SlideShare a Scribd company logo
Ηωςινοφιλία
 Αγγελάκου Βαςιλικι
 14 Δεκεμβρίου 2011
            1
2
Ηωςινόφιλα

• Κφτταρα μυελικισ ςειράσ
• Ο πυρινασ διαιρείται ςε δφο λοβοφσ
• Παραμζνουν ~13 ϊρεσ ςτθν
 κυκλοφορία
• Είναι κυρίωσ κφτταρα των ιςτϊν
• Φυςιολογικά μζχρι 450/μl ςτο αίμα
• Διακφμανςθ του αρικμοφ ςτθ
 διάρκεια τθσ θμζρασ( ανάλογα με τα
 επίπεδα κορτιηόλθσ)
                    3
Κφκλοσ ηωισ των θωςινοφίλων        1-2 % των περιφερικϊν
        λευκοκυττάρων

        >90 % των θωςινοφίλων
        βρίςκονται ςτουσ ιςτοφσ
                    4
Ποφ βρίςκονται κυρίωσ τα θωςινόφιλα;
΢ε υγιι άτομα
  Κυρίωσ ςτο γαςτρεντερικό αλλά όχι ςτον
  οιςοφάγο
    Ανεξάρτθτα από τθν επίκτθτθ ανοςία και τθν
   εντερικι χλωρίδα
    Σα επίπεδα των θωςινοφίλων ρυκμίηονται από
   τθν ςτακερι ζκφραςθ τθσ eotaxin-1 και του
   υποδοχζα τθσ CCR3
  Θφμο
  Μυελό οςτϊν, λεμφαδζνεσ
  Μαηικοφσ αδζνεσ
  Μιτρα

                          5
Ποια θ λειτουργία των θωςινοφίλων;
• Άμυνα ζναντι παραςίτων, αλλά και μικροβίων θ και
 ιϊν
• Καταςτροφι καρκινικϊν κυττάρων
• Ανάπτυξθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ και των
 μαηικϊν αδζνων
• Αποκατάςταςθ τραυμάτων και αναδόμθςθ ιςτϊν
 ( tissue remodeling)
• Μείωςθ των MHC class I- κυμοκυττάρων ςτο κφμο,
 δθλαδι ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ των Σ κυττάρων
• Ρφκμιςθ ανοςολογικϊν απαντιςεων:
 αντιγονοπαρουςίαςθ, ζκκριςθ κυτταροκινϊν κλπ                           6
Illustration of a Model of Eosinophils as Antigen Presenting Cells.
Eosinophils can be stimulated to express MHC Class II and co-stimulatory molecules by
granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) under experimental
conditions.
Eosinophils achieve the same expression of antigen presentation machinery in vivo in
various disease states including asthma, chronic eosinophilic pneumonia, and parasitic
infection.
They then traffick to regional lymph nodes where they encounter CD4+ T cells, promoting
proliferation and cytokine production (IL-4, IL-5, IL-13) by T cells.
                                          7
Ιllustration of a Model of Eosinophil Immunoregulation on CD4+ T cells.
Eosinophils are capable of producing IL-12 and IL-4, which polarize T cells to Th1
cells and Th2 cells, respectively.
Eosinophils express both Th1- and Th2-associated cytokines and chemokines.IL-25 is
secreted by eosinophils and promotes Th2 activity. IL-4 has an amplifying effect on
the Th2 response and promotes further eosinophil recruitment.
 IL-5 is a potent autocrine and paracrine growth and survival cytokine for
eosinophils.
                                         8
9
ερζκιςμα            Κυτταροκίνεσ   ΢τακερι Ig, μικρόβια και
          κανζνα             προϊόντα τουσ, ςφνδεςθ β2
                Διαλυτά μόρια
                 κινδφνου, Ig     ιντεγκρίνθσ από
                          κυτταροκίνεσ/λιπιδικοί
                             μεςολαβθτζσ


 κατάςταςθ    αδρανισ
                  Μερικι        Πλιρθσ
                ενεργοποίθςθ     ενεργοποίθςθ

         Παράγουν
 Προϊόντα    αυξθτικοφσ   Κυτταροκίνεσ    Πρωτεΐνεσ κοκκίων,
θωςινοφίλων   παράγοντεσ;    Αυξθτικοί      μεςολαβθτζσ
                 παράγοντεσ      φλεγμονισ
        Ανάπτυξθ ιςτϊν
 Λειτουργία
        ομοιόςταςθ    Ανοςορφκμθςθ
 θωςινοφίλων
                Αναδόμθςθ ιςτϊν
                              Φλεγμονι,
                             καταςτροφι
                               ιςτϊν,
                             καταςτροφι
                              μικροβίων

 Κατάλθξθ
θωςινοφίλων   επιβίωςθ     επιβίωςθ         κάνατοσ
                                   10
Σφποι εξωκυττάρωςθσ κοκκίων από τα
      θωςινόφιλα
                   11
12
Παράγοντεσ που εκκρίνονται από τα
          θωςινόφιλα
Πρωτεΐνεσ κοκκίων          Λιπιδικά παράγωγα
Major basic protein(MBP1)      Leukotriene C4/D4
Eosinophil cationic protein(ECP)   Platelet activating factor
Eosinophil-derived neurotoxin(EDN)  5-HETE
Eosinophil peroxidase        5,15-and 8,15-diHETE
                   Prostaglandine E1 ,E2
Παράγωγα οξυγόνου          Thromboxane B2
Ο2-
Η 2 Ο2
Hydroxyl radicals

                   Κυτταροκίνεσ
ϋΕνηυμα
Collagenase
92 kDa Gelatinase (MMP-9)


                                 13
Κυτταροκίνεσ & αυξθτικοί παράγοντεσ που
    παράγονται από τα θωςινόφιλα


IL-1   IL-12         TGF-a
IL-2   IL-13         TGF-b1
IL-3   IL-16         PDGF
IL-4         GM-CSF
IL-5         TNF-a
IL-6   RANTES   SCF
IL-8   EOTAXIN        NGF
IL-10   MIP-1a        BDGF
IL-11              NT-3
                      14
Ηωςινοφιλία
• Πάντα βάςει του απόλυτου αρικμοφ των
 θωςινοφίλων, ποτζ βάςει του ποςοςτοφ τουσ
                Ηπια : 450-1500/κκχ
• Ηωςινοφιλία:         Μζτρια:1500-5000/κκχ
 – >450/κ.χ. ςτο αίμα
                ΢οβαρι: >5000/κκχ


• Τπερθωςινοφιλία
 – Ηωςινόφιλα >1500/κ.χ.
 – μεγάλθ πικανότθτα κλινικϊν εκδθλϊςεων λόγω
  υπερθωςινοφιλίασ και μόνο
                            15
Hωςινοφιλία: διαφορικι διάγνωςθ

• Παραςιτικζσ λοιμϊξεισ
• Αλλεργικά νοςιματα/άςκμα
• Τπερευαιςκθςία ςε φάρμακα
• Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ(Churg- Strauss vasculitis,
 ΢υςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ, ρευματοειδισ αρκρίτισ
• Νεοπλάςματα
• ϋΑλλα
 ιδιοπακζσ υπερθωςινοφιλικό ςφνδρομο
 θωςινοφιλικι γαςτρεντερίτιδα
 Loeffler ςφνδρομο
 επινεφριδικι ανεπάρκεια
 HIV....                            16
Ηωςινοφιλία αντιδραςτικι «δευτεροπακισ»
                   17
Φάρμακα
    Eκδθλϊςεισ             ΢υνικθ φάρμακα

Αςυμπτωματικι       Πενικιλλίνθ, κεφαλοςπορίνεσ,κινολόνεσ

Οίδθμα μαλακϊν μορίων   GM-CSF ,IL-2

Πνευμονίτιδα        Νιτροφουραντοΐνθ, Ημιςυνκετικζσ
              πενικιλλίνεσ ,NSAIDs

Διάμεςθ νεφρίτιδα     Κεφαλοςπορίνεσ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ

Μυοκαρδίτιδα        Ρανιτιδίνθ

Αγγειΐτιδα από       Αλλοπουρινόλθ, φαινιτοΐνθ
υπερευαιςκθςία

Ηπατίτιδα         Σετρακυκλίνεσ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ
DRESS syndrome       Αντιεπιλθπτικά, NSAIDs,αντιβιοτικά…..

΢. Ηωςινοφιλίασ-μυαλγίασ  L-tryptophan contaminant
                                    18
Ηωςινοφιλία και μθ παραςιτικζσ λοιμϊξεισ

• Οι περιςςότερεσ βακτθριακζσ και
 ιογενείσ λοιμϊξεισ ςυνοδεφονται από
 θωςινοπενία

• Εξαίρεςθ αποτελοφν
• Βακτθρίδια: χρόνια φυματίωςθ, οςτρακιά ςε
 αποδρομι
• Μφκθτεσ :κοκκιδιομφκωςθ, βρογχοπνευμονικι
 αςπεργίλλωςθ
• Ιοί: HIV


                       19
Angiostrongyliasis         Echinostomiasis       Metagoniamiasis

Anisakiasis             Enterobiasis         Opisthorciasis

Ascariasis*             Fascioliasis*        Paragonomiasis*

Capillariasis            Fasciolopsiasis*       Schistosomiasis*

Clonorchiasis*           Filariasis          Sparganosis

Coenurosis             Gnathostomiasis       Strongyloidiasis*

Cysticercosis            Heterophyiasis        Trichinosis*

Dicrocoeliasis           Hookworm*          Trichuriasis

Echinococcosis           Hymenolepsiasis       VLM

         Σοβαρή ηωσινοφιλία(>3000/μl), * αρχή λοίμωξης            20
•Ψϊρα
– μπορεί να ςυνοδεφεται από
 θωςινοφιλία
           • Myiasis
           Μπορεί ςπάνια να ςυνοδεφεται από
           Τπερθωςινοφιλικό ςφνδρομο


                             21
Ηωςινοφιλία διάρκειασ ετϊν


  Cysticercosis   Flukes
  Echinococcosis  – schisto,
  Filariasis
–  loiasis,
             fascioliasis,
  onchocerciasis,   clonochiasis,
  mansonellosis,    paragonimiasis
  TPE
  Gnathostomiasis  Hookworm
            Strongyloidiasis                     22
Λοίμωξθ από Ascaris ςτθν Haiti και Paraguay
              Guinea Worm

                       23
Τπερθωςινιφιλικά ςφνδρομα (HES)
• Kριτιρια 1975:
• 1.Ηωςινόφιλα αίματοσ >1500/κχ για > 6 μινεσ
• 2.Καμμία ζνδειξθ για γνωςτι υποκείμενθ αιτία θωςινοφιλίασ
• 3. Υπαρξθ οργανικισ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ
 διαμεςολαβοφμενθ από θωςινόφιλα
• Σροποποιθμζνα κριτιρια ςιμερα
• 1.Ηωςινόφιλα >1500/κχ ςε τουλάχιςτον 2 μετριςεισ θ φπαρξθ
 ςθμαντικισ ιςτικισ θωςινοφιλίασ που ςυνοδεφεται από
 ςυμπτϊματα και ςθμαντικι θωςινοφιλία ςτο αίμα
• 2. Αποκλειςμόσ δευτερογενϊν αιτίων θωςινοφιλίασ όπωσ
 παραςιτικζσ λοιμϊξεισ, ιογενείσ λοιμϊξεισ,αλλεργικά
 νοςιματα,θωςινοφιλία από φάρμακα θ άλλεσ χθμικζσ ουςίεσ,
 ανεπάρκεια επινεφριδίων και νεοπλάςματα
                               24
FIG 1. Revised classification of HESs. Changes from the previous classification3 are indicated in red.
Dashed arrows identify HES forms for which at least some patients have T cell–driven disease.
Classification of myeloproliferative forms has been simplified, and patients with HES and eosinophil
hematopoietin–producing T cells in the absence of a T-cell clone are included in the lymphocytic forms of
HES. IBD:Inflammatory bowel disease CSS:Churge –Strauss Syndrome, CEL:Chronic Eosinophilic
Leukemia, FIP1L1:Fip1-Like-1, PDGFRA: Platelet – derived growth factor receptor a                                                  25
myeloproliferative hypereosinophilic      lymphocytic hypereosinophilic
       syndrome                  syndrome

Άνδρεσ υπερζχουν
                        Κςθ ςυχνότθτα ςτα δφο φφλα
FIP1L1-PDGFRA fusion (+) ςε 10%–20%
Δυςπλαςτικά θωςινόφιλα             FIP1L1-PDGFRA fusion (-)

Αυξθμζνθ vitamin B12
                        Αυξθμζνθ immunoglobulin E
Αυξθμζνθ tryptase
Αναιμία/ κρομβοπενία              Αυξθμζνθ interleukin (IL)-5 and/or IL-4

θπατοςπλθνομεγαλία               Αυξθμζνθ TARC (thymus and
                        activation-regulated chemokine)
Αυξθμζνθ κυτταροβρίκεια μυελοφ
                        Ανϊμαλα θ κλωνικά T-cell ςτο αίμα
Ατυπα mast cells ςτο μυελό
Κνωςθ μυελοφ                  Δερματικζσ εκδθλϊςεισ ςυχνζσ
Απάντθςθ ςτο imatinib
                        Καλι απάντθςθ ςτα κορτικοειδι
Καρδιακι προςβολι

               Μαηί αποτελοφν το 1/4 - 1/3 των HES           26
FIP1L1/PDGFRA-(+)χρόνια θωςινοφιλικι λευχαιμία Προκαλείται από μία μετάκεςθ ςτο χρωμόςωμα 4
που οδθγεί ςε ςυνεχι ενεργοποίθςθ τθσ τυροςινικισ
κινάςθσ
 ΢χεδόν αποκλειςτικά ςε άνδρεσ, 20-40 ετϊν

 50% πζκαιναν ςε 5 χρόνια πριν τθν ανακάλυψθ τθσ
tyrosine kinase inhibitor, imatinib mesylate

                          27
Οικογενισ θωςινιφιλίαΑυτοςωματικι επικρατθτικι
΢το χρωμόςωμα 5q31-33
Η θωςινοφιλία αρχίηει ςτθ γζννθςθ, αλλά ςε λίγα
άτομα καταλιγει ςε προςβολι οργάνων
Απουςία κλινικϊν εκδθλϊςεων ςυνδυάηεται με
ςχετικά χαμθλι ενεργοποίθςθ των θωςινοφίλων
ςε ςφγκριςθ με άλλα θωςινοφιλικά νοςιματα

                         28
Overlap HES

 Ηωςινοφιλικά νοςιματα ςτα οποία θ διικθςθ
με θωςινόφιλα αφορά μεμονωμζνα όργανα

 Περιφερικι θωςινοφιλία >1,500/mm3 μπορεί να
υπάρχει

 πχ θωςινοφιλικι γαςτρεντερίτιδα, θωςινοφιλικι
πνευμονίτιδα, θωςινοφιλικι κυςτίτιδα
Churg-Strauss αγγειΐτιδα

 μπορεί να είναι δφςκολο να διακρικεί από το
undefined
                        29
Associated HES

 Αλαγλωρηζκέλα λοζήκαηα ποσ ζσλδηάδοληαη
κε περηθερηθή εωζηλοθηιία >1,500/mm3
ζσλήζως ζαλ αποηέιεζκα δηαηαρατής ηες
αλοζορύζκηζες

 Η εωζηλοθηιία σποτωρεί κε ηε ζεραπεία ηες
λόζοσ

 Επηπιοθές ιόγω ηες εωζηλοθηιίας είλαη
ζπάληες

 – π.τΣαρθοείδωζε, θιεγκολώδες λόζος
εληέροσ, ALPS(Autoimmune Lymphoproliferative
Syndrome)                   30
Undefined

 Καλοικθσ
– παραηεηακέλε αζσκπηωκαηηθή εωζηλοθηιία
>1500/mm3

 Επηπεπιεγκέλε
  – ζσκπηώκαηα θαη ζεκεία από προζβοιή ποιιώλ
  οργάλωλ

 Επεηζοδηαθή
                         31
Ηωςινοφιλία άγνωςτθσ αιτιολογίασ


 > 50% των περιπτϊςεων θωςινοφιλίασ
παραμζνει άγνωςτθσ αιτιολογίασ παρά τον
εκτεταμζνο ζλεγχο

 Εμπειρικι αντιελμινκικι κεραπεία θ
παρακολοφκθςθ;                     32
΢υχνότθτα εκδθλϊςεων από διάφορα ςυςτιματα
   ςε 3 μεγάλεσ ςειρζσ αςκενϊν με HES


  εκδθλϊςεισ       Ν=105

 • Αιματολογικζσ      • 100%
 • Καρδιαγγειακό      • 58%
   • Δερματικζσ      • 56%
  • Νευρολογικζσ      • 54%
  • Πνευμονικζσ      • 49%
   • ΢πλθνικι       • 43%
   • Ηπατικι       • 30%
 • Οφκαλμολογικζσ      • 23%
 • γαςτρεντερικζσ      • 23%


                       33
Ηωςινόφιλα και ίνωςθ
•Σα θωςινόφιλα ζχουν ςυςχετιςκεί με ίνωςθ από
διάφορεσ αιτίεσ
  •HES
  •τροπικι ενδομυοκαρδιακι ίνωςθ ςκλθρόδερμα
  • ιδιοπακι πνευμονικι ίνωςθ
  • πνευμονικι ίνωςθ από άςβεςτο
  •οπιςκοπεριτοναϊκι ίνωςθ
  • χρόνιο άςκμα
  • θωςινοφιλικι οιςοφαγίτιδα
  • χρόνια ςχιςτοςωμίαςθ κλπ
•Σα θωςινόφιλα περιζχουν ζτοιμουσ μεςολαβθτζσ που
ευνοοφν τθν ίνωςθ
  •TGF-b,IL-4, IL-6, TNF-a, ECP, MBP

                          34
Ηωςινόφιλα και ίνωςθ
            35
Σα ενεργοποιθμζνα θωςινόφιλα ζχουν
      διαφορετικι μορφολογία


                  Piecemeal degranulation


            Lipid body
Cytoplasmic clearing
 Dysplastic nucleus
                             36
Θεραπεία ηωλ HES
•Prednisone
• Hydroxyurea
• Interferon-α
•Imatinib mesylate
•Mepolizumab
(κολοθιωληθό αληίζωκα anti-IL-5)


•Άιιοη παράγοληες γηα ηοσς οποίοσς
σπάρτοσλ δεδοκέλα από θιηληθές
περηπηώζεης θαη κηθρές ζεηρές αζζελώλ
  •cyclosporin A, 2-CDA, vincristine,
  chlorambucil, κεηακόζτεσζε κσειού,
   αιιογελής κεηακόζτεσζε stem cells,
                     37
Αρχικι εκτίμθςθ αςκενοφσ με πικανό HES
          Περιφερικι θωςινοφιλία
             >1500/κκχ

     ΢οβαρζσ , δυνθτικά απειλθτικζσ κλινικζσ εκδθλϊςεισ
          θ Ηωςινόφιλα >100.000/κκχ

            +            -
Γριγορθ περιοριςμζνθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ:          ΢υνεχίηεται ο
                                ζλεγχοσ για
    Εξετάςεισ αίματοσ ρουτίνασ               πικανό HES
    Σροπονίνθ, Σρυπτάςθ, Β12
     FIP1L1/PDGFRA ανάλυςθ
Μυελόσ, CT κϊρακοσ/κοιλίασ, ΕCHO καρδιάσ
   Βιοψία προςβεβλθμζνου ιςτοφ


                             ΢υνεχίηουμε τον
                               ζλεγχο
     Εμπειρικι κεραπεία με           +
       υψθλζσ δόςεισ       απάντθςθ
    κορτικοειδϊν +invermectin          -     Προςκικθ
      εάν πικανι ζκκεςθ ςε                δεφτερου
        Strongyloides                  φαρμάκου 38
Εκτίμθςθ αςκενοφσ με HES
             Περιφερικι θωςινοφιλία
                >1500/κκχ

     Δευτεροπακείσ αιτίεσ θωςινοφιλίασ που απαιτοφν ειδικι
       κεραπεία που δεν ςτοχεφει ςτθν θωςινοφιλία;
                -          +

  ΢υνεχίηουμε τθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ για HES με:
       Εξετάςεισ αίματοσ ρουτίνασ           Κατάλλθλθ
                              Θεραπεία
       Σροπονίνθ, Σρυπτάςθ, Β12
        FIP1L1/PDGFRA ανάλυςθ
    Μελζτεσ κλωνικότθτασ λεμφοκυττάρων
 Μυελόσ, CT κϊρακοσ/κοιλίασ/πυζλου, ΕCHO καρδιάσ     Αποκατάςταςθ;
   ΢πιρομζτρθςθ, Βιοψία προςβεβλθμζνου ιςτοφ           +
Άλλεσ εξετάςεισ όπωσ κακορίηονται από ςυμπτϊματα, και
                              -
            ςθμεία
                                    Σζλοσ


                                    39
40
Σι μάκαμε;


Βιολογία και λειτουργία των θωςινοφίλων

  Σο δόγμα ότι τα θωςινόφιλα είναι απλϊσ δραςτικά κφτταρα που
 καταςτρζφουν ότι είναι γφρω τουσ δεν ιςχφει. «Όπωσ όλα τα δόγματα»
 κα μασ πάρει χρόνο να το αλλάξουμε ςτο μυαλό μασ!

  Η δράςθ τουσ είναι ςθμαντικι ςαν κφτταρα ανάπτυξθσ του
 ανοςοποιθτικοφ, τθν αντιγονοπαρουςίαςθ, τθν αναδόμθςθ ιςτϊν …….

  Ο αρικμόσ των θωςινοφίλων ςτο αίμα δεν είναι καλόσ δείκτθσ ιςτικισ
 βλάβθσ και κακορίηεται από το ρυκμό παραγωγισ ςτο μυελό και το
 ρυκμό μετανάςτευςθσ ςτουσ ιςτοφσ

  ΢θμαςία ζχει ο βακμόσ ενεργοποίθςθσ τουσ

  Νζα και πολφ ςθμαντικι γνϊςθ θ ανεξάρτθτθ λειτουργία των κοκκίων
 με υποδοχείσ μεςολαβθτϊν, κυτταροκινϊν και μετάδοςθ ςθμάτων μζςα
 ςτο κοκκίο για ζκκριςθ EPO, ECP...                                    41
Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ
  Σο ιςτορικό και θ κλινικι εξζταςθ είναι τα βαςικά ςτοιχεία για τθ
διερεφνθςθ τθσ θωςινοφιλίασ
    ΠΑΡΑ΢ΙΣΑ
     • Μπορεί να κάνουν θωςινοφιλία οποιαςδιποτε βαρφτθτασ

     •Σα παράςιτα κάνουν θωςινοφιλία όταν μεταναςτεφουν ςτουσ
     ιςτοφσ

     • Η αναηιτθςθ ιςτορικοφ ζκκεςθσ ςε παράςιτα που ενδθμοφν ςε
     τροπικά και υποτροπικά κλίματα επιβεβλθμζνθ λόγω τθσ
     μετανάςτευςθσ

     •Ειδικά θ αναηιτθςθ τθσ λοίμωξθσ απο Strongyloides θ οποία είναι
     ςυχνά αςυμπτωματικι αλλά καταςτροφικι διειςδυτικι ςε
     ανοςοκαταςτολι ςε λιψθ κορτικοειδϊν. Η διάγνωςθ γίνεται με
     ορολογικζσ μεκόδουσ γιατί θ απομόνωςθ ςτα κόπρανα είναι
     δφςκολθ. ΢ε υποψία ζκκεςθσ όταν πρζπει να χορθγθκοφν
     κορτικοειδι χορθγείται και κεραπεία με ivermectin

     • Σουλάχιςτον 3 δείγματα κοπράνων για ανίχνευςθ παραςίτων αλλά
     και χριςθ ορολογικϊν μεκόδων ( π.χ. Toxocara) όπου είναι δυνατόν

                                      42
Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ
 Η ςυχνότθτα των υπερθωςινοφιλικϊν ςυνδρόμων πολφ μικρι
ειδικά ςτα παιδιά. Όμωσ μπορεί να ςυμβοφν!!!

 ΢ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΗΩ΢ΙΝΟΦΙΛΙΑ΢
   ΠΑΡΑ΢ΙΣΑ
   ΑΣΟΠΙΚΑ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΝΟ΢ΗΜΑΣΑ
     ΢υνικωσ ιπια θ μζτρια θωςινοφιλία
     ΢ε αςκενι με άςκμα και ςοβαρι θωςινοφιλία
        βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ θ Chung-Strauss
       αγγειίτιδα
   ΦΑΡΜΑΚΑ
     Κάκε φάρμακο μπορεί να κάνει θωςινοφιλία, ακόμα και
    φυτικζσ ουςίεσ
     ΢ε θωςινοφιλία ςοβαρι πάντα όταν είναι δυνατόν
    διακόπτουμε τθ λιψθ φαρμάκων
   ΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢( L-tryptophan)
   ΝΕΟΠΛΑ΢ΜΑΣΑ                                43
Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ΢ε αςκενι με υπερθωςινοφιλία πρζπει να απαντθκοφν
        άμεςα δφο ερωτιματα

1. Είναι θ θωςινοφιλία «αντιδραςικι-δευτεροπακισ;

2. Η υπερθωςινοφιλία φαίνεται να προκαλεί ταχζωσ
  εξελιςςόμενθ βλάβθ ςε όργανο/όργανα;
  Αν «ναι» πρζπει να αρχίςει άμεςα κεραπεία
   μείωςθσ των θωςινοφίλων (κορτικοειδι; Άλλο;)
                        44
45
46
47
48
49

More Related Content

Similar to ηωσινοφιλία 14 δεκεμβρίου 2011-νέο

Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείουΚεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείουΠαναγιώτα Γκογκόση
 
Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων
Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των ΑιγοπροβάτωνΠροβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων
Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων
agrotikistegi
 
ygeia_fytofarmaka.pdf
ygeia_fytofarmaka.pdfygeia_fytofarmaka.pdf
ygeia_fytofarmaka.pdf
stzifkas
 
Εστιακή Υπεριδρωσία
Εστιακή ΥπεριδρωσίαΕστιακή Υπεριδρωσία
Εστιακή Υπεριδρωσία
Amalia Tsiatoura
 
132_bioCgp_the
132_bioCgp_the132_bioCgp_the
132_bioCgp_the
Retikus
 
Κλινική Εξέταση Βοοειδών
Κλινική Εξέταση ΒοοειδώνΚλινική Εξέταση Βοοειδών
Κλινική Εξέταση ΒοοειδώνGiorgos Christodoulopoulos
 
Gastric barrier
Gastric barrierGastric barrier
Non specific defence
Non specific defenceNon specific defence
Non specific defence
Retikus
 
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίαςΜη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
psaltakis
 
Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.
Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.
Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.
STARTUP SAFARY ATHENS
 
Μεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα Υγείας
Μεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα ΥγείαςΜεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα Υγείας
Μεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα ΥγείαςGiorgos Christodoulopoulos
 
Pathogens transmission
Pathogens transmissionPathogens transmission
Pathogens transmission
Retikus
 
Β4 Πρωτεΐνες
Β4 ΠρωτεΐνεςΒ4 Πρωτεΐνες
Β4 Πρωτεΐνες
gymzosim
 
Dietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and Allergy
Dietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and AllergyDietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and Allergy
Dietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and AllergyKonstantinos Skandalis
 
Βασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιο
Βασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιοΒασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιο
Βασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιο
Παναγιώτα Γκογκόση
 
06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf
06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf
06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf
ssuser909ce3
 
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένουςΜηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
University of Athens, National & Kapodistrial University of Athens
 
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
EKMED
 
Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...
Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...
Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...Giorgos Christodoulopoulos
 

Similar to ηωσινοφιλία 14 δεκεμβρίου 2011-νέο (20)

Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείουΚεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
 
Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων
Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των ΑιγοπροβάτωνΠροβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων
Προβλήματα και λύσεις στη καθημερινότητα εκτροφής των Αιγοπροβάτων
 
ygeia_fytofarmaka.pdf
ygeia_fytofarmaka.pdfygeia_fytofarmaka.pdf
ygeia_fytofarmaka.pdf
 
Εστιακή Υπεριδρωσία
Εστιακή ΥπεριδρωσίαΕστιακή Υπεριδρωσία
Εστιακή Υπεριδρωσία
 
Rinitida
RinitidaRinitida
Rinitida
 
132_bioCgp_the
132_bioCgp_the132_bioCgp_the
132_bioCgp_the
 
Κλινική Εξέταση Βοοειδών
Κλινική Εξέταση ΒοοειδώνΚλινική Εξέταση Βοοειδών
Κλινική Εξέταση Βοοειδών
 
Gastric barrier
Gastric barrierGastric barrier
Gastric barrier
 
Non specific defence
Non specific defenceNon specific defence
Non specific defence
 
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίαςΜη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
Μη φλεγμονώδεις αρθροπάθειες της παιδικής ηλικίας
 
Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.
Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.
Έρευνα και καινοτομία από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά.
 
Μεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα Υγείας
Μεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα ΥγείαςΜεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα Υγείας
Μεθοδολογία διαγνωστικής στο κοπάδι – Προγράμματα Υγείας
 
Pathogens transmission
Pathogens transmissionPathogens transmission
Pathogens transmission
 
Β4 Πρωτεΐνες
Β4 ΠρωτεΐνεςΒ4 Πρωτεΐνες
Β4 Πρωτεΐνες
 
Dietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and Allergy
Dietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and AllergyDietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and Allergy
Dietary Supplements on Diabetes,Metabolic Syndrome,Hyperlipidemia and Allergy
 
Βασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιο
Βασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιοΒασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιο
Βασικές αρχές ανοσολογίας για το γυμνάσιο
 
06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf
06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf
06_ΜυελόςΕπινεφριδίων2017 (1).pdf
 
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένουςΜηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
 
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
 
Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...
Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...
Βοοειδή: Δυσπεπτική οξέωση-Διάρροιες ενηλίκων-Νοσήματα κάτω τμήματος των άκρω...
 

ηωσινοφιλία 14 δεκεμβρίου 2011-νέο

 • 1. Ηωςινοφιλία Αγγελάκου Βαςιλικι 14 Δεκεμβρίου 2011 1
 • 2. 2
 • 3. Ηωςινόφιλα • Κφτταρα μυελικισ ςειράσ • Ο πυρινασ διαιρείται ςε δφο λοβοφσ • Παραμζνουν ~13 ϊρεσ ςτθν κυκλοφορία • Είναι κυρίωσ κφτταρα των ιςτϊν • Φυςιολογικά μζχρι 450/μl ςτο αίμα • Διακφμανςθ του αρικμοφ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ( ανάλογα με τα επίπεδα κορτιηόλθσ) 3
 • 4. Κφκλοσ ηωισ των θωςινοφίλων 1-2 % των περιφερικϊν λευκοκυττάρων >90 % των θωςινοφίλων βρίςκονται ςτουσ ιςτοφσ 4
 • 5. Ποφ βρίςκονται κυρίωσ τα θωςινόφιλα; ΢ε υγιι άτομα Κυρίωσ ςτο γαςτρεντερικό αλλά όχι ςτον οιςοφάγο Ανεξάρτθτα από τθν επίκτθτθ ανοςία και τθν εντερικι χλωρίδα Σα επίπεδα των θωςινοφίλων ρυκμίηονται από τθν ςτακερι ζκφραςθ τθσ eotaxin-1 και του υποδοχζα τθσ CCR3 Θφμο Μυελό οςτϊν, λεμφαδζνεσ Μαηικοφσ αδζνεσ Μιτρα 5
 • 6. Ποια θ λειτουργία των θωςινοφίλων; • Άμυνα ζναντι παραςίτων, αλλά και μικροβίων θ και ιϊν • Καταςτροφι καρκινικϊν κυττάρων • Ανάπτυξθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ και των μαηικϊν αδζνων • Αποκατάςταςθ τραυμάτων και αναδόμθςθ ιςτϊν ( tissue remodeling) • Μείωςθ των MHC class I- κυμοκυττάρων ςτο κφμο, δθλαδι ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ των Σ κυττάρων • Ρφκμιςθ ανοςολογικϊν απαντιςεων: αντιγονοπαρουςίαςθ, ζκκριςθ κυτταροκινϊν κλπ 6
 • 7. Illustration of a Model of Eosinophils as Antigen Presenting Cells. Eosinophils can be stimulated to express MHC Class II and co-stimulatory molecules by granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) under experimental conditions. Eosinophils achieve the same expression of antigen presentation machinery in vivo in various disease states including asthma, chronic eosinophilic pneumonia, and parasitic infection. They then traffick to regional lymph nodes where they encounter CD4+ T cells, promoting proliferation and cytokine production (IL-4, IL-5, IL-13) by T cells. 7
 • 8. Ιllustration of a Model of Eosinophil Immunoregulation on CD4+ T cells. Eosinophils are capable of producing IL-12 and IL-4, which polarize T cells to Th1 cells and Th2 cells, respectively. Eosinophils express both Th1- and Th2-associated cytokines and chemokines.IL-25 is secreted by eosinophils and promotes Th2 activity. IL-4 has an amplifying effect on the Th2 response and promotes further eosinophil recruitment. IL-5 is a potent autocrine and paracrine growth and survival cytokine for eosinophils. 8
 • 9. 9
 • 10. ερζκιςμα Κυτταροκίνεσ ΢τακερι Ig, μικρόβια και κανζνα προϊόντα τουσ, ςφνδεςθ β2 Διαλυτά μόρια κινδφνου, Ig ιντεγκρίνθσ από κυτταροκίνεσ/λιπιδικοί μεςολαβθτζσ κατάςταςθ αδρανισ Μερικι Πλιρθσ ενεργοποίθςθ ενεργοποίθςθ Παράγουν Προϊόντα αυξθτικοφσ Κυτταροκίνεσ Πρωτεΐνεσ κοκκίων, θωςινοφίλων παράγοντεσ; Αυξθτικοί μεςολαβθτζσ παράγοντεσ φλεγμονισ Ανάπτυξθ ιςτϊν Λειτουργία ομοιόςταςθ Ανοςορφκμθςθ θωςινοφίλων Αναδόμθςθ ιςτϊν Φλεγμονι, καταςτροφι ιςτϊν, καταςτροφι μικροβίων Κατάλθξθ θωςινοφίλων επιβίωςθ επιβίωςθ κάνατοσ 10
 • 11. Σφποι εξωκυττάρωςθσ κοκκίων από τα θωςινόφιλα 11
 • 12. 12
 • 13. Παράγοντεσ που εκκρίνονται από τα θωςινόφιλα Πρωτεΐνεσ κοκκίων Λιπιδικά παράγωγα Major basic protein(MBP1) Leukotriene C4/D4 Eosinophil cationic protein(ECP) Platelet activating factor Eosinophil-derived neurotoxin(EDN) 5-HETE Eosinophil peroxidase 5,15-and 8,15-diHETE Prostaglandine E1 ,E2 Παράγωγα οξυγόνου Thromboxane B2 Ο2- Η 2 Ο2 Hydroxyl radicals Κυτταροκίνεσ ϋΕνηυμα Collagenase 92 kDa Gelatinase (MMP-9) 13
 • 14. Κυτταροκίνεσ & αυξθτικοί παράγοντεσ που παράγονται από τα θωςινόφιλα IL-1 IL-12 TGF-a IL-2 IL-13 TGF-b1 IL-3 IL-16 PDGF IL-4 GM-CSF IL-5 TNF-a IL-6 RANTES SCF IL-8 EOTAXIN NGF IL-10 MIP-1a BDGF IL-11 NT-3 14
 • 15. Ηωςινοφιλία • Πάντα βάςει του απόλυτου αρικμοφ των θωςινοφίλων, ποτζ βάςει του ποςοςτοφ τουσ Ηπια : 450-1500/κκχ • Ηωςινοφιλία: Μζτρια:1500-5000/κκχ – >450/κ.χ. ςτο αίμα ΢οβαρι: >5000/κκχ • Τπερθωςινοφιλία – Ηωςινόφιλα >1500/κ.χ. – μεγάλθ πικανότθτα κλινικϊν εκδθλϊςεων λόγω υπερθωςινοφιλίασ και μόνο 15
 • 16. Hωςινοφιλία: διαφορικι διάγνωςθ • Παραςιτικζσ λοιμϊξεισ • Αλλεργικά νοςιματα/άςκμα • Τπερευαιςκθςία ςε φάρμακα • Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ(Churg- Strauss vasculitis, ΢υςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ, ρευματοειδισ αρκρίτισ • Νεοπλάςματα • ϋΑλλα ιδιοπακζσ υπερθωςινοφιλικό ςφνδρομο θωςινοφιλικι γαςτρεντερίτιδα Loeffler ςφνδρομο επινεφριδικι ανεπάρκεια HIV.... 16
 • 18. Φάρμακα Eκδθλϊςεισ ΢υνικθ φάρμακα Αςυμπτωματικι Πενικιλλίνθ, κεφαλοςπορίνεσ,κινολόνεσ Οίδθμα μαλακϊν μορίων GM-CSF ,IL-2 Πνευμονίτιδα Νιτροφουραντοΐνθ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ ,NSAIDs Διάμεςθ νεφρίτιδα Κεφαλοςπορίνεσ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ Μυοκαρδίτιδα Ρανιτιδίνθ Αγγειΐτιδα από Αλλοπουρινόλθ, φαινιτοΐνθ υπερευαιςκθςία Ηπατίτιδα Σετρακυκλίνεσ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ DRESS syndrome Αντιεπιλθπτικά, NSAIDs,αντιβιοτικά….. ΢. Ηωςινοφιλίασ-μυαλγίασ L-tryptophan contaminant 18
 • 19. Ηωςινοφιλία και μθ παραςιτικζσ λοιμϊξεισ • Οι περιςςότερεσ βακτθριακζσ και ιογενείσ λοιμϊξεισ ςυνοδεφονται από θωςινοπενία • Εξαίρεςθ αποτελοφν • Βακτθρίδια: χρόνια φυματίωςθ, οςτρακιά ςε αποδρομι • Μφκθτεσ :κοκκιδιομφκωςθ, βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ • Ιοί: HIV 19
 • 20. Angiostrongyliasis Echinostomiasis Metagoniamiasis Anisakiasis Enterobiasis Opisthorciasis Ascariasis* Fascioliasis* Paragonomiasis* Capillariasis Fasciolopsiasis* Schistosomiasis* Clonorchiasis* Filariasis Sparganosis Coenurosis Gnathostomiasis Strongyloidiasis* Cysticercosis Heterophyiasis Trichinosis* Dicrocoeliasis Hookworm* Trichuriasis Echinococcosis Hymenolepsiasis VLM Σοβαρή ηωσινοφιλία(>3000/μl), * αρχή λοίμωξης 20
 • 21. •Ψϊρα – μπορεί να ςυνοδεφεται από θωςινοφιλία • Myiasis Μπορεί ςπάνια να ςυνοδεφεται από Τπερθωςινοφιλικό ςφνδρομο 21
 • 22. Ηωςινοφιλία διάρκειασ ετϊν Cysticercosis Flukes Echinococcosis – schisto, Filariasis – loiasis, fascioliasis, onchocerciasis, clonochiasis, mansonellosis, paragonimiasis TPE Gnathostomiasis Hookworm Strongyloidiasis 22
 • 23. Λοίμωξθ από Ascaris ςτθν Haiti και Paraguay Guinea Worm 23
 • 24. Τπερθωςινιφιλικά ςφνδρομα (HES) • Kριτιρια 1975: • 1.Ηωςινόφιλα αίματοσ >1500/κχ για > 6 μινεσ • 2.Καμμία ζνδειξθ για γνωςτι υποκείμενθ αιτία θωςινοφιλίασ • 3. Υπαρξθ οργανικισ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ διαμεςολαβοφμενθ από θωςινόφιλα • Σροποποιθμζνα κριτιρια ςιμερα • 1.Ηωςινόφιλα >1500/κχ ςε τουλάχιςτον 2 μετριςεισ θ φπαρξθ ςθμαντικισ ιςτικισ θωςινοφιλίασ που ςυνοδεφεται από ςυμπτϊματα και ςθμαντικι θωςινοφιλία ςτο αίμα • 2. Αποκλειςμόσ δευτερογενϊν αιτίων θωςινοφιλίασ όπωσ παραςιτικζσ λοιμϊξεισ, ιογενείσ λοιμϊξεισ,αλλεργικά νοςιματα,θωςινοφιλία από φάρμακα θ άλλεσ χθμικζσ ουςίεσ, ανεπάρκεια επινεφριδίων και νεοπλάςματα 24
 • 25. FIG 1. Revised classification of HESs. Changes from the previous classification3 are indicated in red. Dashed arrows identify HES forms for which at least some patients have T cell–driven disease. Classification of myeloproliferative forms has been simplified, and patients with HES and eosinophil hematopoietin–producing T cells in the absence of a T-cell clone are included in the lymphocytic forms of HES. IBD:Inflammatory bowel disease CSS:Churge –Strauss Syndrome, CEL:Chronic Eosinophilic Leukemia, FIP1L1:Fip1-Like-1, PDGFRA: Platelet – derived growth factor receptor a 25
 • 26. myeloproliferative hypereosinophilic lymphocytic hypereosinophilic syndrome syndrome Άνδρεσ υπερζχουν Κςθ ςυχνότθτα ςτα δφο φφλα FIP1L1-PDGFRA fusion (+) ςε 10%–20% Δυςπλαςτικά θωςινόφιλα FIP1L1-PDGFRA fusion (-) Αυξθμζνθ vitamin B12 Αυξθμζνθ immunoglobulin E Αυξθμζνθ tryptase Αναιμία/ κρομβοπενία Αυξθμζνθ interleukin (IL)-5 and/or IL-4 θπατοςπλθνομεγαλία Αυξθμζνθ TARC (thymus and activation-regulated chemokine) Αυξθμζνθ κυτταροβρίκεια μυελοφ Ανϊμαλα θ κλωνικά T-cell ςτο αίμα Ατυπα mast cells ςτο μυελό Κνωςθ μυελοφ Δερματικζσ εκδθλϊςεισ ςυχνζσ Απάντθςθ ςτο imatinib Καλι απάντθςθ ςτα κορτικοειδι Καρδιακι προςβολι Μαηί αποτελοφν το 1/4 - 1/3 των HES 26
 • 27. FIP1L1/PDGFRA-(+)χρόνια θωςινοφιλικι λευχαιμία Προκαλείται από μία μετάκεςθ ςτο χρωμόςωμα 4 που οδθγεί ςε ςυνεχι ενεργοποίθςθ τθσ τυροςινικισ κινάςθσ ΢χεδόν αποκλειςτικά ςε άνδρεσ, 20-40 ετϊν 50% πζκαιναν ςε 5 χρόνια πριν τθν ανακάλυψθ τθσ tyrosine kinase inhibitor, imatinib mesylate 27
 • 28. Οικογενισ θωςινιφιλία Αυτοςωματικι επικρατθτικι ΢το χρωμόςωμα 5q31-33 Η θωςινοφιλία αρχίηει ςτθ γζννθςθ, αλλά ςε λίγα άτομα καταλιγει ςε προςβολι οργάνων Απουςία κλινικϊν εκδθλϊςεων ςυνδυάηεται με ςχετικά χαμθλι ενεργοποίθςθ των θωςινοφίλων ςε ςφγκριςθ με άλλα θωςινοφιλικά νοςιματα 28
 • 29. Overlap HES Ηωςινοφιλικά νοςιματα ςτα οποία θ διικθςθ με θωςινόφιλα αφορά μεμονωμζνα όργανα Περιφερικι θωςινοφιλία >1,500/mm3 μπορεί να υπάρχει πχ θωςινοφιλικι γαςτρεντερίτιδα, θωςινοφιλικι πνευμονίτιδα, θωςινοφιλικι κυςτίτιδα Churg-Strauss αγγειΐτιδα μπορεί να είναι δφςκολο να διακρικεί από το undefined 29
 • 30. Associated HES Αλαγλωρηζκέλα λοζήκαηα ποσ ζσλδηάδοληαη κε περηθερηθή εωζηλοθηιία >1,500/mm3 ζσλήζως ζαλ αποηέιεζκα δηαηαρατής ηες αλοζορύζκηζες Η εωζηλοθηιία σποτωρεί κε ηε ζεραπεία ηες λόζοσ Επηπιοθές ιόγω ηες εωζηλοθηιίας είλαη ζπάληες – π.τΣαρθοείδωζε, θιεγκολώδες λόζος εληέροσ, ALPS(Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome) 30
 • 31. Undefined Καλοικθσ – παραηεηακέλε αζσκπηωκαηηθή εωζηλοθηιία >1500/mm3 Επηπεπιεγκέλε – ζσκπηώκαηα θαη ζεκεία από προζβοιή ποιιώλ οργάλωλ Επεηζοδηαθή 31
 • 32. Ηωςινοφιλία άγνωςτθσ αιτιολογίασ > 50% των περιπτϊςεων θωςινοφιλίασ παραμζνει άγνωςτθσ αιτιολογίασ παρά τον εκτεταμζνο ζλεγχο Εμπειρικι αντιελμινκικι κεραπεία θ παρακολοφκθςθ; 32
 • 33. ΢υχνότθτα εκδθλϊςεων από διάφορα ςυςτιματα ςε 3 μεγάλεσ ςειρζσ αςκενϊν με HES εκδθλϊςεισ Ν=105 • Αιματολογικζσ • 100% • Καρδιαγγειακό • 58% • Δερματικζσ • 56% • Νευρολογικζσ • 54% • Πνευμονικζσ • 49% • ΢πλθνικι • 43% • Ηπατικι • 30% • Οφκαλμολογικζσ • 23% • γαςτρεντερικζσ • 23% 33
 • 34. Ηωςινόφιλα και ίνωςθ •Σα θωςινόφιλα ζχουν ςυςχετιςκεί με ίνωςθ από διάφορεσ αιτίεσ •HES •τροπικι ενδομυοκαρδιακι ίνωςθ ςκλθρόδερμα • ιδιοπακι πνευμονικι ίνωςθ • πνευμονικι ίνωςθ από άςβεςτο •οπιςκοπεριτοναϊκι ίνωςθ • χρόνιο άςκμα • θωςινοφιλικι οιςοφαγίτιδα • χρόνια ςχιςτοςωμίαςθ κλπ •Σα θωςινόφιλα περιζχουν ζτοιμουσ μεςολαβθτζσ που ευνοοφν τθν ίνωςθ •TGF-b,IL-4, IL-6, TNF-a, ECP, MBP 34
 • 36. Σα ενεργοποιθμζνα θωςινόφιλα ζχουν διαφορετικι μορφολογία Piecemeal degranulation Lipid body Cytoplasmic clearing Dysplastic nucleus 36
 • 37. Θεραπεία ηωλ HES •Prednisone • Hydroxyurea • Interferon-α •Imatinib mesylate •Mepolizumab (κολοθιωληθό αληίζωκα anti-IL-5) •Άιιοη παράγοληες γηα ηοσς οποίοσς σπάρτοσλ δεδοκέλα από θιηληθές περηπηώζεης θαη κηθρές ζεηρές αζζελώλ •cyclosporin A, 2-CDA, vincristine, chlorambucil, κεηακόζτεσζε κσειού, αιιογελής κεηακόζτεσζε stem cells, 37
 • 38. Αρχικι εκτίμθςθ αςκενοφσ με πικανό HES Περιφερικι θωςινοφιλία >1500/κκχ ΢οβαρζσ , δυνθτικά απειλθτικζσ κλινικζσ εκδθλϊςεισ θ Ηωςινόφιλα >100.000/κκχ + - Γριγορθ περιοριςμζνθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ: ΢υνεχίηεται ο ζλεγχοσ για Εξετάςεισ αίματοσ ρουτίνασ πικανό HES Σροπονίνθ, Σρυπτάςθ, Β12 FIP1L1/PDGFRA ανάλυςθ Μυελόσ, CT κϊρακοσ/κοιλίασ, ΕCHO καρδιάσ Βιοψία προςβεβλθμζνου ιςτοφ ΢υνεχίηουμε τον ζλεγχο Εμπειρικι κεραπεία με + υψθλζσ δόςεισ απάντθςθ κορτικοειδϊν +invermectin - Προςκικθ εάν πικανι ζκκεςθ ςε δεφτερου Strongyloides φαρμάκου 38
 • 39. Εκτίμθςθ αςκενοφσ με HES Περιφερικι θωςινοφιλία >1500/κκχ Δευτεροπακείσ αιτίεσ θωςινοφιλίασ που απαιτοφν ειδικι κεραπεία που δεν ςτοχεφει ςτθν θωςινοφιλία; - + ΢υνεχίηουμε τθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ για HES με: Εξετάςεισ αίματοσ ρουτίνασ Κατάλλθλθ Θεραπεία Σροπονίνθ, Σρυπτάςθ, Β12 FIP1L1/PDGFRA ανάλυςθ Μελζτεσ κλωνικότθτασ λεμφοκυττάρων Μυελόσ, CT κϊρακοσ/κοιλίασ/πυζλου, ΕCHO καρδιάσ Αποκατάςταςθ; ΢πιρομζτρθςθ, Βιοψία προςβεβλθμζνου ιςτοφ + Άλλεσ εξετάςεισ όπωσ κακορίηονται από ςυμπτϊματα, και - ςθμεία Σζλοσ 39
 • 40. 40
 • 41. Σι μάκαμε; Βιολογία και λειτουργία των θωςινοφίλων Σο δόγμα ότι τα θωςινόφιλα είναι απλϊσ δραςτικά κφτταρα που καταςτρζφουν ότι είναι γφρω τουσ δεν ιςχφει. «Όπωσ όλα τα δόγματα» κα μασ πάρει χρόνο να το αλλάξουμε ςτο μυαλό μασ! Η δράςθ τουσ είναι ςθμαντικι ςαν κφτταρα ανάπτυξθσ του ανοςοποιθτικοφ, τθν αντιγονοπαρουςίαςθ, τθν αναδόμθςθ ιςτϊν ……. Ο αρικμόσ των θωςινοφίλων ςτο αίμα δεν είναι καλόσ δείκτθσ ιςτικισ βλάβθσ και κακορίηεται από το ρυκμό παραγωγισ ςτο μυελό και το ρυκμό μετανάςτευςθσ ςτουσ ιςτοφσ ΢θμαςία ζχει ο βακμόσ ενεργοποίθςθσ τουσ Νζα και πολφ ςθμαντικι γνϊςθ θ ανεξάρτθτθ λειτουργία των κοκκίων με υποδοχείσ μεςολαβθτϊν, κυτταροκινϊν και μετάδοςθ ςθμάτων μζςα ςτο κοκκίο για ζκκριςθ EPO, ECP... 41
 • 42. Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ Σο ιςτορικό και θ κλινικι εξζταςθ είναι τα βαςικά ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ τθσ θωςινοφιλίασ ΠΑΡΑ΢ΙΣΑ • Μπορεί να κάνουν θωςινοφιλία οποιαςδιποτε βαρφτθτασ •Σα παράςιτα κάνουν θωςινοφιλία όταν μεταναςτεφουν ςτουσ ιςτοφσ • Η αναηιτθςθ ιςτορικοφ ζκκεςθσ ςε παράςιτα που ενδθμοφν ςε τροπικά και υποτροπικά κλίματα επιβεβλθμζνθ λόγω τθσ μετανάςτευςθσ •Ειδικά θ αναηιτθςθ τθσ λοίμωξθσ απο Strongyloides θ οποία είναι ςυχνά αςυμπτωματικι αλλά καταςτροφικι διειςδυτικι ςε ανοςοκαταςτολι ςε λιψθ κορτικοειδϊν. Η διάγνωςθ γίνεται με ορολογικζσ μεκόδουσ γιατί θ απομόνωςθ ςτα κόπρανα είναι δφςκολθ. ΢ε υποψία ζκκεςθσ όταν πρζπει να χορθγθκοφν κορτικοειδι χορθγείται και κεραπεία με ivermectin • Σουλάχιςτον 3 δείγματα κοπράνων για ανίχνευςθ παραςίτων αλλά και χριςθ ορολογικϊν μεκόδων ( π.χ. Toxocara) όπου είναι δυνατόν 42
 • 43. Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ Η ςυχνότθτα των υπερθωςινοφιλικϊν ςυνδρόμων πολφ μικρι ειδικά ςτα παιδιά. Όμωσ μπορεί να ςυμβοφν!!! ΢ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΗΩ΢ΙΝΟΦΙΛΙΑ΢ ΠΑΡΑ΢ΙΣΑ ΑΣΟΠΙΚΑ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΝΟ΢ΗΜΑΣΑ ΢υνικωσ ιπια θ μζτρια θωςινοφιλία ΢ε αςκενι με άςκμα και ςοβαρι θωςινοφιλία βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ θ Chung-Strauss αγγειίτιδα ΦΑΡΜΑΚΑ Κάκε φάρμακο μπορεί να κάνει θωςινοφιλία, ακόμα και φυτικζσ ουςίεσ ΢ε θωςινοφιλία ςοβαρι πάντα όταν είναι δυνατόν διακόπτουμε τθ λιψθ φαρμάκων ΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢( L-tryptophan) ΝΕΟΠΛΑ΢ΜΑΣΑ 43
 • 44. Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ ΢ε αςκενι με υπερθωςινοφιλία πρζπει να απαντθκοφν άμεςα δφο ερωτιματα 1. Είναι θ θωςινοφιλία «αντιδραςικι-δευτεροπακισ; 2. Η υπερθωςινοφιλία φαίνεται να προκαλεί ταχζωσ εξελιςςόμενθ βλάβθ ςε όργανο/όργανα; Αν «ναι» πρζπει να αρχίςει άμεςα κεραπεία μείωςθσ των θωςινοφίλων (κορτικοειδι; Άλλο;) 44
 • 45. 45
 • 46. 46
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. 49