SlideShare a Scribd company logo
LEGISLAȚIE
ATENŢIE !
· Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare.
· Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe.
· Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte.
· Nu se admit corecturi.
· Nota minima de admitere – 7
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cui se adresează prevederile prezentei legi?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cui se adresează prevederile prezentei legi?
Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în
continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a
construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile
existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă
de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societăţii şi a mediului înconjurător.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cum se aplică sistemul calităţii în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cum se aplică sistemul calităţii în construcţii?
Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă ale
construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cum se face clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor ?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cum se face clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor ?
Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod
de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente economice.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Care sunt cerinţele fundamentale aplicabile?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Care sunt cerinţele fundamentale aplicabile?
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată
de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine sunt factorii implicaţi privind asigurarea cerinţelor fundamentale?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine sunt factorii implicaţi privind asigurarea cerinţelor fundamentale?
În sensul prezentei legi, factorii implicaţi privind asigurarea cerinţelor fundamentale sunt: investitorii,
proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte
atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu
execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii,
reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii,
organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii,
organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente
tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii, universităţile tehnice şi
institutele de cercetare în domeniul construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Pe ce perioada se prevede garanţia în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Pe ce perioada se prevede garanţia în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor?
Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de
importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează:
– 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B;
– 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;
– 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D.
Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această
perioadă.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce reprezintă sistemul calităţii în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce reprezintă sistemul calităţii în construcţii?
Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi,
regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de
concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Din ce se compune sistemul calităţii în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Din ce se compune sistemul calităţii în construcţii?
Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
a) activitatea de reglementare în construcţii;
b) certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii;
c) agrementul tehnic în construcţii;
d) verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;
e) verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor,
precum şi auditul energetic al clădirilor;
f) managementul calităţii în construcţii;
g) acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
h) activitatea metrologică în construcţii;
i) recepţia construcţiilor;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Din ce se compune sistemul calităţii în construcţii?
Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea
construcţiilor;
k) exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;
l) atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii;
m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de
proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;*)
n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de
construcţii;*)
o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul
construcţiilor.*)
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce cuprinde activitatea de reglementare în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce cuprinde activitatea de reglementare în construcţii?
Activitatea de reglementare în construcţii cuprinde elaborarea de reglementări tehnice în domeniu,
precum şi activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, precum cercetare, testări,
documentaţii, studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce cuprind reglementările tehnice în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce cuprind reglementările tehnice în construcţii?
Reglementările tehnice cuprind prevederi privind proiectarea şi execuţia construcţiilor, eficienţa
energetică în clădiri, inspecţia tehnică în exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi
a instalaţiilor pentru construcţii, cerinţe şi nivele de performanţă la produse pentru construcţii,
exploatarea şi intervenţii în exploatare la construcţii existente, precum şi postutilizarea construcţiilor, a
căror aplicare este obligatorie în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine efectuează certificarea performanţei produselor pentru construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine efectuează certificarea performanţei produselor pentru construcţii?
Certificarea performanţei produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice de referinţă armonizate,
respectiv certificarea conformităţii acestora cu specificaţii tehnice de referinţă nearmonizate se
efectuează, prin grija producătorului/fabricantului, de către organisme notificate/
desemnate/acreditate/abilitate, în conformitate cu regulamentele şi procedurile aplicabile.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce stabilesc agrementele tehnice în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce stabilesc agrementele tehnice în construcţii?
Agrementele tehnice în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare,
condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinere a acestora.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine verifică calitatea lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine verifică calitatea lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor?
Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile
existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este
obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor
şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce este recepţia construcţiilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce este recepţia construcţiilor?
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în
conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce cuprinde cartea tehnică a construcţiei?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce cuprinde cartea tehnică a construcţiei?
Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia,
documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii
asupra construcţiei, se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, astfel:
documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor,
iar documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare
şi intervenţii asupra construcţiei la recepţia finală a lucrărilor de construcţii.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Unde se efectuează inspecțiile și cine le efectuează?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Unde se efectuează inspecțiile și cine le efectuează?
Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de
execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului
calităţii în construcţii.
Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce lucrări nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce lucrări nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii?
Nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii, exercitat de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii - I.S.C., locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor
fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile
provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, potrivit legii.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce autorizează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce autorizează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.?
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează:
a) autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări;
b) autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea
periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au investitorii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au investitorii?
Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile
existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice,
precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;
c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
d) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori
economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;
e) acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor,
precum şi a deficienţelor proiectelor;
f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei
de garanţie;
g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
h) expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută
lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2) al prezentei legi.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au proiectanţii de construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au proiectanţii de construcţii?
Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la
calitatea construcţiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu
respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de
către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea,
întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a
construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea
proprietarului;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au proiectanţii de construcţii?
Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la
calitatea construcţiilor:
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi
participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de
proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate;
h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;
i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a
proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea
lucrărilor.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor are executantul lucrărilor de construcţii ?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor are executantul lucrărilor de construcţii ?
Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea
soluţionării;
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în
conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;
d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a
lucrărilor;
e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe
baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau
pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-
martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi
numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor are executantul lucrărilor de construcţii ?
Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător
cerinţelor;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor
accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat
investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât
şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori,
subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în
vigoare.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Pe ce perioadă răspund factorii implicații pentru lucrările efectuate?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Pe ce perioadă răspund factorii implicații pentru lucrările efectuate?
Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse
pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier
autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii
construcţiilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Cine exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii
construcţiilor?
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a
prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului
calităţii în construcţii, constată contravenţiile, aplică sancţiunile şi măsurile prevăzute de lege şi dispune
oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce act permite executarea lucrărilor de construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce act permite executarea lucrărilor de construcţii?
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de
desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil -
teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza
căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege
referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii?
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea
certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se
supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării
de obţinere;
d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului
competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în
continuare documentaţie tehnică - D.T.;
f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei
publice competente;
g) emiterea autorizaţiei de construire.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care sunt lucrările pentru care se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a
teritoriului?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care sunt lucrările pentru care se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a
teritoriului?
Se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
aprobate, pentru:
a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel,
cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;
a1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată,
a2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative
aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se
încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau
planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare
a3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor
regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal
- PUZ, aprobat, în vigoare;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care sunt lucrările pentru care se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a
teritoriului?
Se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
aprobate, pentru:
b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără
modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora;
c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini
publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării
studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor
exploatări;
e) organizarea de tabere de corturi.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care sunt lucrările care se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care sunt lucrările care se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor?
Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru
infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire,
precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau
de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art.
11;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum
şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente
istorice prevăzute de lege
lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de
comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi
racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările
de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice
şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care sunt lucrările care se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor?
Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru
infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire,
precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări
de amenajare a spaţiilor publice;
e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice,
proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor
exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;
f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în
condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3);
g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere
i) cimitire - noi şi extinderi.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine emite autorizaţia de construire?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine emite autorizaţia de construire?
Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art.
3, după cum urmează:
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se executa:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcţionar public
cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de
specialitate organizate conform legii;
b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor
prevăzute la lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor
municipiului Bucureşti, pentru:
1. executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-
teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine emite autorizaţia de construire?
Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de
primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art.
3, după cum urmează:
2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice
alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcţii sau părţi din construcţii împreună cu
instalaţiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea
3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de
suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică,
executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de
străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu
excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor, branşamente şi
racorduri aferente reţelelor edilitare
e) de primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii în
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine solicită avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine solicită avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ?
Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de
la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru:
a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi
amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;
c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei;
d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce este certificatul de urbanism?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce este certificatul de urbanism?
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi
construcţiilor existente la data solicitării
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru
protecţia mediului
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine emite certificatul de urbanism și în cât timp?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cine emite certificatul de urbanism și în cât timp?
Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4
şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii,
menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de
secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente.
Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Pentru ce lucrări de construcții se emite certificatul de urbanism?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Pentru ce lucrări de construcții se emite certificatul de urbanism?
Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit
legii;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce documente sunt necesare pentru emiterea autorizației de construire?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce documente sunt necesare pentru emiterea autorizației de construire?
Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării
lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii
c) documentaţia tehnică - D.T.;
d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente
pentru protecţia mediului
e) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este termenul de notificare în cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este termenul de notificare în cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete?
În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în
termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este termenul de valabilitate a autorizației de construire?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este termenul de valabilitate a autorizației de construire?
Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data
emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările.
Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind
necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire.
În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de
construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.
în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit,
investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 zile înaintea expirării
acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 luni.
Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în
construcţii asupra datei de începere a lucrărilor autorizate.
În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a
autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de
risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă.
În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Care este termenul de valabilitate a autorizației de construire?
Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării
prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin
modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are
obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă
documentaţie tehnică - D.T., elaborat în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei
publice locale competente să decidă, după caz:
emiterea noii autorizaţii de construire
reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi
Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru
autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice
competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce obligații au instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce obligații au instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege?
Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avize acorduri au următoarele obligaţii:
a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor
b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei
specifice complete
c) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire?
Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau
aspectul arhitectural al construcţiilor:
a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi
materialele din care sunt executate
b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi
tâmplăriei
c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare
g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de
faţadă
i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire?
Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau
aspectul arhitectural al construcţiilor:
j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice
k) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului.
l) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală
m) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de
construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.
n) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cum se stabilește intravilanul localităţilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Cum se stabilește intravilanul localităţilor?
Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.
Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele
terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -,
Terenurile destinate construirii, evidenţiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizaţia de
construire.
Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se
exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele teritoriale ale
acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de
construcţii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor
autorizate.
Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite
emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii
actului de concesionare a terenului.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Când se consideră finalizate lucrările de construcţii autorizate?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Când se consideră finalizate lucrările de construcţii autorizate?
Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în
autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor.
Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate,
inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Pentru ce lucrări se întocmește documentaţia tehnică - D.T.?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Pentru ce lucrări se întocmește documentaţia tehnică - D.T.?
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:
- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;
– autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;
– autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce sunt instalaţiile aferente construcţiilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce sunt instalaţiile aferente construcţiilor?
Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei
de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în
construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce este proiectul tehnic (P.Th.)?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce este proiectul tehnic (P.Th.)?
Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă
documentaţia tehnică - D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin
avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia
de construire.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce sunt detaliile de execuție (D.E.)?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce sunt detaliile de execuție (D.E.)?
Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2,1:5,1:10,1:20.
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce este recepția lucrărilor?
LEGISLAȚIE
LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ce este recepția lucrărilor?
Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifică
finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.

More Related Content

Similar to 1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx

3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
AdrianBucin1
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
electromed2
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
electromed2
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
AdrianBucin2
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
AdrianBucin2
 
Proiectarea
ProiectareaProiectarea
Proiectarea
Androne Marius
 
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
AdrianBucin2
 
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
AdrianBucin2
 
Hg 925 verificator de proiecte
Hg 925 verificator de proiecteHg 925 verificator de proiecte
Hg 925 verificator de proiecte
Pompierii Români
 
Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...
Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...
Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...
Anghel Cristina
 
Studiu de caz 7 RTE retele electrice.pdf
Studiu de caz 7 RTE retele electrice.pdfStudiu de caz 7 RTE retele electrice.pdf
Studiu de caz 7 RTE retele electrice.pdf
AdrianBucin1
 
Studiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdf
Studiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdfStudiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdf
Studiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdf
AdrianBucin2
 
C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...
C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...
C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...
Cristina ROMANESCU
 
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPATBibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
Pompierii Români
 
Studiu de caz 8 DS retele electrice.pdf
Studiu de caz 8 DS retele electrice.pdfStudiu de caz 8 DS retele electrice.pdf
Studiu de caz 8 DS retele electrice.pdf
AdrianBucin1
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
AdrianBucin1
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
AdrianBucin2
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
electromed2
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
electromed2
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
AdrianBucin2
 

Similar to 1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx (20)

3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
 
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
3 Teste legislatie HG 492, Legea 123, HG 742, Reg. 305, Reg. 765.pptx
 
Proiectarea
ProiectareaProiectarea
Proiectarea
 
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
 
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
 
Hg 925 verificator de proiecte
Hg 925 verificator de proiecteHg 925 verificator de proiecte
Hg 925 verificator de proiecte
 
Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...
Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...
Regulament din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii i...
 
Studiu de caz 7 RTE retele electrice.pdf
Studiu de caz 7 RTE retele electrice.pdfStudiu de caz 7 RTE retele electrice.pdf
Studiu de caz 7 RTE retele electrice.pdf
 
Studiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdf
Studiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdfStudiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdf
Studiu de caz 1 RTE instalatii electrice.pdf
 
C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...
C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...
C 56 85 normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de const...
 
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPATBibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
 
Studiu de caz 8 DS retele electrice.pdf
Studiu de caz 8 DS retele electrice.pdfStudiu de caz 8 DS retele electrice.pdf
Studiu de caz 8 DS retele electrice.pdf
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
 
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
2 Teste legislatie HG 668, 766, 622.pptx
 

More from electromed2

13 Teste normativ Cod transport.pptx
13 Teste normativ Cod transport.pptx13 Teste normativ Cod transport.pptx
13 Teste normativ Cod transport.pptx
electromed2
 
11 Teste normativ NT 239.pptx
11 Teste normativ NT 239.pptx11 Teste normativ NT 239.pptx
11 Teste normativ NT 239.pptx
electromed2
 
5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx
electromed2
 
4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx
electromed2
 
8 Teste normativ NTE 007.pptx
8 Teste normativ NTE 007.pptx8 Teste normativ NTE 007.pptx
8 Teste normativ NTE 007.pptx
electromed2
 
7 Teste normativ NP 062.pptx
7 Teste normativ NP 062.pptx7 Teste normativ NP 062.pptx
7 Teste normativ NP 062.pptx
electromed2
 
12 Teste normativ NP 099.pptx
12 Teste normativ NP 099.pptx12 Teste normativ NP 099.pptx
12 Teste normativ NP 099.pptx
electromed2
 
5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx
electromed2
 
1 Teste legislatie Legea 10, 50
1 Teste legislatie Legea 10, 501 Teste legislatie Legea 10, 50
1 Teste legislatie Legea 10, 50
electromed2
 
9 Teste normativ I18.pptx
9 Teste normativ I18.pptx9 Teste normativ I18.pptx
9 Teste normativ I18.pptx
electromed2
 
6 Teste normativ NP 061.pptx
6 Teste normativ NP 061.pptx6 Teste normativ NP 061.pptx
6 Teste normativ NP 061.pptx
electromed2
 
4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx
electromed2
 

More from electromed2 (12)

13 Teste normativ Cod transport.pptx
13 Teste normativ Cod transport.pptx13 Teste normativ Cod transport.pptx
13 Teste normativ Cod transport.pptx
 
11 Teste normativ NT 239.pptx
11 Teste normativ NT 239.pptx11 Teste normativ NT 239.pptx
11 Teste normativ NT 239.pptx
 
5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx
 
4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx
 
8 Teste normativ NTE 007.pptx
8 Teste normativ NTE 007.pptx8 Teste normativ NTE 007.pptx
8 Teste normativ NTE 007.pptx
 
7 Teste normativ NP 062.pptx
7 Teste normativ NP 062.pptx7 Teste normativ NP 062.pptx
7 Teste normativ NP 062.pptx
 
12 Teste normativ NP 099.pptx
12 Teste normativ NP 099.pptx12 Teste normativ NP 099.pptx
12 Teste normativ NP 099.pptx
 
5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx5 Teste normativ I7.pptx
5 Teste normativ I7.pptx
 
1 Teste legislatie Legea 10, 50
1 Teste legislatie Legea 10, 501 Teste legislatie Legea 10, 50
1 Teste legislatie Legea 10, 50
 
9 Teste normativ I18.pptx
9 Teste normativ I18.pptx9 Teste normativ I18.pptx
9 Teste normativ I18.pptx
 
6 Teste normativ NP 061.pptx
6 Teste normativ NP 061.pptx6 Teste normativ NP 061.pptx
6 Teste normativ NP 061.pptx
 
4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx4 Teste legislatie HG 343.pptx
4 Teste legislatie HG 343.pptx
 

1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx

 • 1. LEGISLAȚIE ATENŢIE ! · Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare. · Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe. · Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte. · Nu se admit corecturi. · Nota minima de admitere – 7
 • 2. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cui se adresează prevederile prezentei legi?
 • 3. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cui se adresează prevederile prezentei legi? Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.
 • 4. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cum se aplică sistemul calităţii în construcţii?
 • 5. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cum se aplică sistemul calităţii în construcţii? Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
 • 6. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cum se face clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor ?
 • 7. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cum se face clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor ? Clasificarea în categorii de importanţă a construcţiilor se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi după considerente economice.
 • 8. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Care sunt cerinţele fundamentale aplicabile?
 • 9. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Care sunt cerinţele fundamentale aplicabile? Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; e) protecţie împotriva zgomotului; f) economie de energie şi izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
 • 10. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine sunt factorii implicaţi privind asigurarea cerinţelor fundamentale?
 • 11. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine sunt factorii implicaţi privind asigurarea cerinţelor fundamentale? În sensul prezentei legi, factorii implicaţi privind asigurarea cerinţelor fundamentale sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii, universităţile tehnice şi institutele de cercetare în domeniul construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil.
 • 12. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Pe ce perioada se prevede garanţia în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor?
 • 13. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Pe ce perioada se prevede garanţia în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor? Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează: – 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B; – 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C; – 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.
 • 14. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce reprezintă sistemul calităţii în construcţii?
 • 15. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce reprezintă sistemul calităţii în construcţii? Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.
 • 16. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Din ce se compune sistemul calităţii în construcţii?
 • 17. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Din ce se compune sistemul calităţii în construcţii? Sistemul calităţii în construcţii se compune din: a) activitatea de reglementare în construcţii; b) certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru construcţii; c) agrementul tehnic în construcţii; d) verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor; e) verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi auditul energetic al clădirilor; f) managementul calităţii în construcţii; g) acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; h) activitatea metrologică în construcţii; i) recepţia construcţiilor;
 • 18. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Din ce se compune sistemul calităţii în construcţii? Sistemul calităţii în construcţii se compune din: j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea construcţiilor; k) exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii; l) atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii; m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;*) n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcţii;*) o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.*)
 • 19. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce cuprinde activitatea de reglementare în construcţii?
 • 20. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce cuprinde activitatea de reglementare în construcţii? Activitatea de reglementare în construcţii cuprinde elaborarea de reglementări tehnice în domeniu, precum şi activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare, precum cercetare, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date, realizare de prototipuri.
 • 21. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce cuprind reglementările tehnice în construcţii?
 • 22. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce cuprind reglementările tehnice în construcţii? Reglementările tehnice cuprind prevederi privind proiectarea şi execuţia construcţiilor, eficienţa energetică în clădiri, inspecţia tehnică în exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a instalaţiilor pentru construcţii, cerinţe şi nivele de performanţă la produse pentru construcţii, exploatarea şi intervenţii în exploatare la construcţii existente, precum şi postutilizarea construcţiilor, a căror aplicare este obligatorie în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor.
 • 23. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine efectuează certificarea performanţei produselor pentru construcţii?
 • 24. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine efectuează certificarea performanţei produselor pentru construcţii? Certificarea performanţei produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice de referinţă armonizate, respectiv certificarea conformităţii acestora cu specificaţii tehnice de referinţă nearmonizate se efectuează, prin grija producătorului/fabricantului, de către organisme notificate/ desemnate/acreditate/abilitate, în conformitate cu regulamentele şi procedurile aplicabile.
 • 25. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce stabilesc agrementele tehnice în construcţii?
 • 26. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce stabilesc agrementele tehnice în construcţii? Agrementele tehnice în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinere a acestora.
 • 27. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine verifică calitatea lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor?
 • 28. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine verifică calitatea lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor? Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.
 • 29. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce este recepţia construcţiilor?
 • 30. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce este recepţia construcţiilor? Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.
 • 31. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce cuprinde cartea tehnică a construcţiei?
 • 32. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce cuprinde cartea tehnică a construcţiei? Cartea tehnică a construcţiei cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, astfel: documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor, iar documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei la recepţia finală a lucrărilor de construcţii.
 • 33. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Unde se efectuează inspecțiile și cine le efectuează?
 • 34. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Unde se efectuează inspecțiile și cine le efectuează? Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii. Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • 35. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce lucrări nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii?
 • 36. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce lucrări nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii? Nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii, exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, potrivit legii.
 • 37. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce autorizează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.?
 • 38. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce autorizează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.? Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează: a) autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări; b) autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.
 • 39. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au investitorii?
 • 40. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au investitorii? Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate; b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire; c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi; d) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor; e) acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor; f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie; g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar; h) expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2) al prezentei legi.
 • 41. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au proiectanţii de construcţii?
 • 42. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au proiectanţii de construcţii? Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate; d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;
 • 43. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor au proiectanţii de construcţii? Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului; g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate; h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente; i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.
 • 44. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor are executantul lucrărilor de construcţii ?
 • 45. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor are executantul lucrărilor de construcţii ? Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării; b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi; d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor- martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
 • 46. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Ce obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor are executantul lucrărilor de construcţii ? Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.
 • 47. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Pe ce perioadă răspund factorii implicații pentru lucrările efectuate?
 • 48. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Pe ce perioadă răspund factorii implicații pentru lucrările efectuate? Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.
 • 49. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor?
 • 50. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii Cine exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor? Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, constată contravenţiile, aplică sancţiunile şi măsurile prevăzute de lege şi dispune oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.
 • 51. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce act permite executarea lucrărilor de construcţii?
 • 52. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce act permite executarea lucrărilor de construcţii? Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
 • 53. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii?
 • 54. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii? Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism; b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere; d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T.; f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente; g) emiterea autorizaţiei de construire.
 • 55. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care sunt lucrările pentru care se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului?
 • 56. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care sunt lucrările pentru care se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului? Se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora; a1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, a2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare a3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;
 • 57. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care sunt lucrările pentru care se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului? Se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora; c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări; e) organizarea de tabere de corturi.
 • 58. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care sunt lucrările care se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor?
 • 59. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care sunt lucrările care se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor? Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
 • 60. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care sunt lucrările care se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor? Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3); g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere i) cimitire - noi şi extinderi.
 • 61. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine emite autorizaţia de construire?
 • 62. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine emite autorizaţia de construire? Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se executa: 1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale; 2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate conform legii; b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; c) de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru: 1. executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care depăşesc limita administrativ- teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;
 • 63. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine emite autorizaţia de construire? Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: 2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: clădiri, construcţii sau părţi din construcţii împreună cu instalaţiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea 3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor, branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare e) de primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii
 • 64. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine solicită avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ?
 • 65. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine solicită avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ? Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru: a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament; b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei; d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale.
 • 66. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce este certificatul de urbanism?
 • 67. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce este certificatul de urbanism? Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile: a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului; c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului
 • 68. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine emite certificatul de urbanism și în cât timp?
 • 69. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cine emite certificatul de urbanism și în cât timp? Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
 • 70. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Pentru ce lucrări de construcții se emite certificatul de urbanism?
 • 71. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Pentru ce lucrări de construcții se emite certificatul de urbanism? Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii; c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară
 • 72. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce documente sunt necesare pentru emiterea autorizației de construire?
 • 73. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce documente sunt necesare pentru emiterea autorizației de construire? Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii c) documentaţia tehnică - D.T.; d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului e) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.
 • 74. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este termenul de notificare în cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete?
 • 75. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este termenul de notificare în cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete? În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
 • 76. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este termenul de valabilitate a autorizației de construire?
 • 77. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este termenul de valabilitate a autorizației de construire? Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă lucrările. Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 luni. Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei. Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă. În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.
 • 78. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Care este termenul de valabilitate a autorizației de construire? Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi. Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - D.T., elaborat în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz: emiterea noii autorizaţii de construire reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii.
 • 79. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce obligații au instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege?
 • 80. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce obligații au instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege? Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avize acorduri au următoarele obligaţii: a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete c) să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate
 • 81. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire?
 • 82. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire? Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora şi materialele din care sunt executate b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit d) zugrăveli şi vopsitorii interioare; e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;
 • 83. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construire? Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice k) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. l) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală m) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire. n) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente
 • 84. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cum se stabilește intravilanul localităţilor?
 • 85. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cum se stabilește intravilanul localităţilor? Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, Terenurile destinate construirii, evidenţiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizaţia de construire. Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al tarii, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege. Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate. Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.
 • 86. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Când se consideră finalizate lucrările de construcţii autorizate?
 • 87. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Când se consideră finalizate lucrările de construcţii autorizate? Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie.
 • 88. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Pentru ce lucrări se întocmește documentaţia tehnică - D.T.?
 • 89. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Pentru ce lucrări se întocmește documentaţia tehnică - D.T.? Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru: - autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.; – autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.; – autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.
 • 90. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce sunt instalaţiile aferente construcţiilor?
 • 91. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce sunt instalaţiile aferente construcţiilor? Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.
 • 92. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce este proiectul tehnic (P.Th.)?
 • 93. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce este proiectul tehnic (P.Th.)? Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire.
 • 94. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce sunt detaliile de execuție (D.E.)?
 • 95. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce sunt detaliile de execuție (D.E.)? Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2,1:5,1:10,1:20.
 • 96. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce este recepția lucrărilor?
 • 97. LEGISLAȚIE LEGEA nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ce este recepția lucrărilor? Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.