SlideShare a Scribd company logo
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa parabulang Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay mahusay na makapagbabahagi ng kanilang natutuhan sa parabulang napag-aralan.
C. Mga Kasanayan sa Pagtuturo Napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabula ay maaaring maganap sa tunay na buhay at sa kasalukuyan. (F9PB-IIIa-50)
Pagkatapos ng 60 minutong talakayan, 75% ng mga mag-aaral ay inaasahang matatamo ang 85% na antas ng tagumpay sa mga sumusunod na
kasanayan:
a. Natutukoy ang mga kaisipang nakapaloob sa paksa.
b. Nabibigyang kahulugan ang matatalinhagang pahayag sa parabula.
c. Naipapahayag ang sariling saloobin ng mga mag-aaral patungkol sa kwento.
d. Naibabahagi nang may kagalingan ang mga gawaing may kaugnayan sa paksa.
D. GAD Integration/
Values Integration/
Comprehensive Sexuality
Education Integration
Pagpapakita ng pagkakapantay-pantay.
II. NILALAMAN PARABULA: ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN (Mateo 20: 1-16 sa Bagong Tipan)
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Panitikang Asyano (Modyul ng Mag-aaral sa FILIPINO 9)
1.Mga Pahina sa Gabay ng Guro pahina 94
2.Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral
pahina 193-194
B. Iba pang Kagamitang Panturo •Mga Larawan •Pulang Bandila •Kahon ng mga Gawain
•Powerpoint/TV •Lobo •Buslo ng mga Salita
•Laptop •Gulong ng Kapalaran •Big Book
•Tsart •Emotikon •Kahon ng Kagalakan
IV. PAMAMARAAN
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
A. Balik aral / Pagsisimula ng
bagong aralin
ELICIT
A.Panimulang Gawain
Pagsasaayos ng silid
Bago tayo mag-umpisa ay pakiayos muna ang
inyong mga upuan at pulutin ang mga makikitang
kalat.
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Maayos na ba?
Bating Panimula
Isang mapagpalang araw, klase!
Panalangin
Manatiling nakatayo. At Rinalyn maaari mo bang
pangunahan ang isang panalangin.
Maraming salamat. Maaari na kayong umupo.
Pagtatala ng Liban sa Klase
Bb. Kalihim, sino ang lumiban ngayong araw?
Mahusay! Dahil diyan ay bigyan ninyo ang inyong
mga sarili ng “Ako’y Handa Clap”. Sabay-sabay!
123, 123, Ako’y handa!
Pagbibigay ng Alituntunin
Nagpapatunay lamang ito na kayo’y handing matuto
sa araw na ito. Ngunit huwag ninyong kakalimutan
ang mga alituntunin natin sa klase.
Una, kapag may nagsasalita ay marapat lamang na?
Ikalawa, kapag may gustong sumagot, may
katanungan o kailangan ay magtataas lamang ng?
At ikatlo, kapag nakita ninyong nakataas ang pulang
bandila ay ibig sabihin lamang na kayo na ay?
Naunawaan ba klase?
Mahusay!
Opo, Sir!
“Isang mapagpalang araw rin po, guro!”
Rinalyn: “Ama, maraming salamat po sa panibagong
araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sana po ay
gabayan ninyo kami sa araw na ito. Tumatak po sana
sa aming mga isipan ang bagong araling aming pag-
aaralan. Bigyan ninyo po kami ng lakas ng
pangangatawan at talas ng isipan upang
mapagtagumpayan po ang araw na ito. Ito po ang
dalangin sa ngalan ni Hesus. Amen.”
“Wala po, Sir.”
123, 123, Ako’y handa!
Makinig.
Kamay.
Maingay.
“Opo, Sir.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Balik-aral
Ngayon naman ay natatandaan ninyo pa ba ang
pinag-aralan natin noong nakaraang talakayan?
Magaling! Ito ay ang parabula o talinghaga.
Sino naman ngayon ang makapagbibigay ng
kahulugan ng parabula o talinghaga?
Tumpak! Tandaan ninyo klase na ang parabula o
talinghaga ay ito ay isang akdang pampanitikan na
kung saan ay hango o mula sa Bibliya at kapupulutan
ng aral.
Ngayon naman ay sino ang makapagbibigay kung
bakit natin ito kailangang pag-aralan?
Mahusay! Tama ang inyong mga kasagutan
sapagkat dito natin malalaman ang mga
mahahalagang aral sa buhay ni Hesus at mga salita
ng Diyos.
Malinaw na ba ang tungkol sa parabula klase?
“Yes po, Sir. Ito po ay patungkol sa parabula.”
“Ang parabula po o talinghaga ay mga kwentong
hango po sa Bibliya.”
“Sir, ito po kasi ay naglalaman ng buhay ni Hesus.”
“Ito po ay mula sa Bibliya.”
“May mga aral na mapupulot po rito.”
“Opo, Sir.”
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
ENGAGE
Pagganyak
Ngayon naman, sa pagbukas natin ng bagong
talakayan ay magkakaroon muna tayo ng simpleng
laro na tatawagin nating “Ako’y Iyong Putukin at
Kaalaman Ko’y Iyong Buuin”.
Dito ay magkakaroon tayo ng dalawang pangkat at
bawat pangkat ay binubuo ng dalawang miyembro.
At upang tukuyin kung sino ang mga kalahok ay
gagamit tayo ng “Gulong ng Kapalaran”.
Ang ako’y iyong putukin at kaalaman ko’y iyong
buuin ay isang aktibidad na kung saan ay mag-
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
uunahan ang bawat pangkat sa pagputok ng mga
lobo at pagbuo ng mga kaalaman o larawan na nasa
loob ng lobo. At mayroon lamang kayong dalawang
minuto. Ang magkaparehang unang makakabuo ng
mga larawan ang siyang magwawagi.
Naunawaan ba ang panuto?
Dahil malinaw na sa inyo ang panuto ay atin ng
tukuyin kung sino-sino ang mg kalahok. (Papaikutin
ang Gulong ng Kapalaran)
Para sa unang pangkat ay binubuo nina Jun at Xyla.
(Muling papaikutin ang Gulong ng kapalaran)
Para naman sa ikalawang pangkat ay binubuo nina
Jesusa at Raymart.
Malinaw na ba ang inyong gagawin?
Tandaan ninyo na mag-uunahan kayo sa pagbuo ng
mga kaalaman o larawan sa loob ng lobo. At may
makikita kayong pandikit diyan na siyang gagamitin
ninyo sa pagbuo.
Batid kong handa na nga kayo. Kung gayo’y ang
“Ako’y Iyong Putukin at Kaalaman Ko’y Iyong Buuin”
ay mag-uumpisa na!
“Opo, Sir.”
“Yes po, Sir.”
Unang magkapareha:
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Times Up!
Kitang-kita natin na ang unang nakabuo ng mga
larawan ay ang unang pangkat.
Jun at Xyla, ano-ano ang mga nabuo ninyong
larawan?
Magaling!
At dahil kayo ang nagwagi ay tiyak na kayo ay
magagalak sapagkat makakatanggap kayo mula sa
ating kahon ng kagalakan.
UBAS MAGSASAKA/
MANGGAGAWA
Ikalawang magkapareha:
PERA AMO
“Ang mga larawan pong aming nabuo ay ubas at
magsasaka.”
(Kukuha ng premyo mula sa kahon ng kagalakan.)
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Para naman sa ikalawang pangkat, ano-ano ang
nabuo ninyong larawan?
Mahusay!
Bagama’t nauna ang unanag pangkat sa pagbuo ay
makakatanggap pa rin kayo ng gantimpala.
Bigyan ninyo ng tatlong bagsak ang mga manlalaro
natin ngayon araw!
1!2!31
(Layunin A)
“Ang nabuo po namin ay pera at amo.”
(Kukuha ng premyo mula sa kahon ng kagalakan.)
1!2!3!
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
Ngayon naman klase, base sa mga larawang
kanilang nabuo, ano sa tingin ninyo ang
ipinapahiwatig ng mga larawan na siyang kaugnay
ng ating talakayan ngayon araw?
Magaling, klase! Ngayon ay sino na sa inyo ang
minsan ng nagtrabaho para kumita?
Okay, Jun. Kamusta naman ang pakikitungo sa iyo
ng iyong amo?
Hindi ka ba niya pinaghihigpitan?
Kung gayon, kung may pagkakataong kulang ang
ibinigay sa iyong sweldo ng iyong amo, ano ang
mararamdaman mo?
Mahusay, klase!
Tama lahat ang inyong mga hinuha at mga
kasagutan sapagkat natumbok ninyo ang tatalakayin
natin ngayon araw. At ito ay ang, “Ang Talinghaga
Tungkol sa May-ari ng Ubasan.”
“Base po sa ipinapakita ng mga larawan ay maaaring
patungkol po ito sa mag-amo.”
“Ito po ay patungkol sa ubasan na kasangkot ang
pera sa kwento.”
“Ako po, Sir.”
“Mabuti naman po.”
“Hindi naman po.”
“Syempre po malulungkot. At tatanungin ko po ang
aking amo kung bakit iyon lamang ang aking sahod.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
kasanayan #1
EXPLORE
Ngunit bago ang lahat ay mayroon ako ritong
inihandaang mga pangungusap. Ang mga
pangungusap na ito ay mayroong mga salitang
nasalungguhitan. At hahanapin ninyo naman sa
buslo ng mga salita ang kasingkahulugan ng mga
salitang nasalungguhitan at gagamitin ninto ito sa
sarili ninyong pangungusap.
Naunawaan ba?
Mga Pangungusap:
1. Nag-uumapaw ang kanyang salapi dahil siya
ay mayaman.
2. Ang kaharian nila Juan ay napakaganda.
3. Tunay na masisipag ang mga manggagawa
sa ating probinsya.
4. Tunay na mapagkakatiwalaan ang katiwala
nila Aling Clara.
5. Ang aking upa sa trabaho ay maliit lamang.
Buslo ng mga Salita:
“Opo, Sir.”
SWELDO TRABAHADOR
PALASYO
PERA KATULONG
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Sino ang maaaring bumasa ng unang
pangungusap?
Okay, Leila. Sa nabasa mong pangungusap, ano ang
salitang nasalungguhitan?
Ano naman sa tingin mo ang kasingkahulugan ng
salitang salapi rito sa buslo ng mga salita?
Maari mo bang gamitin sa sarili mong pangungusap
ang salitang salapi.
Magaling, Leila!
Ngayon naman sino ang gustong bumasa ng
ikalawang pangungusap? Yes, Ericka.
Ano ang salitang nasalunggihitan, Ericka?
Ano naman ang kasingkahulugan ng kaharian?
Gamitin mo naman sa sarili mong pangungusap ang
salitang kaharian.
Mahusay, Ericka!
Sino naman ang susubok sa ikatlong pangungusap?
Yes, Lea.
Gamitin mo naman sa sarili mong pangungusap ang
manggagawa.
“Ako po, Sir!”
“Nag-uumapaw ang kanyang salapi dahil siya ay
mayaman.”
“Salapi po.”
“Pera po, Sir.”
“Ang aking pamilya ay maraming salapi.”
“Ang kaharian nila Juan ay napakaganda.”
“Kaharian po.”
“Palasyo po, Sir.”
“Ang tahanan ng aking mga manika ay mistulang
kaharian sa sobrang laki.”
“Ako po, Sir.”
“Tunay na masisipag ang mga manggagawa sa
ating probinsya.”
“Ang kasingkahulugan po ng manggagawa ay
trabahador.”
“Maraming manggagawa sa aming palayan.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Magaling, Lea!
Sino naman ang babasa sa ikaapat na
pangungusap? Yes, Marvin!
Mahusay, Marvin!
At para naman sa huling pangungusap. Yes, Regine.
Gamitin mo naman Regine sa sarili mong
pangungusap ang salitang upa.
Magaling, Regine!
Tandaan ninyo klase ang mga talasalitaang ito
sapagkat makikita at mababasa ninyo ito sa
pagtalakay natin sa ating aralin. At nakatitiyak na
akong mas mauunawaan ninyo na ito ng lubusan
dahil binigyan na natin ito ng mas mababaw na
pagpapakahulugan.
(Layunin B)
Kung gayo’y atin ng uumpisahan ang pagtuklas sa
talakayan natin ngayong araw na pinamagatang,
“Ang Talinghaga Tungkol sa May-Ari ng Ubasan.”
At sa pagtuklas natin sa parabulang may-ari ng
ubasan ay mayroon ako ritong inihandang mga
katanungan na inyong sasagutan matapos nating
alamin ang kwento.
Maari mo bang basahin. Yes, Alessandra.
“Tunay na mapagkakatiwalaan ang katiwala nila
Aling Clara.”
“Katulong po ang kasingkahulugan ng katiwala.”
“Para naman po sa paggamit nito sa pangungusap.
Kami ay walang katiwala sa bahay.”
“Ang aking upa sa trabaho ay maliit lamang.”
“Ang kasingkahulugan po ng upa ay sweldo.”
“Ako ay magiging masaya kung bibigyan ako ng upa
ng aking ate sa paglinis ng kaniyang kwarto.”
Mga Gabay na Tanong:
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
1. Magkano ang napagkasunduang upa sa
pagtratrabaho ng mga manggagawa sa
ubasan?
2. Tama ba ang naging desisyon ng may-ari ng
ubasan na pare-pareho ang upang
matatanggap ng mga manggagawa kahit
hindi sila pare-pareho ng oras at haba ng
pagtratrabaho?
3. Ano ang ibig ipakahulugan ng sinabi ni Hesus
na, “Ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna
ay mahuhuli.”
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
kasanayan #2
Atin nang tatalakayin ang patungkol sa ang
talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Sa
pamamagitan ng dugtungang pagkukuwento ay
ating aalamin ang mga iba’t ibang mga pangyayari
rito. Ako muna ang mag-uumpisa. At maaari ninyo
bang pakikapa ang ilalim ng inyong mga upuan at
mayroon kayo ritong makikitang mga numero. Kung
sino ang nakakuha ng ikalawang numero ang siyang
susunod sa akin. Ganun din ang gagawin ng ikatlo,
ikaapat at ikalima.
Handa na ba klase?
Muli, ang ating paksa ngayong araw ay
pinamagatang, “Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari
ng Ubasan.” Ito ay mula sa Mateo 20:1-16 sa Bagong
Tipan.
“Nag-umpisa ang kwento ng ang kaharian ng langit
ay maitutulad sa isang taong lumabas nang
maagang-maaga upang humanap ng manggagawa
para sa kaniyang ubasan. Nang magkasundo na sila
sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang
mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kaniyang
ubasan.”
“Opo, Sir.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Magkano ang napagkasunduan nilang upa?
Mahusay! Ngayon sino ang nakabunot ng ikalawang
numero? Pakibasa ang susunod.
Matapos lumabas nang maagang-maaga ang may-
ari ng ubasan, anong mga oras muli ito lumabas.
Tumpak! Ipagpatuloy ng nakabunot ng ikatlong
numero.
Ano ang dahilan kung bakit tatayo-tayo lamang sila
sa maghapon?
Magaling! Ipagpatuloy.
Magkano ang natanggap na upa ng mga
manggagawang nag-umpisa ng mag-ika-lima ng
hapon?
Mahusay! Ipagpatuloy.
“Isang salaping pilak po, Sir.”
“Lumabas siyang muli nang mag-ikasiyam ng umaga
at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa
palengke. Sinabi niya sa kanila, “Pumunta rin kayo at
magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng
karampatang upa.” At pumunta nga sila. Lumabas na
naman siya nang mag-ikalabindalawa ng tanghali at
nang mag-ikatlo ng hapon, at sa ganoon din ang
ginawa niya.”
“Mag-ikasiyam ng umaga, mag-ikalabindalawa ng
tanghali at mag-ikatlo ng hapon.
“Nang mag-ikalima na ng hapon, siya’y lumabas muli
at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa.
Sinabi niya sa kanila, “Bakit tatayo-tayo lang kayo rito
sa buong maghapon?” “Kasi po’y walang magbigay
sa amin ng trabaho,” sagot nila. Kaya’t sinabi niya,
“Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa
aking ubasan.”
“Dahil walang magbigay sa kanila ng trabaho.”
“Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa
kaniyang katiwala, “Tawagin mo na ang mga
manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli
hanggang sa unang nagtrabaho.” Ang mga
nagsimula nang mag-ika-lima ng hapon ay
tumanggap ng tig-iisang salaping pilak.”
“Tig-isang salaping pilak.”
“Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang
tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Ano ang ginawa ng mga manggagawang
maghapong nagtrabaho matapos malaman na
pareho ang natanggap nilang upa sa mga isang oras
lamang nagtrabaho?
Tama! Sila ay nagreklamo. Matapos nilang
magreklase ay sumagot ang may-ari ng ubusan sa
isa sa kanila.
“Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo
tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa
iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong
bayaran ang nahuli nang tulad ng ibinayad ko sa iyo?
Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang
aking maibigan? Kayo ba’y naiinggit dahil ako’y
nagmagandang-loob sa iba?”
At nagtapos ang kuwento ng sinabi ni Hesus na “Ang
nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli.”
Naunawaan ba ang parabula, klase?
Kung gayo’y atin ng sasagutan ang aking inihandang
mga katanungan. Sino ang gustong sumagot sa
una?
isa’y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak.
Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng
ubasan. Sinabi nila, “Isang oras lamang gumawa ang
mga huling dumating, samantalang maghapon
kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init
ng araw, bakit naman pinagpare- pareho ninyo ang
aming upa?”
“Sila po ay nagreklamo sa kanilang amo dahil tingin
nilang hindi ito naging patas sa pagpapasahod.”
“Opo, Sir.”
(1. Magkano ang napagkasunduang upa sa
pagtratrabaho ng mga manggagawa sa
ubasan?)
“Isang salaping pilak po ang napagkasunduan nilang
upa.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Magaling! Ang napagkasunduang upa ng may-ari ng
ubasan at ng mga manggagawa ay tig-isang
salaping pilak.
Sino naman ang sasagot sa ikalawang katanungan?
Parehong may punto ang inyong kasagutan. Ngunit
kung ating susuriing mabuti klase ay tama naman
ang naging desisyon ng may-ari ng ubasan dahil nga
ito ang kanilang napagkasunduan. Ngunit sa
modernong panahon, sa panahon natin ngayon ay
masasabi nating tunay ngang hindi ito makatarungan
dahil mas mahaba at mas napagod ang mga
naunang nagtrabaho ngunit pagdating sa pasahod
ay pantay-pantay pa rin ang kanilang natanggap,
hindi ba’t tunay na hindi makatarungan.Bagamat sa
tingin natin ay hindi ito makatarungan, tandaan natin
na ang kasunduan ay kasunduan.
Naunawaan ba klase?
Sino naman ang gustong sumagot ng ikatlong
katanungan?
Mahusay!
Ibig sabihin lamang nito klase na ang ating buhay ay
parang isang gulong na hindi sa lahat ng
(2. Tama ba ang naging desisyon ng may-ari ng
ubasan na pare-pareho ang upang
matatanggap ng mga manggagawa kahit
hindi sila pare-pareho ng oras at haba ng
pagtratrabaho?)
“Oo, dahil ito ang kanilang napagkasunduan.”
“Hindi po, dahil iyong iba ay mas napagod.”
“Opo, Sir.”
(3. Ano ang ibig ipakahulugan ng sinabi ni Hesus
na, “Ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna
ay mahuhuli.”)
“Kung mapagmataas ka, ikaw ay ibinababa ng Diyos.
Ngunit kapag ikaw ay mapagkumbaba ay ikaw ay
kaniyang itinataas.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
pagkakataon ay tayo ay nasa ibaba at hindi rin sa
lahat ng pagkakataon ay tayo ang nasa itaas. Nasa
ating mga kamay pa rin ang desisyon kung tayo ba
ay magsusumikap para makaalpas o magiging
padalos-dalos. Tandaan natin na sa ating mundo,
kahit na ito’y bilog, pantay ang pangtingin sa atin ng
panginoon, walang nasa itaas at walang nasa ibaba.
Katulad ng nangyari sa kwento na kahit sandali lang
nagtrabaho ang iba, at ang iba naman ay buong araw
naglampaso ay pareho o pantay parin ang ibinigay
na sahod. Ito ay nagpapakita na kahit mayaman ka
o mahirap ka ay pantay parin ang pagtingin o
pagmamahal sa atin ng ating panginoon.
Naunawaan ba klase ang kwentong ang talinghaga
tungkol sa may-ari ng ubasan?
(Layunin A at C)
“Opo, Sir.”
F. Paglinang sa kabihasnan
EXPLAIN
Dahil inyong naintindihan ang ating tinalakay ay
magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Kayo ay
hahatiin ko sa apat na pangkat. Ang unang pangkat
ay mula kay ___ hanggang kay ___. Ang ikalawang
pangkat naman ay mula kay ___ hanggang kay
____. Ang ikatlong pangkat ay mula kay ____
hanggang kay ___. At ang huling pangkat ay mula
kay ___ hanggang kay ____.
Panuto: Bubunot ang isang representante ng bawat
pangkat sa “Kahon ng mga Gawain” upang matukoy
ang aktibidad na kanilang isasagawa. Mayroon
lamang limang minuto ang bawat pangkat para sa
paghahanda at tatlong minuto ang nakalaan na
itinakda ng guro para sa kanilang presentasyon. At
gamit ang “Emotikon”, ang mga manonood ay pipili
kung nasiyahan ba sila sa presentasyon ng bawat
pangkat o hindi.
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Mga Pangkatang Gawain:
“IDEYA MO, GUHIT MO”
Panuto: Sa isang malinis na coupon, mag-isip ng
mga ideya na sumisimbolo sa mga pangunahing
tauhan ng parabula (may ari ng ubasan at ang
dalawang uri ng manggagawa) at iguhit ang mga ito.
Gabay na tanong:
1. Sa inyong nabuong ideya at iginuhit, ano ang
pinaka importante at bakit?
2. Ano ang mga aral na namutawi mula sa
parabula?
“I-ACT NYO ‘YAN!”
Panuto: Sa pamamagitan ng short skit, ipakita ang
naging daloy ng kwentong parabula at ang aral nito.
Bigyang linaw ang skit matapos itanghal.
“TULADRAMA”
Panuto: Gumawa ng tula patungkol sa aral na
napulot sa tula at lagyan ng interpretasyon sa
pamamagitan ng pag-acting upang makabuo ng
drama. Ang tulang gagawin ay kailangang nasa
tradisyunal na anyo.
“TABLUetooth”
Panuto: Sa aral na napulot sa parabula, gamitin ang
“tableau” at ipakita ang pinagkaiba ng mga tao noon
at tao ngayon sa larangan ng paggawa.
PANGKALAHATANG RUBRICS
DIMEN-
SYON
NAPAKA-
HUSAY
(10)
MAHUSAY
(7-9)
KATAM-
TAMAN
(4-6)
NANGA-
NGAILA-
NGAN PA
NG
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
PAGSASA-
NAY
(1-3)
PAGBABA
HAGI AT
PAGIGING
MALIKHAIN
Naisasagawa
ng buong
husay ang
gawain.
Sinunod ang
panuto na
ibinigay ng
guro.
Nasagot ng
maayos ang
mga
katanungan.
Mahusay na
naisagawa ng
grupo ang
gawain.
Sinunod ang
panuto na
ibinigay ng
guro.
Nasagot ng
maayos ang
ilang bahagi
ng
katanungan.
Tama lamang
ang
pagkakasaga
wa sa
gawain. Hindi
masyadong
nasunod ang
panutong
hinihingi ng
guro.
Hindi maayos
ang
pagkakasaga
wa ng grupo.
PAGKAKAI
SA
Lahat ng
miyembro na
kasapi sa
grupo ay
nagbigay ng
suhestiyon
ukol sa
gawain.
Kumikilos
ang lahat
para sa
pangkat.
May ilang
miyembro na
nagbigay ng
kanilang
suhestyon.
Kumikilos
ang lahat sa
pagasasga-
wa ng aktibiti.
Iilan lamang
ang
nakibahagi sa
nasabing
pagpapang-
kat.
Hindi
naipakita ang
pagkakaisa
ng bawat
miyembro na
kasapi sa
grupo.
Naunawaan ba klase ang inyong pangkatang
gawain?
Kung gayo’y ang inyong oras ay mag-uumpisa na.
Time’s Up! Ang inyong oras ay natapos na kung
kaya’t tawagin na natin ang unang grupo upang
ibahagi ang kanilang gawain.
Sa tingin nyo ba klase ay tama ba at maayos ang
kanilang ibinahagi? Kung ito’y tama ay pakitaas ang
masayang emotikon at kung may kulang sa kanilang
isinagawa at ang malungkot na emotikon naman ang
itataas.
“Opo, Sir.”
(Ang bawat pangkat ay gagawin ang kanilang
napiling aktibiti.)
(Ibabahagi ng unang grupo ang kanilang
isinagawang aktibiti.)
(Itataas ng mga mag-aaral ang emotikon.)
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Ayan klase, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili
sapagkat mahusay ninyong naisagawa ang inyong
mga pangkatang gawain. Ang inyong puntos na
nakuha at aking itatala sa inyong perpormans.
(Layunin D)
(Ibabahagi ng iba pang pangkat ang kanilang
napiling aktibi sa harap. Matapos magbahagi, ang
mga manonood at magtataas ng emotikon.)
(Magpapalakpakan ang klase. )
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
ELABORATE
Ano na muli ang tinalakay nating paksa ngayong
araw?
Sang-ayon ba kayo sa daloy ng kwento?
Bakit hindi?
Ngayon ay tatanungin kita. Kung isa ka sa
manggagawang maghapon nagtrabaho at nagtiis sa
nakakapasong init ng araw ngunit ang tinanggap na
upa ay kapareho rin ng isang oras lamang na
nagtrabaho, magrereklamo ka rin ba? Bakit?
Tama naman ang iyong punto. Ngunit hindi ba’t
sinabi pa lang sa umpisa ng kwento na ang kanilang
upang matatanggap ay isang salaping pilak sa
maghapong pagtratrabaho. Hindi ba?
Ngayon naman klase, kung isa naman kayo sa mga
manggagawa na tumanggap ng parehong upa kahit
kulang ang oras mo sa pagtrabaho, ano ang
mararamdaman mo? Tatanggapin mo ba ang
ibinigay sa iyong upa? Pangatwiranan.
Mahusay! Tumpak ang inyong mga kasagutan.
“Ang Talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan.”
“Opo.”
“Hindi po.”
“Sapagkat hindi ko pa rin po matanggap na pareho
lamang ang upa ng mga manggagawa.”
“Aba, syempre po.”
“Dapat po kasi ay dinagdagan nalang ng amo ang up
ana ibinigay sa matagal na nagtrabaho.”
“Oo nga naman po.”
“Opo, dahil ito po ang napagkasunduan.”
“Yes, Sir. Kasi kahit isang oras lamang ako
nagtrabaho ay nagtrabaho pa rin ako.”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Ngayon naman klase, magbigay kayo ng mga
napulot ninyong aral sa kwento na inyong
maisasabuhay.
(Layunin C)
(Magbabahagi ang mga mag-aaral ng mga aral na
napulot nila sa aralin.)
H. Paglalahat ng aralin Handa na ba ang lahat sa pagsusulit?
Batid kong hand ana kayo, ngunit ating muling
sariwain ang kwentong, “Ang Talinghaga Tungkol sa
May-ari ng Ubasan.”
Sino sa inyo ang makapagbubuod ng parabulang
ating tinalakay?
Mahusay! Bigyan ninyo siya ng tatalong bagsak.
1!2!3!
“Opo, Sir.”
(Ibubuod ang tinalakay na paksa ng isang mag-
aaral.)
1!2!3!
I. Pagtataya ng aralin
EVALUATE
Ngayon naman klase ay maglabas kayo ng inyong
panulat (ballpen) para sa inyong pagsusulit. Bibigyan
ko lamang kayo ng sampung minuto upang sagutan
ito. Naunawaan ba?
I. Multiple Choice
Panuto: Piliin ang titik na nagpapakita ng tamang
sagot.
1. Sino sa mga tauhan ang naghahanap ng
manggagawa?
a. Nagbabantay ng ubasan
b. Namamahali ng ubasan
c. May-ari ng ubasan
d. Bisita sa ubasan
2. Sa parabulang “Ang Talinghaga Tungkol sa
May-ari ng Ubasan”, sino ang tinutukoy na
may-ari ng ubasan?
a. Mga manggagawa
b. Mga tambay
“Opo, Sir!”
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
c. Si Jesus
d. Si Mary
3. Sino-sinong manggagawa ang nag-reklamo
sa natanggap na salapi?
a. Ang nagbigay ng salapi
b. Ang nahuling manggagawa
c. Ang naunang mangagagawa
d. Wala sa nabanggit
4. Kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare-
pareho rin ba ang ipapasahod mo sa
manggagawa na iba-iba ang haba ng oras na
ginugol sa taniman?
a. Oo, dahil lahat sila ay nagtratrabaho
b. Hindi, dahil maghapong nagtratrabaho
ang iba
c. Hindi, dahil isang oras lamang
nagtrabaho ang iba
d. Oo, dahil nagkaroon ng kasunduan
5. Kung ikaw ang manggagawa sa parabula,
gagayahin mor in ba ang ginawa nilang
pagrereklamo dahil pantay lang ang
natanggap nilang kabayaran?
a. Oo, dahil nagpakahirap ako sa
pagtratabaho
b. Hindi, dahil kung ano man ang
napagkasunduan ay dapat na
mangyari
c. Oo, dahil ako ang pinakamatagal na
nagtrabaho
d. Hindi, dahil pagod na ako
II. Identipikasyon
Panuto: Ibigay ang hinihinging sagot sa mga
sumusunod na tanong.
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
6. Ilan ang napagkasunduang upa ng may-ari
ng ubusan at ng mga manggagawa?
7. Oras kung kailan huling lumabas ang may-ari
ng ubasan para humanap ng manggagawa.
8. Saan hinango o saan nagmula ang
parabulang, “Ang Talinghaga Tungkol sa
May-ari ng Ubasan”?
9. Ano ang pahayag ni Jesus sa huling bahagi
ng akda?
10. Anong aral ang napulot mo sa akdang
tinalakay?
Time’s Up!
Ang inyong oras ay natapos na. Pakipasa ang inyong
mga papel sa harapan ng maayos at tahimik.
(Ipapasa ang sagutang papel sa harapan.)
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
EXTEND
May katanungan pa ba?
Sino sa inyo ang gustong umuwi na may regalo?
Lahat kayo ay makakatanggap ng regalo dahil ito ay
ang inyong takdang-aralin.
Maaari mo bang basahin ang panuto.
Panuto: Basahin at pag-aralan ang tungkol sa
Parabula ng Banga na nasa pahina 197-198.
Kinakailangang itala sa kwaderno ang mga
matatalinhagang pananalita na inyong nabasa at
bigyan ng simpleng pagpapakahulugan. Magtala rin
ng tatlong aral na natutunan tungkol sa binasa.
“Wala na po.”
“Ako po, Sir.”
“Ano ba ‘yan, Sir.”
(Babasahin ang panuto.)
V. TALA
VI. PAGNINILAY
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa
tulong ng aking punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Inihanda ni:
John Marc U. Cruz
Gurong Nagsasanay
Iniwasto ni:
Gng. Erika Camille S. Ocampo
Cooperating Teacher
Inaprubahan ni:
Gng. Maria U. Cruz
Ulongguro III
Baitang 9
DETALYADONG BANGHAY-ARALIN
Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9
Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino
Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan
Nabatid ni:
Dr. Myrna D. Orate
Punongguro IV

More Related Content

What's hot

Sanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docxSanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
MaryJaneLinejan1
 
The code of ethics for professional teachers
The code of ethics for professional teachersThe code of ethics for professional teachers
The code of ethics for professional teachers
Anne Castro
 
Mga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtatayaMga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtataya
Rovelyn133
 
Mga batikang direktor at produser sa larangan ng
Mga batikang direktor at produser sa larangan ngMga batikang direktor at produser sa larangan ng
Mga batikang direktor at produser sa larangan ng
Krystel Rivera
 
Acr homeroom
Acr homeroomAcr homeroom
Acr homeroom
Rhea Alo
 
Professional Reading for Teachers
Professional Reading for TeachersProfessional Reading for Teachers
Professional Reading for Teachers
ChrissyYCDSB
 
Music detailed lesson plan
Music detailed lesson plan Music detailed lesson plan
Music detailed lesson plan
Via Martinez Abayon
 
Rubriks
RubriksRubriks
PHIL IRI
PHIL IRIPHIL IRI
PHIL IRI
becky326
 
CLMD 4A Budget of work
CLMD 4A Budget of workCLMD 4A Budget of work
CLMD 4A Budget of work
BautistaCarandangAng
 
Policy guidelines on the k to 12 implementation
Policy guidelines on the k to 12 implementationPolicy guidelines on the k to 12 implementation
Policy guidelines on the k to 12 implementation
Maria Theresa
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Desiree Mangundayao
 
Mga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng PangungusapMga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng Pangungusap
MAILYNVIODOR1
 
LAC Session Letter of Approval
LAC Session Letter of ApprovalLAC Session Letter of Approval
LAC Session Letter of Approval
Lemuel Estrada
 
Sample tos
Sample tosSample tos
Sample tos
Genx Seblero
 
K to 12 Salient Point
K to 12 Salient PointK to 12 Salient Point
K to 12 Salient Point
Lyra Joy Tan
 
K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...
K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...
K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...
EngineerPH EducatorPH
 
PAGBUO NG PAGSUSULIT
PAGBUO NG PAGSUSULITPAGBUO NG PAGSUSULIT
PAGBUO NG PAGSUSULIT
LhaiDiazPolo
 
Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)
Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)
Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)
Rec Rec
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
Lorvenjay Aldefolla
 

What's hot (20)

Sanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docxSanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
 
The code of ethics for professional teachers
The code of ethics for professional teachersThe code of ethics for professional teachers
The code of ethics for professional teachers
 
Mga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtatayaMga panuntunan ng pagtataya
Mga panuntunan ng pagtataya
 
Mga batikang direktor at produser sa larangan ng
Mga batikang direktor at produser sa larangan ngMga batikang direktor at produser sa larangan ng
Mga batikang direktor at produser sa larangan ng
 
Acr homeroom
Acr homeroomAcr homeroom
Acr homeroom
 
Professional Reading for Teachers
Professional Reading for TeachersProfessional Reading for Teachers
Professional Reading for Teachers
 
Music detailed lesson plan
Music detailed lesson plan Music detailed lesson plan
Music detailed lesson plan
 
Rubriks
RubriksRubriks
Rubriks
 
PHIL IRI
PHIL IRIPHIL IRI
PHIL IRI
 
CLMD 4A Budget of work
CLMD 4A Budget of workCLMD 4A Budget of work
CLMD 4A Budget of work
 
Policy guidelines on the k to 12 implementation
Policy guidelines on the k to 12 implementationPolicy guidelines on the k to 12 implementation
Policy guidelines on the k to 12 implementation
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
 
Mga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng PangungusapMga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng Pangungusap
 
LAC Session Letter of Approval
LAC Session Letter of ApprovalLAC Session Letter of Approval
LAC Session Letter of Approval
 
Sample tos
Sample tosSample tos
Sample tos
 
K to 12 Salient Point
K to 12 Salient PointK to 12 Salient Point
K to 12 Salient Point
 
K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...
K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...
K-12 Most Essential Learning Competencies (MELC) - Mother Tongue and SHS Appl...
 
PAGBUO NG PAGSUSULIT
PAGBUO NG PAGSUSULITPAGBUO NG PAGSUSULIT
PAGBUO NG PAGSUSULIT
 
Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)
Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)
Elementary English MELCs with Grade Level Standards (For Sharing)
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 

Similar to 14. Cruz, John Marc U. (DLP) o banghay aralin

15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
ErickaCagaoan
 
Week8-RBI-Script.docx
Week8-RBI-Script.docxWeek8-RBI-Script.docx
Week8-RBI-Script.docx
CamelleMedina2
 
FINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docx
FINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docxFINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docx
FINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docx
PatsMinao
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
ErickaCagaoan
 
Demo ni dhang
Demo ni dhangDemo ni dhang
Demo ni dhang
Lily Salgado
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
DepEd
 
Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...
Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...
Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...
Lily Salgado
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
NeilAlcantaraMasangc
 
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralinanaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
RafaelaTenorio2
 
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULAPAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
Rosalie Orito
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
Jusof Cariaga
 
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docxBANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
tambanillodaniel3
 
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
AnnalizaMaya4
 
WEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docxWEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docx
vickyponio
 
Q4 WEEK3DAY1.pptx
Q4 WEEK3DAY1.pptxQ4 WEEK3DAY1.pptx
Q4 WEEK3DAY1.pptx
JeffreyVigonte
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
daffodilcedenio1
 
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docxWHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
JenniferFlores40207
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
tj iglesias
 

Similar to 14. Cruz, John Marc U. (DLP) o banghay aralin (20)

15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
 
Week8-RBI-Script.docx
Week8-RBI-Script.docxWeek8-RBI-Script.docx
Week8-RBI-Script.docx
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
FINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docx
FINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docxFINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docx
FINAL DEMO LESSON PLAN VINCENT.docx
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
Demo ni dhang
Demo ni dhangDemo ni dhang
Demo ni dhang
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
 
Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...
Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...
Aralin 3. 5 - Ang Alaga ni Barbara C. Kimenye isinalin sa Filipino ni Prof. M...
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralinanaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
anaporik-kataporik-masusingbanghayaralin
 
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULAPAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
PAGTUTURO AT PAGTATAYA SA PANITIKAN PALAISIPAN AT TULANG DULA
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
 
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docxBANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
 
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 3_Q1_W1.docx
 
WEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docxWEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docx
 
Q4 WEEK3DAY1.pptx
Q4 WEEK3DAY1.pptxQ4 WEEK3DAY1.pptx
Q4 WEEK3DAY1.pptx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
 
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docxWHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
WHLP- Grade 6 (Q4 Week 3).docx
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
 
K12 ikatlong markahanfil.7
K12 ikatlong markahanfil.7K12 ikatlong markahanfil.7
K12 ikatlong markahanfil.7
 

14. Cruz, John Marc U. (DLP) o banghay aralin

 • 1. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa parabulang Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay mahusay na makapagbabahagi ng kanilang natutuhan sa parabulang napag-aralan. C. Mga Kasanayan sa Pagtuturo Napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabula ay maaaring maganap sa tunay na buhay at sa kasalukuyan. (F9PB-IIIa-50) Pagkatapos ng 60 minutong talakayan, 75% ng mga mag-aaral ay inaasahang matatamo ang 85% na antas ng tagumpay sa mga sumusunod na kasanayan: a. Natutukoy ang mga kaisipang nakapaloob sa paksa. b. Nabibigyang kahulugan ang matatalinhagang pahayag sa parabula. c. Naipapahayag ang sariling saloobin ng mga mag-aaral patungkol sa kwento. d. Naibabahagi nang may kagalingan ang mga gawaing may kaugnayan sa paksa. D. GAD Integration/ Values Integration/ Comprehensive Sexuality Education Integration Pagpapakita ng pagkakapantay-pantay. II. NILALAMAN PARABULA: ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN (Mateo 20: 1-16 sa Bagong Tipan) III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Panitikang Asyano (Modyul ng Mag-aaral sa FILIPINO 9) 1.Mga Pahina sa Gabay ng Guro pahina 94 2.Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral pahina 193-194 B. Iba pang Kagamitang Panturo •Mga Larawan •Pulang Bandila •Kahon ng mga Gawain •Powerpoint/TV •Lobo •Buslo ng mga Salita •Laptop •Gulong ng Kapalaran •Big Book •Tsart •Emotikon •Kahon ng Kagalakan IV. PAMAMARAAN Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Balik aral / Pagsisimula ng bagong aralin ELICIT A.Panimulang Gawain Pagsasaayos ng silid Bago tayo mag-umpisa ay pakiayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga makikitang kalat.
 • 2. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Maayos na ba? Bating Panimula Isang mapagpalang araw, klase! Panalangin Manatiling nakatayo. At Rinalyn maaari mo bang pangunahan ang isang panalangin. Maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Pagtatala ng Liban sa Klase Bb. Kalihim, sino ang lumiban ngayong araw? Mahusay! Dahil diyan ay bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng “Ako’y Handa Clap”. Sabay-sabay! 123, 123, Ako’y handa! Pagbibigay ng Alituntunin Nagpapatunay lamang ito na kayo’y handing matuto sa araw na ito. Ngunit huwag ninyong kakalimutan ang mga alituntunin natin sa klase. Una, kapag may nagsasalita ay marapat lamang na? Ikalawa, kapag may gustong sumagot, may katanungan o kailangan ay magtataas lamang ng? At ikatlo, kapag nakita ninyong nakataas ang pulang bandila ay ibig sabihin lamang na kayo na ay? Naunawaan ba klase? Mahusay! Opo, Sir! “Isang mapagpalang araw rin po, guro!” Rinalyn: “Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sana po ay gabayan ninyo kami sa araw na ito. Tumatak po sana sa aming mga isipan ang bagong araling aming pag- aaralan. Bigyan ninyo po kami ng lakas ng pangangatawan at talas ng isipan upang mapagtagumpayan po ang araw na ito. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Hesus. Amen.” “Wala po, Sir.” 123, 123, Ako’y handa! Makinig. Kamay. Maingay. “Opo, Sir.”
 • 3. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Balik-aral Ngayon naman ay natatandaan ninyo pa ba ang pinag-aralan natin noong nakaraang talakayan? Magaling! Ito ay ang parabula o talinghaga. Sino naman ngayon ang makapagbibigay ng kahulugan ng parabula o talinghaga? Tumpak! Tandaan ninyo klase na ang parabula o talinghaga ay ito ay isang akdang pampanitikan na kung saan ay hango o mula sa Bibliya at kapupulutan ng aral. Ngayon naman ay sino ang makapagbibigay kung bakit natin ito kailangang pag-aralan? Mahusay! Tama ang inyong mga kasagutan sapagkat dito natin malalaman ang mga mahahalagang aral sa buhay ni Hesus at mga salita ng Diyos. Malinaw na ba ang tungkol sa parabula klase? “Yes po, Sir. Ito po ay patungkol sa parabula.” “Ang parabula po o talinghaga ay mga kwentong hango po sa Bibliya.” “Sir, ito po kasi ay naglalaman ng buhay ni Hesus.” “Ito po ay mula sa Bibliya.” “May mga aral na mapupulot po rito.” “Opo, Sir.” B. Paghahabi sa layunin ng aralin ENGAGE Pagganyak Ngayon naman, sa pagbukas natin ng bagong talakayan ay magkakaroon muna tayo ng simpleng laro na tatawagin nating “Ako’y Iyong Putukin at Kaalaman Ko’y Iyong Buuin”. Dito ay magkakaroon tayo ng dalawang pangkat at bawat pangkat ay binubuo ng dalawang miyembro. At upang tukuyin kung sino ang mga kalahok ay gagamit tayo ng “Gulong ng Kapalaran”. Ang ako’y iyong putukin at kaalaman ko’y iyong buuin ay isang aktibidad na kung saan ay mag-
 • 4. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan uunahan ang bawat pangkat sa pagputok ng mga lobo at pagbuo ng mga kaalaman o larawan na nasa loob ng lobo. At mayroon lamang kayong dalawang minuto. Ang magkaparehang unang makakabuo ng mga larawan ang siyang magwawagi. Naunawaan ba ang panuto? Dahil malinaw na sa inyo ang panuto ay atin ng tukuyin kung sino-sino ang mg kalahok. (Papaikutin ang Gulong ng Kapalaran) Para sa unang pangkat ay binubuo nina Jun at Xyla. (Muling papaikutin ang Gulong ng kapalaran) Para naman sa ikalawang pangkat ay binubuo nina Jesusa at Raymart. Malinaw na ba ang inyong gagawin? Tandaan ninyo na mag-uunahan kayo sa pagbuo ng mga kaalaman o larawan sa loob ng lobo. At may makikita kayong pandikit diyan na siyang gagamitin ninyo sa pagbuo. Batid kong handa na nga kayo. Kung gayo’y ang “Ako’y Iyong Putukin at Kaalaman Ko’y Iyong Buuin” ay mag-uumpisa na! “Opo, Sir.” “Yes po, Sir.” Unang magkapareha:
 • 5. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Times Up! Kitang-kita natin na ang unang nakabuo ng mga larawan ay ang unang pangkat. Jun at Xyla, ano-ano ang mga nabuo ninyong larawan? Magaling! At dahil kayo ang nagwagi ay tiyak na kayo ay magagalak sapagkat makakatanggap kayo mula sa ating kahon ng kagalakan. UBAS MAGSASAKA/ MANGGAGAWA Ikalawang magkapareha: PERA AMO “Ang mga larawan pong aming nabuo ay ubas at magsasaka.” (Kukuha ng premyo mula sa kahon ng kagalakan.)
 • 6. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Para naman sa ikalawang pangkat, ano-ano ang nabuo ninyong larawan? Mahusay! Bagama’t nauna ang unanag pangkat sa pagbuo ay makakatanggap pa rin kayo ng gantimpala. Bigyan ninyo ng tatlong bagsak ang mga manlalaro natin ngayon araw! 1!2!31 (Layunin A) “Ang nabuo po namin ay pera at amo.” (Kukuha ng premyo mula sa kahon ng kagalakan.) 1!2!3! C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ngayon naman klase, base sa mga larawang kanilang nabuo, ano sa tingin ninyo ang ipinapahiwatig ng mga larawan na siyang kaugnay ng ating talakayan ngayon araw? Magaling, klase! Ngayon ay sino na sa inyo ang minsan ng nagtrabaho para kumita? Okay, Jun. Kamusta naman ang pakikitungo sa iyo ng iyong amo? Hindi ka ba niya pinaghihigpitan? Kung gayon, kung may pagkakataong kulang ang ibinigay sa iyong sweldo ng iyong amo, ano ang mararamdaman mo? Mahusay, klase! Tama lahat ang inyong mga hinuha at mga kasagutan sapagkat natumbok ninyo ang tatalakayin natin ngayon araw. At ito ay ang, “Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan.” “Base po sa ipinapakita ng mga larawan ay maaaring patungkol po ito sa mag-amo.” “Ito po ay patungkol sa ubasan na kasangkot ang pera sa kwento.” “Ako po, Sir.” “Mabuti naman po.” “Hindi naman po.” “Syempre po malulungkot. At tatanungin ko po ang aking amo kung bakit iyon lamang ang aking sahod.”
 • 7. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng kasanayan #1 EXPLORE Ngunit bago ang lahat ay mayroon ako ritong inihandaang mga pangungusap. Ang mga pangungusap na ito ay mayroong mga salitang nasalungguhitan. At hahanapin ninyo naman sa buslo ng mga salita ang kasingkahulugan ng mga salitang nasalungguhitan at gagamitin ninto ito sa sarili ninyong pangungusap. Naunawaan ba? Mga Pangungusap: 1. Nag-uumapaw ang kanyang salapi dahil siya ay mayaman. 2. Ang kaharian nila Juan ay napakaganda. 3. Tunay na masisipag ang mga manggagawa sa ating probinsya. 4. Tunay na mapagkakatiwalaan ang katiwala nila Aling Clara. 5. Ang aking upa sa trabaho ay maliit lamang. Buslo ng mga Salita: “Opo, Sir.” SWELDO TRABAHADOR PALASYO PERA KATULONG
 • 8. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Sino ang maaaring bumasa ng unang pangungusap? Okay, Leila. Sa nabasa mong pangungusap, ano ang salitang nasalungguhitan? Ano naman sa tingin mo ang kasingkahulugan ng salitang salapi rito sa buslo ng mga salita? Maari mo bang gamitin sa sarili mong pangungusap ang salitang salapi. Magaling, Leila! Ngayon naman sino ang gustong bumasa ng ikalawang pangungusap? Yes, Ericka. Ano ang salitang nasalunggihitan, Ericka? Ano naman ang kasingkahulugan ng kaharian? Gamitin mo naman sa sarili mong pangungusap ang salitang kaharian. Mahusay, Ericka! Sino naman ang susubok sa ikatlong pangungusap? Yes, Lea. Gamitin mo naman sa sarili mong pangungusap ang manggagawa. “Ako po, Sir!” “Nag-uumapaw ang kanyang salapi dahil siya ay mayaman.” “Salapi po.” “Pera po, Sir.” “Ang aking pamilya ay maraming salapi.” “Ang kaharian nila Juan ay napakaganda.” “Kaharian po.” “Palasyo po, Sir.” “Ang tahanan ng aking mga manika ay mistulang kaharian sa sobrang laki.” “Ako po, Sir.” “Tunay na masisipag ang mga manggagawa sa ating probinsya.” “Ang kasingkahulugan po ng manggagawa ay trabahador.” “Maraming manggagawa sa aming palayan.”
 • 9. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Magaling, Lea! Sino naman ang babasa sa ikaapat na pangungusap? Yes, Marvin! Mahusay, Marvin! At para naman sa huling pangungusap. Yes, Regine. Gamitin mo naman Regine sa sarili mong pangungusap ang salitang upa. Magaling, Regine! Tandaan ninyo klase ang mga talasalitaang ito sapagkat makikita at mababasa ninyo ito sa pagtalakay natin sa ating aralin. At nakatitiyak na akong mas mauunawaan ninyo na ito ng lubusan dahil binigyan na natin ito ng mas mababaw na pagpapakahulugan. (Layunin B) Kung gayo’y atin ng uumpisahan ang pagtuklas sa talakayan natin ngayong araw na pinamagatang, “Ang Talinghaga Tungkol sa May-Ari ng Ubasan.” At sa pagtuklas natin sa parabulang may-ari ng ubasan ay mayroon ako ritong inihandang mga katanungan na inyong sasagutan matapos nating alamin ang kwento. Maari mo bang basahin. Yes, Alessandra. “Tunay na mapagkakatiwalaan ang katiwala nila Aling Clara.” “Katulong po ang kasingkahulugan ng katiwala.” “Para naman po sa paggamit nito sa pangungusap. Kami ay walang katiwala sa bahay.” “Ang aking upa sa trabaho ay maliit lamang.” “Ang kasingkahulugan po ng upa ay sweldo.” “Ako ay magiging masaya kung bibigyan ako ng upa ng aking ate sa paglinis ng kaniyang kwarto.” Mga Gabay na Tanong:
 • 10. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan 1. Magkano ang napagkasunduang upa sa pagtratrabaho ng mga manggagawa sa ubasan? 2. Tama ba ang naging desisyon ng may-ari ng ubasan na pare-pareho ang upang matatanggap ng mga manggagawa kahit hindi sila pare-pareho ng oras at haba ng pagtratrabaho? 3. Ano ang ibig ipakahulugan ng sinabi ni Hesus na, “Ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.” E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng kasanayan #2 Atin nang tatalakayin ang patungkol sa ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Sa pamamagitan ng dugtungang pagkukuwento ay ating aalamin ang mga iba’t ibang mga pangyayari rito. Ako muna ang mag-uumpisa. At maaari ninyo bang pakikapa ang ilalim ng inyong mga upuan at mayroon kayo ritong makikitang mga numero. Kung sino ang nakakuha ng ikalawang numero ang siyang susunod sa akin. Ganun din ang gagawin ng ikatlo, ikaapat at ikalima. Handa na ba klase? Muli, ang ating paksa ngayong araw ay pinamagatang, “Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan.” Ito ay mula sa Mateo 20:1-16 sa Bagong Tipan. “Nag-umpisa ang kwento ng ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas nang maagang-maaga upang humanap ng manggagawa para sa kaniyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kaniyang ubasan.” “Opo, Sir.”
 • 11. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Magkano ang napagkasunduan nilang upa? Mahusay! Ngayon sino ang nakabunot ng ikalawang numero? Pakibasa ang susunod. Matapos lumabas nang maagang-maaga ang may- ari ng ubasan, anong mga oras muli ito lumabas. Tumpak! Ipagpatuloy ng nakabunot ng ikatlong numero. Ano ang dahilan kung bakit tatayo-tayo lamang sila sa maghapon? Magaling! Ipagpatuloy. Magkano ang natanggap na upa ng mga manggagawang nag-umpisa ng mag-ika-lima ng hapon? Mahusay! Ipagpatuloy. “Isang salaping pilak po, Sir.” “Lumabas siyang muli nang mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, “Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.” At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikalabindalawa ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon, at sa ganoon din ang ginawa niya.” “Mag-ikasiyam ng umaga, mag-ikalabindalawa ng tanghali at mag-ikatlo ng hapon. “Nang mag-ikalima na ng hapon, siya’y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, “Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon?” “Kasi po’y walang magbigay sa amin ng trabaho,” sagot nila. Kaya’t sinabi niya, “Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan.” “Dahil walang magbigay sa kanila ng trabaho.” “Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, “Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho.” Ang mga nagsimula nang mag-ika-lima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak.” “Tig-isang salaping pilak.” “Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat
 • 12. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Ano ang ginawa ng mga manggagawang maghapong nagtrabaho matapos malaman na pareho ang natanggap nilang upa sa mga isang oras lamang nagtrabaho? Tama! Sila ay nagreklamo. Matapos nilang magreklase ay sumagot ang may-ari ng ubusan sa isa sa kanila. “Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli nang tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba’y naiinggit dahil ako’y nagmagandang-loob sa iba?” At nagtapos ang kuwento ng sinabi ni Hesus na “Ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli.” Naunawaan ba ang parabula, klase? Kung gayo’y atin ng sasagutan ang aking inihandang mga katanungan. Sino ang gustong sumagot sa una? isa’y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, “Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare- pareho ninyo ang aming upa?” “Sila po ay nagreklamo sa kanilang amo dahil tingin nilang hindi ito naging patas sa pagpapasahod.” “Opo, Sir.” (1. Magkano ang napagkasunduang upa sa pagtratrabaho ng mga manggagawa sa ubasan?) “Isang salaping pilak po ang napagkasunduan nilang upa.”
 • 13. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Magaling! Ang napagkasunduang upa ng may-ari ng ubasan at ng mga manggagawa ay tig-isang salaping pilak. Sino naman ang sasagot sa ikalawang katanungan? Parehong may punto ang inyong kasagutan. Ngunit kung ating susuriing mabuti klase ay tama naman ang naging desisyon ng may-ari ng ubasan dahil nga ito ang kanilang napagkasunduan. Ngunit sa modernong panahon, sa panahon natin ngayon ay masasabi nating tunay ngang hindi ito makatarungan dahil mas mahaba at mas napagod ang mga naunang nagtrabaho ngunit pagdating sa pasahod ay pantay-pantay pa rin ang kanilang natanggap, hindi ba’t tunay na hindi makatarungan.Bagamat sa tingin natin ay hindi ito makatarungan, tandaan natin na ang kasunduan ay kasunduan. Naunawaan ba klase? Sino naman ang gustong sumagot ng ikatlong katanungan? Mahusay! Ibig sabihin lamang nito klase na ang ating buhay ay parang isang gulong na hindi sa lahat ng (2. Tama ba ang naging desisyon ng may-ari ng ubasan na pare-pareho ang upang matatanggap ng mga manggagawa kahit hindi sila pare-pareho ng oras at haba ng pagtratrabaho?) “Oo, dahil ito ang kanilang napagkasunduan.” “Hindi po, dahil iyong iba ay mas napagod.” “Opo, Sir.” (3. Ano ang ibig ipakahulugan ng sinabi ni Hesus na, “Ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.”) “Kung mapagmataas ka, ikaw ay ibinababa ng Diyos. Ngunit kapag ikaw ay mapagkumbaba ay ikaw ay kaniyang itinataas.”
 • 14. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan pagkakataon ay tayo ay nasa ibaba at hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay tayo ang nasa itaas. Nasa ating mga kamay pa rin ang desisyon kung tayo ba ay magsusumikap para makaalpas o magiging padalos-dalos. Tandaan natin na sa ating mundo, kahit na ito’y bilog, pantay ang pangtingin sa atin ng panginoon, walang nasa itaas at walang nasa ibaba. Katulad ng nangyari sa kwento na kahit sandali lang nagtrabaho ang iba, at ang iba naman ay buong araw naglampaso ay pareho o pantay parin ang ibinigay na sahod. Ito ay nagpapakita na kahit mayaman ka o mahirap ka ay pantay parin ang pagtingin o pagmamahal sa atin ng ating panginoon. Naunawaan ba klase ang kwentong ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan? (Layunin A at C) “Opo, Sir.” F. Paglinang sa kabihasnan EXPLAIN Dahil inyong naintindihan ang ating tinalakay ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Kayo ay hahatiin ko sa apat na pangkat. Ang unang pangkat ay mula kay ___ hanggang kay ___. Ang ikalawang pangkat naman ay mula kay ___ hanggang kay ____. Ang ikatlong pangkat ay mula kay ____ hanggang kay ___. At ang huling pangkat ay mula kay ___ hanggang kay ____. Panuto: Bubunot ang isang representante ng bawat pangkat sa “Kahon ng mga Gawain” upang matukoy ang aktibidad na kanilang isasagawa. Mayroon lamang limang minuto ang bawat pangkat para sa paghahanda at tatlong minuto ang nakalaan na itinakda ng guro para sa kanilang presentasyon. At gamit ang “Emotikon”, ang mga manonood ay pipili kung nasiyahan ba sila sa presentasyon ng bawat pangkat o hindi.
 • 15. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Mga Pangkatang Gawain: “IDEYA MO, GUHIT MO” Panuto: Sa isang malinis na coupon, mag-isip ng mga ideya na sumisimbolo sa mga pangunahing tauhan ng parabula (may ari ng ubasan at ang dalawang uri ng manggagawa) at iguhit ang mga ito. Gabay na tanong: 1. Sa inyong nabuong ideya at iginuhit, ano ang pinaka importante at bakit? 2. Ano ang mga aral na namutawi mula sa parabula? “I-ACT NYO ‘YAN!” Panuto: Sa pamamagitan ng short skit, ipakita ang naging daloy ng kwentong parabula at ang aral nito. Bigyang linaw ang skit matapos itanghal. “TULADRAMA” Panuto: Gumawa ng tula patungkol sa aral na napulot sa tula at lagyan ng interpretasyon sa pamamagitan ng pag-acting upang makabuo ng drama. Ang tulang gagawin ay kailangang nasa tradisyunal na anyo. “TABLUetooth” Panuto: Sa aral na napulot sa parabula, gamitin ang “tableau” at ipakita ang pinagkaiba ng mga tao noon at tao ngayon sa larangan ng paggawa. PANGKALAHATANG RUBRICS DIMEN- SYON NAPAKA- HUSAY (10) MAHUSAY (7-9) KATAM- TAMAN (4-6) NANGA- NGAILA- NGAN PA NG
 • 16. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan PAGSASA- NAY (1-3) PAGBABA HAGI AT PAGIGING MALIKHAIN Naisasagawa ng buong husay ang gawain. Sinunod ang panuto na ibinigay ng guro. Nasagot ng maayos ang mga katanungan. Mahusay na naisagawa ng grupo ang gawain. Sinunod ang panuto na ibinigay ng guro. Nasagot ng maayos ang ilang bahagi ng katanungan. Tama lamang ang pagkakasaga wa sa gawain. Hindi masyadong nasunod ang panutong hinihingi ng guro. Hindi maayos ang pagkakasaga wa ng grupo. PAGKAKAI SA Lahat ng miyembro na kasapi sa grupo ay nagbigay ng suhestiyon ukol sa gawain. Kumikilos ang lahat para sa pangkat. May ilang miyembro na nagbigay ng kanilang suhestyon. Kumikilos ang lahat sa pagasasga- wa ng aktibiti. Iilan lamang ang nakibahagi sa nasabing pagpapang- kat. Hindi naipakita ang pagkakaisa ng bawat miyembro na kasapi sa grupo. Naunawaan ba klase ang inyong pangkatang gawain? Kung gayo’y ang inyong oras ay mag-uumpisa na. Time’s Up! Ang inyong oras ay natapos na kung kaya’t tawagin na natin ang unang grupo upang ibahagi ang kanilang gawain. Sa tingin nyo ba klase ay tama ba at maayos ang kanilang ibinahagi? Kung ito’y tama ay pakitaas ang masayang emotikon at kung may kulang sa kanilang isinagawa at ang malungkot na emotikon naman ang itataas. “Opo, Sir.” (Ang bawat pangkat ay gagawin ang kanilang napiling aktibiti.) (Ibabahagi ng unang grupo ang kanilang isinagawang aktibiti.) (Itataas ng mga mag-aaral ang emotikon.)
 • 17. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Ayan klase, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat mahusay ninyong naisagawa ang inyong mga pangkatang gawain. Ang inyong puntos na nakuha at aking itatala sa inyong perpormans. (Layunin D) (Ibabahagi ng iba pang pangkat ang kanilang napiling aktibi sa harap. Matapos magbahagi, ang mga manonood at magtataas ng emotikon.) (Magpapalakpakan ang klase. ) G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay ELABORATE Ano na muli ang tinalakay nating paksa ngayong araw? Sang-ayon ba kayo sa daloy ng kwento? Bakit hindi? Ngayon ay tatanungin kita. Kung isa ka sa manggagawang maghapon nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw ngunit ang tinanggap na upa ay kapareho rin ng isang oras lamang na nagtrabaho, magrereklamo ka rin ba? Bakit? Tama naman ang iyong punto. Ngunit hindi ba’t sinabi pa lang sa umpisa ng kwento na ang kanilang upang matatanggap ay isang salaping pilak sa maghapong pagtratrabaho. Hindi ba? Ngayon naman klase, kung isa naman kayo sa mga manggagawa na tumanggap ng parehong upa kahit kulang ang oras mo sa pagtrabaho, ano ang mararamdaman mo? Tatanggapin mo ba ang ibinigay sa iyong upa? Pangatwiranan. Mahusay! Tumpak ang inyong mga kasagutan. “Ang Talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan.” “Opo.” “Hindi po.” “Sapagkat hindi ko pa rin po matanggap na pareho lamang ang upa ng mga manggagawa.” “Aba, syempre po.” “Dapat po kasi ay dinagdagan nalang ng amo ang up ana ibinigay sa matagal na nagtrabaho.” “Oo nga naman po.” “Opo, dahil ito po ang napagkasunduan.” “Yes, Sir. Kasi kahit isang oras lamang ako nagtrabaho ay nagtrabaho pa rin ako.”
 • 18. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Ngayon naman klase, magbigay kayo ng mga napulot ninyong aral sa kwento na inyong maisasabuhay. (Layunin C) (Magbabahagi ang mga mag-aaral ng mga aral na napulot nila sa aralin.) H. Paglalahat ng aralin Handa na ba ang lahat sa pagsusulit? Batid kong hand ana kayo, ngunit ating muling sariwain ang kwentong, “Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan.” Sino sa inyo ang makapagbubuod ng parabulang ating tinalakay? Mahusay! Bigyan ninyo siya ng tatalong bagsak. 1!2!3! “Opo, Sir.” (Ibubuod ang tinalakay na paksa ng isang mag- aaral.) 1!2!3! I. Pagtataya ng aralin EVALUATE Ngayon naman klase ay maglabas kayo ng inyong panulat (ballpen) para sa inyong pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng sampung minuto upang sagutan ito. Naunawaan ba? I. Multiple Choice Panuto: Piliin ang titik na nagpapakita ng tamang sagot. 1. Sino sa mga tauhan ang naghahanap ng manggagawa? a. Nagbabantay ng ubasan b. Namamahali ng ubasan c. May-ari ng ubasan d. Bisita sa ubasan 2. Sa parabulang “Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan”, sino ang tinutukoy na may-ari ng ubasan? a. Mga manggagawa b. Mga tambay “Opo, Sir!”
 • 19. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan c. Si Jesus d. Si Mary 3. Sino-sinong manggagawa ang nag-reklamo sa natanggap na salapi? a. Ang nagbigay ng salapi b. Ang nahuling manggagawa c. Ang naunang mangagagawa d. Wala sa nabanggit 4. Kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare- pareho rin ba ang ipapasahod mo sa manggagawa na iba-iba ang haba ng oras na ginugol sa taniman? a. Oo, dahil lahat sila ay nagtratrabaho b. Hindi, dahil maghapong nagtratrabaho ang iba c. Hindi, dahil isang oras lamang nagtrabaho ang iba d. Oo, dahil nagkaroon ng kasunduan 5. Kung ikaw ang manggagawa sa parabula, gagayahin mor in ba ang ginawa nilang pagrereklamo dahil pantay lang ang natanggap nilang kabayaran? a. Oo, dahil nagpakahirap ako sa pagtratabaho b. Hindi, dahil kung ano man ang napagkasunduan ay dapat na mangyari c. Oo, dahil ako ang pinakamatagal na nagtrabaho d. Hindi, dahil pagod na ako II. Identipikasyon Panuto: Ibigay ang hinihinging sagot sa mga sumusunod na tanong.
 • 20. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan 6. Ilan ang napagkasunduang upa ng may-ari ng ubusan at ng mga manggagawa? 7. Oras kung kailan huling lumabas ang may-ari ng ubasan para humanap ng manggagawa. 8. Saan hinango o saan nagmula ang parabulang, “Ang Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan”? 9. Ano ang pahayag ni Jesus sa huling bahagi ng akda? 10. Anong aral ang napulot mo sa akdang tinalakay? Time’s Up! Ang inyong oras ay natapos na. Pakipasa ang inyong mga papel sa harapan ng maayos at tahimik. (Ipapasa ang sagutang papel sa harapan.) J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation EXTEND May katanungan pa ba? Sino sa inyo ang gustong umuwi na may regalo? Lahat kayo ay makakatanggap ng regalo dahil ito ay ang inyong takdang-aralin. Maaari mo bang basahin ang panuto. Panuto: Basahin at pag-aralan ang tungkol sa Parabula ng Banga na nasa pahina 197-198. Kinakailangang itala sa kwaderno ang mga matatalinhagang pananalita na inyong nabasa at bigyan ng simpleng pagpapakahulugan. Magtala rin ng tatlong aral na natutunan tungkol sa binasa. “Wala na po.” “Ako po, Sir.” “Ano ba ‘yan, Sir.” (Babasahin ang panuto.) V. TALA VI. PAGNINILAY
 • 21. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: John Marc U. Cruz Gurong Nagsasanay Iniwasto ni: Gng. Erika Camille S. Ocampo Cooperating Teacher Inaprubahan ni: Gng. Maria U. Cruz Ulongguro III
 • 22. Baitang 9 DETALYADONG BANGHAY-ARALIN Paaralan Pambansang Mataas na Paaralan ng Labrador Baitang 9 Guro G. John Marc U. Cruz Asignatura Filipino Petsa/Oras 8:30 – 9:30 nu Markahan Ikatlong Markahan Nabatid ni: Dr. Myrna D. Orate Punongguro IV