SlideShare a Scribd company logo
Hazırlayan: Beka Cotur
Entegrasyon Yönetimi
Entegrasyon
Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
KapanışBilgi Alanı
Entegrasyon
Yönetimi
Proje İşini İzleme
ve Kontrol
Proje İşini
Yönetme ve
Yürütme
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
Entegre Değişiklik
Kontrolü
Fazı veya Projeyi
Kapatma
Hazırlayan: Beka Cotur
• Proje yönetimi süreç gruplarındaki çeşitli süreçleri ve proje yönetim
aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleştirmek, özelleştirmek ve
bir araya getirmek için gerekli olan süreç ve aktivitelerdir.
• Proje Entegrasyon Yönetimi, kaynakların tahsisi konusunda seçimler
yapmayı, birbiriyle çekişen hedefler ve alternatifler arasında uzlaşma
sağlamayı ve proje yönetimi Bilgi Alanları arasındaki karşılıklı
bağımlılıkları yönetmeyi içerir.
Entegrasyon
Yönetimi
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje iş tanımı
• İş gerekçesi
• Kontrat
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü • Proje Başlangıç Belgesi
Entegrasyon
Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
• Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama: Projeyi veya fazı resmi olarak
yetkilendiren ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ilk
gereksinimleri belgeleyen bir doküman yaratma sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur
• Proje proje dışı biri tarafından yetkilendirilir: sponsor, PYO, yönlendirme komitesi
• Proje Başlangıç Belgesi bu kişiler tarafından hazırlanabilir ya da Proje Yöneticisine
delege edilebilir
• İş Tanımı (Statement of Work - SOW)
• Proje tarafından teslim edilecek ürün veya hizmetlerin özet tanımıdır
• İşletme ihtiyacı
• Ürün kapsamı tanımı
• Stratejik plana refere eder
• İş gerekçesi:
İşletme bakış açısından projenin gerekli yatırıma değip değmeyeceğine karar vermeye
yarayacak gerekli bilginin sağlanmasıdır
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
Girdiler
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje seçimi
2 kategoride yapılabilir
1. Fayda ölçüm metodu (kıyaslama yaklaşımı)
• Boşa Çıkarma tahtası (yeni proje fikirlerini boşa çıkarmaya çalışan kişilerin paneli )
• Eş değerlendirme
• Puanlama modelleri
• Ekonomik modeller (ileriki sunumlar)
2. Zoraki optimizasyon metodları (Matematiksel yaklaşım)
• Lineer programlama
• Tam sayı programlama
• Dinamik programlama
• Çoklu-hedefli programlama
Araçlar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Seçimi – Ekonomik Modeller
1- Bugünkü Değer
2- Net Bugünkü Değer
3- İç Verimlilik Oranı
4- Fayda/Maliyet Analizi
5- Geri Ödeme Süresi
6- Fırsat Maliyeti
7- Finansal Maliyet
8- Azalan Fayda Kanunu
Araçlar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
Hazırlayan: Beka Cotur
1- Bugünkü Değer (Present Value): Gelecekte oluşacak nakit akışlarının
bugünkü değere çekilmiş değerleridir.
n yıl sonraki parasal miktarın bugünkü değerini hesaplayan formülüdür.
GD : Gelecekteki değer (harcama)
r: faiz oranı (iskonto oranı)
2- Net Bugünkü Değer (Net Present Value): Bugünkü değer yöntemiyle
bulunan bütün değerlerin toplamının alınmasıyla elde edilir. Pozitif değer
çıkması, kazancımızın, yatırımımızdan yüksek olacağının (karlı) göstergesidir.
Araçlar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
 n
r1
GD
B 
D
Hazırlayan: Beka Cotur
3- İç Verimlilik Oranı (Internal Rate of Return - IRR): Projeye yapılacak
harcamalarla, getirileri arasında yapılan işlemlerle yüzdeli bir değer bularak,
projenin getirisi analiz edilir. IRR'nin 0,22 olarak bulunması projenin zaman
içinde %22 oranında kazandıracağının göstergesidir. Proje seçiminde IRR'si
büyük olan projenin seçilmesi doğru olacaktır.
4- Fayda/Maliyet Analizi (Benefit Cost Ratio - BCR): Projeden elde edilecek
faydaların, projeye yapılacak yatırım değerine bölünmesiyle bulunur.
Birbirine yakın sürede bitebilecek projelerin seçiminde önemli bir
göstergedir.
F/M Oranı (BCR); 1'den büyükse projenin getirisinin, yatırımından yüksektir.
F/M = 2,5 projeye yatırılan 1 YTL size 2,5 YTL olarak dönecek
demektir.
Araçlar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
Hazırlayan: Beka Cotur
5- Geri Ödeme Süresi (Payback Period): Geri Ödeme Süresi, projenin
getirilerinin toplamının, yatırım bedellerini geçtiği zamana verilen addır. Bir
diğer ifadeyle projenin kara geçtiği andır.
6- Fırsat Maliyeti ( Opportunity Cost): Projelerden birini seçip, bir diğerinden
elde edebileceğiniz faydalardan vazgeçmenizle (fırsatı kaçrmakla) oluşan
maliyete verilen addır.
7- Finansal Maliyet: Elinizde varolan paranın yatırımdan uzak kalması sonucu
zaman içinde erimesi anlamına gelen maliyettir.
8- Azalan Fayda Kanunu: belirli bir noktadan sonra daha fazla girdi/kaynak
eklemek verimlilikte orantılı bir artış sağlayamayacaktır
Araçlar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
Hazırlayan: Beka Cotur
• Uzman görüşü
• Proje Başlangıç Belgesi içeriği:
Araçlar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Başlangıç
Belgesi Hazırlama
– Organizasyon içindeki başka bir
birim
– Danışmanlar
– Müşteri ve sponsor dahil paydaşlar
– Konu uzmanları
– PYO
– Endüstri grupları
– Profesyonel ve teknik kurumlar
⁻ Proje amacı veya gerekçesi,
⁻ Ölçülebilir proje hedefleri ve ilgili başarı
kriterleri,
⁻ Yüksek seviye gereksinimler
⁻ Yüksek seviye proje tanımı
⁻ Yüksek seviye riskler
⁻ Özet kilometretaşları takvimi
⁻ Özet bütçe
⁻ Proje kabul gereksinimleri
⁻ Atanmış proje yöneticisi, sorumluluk ve
yetki seviyesi
⁻ Proje Başlangıç Belgesini onaylayan
sponsorun adı ve yetkisi.
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje Başlangıç Belgesi
• İş gerekçesi
• Planlama süreçlerinden
çıktılar
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü • Proje yönetim planı
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Entegrasyon
Yönetimi
• Proje Yönetim Planı Oluşturma: Tüm alt planları belirlemek, hazırlamak,
entegre ve koordine etmek için gerekli aksiyonların belirlenmesi
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Yönetim Planı
• Her bilgi alanındaki süreçleri ve projeyi yönetme stratejisidir
• Projenin nasıl tanımlanacağını, planlanacağını, yönetileceğini ve kontrol edileceğini
belirler. İçerdiği Planlar:
• Kapsam yönetimi planı
• Gereksinim yönetimi planı
• Zaman çizelgesi yönetimi planı
• Maliyet yönetimi planı
• Kalite yönetimi planı
• Süreç iyileştirme yönetimi planı
• insan kaynakları yönetimi planı
• iletişim yönetimi planı
• Risk yönetimi planı
• Tedarik yönetimi planı
• Paydaş yönetimi planı
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Yönetim Planı
• Aynı zamanda aşağıdaki dokümanları da içerir:
• Performans Ölçüm Dayanağı
• Değişiklik yönetim planı
• Konfigürasyon yönetim planı
• Gereksinim yönetim planı
• Süreç geliştirme planı
• Projedeki bir problem nasıl çözülür?
» Bir problemin nasıl çözüleceğinin planını görmek için yönetim planına bakılır
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Performans Ölçüm Dayanağı
• Proje yönetim planı kapsam, takvim ve maliyet dayanaklarını içerir, proje
yöneticisi bunlara karşılık proje performansını raporlar
• Dayanaklar planlama boyunca yaratılır
• Kapsam dayanağı: Proje iş tanımı, iş kırılım yapısı (İKY) ve İKY sözlüğü
• Takvim dayanağı: uzlaşılmış takvim, başlangıç bitiş tarihleri içerir
• Maliyet dayanağı: zaman safhalı bütçe
• Dayanaklardan sapmalar eksik risk belirlenmesine ve yetersiz risk yönetimine
bağlı olarak gerçekleşir
Çıktılar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Hazırlayan: Beka Cotur
Değişiklik Yönetim Planı
• Değişikliklerin nasıl yönetilip kontrol edileceğini tarif eder
• İçindekiler:
• Değişiklik kontrol prosedürleri (kim ve nasıl)
• Değişiklikleri onaylamak için yetki seviyeleri
• Değişiklikleri onaylamak için değişiklik kontrol kurulunun kurulması
• Değişikliklerin nasıl yönetilip kontrol edileceğini tarif eden bir plan
• Değişikliklerle ilgili toplantılara kimlerin katılması gerektiği
• Değişiklikleri kaydetmek ve kontrol etmek için araç
Çıktılar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Hazırlayan: Beka Cotur
Konfigurasyon Yönetim Planı
• Teslimatlara ve ilgili dokümanlara olan değişikliklerin, versiyon
takibinin nasıl yönetileceğini ve kullanılacak organizasyonel araçları
belirleyen plandır
Çıktılar
Entegrasyon
Yönetimi
Proje Yönetim
Planı Oluşturma
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Onaylanmış değişiklik
istekleri
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü
• Proje Yönetim bilgi sistemi
• Teslimatların işi
• Performans bilgisi
• Değişiklik istekleri
• Proje yönetim planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Proje İşini
Yönlendirme ve
Yönetme
Entegrasyon
Yönetimi
• Proje İşini Yönlendirme ve Yönetme: Projenin amaçlarına ulaşabilmesi için
proje yönetim planında tanımlanan işin gerçekleştirilmesidir
Hazırlayan: Beka Cotur
Proje Çalışmalarını Yönlendirme ve Yönetme projedeki tüm değişikliklerin
etkilerinin gözden geçirilmesini ve onaylanan değişikliklerin uygulanmasını
gerektirir:
• Düzeltici eylem: Proje çalışmaları performansını proje yönetim planıyla
uyumlu hale getirmek amacıyla yapılan bir aktivitedir;
• Önleyici eylem: Proje çalışmalarının geleceğe yönelik performansının proje
yönetim planıyla uyumlu hale getirilmesini sağlayan bir aktivitedir;
• Kusurların giderilmesi: Uygunsuz ürünün ya da ürün bileşeninin
değiştirilmesi için yapılan bir aktivitedir.
• Güncellemeler: Resmi olarak kontrol edilen belgelerde, planlarda vb.
üzerinde değişiklik yapılan ya da eklenen içeriği yansıtmaya yönelik
değişikliklerdir.
Entegrasyon
Yönetimi
Proje İşini
Yönlendirme ve
Yönetme
Çıktılar
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Performans raporları
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü
• Analitik Teknikler
• Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
• Toplantılar
• Değişiklik istekleri
• Proje yönetim planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
Proje İşini İzleme
ve Kontrol
Entegrasyon
Yönetimi
• Proje İşini İzleme ve Kontrol: Projenin proje yönetim planında tanımlanan
amaçlarına ulaşabilmesi için ilerlemenin izlenmesi, kaydedilmesi ve
düzenlenmesidir
Hazırlayan: Beka Cotur
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Performans raporları
• Çevresel İşletme faktörleri
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü
• Toplantılar
• Değişiklik Kontrolü Araçları
• Onaylanmış Değişiklik
istekleri
• Değişiklik listesi
• Proje yönetim planı
güncellemeleri
• Proje dokümanı
güncellemeleri
Entegre Değişiklik
Kontrolü
Entegrasyon
Yönetimi
• Entegre Değişiklik Kontrolü: Tüm değişiklik isteklerinin gözden geçirilmesi,
onaylanması ve organizasyonel süreç varlıkları, Proje dokümanı, Proje yönetim
planına değişikliklerin yönetilmesi
Hazırlayan: Beka Cotur
Entegrasyon
Yönetimi
Araçlar
Entegre Değişiklik
Kontrolü
Hazırlayan: Beka Cotur
Girdiler Araçlar Çıktılar
• Proje yönetim planı
• Kabul edilmiş teslimatlar
• Organizasyonel süreç
varlıkları
• Uzman görüşü
• Analitik Teknikler
• Toplantılar
• Son ürün, hizmet veya
sonuç
• Organizasyonel süreç
varlıkları güncellemeleri
Entegrasyon
Yönetimi
Başlangıç Planlama Yürütme
İzleme
Kontrol
Kapanış
Fazı veya
Projeyi
Kapatma
• Fazı veya Projeyi Kapatma: Proje Yönetim Süreç Gruplarındaki tüm
aktivitelerin sonlandırılması sürecidir
Hazırlayan: Beka Cotur

More Related Content

What's hot

4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
7 i̇letişim yonetimi
7  i̇letişim yonetimi7  i̇letişim yonetimi
7 i̇letişim yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin TanımlanmasıProje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin Tanımlanması
Ahmet Han
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
Beka Cotur, MSc, PMP
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
Aytekin Özel
 
Konfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumuKonfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumu
Hüseyin ŞEN
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
Mustafa Said YILDIZ
 
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
PEM Proje Eğitim Merkezi
 
Project integration management
Project integration managementProject integration management
Project integration management
Prabudh Dhingra
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Ali Hebip
 
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜYapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yusuf Yıldız
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
Gözde Sarmısak
 

What's hot (20)

4 maliyet yonetimi
4  maliyet yonetimi4  maliyet yonetimi
4 maliyet yonetimi
 
7 i̇letişim yonetimi
7  i̇letişim yonetimi7  i̇letişim yonetimi
7 i̇letişim yonetimi
 
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi AlanlarıProje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 
10 paydaş yonetimi
10  paydaş yonetimi10  paydaş yonetimi
10 paydaş yonetimi
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Proje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin TanımlanmasıProje Risklerinin Tanımlanması
Proje Risklerinin Tanımlanması
 
3 zaman yonetimi
3  zaman yonetimi3  zaman yonetimi
3 zaman yonetimi
 
9 tedarik yonetimi
9  tedarik yonetimi9  tedarik yonetimi
9 tedarik yonetimi
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
 
Konfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumuKonfigürasyon yönetimi sunumu
Konfigürasyon yönetimi sunumu
 
Tasarım yönetimi
Tasarım yönetimiTasarım yönetimi
Tasarım yönetimi
 
Proje yonetimi
Proje yonetimiProje yonetimi
Proje yonetimi
 
Proje Yonetimi
Proje YonetimiProje Yonetimi
Proje Yonetimi
 
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
PROJE YONETIMI ve MS PROJECT
 
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
Kalite Yönetim Planının 7 Özelliği
 
Project integration management
Project integration managementProject integration management
Project integration management
 
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri EğitimiProje Yönetim Prensipleri Eğitimi
Proje Yönetim Prensipleri Eğitimi
 
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜYapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları - OGÜ
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Agile proje yönetimi
Agile proje yönetimiAgile proje yönetimi
Agile proje yönetimi
 

Similar to 1 entegrasyon yonetimi

Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
faruksld
 
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
M.Yusuf Atmaca
 
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell SunumuGartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
halilaksu
 
Yazılım Mühendisliği
Yazılım MühendisliğiYazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
AliMETN
 
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Uğur Eskici
 
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
M. Murat Albayrakoglu
 
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
diyadininan
 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
KASIAD KOCAELİ
 
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİKALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KASIAD KOCAELİ
 
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık NedenleriBilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
cgoze
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
halilaksu
 
Proje Yönetim Disiplini
Proje Yönetim DisipliniProje Yönetim Disiplini
Proje Yönetim Disiplini
Dursun Akkurt
 
Proje hazırlama sunum metin gokhan
Proje hazırlama sunum metin  gokhanProje hazırlama sunum metin  gokhan
Proje hazırlama sunum metin gokhan
metreham
 
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
Sinop Müdürlüğü
 
Novida-Etkili Proje Yönetimi
Novida-Etkili Proje YönetimiNovida-Etkili Proje Yönetimi
Novida-Etkili Proje Yönetimi
Novida Global
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Dr. Mustafa Değerli
 
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiYazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Betul Kesimal
 
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa Değerli
 

Similar to 1 entegrasyon yonetimi (20)

Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve TekniklerProje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
Proje Yönetimi Temel Metot ve Teknikler
 
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 trProje yönetimi ve project.net v1.0 tr
Proje yönetimi ve project.net v1.0 tr
 
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell SunumuGartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
Gartner EEE - PMO Buluşması: Turkcell Sunumu
 
Pmi ve pmp sunumu
Pmi ve pmp sunumuPmi ve pmp sunumu
Pmi ve pmp sunumu
 
Yazılım Mühendisliği
Yazılım MühendisliğiYazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
 
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
Büyük ve Küçük Ölçekte SEO Projelerini Etkin Biçimde Yönetmek - Digitalzone'17
 
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
ISL 601 Proje Yönetimi 2. Hafta Ders Notları
 
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai(16 03 2012)pcm sunumu nihai
(16 03 2012)pcm sunumu nihai
 
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİ
 
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİKALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
KALKINMA AJANSLARI PROJE UYGULAMA SÜREÇLERİ
 
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık NedenleriBilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Temel Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
 
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank SunumuGartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
Gartner EEE - BPM - Vakıfbank Sunumu
 
Proje Yönetim Disiplini
Proje Yönetim DisipliniProje Yönetim Disiplini
Proje Yönetim Disiplini
 
Proje hazırlama sunum metin gokhan
Proje hazırlama sunum metin  gokhanProje hazırlama sunum metin  gokhan
Proje hazırlama sunum metin gokhan
 
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
KOSGEB KOBİ Proje Eğitim Semineri Sunumu Sinop 2015
 
Proje Yönetimi
Proje YönetimiProje Yönetimi
Proje Yönetimi
 
Novida-Etkili Proje Yönetimi
Novida-Etkili Proje YönetimiNovida-Etkili Proje Yönetimi
Novida-Etkili Proje Yönetimi
 
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
Etkili Bir Kalite Güvence Sürecinin Parçası Olarak Proje Seviyesindeki Deneti...
 
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimiYazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
Yazılım mühendisliğinde i̇nsan bilgisayar etkileşimi
 
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
Dr. Mustafa DEĞERLİ - 2017 - Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olar...
 

1 entegrasyon yonetimi

 • 2. Entegrasyon Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol KapanışBilgi Alanı Entegrasyon Yönetimi Proje İşini İzleme ve Kontrol Proje İşini Yönetme ve Yürütme Proje Yönetim Planı Oluşturma Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama Entegre Değişiklik Kontrolü Fazı veya Projeyi Kapatma Hazırlayan: Beka Cotur
 • 3. • Proje yönetimi süreç gruplarındaki çeşitli süreçleri ve proje yönetim aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleştirmek, özelleştirmek ve bir araya getirmek için gerekli olan süreç ve aktivitelerdir. • Proje Entegrasyon Yönetimi, kaynakların tahsisi konusunda seçimler yapmayı, birbiriyle çekişen hedefler ve alternatifler arasında uzlaşma sağlamayı ve proje yönetimi Bilgi Alanları arasındaki karşılıklı bağımlılıkları yönetmeyi içerir. Entegrasyon Yönetimi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 4. Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje iş tanımı • İş gerekçesi • Kontrat • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Proje Başlangıç Belgesi Entegrasyon Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama • Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama: Projeyi veya fazı resmi olarak yetkilendiren ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ilk gereksinimleri belgeleyen bir doküman yaratma sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 5. • Proje proje dışı biri tarafından yetkilendirilir: sponsor, PYO, yönlendirme komitesi • Proje Başlangıç Belgesi bu kişiler tarafından hazırlanabilir ya da Proje Yöneticisine delege edilebilir • İş Tanımı (Statement of Work - SOW) • Proje tarafından teslim edilecek ürün veya hizmetlerin özet tanımıdır • İşletme ihtiyacı • Ürün kapsamı tanımı • Stratejik plana refere eder • İş gerekçesi: İşletme bakış açısından projenin gerekli yatırıma değip değmeyeceğine karar vermeye yarayacak gerekli bilginin sağlanmasıdır Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama Girdiler Hazırlayan: Beka Cotur
 • 6. Proje seçimi 2 kategoride yapılabilir 1. Fayda ölçüm metodu (kıyaslama yaklaşımı) • Boşa Çıkarma tahtası (yeni proje fikirlerini boşa çıkarmaya çalışan kişilerin paneli ) • Eş değerlendirme • Puanlama modelleri • Ekonomik modeller (ileriki sunumlar) 2. Zoraki optimizasyon metodları (Matematiksel yaklaşım) • Lineer programlama • Tam sayı programlama • Dinamik programlama • Çoklu-hedefli programlama Araçlar Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 7. Proje Seçimi – Ekonomik Modeller 1- Bugünkü Değer 2- Net Bugünkü Değer 3- İç Verimlilik Oranı 4- Fayda/Maliyet Analizi 5- Geri Ödeme Süresi 6- Fırsat Maliyeti 7- Finansal Maliyet 8- Azalan Fayda Kanunu Araçlar Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 8. 1- Bugünkü Değer (Present Value): Gelecekte oluşacak nakit akışlarının bugünkü değere çekilmiş değerleridir. n yıl sonraki parasal miktarın bugünkü değerini hesaplayan formülüdür. GD : Gelecekteki değer (harcama) r: faiz oranı (iskonto oranı) 2- Net Bugünkü Değer (Net Present Value): Bugünkü değer yöntemiyle bulunan bütün değerlerin toplamının alınmasıyla elde edilir. Pozitif değer çıkması, kazancımızın, yatırımımızdan yüksek olacağının (karlı) göstergesidir. Araçlar Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama  n r1 GD B  D Hazırlayan: Beka Cotur
 • 9. 3- İç Verimlilik Oranı (Internal Rate of Return - IRR): Projeye yapılacak harcamalarla, getirileri arasında yapılan işlemlerle yüzdeli bir değer bularak, projenin getirisi analiz edilir. IRR'nin 0,22 olarak bulunması projenin zaman içinde %22 oranında kazandıracağının göstergesidir. Proje seçiminde IRR'si büyük olan projenin seçilmesi doğru olacaktır. 4- Fayda/Maliyet Analizi (Benefit Cost Ratio - BCR): Projeden elde edilecek faydaların, projeye yapılacak yatırım değerine bölünmesiyle bulunur. Birbirine yakın sürede bitebilecek projelerin seçiminde önemli bir göstergedir. F/M Oranı (BCR); 1'den büyükse projenin getirisinin, yatırımından yüksektir. F/M = 2,5 projeye yatırılan 1 YTL size 2,5 YTL olarak dönecek demektir. Araçlar Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 10. 5- Geri Ödeme Süresi (Payback Period): Geri Ödeme Süresi, projenin getirilerinin toplamının, yatırım bedellerini geçtiği zamana verilen addır. Bir diğer ifadeyle projenin kara geçtiği andır. 6- Fırsat Maliyeti ( Opportunity Cost): Projelerden birini seçip, bir diğerinden elde edebileceğiniz faydalardan vazgeçmenizle (fırsatı kaçrmakla) oluşan maliyete verilen addır. 7- Finansal Maliyet: Elinizde varolan paranın yatırımdan uzak kalması sonucu zaman içinde erimesi anlamına gelen maliyettir. 8- Azalan Fayda Kanunu: belirli bir noktadan sonra daha fazla girdi/kaynak eklemek verimlilikte orantılı bir artış sağlayamayacaktır Araçlar Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama Hazırlayan: Beka Cotur
 • 11. • Uzman görüşü • Proje Başlangıç Belgesi içeriği: Araçlar Entegrasyon Yönetimi Proje Başlangıç Belgesi Hazırlama – Organizasyon içindeki başka bir birim – Danışmanlar – Müşteri ve sponsor dahil paydaşlar – Konu uzmanları – PYO – Endüstri grupları – Profesyonel ve teknik kurumlar ⁻ Proje amacı veya gerekçesi, ⁻ Ölçülebilir proje hedefleri ve ilgili başarı kriterleri, ⁻ Yüksek seviye gereksinimler ⁻ Yüksek seviye proje tanımı ⁻ Yüksek seviye riskler ⁻ Özet kilometretaşları takvimi ⁻ Özet bütçe ⁻ Proje kabul gereksinimleri ⁻ Atanmış proje yöneticisi, sorumluluk ve yetki seviyesi ⁻ Proje Başlangıç Belgesini onaylayan sponsorun adı ve yetkisi. Hazırlayan: Beka Cotur
 • 12. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje Başlangıç Belgesi • İş gerekçesi • Planlama süreçlerinden çıktılar • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Proje yönetim planı Proje Yönetim Planı Oluşturma Entegrasyon Yönetimi • Proje Yönetim Planı Oluşturma: Tüm alt planları belirlemek, hazırlamak, entegre ve koordine etmek için gerekli aksiyonların belirlenmesi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 13. Proje Yönetim Planı • Her bilgi alanındaki süreçleri ve projeyi yönetme stratejisidir • Projenin nasıl tanımlanacağını, planlanacağını, yönetileceğini ve kontrol edileceğini belirler. İçerdiği Planlar: • Kapsam yönetimi planı • Gereksinim yönetimi planı • Zaman çizelgesi yönetimi planı • Maliyet yönetimi planı • Kalite yönetimi planı • Süreç iyileştirme yönetimi planı • insan kaynakları yönetimi planı • iletişim yönetimi planı • Risk yönetimi planı • Tedarik yönetimi planı • Paydaş yönetimi planı Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planı Oluşturma Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 14. Proje Yönetim Planı • Aynı zamanda aşağıdaki dokümanları da içerir: • Performans Ölçüm Dayanağı • Değişiklik yönetim planı • Konfigürasyon yönetim planı • Gereksinim yönetim planı • Süreç geliştirme planı • Projedeki bir problem nasıl çözülür? » Bir problemin nasıl çözüleceğinin planını görmek için yönetim planına bakılır Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planı Oluşturma Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 15. Performans Ölçüm Dayanağı • Proje yönetim planı kapsam, takvim ve maliyet dayanaklarını içerir, proje yöneticisi bunlara karşılık proje performansını raporlar • Dayanaklar planlama boyunca yaratılır • Kapsam dayanağı: Proje iş tanımı, iş kırılım yapısı (İKY) ve İKY sözlüğü • Takvim dayanağı: uzlaşılmış takvim, başlangıç bitiş tarihleri içerir • Maliyet dayanağı: zaman safhalı bütçe • Dayanaklardan sapmalar eksik risk belirlenmesine ve yetersiz risk yönetimine bağlı olarak gerçekleşir Çıktılar Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planı Oluşturma Hazırlayan: Beka Cotur
 • 16. Değişiklik Yönetim Planı • Değişikliklerin nasıl yönetilip kontrol edileceğini tarif eder • İçindekiler: • Değişiklik kontrol prosedürleri (kim ve nasıl) • Değişiklikleri onaylamak için yetki seviyeleri • Değişiklikleri onaylamak için değişiklik kontrol kurulunun kurulması • Değişikliklerin nasıl yönetilip kontrol edileceğini tarif eden bir plan • Değişikliklerle ilgili toplantılara kimlerin katılması gerektiği • Değişiklikleri kaydetmek ve kontrol etmek için araç Çıktılar Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planı Oluşturma Hazırlayan: Beka Cotur
 • 17. Konfigurasyon Yönetim Planı • Teslimatlara ve ilgili dokümanlara olan değişikliklerin, versiyon takibinin nasıl yönetileceğini ve kullanılacak organizasyonel araçları belirleyen plandır Çıktılar Entegrasyon Yönetimi Proje Yönetim Planı Oluşturma Hazırlayan: Beka Cotur
 • 18. Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Onaylanmış değişiklik istekleri • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Proje Yönetim bilgi sistemi • Teslimatların işi • Performans bilgisi • Değişiklik istekleri • Proje yönetim planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Proje İşini Yönlendirme ve Yönetme Entegrasyon Yönetimi • Proje İşini Yönlendirme ve Yönetme: Projenin amaçlarına ulaşabilmesi için proje yönetim planında tanımlanan işin gerçekleştirilmesidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 19. Proje Çalışmalarını Yönlendirme ve Yönetme projedeki tüm değişikliklerin etkilerinin gözden geçirilmesini ve onaylanan değişikliklerin uygulanmasını gerektirir: • Düzeltici eylem: Proje çalışmaları performansını proje yönetim planıyla uyumlu hale getirmek amacıyla yapılan bir aktivitedir; • Önleyici eylem: Proje çalışmalarının geleceğe yönelik performansının proje yönetim planıyla uyumlu hale getirilmesini sağlayan bir aktivitedir; • Kusurların giderilmesi: Uygunsuz ürünün ya da ürün bileşeninin değiştirilmesi için yapılan bir aktivitedir. • Güncellemeler: Resmi olarak kontrol edilen belgelerde, planlarda vb. üzerinde değişiklik yapılan ya da eklenen içeriği yansıtmaya yönelik değişikliklerdir. Entegrasyon Yönetimi Proje İşini Yönlendirme ve Yönetme Çıktılar Hazırlayan: Beka Cotur
 • 20. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Performans raporları • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Analitik Teknikler • Proje Yönetimi Bilgi Sistemi • Toplantılar • Değişiklik istekleri • Proje yönetim planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri Proje İşini İzleme ve Kontrol Entegrasyon Yönetimi • Proje İşini İzleme ve Kontrol: Projenin proje yönetim planında tanımlanan amaçlarına ulaşabilmesi için ilerlemenin izlenmesi, kaydedilmesi ve düzenlenmesidir Hazırlayan: Beka Cotur
 • 21. Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Performans raporları • Çevresel İşletme faktörleri • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Toplantılar • Değişiklik Kontrolü Araçları • Onaylanmış Değişiklik istekleri • Değişiklik listesi • Proje yönetim planı güncellemeleri • Proje dokümanı güncellemeleri Entegre Değişiklik Kontrolü Entegrasyon Yönetimi • Entegre Değişiklik Kontrolü: Tüm değişiklik isteklerinin gözden geçirilmesi, onaylanması ve organizasyonel süreç varlıkları, Proje dokümanı, Proje yönetim planına değişikliklerin yönetilmesi Hazırlayan: Beka Cotur
 • 23. Girdiler Araçlar Çıktılar • Proje yönetim planı • Kabul edilmiş teslimatlar • Organizasyonel süreç varlıkları • Uzman görüşü • Analitik Teknikler • Toplantılar • Son ürün, hizmet veya sonuç • Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri Entegrasyon Yönetimi Başlangıç Planlama Yürütme İzleme Kontrol Kapanış Fazı veya Projeyi Kapatma • Fazı veya Projeyi Kapatma: Proje Yönetim Süreç Gruplarındaki tüm aktivitelerin sonlandırılması sürecidir Hazırlayan: Beka Cotur