SlideShare a Scribd company logo
10 –ð áîäëîãî
1. À öýã õàâòãàé äýýð îðøèõ áà 5 óртòàé, ÀÂ õýð ìèéí ýíý
 õàâòãàé äýýðõ ïðîåêöèéí óðò 1-òýé òýíö¿¿ áîë Â öýãýýñ
        õàâòãàé õ¿ðòýëõ çàéã îë.
                    AB    5
  В
                    AB1     1
                    BB1     ?

                      2
  В1     А       BB1    5    12    4  2

More Related Content

More from enkhtuya_od

паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба зааварпаралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
enkhtuya_od
 
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба зааварпаралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
enkhtuya_od
 
бодлого 5
бодлого 5бодлого 5
бодлого 5
enkhtuya_od
 
бодлого 12
бодлого 12бодлого 12
бодлого 12
enkhtuya_od
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
enkhtuya_od
 

More from enkhtuya_od (20)

төгсөө
төгсөөтөгсөө
төгсөө
 
төгсөө
төгсөөтөгсөө
төгсөө
 
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба зааварпаралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
 
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба зааварпаралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
паралель ба перпендикуляр чанарын тестийн бодолт ба заавар
 
төгсөө
төгсөөтөгсөө
төгсөө
 
төгсөө
төгсөөтөгсөө
төгсөө
 
бодлого 5
бодлого 5бодлого 5
бодлого 5
 
бодлого 12
бодлого 12бодлого 12
бодлого 12
 
10 r bodlogo
10 r bodlogo10 r bodlogo
10 r bodlogo
 
10 r bodlogo
10 r bodlogo10 r bodlogo
10 r bodlogo
 
1
11
1
 
1
11
1
 
1
11
1
 
2
22
2
 
10 r bodlogo
10 r bodlogo10 r bodlogo
10 r bodlogo
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
 
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
ерөнхий шалгалтын бэлтгэл сорилго 1
 

10 r bodlogo

 • 1. 10 –ð áîäëîãî 1. À öýã õàâòãàé äýýð îðøèõ áà 5 óртòàé, ÀÂ õýð ìèéí ýíý õàâòãàé äýýðõ ïðîåêöèéí óðò 1-òýé òýíö¿¿ áîë Â öýãýýñ õàâòãàé õ¿ðòýëõ çàéã îë. AB 5 В AB1 1 BB1 ? 2 В1 А BB1 5 12 4 2