SlideShare a Scribd company logo
ฟันคุด          มีอาการปวด บวม แต่บางคนกลับไม่มี     กัน เนื่องจากทำาความสะอาดได้ยาก
                    อาการเลย                 และเศษอาหารจะติดค้างอยู่ทำาให้เกิด
ฟันคุด คืออะไร??                                 ฟันผุได้ทั้งสองซี่
    ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้น  ทำาไมต้องเอาฟันคุดออก??         4.การละลายของราก (pathologic
มาอยู่ในตำาแหน่งที่ปกติ หรือขึ้นมาทำา  1.เพื่อป้องกันการอักเสบของเหงือกที่   resorption) แรงดันของฟันคุดอาจ
                    ปกคลุมฟัน เพราะจะมีเศษอาหาร       ทำาให้รากฟันกรามซี่ที่ 2 ละลาย
หน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัด
                    เข้าไปติดอยู่ใต้เหงือก หากทำาความ    ทำาให้ฟนตายหรือเกิดอาการปวดได้
                                             ั
ขวางโดยกระดูก เนื้อเยื่อหรือฟันข้าง   สะอาดไม่ดี เชื้อแบคทีเรียที่มาสะสม    5.เพื่อป้องกันการเกิดถุงนำ้าหรือเนื้อ
เคียง โดยฟันคุดที่พบบ่อยที่สุดจะ    อยู่จะทำาให้เหงือกอักเสบ ปวดและ     งอก ฟันคุดที่เกิดอาจไม่มีอาการปวด
เป็นฟันกรามล่างซี่สุดท้าย รองลงมา    เป็นหนอง ถ้าทิ้งไว้การอักเสบจะ      และอาจเกิดเป็นถุงนำ้าล้อมรอบตัว ฟัน
คือฟันกรามบนซี่สุดท้ายและตำาแหน่ง                ลุกลามไปใต้   และจนในที่สุดเกิดเป็นเนื้องอก
ที่มักพบได้อีกคือฟันเขี้ยว ทั้งนี้ไม่              คางหรือใต้   ทำาลายฟันซี่ข้างเคียง
จำาเป็นที่ทุกคนต้องมีฟันคุด หรือบาง               ลิ้น และแพร่  6.เพื่อป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก
                                 ของเชื้อโรค   เนื่องจากมีฟันคุดฝังอยู่จะทำาให้
คนอาจจะมีเฉพาะฟันบน/ล่าง หรือ
                                 ไปยังส่วน    กระดูกบริเวณนั้นบางกว่าที่อื่น เกิด
เฉพาะข้าง ซ้าย/ขวา                        อื่นๆของ    เป็นจุดอ่อนเมื่อเวลาได้รับอุบัติเหตุ
ช่วงอายุที่พบฟันคุดบ่อย                     ร่างกายได้   หรือกระทบกระแทก
                    อย่างง่าย                7.ฟันซ้อน เชื่อว่าแรงดันจากฟันคุด
   ประมาณ 17-25 ปี อย่างไร
                    2.ป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ เศษ     จะทำาให้ฟันหน้าล่างเกซ้อนได้ จึง
ก็ตามพบว่า กลุ่มวัยรุ่นบางคนมีฟันคุด  อาหารที่ติดระหว่างฟันคุดที่ขึ้นมาบาง   แนะนำาให้ถอนฟันคุดในคนไข้จัดฟัน
ของฟันกรามซี่สุดท้ายตั้งแต่อายุ     ส่วนกับฟันกรามซี่ติดกัน (second     ก่อนหรือหลังการจัดฟัน
ประมาณ 17 ปี ฟันคุดที่มีนี้บางคนจะ   molar) ทำาให้เกิดการอักเสบและเกิด
                    ร่องลึกปริทันต์ด้านหลังของฟันกราม    จะรู้ได้อย่างไรว่ามีฟันคุด??
                    ซี่ที่ 2 และฟันโยกได้              ส่วนใหญ่จะรู้เมื่อมีอาการปวด
                    3.เพื่อป้องกันการผุที่ซอกฟันระหว่าง   อักเสบ บวม มีกลิ่นเหม็นหรือเป็น
                    ฟันคุดกับฟันกรามซี่ที่ ٢ ที่อยู่ชิดติด  หนอง อ้าปากได้น้อย ทั้งนี้ในเด็กควร
สังเกตุว่าฟันแท้ซี่ไหนไม่ขึ้นทั้งที่ควร                       เวลา 24 ชั่วโมงรวมทั้งห้ามรับ
ขึ้นมาได้แล้ว ส่วนวัยรุ่นให้สังเกตดูว่า                       ประทานอาหารรสจัด
ฟันครบสามสิบสองซี่หรือไม่ ฟันซี่     ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟัน/ผ่าฟัน      8. ห้ามออกกำาลังกายเกินควร
สุดท้ายหายไปหรือไม่ หากหายไปให้      คุด                    ٩. ถ้ามีอาการผิดปกติควรกลับพบ
ไปพบทันตแพทย์เพื่อถ่ายภาพรังสีดู     ١. หลังการถอนฟัน กัดผ้าก๊อซให้      ทันตแพทย์
                     แน่นพอสมควร 1 ชัวโมง แล้วคายผ้า
                                ่          ١٠. แผลที่มีการเย็บให้กลับมาตัด
จะผ่าฟันคุดเมื่อไหร่??          ทิ้ง หากเลือดไหลไม่หยุดให้ทำาใหม่     ไหมภายใน 5-7 วัน
    ควรทำาในวัยหนุมสาว เพราะ
            ่         อีก 1 ชั่วโมง และกลืนนำ้าลายตาม
         สุขภาพแข็งแรงแผล     ปกติ                   ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าฟันคุด
         หายเร็ว หากทำาในผู้   ٢. ถ้าเลือดไหล                   ที่พบบ่อยคือ อาการปวดและ
         สูงอายุจะทำาได้ยาก    ไม่หยุด ควรใช้นำ้า            บวม อาการบวมเกิดจากการอักเสบ
         กว่าเพราะฟันจะติด    แข็งประคบ นอก               และมีเลือดคั่งในแผลและเนื้อเยื่อ ซึ่ง
         แน่นกับกระดูก การ    ปากบริเวณที่ถอน              โดยทั่วไปจะยุบลงใน 3-4 วันในกรณี
หายของแผลจะช้ากว่าในเด็ก และ       ฟัน                    ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทันตแพทย์จะ
ควรทำาเมื่อไม่มีอาการและร่างกาย      ٣. ห้ามบ้วนนำ้า              ให้ยาปฏิชีวนะประมาณ 5 วัน ผู้ป่วย
แข็งแรง                  หรือนำ้ายาใดๆ ใน             อาจมีอาการอ้าปากได้น้อย แต่หากว่า
ขั้นตอนการผ่าฟันคุด            วันแรก วันต่อไป              หลังคายผ้าก๊อซหลังจากผ่าฟันคุด
    ทันตแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่     ให้ใช้นำ้าเกลือ อุ่นๆ บ้วนเบา ๆ หลังรับ  แล้วแล้วยังมีเลือดไหลจากแผลผ่าตัด
เพื่อระงับความรู้สึก ในกรณีที่ฟันขึ้น   ประทานอาหาร                มากผิดปกติ มีไข้หรือมีการติดเชื้อ
มาเต็มซี่แล้ว สามารถถอนออกได้เลย     ٤. แปรงฟันได้ตามปกติ แต่เวลาแปรง     หลังการผ่าตัด หลังผ่าตัด 2 - 3 วัน
แต่หากฟันขึนมาไม่เต็มซี่ ทันตแพทย์
       ้              ฟัน ระวังไม่ให้โดนแผลที่ ผ่าฟันคุด    แล้วอาการปวดบวมยังไม่ทุเลา แต่
จะเปิดเหงือกให้เห็นฟัน แล้วใช้กรอก    ٥. รับประทานตามที่ทันตแพทย์สั่งให้    กลับมีอาการเพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือมี
ระดูกและตัดฟันออกมา ล้างทำาความ      ครบตามกำาหนด               อาการ             ชาของ
สะอาดและเย็บแผลปิด หลังจากนั้น      6. ห้ามดูดแผลหรือเอาสิ่งใด ๆ มา      ริม              ฝีปาก
จึงนัดมาติดตามอาการและตัดไหม ใน      แคะบริเวณแผล               ล่าง             นานผิด
1 อาทิตย์ต่อมา              7. ห้ามดื่มสูบบุหรี่และสุราในระยะ     ปกติทั้ง           ที่หมด
ฤทธิ์ของยาชาแล้ว ควรรีบกลับไปพบ
ทันตแพทย์ได้ทันที เพื่อหาทางแก้ไข
                            จัดทำาโดย
                  นศ.ทพ ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล
                   นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์
                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More Related Content

What's hot

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
techno UCH
 
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
Dr.Ratchaneewan Sinawat Poomsa-ad
 
โรค มือ ปาก เท้าเปื่อย
โรค มือ ปาก เท้าเปื่อยโรค มือ ปาก เท้าเปื่อย
โรค มือ ปาก เท้าเปื่อย
Loveis1able Khumpuangdee
 
งาน เศรษฐกิจพอเพียง
งาน เศรษฐกิจพอเพียงงาน เศรษฐกิจพอเพียง
งาน เศรษฐกิจพอเพียง
Jiraprapa Suwannajak
 
โรคมะเร็งในช่องปาก
โรคมะเร็งในช่องปากโรคมะเร็งในช่องปาก
โรคมะเร็งในช่องปาก
Wan Ngamwongwan
 

What's hot (20)

ปริทันต์
ปริทันต์ปริทันต์
ปริทันต์
 
ปริทันต์
ปริทันต์ปริทันต์
ปริทันต์
 
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนมทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
ทันตสุขศึกษาฟันน้ำนม
 
โรคปริทันต์
โรคปริทันต์โรคปริทันต์
โรคปริทันต์
 
การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย
การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัยการดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย
การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย
 
การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสี่สี-คนพิการ
การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสี่สี-คนพิการ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสี่สี-คนพิการ
การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากสี่สี-คนพิการ
 
Plaque control53
Plaque control53Plaque control53
Plaque control53
 
การเกิดปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การเกิดปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานการเกิดปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การเกิดปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 
อบรมสอ.อสมป่าบอน
อบรมสอ.อสมป่าบอนอบรมสอ.อสมป่าบอน
อบรมสอ.อสมป่าบอน
 
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปากงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก
 
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ
 
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
 
อบรมผู้ปกครองศูนย์เด็ก
อบรมผู้ปกครองศูนย์เด็กอบรมผู้ปกครองศูนย์เด็ก
อบรมผู้ปกครองศูนย์เด็ก
 
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๒, แผ่นพับ
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๒, แผ่นพับทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๒, แผ่นพับ
ทำอย่างไรให้ฟันลูกน้อยแข็งแรง หน้า ๒, แผ่นพับ
 
อีสุก อีใส
อีสุก อีใสอีสุก อีใส
อีสุก อีใส
 
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ การควบคุมและป้องกันฟันผุ
การควบคุมและป้องกันฟันผุ
 
มือ เท้า ปาก
มือ เท้า ปาก มือ เท้า ปาก
มือ เท้า ปาก
 
โรค มือ ปาก เท้าเปื่อย
โรค มือ ปาก เท้าเปื่อยโรค มือ ปาก เท้าเปื่อย
โรค มือ ปาก เท้าเปื่อย
 
งาน เศรษฐกิจพอเพียง
งาน เศรษฐกิจพอเพียงงาน เศรษฐกิจพอเพียง
งาน เศรษฐกิจพอเพียง
 
โรคมะเร็งในช่องปาก
โรคมะเร็งในช่องปากโรคมะเร็งในช่องปาก
โรคมะเร็งในช่องปาก
 

Similar to ฟันคุด1 แผ่นพับ

การฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันการฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟัน
ปอ ปลา
 
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
OporfunJubJub
 
แผ่นพับการติดเชื้อ
แผ่นพับการติดเชื้อแผ่นพับการติดเชื้อ
แผ่นพับการติดเชื้อ
dentyomaraj
 
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
northnua
 
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
northnua
 

Similar to ฟันคุด1 แผ่นพับ (20)

คลองรากฟันนั้นสำคัญไฉน? แผ่นพับ ๒ หน้า
คลองรากฟันนั้นสำคัญไฉน? แผ่นพับ ๒ หน้าคลองรากฟันนั้นสำคัญไฉน? แผ่นพับ ๒ หน้า
คลองรากฟันนั้นสำคัญไฉน? แผ่นพับ ๒ หน้า
 
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpubEndodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
 
Sealant 2553
Sealant 2553Sealant 2553
Sealant 2553
 
Special dentistry
Special dentistrySpecial dentistry
Special dentistry
 
การฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันการฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟัน
 
Factsheet hfm
Factsheet hfmFactsheet hfm
Factsheet hfm
 
Factsheet hfm
Factsheet hfmFactsheet hfm
Factsheet hfm
 
16 prosth[1]
16 prosth[1]16 prosth[1]
16 prosth[1]
 
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟันทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
 
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
 
ศูนย์ที่ 4 ชุดที่ 7
ศูนย์ที่ 4 ชุดที่ 7ศูนย์ที่ 4 ชุดที่ 7
ศูนย์ที่ 4 ชุดที่ 7
 
แผ่นพับการติดเชื้อ
แผ่นพับการติดเชื้อแผ่นพับการติดเชื้อ
แผ่นพับการติดเชื้อ
 
Surgery
SurgerySurgery
Surgery
 
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
 
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่าง
 
Poster ฟันเทียมถอดได้ rooj
Poster ฟันเทียมถอดได้ roojPoster ฟันเทียมถอดได้ rooj
Poster ฟันเทียมถอดได้ rooj
 
Poster preprosthetic surgery
Poster preprosthetic surgeryPoster preprosthetic surgery
Poster preprosthetic surgery
 
สุขศึกษา
สุขศึกษาสุขศึกษา
สุขศึกษา
 
เรียนการแพทย์ 2023.pdf
เรียนการแพทย์ 2023.pdfเรียนการแพทย์ 2023.pdf
เรียนการแพทย์ 2023.pdf
 
ความรู้รีเทนเนอร์
ความรู้รีเทนเนอร์ความรู้รีเทนเนอร์
ความรู้รีเทนเนอร์
 

More from dentyomaraj

Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012
dentyomaraj
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
dentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
dentyomaraj
 

More from dentyomaraj (20)

ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
 
Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55
 
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai languageKid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
 
Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012
 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
 
บทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidaseบทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidase
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
 
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
 
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักวัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
Chaipattana tsunami
Chaipattana tsunamiChaipattana tsunami
Chaipattana tsunami
 
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัวหนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
 
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
 
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
 
โยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะโยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะ
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
 

ฟันคุด1 แผ่นพับ

 • 1. ฟันคุด มีอาการปวด บวม แต่บางคนกลับไม่มี กัน เนื่องจากทำาความสะอาดได้ยาก อาการเลย และเศษอาหารจะติดค้างอยู่ทำาให้เกิด ฟันคุด คืออะไร?? ฟันผุได้ทั้งสองซี่ ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้น ทำาไมต้องเอาฟันคุดออก?? 4.การละลายของราก (pathologic มาอยู่ในตำาแหน่งที่ปกติ หรือขึ้นมาทำา 1.เพื่อป้องกันการอักเสบของเหงือกที่ resorption) แรงดันของฟันคุดอาจ ปกคลุมฟัน เพราะจะมีเศษอาหาร ทำาให้รากฟันกรามซี่ที่ 2 ละลาย หน้าที่ในช่องปากได้ เนื่องจากถูกขัด เข้าไปติดอยู่ใต้เหงือก หากทำาความ ทำาให้ฟนตายหรือเกิดอาการปวดได้ ั ขวางโดยกระดูก เนื้อเยื่อหรือฟันข้าง สะอาดไม่ดี เชื้อแบคทีเรียที่มาสะสม 5.เพื่อป้องกันการเกิดถุงนำ้าหรือเนื้อ เคียง โดยฟันคุดที่พบบ่อยที่สุดจะ อยู่จะทำาให้เหงือกอักเสบ ปวดและ งอก ฟันคุดที่เกิดอาจไม่มีอาการปวด เป็นฟันกรามล่างซี่สุดท้าย รองลงมา เป็นหนอง ถ้าทิ้งไว้การอักเสบจะ และอาจเกิดเป็นถุงนำ้าล้อมรอบตัว ฟัน คือฟันกรามบนซี่สุดท้ายและตำาแหน่ง ลุกลามไปใต้ และจนในที่สุดเกิดเป็นเนื้องอก ที่มักพบได้อีกคือฟันเขี้ยว ทั้งนี้ไม่ คางหรือใต้ ทำาลายฟันซี่ข้างเคียง จำาเป็นที่ทุกคนต้องมีฟันคุด หรือบาง ลิ้น และแพร่ 6.เพื่อป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก ของเชื้อโรค เนื่องจากมีฟันคุดฝังอยู่จะทำาให้ คนอาจจะมีเฉพาะฟันบน/ล่าง หรือ ไปยังส่วน กระดูกบริเวณนั้นบางกว่าที่อื่น เกิด เฉพาะข้าง ซ้าย/ขวา อื่นๆของ เป็นจุดอ่อนเมื่อเวลาได้รับอุบัติเหตุ ช่วงอายุที่พบฟันคุดบ่อย ร่างกายได้ หรือกระทบกระแทก อย่างง่าย 7.ฟันซ้อน เชื่อว่าแรงดันจากฟันคุด ประมาณ 17-25 ปี อย่างไร 2.ป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ เศษ จะทำาให้ฟันหน้าล่างเกซ้อนได้ จึง ก็ตามพบว่า กลุ่มวัยรุ่นบางคนมีฟันคุด อาหารที่ติดระหว่างฟันคุดที่ขึ้นมาบาง แนะนำาให้ถอนฟันคุดในคนไข้จัดฟัน ของฟันกรามซี่สุดท้ายตั้งแต่อายุ ส่วนกับฟันกรามซี่ติดกัน (second ก่อนหรือหลังการจัดฟัน ประมาณ 17 ปี ฟันคุดที่มีนี้บางคนจะ molar) ทำาให้เกิดการอักเสบและเกิด ร่องลึกปริทันต์ด้านหลังของฟันกราม จะรู้ได้อย่างไรว่ามีฟันคุด?? ซี่ที่ 2 และฟันโยกได้ ส่วนใหญ่จะรู้เมื่อมีอาการปวด 3.เพื่อป้องกันการผุที่ซอกฟันระหว่าง อักเสบ บวม มีกลิ่นเหม็นหรือเป็น ฟันคุดกับฟันกรามซี่ที่ ٢ ที่อยู่ชิดติด หนอง อ้าปากได้น้อย ทั้งนี้ในเด็กควร
 • 2. สังเกตุว่าฟันแท้ซี่ไหนไม่ขึ้นทั้งที่ควร เวลา 24 ชั่วโมงรวมทั้งห้ามรับ ขึ้นมาได้แล้ว ส่วนวัยรุ่นให้สังเกตดูว่า ประทานอาหารรสจัด ฟันครบสามสิบสองซี่หรือไม่ ฟันซี่ ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟัน/ผ่าฟัน 8. ห้ามออกกำาลังกายเกินควร สุดท้ายหายไปหรือไม่ หากหายไปให้ คุด ٩. ถ้ามีอาการผิดปกติควรกลับพบ ไปพบทันตแพทย์เพื่อถ่ายภาพรังสีดู ١. หลังการถอนฟัน กัดผ้าก๊อซให้ ทันตแพทย์ แน่นพอสมควร 1 ชัวโมง แล้วคายผ้า ่ ١٠. แผลที่มีการเย็บให้กลับมาตัด จะผ่าฟันคุดเมื่อไหร่?? ทิ้ง หากเลือดไหลไม่หยุดให้ทำาใหม่ ไหมภายใน 5-7 วัน ควรทำาในวัยหนุมสาว เพราะ ่ อีก 1 ชั่วโมง และกลืนนำ้าลายตาม สุขภาพแข็งแรงแผล ปกติ ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าฟันคุด หายเร็ว หากทำาในผู้ ٢. ถ้าเลือดไหล ที่พบบ่อยคือ อาการปวดและ สูงอายุจะทำาได้ยาก ไม่หยุด ควรใช้นำ้า บวม อาการบวมเกิดจากการอักเสบ กว่าเพราะฟันจะติด แข็งประคบ นอก และมีเลือดคั่งในแผลและเนื้อเยื่อ ซึ่ง แน่นกับกระดูก การ ปากบริเวณที่ถอน โดยทั่วไปจะยุบลงใน 3-4 วันในกรณี หายของแผลจะช้ากว่าในเด็ก และ ฟัน ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทันตแพทย์จะ ควรทำาเมื่อไม่มีอาการและร่างกาย ٣. ห้ามบ้วนนำ้า ให้ยาปฏิชีวนะประมาณ 5 วัน ผู้ป่วย แข็งแรง หรือนำ้ายาใดๆ ใน อาจมีอาการอ้าปากได้น้อย แต่หากว่า ขั้นตอนการผ่าฟันคุด วันแรก วันต่อไป หลังคายผ้าก๊อซหลังจากผ่าฟันคุด ทันตแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่ ให้ใช้นำ้าเกลือ อุ่นๆ บ้วนเบา ๆ หลังรับ แล้วแล้วยังมีเลือดไหลจากแผลผ่าตัด เพื่อระงับความรู้สึก ในกรณีที่ฟันขึ้น ประทานอาหาร มากผิดปกติ มีไข้หรือมีการติดเชื้อ มาเต็มซี่แล้ว สามารถถอนออกได้เลย ٤. แปรงฟันได้ตามปกติ แต่เวลาแปรง หลังการผ่าตัด หลังผ่าตัด 2 - 3 วัน แต่หากฟันขึนมาไม่เต็มซี่ ทันตแพทย์ ้ ฟัน ระวังไม่ให้โดนแผลที่ ผ่าฟันคุด แล้วอาการปวดบวมยังไม่ทุเลา แต่ จะเปิดเหงือกให้เห็นฟัน แล้วใช้กรอก ٥. รับประทานตามที่ทันตแพทย์สั่งให้ กลับมีอาการเพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือมี ระดูกและตัดฟันออกมา ล้างทำาความ ครบตามกำาหนด อาการ ชาของ สะอาดและเย็บแผลปิด หลังจากนั้น 6. ห้ามดูดแผลหรือเอาสิ่งใด ๆ มา ริม ฝีปาก จึงนัดมาติดตามอาการและตัดไหม ใน แคะบริเวณแผล ล่าง นานผิด 1 อาทิตย์ต่อมา 7. ห้ามดื่มสูบบุหรี่และสุราในระยะ ปกติทั้ง ที่หมด
 • 3. ฤทธิ์ของยาชาแล้ว ควรรีบกลับไปพบ ทันตแพทย์ได้ทันที เพื่อหาทางแก้ไข จัดทำาโดย นศ.ทพ ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์