe bcn
Presentació goethe bcn
dsole1
 
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Montserrat Montagut Montagut
 
Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.
Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.
Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.
aliciaaguilarsanz
 
Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014
Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014
Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014
aliciaaguilarsanz
 
Sessio2 pile13 tar
Sessio2 pile13 tarSessio2 pile13 tar
Sessio2 pile13 tarmtinoco1
 
Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14
Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14
Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14
aliciaaguilarsanz
 
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions ClicT:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
Gemma Fernàndez
 
Goethe Institut i Moodle
Goethe Institut i MoodleGoethe Institut i Moodle
Goethe Institut i MoodleMikel
 

Similar to 1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016) (20)

Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
 
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
 
Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014
Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014
Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014
 
Part 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes Balears
Part 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes BalearsPart 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes Balears
Part 3-PORTFOLIO-Sessio Cloenda - Illes Balears
 
PRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍS
PRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍSPRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍS
PRESENTACIÓ ERASMUS+ A L'INST. JAUME CALLÍS
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13
 
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
 
Pele secundària 2010
Pele secundària 2010Pele secundària 2010
Pele secundària 2010
 
Tar sessio 7
Tar sessio 7Tar sessio 7
Tar sessio 7
 
Presentació goethe bcn
Presentació goethe bcnPresentació goethe bcn
Presentació goethe bcn
 
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
 
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
 
Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.
Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.
Sessió 1 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any. Curs escolar 2013-2014.
 
Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014
Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014
Sessió 2 Seminari d'intercanvi, centres PILE 1r any 2013-2014
 
Sessio2 pile13 tar
Sessio2 pile13 tarSessio2 pile13 tar
Sessio2 pile13 tar
 
Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14
Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14
Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14
 
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions ClicT:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
 
Goethe Institut i Moodle
Goethe Institut i MoodleGoethe Institut i Moodle
Goethe Institut i Moodle
 

1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)

 • 1. L’experimentació del plurilingüisme Marc contextual FORMACIÓ DE DOCENTS (2N ANY) 1A SESSIÓ Servei de Llengües Estrangeres 11 d’octubre de 2016 Departament d’Ensenyament
 • 2. 2 Què és el GEP? Recordem…
 • 3. 3  Augmentar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat  Objectius Europa 2020: o 50% alumnat nivell B1 primera llengua estrangera (en finalitzar l’ESO o 75% alumnat estudiant segona llengua estrangera  Contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat aprenentatge al llarg de la vida Resolució de 8 d’abril de 2016 per la qual es dóna publicitat al programa Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) així com als centres que hi participen en les edicions 2014-16 i 2015-17. Programa de desplegament del Marc per al plurilingüisme
 • 4. 4 CENTRES EDUCATIUS PARTICIPANTS Programa GEP 2013 -2015 2014 -2016 2015 -2017 2016 -2018 53 104 112 114
 • 5. 5 8 CC 10 BLL 12 VOC 13 MVO 11 CEB 13 GI 16 BCO 10 TA 11 TEB 6 LL 12 104 anglès 4 francès 6 anglès i francès 270 docents Dades provisionals 114 nous centres en l’edició GEP 2016-18
 • 6. 6 Programa de desplegament del Marc per al plurilingüisme  Promoure canvis sistèmics ( INNOVACIÓ EDUCATIVA) Metodològics  Relació educativa alumne – professor: de transmissor a guia  Aprenentatge actiu, significatiu, col·laboratiu  profund, integrat, global  Avaluació reguladora, orientada a l’aprenentatge http://www.xtec.cat/centres/c5002106/imatges/FOTOS%20WEB/COMUNITAT%20D'APRENENTATGE/P1020003.JPG
 • 7. 7 Organitzatius  Lideratge distribuït (grup impulsor)  Col·laboració docent i debat constructiu  Ús flexible de l’espai i el temps: concepció globalitzadora de l’aprenentatge Relació amb l’entorn  Participació i implicació de la comunitat educativa Innovar per promoure canvis sistèmics http://www.aula-ee.com/escola/sites/aula-ee.com.escola/files/users/croca/pots.JPG http://www.edulabcr.cz/wp-content/uploads/2015/01/454b3f48b28308.JPG
 • 9.  Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera  Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament, personals)  Fomentar el treball cooperatiu, per projectes (J. Hattie, Visible Learning for Teachers)  Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre) 9 http://2.bp.blogspot.com/-amB2J8oasy8/T_Nd3ffwGZI/AAAAAAAAADY/91PKYJ3c3- E/s1600/estudiantes-en-grupo.jpg L’ALUMNAT http://www.jornalcidade.net/jcblogs/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/troca-info.jpg
 • 10. 10  Reforçar el treball cooperatiu  Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió  Dissenyar activitats o seqüències en llengua estrangera  Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal  Augmentar la competència en llengua estrangera EL PROFESSORAT Projecte Transversal de l’Escola l’Arrabassada http://escolalarrabassada.blogspot.com.es/p/escola-verda.html http://www.bosnaegitim.com/images/galeri/bosna-hersekteki-universiteler-yok- denklik/bosna-hersekteki-universiteler-yok-denklik.jpg
 • 11. 11 Què implica ser un centre GEP?
 • 12. 12 PREMISSES  Reflexió sobre el projecte lingüístic del centre  concreció d’objectius i actualització periòdica.  Anàlisi de les pràctiques docents: metodologia didàctica, ús de les TIC (significatiu, aleatori, anecdòtic?), avaluació (continuada, final? / de processos, de resultats...?; amb rúbriques, amb tests...?; per part del professor, de l’alumne, entre iguals?...)  Planificació curricular: etapa, cicle, curs, àrea i/o matèria que s’impartirà totalment o parcial en llengua estrangera (planificació a mitjà termini)
 • 13. 13  Disseny d’accions per a l’augment de l’exposició:  Projectes integrats (llengua i contingut): temàtics, transversals o de recerca  Gestió del coneixement en diverses llengües, accés a la informació (recursos lingüístics digitals: traductors automàtics, diccionaris en línia...)  Aprofitament de recursos complementaris (auxiliars de conversa, intercanvis, tallers, accions d’entorn, extraescolars...)  Consolidació i expansió (programes internacionals, intercanvis reals o virtuals, pràctiques en empreses...) PREMISSES
 • 15. Participar de la formació docent 15 • Conèixer el Marc per al plurilingüisme i la competència plurilingüe i intercultural • Prendre consciència de les competències per al segle XXI (clau i transversals) • Conèixer i aplicar la metodologia per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) • Dissenyar projectes educatius basats en el project based learning (PBL) • Elaborar i aplicar instruments per avaluar els alumnes i orientar-ne l’aprenentatge (rúbriques, llistes de comprovació, co-avaluació...) • Ampliar el coneixement sobre eines TIC i aplicar-les en projectes CLIL.
 • 18. 18  Equip humà que impulsa i guia el desenvolupament d’un projecte en el centre, i que acompanya, motiva i encoratja totes les persones implicades en el procés, esdevenint motor de transformació i canvi. Què és un grup impulsor? http://www.diferentis.com/wp-content/uploads/Imagen1.jpghttp://www.psicoames.com/wp-content/uploads/2015/04/psicologia.jpg
 • 19. 19 • Director del centre o membre de l’equip directiu en qui delegui • Un mestre o professor de llengua estrangera (anglès o francès); en els INS preferentment el cap del Dept. de llengües estrangeres. • El professorat que participa en la formació vinculada al programa. Resolució de 8 d’abril de 2016 per la qual es dóna publicitat al programa Grups d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) Qui en forma part?
 • 20.  Establir els objectius de millora i definir el programa de treball.  Coordinar i donar suport als docents (formació / implementació).  Documentar l’acció (recull d’acords, memòria, projecte lingüístic).  Dinamitzar el projecte en el centre; donar-li valor.  Valorar els resultats del projecte en el centre.  Proposar mesures d’ampliació i sostenibilitat (transferència).  Difondre el projecte i les bones pràctiques resultants (Working out loud). 20 Quines són les seves tasques?
 • 21. 21  Analitza la realitat del centre (Per què? / Per a què)  Dissenya un pla d’acció (objectius, estratègies, activitats) o Què? o Qui? Com? Professorat, matèria, curs (AICLE, intercomprensió...) o Quan? Fases de l’acció i organització del grup  Acompanya la implementació del pla  Valora els resultats i l’impacte Un grup impulsor... EN SÍNTESI...
 • 24. La política lingüística educativa: objectius generals  Consolidar el català, llengua pròpia de Catalunya, com la llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües.  Garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori.  Incrementar el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres per a interactuar en un context lingüístic i cultural complex, i proporcionar a l’alumnat els instruments per garantir-los oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i la capacitació i la formació professional.  Afermar i difondre les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.
 • 25. Educació lingüística de qualitat: un pre-requisit per a la qualitat educativa 25 L’educació lingüística en sentit ampli – l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües en contextos formals, informals i no formals, així com la formació docent i la implementació de polítiques lingüístiques – és clau: l’educació lingüística de qualitat al llarg de la vida contribueix, no només a l’èxit educatiu i professional sinó al desenvolupament personal i a l’autoestima, la qual cosa promou el creixement econòmic, la ciutadania democràtica i la cohesió social. Consell d’Europa
 • 26. 26 Actuacions per a l’increment de la qualitat lingüística ILEC AraESCRIC GEP TIL Programes que tenen com a objectiu consolidar la competència comunicativa i lingüística (base de tot l’aprenentatge) i el plurilingüisme de l’alumnat
 • 27. 27 • Aprendre més llengües? • Incrementar el coneixement d’una/diverses llengües per part de l’alumnat? Plurilingüisme?  Augmentar la taxa d’ocupació  Promoure la mobilitat acadèmica i laboral • Europa 2020 per al creixement econòmic; • Educació i formació per a la cooperació europea • Rethinking education (CE)
 • 28. Què demana el mercat laboral? Comunicació Cognició
 • 29. 29 Estratègia europea per a l’educació (2020)
 • 30.  Estimular la cooperació entre centres educatius, i entre aquests i el teixit social i empresarial.  Reforçar l’aprenentatge de les llengües, i modernitzar-ne l’ensenyament  Millorar la formació professional per facilitar la inserció dels ciutadans en el mercat laboral i la seva adaptació als canvis industrials  Motivar els alumnes i avaluar per competències  Validar les capacitats adquirides de manera informal  Afavorir la mobilitat d’aprenents i professors i promoure el reconeixement mutu de diplomes i títols Estratègia europea per a l’educació (2020)
 • 32. 32 http://jimpowellonline.com/Home/ArtMID/606/ArticleID/31/Communicate-Wisely Aprendre la llengua per comunicar-se (aprenentatge funcional, orientat a l’ús) Transformar l’ensenyament de les llengües
 • 33. 33 Aprendre la llengua per fer coses amb la llengua (aprenentatge significatiu, orientat a l’acció ) Transformar l’ensenyament de les llengües
 • 34. 34 Aprendre llengua per poder resoldre situacions i problemes de la vida real (aprenentatge competencial i col·laboratiu) http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/algunos-verbos- enfrentarse http://vidayfamilia.univision.com/ser-padre/hijos/article/2013-03-11/como- resolver-peleas-entre-hermanos Transformar l’ensenyament de les llengües
 • 35. 35 Transformar l’ensenyament de les llengües “L’aprenentatge és experiència; tota la resta és només informació.” Albert Einstein
 • 36. És l'habilitat de llegir i interactuar, en diferents idiomes ,a través d'un ventall divers i complex de plataformes, eines i mitjans de comunicació. Neus Lorenzo 2015, adaptat Ref: http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/2060/1908 Transliteralitat i transmèdia Transformar l’ensenyament de les llengües
 • 37. 37 http://www.teaching-learning.utas.edu.au/assessment/authentic-assessment Avaluar per aprendre (avaluació orientada a l’aprenentatge, aprenentatge reflexiu) Transformar l’ensenyament de les llengües
 • 38. 38 http://siempre889.com/actualidad/la-comparacion Rendibilitzar els esforços d’aprenentatge (evitar duplicitats) Transformar l’ensenyament de les llengües
 • 41. 41  Conèixer la diversitat lingüística i cultural, i respectar-la  Tenir actituds dialogants i d’escolta  Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació  Desenvolupar la consciència intercultural  Construir una identitat que no es limita a una perspectiva cultural única. Competència plurilingüe i pluri/intercultural
 • 42. 42 La competència plurilingüe (i pluricultural) és bàsica si l’objectiu és... Capacitar els joves d’avui per interactuar amb el món de manera crítica, per relacionar-se amb una realitat complexa i global, sotmesa al canvi constant, i per esdevenir ciutadans que actuïn de manera ètica i responsable, per al bé comú. CIUTADANS DEL MÓN
 • 43.  L’objectiu del plurilingüisme i de l’educació plurilingüe no és ensenyar simultàniament un ventall de llengües, ni ensenyar comparant diferents llengües ni ensenyar al màxim de llengües possibles...  L’objectiu és desenvolupar una competència plurilingüe i promoure una educació intercultural que ens permeti viure junts. 43 Desenvolupar el plurilingüisme no respon només a una necessitat funcional: és també un component essencial del comportament democràtic. From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the development of language education policies in Europe. Consell d’Europa, 2007
 • 44. 44 Les llengües no són l’objectiu...
 • 46. Guiar l’alumne perquè aprengui a pensar i a actuar • Metacognició Què em pregunto? http://www.viajarcomeryamar.com/wp-content/uploads/2014/07/Litoral-Sant-Adria-Besos-Badalona-Montgat-Viajar-Comer-Y-Amar- P1280848.jpg • Coneixement implícit: Què en penso? • Informació explícita: Què veig?
 • 47. 47 The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework Ciutadania activa Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
 • 49. 49 Que el GEP contribueixi, ni que sigui de manera discreta, a fer dels nostres alumnes ciutadans actius, compromesos amb la seva realitat (local i global), disposats a aprendre, desaprendre i reaprendre, a relacionar-se i a comunicar-se per construir entre tots un món millor.
 • 51. montse.montagut@gencat.cat @MontseMo Cap del Servei de Llengües Estrangeres Moltes gràcies!