SlideShare a Scribd company logo
1 of 80
PRAYER
GUIDELINES
 Make sure na meron kayong
komportableng lugar para sa
inyong maayos na pakikinig
at pag-aaral sa ating Online
Class.
Objective 5: Established safe and secure learning
environments to enhance learning through the consistent
implementation of policies, guidelines and procedures.
3
2
1
AP
MELC BASED
4TH QUARTER
ARALING
PANLIPUNAN 10
Most essential learning competency
May pag-unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan at
pakikilahok sa mg agawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng
pamayanan at bansang maunlad, mapayapa at may pagkakaisa.
Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng
pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga
mamamayan sa kanilang pamayanan.
Naipaliliwanag ang kahalagahan
ng aktibong pagmamamayan
(MELC 1)
Tiyak na layunin
SIMULAN NA
PAGSUBOK
PAUNANG
A karapatang pantao C pagkamamamayan
B gawaing pansibiko D
mabuting
pamamahala
Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang
pamayanan o estado ay mas kilala bilang:
>
A Artikulo 7 C Artikulo 5
B Artikulo 6 D Artikulo 4
Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987
ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga
tunay na mamamayang Pilipino?
>
A
Isinilang noong Enero 15, 1995 si
Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino.
Pinili niya ang pagkamamamayang
Pilipino pagsapit sa karampatang
gulang.
C
Mamamayan ng Pilipinas si
Abdul nang pagtibayin ang
Saligang Batas ng 1987
B
Ang ama ni Rachelle ay
mamamayan ng
Pilipinas D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino?
>
A
parehong mamamayang
Pilipino at Amerikano C
mamamayang
Amerikano lamang
B
mamamayang
Pilipino lamang D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at
lumaki siya sa California. Si Mark ay:
>
A
Australian, sapagkat sa
Australia na siya
naninirahan. C
Pilipino, sapagkat hindi
naman niya itinakwil ang
kanyang pagkamamamayan.
B
Australian, sapagkat
nakapangasawa na siya
sa Australia. D
Pilipino, sapagkat madalas pa rin
naman siyang umuwi sa Pilipinas
para dalawin ang kanyang pamilya
at magbakasyon.
Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa
Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas
upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija
at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via?
>
SIMULAN NA
ARAL
BALIK
BALIKAN NATIN
SIMULAN NA
ARALIN 1
Bago tayo dumako sa isa sa mga pinakamahalagang
isyu at hamon na kinakaharap ng ating lipunan sa
kasalukuyan, muling balikan ang mga konseptong
tinalakay ukol sa kasarian, gayundin ang mga hakbangin
ng iba’t ibang samahan at pamahalaan upang isulong
ang karapatan ng mga kalalakihan, kababaihan at mga
miyembro ng LGBT community.
Ang mamamayan ang isa sa mga mahahalagang elemento ng
estado. Ang kanilang partisipasyon sa pamamahala ay
esensyal upang patuloy na umunlad at lumago ang antas ng
ekonomiya at lipunan nito. Hindi lahat ng tao sa mundo ay
mulat sa kanilang gampanin at responsibilidad bilang mga
mahahalagang kabahagi ng pagsusulong ng kabutihang
panlahat at pambansang kapakanan.
Paano ba maging isang mabuting mamamayan ang isang
kabataang katulad mo?
Maraming mga tao sa buong mundo ang kailanman ay hindi
nakaranas o nakasaksi sa aktibo at kritikal na
pagkamamamayan.
Ang ibang mga kultura sa ilang mga bansa ay mas
pinahahalagahan ang pagsunod sa mga nasa
kapangyarihan kumpara sa aktibong pakikisangkot sa
pamamahala.
Ang usapin ng aktibong
pagkamamamayan ay lubhang mahalaga
upang mas maimulat ang mga tao sa
kanilang gampanin at responsibilidad
tungo sa kanilang minimithing mas
maunlad at progresibong lipunan.
Ano ba ang ibig sabihin ng pagkamamayan o citizenship?
KONSEPTO NG
PAGKAMAMAMAYA
Ang konsepto ng pagkamamamayan o citizenship ay
tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang
miyembro ng isang pamayanan o estado.
Tinitingnan natin ang pagkamamamayan bilang isang
legal na kalagayan ng isang indibiduwal sa isang nasyon
o estado.
Ang Pagkamamamayan o Citizenship ay nangangahulugan
ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa, ayon sa itinatakda
ng batas
Ang konsepto ng pagkamamamayan o citizenship ay
tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang
miyembro ng isang pamayanan o estado.
Estado sa Politika
Ang estado ay isang anyo ng socio-political organization.
Ito ay isang nilalang na may soberanya na kapangyarihan
upang mamuno at magsagawa ng mga pampulitikang,
panlipunan at pang-ekonomiyang pag-andar sa loob ng
isang tinukoy na lugar ng heograpiya.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas:
1) yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng
pagpapatibay ng Saligang Batas na ito;
2) yaong ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng
Pilipinas;
Artikulo IV: Pagkamamamayan
3) yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na
ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang
Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at
4) yaong mga naging mamamayan ayon sa batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 2. Ang katutubong inianak na mamamayan ay
yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na
wala nang kinakailangang gampanang ano mang hakbangin
upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang
Pilipino. Yaong mga nagpasiya na maging mamamayang
Pilipino ayon sa Seksiyon 1, Talataan 3 nito ay dapat ituring
na katutubong inianak na mamamayan.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring
mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 4. Mananatiling angkin ang kanilang
pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-
asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang
kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalim ng
batas, na nagtakwil nito.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 5. Ang dalawang katapatan ng mamamayan ay
salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng
kaukulang batas.
Republic Act No. 9225 o Citizenship
Retention and Reacquisition Act of 2003
Batay dito ang mga dating mamamayang Pilipino na
naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng
naturalisasyon ay maaaring maging mamamayang Pilipino
muli. Siya ay magkakaroon ng dalawang
pagkamamamayan (dual citizenship).
Isa sa mga pinakamahalagang aspekto ng
pagkamamamayan sa kasalukuyan ay ang
pagkakabuklod-buklod ng mga tao tungo sa
ikabubuti ng kanilang lipunan. Ang kanilang
pagtugon sa mga tuntunin at tungkuling
inaasahan mula sa kanila ay mahalaga para sa
ikatatamo ng kabutihang panlahat.
Ang mamamayan ngayon ay hindi
tagasunod lamang sa mga ipinag-uutos
ng pamahalaan sapagkat wala namang
monopolyo ang pamahalaan sa mga
patakarang ipatutupad nito sa isang
estado.
Noong Agosto 19, 1939, kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-61
taon ng kaniyang kaarawan, nagpalabas ang Pangulong
Manuel L. Quezon ng Atas Tagapagpaganap Blg. 217
(Executive Order No. 217) ng mga panuntunang sibiko at
etikal- na tinatawag na Kodigo ng Pagkamamamayan at
Kagandahang Asal- na ituturo sa lahat ng mga paaralan. Ang
mga aral ng nasabing kodigo ay nananatiling buhay at
mahalaga sa kasalukuyang panahon.
PINOY AKO !
PAGYAMANIN GAWAIN 1
Panuto: Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Isulat sa papel
ang NT kung ang pagkamamamayang Pilipino ay natamo, NW
kung nawala at MMT naman kung muling matatamo.
1. Ako si Irvin, ipinanganak sa Nueva Ecija. Ang ama ko ay
Pilipino, Tsino naman ang aking ina. Ang aking
pagkamamamayang Pilipino ay_______________________
PINOY AKO !
PAGYAMANIN GAWAIN 1
2. Ako ay si Lorenz. Sumapi ako sa Hukbong Sandatahan ng
Amerika. Ang aking pagkamamamayang Pilipino
ay_____________
3. Ako ay si Lianne. Ang tatay at nanay ko ay Kapampangan.
Ang aking pagkamamamayang Pilipino ay________________
PINOY AKO !
PAGYAMANIN GAWAIN 1
4. Ako si Marisse. Nakapag-asawa ako ng taga-Canada at doon
na kami naninirahan. Ang aking pagkamamamayang Pilipino
ay___________________________
5. Ako si Juvy ay naging mamamayang British. Nagbalik-bayan
ako at gusto kong maging Pilipino muli. Nagharap ako ng
kahilingan sa hukuman at pinagtibay ito ng Kongreso. Ang
aking pagkamamamayang Pilipino ay_____________________
Panuto: Punan ang mga impormasyong kinakailangan
ng Venn diagram sa ibaba. Muling isulat sa iyong papel
ang Venn diagram na nasa ibaba. Isulat ang
pagkakatulad at pagkakaiba ng legal at lumalawak na
konsepto ng pagkamamamayan.
SIMULAN NA
PAGSUBOK
HULING
A karapatang pantao C pagkamamamayan
B gawaing pansibiko D
mabuting
pamamahala
Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang
pamayanan o estado ay mas kilala bilang:
>
A Artikulo 7 C Artikulo 5
B Artikulo 6 D Artikulo 4
Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987
ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga
tunay na mamamayang Pilipino?
>
A
Isinilang noong Enero 15, 1995 si
Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino.
Pinili niya ang pagkamamamayang
Pilipino pagsapit sa karampatang
gulang.
C
Mamamayan ng Pilipinas si
Abdul nang pagtibayin ang
Saligang Batas ng 1987
B
Ang ama ni Rachelle ay
mamamayan ng
Pilipinas D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino?
>
A
parehong mamamayang
Pilipino at Amerikano C
mamamayang
Amerikano lamang
B
mamamayang
Pilipino lamang D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at
lumaki siya sa California. Si Mark ay:
>
A
Australian, sapagkat sa
Australia na siya
naninirahan. C
Pilipino, sapagkat hindi
naman niya itinakwil ang
kanyang pagkamamamayan.
B
Australian, sapagkat
nakapangasawa na siya
sa Australia. D
Pilipino, sapagkat madalas pa rin
naman siyang umuwi sa Pilipinas
para dalawin ang kanyang pamilya
at magbakasyon.
Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa
Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas
upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija
at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via?
>
AKTIBONG
PAGKAMAMAMAYAN
Panuto: Isa-isahin ang mga pagpapahalagang nakaugat sa aktibong
pagkamamamayan. Pagkatapos ay ipaliwanag kung paano makatutugon ang mga
ito sa pagtupad mo bilang kabataang Pilipino sa mga gampanin at pananagutang
inaasahan mula sa iyo. Isulat sa papel ang hinihingi ng graphic organizer sa
ibaba.
SANGGUNIAN
Community Southwark, An Introduction to Active Citizenship,
https://communitysouthwark.org/sites/default/files/images/Introd
u ction%20to%20Active%20Citizenship.pdf Department of
Education, Araling Panlipunan Grade 10 LM, 354-361,
https://aralingpanlipunan9santolanhs.wordpress.com/curriculum/gr
ade-10/ Department of Education Bureau of Elementary Education,
Pagkamamamayang Pilipino: Natamo, Nawala at Muling Natamo
(MISOSA Distance Education for Elementary Schools Self
Instructional Materials,2010)115 Habi Education Lab, Design
thinking for teaching citizenship, Facebook, June 12, 2020,
https://www.facebook.com/1497108803834566/posts/26525182616
26942/ “Quezon’s Code of Citizenship and Ethics”, Malacañan
Palace, accessed July 15, 2020, https://malacanang.gov.ph/4376-
the-code-of-ethics/
FOR
THANKS
LISTENING
FOR
THANKS
LISTENING

More Related Content

What's hot

Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon faithdenys
 
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoedwin planas ada
 
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxAralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxMaryJoyTolentino8
 
Ekonomiks teaching guide unit 3
Ekonomiks teaching guide unit 3Ekonomiks teaching guide unit 3
Ekonomiks teaching guide unit 3Ronalyn Concordia
 
Ang mitolohiya ng taga-Rome
Ang mitolohiya ng taga-RomeAng mitolohiya ng taga-Rome
Ang mitolohiya ng taga-RomePRINTDESK by Dan
 
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanMay 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanjaibongs
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayanedmond84
 
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyonPagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyonYhanzieCapilitan
 
Lumalawak na Pagkamamamayan.pptx
Lumalawak na Pagkamamamayan.pptxLumalawak na Pagkamamamayan.pptx
Lumalawak na Pagkamamamayan.pptxSJCOJohnMichaelDiez
 
Diskriminasyon
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyonmaam jona
 
Family and responsible parenthood
Family and responsible parenthoodFamily and responsible parenthood
Family and responsible parenthoodshenell delfin
 
Pagbabangko at uri nito
Pagbabangko at uri nitoPagbabangko at uri nito
Pagbabangko at uri nitoAlda Nabor
 
Ligal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan
Ligal at Lumalawak na Konsepto ng PagkamamamayanLigal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan
Ligal at Lumalawak na Konsepto ng PagkamamamayanABELARDOCABANGON1
 
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4Ian Jurgen Magnaye
 
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)edwin planas ada
 

What's hot (20)

Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
 
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
 
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxAralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
 
Ekonomiks teaching guide unit 3
Ekonomiks teaching guide unit 3Ekonomiks teaching guide unit 3
Ekonomiks teaching guide unit 3
 
Ang mitolohiya ng taga-Rome
Ang mitolohiya ng taga-RomeAng mitolohiya ng taga-Rome
Ang mitolohiya ng taga-Rome
 
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanMay 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
 
y2-170613052024-2.pdf
y2-170613052024-2.pdfy2-170613052024-2.pdf
y2-170613052024-2.pdf
 
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyonPagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
 
Fil 10 lm q2
Fil 10 lm q2Fil 10 lm q2
Fil 10 lm q2
 
Lumalawak na Pagkamamamayan.pptx
Lumalawak na Pagkamamamayan.pptxLumalawak na Pagkamamamayan.pptx
Lumalawak na Pagkamamamayan.pptx
 
Math10 tg u2
Math10 tg u2Math10 tg u2
Math10 tg u2
 
KARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptxKARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptx
 
Diskriminasyon
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyon
 
Family and responsible parenthood
Family and responsible parenthoodFamily and responsible parenthood
Family and responsible parenthood
 
Pagbabangko at uri nito
Pagbabangko at uri nitoPagbabangko at uri nito
Pagbabangko at uri nito
 
Ligal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan
Ligal at Lumalawak na Konsepto ng PagkamamamayanLigal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan
Ligal at Lumalawak na Konsepto ng Pagkamamamayan
 
Group 1 Anti Bullying Act (2).pdf
Group 1 Anti Bullying Act (2).pdfGroup 1 Anti Bullying Act (2).pdf
Group 1 Anti Bullying Act (2).pdf
 
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
ESP Learners Module Grade 10 Unit 4
 
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
 

Similar to 1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan

PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)joril23
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
Karapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanKarapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanSherwin Dulay
 
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxAktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxJulienneMaeMapa
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxAKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxMichelleFalconit2
 
Grade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaran
Grade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaranGrade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaran
Grade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaranNecelynMontolo
 
AP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKO
AP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKOAP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKO
AP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKONecelynMontolo
 
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...KathleenFlorendoAqui
 
power point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptx
power point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptxpower point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptx
power point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptxRosemarieGaring
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxApolinario Encenars
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfLaylie Guya
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshscharlyn050618
 
Tungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayanTungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayanSherwin Dulay
 

Similar to 1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan (20)

PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
Karapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanKarapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayan
 
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxAktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
 
Citizen
CitizenCitizen
Citizen
 
AralPan10_Q4L1.docx
AralPan10_Q4L1.docxAralPan10_Q4L1.docx
AralPan10_Q4L1.docx
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxAKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
 
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptxQuarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
Quarter 4 Week 1-2 AP 10.pptx
 
Grade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaran
Grade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaranGrade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaran
Grade 4 - AP, Tungkol sa Pansibiko na kaunlaran
 
AP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKO
AP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKOAP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKO
AP 4 - MAY BAHAGI AKO SA KAHUSAYANG PANSIBIKO
 
AralPan10_Q4L1.docx
AralPan10_Q4L1.docxAralPan10_Q4L1.docx
AralPan10_Q4L1.docx
 
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
 
power point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptx
power point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptxpower point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptx
power point ARALING PANLIPUNAN IV S.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
 
Tungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayanTungkulin ng mamamayan
Tungkulin ng mamamayan
 
AP10 Q4 Week 1.pptx
AP10 Q4 Week 1.pptxAP10 Q4 Week 1.pptx
AP10 Q4 Week 1.pptx
 

Recently uploaded

ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxjohnarveedomingo278
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapdhanjurrannsibayan2
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxMartin M Flynn
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasEamelRitual
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfAizaStamaria3
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxDonnaMaeSuplagio
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxJayliePea
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxPaulineMae5
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptSJCOJohnMichaelDiez
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfAizaStamaria3
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTrojelbartolome23
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxDonnaMaeSuplagio
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..junielleomblero
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfAizaStamaria3
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................ferdinandsanbuenaven
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxvh27pvs4b5
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoMichelleAlonso14
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxLlemorSoledSeyer1
 

Recently uploaded (19)

ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusapAyos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
Ayos ng pangungusap at mga uri ng pangungusap
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang VisayasAng Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
Ang Panitikan ng Rehiyon-VI_Kanlurang Visayas
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
 
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptxMAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
MAPEH-4-Q3-W8-PPhsbsjansjsjsusiksnhT.pptx
 
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptxPurple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
Purple-and-Yellow-Digitalism-Memory-Game-Fun-Presentation 4 (1).pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 6-2.pdf
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptxAP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
AP-4-Q3-hsjsnsjsnsjakansusjsisujwW8.pptx
 
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 5 Mga Taong Bumubuo sa Aming Paaralan.pptx
 
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
 
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdfARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
ARALING PANLIPUNAN MODULE 5 Q4-Q4-M5.pdf
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
 
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 

1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan

 • 2. GUIDELINES  Make sure na meron kayong komportableng lugar para sa inyong maayos na pakikinig at pag-aaral sa ating Online Class. Objective 5: Established safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines and procedures.
 • 3.
 • 4. 3
 • 5. 2
 • 6. 1
 • 10.
 • 11.
 • 12. Most essential learning competency May pag-unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan at pakikilahok sa mg agawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa at may pagkakaisa. Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang pamayanan.
 • 13. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagmamamayan (MELC 1) Tiyak na layunin
 • 14.
 • 16. A karapatang pantao C pagkamamamayan B gawaing pansibiko D mabuting pamamahala Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay mas kilala bilang: >
 • 17. A Artikulo 7 C Artikulo 5 B Artikulo 6 D Artikulo 4 Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987 ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga tunay na mamamayang Pilipino? >
 • 18. A Isinilang noong Enero 15, 1995 si Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino. Pinili niya ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang. C Mamamayan ng Pilipinas si Abdul nang pagtibayin ang Saligang Batas ng 1987 B Ang ama ni Rachelle ay mamamayan ng Pilipinas D Mga naging mamamayan ayon sa batas Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino? >
 • 19. A parehong mamamayang Pilipino at Amerikano C mamamayang Amerikano lamang B mamamayang Pilipino lamang D Mga naging mamamayan ayon sa batas Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at lumaki siya sa California. Si Mark ay: >
 • 20. A Australian, sapagkat sa Australia na siya naninirahan. C Pilipino, sapagkat hindi naman niya itinakwil ang kanyang pagkamamamayan. B Australian, sapagkat nakapangasawa na siya sa Australia. D Pilipino, sapagkat madalas pa rin naman siyang umuwi sa Pilipinas para dalawin ang kanyang pamilya at magbakasyon. Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via? >
 • 22. BALIKAN NATIN SIMULAN NA ARALIN 1 Bago tayo dumako sa isa sa mga pinakamahalagang isyu at hamon na kinakaharap ng ating lipunan sa kasalukuyan, muling balikan ang mga konseptong tinalakay ukol sa kasarian, gayundin ang mga hakbangin ng iba’t ibang samahan at pamahalaan upang isulong ang karapatan ng mga kalalakihan, kababaihan at mga miyembro ng LGBT community.
 • 23.
 • 24.
 • 25. Ang mamamayan ang isa sa mga mahahalagang elemento ng estado. Ang kanilang partisipasyon sa pamamahala ay esensyal upang patuloy na umunlad at lumago ang antas ng ekonomiya at lipunan nito. Hindi lahat ng tao sa mundo ay mulat sa kanilang gampanin at responsibilidad bilang mga mahahalagang kabahagi ng pagsusulong ng kabutihang panlahat at pambansang kapakanan. Paano ba maging isang mabuting mamamayan ang isang kabataang katulad mo?
 • 26. Maraming mga tao sa buong mundo ang kailanman ay hindi nakaranas o nakasaksi sa aktibo at kritikal na pagkamamamayan. Ang ibang mga kultura sa ilang mga bansa ay mas pinahahalagahan ang pagsunod sa mga nasa kapangyarihan kumpara sa aktibong pakikisangkot sa pamamahala.
 • 27. Ang usapin ng aktibong pagkamamamayan ay lubhang mahalaga upang mas maimulat ang mga tao sa kanilang gampanin at responsibilidad tungo sa kanilang minimithing mas maunlad at progresibong lipunan. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkamamayan o citizenship?
 • 29. Ang konsepto ng pagkamamamayan o citizenship ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Tinitingnan natin ang pagkamamamayan bilang isang legal na kalagayan ng isang indibiduwal sa isang nasyon o estado. Ang Pagkamamamayan o Citizenship ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa, ayon sa itinatakda ng batas
 • 30. Ang konsepto ng pagkamamamayan o citizenship ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Estado sa Politika Ang estado ay isang anyo ng socio-political organization. Ito ay isang nilalang na may soberanya na kapangyarihan upang mamuno at magsagawa ng mga pampulitikang, panlipunan at pang-ekonomiyang pag-andar sa loob ng isang tinukoy na lugar ng heograpiya.
 • 31.
 • 32.
 • 33. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas: 1) yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito; 2) yaong ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas;
 • 34. Artikulo IV: Pagkamamamayan 3) yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at 4) yaong mga naging mamamayan ayon sa batas.
 • 35. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 2. Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampanang ano mang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasiya na maging mamamayang Pilipino ayon sa Seksiyon 1, Talataan 3 nito ay dapat ituring na katutubong inianak na mamamayan.
 • 36. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas.
 • 37. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 4. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag- asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalim ng batas, na nagtakwil nito.
 • 38. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 5. Ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas.
 • 39. Republic Act No. 9225 o Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 Batay dito ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring maging mamamayang Pilipino muli. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan (dual citizenship).
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43. Isa sa mga pinakamahalagang aspekto ng pagkamamamayan sa kasalukuyan ay ang pagkakabuklod-buklod ng mga tao tungo sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Ang kanilang pagtugon sa mga tuntunin at tungkuling inaasahan mula sa kanila ay mahalaga para sa ikatatamo ng kabutihang panlahat.
 • 44. Ang mamamayan ngayon ay hindi tagasunod lamang sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan sapagkat wala namang monopolyo ang pamahalaan sa mga patakarang ipatutupad nito sa isang estado.
 • 45. Noong Agosto 19, 1939, kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-61 taon ng kaniyang kaarawan, nagpalabas ang Pangulong Manuel L. Quezon ng Atas Tagapagpaganap Blg. 217 (Executive Order No. 217) ng mga panuntunang sibiko at etikal- na tinatawag na Kodigo ng Pagkamamamayan at Kagandahang Asal- na ituturo sa lahat ng mga paaralan. Ang mga aral ng nasabing kodigo ay nananatiling buhay at mahalaga sa kasalukuyang panahon.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67. PINOY AKO ! PAGYAMANIN GAWAIN 1 Panuto: Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Isulat sa papel ang NT kung ang pagkamamamayang Pilipino ay natamo, NW kung nawala at MMT naman kung muling matatamo. 1. Ako si Irvin, ipinanganak sa Nueva Ecija. Ang ama ko ay Pilipino, Tsino naman ang aking ina. Ang aking pagkamamamayang Pilipino ay_______________________
 • 68. PINOY AKO ! PAGYAMANIN GAWAIN 1 2. Ako ay si Lorenz. Sumapi ako sa Hukbong Sandatahan ng Amerika. Ang aking pagkamamamayang Pilipino ay_____________ 3. Ako ay si Lianne. Ang tatay at nanay ko ay Kapampangan. Ang aking pagkamamamayang Pilipino ay________________
 • 69. PINOY AKO ! PAGYAMANIN GAWAIN 1 4. Ako si Marisse. Nakapag-asawa ako ng taga-Canada at doon na kami naninirahan. Ang aking pagkamamamayang Pilipino ay___________________________ 5. Ako si Juvy ay naging mamamayang British. Nagbalik-bayan ako at gusto kong maging Pilipino muli. Nagharap ako ng kahilingan sa hukuman at pinagtibay ito ng Kongreso. Ang aking pagkamamamayang Pilipino ay_____________________
 • 70. Panuto: Punan ang mga impormasyong kinakailangan ng Venn diagram sa ibaba. Muling isulat sa iyong papel ang Venn diagram na nasa ibaba. Isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng legal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan.
 • 72. A karapatang pantao C pagkamamamayan B gawaing pansibiko D mabuting pamamahala Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay mas kilala bilang: >
 • 73. A Artikulo 7 C Artikulo 5 B Artikulo 6 D Artikulo 4 Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987 ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga tunay na mamamayang Pilipino? >
 • 74. A Isinilang noong Enero 15, 1995 si Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino. Pinili niya ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang. C Mamamayan ng Pilipinas si Abdul nang pagtibayin ang Saligang Batas ng 1987 B Ang ama ni Rachelle ay mamamayan ng Pilipinas D Mga naging mamamayan ayon sa batas Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino? >
 • 75. A parehong mamamayang Pilipino at Amerikano C mamamayang Amerikano lamang B mamamayang Pilipino lamang D Mga naging mamamayan ayon sa batas Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at lumaki siya sa California. Si Mark ay: >
 • 76. A Australian, sapagkat sa Australia na siya naninirahan. C Pilipino, sapagkat hindi naman niya itinakwil ang kanyang pagkamamamayan. B Australian, sapagkat nakapangasawa na siya sa Australia. D Pilipino, sapagkat madalas pa rin naman siyang umuwi sa Pilipinas para dalawin ang kanyang pamilya at magbakasyon. Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via? >
 • 77. AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN Panuto: Isa-isahin ang mga pagpapahalagang nakaugat sa aktibong pagkamamamayan. Pagkatapos ay ipaliwanag kung paano makatutugon ang mga ito sa pagtupad mo bilang kabataang Pilipino sa mga gampanin at pananagutang inaasahan mula sa iyo. Isulat sa papel ang hinihingi ng graphic organizer sa ibaba.
 • 78. SANGGUNIAN Community Southwark, An Introduction to Active Citizenship, https://communitysouthwark.org/sites/default/files/images/Introd u ction%20to%20Active%20Citizenship.pdf Department of Education, Araling Panlipunan Grade 10 LM, 354-361, https://aralingpanlipunan9santolanhs.wordpress.com/curriculum/gr ade-10/ Department of Education Bureau of Elementary Education, Pagkamamamayang Pilipino: Natamo, Nawala at Muling Natamo (MISOSA Distance Education for Elementary Schools Self Instructional Materials,2010)115 Habi Education Lab, Design thinking for teaching citizenship, Facebook, June 12, 2020, https://www.facebook.com/1497108803834566/posts/26525182616 26942/ “Quezon’s Code of Citizenship and Ethics”, Malacañan Palace, accessed July 15, 2020, https://malacanang.gov.ph/4376- the-code-of-ethics/

Editor's Notes

 1. https://unsplash.com/photos/HVYepJYeHdQ