SlideShare a Scribd company logo
CFC - Choir

15th February 2013 Filipino Mass
PAMBUNGAD NA AWIT:
HALINA TAYO AY MAGPURI
Chorus:
Halina tayo ay magpuri
Sa Diyos na Poon natin
Kunin gitara’t itoy tugtugin
Awitan sya ng himig
Lapitan Sya't dakilain
Atin Syang sambahin
Ang Poon dumalaw sa atin
Upang tayo'y tubusin.
Tingnan natin ating paligid,
ang karagatan at ang langit
Di ba't ito’y kaakit-akit,
Punong-puno ng Kanyang pag-ibig
Atin Syang papurihan
Pasasalamat ay sambitin ( Chorus )
Tingnan natin ating sarili
Isip at puso biyaya satin
Dahil dito tayo’y may dangal
Lahat ng ito sa kanya nagbukal
Atin syang dakilain
Pag ibig nya ay ating damhin ( Chorus )
PANGINOON MAAWA KA
Panginoon maawa Ka
Kristo maawa Ka
Panginoon maawa Ka
PAPURI (LUWALHATI SA DIYOS)
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
Kaloob sa lupa ay kapayapaan
Pinupuri Ka’t ipinagdarangal
Sinasamba Ka dahil sa dakila Mong kalwalhatian
Panginoon naming Diyos Hari ng langit
Amang makapangyarihan, Panginoong
Hesukristo
Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama
Ikaw na nag aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
Maawa Ka sa amin
Ikaw lamang ang Banal, Panginoong Hesukristo
Kasama ng Espiritu sa l’walhati ng Ama
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen…..

ALLELUIA
Alleluia, alleluia
Wikain mo Poon makikinig ako
Sa Iyong mga salita
Alleluia , Allelu- alleluia!
( repeat 2x )
OFFERTORY
TINAPAY AT ALAK
Chorus:
Ang maihahandog sa’Yo
Panginoon ang tinapay at alak
Mula sa’ming kamay sa’Yong kabutihan
Aming iaalay ang tinapay at alak
Sagisag ng aming buhay
I
Ang tinapay na ito’y nagmula sa lupa
Bunga ng paggawa
Kunin Mo upang maging pagkaing nagdudulot ng
buhay
II
Ang alak na ito’y nagmula sa ubas
Bunga ng paggawa
Kunin Mo upang maging inuming nagdudulot ng
Espiritu
( Repeat CHORUS )
… Ang tinapay at alak
Sagisag ng aming buhay
SANTO
Santo Santo Santo Panginoong Dios
makapangyarihan,
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo
Hosana, hosana sa kaitaasan
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
Hosana, hosana sa kaitaasan
Hosana, hosana sa kaitaasan
Sa kaitaasan....
AKLAMASYON
Sa krus Mo at pagkabuhay
Kami’y natubos Mong tunay
Poong Hesus, naming mahal
Niligtas Mo kaming tanan
Poong Hesus, naming mahal
Ngayon at magpakailanman
AMEN (7X)
AMA NAMIN
Ama namin sumasalangit Ka
sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang Kaharian Mo sundin ang loob
Mo
Dito sa lupa para lang sa langit
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin
sa bawat araw
At patawarin Mo ang aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa a-min
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat sayo nagmumula, ang kaharian at
kapangyarihan, At ang kaluwalhatian
magpasawalang hanggan........
KORDERO
Kordero ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Maawa Ka sa amin , Maawa Ka sa amin
Kordero ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Maawa Ka sa amin , Maawa Ka sa amin
Kordero ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
COMMUNION
KRISTO
Oh….
Ikaw ang lagi kong kausap
Ikaw ang laging tinatawag,
Gabay ka ng bawat pangarap
Lakas ng bawat pagsisikap
Ikaw ang tunay na kaibigan (Ah…oh…)
Ginto ang pusot kalooban
Ngunit hindi lahat ay may-alam
Na Kristo ang iyong pangalan
Kristo, Kristo
Bakit minsan ka lang nakikilala (Ooh…)
Kapag nakadama ng dusat pangamba
Tinatawagan ka, sana’y maawa ka
Kristo, Kristo
Kulang pa ba ang pag-ibig na (Ooh…)
Dulot mo bakit ba ang mundo ngayo’y gulung
gulo
Anong dapat gawin, kami’y tulungan mo

( Repeat All )
Kami’y tulunga mo, Kristo, Kristo,
Kristo, Ooh…..
NASA TABI KO ANG PANGINOON
Koro : Alam kong nasa tabi kita
Panginoon ko sa lahat ng oras
Kamay Mo ang syang nag iingat sa’kin
Di ko maabot karunungan Mong angkin
Girls : Siniyasat Mo ako at alam ng aking puso
Walang maililihim sa’Yo sa’king gawa
Di ko pa binabanggit Iyo na itong batid
Sa’Yo ano man isip ko’y di lingid (koro)
Boys : Saan ako paroroon upang matakasan Ka
Akyatin ko man ang langit alam kong
Naron ka
Ako ma’y makalipad sa dulong dagat
mapadpad
Daratnan ko rin pag-ibig Mong tapat (koro)
All : Dios ako ay siyasatin alamin ang damdamin
Ako’y iyong subukin upang puso’y malaan
Kung ito’y hindi tapat malalaman mong
ganap
Girls – Ihatid ako
Boys – Ihatid ako
All – Ihatid ako sa buhay Mong wagas
JESUS, MY FRIEND
He's my friend, a man & yet a God
He is my friend, a Servant yet a King
He stays with me every moment of my days
Whose love a lamp to my feet
A light unto my path
Jesus, my friend, You are a friend to me
In sadness, joy You stay so close to me
You poured Your love
And now I know You more
Jesus, my Lord, my God, my friend
You touched my heart and taught me what is
right,
Of all my friends, (ooh...).. (ooh...)
You're really dif'rent (ooh..), really dif'rent, ahh..
You shaped my heart to love as You have loved:
Love bears all things, believes all things,
Hopes all things, endures all things
Jesus, my friend, You are a friend to me
In sadness, joy You stay so close to me
You poured Your love
And now I know You more
Jesus, my Lord, my God, my friend
Jesus, my friend.....
RECCESSION
HUMAYONG MAPAYAPA
Koro: Humayong mapayapa
bayang umaawit
Pag-ibig ni Kristo sa kapwa ihatid
Magpuri ang langit at lupa
Magalak sa pag-asang nabatid
Humayo’t ibalita kaligtasan ay sumapit
Ang Diyos ay purihin liwanag ng buong daigdig
Panginoon ay lagi nating purihin
Tinawag niya tayo sa kanyang piging
Huwag mangamba pangako ng Diyos,
Siya’y lagi nating kapiling. (koro)
Pasasalamat sa puso ay aawitin
Kanyang mga likha, biyaya sa ‘tin
Butihin ang Diyos hindi nagkukulang
Siya’y laging sumasa atin. (koro)
Finale:
Ang Diyos ay purihin… (ang Diyos ay purihin)
liwanag ng buong… (liwanag ng buong)
Daigdig !

More Related Content

Viewers also liked

[Infographics] Du lich-con-dao
[Infographics] Du lich-con-dao[Infographics] Du lich-con-dao
[Infographics] Du lich-con-dao
Trần Hải Đăng
 
Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov
Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientovRola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov
Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov
karolinka9
 
3 hr interval training
3 hr interval training3 hr interval training
3 hr interval training
Carmelo Garcia
 
Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02
Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02
Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02
ricardgl
 
La formiga i els seus problemes
La formiga i els seus problemesLa formiga i els seus problemes
La formiga i els seus problemes
Xaviglesia
 
Bases miradas sobre el greco color
Bases miradas sobre el greco colorBases miradas sobre el greco color
Bases miradas sobre el greco color
Maria José Malo
 
In the heart of the Jura
In the heart of the JuraIn the heart of the Jura
In the heart of the Jura
ksroka
 
LETTER_FROM_CANADA(C)
LETTER_FROM_CANADA(C)LETTER_FROM_CANADA(C)
LETTER_FROM_CANADA(C)
T.K(Tapash Kumar) Home
 
Hostile witness
Hostile witnessHostile witness
Analysing copy text, writing editing
Analysing copy text, writing editingAnalysing copy text, writing editing
Analysing copy text, writing editing
ReeceEcR
 
JanosFuzi-Reference_letter2
JanosFuzi-Reference_letter2JanosFuzi-Reference_letter2
JanosFuzi-Reference_letter2
Janos F
 

Viewers also liked (11)

[Infographics] Du lich-con-dao
[Infographics] Du lich-con-dao[Infographics] Du lich-con-dao
[Infographics] Du lich-con-dao
 
Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov
Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientovRola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov
Rola sestry v prevencii suicidálneho konania u pacientov
 
3 hr interval training
3 hr interval training3 hr interval training
3 hr interval training
 
Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02
Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02
Cfakepathdboraibarbenaticailesnovestecnologies 100512111327-phpapp02
 
La formiga i els seus problemes
La formiga i els seus problemesLa formiga i els seus problemes
La formiga i els seus problemes
 
Bases miradas sobre el greco color
Bases miradas sobre el greco colorBases miradas sobre el greco color
Bases miradas sobre el greco color
 
In the heart of the Jura
In the heart of the JuraIn the heart of the Jura
In the heart of the Jura
 
LETTER_FROM_CANADA(C)
LETTER_FROM_CANADA(C)LETTER_FROM_CANADA(C)
LETTER_FROM_CANADA(C)
 
Hostile witness
Hostile witnessHostile witness
Hostile witness
 
Analysing copy text, writing editing
Analysing copy text, writing editingAnalysing copy text, writing editing
Analysing copy text, writing editing
 
JanosFuzi-Reference_letter2
JanosFuzi-Reference_letter2JanosFuzi-Reference_letter2
JanosFuzi-Reference_letter2
 

Similar to 15th+february+2013+tagalog

Roman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptxRoman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptx
AlexGuirigay1
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
BahayPagasaAbra
 
SIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptxSIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptx
Jemima Ferrer
 
Sunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptxSunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptx
Raymond Mortel
 
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptxMay 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
alpage3
 
A mass songs 070917_hilltop_grand choir
A mass songs 070917_hilltop_grand choirA mass songs 070917_hilltop_grand choir
A mass songs 070917_hilltop_grand choir
Manolita Salagunting
 
Sunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptxSunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptx
Raymond Mortel
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
Raymond Mortel
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
hanasoberano
 
oikos songs [Autosaved].pptx
oikos songs [Autosaved].pptxoikos songs [Autosaved].pptx
oikos songs [Autosaved].pptx
Montessori Center
 
Line up_Dec 08.pptx
Line up_Dec 08.pptxLine up_Dec 08.pptx
Line up_Dec 08.pptx
RaymondJadeRaveloSil
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
AndrewJohnCellona1
 
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdfKAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
MarkFelices4
 
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptxJADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
ElmoCercado1
 
Sunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptxSunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptx
Raymond Mortel
 
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptxSUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
KristelaMaeColoma1
 
P&W Tagalog - Dec 12 2015 - Lea
P&W Tagalog - Dec 12 2015 - LeaP&W Tagalog - Dec 12 2015 - Lea
P&W Tagalog - Dec 12 2015 - Lea
Christopher Adrales
 
ZONE 3.ppt
ZONE 3.pptZONE 3.ppt
ZONE 3.ppt
EstoiiNiAn
 

Similar to 15th+february+2013+tagalog (20)

Roman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptxRoman Catholic Church Songs.pptx
Roman Catholic Church Songs.pptx
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
 
SIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptxSIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptx
 
Sunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptxSunday Service 012223.pptx
Sunday Service 012223.pptx
 
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptxMay 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
 
A mass songs 070917_hilltop_grand choir
A mass songs 070917_hilltop_grand choirA mass songs 070917_hilltop_grand choir
A mass songs 070917_hilltop_grand choir
 
Feast Of The Holy Family Year C
Feast Of The Holy Family Year CFeast Of The Holy Family Year C
Feast Of The Holy Family Year C
 
Sunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptxSunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptx
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
 
oikos songs [Autosaved].pptx
oikos songs [Autosaved].pptxoikos songs [Autosaved].pptx
oikos songs [Autosaved].pptx
 
Line up_Dec 08.pptx
Line up_Dec 08.pptxLine up_Dec 08.pptx
Line up_Dec 08.pptx
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
 
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdfKAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
 
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptxJADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx
 
Sunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptxSunday Service 082723.pptx
Sunday Service 082723.pptx
 
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptxSUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
 
P&W Tagalog - Dec 12 2015 - Lea
P&W Tagalog - Dec 12 2015 - LeaP&W Tagalog - Dec 12 2015 - Lea
P&W Tagalog - Dec 12 2015 - Lea
 
ZONE 3.ppt
ZONE 3.pptZONE 3.ppt
ZONE 3.ppt
 

15th+february+2013+tagalog

 • 1. CFC - Choir 15th February 2013 Filipino Mass PAMBUNGAD NA AWIT: HALINA TAYO AY MAGPURI Chorus: Halina tayo ay magpuri Sa Diyos na Poon natin Kunin gitara’t itoy tugtugin Awitan sya ng himig Lapitan Sya't dakilain Atin Syang sambahin Ang Poon dumalaw sa atin Upang tayo'y tubusin. Tingnan natin ating paligid, ang karagatan at ang langit Di ba't ito’y kaakit-akit, Punong-puno ng Kanyang pag-ibig Atin Syang papurihan Pasasalamat ay sambitin ( Chorus ) Tingnan natin ating sarili Isip at puso biyaya satin Dahil dito tayo’y may dangal Lahat ng ito sa kanya nagbukal Atin syang dakilain Pag ibig nya ay ating damhin ( Chorus ) PANGINOON MAAWA KA Panginoon maawa Ka Kristo maawa Ka Panginoon maawa Ka PAPURI (LUWALHATI SA DIYOS) Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Kaloob sa lupa ay kapayapaan Pinupuri Ka’t ipinagdarangal Sinasamba Ka dahil sa dakila Mong kalwalhatian Panginoon naming Diyos Hari ng langit Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama Ikaw na nag aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama Maawa Ka sa amin Ikaw lamang ang Banal, Panginoong Hesukristo Kasama ng Espiritu sa l’walhati ng Ama Amen, Amen, Amen, Amen, Amen….. ALLELUIA Alleluia, alleluia Wikain mo Poon makikinig ako Sa Iyong mga salita Alleluia , Allelu- alleluia! ( repeat 2x ) OFFERTORY TINAPAY AT ALAK Chorus: Ang maihahandog sa’Yo Panginoon ang tinapay at alak Mula sa’ming kamay sa’Yong kabutihan Aming iaalay ang tinapay at alak Sagisag ng aming buhay I Ang tinapay na ito’y nagmula sa lupa Bunga ng paggawa Kunin Mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay II Ang alak na ito’y nagmula sa ubas Bunga ng paggawa Kunin Mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu ( Repeat CHORUS ) … Ang tinapay at alak Sagisag ng aming buhay SANTO Santo Santo Santo Panginoong Dios makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian Mo Hosana, hosana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon Hosana, hosana sa kaitaasan Hosana, hosana sa kaitaasan Sa kaitaasan.... AKLAMASYON Sa krus Mo at pagkabuhay Kami’y natubos Mong tunay Poong Hesus, naming mahal Niligtas Mo kaming tanan Poong Hesus, naming mahal Ngayon at magpakailanman AMEN (7X) AMA NAMIN
 • 2. Ama namin sumasalangit Ka sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang Kaharian Mo sundin ang loob Mo Dito sa lupa para lang sa langit Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw At patawarin Mo ang aming mga sala Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa a-min At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sayo nagmumula, ang kaharian at kapangyarihan, At ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan........ KORDERO Kordero ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka sa amin , Maawa Ka sa amin Kordero ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka sa amin , Maawa Ka sa amin Kordero ng Dios na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan. COMMUNION KRISTO Oh…. Ikaw ang lagi kong kausap Ikaw ang laging tinatawag, Gabay ka ng bawat pangarap Lakas ng bawat pagsisikap Ikaw ang tunay na kaibigan (Ah…oh…) Ginto ang pusot kalooban Ngunit hindi lahat ay may-alam Na Kristo ang iyong pangalan Kristo, Kristo Bakit minsan ka lang nakikilala (Ooh…) Kapag nakadama ng dusat pangamba Tinatawagan ka, sana’y maawa ka Kristo, Kristo Kulang pa ba ang pag-ibig na (Ooh…) Dulot mo bakit ba ang mundo ngayo’y gulung gulo Anong dapat gawin, kami’y tulungan mo ( Repeat All ) Kami’y tulunga mo, Kristo, Kristo, Kristo, Ooh….. NASA TABI KO ANG PANGINOON Koro : Alam kong nasa tabi kita Panginoon ko sa lahat ng oras Kamay Mo ang syang nag iingat sa’kin Di ko maabot karunungan Mong angkin Girls : Siniyasat Mo ako at alam ng aking puso Walang maililihim sa’Yo sa’king gawa Di ko pa binabanggit Iyo na itong batid Sa’Yo ano man isip ko’y di lingid (koro) Boys : Saan ako paroroon upang matakasan Ka Akyatin ko man ang langit alam kong Naron ka Ako ma’y makalipad sa dulong dagat mapadpad Daratnan ko rin pag-ibig Mong tapat (koro) All : Dios ako ay siyasatin alamin ang damdamin Ako’y iyong subukin upang puso’y malaan Kung ito’y hindi tapat malalaman mong ganap Girls – Ihatid ako Boys – Ihatid ako All – Ihatid ako sa buhay Mong wagas JESUS, MY FRIEND He's my friend, a man & yet a God He is my friend, a Servant yet a King He stays with me every moment of my days Whose love a lamp to my feet A light unto my path Jesus, my friend, You are a friend to me In sadness, joy You stay so close to me You poured Your love And now I know You more Jesus, my Lord, my God, my friend You touched my heart and taught me what is right, Of all my friends, (ooh...).. (ooh...) You're really dif'rent (ooh..), really dif'rent, ahh.. You shaped my heart to love as You have loved: Love bears all things, believes all things, Hopes all things, endures all things Jesus, my friend, You are a friend to me In sadness, joy You stay so close to me You poured Your love And now I know You more
 • 3. Jesus, my Lord, my God, my friend Jesus, my friend..... RECCESSION HUMAYONG MAPAYAPA Koro: Humayong mapayapa bayang umaawit Pag-ibig ni Kristo sa kapwa ihatid Magpuri ang langit at lupa Magalak sa pag-asang nabatid Humayo’t ibalita kaligtasan ay sumapit Ang Diyos ay purihin liwanag ng buong daigdig Panginoon ay lagi nating purihin Tinawag niya tayo sa kanyang piging Huwag mangamba pangako ng Diyos, Siya’y lagi nating kapiling. (koro) Pasasalamat sa puso ay aawitin Kanyang mga likha, biyaya sa ‘tin Butihin ang Diyos hindi nagkukulang Siya’y laging sumasa atin. (koro) Finale: Ang Diyos ay purihin… (ang Diyos ay purihin) liwanag ng buong… (liwanag ng buong) Daigdig !