SlideShare a Scribd company logo
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

BAHAGIAN ENAM:
PERSOALAN “SENTRIK-MALAYSIA” DAN “SENTRIK-EROPAH”
DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA

6.1 KONSEP SENTRIK-MALAYSIA DAN SENTRIK-EROPAH


Sejarah Malaysia, khususnya sejak zaman kedatangan kuasa penjajah Barat ke
rantau ini, kebanyakkannya ditulis dengan menggunakan pendekatan rangka kerja
kolonial. Dalam istilah lain, pendekatan yang tersebut diatas juga dikenali
sebagai "European Centric".



Pada umumnya, sentrik (centric) bolehlah diistilahkan sebagai satu kecenderungan
atau satu pandangan atau satu pendekatan yang tertumpu kepada sesuatu perkara.



la merupakan satu unsur yang boleh muncul dalam bentuk pendekatan yang
digunakan atau tema yang diutamakan di dalam penulisan sejarah.



Misalnya, ada penulisan yang boleh dikatakan sebagai bersentrik subjek (politik,
ekonomi, sosial dan sebagainya) dan terdapat pula penulisan yang bersentrikkan
negeri atau kaum seperti Barat sentrik, Malaysia sentrik dan sebagainya.



Sebagai contoh, apabila dikatakan sesebuah penulisan sejarah Malaysia itu
bersentrik Malaysia, ia membawa maksud bahawa sejarah Malaysia yang dihasilkan
itu ditulis dengan memberikan penumpuan kepada perlakuan orang Malaysia sendiri.



Pendekatan di atas adalah sama-sekali berlawanan dengan penulisan sejarah
Malaysia yang ditulis berdasarkan kepada euro-centric kerana pendekatan eurocentric lebih mengutamakan seseorang tokoh atau segala kepentingan pihak Barat



Jika dilihat, konsep penulisan sejarah euro-centric banyak memaparkan mengenai
sumbangan positif pihak kolonial kepada masyarakat di Tanah Melayu. Penulisan
yang menggunakan falsafah dan prinsip-prinsip barat ini sering sahaja merendahkan
ketepatan sejarah tradisional.

hazmanazhar© 2013

1
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Penulisan yang bersifat euro-centric ini lebih menumpukan terhadap penulisan
mengenai politik dan ekonomi sesebuah negeri sementara penulisan yang bersentrik
Malaysia pula lebih memusatkan pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang
berkait dengan kemasyarakatan.



Sejak timbulnya kesedaran mengenai kepentingan penulisan semula sejarah
Malaysia banyak kritikan di lemparkan terhadap golongan penulis yang bersifat eurocentric. Misalnya Profesor Dieter Geyl dari Universiti Utrecht berpendapat;
"Bagaimana jujur tujuan seorang penulis sejarah Barat untuk
mengenepikan pandangan Eropah sentrik, dia tidak akan benar-benar
teriepas dari keadaan diri sendiri, dari warisan kebudayaannya."



Walaupun terdapat juga sejarawan barat yang menyeru agar bahan-bahan tempatan
digunakan dalam penulisan, tapi ia menjadi perbahasan dikalangan sejarawan yang
ingin menulis mengenai sejarah tempatan.



Salah seorang penulis sejarah yang menggunakan pendekatan euro-centric ialah Sir
Frank Swethenham melalui karyanya yang berjudul British Malaya (1906). Judul
buku tersebut sudah memberi gambaran tentang isi kandungan, idea utama atau
temanya yang sudah pasti tidak lari dari menghuraikan peranan dan kejayaan pihak
imperialis British di Tanah Melayu. Mereka sebenarnya cuba mendakyahkan kepada
rakyat tentang kebagusan dan kehebatan sistem penjajahan.



Penulisan Sejarah moden bersentrik Malaysia lebih kepada mengambarkan tentang
kesedaran di kalangan penulis bagi menonjolkan keadaan masyarakat dengan tidak
lagi menjustifikasikan tentang kedudukan penjajah semata-mata.



Contohnya Ibrahim Yaakob yang telah berjaya mengangkat konsep "Melayu Raya" di
dalam bukunya Melihat Tanah Air. Dengan tidak segan silu mengkritik sikap
golongan elit Melayu yang tidak mahu mengikut arus perkembangan perasaan
orang-orang Melayu ketika itu.



Oleh sebab itulah, maka penulisan sejarah moden Tanah Melayu mulai mengambil
kira aspek-aspek luar dari kepompong istana dengan memasukkkan unsur-unsur
ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat.

hazmanazhar© 2013

2
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Penulisan euro-centric adalah berdasarkan kepada sumber mengenai aktiviti-aktiviti
pihak barat yang mudah diperolehi sebagai rujukan. la juga bersifat topikal iaitu
menyentuh tempat atau kawasan-kawasan tertentu yang berkepentingan kepada
kerajaan kolonial.



Penulisan Malaysia-centric pula menggunakan sumber tempatan dan tafsirannya
dilakukan menurut kaca mata tempatan dengan menumpukan kepada perlakuan
orang-orang tempatan berdasarkan fakta-fakta tempatan.



Ketika penjajahan British di Tanah Melayu, kebanyakkan hasil tulisan adalah
berbentuk laporan rasmi atau penulisan yang mempunyai tujuan rasmi. Teks sejarah
yang terhasil biasanya terlalu bias kepada pihak kerajaan iaitu pihak British.



Sebagai buktinya segala peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan oleh tokohtokoh tempatan pada zaman itu di gelar sebagai penderhaka atau pemberontak.



Contohnya termasuklah penentangan Tok Janggut di Kelantan yang diangggap
sebagai satu bentuk pemberontakan dan penderhakaan ke atas Sultan Kelantan
setelah Tok Janggut menabalkan Engku Besar Jeram sebagai Raja di Pasir Puteh.



Penulisan sejarah yang bersentrik Malaysia ditulis oleh para sejarawan tempatan
dan juga beberapa sejarawan barat.



Hal ini membimbangkan pendokong penulis euro-centric yang takut segala aktiviti
barat akan dilihat negatif. Misalnya, tokoh yang dulunya dianggap oleh mereka
sebagai pemberontak akan dianggap sebagai seorang wira.



Hal ini kerana mereka menganggap bahawa hasil penulisan tempatan sentrik
sebenarnya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme kepada rakyat.



Contohnya, Abd. Hadi Hassan yang terkenal sebagai seorang pejuang kebangsaan
Melayu telah memainkan peranan dalam menyalakan perasaan cintakan bangsa dan
nusa dikalangan penuntut Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Hasil tulisannya
diterbitkan dan dijadikan sebagai buku teks di sekolah aliran Melayu 1950-an.

hazmanazhar© 2013

3
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Faktor-faktor Kemunculan Sentrik


Kewujudan atau kemunculan sesuatu pendekatan tidak kira samada pendekatan
Barat sentrik atau Malaysia sentrik adalah didorong oleh beberapa faktor penting.



Jika ditinjau secara teliti, dapatlah dikatakan bahawa faktor sebenar yang telah
menimbulkan perbahasan mengenai penulisan semula sejarah Malaysia adalah
disebabkan oleh:
1. Perbezaan pendekatan yang digunakan;
2. Semangat nasionalisme terhadap negara sendiri;
3. Kesediaan bahan rujukan mengenai sejarah Malaysia.



Oleh kerana kebanyakan penulis sejarah Malaysia adalah terdiri daripada para
penulis Barat, maka wajarlah jika difikirkan bahawa golongan ini adalah terpengaruh
atau dipengaruhi oleh persekitaran atau pendidikan Barat dan tidak dapat lari dari
mempunyai perasaan bangga terhadap peradaban mereka.



Menurut Prof. Zainal Abidin Wahid, oleh kerana mereka adalah orang Barat, mereka
telah dididik dan dibesarkan oleh tradisi, budaya, nilai dan norma-norma Barat.
Warisan kebudayaan inilah yang telah menghalang mereka daripada menaruh
penghargaan terhadap sejarah Malaysia.



Walaupun semakin ramai penulis tempatan yang menulis mengenai sejarah
Malaysia, namun kebanyakkan mereka turut dipengaruhi oleh pendekatan eurocentric kerana teknik, tema dan metodologi penulisan sejarah yang digunakan oleh
mereka adalah di perolehi dari ilmu dan para ilmuan Barat.



Selain itu, kita harus mengakui bahawa penulisan sejarah Malaysia secara
keseluruhan dan berterusan sebenarnya masih belum pernah wujud dalam erti kata
yang sebenarnya.



Apa yang dimaksudkan di sini ialah penulisan Sejarah Malaysia adalah bersifat
topikal iaitu hanya menyentuh sesuatu tempoh atau sesuatu kawasan tertentu
sahaja.

hazmanazhar© 2013

4
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Perkara ini di pengaruhi juga oleh faktor kesediaan sumber rujukan. Di mana, datadata dan rekod mengenai aktiviti Barat boleh diistilahkan sebagai berlambak dan
mudah di perolehi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan berbanding sumber
tempatan yang terhad dan dianggap lekeh dari segi nilai sejarahnya.



Berbanding dengan sejarah tradisional yang mementingkan keharmonian dan
pelajaran kepada masyarakat, penulisan sejarah moden adalah muncul akibat
perkembangan rasional dan objektif menurut pemikiran seseorang sejarawan.



Sikap kritis yang wujud ini telah menyebabkan timbulnya keinginan untuk menulis
atau mencatatkan sesuatu perkara atau peristiwa berdasarkan kepada apa yang
sebenarnya berlaku.



Penulisan pada peringkat pra-Perang Dunia Kedua yang bersifat euro-centric muncul
akibat kedatangan pihak kolonial untuk meluaskan kawasan tanah jajahan adalah
bertujuan untuk melicinkan serta memudahkan segala urusan pentadbiran kolonial
serta untuk mendapatkan sokongan rakyat bagi menjamin kedudukan mereka
sebagai penjajah di Tanah Melayu.



Penulisan pada peringkat pasca perang dunia kedua pula telah membentuk satu
perubahan besar dalam penulisan sejarah Malaysia.



Perkembangan politik dan nasionalisme pada ketika itu telah menyebabkan
sejarawan di Asia Tenggara meluaskan lapangan pemikiran mereka kepada teknikteknik penulisan barat dan maju dalam penulisan sejarah berbentuk moden.



Di antara faktor yang mewujudkan penulisan sejarah berbentuk tempatan atau
Asia sentrik sebenarnya ialah faktor perubahan masyarakat, ekonomi dan politik
seperti yang berlaku di Malaysia khususnya selepas perang Dunia yang ke-2.



Zaman pendudukan Jepun misalnya, telah mengalakkan perkembangan politik
dikalangan

penduduk

tanah

Melayu.

Selepas

detik

ini,

timbul

kesedaran

nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat tempatan untuk menentang
penjajah.


Sekiranya dilihat kepada penjelasan di atas, penyuaraan untuk mewujudkan
penulisan yang bersifat Malaysia sentrik sebenarnya boleh dikaitkan dengan
keperluan bagi membina negara bangsa berikutan kemerdekaan yang baru dicapai.

hazmanazhar© 2013

5
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Umumnya, penulisan tempatan sentrik adalah lebih berorientasikan kepada Asia,
berwadahkan aktiviti masyarakat peribumi dan tempatan, melihat apakah yang
dilakukan dan dialami oleh orang-orang tempatan, meneliti apakah tindakan dan
reaksi mereka terhadap kuasa pihak kolonial.

Perkembangan Pensejarahan Bersentrik


Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, telah berlaku perkembangan-perkembangan
di Tanah Melayu yang dikatakan telah berjaya menarik perhatian masyarakat di
seluruh dunia.



Oleh itu, muncul pelbagai hasil tulisan melalui pelbagai jenis majalah dan akhbar
yang menceritakan tentang masyarakat majmuk dan juga mengenai perubahan yang
berlaku di dalam sistem berperlembagaan di Tanah Melayu.



Kegiatan penulisan sejarah Malaysia ini kian diberi perhatian pada tahun 1949 iaitu
setelah penubuhan Universiti Malaya di Singapura yang telah membentuk sebuah
Jabatan Sejarah.



Walaubagaimanapun, kebayakkan jawatan di jabatan itu dipegang oleh para sarjana
Britain. Orang pertama yang memegang jawatan ketua di jabatan ini ialah Profesor
N.C. Parkinson. Di antara pensyarahnya pula terdiri daripada C.D. Cowan, Eric
Stokes dan lan Macgregor.



Apa yang ingin ditekankan di sini ialah bukan mengenai penubuhan dan monopoli
orang Barat dalam jabatan tersebut, tetapi apa yang ingin diberi penekanan di sini
ialah mengenai polemik atau perbahasan yang muncul setelah penubuhan jabatan
itu yang dikatakan sebagai satu detik penting terutamanya dalam perkembangan
penulisan pensejarahan Malaysia.



Hal ini adalah berikutan pertambahan jumlah masyarakat tempatan yang telah berani
melibatkan diri dalam penulisan sejarah mengenai Malaysia yang dahulunya
didominasi oleh orang-orang Barat yang menulis sejarah menurut kaca mata
mereka.

hazmanazhar© 2013

6
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Melalui penyeliaan Profesor Parkinson, para pelajar sejarah waktu itu digalakkan
untuk mengkaji, meneliti dan seterusnya menulis pelbagai aspek sejarah mengenai
Malaysia.



Mereka turut mempelajari tentang kaedah kajian serta kaedah menyusun sejarah
berdasarkan kepada prinsip akademik.



Pusat kegiatan penyelidikan sejarah pada masa itu dilaksanakan di Raffles Museum.
Kegiatan ini diteruskan selama beberapa tahun dan kajian ilmiah kemudiannya
diwajibkan di peringkat kepujian.



Dengan ini, pensejarahan Malaysia kian diperkaya kerana para mahasiswa waktu itu
telah menghasilkan penulisan mengenai sistem pentadbiran, perkembangan
ekonomi. Raja-raja Melayu dan sebagainya.



Walau bagaimanapun, pada awal 1960 rancangan tersebut dikatakan telah terhenti.
dan tambah malang, kebanyakkan kajian yang dikatakan berjumlah lebih kurang 150
buah kajian tidak diterbitkan sehingga kini.



Selain pengkajian dan penulisan sejarah di Universiti Malaya, minat untuk mengkaji
dan menyelidik mengenai Sejarah Malaysia telah wujud di beberapa pusat pengajian
tinggi Barat seperti London School of Oriental and African Studies.



Oleh itu tidak hairanlah pada tahun 1960 terdapatnya beberapa tokoh Barat yang
boleh dianggap pakar tentang Sejarah Malaysia seperti C.D.Cowan, Norman Farmer
dan David Bassett.



Selain tokoh yang disebut di atas, telah muncul juga beberapa sarjana terkemuka
yang telah memberikan sumbangan kepada pensejarahan Malaysia. Mereka yang
dimaksudkan ialah K.G Tregonning, Emily Sadka dan David Mac Intyre.



Pada 1959 telah berlaku pemisahan di antara Universiti Malaya di Kuala Lumpur
dengan Universiti Malaya di Singapura. Berikutan itu sebuah jabatan sejarah baru
telah ditubuhkan di Kuala Lumpur.



Jabatan ini telah diketuai oleh John Bastin yang kemudiannya diambil alih oleh Wang
Gungwu. Apa yang menarik di sini ialah, terdapat sedikit kelainan di sini kerana para
penuntut pra ijazah tidak lagi diwajibkan untuk menjalankan pengkajian mengenai
Sejarah Malaysia.

hazmanazhar© 2013

7
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Sebaliknya, kegiatan kajian sejarah hanya digalakkan diperingkat pasca-ijazah. Di
antara para sarjana yang giat mengkaji mengenai sejarah Malaysia adalah terdiri dari
beberapa siswazah asing seperti J.de Vere Allan, R.K.Vasil , Margaret Clarke dan
sebagainya dan siswazah tempatan seperti J. .Kathirithamby, R.R. Bonney, Goh
Yoon Fong dan sebagainya.



Pendek kata, tahun 1950-an sebenarya adalah satu detik yang amat penting dalam
pensejarahan Asia. Pada waktu inilah para sejarawan telah menunjukkan minat
mengenai pendekatan dan pentafsiran perihal sejarah Asia.



Pada waktu itu juga, arus perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu
sedang mengharungi satu tahap yang memang menarik dan penulisan sejarah
bangsa kita oleh wakil-wakil penjajah mesti ditolak. Hal mi sesuai dengan pendapat
profesor C.H.Philips: 96 yang menyebut;
"Between the years 1956 and 1958 the School of Oriental and African
Studies, University Of London, held a series of study conferences to survey
and evaluate the coursce and character of historical writing on the peoples of
Asia. The subject is large and to bring it down to managable parts the method
of analysis be region was adopted; and South Asia , South East Asia, the
Near, Middle, and Far East world in turn examined".



Pada tahun 1960-an, telah berlaku satu perbahasan yang hebat di antara dua
golongan iaitu golongan yang menjadi pendokong sejarah yang bersifat Malaysian
Sentrik di bawah Professor K.G. Tregonning di Singapura dengan golongan
pendokong Barat Sentrik seperti Professor John Bastin di Kuala Lumpur.



Reaksi dari para pendokong pendekatan Barat Sentrik atas tuntutan penggunaan
pendekatan Malaysia sentrik dalam penulisan Sejarah Malaysia menyebabkan
berlaku polemik hangat untuk beberapa tahun.



Di mana, para pendokong Barat sentrik telah menafikan tentang penulisan sejarah
Malaysia yang setakat ini dikatakan kurang objektif dan kurang tepat. Bagi mereka,
penulisan yang bersifat Malaysia sentrik jika dihasilkan juga sudah pasti akan
dicemari oleh unsur nasionalisme yang sempit.

hazmanazhar© 2013

8
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Polemik yang wujud ini telah memberi kesan yang positif kepada penulisan Sejarah
Malaysia.



Golongan yang menganjurkan agar Sejarah Malaysia ditulis menurut wadah orang
Malaysia, dikatakan tidak berjaya mengetengahkan kaedah yang konkrit mengenai
maksud mereka. Tetapi jika ditinjau dengan teliti, sebenarnya perbahasan ini wujud
atau berputar di sekeliling soal tema atau bahan-bahan mengenai sejarah Malaysia.



Walaupun perbahasan tahun 1950-an dan 1960-an wujud akibat salah faham dan
kekeliruan, namun tempoh itu merupakan satu zaman peralihan yang sangat penting
dalam pensejarahan Malaysia.



Walaupun penulisan Sejarah Malaysia yang menonjolkan peranan penjajah masih
lagi diteruskan, tetapi para penulisnya telah mencuba sedaya mungkin agar
penonjolan itu tidak keterlaluan atau digelar bias kepada Barat.



Sebenarnya penyuaraan untuk menggunakan Malaysia Sentrik dalam penulisan
Sejarah Malaysia adalah berkait rapat dengan faktor tauladan yang di pamerkan oleh
beberapa penulisan Sejarah Malaysia oleh penulis Barat yang dianggap tidak terlalu
bias pada Barat.



Contohnya termasuklah hasil tulisan Rupert Amerson (Malaysia: A Study In Direct
and Indirect Rule), J.M. Gullick (Indigenous Political Syistem Of Western
Malaya) dan sebagainya yang disempumakan sebelum tahun 1960 telah menjadi
tauladan atau landasan untuk mempersoalkan mengenai kesesuaian penerusan
pendekatan Barat Sentrik.



Rupert Emerson adalah seorang sejarawan Barat yang cuba menulis tentang sejarah
Malaysia dengan lebih objektif dan saintifik. Akibatnya selepas 1960-an penulisan
Sejarah Malaysia pula mengalami perubahan.



Di tengah-tengah polemik tentang pendekatan dan pentafsiran sejarah Malaysia,
telah terbit sebuah buku oleh J.M. Gullick yang bertajuk Indigenous Political Systems
of Western Malaya. la merupakan hasil percantuman antara bidang Sejarah dengan
bidang Antropologi Sosial kerana tulisan asalnya adalah merupakan sebuah tesis
diploma dalam jurusan Antropologi Sosial. Selain itu kajian ini juga adalah ditulis
berdasarkan kepada rekod-rekod sejarah.

hazmanazhar© 2013

9
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Dari segi pensejarahan Malaysia pula, hasil penulisan ini merupakan satu kejayaan
yang sungguh menarik. Walaupun beliau bukan seorang sejarawan tempatan,
namun hasil penulisannya jika ditinjau tidak terlalu bersifat Barat Sentrik.



Sebelumnya boleh dikatakan bahawa tiada ahli sejarah yang menghasilkan sebuah
karya mengenai institusi-institusi yang wujud dalam masyarakat secara serius. J.M
Gullick, pula secara jelas memaparkan bahawa soal centricism bukanlah mempakan
perkara asas dalam penulisan sejarah.



Walau bagaimanapun buku Gullick ini, pada tahun 1950-an tidak memberikan
pengaruh yang begitu berkesan kepada para penuntut sejarah di Universiti Malaya di
Singapura.



Namun terdapat juga penulis Barat seperti J.C. Bottoms yang mengatakan bahawa;
"sejarah bagi orang Melayu bukan satu ilmu atau seni. Apa yang paling digemari
ialah lagenda, fantasi dan omong kosong...".



Pendapat ini temyatalah tidak diterima oleh para sarjana Indonesia dan Malaysia
yang menegaskan bahawa karya itu dapat digunakan sebagai bahan sejarah secara
kritis. Namun kita boleh memperkatakan bahawa beliau bukanlah seorang Melayu
dan oleh sebab itu, agak sukar baginya untuk memahami kebudayaan Melayu.



Persoalannya kini ialah, mengapakah permintaan dan tuntutan seperti ini di
tampilkan seolah-olah segala hasil penulisan sejarah mengenai Tanah Melayu
sebelumnya iaitu di sepanjang zaman kolonial yang memperkenalkan penulisan
yang di hasilkan oleh sejarawan dan pegawai tadbir seperti Frank Swettenham, K.G.
Tregonning, L.A. Mills dan sebagainya tidak berjaya mewujudkan satu penghasilan
sejarah yang objektif?



Jawapan bukanlah begitu, kerana pada hakikatnya, penulisan mereka juga penting
sebagai memperkayakan sumber rujukan bagi pensejarahan Malaysia.



Namun, tohmahan yang dilemparkan terhadap sejarah Melayu yang dikatakan bukan
untuk mencari realiti dan satu usaha untuk mencipta satu bentuk kekudusan
dikalangan kerabat dan Raja-raja Melaka dengan menggunakan unsur mitos dan
ajaib adalah amat keterlaluan.

hazmanazhar© 2013

10
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Memanglah benar bahawa pengarang Sejarah Melayu menyatakan " maka fakir
karanglah hikayat ini ....supaya akan menyukakan Duli Hadhrat Baginda". Tetapi ini
tidak bermakna pengarang tidak cuba untuk mencari kebenaran.



Hal ini kerana terdapat beberapa peristiwa yang tercatat di dalamnya terbukti
kesahihannya apabila dibandingkan dengan sumber-sumber luar negeri seperti
tulisan Siam, China dan Portugis. Selain itu, contoh-contoh yang diberi turut
memaparkan tentang kelemahan Sultan dan kerabat DiRaja.



Buku Sejarah Melayu sebenarnya adalah satu sumber sejarah yang amat penting
sebagai bahan rujukan terutamanya dalam mengkaji sejarah Kesultanan Melayu
Melaka.



Selama ini boleh dikatakan bahawa tidak ada satu pun sumber sejarah yang lain
yang dikatakan boleh memberi maklumat yang sebegitu banyak mengenai Melaka
dalam bahasa Melayu. Tome Pires melalui bukunya Suma Oriental juga turut
menyatakan tentang kepentingan buku Sejarah Melayu.



Pentadbir British yang menulis tentang sejarah Malaysia seperti R.J Wilkinson pula
telah menunjukkan sikap yang begitu subjektif, sinis dan dikongkong oleh nilai
budayanya dalam menulis dan menafsir beberapa sejarah tempatan.



Oleh kerana dia seorang pentadbir yang mewakili pentadbiran, politik dan
kepentingan barat, dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menghasilkan satu karya
yang ilmiah.



Apa yang nyata ialah beliau sendiri telah memutar belitkan kenyataan atau laporan
yang didapati tentang empayar Melaka. Sebenarnya para orientalis jahil dalam
menjalankan penyelidikan tentang latar sosial budaya masyarakat Melayu , tentang
pemikiran dan norma-norma sosial yang berhubung dengan alam sekelilingnya.



Persoalannya ialah, mengapa penulis-penulis Barat itu menulis tentang Malaysia
mengikut 'lenggang' Barat dan tidak lenggang Malaysia.



Tetapi jika kita perhatikan, kebanyakan daripada mereka sememangnya tidak boleh
bertutur dan membaca dalam bahasa Melayu, malah kebanyakkannya bukan
penyelidik sejarah tetapi terdiri dari para pegawai atau pentadbir dan sebagainya.

hazmanazhar© 2013

11
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Oleh itu, kita seharusnya melihat sejarah Melayu dari konteks fahaman masyarakat
Melayu sendiri kerana hanya kita sahaja yang memahami selok-belok adat dan
kebudayaan Melayu.



Hakikatnya, sehingga kini pun kebanyakkan ahli sejarah masih lagi menumpukan
perhatian mereka kepada beberapa peristiwa tertentu sahaja dalam sejarah
Malaysia. Misalnya, mengenai Francis Light dengan Pulau Pinang, Stamford Reffles
dengan Singapura, Hubungan British dengan Belanda atau Siam dan sebagainya.



Oleh itu, seharusnya sejarah Malaysia ditilik dan dikaji semula dimana peristiwaperistiwa yang sama akan dikaji semula dengan lebih mendalam dengan tidak
mengabaikan tentang sikap masyarakat tempatan terhadap orang Barat.



Percubaan-percubaan untuk menghasilkan sejarah Malaysia berbentuk baharu tidak
akan berjaya hanya setakat kita melihat kepada peristiwa-peristiwa lama dari
beberapa sudut baru.



Tambahan pula, jarang kedapatan tajuk-tajuk baru dalam kajian dan hasil penulisan.
Ini bermaksud bahawa lompang-lompang dalam pensejarahan Malaysia tetap tidak
terisi.



Misalnya, penulis buku-buku teks Sejarah Malaysia tidak memberikan perhatian
wajar kepada sejarah negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan atau Terengganu
kecuali untuk menghuraikan hubungan British-Belanda atau Siam.



Selain itu, perkembangan sistem birokrasi di Johor juga seakan tidak disedari atau di
ambil peduli. Seharusnya perkara sebegini tidak sepatutnya terjadi. Tregonning
sendiri melalui karyanya 'Malayan History' telah menyatakan pendapatnya mengenai
penulisan sejarah Malaysia iaitu;
"....The study of Malayan history is under going a swift change. For
many years it has been regarded in Europe centric fashion. It has been
written either as the history of the European in Malaya, or it has been looked
at from outside : or both. Norn it has become generally accepted that the
Malayan Comminity itself must be the centre of studies."

hazmanazhar© 2013

12
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Sesungguhnya perkembangan penulisan sejarah Malaysia pada masa kini adalah
agak memuaskan. Sungguhpun penulisan dalam bentuk buku masih boleh di
pertingkatkan jumlahnya tetapi bilangan makalah agak menggalakkan.



Selain itu, peranan Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia dengan
kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka sejak awal lagi telah berjaya menerbitkan
tujuh buah buku yang diasaskan kepada latihan ilmiah iaitu satu latihan ilmiah di
terbitkan oleh pihak universiti dan satu lagi diterbitkan oleh pelajar sendiri.



Apa yang penting dan ingin ditekankan di sini ialah, latihan ilmiah yang tidak
diterbitkan ini telah menjadi sumber rujukan kepada tenaga pengajar dan pelajar
tahun iv di Jabatan Sejarah.



Projek ini telah dapat mengisi ruang kekosongan yang begitu besar dari segi sumber
rujukan dan penerbitan penulisan dalam bahasa Melayu. Zainal Abidin bin Abdul
Wahid (Malaysia : Warisan dan Perkembangan) dalam memperihalkan tentang
sumber rujukan menyatakan;
"....Bilangan buku sejarah Malaysia untuk orang awam, para pelajar
dan pelancong adalah terhad.Yang ada hanyalah yang diulang-cetak dari
naskhah yang diterbitkan bertahun-tahun lalu. Oleh itu, isi kandungan, tahap
perkembangan dan tafsiran tidak banyak berubah daripada penulisan
sejarawan British.”

hazmanazhar© 2013

13
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Era Selepas Merdeka Penulisan yang Berorientasikan Malaysia
1. ZAMAN TAWARIKH


Pada awal abad ke-20, bidang sejarah muncul sebagai salah satu daripada bidang
ilmu dan zaman tersebut turut dikenali sebagai “Zaman Tawarikh”.



Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, "tawarikh" menjadi terminologi untuk
sejarah. Hal ini bagi menunjukkan tawarikh sebagai satu bidang ilmu, selain
memisahkan sejarah daripada kesusasteraan (hikayat & syair).



Untuk itu, pada tahun 1918, sejarah (istilah "tawarikh") diperkenalkan sebagai satu
mata pelajaran di Maktab Perguruan Melayu Melaka.



Sejarah ditulis dalam bentuk prosa tetapi skop/bidang kajian masih tertumpu kepada
institusi perajaan dan riwayat hidup raja dan pembesar (1920-an).



Contohnya, muncul penulis-penulis seperti:
i.

Muhammad Hassan bin Dato Kerani Muhammad Arshad yang
menulis Al Tarikh Salasilah Negeri Kedah (1928);

ii.

Wan Abdul Karim bin Abdul Hamid yang menulis Tawarikh Raja-raja
dan

Adat

Istiadat

Zaman

Purbakala

Negeri

Perak

Darul

Ridzuan (1934);
iii.

Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail yang menulis Ringkasan Cetera
Kelantan (1934);

iv.

Muhammad bin Haji Alias yang menulis Tawarih Dato Bentara
Luar (1928).



Pada zaman ini juga munculnya pelbagai rencana mengenai sejarah dalam majalah
dan akhbar. Ini menunjukkan minat masyarakat terpelajar tentang sejarah.



Sejarah

"kebangsaan"

pertama

ditulis

oleh

Abdul

Hadi

Hj.

Hasan

yang

berjudul Sejarah Alam Melayu (1920-an), yang mengandungi tiga jilid yang berbeza.


Walaupun minat dalam bidang sejarah (tawarikh) meningkat ketika ini tetapi tidak
begitu berkembang menuju keilmiahan sejarah sebagai matapelajaran. Skopnya

hazmanazhar© 2013

14
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

masih kekal kepada hal-hal perajaan, kerajaan dan tokoh-tokoh (masih ikut
penulisan tradisional.

2. ZAMAN NASIONALISME



Seterusnya, kesan Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun di Asia Tenggara
dan Tanah Melayumenyemarakkan proses perjuangan untuk merdeka.



Pada zaman ini sejarah dan pahlawan-pahlawan zaman penjajahan British
digunakan sebagai penggerak dan peransang semangat masyarakat menentang
pentadbiran British.



Contohnya muncul penulis sejarah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob - Sedjarah
dan Perjuangan Melayu (1948), Yahya Abdullah - Peperangan Tok Janggut atau
Balasan Derhaka (1955), Abdul Talib Haji Ahmad - Sejarah Dato Bahaman Orang
Kaya Semantan (1961) dan Mustafa Tam - Tawarikh Salasilah Kedah (1962).



Secara umumnya, walaupun penulis masih memfokuskan kajiannya kepada sejarah
tempatan (kenegerian), dan golongan atasan - raja dan orang besar, kaedah menulis
sejarah adalah untuk menimbulkan perasaan cinta tanahair, bangga terhadap zaman
kegemilangan Melayu.



Para penulis sejarah tempatan telah memulakan dimensi baharu dalam penulisan
sejarah yang bercorak patriotisme termasulah:
i.

Ibrahim Yaakob yang menulis Sekitar Malaya Merdeka (1957);

ii.

Zainal Abidin Daud yang menulis Sejarah Malaya Merdeka (1957). Bentuk ini
dikekalkan oleh sejarawan tahun 1960-an dan 1970an (penulisan yang
mementingkan skop sejarah politik & biografi politik).

iii.

Anwar Abdullah yang menulis Dato Onn (1971);

iv.

Mohd.

Yunus

Hamidi

yang

menulis

Sejarah

Pergerakan

Politik

Semananjung (tema sejarah bersifat kebangsaan)

hazmanazhar© 2013

15
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Zaman "Sejarah Kebangsaan" bagi sejarawan tempatan bermula lebih kurang pada
1957 iaitu setelah kemerdekaan, apabila sejarah kebangsaan ditekankan dalam
kurikulum sekolah.



Pada zaman ini muncul perdebatan tentang bagaimana sejarah Melayu/Malaya patut
ditulis. Tema perdebatan ialah sejarah Asia Tenggara (termasuk Tanah Melayu)
mestilah ditulis dari sudut pandangan dan perkembangan Asia Tenggara [Asiacentric]



Selain itu, muncul desakan penulisan semula sejarah Malaysia dengan "Malaysian
centric".



Selain itu juga, para sejarawan tempatan mendesak agar pejuang-pejuang pada
zaman penjajahan British diangkat sebagai seorang pahlawan dan bukannya
penderhaka atau penentang. Hal ini akan meletakkan mereka sebagai tokoh sejarah
yang sama seperti para pembesar dan raja-raja Melayu.



Seterusnya, muncul juga desakan agar sejarah patut ditulis mengikut disiplin ilmu
sejarah dan bersifat ilmiah.



Kesedaran tentang „sejarah sebagai ilmu pengetahuan‟ manusia di Malaysia lahir
pada akhir tahun 1960an. [Keperluan sokongan ilmiah dari bidang sains sosial
terutama antropologi, sosiologi, filologi - pengaruh perubahan ilmu sejarah yang
berkembang di Amerika Syarikat].



Peristiwa 13 Mei 1969 menimbulkan keperluan penyatuan kebangsaan (integrasi
nasional) untuk menentukan keharmonian dan kedamaian masyarakat. Ertinya
keperluan untuk versi sejarah Malaysia yang berdaya menanamkan kefahaman ras
di antara ras-ras di Malaysia.



Hal ini juga bermakna, wujudnya desakan agar sejarah dijadikan sebagai satu
medium untuk menyatukan bangsa-bangsa di Malaysia.



Oleh itu tema-tema yang menonjol dalam tulisan sejarah akademik ialah sejarah
masyarakat berbilang kaum, sejarah tempatan, sejarah pendidikan, riwayat orang
besar-besar, sejarah politik dan banyak lagi. Tujuannya untuk meningkatkan
kefahaman rakyat terhadap dirinya dan ras-ras yang ada di Malaysia, dan mencari
tema yang sesuai kepada sejarah kebangsaan.

hazmanazhar© 2013

16
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Dapat dikatakan penulisan sejarah sejak merdeka dan terutama setelah 1969
menonjolkan sifat "autonomous" jika dibandingkan dengan karya sarjana (pegawai
penjajahan sejak abad ke 19 - huraian peranan positif pentadbirannya dan justifikasi
keperluan "peradaban" kuasa penjajah seperti tulisan Winstedt, Wilkinson,
Swettenham, Low, dll.)



Walaubagaimanapun kebanyakan karya yang ditulis pada zaman 1970-an dan
kemudian diterajui oleh sarjana luar (bukan Melayu). Justeru itu, fokus kajiannya
masih mengenai zaman penjajahan Barat.



Contohnya termasuklah C.M. Turnbull, The SS 1826-67: Indian Presidency to Crown
Colony (1972), E. Thio, British Policy in the Malay Peninsula 1880-1910 (1969).



Sejak tahun 1970an, muncul karya-karya bermutu akademik (oleh sarjana luar dan
tempatan) mengenai sejarah Tanah Melayu yang membincang tentang tema selain
daripada "conventional/national history" seperti aspek sosial, ekonomi, masyarakat
bawahan, falsafah/ideologi, budaya.



Contoh pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia termasuklah:
i.

A.C. Milner, Kerajaan: Malay Politic on the eve of colonial rule (1982),

ii.

Shahril Talib, After Its Own Image: The Trengganu Experience 18811941 (1984),

iii.

Shahrom Ahmat, Kedah: Traditional and Change in A Malay State - A study
of the economic and political development (1984),

iv.

Carl A. Trocki, Prince of Pirates: the Temenggong and the Development of
Johor and Singapore 1784-1885,

v.

R.

Bonney, Kedah

1771-1821:

The

Search

for

Security

and

Independence (1974),
vi.

Khoo Kay Kim, The Western Malay States 1850-1875: the effects of
commercial development on Malay Politics (1972).,

vii.

Lim Teck Ghee, Peasants and Their Agricultural Economy in Colonial Day
1874-1941 (1977).

hazmanazhar© 2013

17
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Era awal pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia ternyata dipelopori oleh penulisan
yang menggunakan bahasa Inggeris sehinggalah munculnya penulis sejarah ilmiah
dalam bahasa Melayu seperti Nik Safiah Karim, Muhammad Yusoff Hashim dll.



Perbezaan antara sarjana akademik yang berpengaruh ke atas perkembangan
pensejarahan Malaysia ialah falsafah sejarahnya (kaedah dan pendekatan serta
skop).



Secara kasar, sarjana yang dipelajari di institusi luar negeri berkecenderungan
kepada konsep moden Barat. Manakala sarjana yang dilatih dalam negeri masih
melihat pentingnya "conventional history" - ianya detail tetapi masih berfokus
kepada sejarah politik.

hazmanazhar© 2013

18
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Hasil Karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas


Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1931-sekarang) merupakan seorang tokoh
pemikir dan sejarawan tempatan yang ulung di Malaysia.



Sepanjang karier akademiknya, beliau pernah mengetuai Bahagian Kesusasteraan
di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya dan Dekan Fakulti Kesenian
Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum mengasas dan menjadi pengarah Institut
Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun (INSTAC).



Beliau juga merupakan seorang pengkaji sejarah tempatan yang banyak melakukan
kajian dan penulisan dalam bidang sejarah. Antaranya termasuklah:
1. Menyiapkan tesis untuk Ijazah Sarjana (masters) beliau yang bertajuk “Raniri
and Wujudiyyah of 17th Century Acheh” (1962);
2. Menyiapkan tesis untuk Ijazah Kedoktoran (Phd) beliau yang bertajuk “The
Mysticism of Hamzah Fansuri” (1970);
3. Menulis tentang Batu Bersurat Terengganu dalam “The Correct Date of the
Terengganu Inscription” (1970);
4. The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of
the `Aqa‟id of al-Nasafi (1988);
5. dll.



Contoh penulisan sejarah beliau dapat dilihat dalam “The Correct Date of the
Terengganu Inscription” (1970):

Di dalam penulisan ini, pengarang telah menunjukkan penulisan yang
bercirikan sentrik tempatan.

Beliau telah mengenengahkan tarikh baru yang menunjukkan bahawa
kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu adalah lebih awal daripada
abad ke-15.
Di sini, beliau telah menyanggah pendapat yang dikemukakan oleh para
sarjana Barat yang diketuai oleh R. O. Winstedt yang sebelum ini
menyatakan bahawa negeri pertama di Semenanjung Tanah Melayu yang

hazmanazhar© 2013

19
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

menerima agama Islam ialah Melaka apabila rajanya yang pertama,
Parameswara telah memeluk Islam pada tahun 1414.

Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas telah menggunakan fakta yang
terdapat pada batu bersurat Trengganu sebagai 702‟H bersamaan 1303‟M.

Malahan, beliau telah berhujah bahawa tarikh ini juga bukan merupakan
tarikh yang paling awal kerana tempoh di mana tarikh sebenar kemasukan
Islam ke Terengganu dan tarikh yang tercatat di dalam batu bersurat itu telah
menunjukkan bahawa proses pengislaman di situ telah memakan masa yang
lama.
Ini adalah berpandukan kepada andaian bahawa ciri-ciri tulisan Arab yang
telah diadunkan dengan bahasa Melayu seperti yang terdapat di dalam batu
bersurat tersebut menunjukkan proses pembelajaran penulisan Arab yang
lama.

Hasil Karya Muhammad Yusoff Hashim


Muhammad Yusoff Hashim merupakan seorang profesor di Jabatan Sejarah
Universiti Malaya yang banyak menghasil dan menerbitkan hasil kajian sejarah yang
bercorak tempatan.



Antara penulisan sejarah yang pernah dihasilkan beliau termasuklah:
1. Kesultanan Melayu Melaka (1989);
2. Persejarahan Melayu Nusantara (1988);
3. Riwayat Trengganu Dar‟ul Iman (1982);
4. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear) (1978);
5. Syair Sultan Maulana (1980);
6. Tradisi Pensejarahan Pahang Darul Makmur (1992);
7. Tun Perak dalam Dinamisme Ketamadunan Bangsa (1996);
8. dll.

hazmanazhar© 2013

20
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Contoh penulisan sejarah beliau dapat dilihat dalam “Kesultanan Melayu Melaka”:
Dalam karya ini, penulis dengan jelasnya telah memaparkan stail penulisan
sentrik tempatan terhadap para pembaca. Hal ini boleh dilihat pada petikan :
“

Oleh sebab masyarakat Melaka pada abad ke-15 dan ke-16

mempunyai masyarakat yang hidup tersusun dan berperaturan, maka
wujudlah bidang pentadbiran dan politik bersistem yang menjadi fakta dan
prinsip terhadap peraturan-peraturan….Dengan adanya sistem bagi keduadua bidang itu jugalah, Melaka berjaya wujud dan mengekalkan identitinya
sebagai sebuah organisasi masyarakat daripada ia mula terbina…”
(Muhammad Yusoff Hashim,1989).
Petikan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat unsur-unsur sentrik tempatan
dalam penulisan ini di mana kita dapat lihat bahawa pengarang telah
menceritakan mengenai sistem kehidupan masyarakat tempatan ketika
zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Selain itu, petikan ini turut memperlihatkan unsur sentrik tempatan dalam
penulisan beliau :
“ Kebolehan dan keistimewaan kepimpinan Parameswara
dalam konteks penubuhan kerajaan Melaka bukanlah satu hal yang
aneh,

malah

berkebetulan.

Keberanian

Parameswara

telah

menafikan kewibawaan kuasa besar Majapahit.” (Muhammad Yusuff
Hashim, 1989).

Melalui petikan ini, kita dapat lihat bahawa penulis ada menerapkan unsur
sentrik tempatan dalam penulisannya dengan memerihalkan mengenai
kebolehan

dan

keupayaan

tokoh

tempatan

dalam

melaksanakan

tanggungjawabnya.

hazmanazhar© 2013

21
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Selain itu, penulisan sejarah beliau juga dapat dilihat melalui karya beliau iaitu “Hang
Tuah Wira Melayu”:
Berikut adalah petikan yang diselitkan unsur-unsur sentrik tempatan dalam
karya ini :
“Sifat juang Hang Tuah terserlah sejak kecil apabila beliau
dan rakan-rakannya berjaya menewaskan lanun di sebuah pulau. Ini
membolehkan Hang Tuah diterima Raja Bentan sebagai pahlawan,
apatah agi setelah beliau menyelamatkan Bendahara daripada
menjadi mangsa orang mengamuk. Perjuangan Hang Tuah paling
bermakna apabila beliau berjaya menghapuskan Hang Jebat yang
menderhaka, sahabat karibnya atas rasa tanggungjawab dan
kecintaan kepada tuannya dan negaranya.”
“ Keunggulan Hang Tuah sebagai seorang pahlawan yang
bijaksana telah menarik perhatian Kisna Ryan lalu memilihnya
sebagai duta Benua Keling ke China. Dan seorang pejuang Melayu,
Hang Tuah berjaya mengalahkan orang-orang Feringgi di kedua-dua
benua itu.”
(Mohd. Yusoff Hashim, 2008)

Dalam petikan ini, kita dapat lihat dengan jelas ciri-ciri sentrik tempatan yang
ditonjolkan dengan menceritakan kehebatan Hang Tuah tanpa mengkritik
ataupun menyangkal kehebatan tersebut.

hazmanazhar© 2013

22
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Hasil Karya Khoo Kay Kim


Profesor Emeritius Khoo Kay Kim merupakan seorang profesor emiritius di Jabatan
Sejarah, Universiti Malaya.



Beliau yang merupakan seorang anak didik kepada tokoh sejarawan Barat
terkemuka di Malaysia, Profesor J.G Tregonning berjaya mendapat anugerah Doktor
Falsafah melalui tesis beliau iaitu “The beginnings of political extremism in Malaya
1915-1935” pada tahun 1972.



Selain itu, beliau juga memainkan yang sangat penting dalam perpaduan nasional
dengan menjadi salah seorang tokoh penting dalam merangka Rukun Negara
Malaysia.



Antara hasil kajian dan penulisan beliau dalam bidang sejarah termasuklah:

1. The Western Malay States 1850-1873:the effects of commercial
development on Malay politics;
2. The History of South-East, South, and East Asia (1977);
3. Sabah : history and society (1981);
4. Melaka : dahulu dan sekarang (1982);
5. Darurat 1948-1960 (1984);
6. Pensejarahan Malaysia (1970);
7. A History of Johore, 1365-1941 (1992)
8. dll.



Antara contoh penulisan sejarah beliau termasuklah dalam tulisan beliau iaitu
“Negeri-negeri Melayu Pantai Barat 1850-1873: Kesan Perkembangan Dagang
terhadap Politik Melayu”. Antara isi kandungan buku tersebut termasuklah:

Petikan berikut menggambarkan wujudnya sentrik tempatan yang
dimainkan penulis dalam karyanya :
“ Sekarang, sudah diketahui bahawa setiap negeri Melayu di
semenanjung, pada dasarnya mempunyai struktur poitik asas
yangsama kecuali Negeri Sembilan.

hazmanazhar© 2013

23
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Sistem politik yang ditubuhkan di Negeri Sembilan pada akhir
abad ke-18, sebenarnya merupakan sebuah super struktur yang
dibina di atas sistem sosial yang terperinci dan berasaskan
perhubungan kekeluargaan sedia ada. Di negeri-negeri Melayu yang
lain, daerah merupakan faktor utama dalam organisasi politik.”
(Khoo Kay Kim, 1984)

Petikan ini menceritakan mengenai struktur politik yang terdapat dalam
kalangan masyarakat tempatan. Unsur ini jelas menunjukkan sentrik
tempatan yang dimainkan penulis dalam karya beliau.
Dalam bukunya “Kuala Lumpur: The Formative Years” (1996) pula, antara
petikan beliau yang menggambarkan corak penulisan sentrik tempatan
termasuklah:
“

The

Kuala

Lumpur

market

provides

insufficient

accommodation. The dry goods stalls have more than once been the
subject of discussion, but provided there is enough available space of
fresh provisions they need not be interfered with. A small extension
next year will, it is hoped, provide all necessary accommodation.”
(Khoo Kay Kim, 1996)

Petikan ini menceritakan mengenai kemudahan jual beli yang terdapat di
Kuala Lumpur sekiar akhir abad ke-19. Hal ini turut menampakkan corak
sentrik tempatan dalam penulisan pengarang.

hazmanazhar© 2013

24
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Karya Nik Anuar Nik Mahmud


Profesor Dato‟ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud merupakan seorang pensyarah kanan
di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang banyak memberikan tumpuan
dan pengkhususan dalam bidang sejarah Malaysia yang berkait dengan politik,
diplomasi serta konflik sempadan dan pemisahan.



Beliau mendapat Ijazah Kedoktoran dari University of Hull, England dan
menyumbang kepada pelbagai penulisan dan kajian dalam pensejarahan
Malaysia.



Antara kajian dan penulisan beliau termasuklah:
1. The Malay of Pattani: The Search of Security and Independence;
2. Susur Galur Kesultanan Melayu Terengganu 1708-2008;
3. Isu Limbang dalam Hubungan Britain dan Brunei 1890-1963;
4. Perlembagaan Tanah Melayu (1948) dan Orang Melayu;
5. Gagasan Melayu Raya dari Perspektif Nasionalis Melayu;
6. Kontrak Sosial - Menyelusuri Sejarah;
7. Tok Janggut: Pejuang atau Penderhaka?
8. Dll.



Berikut adalah sedikit sedutan penulisan beliau dalam Tok Janggut: Pejuang atau
Penderhaka yang menggambarkan penulisan bersentrik tempatan:
“Sesampai saja di Kampung Kelubi, mata-mata berkenaan
telah diberitahu oleh orang-orang kampung bahawa „To‟ Janggut was
at the head of some hundreds of Malays, and was advancing to attack
Pasir Puteh town‟
Lanjutan daripada peristiwa Tok Akib, Haji Mat Hassan dan
pengikut-pengikutnya telah menyerbu bandar Pasir Puteh. Sesampai
saja di bandar, pengikut-pengikut Haji Mat Hassan „called upon the
district officer and the land officer clerk by name to come out and
collect the land tax at the points of their spears…‟
(Nik Anuar Nik Mahmud, 1999)

hazmanazhar© 2013

25
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Petikan ini menggambarkan kepada kita keberanian yang ditunjukkan oleh Haji Mat
Hassan atau Tok Janggut untuk bangkit menentang British bersama pengikutpengikutnya dan bersiap sedia menerima serangan balas daripada British.



Ini menunjukkan penulisan sentrik tempatan dalam penulisan pengarang dalam
menggambarkan keberanian dan kepahlawanan Haji Mat Hassan atau Tok Janggut
sehingga digeruni dan mengancam pihak British.

hazmanazhar© 2013

26

More Related Content

What's hot

Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.
 
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Alif Akram
 
Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1
Alif Akram
 
Bab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agung
firo HAR
 
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
FaFai S.
 
KPS SEJARAH
KPS SEJARAHKPS SEJARAH
KPS SEJARAH
zerat88
 
Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram
 
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram
 
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSRMODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
irna zuzy
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Noor Hidayah Ghazali
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
noorfarahanahmohdnoo
 
Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)
Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)
Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)
naassyura
 
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAHKAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
Official : Kementerian Pelajaran Malaysia
 
Pengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulum
Noradilah Hj Nain
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
NancyKuak
 
GENRE KESUSATERAAN MELAYU
GENRE KESUSATERAAN MELAYUGENRE KESUSATERAAN MELAYU
GENRE KESUSATERAAN MELAYU
IPGM Kampus Kota Bharu
 
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
faizzuddinz
 
1.6 konsep kata
1.6 konsep kata1.6 konsep kata
1.6 konsep kata
Asri Mohad
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Xiaoling Lew
 
Konsep kendiri
Konsep kendiriKonsep kendiri
Konsep kendiri
Vince Here
 

What's hot (20)

Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
 
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6
 
Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1
 
Bab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agung
 
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
 
KPS SEJARAH
KPS SEJARAHKPS SEJARAH
KPS SEJARAH
 
Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
 
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
 
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSRMODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
 
Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)
Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)
Perbezaan KLSR, KBSR & KSSR (Pendidikan Islam Sekolah Rendah)
 
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAHKAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
 
Pengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulum
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
 
GENRE KESUSATERAAN MELAYU
GENRE KESUSATERAAN MELAYUGENRE KESUSATERAAN MELAYU
GENRE KESUSATERAAN MELAYU
 
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
 
1.6 konsep kata
1.6 konsep kata1.6 konsep kata
1.6 konsep kata
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
 
Konsep kendiri
Konsep kendiriKonsep kendiri
Konsep kendiri
 

Similar to Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik

Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram
 
PENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptxPENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptx
rnoviandani
 
Historiografi
HistoriografiHistoriografi
Historiografi
munir ikhwan
 
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxhistoriografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
MuhammadIswin3
 
Historiografi
HistoriografiHistoriografi
Historiografi
junna pratama
 
Perkembangan islam di indonesia
Perkembangan islam di indonesiaPerkembangan islam di indonesia
Perkembangan islam di indonesia
alfantishindikasari
 
Perkembangan Historiografi Indonesia
Perkembangan Historiografi IndonesiaPerkembangan Historiografi Indonesia
Perkembangan Historiografi Indonesia
aswansetiawan
 
PPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnya
PPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnyaPPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnya
PPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnya
delavivi
 
Sejarah Peminatan.pptx
Sejarah Peminatan.pptxSejarah Peminatan.pptx
Sejarah Peminatan.pptx
PutriSoniaAyu
 
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarahStrukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Oktari Aneliya
 
Pensejarahan Malaysia.docx
Pensejarahan Malaysia.docxPensejarahan Malaysia.docx
Pensejarahan Malaysia.docx
AnitaBintiAbuHasanIP
 
sejarah perkembangan ilmu sejarah
sejarah perkembangan ilmu sejarahsejarah perkembangan ilmu sejarah
sejarah perkembangan ilmu sejarah
Lu'lu Almaknuna
 
Tutorial 1
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1
firo HAR
 
Tipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk Belajar
Tipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk BelajarTipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk Belajar
Tipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk Belajar
fufu 99
 
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaPerkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
Muthii Orisinil
 
Historiografi
HistoriografiHistoriografi
Historiografi
Rusnaini Soleh
 
Makalah tentangsastra
Makalah tentangsastraMakalah tentangsastra
Makalah tentangsastra
Mustain Doang
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
tojing
 
historiografi.ppt
historiografi.ppthistoriografi.ppt
historiografi.ppt
novita524592
 
Historiografi Kolonial
Historiografi KolonialHistoriografi Kolonial
Historiografi Kolonial
Andwina Sekar
 

Similar to Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik (20)

Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
 
PENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptxPENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptx
 
Historiografi
HistoriografiHistoriografi
Historiografi
 
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxhistoriografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
 
Historiografi
HistoriografiHistoriografi
Historiografi
 
Perkembangan islam di indonesia
Perkembangan islam di indonesiaPerkembangan islam di indonesia
Perkembangan islam di indonesia
 
Perkembangan Historiografi Indonesia
Perkembangan Historiografi IndonesiaPerkembangan Historiografi Indonesia
Perkembangan Historiografi Indonesia
 
PPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnya
PPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnyaPPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnya
PPT Sejarah. macam macam kolonial dan jenis jenisnya
 
Sejarah Peminatan.pptx
Sejarah Peminatan.pptxSejarah Peminatan.pptx
Sejarah Peminatan.pptx
 
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarahStrukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
 
Pensejarahan Malaysia.docx
Pensejarahan Malaysia.docxPensejarahan Malaysia.docx
Pensejarahan Malaysia.docx
 
sejarah perkembangan ilmu sejarah
sejarah perkembangan ilmu sejarahsejarah perkembangan ilmu sejarah
sejarah perkembangan ilmu sejarah
 
Tutorial 1
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1
 
Tipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk Belajar
Tipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk BelajarTipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk Belajar
Tipe-Tipe Sejarah Lokal - Panduan Awal Untuk Belajar
 
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaPerkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
 
Historiografi
HistoriografiHistoriografi
Historiografi
 
Makalah tentangsastra
Makalah tentangsastraMakalah tentangsastra
Makalah tentangsastra
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
historiografi.ppt
historiografi.ppthistoriografi.ppt
historiografi.ppt
 
Historiografi Kolonial
Historiografi KolonialHistoriografi Kolonial
Historiografi Kolonial
 

More from firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR
 
Penyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR
 
Pengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR
 
Masalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR
 
Lampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR
 
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR
 
Sejarah lisan
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR
 
6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR
 
6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR
 
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR
 
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR
 
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR
 
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR
 
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR
 
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR
 
2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR
 
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR
 

More from firo HAR (20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
 
Penyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
 
Pengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
 
Pengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
 
Masalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
 
Nota 3
Nota 3Nota 3
Nota 3
 
Nota 2
Nota 2Nota 2
Nota 2
 
Lampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
 
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
 
Sejarah lisan
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
 
6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
 
6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
 
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
 
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
 
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
 
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
 
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
 
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
 
2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
 
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
 

Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik

 • 1. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) BAHAGIAN ENAM: PERSOALAN “SENTRIK-MALAYSIA” DAN “SENTRIK-EROPAH” DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA 6.1 KONSEP SENTRIK-MALAYSIA DAN SENTRIK-EROPAH  Sejarah Malaysia, khususnya sejak zaman kedatangan kuasa penjajah Barat ke rantau ini, kebanyakkannya ditulis dengan menggunakan pendekatan rangka kerja kolonial. Dalam istilah lain, pendekatan yang tersebut diatas juga dikenali sebagai "European Centric".  Pada umumnya, sentrik (centric) bolehlah diistilahkan sebagai satu kecenderungan atau satu pandangan atau satu pendekatan yang tertumpu kepada sesuatu perkara.  la merupakan satu unsur yang boleh muncul dalam bentuk pendekatan yang digunakan atau tema yang diutamakan di dalam penulisan sejarah.  Misalnya, ada penulisan yang boleh dikatakan sebagai bersentrik subjek (politik, ekonomi, sosial dan sebagainya) dan terdapat pula penulisan yang bersentrikkan negeri atau kaum seperti Barat sentrik, Malaysia sentrik dan sebagainya.  Sebagai contoh, apabila dikatakan sesebuah penulisan sejarah Malaysia itu bersentrik Malaysia, ia membawa maksud bahawa sejarah Malaysia yang dihasilkan itu ditulis dengan memberikan penumpuan kepada perlakuan orang Malaysia sendiri.  Pendekatan di atas adalah sama-sekali berlawanan dengan penulisan sejarah Malaysia yang ditulis berdasarkan kepada euro-centric kerana pendekatan eurocentric lebih mengutamakan seseorang tokoh atau segala kepentingan pihak Barat  Jika dilihat, konsep penulisan sejarah euro-centric banyak memaparkan mengenai sumbangan positif pihak kolonial kepada masyarakat di Tanah Melayu. Penulisan yang menggunakan falsafah dan prinsip-prinsip barat ini sering sahaja merendahkan ketepatan sejarah tradisional. hazmanazhar© 2013 1
 • 2. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Penulisan yang bersifat euro-centric ini lebih menumpukan terhadap penulisan mengenai politik dan ekonomi sesebuah negeri sementara penulisan yang bersentrik Malaysia pula lebih memusatkan pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang berkait dengan kemasyarakatan.  Sejak timbulnya kesedaran mengenai kepentingan penulisan semula sejarah Malaysia banyak kritikan di lemparkan terhadap golongan penulis yang bersifat eurocentric. Misalnya Profesor Dieter Geyl dari Universiti Utrecht berpendapat; "Bagaimana jujur tujuan seorang penulis sejarah Barat untuk mengenepikan pandangan Eropah sentrik, dia tidak akan benar-benar teriepas dari keadaan diri sendiri, dari warisan kebudayaannya."  Walaupun terdapat juga sejarawan barat yang menyeru agar bahan-bahan tempatan digunakan dalam penulisan, tapi ia menjadi perbahasan dikalangan sejarawan yang ingin menulis mengenai sejarah tempatan.  Salah seorang penulis sejarah yang menggunakan pendekatan euro-centric ialah Sir Frank Swethenham melalui karyanya yang berjudul British Malaya (1906). Judul buku tersebut sudah memberi gambaran tentang isi kandungan, idea utama atau temanya yang sudah pasti tidak lari dari menghuraikan peranan dan kejayaan pihak imperialis British di Tanah Melayu. Mereka sebenarnya cuba mendakyahkan kepada rakyat tentang kebagusan dan kehebatan sistem penjajahan.  Penulisan Sejarah moden bersentrik Malaysia lebih kepada mengambarkan tentang kesedaran di kalangan penulis bagi menonjolkan keadaan masyarakat dengan tidak lagi menjustifikasikan tentang kedudukan penjajah semata-mata.  Contohnya Ibrahim Yaakob yang telah berjaya mengangkat konsep "Melayu Raya" di dalam bukunya Melihat Tanah Air. Dengan tidak segan silu mengkritik sikap golongan elit Melayu yang tidak mahu mengikut arus perkembangan perasaan orang-orang Melayu ketika itu.  Oleh sebab itulah, maka penulisan sejarah moden Tanah Melayu mulai mengambil kira aspek-aspek luar dari kepompong istana dengan memasukkkan unsur-unsur ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat. hazmanazhar© 2013 2
 • 3. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Penulisan euro-centric adalah berdasarkan kepada sumber mengenai aktiviti-aktiviti pihak barat yang mudah diperolehi sebagai rujukan. la juga bersifat topikal iaitu menyentuh tempat atau kawasan-kawasan tertentu yang berkepentingan kepada kerajaan kolonial.  Penulisan Malaysia-centric pula menggunakan sumber tempatan dan tafsirannya dilakukan menurut kaca mata tempatan dengan menumpukan kepada perlakuan orang-orang tempatan berdasarkan fakta-fakta tempatan.  Ketika penjajahan British di Tanah Melayu, kebanyakkan hasil tulisan adalah berbentuk laporan rasmi atau penulisan yang mempunyai tujuan rasmi. Teks sejarah yang terhasil biasanya terlalu bias kepada pihak kerajaan iaitu pihak British.  Sebagai buktinya segala peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan oleh tokohtokoh tempatan pada zaman itu di gelar sebagai penderhaka atau pemberontak.  Contohnya termasuklah penentangan Tok Janggut di Kelantan yang diangggap sebagai satu bentuk pemberontakan dan penderhakaan ke atas Sultan Kelantan setelah Tok Janggut menabalkan Engku Besar Jeram sebagai Raja di Pasir Puteh.  Penulisan sejarah yang bersentrik Malaysia ditulis oleh para sejarawan tempatan dan juga beberapa sejarawan barat.  Hal ini membimbangkan pendokong penulis euro-centric yang takut segala aktiviti barat akan dilihat negatif. Misalnya, tokoh yang dulunya dianggap oleh mereka sebagai pemberontak akan dianggap sebagai seorang wira.  Hal ini kerana mereka menganggap bahawa hasil penulisan tempatan sentrik sebenarnya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme kepada rakyat.  Contohnya, Abd. Hadi Hassan yang terkenal sebagai seorang pejuang kebangsaan Melayu telah memainkan peranan dalam menyalakan perasaan cintakan bangsa dan nusa dikalangan penuntut Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Hasil tulisannya diterbitkan dan dijadikan sebagai buku teks di sekolah aliran Melayu 1950-an. hazmanazhar© 2013 3
 • 4. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Faktor-faktor Kemunculan Sentrik  Kewujudan atau kemunculan sesuatu pendekatan tidak kira samada pendekatan Barat sentrik atau Malaysia sentrik adalah didorong oleh beberapa faktor penting.  Jika ditinjau secara teliti, dapatlah dikatakan bahawa faktor sebenar yang telah menimbulkan perbahasan mengenai penulisan semula sejarah Malaysia adalah disebabkan oleh: 1. Perbezaan pendekatan yang digunakan; 2. Semangat nasionalisme terhadap negara sendiri; 3. Kesediaan bahan rujukan mengenai sejarah Malaysia.  Oleh kerana kebanyakan penulis sejarah Malaysia adalah terdiri daripada para penulis Barat, maka wajarlah jika difikirkan bahawa golongan ini adalah terpengaruh atau dipengaruhi oleh persekitaran atau pendidikan Barat dan tidak dapat lari dari mempunyai perasaan bangga terhadap peradaban mereka.  Menurut Prof. Zainal Abidin Wahid, oleh kerana mereka adalah orang Barat, mereka telah dididik dan dibesarkan oleh tradisi, budaya, nilai dan norma-norma Barat. Warisan kebudayaan inilah yang telah menghalang mereka daripada menaruh penghargaan terhadap sejarah Malaysia.  Walaupun semakin ramai penulis tempatan yang menulis mengenai sejarah Malaysia, namun kebanyakkan mereka turut dipengaruhi oleh pendekatan eurocentric kerana teknik, tema dan metodologi penulisan sejarah yang digunakan oleh mereka adalah di perolehi dari ilmu dan para ilmuan Barat.  Selain itu, kita harus mengakui bahawa penulisan sejarah Malaysia secara keseluruhan dan berterusan sebenarnya masih belum pernah wujud dalam erti kata yang sebenarnya.  Apa yang dimaksudkan di sini ialah penulisan Sejarah Malaysia adalah bersifat topikal iaitu hanya menyentuh sesuatu tempoh atau sesuatu kawasan tertentu sahaja. hazmanazhar© 2013 4
 • 5. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Perkara ini di pengaruhi juga oleh faktor kesediaan sumber rujukan. Di mana, datadata dan rekod mengenai aktiviti Barat boleh diistilahkan sebagai berlambak dan mudah di perolehi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan berbanding sumber tempatan yang terhad dan dianggap lekeh dari segi nilai sejarahnya.  Berbanding dengan sejarah tradisional yang mementingkan keharmonian dan pelajaran kepada masyarakat, penulisan sejarah moden adalah muncul akibat perkembangan rasional dan objektif menurut pemikiran seseorang sejarawan.  Sikap kritis yang wujud ini telah menyebabkan timbulnya keinginan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara atau peristiwa berdasarkan kepada apa yang sebenarnya berlaku.  Penulisan pada peringkat pra-Perang Dunia Kedua yang bersifat euro-centric muncul akibat kedatangan pihak kolonial untuk meluaskan kawasan tanah jajahan adalah bertujuan untuk melicinkan serta memudahkan segala urusan pentadbiran kolonial serta untuk mendapatkan sokongan rakyat bagi menjamin kedudukan mereka sebagai penjajah di Tanah Melayu.  Penulisan pada peringkat pasca perang dunia kedua pula telah membentuk satu perubahan besar dalam penulisan sejarah Malaysia.  Perkembangan politik dan nasionalisme pada ketika itu telah menyebabkan sejarawan di Asia Tenggara meluaskan lapangan pemikiran mereka kepada teknikteknik penulisan barat dan maju dalam penulisan sejarah berbentuk moden.  Di antara faktor yang mewujudkan penulisan sejarah berbentuk tempatan atau Asia sentrik sebenarnya ialah faktor perubahan masyarakat, ekonomi dan politik seperti yang berlaku di Malaysia khususnya selepas perang Dunia yang ke-2.  Zaman pendudukan Jepun misalnya, telah mengalakkan perkembangan politik dikalangan penduduk tanah Melayu. Selepas detik ini, timbul kesedaran nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat tempatan untuk menentang penjajah.  Sekiranya dilihat kepada penjelasan di atas, penyuaraan untuk mewujudkan penulisan yang bersifat Malaysia sentrik sebenarnya boleh dikaitkan dengan keperluan bagi membina negara bangsa berikutan kemerdekaan yang baru dicapai. hazmanazhar© 2013 5
 • 6. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Umumnya, penulisan tempatan sentrik adalah lebih berorientasikan kepada Asia, berwadahkan aktiviti masyarakat peribumi dan tempatan, melihat apakah yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang tempatan, meneliti apakah tindakan dan reaksi mereka terhadap kuasa pihak kolonial. Perkembangan Pensejarahan Bersentrik  Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, telah berlaku perkembangan-perkembangan di Tanah Melayu yang dikatakan telah berjaya menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia.  Oleh itu, muncul pelbagai hasil tulisan melalui pelbagai jenis majalah dan akhbar yang menceritakan tentang masyarakat majmuk dan juga mengenai perubahan yang berlaku di dalam sistem berperlembagaan di Tanah Melayu.  Kegiatan penulisan sejarah Malaysia ini kian diberi perhatian pada tahun 1949 iaitu setelah penubuhan Universiti Malaya di Singapura yang telah membentuk sebuah Jabatan Sejarah.  Walaubagaimanapun, kebayakkan jawatan di jabatan itu dipegang oleh para sarjana Britain. Orang pertama yang memegang jawatan ketua di jabatan ini ialah Profesor N.C. Parkinson. Di antara pensyarahnya pula terdiri daripada C.D. Cowan, Eric Stokes dan lan Macgregor.  Apa yang ingin ditekankan di sini ialah bukan mengenai penubuhan dan monopoli orang Barat dalam jabatan tersebut, tetapi apa yang ingin diberi penekanan di sini ialah mengenai polemik atau perbahasan yang muncul setelah penubuhan jabatan itu yang dikatakan sebagai satu detik penting terutamanya dalam perkembangan penulisan pensejarahan Malaysia.  Hal ini adalah berikutan pertambahan jumlah masyarakat tempatan yang telah berani melibatkan diri dalam penulisan sejarah mengenai Malaysia yang dahulunya didominasi oleh orang-orang Barat yang menulis sejarah menurut kaca mata mereka. hazmanazhar© 2013 6
 • 7. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Melalui penyeliaan Profesor Parkinson, para pelajar sejarah waktu itu digalakkan untuk mengkaji, meneliti dan seterusnya menulis pelbagai aspek sejarah mengenai Malaysia.  Mereka turut mempelajari tentang kaedah kajian serta kaedah menyusun sejarah berdasarkan kepada prinsip akademik.  Pusat kegiatan penyelidikan sejarah pada masa itu dilaksanakan di Raffles Museum. Kegiatan ini diteruskan selama beberapa tahun dan kajian ilmiah kemudiannya diwajibkan di peringkat kepujian.  Dengan ini, pensejarahan Malaysia kian diperkaya kerana para mahasiswa waktu itu telah menghasilkan penulisan mengenai sistem pentadbiran, perkembangan ekonomi. Raja-raja Melayu dan sebagainya.  Walau bagaimanapun, pada awal 1960 rancangan tersebut dikatakan telah terhenti. dan tambah malang, kebanyakkan kajian yang dikatakan berjumlah lebih kurang 150 buah kajian tidak diterbitkan sehingga kini.  Selain pengkajian dan penulisan sejarah di Universiti Malaya, minat untuk mengkaji dan menyelidik mengenai Sejarah Malaysia telah wujud di beberapa pusat pengajian tinggi Barat seperti London School of Oriental and African Studies.  Oleh itu tidak hairanlah pada tahun 1960 terdapatnya beberapa tokoh Barat yang boleh dianggap pakar tentang Sejarah Malaysia seperti C.D.Cowan, Norman Farmer dan David Bassett.  Selain tokoh yang disebut di atas, telah muncul juga beberapa sarjana terkemuka yang telah memberikan sumbangan kepada pensejarahan Malaysia. Mereka yang dimaksudkan ialah K.G Tregonning, Emily Sadka dan David Mac Intyre.  Pada 1959 telah berlaku pemisahan di antara Universiti Malaya di Kuala Lumpur dengan Universiti Malaya di Singapura. Berikutan itu sebuah jabatan sejarah baru telah ditubuhkan di Kuala Lumpur.  Jabatan ini telah diketuai oleh John Bastin yang kemudiannya diambil alih oleh Wang Gungwu. Apa yang menarik di sini ialah, terdapat sedikit kelainan di sini kerana para penuntut pra ijazah tidak lagi diwajibkan untuk menjalankan pengkajian mengenai Sejarah Malaysia. hazmanazhar© 2013 7
 • 8. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Sebaliknya, kegiatan kajian sejarah hanya digalakkan diperingkat pasca-ijazah. Di antara para sarjana yang giat mengkaji mengenai sejarah Malaysia adalah terdiri dari beberapa siswazah asing seperti J.de Vere Allan, R.K.Vasil , Margaret Clarke dan sebagainya dan siswazah tempatan seperti J. .Kathirithamby, R.R. Bonney, Goh Yoon Fong dan sebagainya.  Pendek kata, tahun 1950-an sebenarya adalah satu detik yang amat penting dalam pensejarahan Asia. Pada waktu inilah para sejarawan telah menunjukkan minat mengenai pendekatan dan pentafsiran perihal sejarah Asia.  Pada waktu itu juga, arus perkembangan semangat kebangsaan di Tanah Melayu sedang mengharungi satu tahap yang memang menarik dan penulisan sejarah bangsa kita oleh wakil-wakil penjajah mesti ditolak. Hal mi sesuai dengan pendapat profesor C.H.Philips: 96 yang menyebut; "Between the years 1956 and 1958 the School of Oriental and African Studies, University Of London, held a series of study conferences to survey and evaluate the coursce and character of historical writing on the peoples of Asia. The subject is large and to bring it down to managable parts the method of analysis be region was adopted; and South Asia , South East Asia, the Near, Middle, and Far East world in turn examined".  Pada tahun 1960-an, telah berlaku satu perbahasan yang hebat di antara dua golongan iaitu golongan yang menjadi pendokong sejarah yang bersifat Malaysian Sentrik di bawah Professor K.G. Tregonning di Singapura dengan golongan pendokong Barat Sentrik seperti Professor John Bastin di Kuala Lumpur.  Reaksi dari para pendokong pendekatan Barat Sentrik atas tuntutan penggunaan pendekatan Malaysia sentrik dalam penulisan Sejarah Malaysia menyebabkan berlaku polemik hangat untuk beberapa tahun.  Di mana, para pendokong Barat sentrik telah menafikan tentang penulisan sejarah Malaysia yang setakat ini dikatakan kurang objektif dan kurang tepat. Bagi mereka, penulisan yang bersifat Malaysia sentrik jika dihasilkan juga sudah pasti akan dicemari oleh unsur nasionalisme yang sempit. hazmanazhar© 2013 8
 • 9. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Polemik yang wujud ini telah memberi kesan yang positif kepada penulisan Sejarah Malaysia.  Golongan yang menganjurkan agar Sejarah Malaysia ditulis menurut wadah orang Malaysia, dikatakan tidak berjaya mengetengahkan kaedah yang konkrit mengenai maksud mereka. Tetapi jika ditinjau dengan teliti, sebenarnya perbahasan ini wujud atau berputar di sekeliling soal tema atau bahan-bahan mengenai sejarah Malaysia.  Walaupun perbahasan tahun 1950-an dan 1960-an wujud akibat salah faham dan kekeliruan, namun tempoh itu merupakan satu zaman peralihan yang sangat penting dalam pensejarahan Malaysia.  Walaupun penulisan Sejarah Malaysia yang menonjolkan peranan penjajah masih lagi diteruskan, tetapi para penulisnya telah mencuba sedaya mungkin agar penonjolan itu tidak keterlaluan atau digelar bias kepada Barat.  Sebenarnya penyuaraan untuk menggunakan Malaysia Sentrik dalam penulisan Sejarah Malaysia adalah berkait rapat dengan faktor tauladan yang di pamerkan oleh beberapa penulisan Sejarah Malaysia oleh penulis Barat yang dianggap tidak terlalu bias pada Barat.  Contohnya termasuklah hasil tulisan Rupert Amerson (Malaysia: A Study In Direct and Indirect Rule), J.M. Gullick (Indigenous Political Syistem Of Western Malaya) dan sebagainya yang disempumakan sebelum tahun 1960 telah menjadi tauladan atau landasan untuk mempersoalkan mengenai kesesuaian penerusan pendekatan Barat Sentrik.  Rupert Emerson adalah seorang sejarawan Barat yang cuba menulis tentang sejarah Malaysia dengan lebih objektif dan saintifik. Akibatnya selepas 1960-an penulisan Sejarah Malaysia pula mengalami perubahan.  Di tengah-tengah polemik tentang pendekatan dan pentafsiran sejarah Malaysia, telah terbit sebuah buku oleh J.M. Gullick yang bertajuk Indigenous Political Systems of Western Malaya. la merupakan hasil percantuman antara bidang Sejarah dengan bidang Antropologi Sosial kerana tulisan asalnya adalah merupakan sebuah tesis diploma dalam jurusan Antropologi Sosial. Selain itu kajian ini juga adalah ditulis berdasarkan kepada rekod-rekod sejarah. hazmanazhar© 2013 9
 • 10. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Dari segi pensejarahan Malaysia pula, hasil penulisan ini merupakan satu kejayaan yang sungguh menarik. Walaupun beliau bukan seorang sejarawan tempatan, namun hasil penulisannya jika ditinjau tidak terlalu bersifat Barat Sentrik.  Sebelumnya boleh dikatakan bahawa tiada ahli sejarah yang menghasilkan sebuah karya mengenai institusi-institusi yang wujud dalam masyarakat secara serius. J.M Gullick, pula secara jelas memaparkan bahawa soal centricism bukanlah mempakan perkara asas dalam penulisan sejarah.  Walau bagaimanapun buku Gullick ini, pada tahun 1950-an tidak memberikan pengaruh yang begitu berkesan kepada para penuntut sejarah di Universiti Malaya di Singapura.  Namun terdapat juga penulis Barat seperti J.C. Bottoms yang mengatakan bahawa; "sejarah bagi orang Melayu bukan satu ilmu atau seni. Apa yang paling digemari ialah lagenda, fantasi dan omong kosong...".  Pendapat ini temyatalah tidak diterima oleh para sarjana Indonesia dan Malaysia yang menegaskan bahawa karya itu dapat digunakan sebagai bahan sejarah secara kritis. Namun kita boleh memperkatakan bahawa beliau bukanlah seorang Melayu dan oleh sebab itu, agak sukar baginya untuk memahami kebudayaan Melayu.  Persoalannya kini ialah, mengapakah permintaan dan tuntutan seperti ini di tampilkan seolah-olah segala hasil penulisan sejarah mengenai Tanah Melayu sebelumnya iaitu di sepanjang zaman kolonial yang memperkenalkan penulisan yang di hasilkan oleh sejarawan dan pegawai tadbir seperti Frank Swettenham, K.G. Tregonning, L.A. Mills dan sebagainya tidak berjaya mewujudkan satu penghasilan sejarah yang objektif?  Jawapan bukanlah begitu, kerana pada hakikatnya, penulisan mereka juga penting sebagai memperkayakan sumber rujukan bagi pensejarahan Malaysia.  Namun, tohmahan yang dilemparkan terhadap sejarah Melayu yang dikatakan bukan untuk mencari realiti dan satu usaha untuk mencipta satu bentuk kekudusan dikalangan kerabat dan Raja-raja Melaka dengan menggunakan unsur mitos dan ajaib adalah amat keterlaluan. hazmanazhar© 2013 10
 • 11. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Memanglah benar bahawa pengarang Sejarah Melayu menyatakan " maka fakir karanglah hikayat ini ....supaya akan menyukakan Duli Hadhrat Baginda". Tetapi ini tidak bermakna pengarang tidak cuba untuk mencari kebenaran.  Hal ini kerana terdapat beberapa peristiwa yang tercatat di dalamnya terbukti kesahihannya apabila dibandingkan dengan sumber-sumber luar negeri seperti tulisan Siam, China dan Portugis. Selain itu, contoh-contoh yang diberi turut memaparkan tentang kelemahan Sultan dan kerabat DiRaja.  Buku Sejarah Melayu sebenarnya adalah satu sumber sejarah yang amat penting sebagai bahan rujukan terutamanya dalam mengkaji sejarah Kesultanan Melayu Melaka.  Selama ini boleh dikatakan bahawa tidak ada satu pun sumber sejarah yang lain yang dikatakan boleh memberi maklumat yang sebegitu banyak mengenai Melaka dalam bahasa Melayu. Tome Pires melalui bukunya Suma Oriental juga turut menyatakan tentang kepentingan buku Sejarah Melayu.  Pentadbir British yang menulis tentang sejarah Malaysia seperti R.J Wilkinson pula telah menunjukkan sikap yang begitu subjektif, sinis dan dikongkong oleh nilai budayanya dalam menulis dan menafsir beberapa sejarah tempatan.  Oleh kerana dia seorang pentadbir yang mewakili pentadbiran, politik dan kepentingan barat, dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menghasilkan satu karya yang ilmiah.  Apa yang nyata ialah beliau sendiri telah memutar belitkan kenyataan atau laporan yang didapati tentang empayar Melaka. Sebenarnya para orientalis jahil dalam menjalankan penyelidikan tentang latar sosial budaya masyarakat Melayu , tentang pemikiran dan norma-norma sosial yang berhubung dengan alam sekelilingnya.  Persoalannya ialah, mengapa penulis-penulis Barat itu menulis tentang Malaysia mengikut 'lenggang' Barat dan tidak lenggang Malaysia.  Tetapi jika kita perhatikan, kebanyakan daripada mereka sememangnya tidak boleh bertutur dan membaca dalam bahasa Melayu, malah kebanyakkannya bukan penyelidik sejarah tetapi terdiri dari para pegawai atau pentadbir dan sebagainya. hazmanazhar© 2013 11
 • 12. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Oleh itu, kita seharusnya melihat sejarah Melayu dari konteks fahaman masyarakat Melayu sendiri kerana hanya kita sahaja yang memahami selok-belok adat dan kebudayaan Melayu.  Hakikatnya, sehingga kini pun kebanyakkan ahli sejarah masih lagi menumpukan perhatian mereka kepada beberapa peristiwa tertentu sahaja dalam sejarah Malaysia. Misalnya, mengenai Francis Light dengan Pulau Pinang, Stamford Reffles dengan Singapura, Hubungan British dengan Belanda atau Siam dan sebagainya.  Oleh itu, seharusnya sejarah Malaysia ditilik dan dikaji semula dimana peristiwaperistiwa yang sama akan dikaji semula dengan lebih mendalam dengan tidak mengabaikan tentang sikap masyarakat tempatan terhadap orang Barat.  Percubaan-percubaan untuk menghasilkan sejarah Malaysia berbentuk baharu tidak akan berjaya hanya setakat kita melihat kepada peristiwa-peristiwa lama dari beberapa sudut baru.  Tambahan pula, jarang kedapatan tajuk-tajuk baru dalam kajian dan hasil penulisan. Ini bermaksud bahawa lompang-lompang dalam pensejarahan Malaysia tetap tidak terisi.  Misalnya, penulis buku-buku teks Sejarah Malaysia tidak memberikan perhatian wajar kepada sejarah negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan atau Terengganu kecuali untuk menghuraikan hubungan British-Belanda atau Siam.  Selain itu, perkembangan sistem birokrasi di Johor juga seakan tidak disedari atau di ambil peduli. Seharusnya perkara sebegini tidak sepatutnya terjadi. Tregonning sendiri melalui karyanya 'Malayan History' telah menyatakan pendapatnya mengenai penulisan sejarah Malaysia iaitu; "....The study of Malayan history is under going a swift change. For many years it has been regarded in Europe centric fashion. It has been written either as the history of the European in Malaya, or it has been looked at from outside : or both. Norn it has become generally accepted that the Malayan Comminity itself must be the centre of studies." hazmanazhar© 2013 12
 • 13. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Sesungguhnya perkembangan penulisan sejarah Malaysia pada masa kini adalah agak memuaskan. Sungguhpun penulisan dalam bentuk buku masih boleh di pertingkatkan jumlahnya tetapi bilangan makalah agak menggalakkan.  Selain itu, peranan Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka sejak awal lagi telah berjaya menerbitkan tujuh buah buku yang diasaskan kepada latihan ilmiah iaitu satu latihan ilmiah di terbitkan oleh pihak universiti dan satu lagi diterbitkan oleh pelajar sendiri.  Apa yang penting dan ingin ditekankan di sini ialah, latihan ilmiah yang tidak diterbitkan ini telah menjadi sumber rujukan kepada tenaga pengajar dan pelajar tahun iv di Jabatan Sejarah.  Projek ini telah dapat mengisi ruang kekosongan yang begitu besar dari segi sumber rujukan dan penerbitan penulisan dalam bahasa Melayu. Zainal Abidin bin Abdul Wahid (Malaysia : Warisan dan Perkembangan) dalam memperihalkan tentang sumber rujukan menyatakan; "....Bilangan buku sejarah Malaysia untuk orang awam, para pelajar dan pelancong adalah terhad.Yang ada hanyalah yang diulang-cetak dari naskhah yang diterbitkan bertahun-tahun lalu. Oleh itu, isi kandungan, tahap perkembangan dan tafsiran tidak banyak berubah daripada penulisan sejarawan British.” hazmanazhar© 2013 13
 • 14. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Era Selepas Merdeka Penulisan yang Berorientasikan Malaysia 1. ZAMAN TAWARIKH  Pada awal abad ke-20, bidang sejarah muncul sebagai salah satu daripada bidang ilmu dan zaman tersebut turut dikenali sebagai “Zaman Tawarikh”.  Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, "tawarikh" menjadi terminologi untuk sejarah. Hal ini bagi menunjukkan tawarikh sebagai satu bidang ilmu, selain memisahkan sejarah daripada kesusasteraan (hikayat & syair).  Untuk itu, pada tahun 1918, sejarah (istilah "tawarikh") diperkenalkan sebagai satu mata pelajaran di Maktab Perguruan Melayu Melaka.  Sejarah ditulis dalam bentuk prosa tetapi skop/bidang kajian masih tertumpu kepada institusi perajaan dan riwayat hidup raja dan pembesar (1920-an).  Contohnya, muncul penulis-penulis seperti: i. Muhammad Hassan bin Dato Kerani Muhammad Arshad yang menulis Al Tarikh Salasilah Negeri Kedah (1928); ii. Wan Abdul Karim bin Abdul Hamid yang menulis Tawarikh Raja-raja dan Adat Istiadat Zaman Purbakala Negeri Perak Darul Ridzuan (1934); iii. Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail yang menulis Ringkasan Cetera Kelantan (1934); iv. Muhammad bin Haji Alias yang menulis Tawarih Dato Bentara Luar (1928).  Pada zaman ini juga munculnya pelbagai rencana mengenai sejarah dalam majalah dan akhbar. Ini menunjukkan minat masyarakat terpelajar tentang sejarah.  Sejarah "kebangsaan" pertama ditulis oleh Abdul Hadi Hj. Hasan yang berjudul Sejarah Alam Melayu (1920-an), yang mengandungi tiga jilid yang berbeza.  Walaupun minat dalam bidang sejarah (tawarikh) meningkat ketika ini tetapi tidak begitu berkembang menuju keilmiahan sejarah sebagai matapelajaran. Skopnya hazmanazhar© 2013 14
 • 15. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) masih kekal kepada hal-hal perajaan, kerajaan dan tokoh-tokoh (masih ikut penulisan tradisional. 2. ZAMAN NASIONALISME  Seterusnya, kesan Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun di Asia Tenggara dan Tanah Melayumenyemarakkan proses perjuangan untuk merdeka.  Pada zaman ini sejarah dan pahlawan-pahlawan zaman penjajahan British digunakan sebagai penggerak dan peransang semangat masyarakat menentang pentadbiran British.  Contohnya muncul penulis sejarah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob - Sedjarah dan Perjuangan Melayu (1948), Yahya Abdullah - Peperangan Tok Janggut atau Balasan Derhaka (1955), Abdul Talib Haji Ahmad - Sejarah Dato Bahaman Orang Kaya Semantan (1961) dan Mustafa Tam - Tawarikh Salasilah Kedah (1962).  Secara umumnya, walaupun penulis masih memfokuskan kajiannya kepada sejarah tempatan (kenegerian), dan golongan atasan - raja dan orang besar, kaedah menulis sejarah adalah untuk menimbulkan perasaan cinta tanahair, bangga terhadap zaman kegemilangan Melayu.  Para penulis sejarah tempatan telah memulakan dimensi baharu dalam penulisan sejarah yang bercorak patriotisme termasulah: i. Ibrahim Yaakob yang menulis Sekitar Malaya Merdeka (1957); ii. Zainal Abidin Daud yang menulis Sejarah Malaya Merdeka (1957). Bentuk ini dikekalkan oleh sejarawan tahun 1960-an dan 1970an (penulisan yang mementingkan skop sejarah politik & biografi politik). iii. Anwar Abdullah yang menulis Dato Onn (1971); iv. Mohd. Yunus Hamidi yang menulis Sejarah Pergerakan Politik Semananjung (tema sejarah bersifat kebangsaan) hazmanazhar© 2013 15
 • 16. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Zaman "Sejarah Kebangsaan" bagi sejarawan tempatan bermula lebih kurang pada 1957 iaitu setelah kemerdekaan, apabila sejarah kebangsaan ditekankan dalam kurikulum sekolah.  Pada zaman ini muncul perdebatan tentang bagaimana sejarah Melayu/Malaya patut ditulis. Tema perdebatan ialah sejarah Asia Tenggara (termasuk Tanah Melayu) mestilah ditulis dari sudut pandangan dan perkembangan Asia Tenggara [Asiacentric]  Selain itu, muncul desakan penulisan semula sejarah Malaysia dengan "Malaysian centric".  Selain itu juga, para sejarawan tempatan mendesak agar pejuang-pejuang pada zaman penjajahan British diangkat sebagai seorang pahlawan dan bukannya penderhaka atau penentang. Hal ini akan meletakkan mereka sebagai tokoh sejarah yang sama seperti para pembesar dan raja-raja Melayu.  Seterusnya, muncul juga desakan agar sejarah patut ditulis mengikut disiplin ilmu sejarah dan bersifat ilmiah.  Kesedaran tentang „sejarah sebagai ilmu pengetahuan‟ manusia di Malaysia lahir pada akhir tahun 1960an. [Keperluan sokongan ilmiah dari bidang sains sosial terutama antropologi, sosiologi, filologi - pengaruh perubahan ilmu sejarah yang berkembang di Amerika Syarikat].  Peristiwa 13 Mei 1969 menimbulkan keperluan penyatuan kebangsaan (integrasi nasional) untuk menentukan keharmonian dan kedamaian masyarakat. Ertinya keperluan untuk versi sejarah Malaysia yang berdaya menanamkan kefahaman ras di antara ras-ras di Malaysia.  Hal ini juga bermakna, wujudnya desakan agar sejarah dijadikan sebagai satu medium untuk menyatukan bangsa-bangsa di Malaysia.  Oleh itu tema-tema yang menonjol dalam tulisan sejarah akademik ialah sejarah masyarakat berbilang kaum, sejarah tempatan, sejarah pendidikan, riwayat orang besar-besar, sejarah politik dan banyak lagi. Tujuannya untuk meningkatkan kefahaman rakyat terhadap dirinya dan ras-ras yang ada di Malaysia, dan mencari tema yang sesuai kepada sejarah kebangsaan. hazmanazhar© 2013 16
 • 17. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Dapat dikatakan penulisan sejarah sejak merdeka dan terutama setelah 1969 menonjolkan sifat "autonomous" jika dibandingkan dengan karya sarjana (pegawai penjajahan sejak abad ke 19 - huraian peranan positif pentadbirannya dan justifikasi keperluan "peradaban" kuasa penjajah seperti tulisan Winstedt, Wilkinson, Swettenham, Low, dll.)  Walaubagaimanapun kebanyakan karya yang ditulis pada zaman 1970-an dan kemudian diterajui oleh sarjana luar (bukan Melayu). Justeru itu, fokus kajiannya masih mengenai zaman penjajahan Barat.  Contohnya termasuklah C.M. Turnbull, The SS 1826-67: Indian Presidency to Crown Colony (1972), E. Thio, British Policy in the Malay Peninsula 1880-1910 (1969).  Sejak tahun 1970an, muncul karya-karya bermutu akademik (oleh sarjana luar dan tempatan) mengenai sejarah Tanah Melayu yang membincang tentang tema selain daripada "conventional/national history" seperti aspek sosial, ekonomi, masyarakat bawahan, falsafah/ideologi, budaya.  Contoh pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia termasuklah: i. A.C. Milner, Kerajaan: Malay Politic on the eve of colonial rule (1982), ii. Shahril Talib, After Its Own Image: The Trengganu Experience 18811941 (1984), iii. Shahrom Ahmat, Kedah: Traditional and Change in A Malay State - A study of the economic and political development (1984), iv. Carl A. Trocki, Prince of Pirates: the Temenggong and the Development of Johor and Singapore 1784-1885, v. R. Bonney, Kedah 1771-1821: The Search for Security and Independence (1974), vi. Khoo Kay Kim, The Western Malay States 1850-1875: the effects of commercial development on Malay Politics (1972)., vii. Lim Teck Ghee, Peasants and Their Agricultural Economy in Colonial Day 1874-1941 (1977). hazmanazhar© 2013 17
 • 18. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Era awal pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia ternyata dipelopori oleh penulisan yang menggunakan bahasa Inggeris sehinggalah munculnya penulis sejarah ilmiah dalam bahasa Melayu seperti Nik Safiah Karim, Muhammad Yusoff Hashim dll.  Perbezaan antara sarjana akademik yang berpengaruh ke atas perkembangan pensejarahan Malaysia ialah falsafah sejarahnya (kaedah dan pendekatan serta skop).  Secara kasar, sarjana yang dipelajari di institusi luar negeri berkecenderungan kepada konsep moden Barat. Manakala sarjana yang dilatih dalam negeri masih melihat pentingnya "conventional history" - ianya detail tetapi masih berfokus kepada sejarah politik. hazmanazhar© 2013 18
 • 19. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Hasil Karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas  Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1931-sekarang) merupakan seorang tokoh pemikir dan sejarawan tempatan yang ulung di Malaysia.  Sepanjang karier akademiknya, beliau pernah mengetuai Bahagian Kesusasteraan di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya dan Dekan Fakulti Kesenian Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum mengasas dan menjadi pengarah Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Tamadun (INSTAC).  Beliau juga merupakan seorang pengkaji sejarah tempatan yang banyak melakukan kajian dan penulisan dalam bidang sejarah. Antaranya termasuklah: 1. Menyiapkan tesis untuk Ijazah Sarjana (masters) beliau yang bertajuk “Raniri and Wujudiyyah of 17th Century Acheh” (1962); 2. Menyiapkan tesis untuk Ijazah Kedoktoran (Phd) beliau yang bertajuk “The Mysticism of Hamzah Fansuri” (1970); 3. Menulis tentang Batu Bersurat Terengganu dalam “The Correct Date of the Terengganu Inscription” (1970); 4. The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the `Aqa‟id of al-Nasafi (1988); 5. dll.  Contoh penulisan sejarah beliau dapat dilihat dalam “The Correct Date of the Terengganu Inscription” (1970): Di dalam penulisan ini, pengarang telah menunjukkan penulisan yang bercirikan sentrik tempatan. Beliau telah mengenengahkan tarikh baru yang menunjukkan bahawa kedatangan Islam ke Semenanjung Tanah Melayu adalah lebih awal daripada abad ke-15. Di sini, beliau telah menyanggah pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana Barat yang diketuai oleh R. O. Winstedt yang sebelum ini menyatakan bahawa negeri pertama di Semenanjung Tanah Melayu yang hazmanazhar© 2013 19
 • 20. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) menerima agama Islam ialah Melaka apabila rajanya yang pertama, Parameswara telah memeluk Islam pada tahun 1414. Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas telah menggunakan fakta yang terdapat pada batu bersurat Trengganu sebagai 702‟H bersamaan 1303‟M. Malahan, beliau telah berhujah bahawa tarikh ini juga bukan merupakan tarikh yang paling awal kerana tempoh di mana tarikh sebenar kemasukan Islam ke Terengganu dan tarikh yang tercatat di dalam batu bersurat itu telah menunjukkan bahawa proses pengislaman di situ telah memakan masa yang lama. Ini adalah berpandukan kepada andaian bahawa ciri-ciri tulisan Arab yang telah diadunkan dengan bahasa Melayu seperti yang terdapat di dalam batu bersurat tersebut menunjukkan proses pembelajaran penulisan Arab yang lama. Hasil Karya Muhammad Yusoff Hashim  Muhammad Yusoff Hashim merupakan seorang profesor di Jabatan Sejarah Universiti Malaya yang banyak menghasil dan menerbitkan hasil kajian sejarah yang bercorak tempatan.  Antara penulisan sejarah yang pernah dihasilkan beliau termasuklah: 1. Kesultanan Melayu Melaka (1989); 2. Persejarahan Melayu Nusantara (1988); 3. Riwayat Trengganu Dar‟ul Iman (1982); 4. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear) (1978); 5. Syair Sultan Maulana (1980); 6. Tradisi Pensejarahan Pahang Darul Makmur (1992); 7. Tun Perak dalam Dinamisme Ketamadunan Bangsa (1996); 8. dll. hazmanazhar© 2013 20
 • 21. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Contoh penulisan sejarah beliau dapat dilihat dalam “Kesultanan Melayu Melaka”: Dalam karya ini, penulis dengan jelasnya telah memaparkan stail penulisan sentrik tempatan terhadap para pembaca. Hal ini boleh dilihat pada petikan : “ Oleh sebab masyarakat Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 mempunyai masyarakat yang hidup tersusun dan berperaturan, maka wujudlah bidang pentadbiran dan politik bersistem yang menjadi fakta dan prinsip terhadap peraturan-peraturan….Dengan adanya sistem bagi keduadua bidang itu jugalah, Melaka berjaya wujud dan mengekalkan identitinya sebagai sebuah organisasi masyarakat daripada ia mula terbina…” (Muhammad Yusoff Hashim,1989). Petikan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat unsur-unsur sentrik tempatan dalam penulisan ini di mana kita dapat lihat bahawa pengarang telah menceritakan mengenai sistem kehidupan masyarakat tempatan ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, petikan ini turut memperlihatkan unsur sentrik tempatan dalam penulisan beliau : “ Kebolehan dan keistimewaan kepimpinan Parameswara dalam konteks penubuhan kerajaan Melaka bukanlah satu hal yang aneh, malah berkebetulan. Keberanian Parameswara telah menafikan kewibawaan kuasa besar Majapahit.” (Muhammad Yusuff Hashim, 1989). Melalui petikan ini, kita dapat lihat bahawa penulis ada menerapkan unsur sentrik tempatan dalam penulisannya dengan memerihalkan mengenai kebolehan dan keupayaan tokoh tempatan dalam melaksanakan tanggungjawabnya. hazmanazhar© 2013 21
 • 22. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Selain itu, penulisan sejarah beliau juga dapat dilihat melalui karya beliau iaitu “Hang Tuah Wira Melayu”: Berikut adalah petikan yang diselitkan unsur-unsur sentrik tempatan dalam karya ini : “Sifat juang Hang Tuah terserlah sejak kecil apabila beliau dan rakan-rakannya berjaya menewaskan lanun di sebuah pulau. Ini membolehkan Hang Tuah diterima Raja Bentan sebagai pahlawan, apatah agi setelah beliau menyelamatkan Bendahara daripada menjadi mangsa orang mengamuk. Perjuangan Hang Tuah paling bermakna apabila beliau berjaya menghapuskan Hang Jebat yang menderhaka, sahabat karibnya atas rasa tanggungjawab dan kecintaan kepada tuannya dan negaranya.” “ Keunggulan Hang Tuah sebagai seorang pahlawan yang bijaksana telah menarik perhatian Kisna Ryan lalu memilihnya sebagai duta Benua Keling ke China. Dan seorang pejuang Melayu, Hang Tuah berjaya mengalahkan orang-orang Feringgi di kedua-dua benua itu.” (Mohd. Yusoff Hashim, 2008) Dalam petikan ini, kita dapat lihat dengan jelas ciri-ciri sentrik tempatan yang ditonjolkan dengan menceritakan kehebatan Hang Tuah tanpa mengkritik ataupun menyangkal kehebatan tersebut. hazmanazhar© 2013 22
 • 23. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Hasil Karya Khoo Kay Kim  Profesor Emeritius Khoo Kay Kim merupakan seorang profesor emiritius di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya.  Beliau yang merupakan seorang anak didik kepada tokoh sejarawan Barat terkemuka di Malaysia, Profesor J.G Tregonning berjaya mendapat anugerah Doktor Falsafah melalui tesis beliau iaitu “The beginnings of political extremism in Malaya 1915-1935” pada tahun 1972.  Selain itu, beliau juga memainkan yang sangat penting dalam perpaduan nasional dengan menjadi salah seorang tokoh penting dalam merangka Rukun Negara Malaysia.  Antara hasil kajian dan penulisan beliau dalam bidang sejarah termasuklah: 1. The Western Malay States 1850-1873:the effects of commercial development on Malay politics; 2. The History of South-East, South, and East Asia (1977); 3. Sabah : history and society (1981); 4. Melaka : dahulu dan sekarang (1982); 5. Darurat 1948-1960 (1984); 6. Pensejarahan Malaysia (1970); 7. A History of Johore, 1365-1941 (1992) 8. dll.  Antara contoh penulisan sejarah beliau termasuklah dalam tulisan beliau iaitu “Negeri-negeri Melayu Pantai Barat 1850-1873: Kesan Perkembangan Dagang terhadap Politik Melayu”. Antara isi kandungan buku tersebut termasuklah: Petikan berikut menggambarkan wujudnya sentrik tempatan yang dimainkan penulis dalam karyanya : “ Sekarang, sudah diketahui bahawa setiap negeri Melayu di semenanjung, pada dasarnya mempunyai struktur poitik asas yangsama kecuali Negeri Sembilan. hazmanazhar© 2013 23
 • 24. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Sistem politik yang ditubuhkan di Negeri Sembilan pada akhir abad ke-18, sebenarnya merupakan sebuah super struktur yang dibina di atas sistem sosial yang terperinci dan berasaskan perhubungan kekeluargaan sedia ada. Di negeri-negeri Melayu yang lain, daerah merupakan faktor utama dalam organisasi politik.” (Khoo Kay Kim, 1984) Petikan ini menceritakan mengenai struktur politik yang terdapat dalam kalangan masyarakat tempatan. Unsur ini jelas menunjukkan sentrik tempatan yang dimainkan penulis dalam karya beliau. Dalam bukunya “Kuala Lumpur: The Formative Years” (1996) pula, antara petikan beliau yang menggambarkan corak penulisan sentrik tempatan termasuklah: “ The Kuala Lumpur market provides insufficient accommodation. The dry goods stalls have more than once been the subject of discussion, but provided there is enough available space of fresh provisions they need not be interfered with. A small extension next year will, it is hoped, provide all necessary accommodation.” (Khoo Kay Kim, 1996) Petikan ini menceritakan mengenai kemudahan jual beli yang terdapat di Kuala Lumpur sekiar akhir abad ke-19. Hal ini turut menampakkan corak sentrik tempatan dalam penulisan pengarang. hazmanazhar© 2013 24
 • 25. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Karya Nik Anuar Nik Mahmud  Profesor Dato‟ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud merupakan seorang pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang banyak memberikan tumpuan dan pengkhususan dalam bidang sejarah Malaysia yang berkait dengan politik, diplomasi serta konflik sempadan dan pemisahan.  Beliau mendapat Ijazah Kedoktoran dari University of Hull, England dan menyumbang kepada pelbagai penulisan dan kajian dalam pensejarahan Malaysia.  Antara kajian dan penulisan beliau termasuklah: 1. The Malay of Pattani: The Search of Security and Independence; 2. Susur Galur Kesultanan Melayu Terengganu 1708-2008; 3. Isu Limbang dalam Hubungan Britain dan Brunei 1890-1963; 4. Perlembagaan Tanah Melayu (1948) dan Orang Melayu; 5. Gagasan Melayu Raya dari Perspektif Nasionalis Melayu; 6. Kontrak Sosial - Menyelusuri Sejarah; 7. Tok Janggut: Pejuang atau Penderhaka? 8. Dll.  Berikut adalah sedikit sedutan penulisan beliau dalam Tok Janggut: Pejuang atau Penderhaka yang menggambarkan penulisan bersentrik tempatan: “Sesampai saja di Kampung Kelubi, mata-mata berkenaan telah diberitahu oleh orang-orang kampung bahawa „To‟ Janggut was at the head of some hundreds of Malays, and was advancing to attack Pasir Puteh town‟ Lanjutan daripada peristiwa Tok Akib, Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya telah menyerbu bandar Pasir Puteh. Sesampai saja di bandar, pengikut-pengikut Haji Mat Hassan „called upon the district officer and the land officer clerk by name to come out and collect the land tax at the points of their spears…‟ (Nik Anuar Nik Mahmud, 1999) hazmanazhar© 2013 25
 • 26. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Petikan ini menggambarkan kepada kita keberanian yang ditunjukkan oleh Haji Mat Hassan atau Tok Janggut untuk bangkit menentang British bersama pengikutpengikutnya dan bersiap sedia menerima serangan balas daripada British.  Ini menunjukkan penulisan sentrik tempatan dalam penulisan pengarang dalam menggambarkan keberanian dan kepahlawanan Haji Mat Hassan atau Tok Janggut sehingga digeruni dan mengancam pihak British. hazmanazhar© 2013 26