SlideShare a Scribd company logo
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ФОНДОВИ
14, 16 и 18 декември 2020 г.
Никица Кусиникова, Здружение Конект
Проектот е финансиран од
Европската Унија
Време: Тема: Опис:
Ден 1
Концепт и принципи на генерирање фондови
Стратегија и
план за ГФ
 Стратегија и организациски буџет
 Идеален микс на приходи и SWOT анализа
 План за ГФ
ГФ - грантови  Странски донатори
Ден 2
ГФ- донации  Јавни институции
 Граѓани
 Бизнис сектор
Ден 3
ГФ –донации
и
спонзорства
 Бизнис сектор
ГФ –
економски
активности
 Сопствени приходи од дејност
 Социјално претприемништво
Содржина на обуката
КОНЦЕПТ НА ГЕНЕРИРАЊЕ
ФОНДОВИ ВО ГО
ОРГАНИЗАЦИСКА ОДРЖЛИВОСТ
• „да биде способна да постои, напредува и да служи на целта за која е
основана во долгорочна временска рамка“
• „да се има доволно, да не се грижиме за опстанокот повеќе отколку за
својата мисија“
• „способноста на организацијата да ги издржи сите предизвици со цел
да ги оствари своите мисија и цели“
ЕЛЕМЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИСКА
ОДРЖЛИВОСТ
• Институционална одржливост – капацитет да се обезбеди
соодветна стратешка рамка, ефективно водство и ефикасна организациска
структура
• Програмска одржливост – капацитет да се обезбедат најдобри
можни услуги и програми, влијание, подобрување на животите на целните
групи со ресурсите кои стојат на располагање
• Финансиска одржливост – капацитет да се обезбедат ресурси кои
се неопходни да се остварат програмската и институционалната одржливост
СТОЛБОВИ НА ФИНАНСИСКАТА
ОДРЖЛИВОСТ
Финансиско
и стратешко
планирање
Диверзифи-
кација на
приходите
Цврст
систем на
администр.
и финансии
Генерирање
на
сопствени
приходи
ФИНАНСИСКА СПОСОБНОСТ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА
- Позитивни финансиски
резултати
- Способност да се подмират
краткорочните обврски -
готовина
- Способност да се излезе во
пресрет на долгорочните
обврски и планови
Се сеќавате на прашање бр. 2 од квизот?
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ФОНДОВИ
• Што доаѓа прво – мисијата и програмите или средствата
со кои тие би се финансирале?
• Координација – поставување на резултати и за двете цели
• Потребно е балансирање на мисијата и финансиите –
двојна цел кај ГО
СТРАТЕГИЈА И ПЛАН ЗА
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ФОНДОВИ
Не е сѐ во парите, има нешто и во...?
ГФ – ДЕЛ ОД ПОШИРОКАТА СЛИКА
Стратешки план
Програми за
работа
Проект 1
Проект 2
Тековни
активности итн
Организациски
буџет
Буџет по
проекти/програми
Оперативен буџет
Буџет за
прибирање на
средства
Стратегија/План за
прибирање на
средства
СТРАТЕГИЈА ЗА ГФ
Планирање
на
програмски
те цели и
активности Креирање
на
организаци
ски буџет
Поставува
ње на цели
за ГФ
Можни
извори на
финансира
ње
План за ПС
Спроведува
ње
Проценка и
рефлексија
КРЕИРАЊЕ НА ОСНОВЕН
ОРГАНИЗАЦИСКИ БУЏЕТ
• Проектно планирање наспроти
организациско
• Колку средства ни се потребни за
да преживееме и да го оправдаме
своето постоење?
• Поставување на приоритети за
финансирање
• Проценка на ресурсите
КОЛКУ ИЗНЕСУВА ВАШИОТ
ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИСКИ БУЏЕТ?
ОДРЕДЕТЕ ГО ВАШИОТ
БАЛАНСИРАН МИКС НА ПРИХОДИ
Видови на приходи:
• Донации и грантови од странство
• Донации и грантови од домашни
извори (јавни, компании, граѓани,
фондации итн)
• Сопствени приходи (членарини,
продажба на производи и услуги,
изнајмување на простор и опема,
дивиденди и др. приходи од
инвестиции, камати итн.)
• .........
Избегнувајте предоминантна зависност од еден
извор на приходи/еден донатор!
ПРЕД ДА РАЗВИЕТЕ СТРАТЕГИЈА И
ПЛАН ЗА ГФ
• Направете си сопствена анализа
• SWOT
• Јаки страни
• Недостатоци
• Можности
• Предизвици
• Каква е вашата SWOT анализа за ГЕНЕРИРАЊЕ
ФОНДОВИ?
ПЛАН ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ ФОНДОВИ
• Кој?
• Колку?
• Што?
• Каде?
• Кога?
• Приодите ќе се разликуваат во зависност од планираните извори
на приходи
• Не заборавете дека е потребно да изготвите и буџет за
активностите за прибирање на средства!
ГЕНЕРИРАЊЕ ФОНДОВИ ОД
ДОНАЦИИ
ГЕНЕРИРАЊЕТО ФОНДОВИ ОД
ДОНАЦИИ Е
90% развивање на односот
10%прибирање средства
ЗА СЕКОЈТИП НА ДОНАТОР ВАЖИ
ЧЕКОР ПОЧЕКОР ... ... ... ...
• Чекор 1: Мапирање донатори
• Чекор 2: Дефинирање на точки на поврзување
• Чекор 3: Воспоставување на релација
• Чекор 4: Барање поддршка
• Чекор 5: Реализација
• Чекор 6: Негување на односот
Најважни состојки:
ТРПЕЛИВОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ ВО
ПРИБИРАЊЕ СРЕДСТВА
• Се објавува намената и користењето на донациите
• Ефикасност
• Не се принудуваат донаторите и не им се врши притисок да
донираат
• Не се пласираат лажни информации и преувеличани факти
• ГО известува за користењето на донациите
• Анализира со кои донатори сака да соработува, а кои ги
избегнува
• Ги штити и чува личните и финансиските податоци за донаторите
• Не ги разменува или продава податоците и контактите на
донаторите
ГЕНЕРИРАЊЕ ФОНДОВИ ОД
СТРАНСКИ ДОНАТОРИ
1. МАПИРАЊЕ НА
СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ
• Мултилатерални донатори
• Билатерални донатори
- Развојни агенции
- Локални мисии (дипломатски претставништва и
амбасади)
• Меѓународни и локални фондации
• Индивидуални и корпоративни странски донатори
Кои се тие и кои се нивните карактеристики?
Дали се соодветни за вас?
1. МАПИРАЊЕ НА
СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ
База на податоци на донатори што ќе ги следите
Цели на донаторот / Приоритети за поддршка
Процедури и начини на одлучување:
Опција 1: Отворени повици
- Подобност (организациски облици)
- Критериуми
- Ко-финансирање и партнерства
- Време на имплементација
- Висина на финансиска поддршка (критериуми на обем на менаџирање на средства)
- Рокови и циклуси
Опција 2: Директно пристапување
- историјат на претходно поддржани проекти/ организации
Контакти
- на различни нивоа во хиерархијата
1. МАПИРАЊЕ НА
СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ
Граѓански ресурсен центар www.rcgo.mk
1. МАПИРАЊЕ НА
СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ
Каде може да најдеме информации?
Извори на информации
• Официјални интернет страници
• Програми и стратешки документи
• МНР
• Јавни соопштенија, обраќања
• Профили на социјални медиуми (fb/Twitter/ LinkedIn)
• Организации кои биле поддржани од нив
• Директно барање на информации
Интерна организација: база во планот за работа – доделена обврска
2. ДЕФИНИРАЊЕ НАТОЧКИ НА
ПОВРЗУВАЊЕ
Зошто сте добар пар?
Поклопување на цели
• Што од вашата програма е соодветно да биде финансирано од
донаторот?
Дефинирање на други облици на соработка
• размена на информации
• отстапување простор во ваши настани
• придонес кон политиките што се приоритет за донаторот
Не мора да се пријавите секаде!
Целите за одржлив развој - Поврзете се со оваа важна
агенда на донаторите
• Определете кон кои ЦОР
придонесувате со својата работа
• Идентификувајте за кои ЦОР се
залага донаторот
• Користете ја оваа рамка за
насочување на вашите иницијативи
• Вклучете се во промоција
• Следете ги развојните трендови
3. ВОСПОСТАВУВАЊЕ РЕЛАЦИЈА
Што ги зголемува шансите?
Постојана организациска посветеност на:
• Препознатливост на релевантноста на организацијата
• Задоволни корисници (изјави)
• Транспарентност во работењето (проактивно споделување на
извештаи)
Вклучување на потенцијалните донатори во:
• Промотивни настани на организацијата (редовни покани)
• Контакт листи за циркуларни информации
• Социјални медиуми – (поврзување и следење/ претплата)
Присуство на настани и директно запознавање со претставници
3. БАРАЊЕ НА ПОДДРШКА
Проектна апликација
• Прецизно зададена форма
Писмени поднесоци
• Концепти
• Формулари
• Писмо
-------------------------
Директен состанок – кога е соодветно
Бидете подготвени дека вашите предлог-проекти
ќе бидат одбиени
Задолжително проверувајте
дали ги исполнувате
условите и дали ја имате
комплетната документација
што се бара!
3. БАРАЊЕ НА ПОДДРШКА
Главна цел Индикатори
Извори на
верификација
Предуслови
Специфични
цели
Индикатори
Извори на
верификација
Претпоставки
Резултати Индикатори
Извори на
верификација
Претпоставки
Активности Средства Трошоци Претпоставки
ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИЈА
4. РЕАЛИЗАЦИЈА
Јасно разбирање на договорните обврски
• Правила и процедури (програмско документирање, набавки, видливост)
• Рокови (нивно редовно следење низ рамка на имплементација)
Испорачајте го договореното
• Вршете мерење на ефектите
Континуирано информирање и вклучување на донаторите
• Информации за прогресот на проектот редовно и на ваша иницијатива
• Покана на настани (и во својство на говорници) / почесни места (можно е да не
дојдат)
• Квалитетни извештаи
• Директни консултации при можност да настане промена
Градење однос на доверба
• Советувајте се / Дајте „сопственост“
• Третирајте ги донаторите како партнери на иницијативите не финансиери
• Поканете ги да се запознаат со кадарот / воспоставете „личен“ однос
5. НЕГУВАЊЕ НА ОДНОСОТ
Заблагодарување
• Покажете им дека нивната поддршка ви значи и е неопходна за вашето работење
• Истакнување на важноста на партнерството
• Изјава од корисник/ кратка приказна пред-потоа (покажете ги ефектите)
• Бидете сигурни дека сте се заблагодариле на вистинските луѓе
• Гест, не подарок.
Одржување на професионалната релација и по завршување на поддршката
• Покани, настани, комуникации ... (нова публикација, извештај итн.)
• Комуникација за одржливост на резултатите (e-mail, повик, состанок)
• Честитање на национален ден / деловен успех
СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ
• Дефинирање на цели и индикатори / стандард на
учинок
- Финансиски удел % во севкупниот буџет
- Број на повторливи поддршки (2)
- број на поднесени предлози (9 годишно)/ број на одобрени
предлози (4 годишно)
- број на одржани директни состаноци со претставници на тековни
потенцијални донатори (12)
- фрекфенција на директни комуникации до цела база (3 пати
годишно)
- број на настани со вклучени претставници (2 пати годишно)
Презентацијата е подготвена од обучувачката Никица
Кусиникова
Контакти од обучувачката: nikicak@konekt.org.mk
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk

More Related Content

What's hot

Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC
 
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis
 
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis
 

What's hot (14)

Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
 
Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
 
Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
 
Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
 
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
 
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
 

Similar to Обука за генрирање фондови - Ден 1

Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
CCMMacedonia
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
Cre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
Cre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
Cre8ive8
 
Финансии и менаџирање на буџет - Brainster.co
Финансии и менаџирање на буџет - Brainster.coФинансии и менаџирање на буџет - Brainster.co
Финансии и менаџирање на буџет - Brainster.co
Brainster
 
Cv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип Лазаревски
Filip Lazarevski
 
Бизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
Anastasov Kirco
 
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Market Com Consultancy
 
стратешко брендирање архитектура
стратешко брендирање архитектурастратешко брендирање архитектура
стратешко брендирање архитектура
University American College Skopje
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Развој на кампања за социјални медиуми
Развој на кампања за социјални медиумиРазвој на кампања за социјални медиуми
Развој на кампања за социјални медиуми
Iva Dujak
 
Малиот бизнис и претприемништвото
Малиот бизнис и претприемништвотоМалиот бизнис и претприемништвото
Малиот бизнис и претприемништвото
Aleksandar Arsovski
 
Business model
Business model Business model
Business model
Balkan Unlimited
 
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVOODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
Viktor Kunovski
 
Content Marketing
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
Iva Dujak
 
B-WCo Кагидер Модул 1.pptx
B-WCo Кагидер Модул 1.pptxB-WCo Кагидер Модул 1.pptx
B-WCo Кагидер Модул 1.pptx
AthanasiaIoannidou
 

Similar to Обука за генрирање фондови - Ден 1 (20)

Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Финансии и менаџирање на буџет - Brainster.co
Финансии и менаџирање на буџет - Brainster.coФинансии и менаџирање на буџет - Brainster.co
Финансии и менаџирање на буџет - Brainster.co
 
Cv - Филип Лазаревски
Cv - Филип ЛазаревскиCv - Филип Лазаревски
Cv - Филип Лазаревски
 
Бизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
 
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
 
личен маркетинг дек 2013
личен маркетинг дек 2013личен маркетинг дек 2013
личен маркетинг дек 2013
 
стратешко брендирање архитектура
стратешко брендирање архитектурастратешко брендирање архитектура
стратешко брендирање архитектура
 
личен маркетинг
личен маркетингличен маркетинг
личен маркетинг
 
Односи со јавност
Односи со јавностОдноси со јавност
Односи со јавност
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
 
Развој на кампања за социјални медиуми
Развој на кампања за социјални медиумиРазвој на кампања за социјални медиуми
Развој на кампања за социјални медиуми
 
Cv makedonski
Cv makedonskiCv makedonski
Cv makedonski
 
Малиот бизнис и претприемништвото
Малиот бизнис и претприемништвотоМалиот бизнис и претприемништвото
Малиот бизнис и претприемништвото
 
Business model
Business model Business model
Business model
 
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVOODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
ODLICNOST vo PERFORMANSITE i LIDERSTVO
 
Content Marketing
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
 
B-WCo Кагидер Модул 1.pptx
B-WCo Кагидер Модул 1.pptxB-WCo Кагидер Модул 1.pptx
B-WCo Кагидер Модул 1.pptx
 

More from МЦМС | MCIC

Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
МЦМС | MCIC
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
МЦМС | MCIC
 
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
МЦМС | MCIC
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
МЦМС | MCIC
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
МЦМС | MCIC
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
МЦМС | MCIC
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
МЦМС | MCIC
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
МЦМС | MCIC
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC
 
Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC
 

More from МЦМС | MCIC (14)

Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I делПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Мали грантови I дел
 
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантовиПостигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
Постигнувањата на грантистите на Цивiка мобилитас: Институционални грантови
 
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
Macedonian Center for International Cooperation - Annual Report 2022
 
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
Македонски центар за меѓународна соработка - Годишен извештај 2022
 
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
ENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raport Vjetor 2022
 
MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021
 
Годишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
 
MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021
 
MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020
 
MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
 
Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
 
Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
 
Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
 

Обука за генрирање фондови - Ден 1

 • 1. ГЕНЕРИРАЊЕ НА ФОНДОВИ 14, 16 и 18 декември 2020 г. Никица Кусиникова, Здружение Конект Проектот е финансиран од Европската Унија
 • 2. Време: Тема: Опис: Ден 1 Концепт и принципи на генерирање фондови Стратегија и план за ГФ  Стратегија и организациски буџет  Идеален микс на приходи и SWOT анализа  План за ГФ ГФ - грантови  Странски донатори Ден 2 ГФ- донации  Јавни институции  Граѓани  Бизнис сектор Ден 3 ГФ –донации и спонзорства  Бизнис сектор ГФ – економски активности  Сопствени приходи од дејност  Социјално претприемништво Содржина на обуката
 • 4. ОРГАНИЗАЦИСКА ОДРЖЛИВОСТ • „да биде способна да постои, напредува и да служи на целта за која е основана во долгорочна временска рамка“ • „да се има доволно, да не се грижиме за опстанокот повеќе отколку за својата мисија“ • „способноста на организацијата да ги издржи сите предизвици со цел да ги оствари своите мисија и цели“
 • 5. ЕЛЕМЕНТИ НА ОРГАНИЗАЦИСКА ОДРЖЛИВОСТ • Институционална одржливост – капацитет да се обезбеди соодветна стратешка рамка, ефективно водство и ефикасна организациска структура • Програмска одржливост – капацитет да се обезбедат најдобри можни услуги и програми, влијание, подобрување на животите на целните групи со ресурсите кои стојат на располагање • Финансиска одржливост – капацитет да се обезбедат ресурси кои се неопходни да се остварат програмската и институционалната одржливост
 • 6. СТОЛБОВИ НА ФИНАНСИСКАТА ОДРЖЛИВОСТ Финансиско и стратешко планирање Диверзифи- кација на приходите Цврст систем на администр. и финансии Генерирање на сопствени приходи
 • 7. ФИНАНСИСКА СПОСОБНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА - Позитивни финансиски резултати - Способност да се подмират краткорочните обврски - готовина - Способност да се излезе во пресрет на долгорочните обврски и планови Се сеќавате на прашање бр. 2 од квизот?
 • 8. ГЕНЕРИРАЊЕ НА ФОНДОВИ • Што доаѓа прво – мисијата и програмите или средствата со кои тие би се финансирале? • Координација – поставување на резултати и за двете цели • Потребно е балансирање на мисијата и финансиите – двојна цел кај ГО
 • 9. СТРАТЕГИЈА И ПЛАН ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА ФОНДОВИ Не е сѐ во парите, има нешто и во...?
 • 10. ГФ – ДЕЛ ОД ПОШИРОКАТА СЛИКА Стратешки план Програми за работа Проект 1 Проект 2 Тековни активности итн Организациски буџет Буџет по проекти/програми Оперативен буџет Буџет за прибирање на средства Стратегија/План за прибирање на средства
 • 11. СТРАТЕГИЈА ЗА ГФ Планирање на програмски те цели и активности Креирање на организаци ски буџет Поставува ње на цели за ГФ Можни извори на финансира ње План за ПС Спроведува ње Проценка и рефлексија
 • 12. КРЕИРАЊЕ НА ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИСКИ БУЏЕТ • Проектно планирање наспроти организациско • Колку средства ни се потребни за да преживееме и да го оправдаме своето постоење? • Поставување на приоритети за финансирање • Проценка на ресурсите КОЛКУ ИЗНЕСУВА ВАШИОТ ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИСКИ БУЏЕТ?
 • 13. ОДРЕДЕТЕ ГО ВАШИОТ БАЛАНСИРАН МИКС НА ПРИХОДИ Видови на приходи: • Донации и грантови од странство • Донации и грантови од домашни извори (јавни, компании, граѓани, фондации итн) • Сопствени приходи (членарини, продажба на производи и услуги, изнајмување на простор и опема, дивиденди и др. приходи од инвестиции, камати итн.) • ......... Избегнувајте предоминантна зависност од еден извор на приходи/еден донатор!
 • 14. ПРЕД ДА РАЗВИЕТЕ СТРАТЕГИЈА И ПЛАН ЗА ГФ • Направете си сопствена анализа • SWOT • Јаки страни • Недостатоци • Можности • Предизвици • Каква е вашата SWOT анализа за ГЕНЕРИРАЊЕ ФОНДОВИ?
 • 15. ПЛАН ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ ФОНДОВИ • Кој? • Колку? • Што? • Каде? • Кога? • Приодите ќе се разликуваат во зависност од планираните извори на приходи • Не заборавете дека е потребно да изготвите и буџет за активностите за прибирање на средства!
 • 17. ГЕНЕРИРАЊЕТО ФОНДОВИ ОД ДОНАЦИИ Е 90% развивање на односот 10%прибирање средства
 • 18. ЗА СЕКОЈТИП НА ДОНАТОР ВАЖИ ЧЕКОР ПОЧЕКОР ... ... ... ... • Чекор 1: Мапирање донатори • Чекор 2: Дефинирање на точки на поврзување • Чекор 3: Воспоставување на релација • Чекор 4: Барање поддршка • Чекор 5: Реализација • Чекор 6: Негување на односот Најважни состојки: ТРПЕЛИВОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
 • 19. ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ ВО ПРИБИРАЊЕ СРЕДСТВА • Се објавува намената и користењето на донациите • Ефикасност • Не се принудуваат донаторите и не им се врши притисок да донираат • Не се пласираат лажни информации и преувеличани факти • ГО известува за користењето на донациите • Анализира со кои донатори сака да соработува, а кои ги избегнува • Ги штити и чува личните и финансиските податоци за донаторите • Не ги разменува или продава податоците и контактите на донаторите
 • 21. 1. МАПИРАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ • Мултилатерални донатори • Билатерални донатори - Развојни агенции - Локални мисии (дипломатски претставништва и амбасади) • Меѓународни и локални фондации • Индивидуални и корпоративни странски донатори Кои се тие и кои се нивните карактеристики? Дали се соодветни за вас?
 • 22. 1. МАПИРАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ База на податоци на донатори што ќе ги следите Цели на донаторот / Приоритети за поддршка Процедури и начини на одлучување: Опција 1: Отворени повици - Подобност (организациски облици) - Критериуми - Ко-финансирање и партнерства - Време на имплементација - Висина на финансиска поддршка (критериуми на обем на менаџирање на средства) - Рокови и циклуси Опција 2: Директно пристапување - историјат на претходно поддржани проекти/ организации Контакти - на различни нивоа во хиерархијата
 • 23. 1. МАПИРАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ Граѓански ресурсен центар www.rcgo.mk
 • 24. 1. МАПИРАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ДОНАТОРИ Каде може да најдеме информации? Извори на информации • Официјални интернет страници • Програми и стратешки документи • МНР • Јавни соопштенија, обраќања • Профили на социјални медиуми (fb/Twitter/ LinkedIn) • Организации кои биле поддржани од нив • Директно барање на информации Интерна организација: база во планот за работа – доделена обврска
 • 25. 2. ДЕФИНИРАЊЕ НАТОЧКИ НА ПОВРЗУВАЊЕ Зошто сте добар пар? Поклопување на цели • Што од вашата програма е соодветно да биде финансирано од донаторот? Дефинирање на други облици на соработка • размена на информации • отстапување простор во ваши настани • придонес кон политиките што се приоритет за донаторот Не мора да се пријавите секаде!
 • 26. Целите за одржлив развој - Поврзете се со оваа важна агенда на донаторите • Определете кон кои ЦОР придонесувате со својата работа • Идентификувајте за кои ЦОР се залага донаторот • Користете ја оваа рамка за насочување на вашите иницијативи • Вклучете се во промоција • Следете ги развојните трендови
 • 27. 3. ВОСПОСТАВУВАЊЕ РЕЛАЦИЈА Што ги зголемува шансите? Постојана организациска посветеност на: • Препознатливост на релевантноста на организацијата • Задоволни корисници (изјави) • Транспарентност во работењето (проактивно споделување на извештаи) Вклучување на потенцијалните донатори во: • Промотивни настани на организацијата (редовни покани) • Контакт листи за циркуларни информации • Социјални медиуми – (поврзување и следење/ претплата) Присуство на настани и директно запознавање со претставници
 • 28. 3. БАРАЊЕ НА ПОДДРШКА Проектна апликација • Прецизно зададена форма Писмени поднесоци • Концепти • Формулари • Писмо ------------------------- Директен состанок – кога е соодветно Бидете подготвени дека вашите предлог-проекти ќе бидат одбиени Задолжително проверувајте дали ги исполнувате условите и дали ја имате комплетната документација што се бара!
 • 29. 3. БАРАЊЕ НА ПОДДРШКА Главна цел Индикатори Извори на верификација Предуслови Специфични цели Индикатори Извори на верификација Претпоставки Резултати Индикатори Извори на верификација Претпоставки Активности Средства Трошоци Претпоставки ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИЈА
 • 30. 4. РЕАЛИЗАЦИЈА Јасно разбирање на договорните обврски • Правила и процедури (програмско документирање, набавки, видливост) • Рокови (нивно редовно следење низ рамка на имплементација) Испорачајте го договореното • Вршете мерење на ефектите Континуирано информирање и вклучување на донаторите • Информации за прогресот на проектот редовно и на ваша иницијатива • Покана на настани (и во својство на говорници) / почесни места (можно е да не дојдат) • Квалитетни извештаи • Директни консултации при можност да настане промена Градење однос на доверба • Советувајте се / Дајте „сопственост“ • Третирајте ги донаторите како партнери на иницијативите не финансиери • Поканете ги да се запознаат со кадарот / воспоставете „личен“ однос
 • 31. 5. НЕГУВАЊЕ НА ОДНОСОТ Заблагодарување • Покажете им дека нивната поддршка ви значи и е неопходна за вашето работење • Истакнување на важноста на партнерството • Изјава од корисник/ кратка приказна пред-потоа (покажете ги ефектите) • Бидете сигурни дека сте се заблагодариле на вистинските луѓе • Гест, не подарок. Одржување на професионалната релација и по завршување на поддршката • Покани, настани, комуникации ... (нова публикација, извештај итн.) • Комуникација за одржливост на резултатите (e-mail, повик, состанок) • Честитање на национален ден / деловен успех
 • 32. СЛЕДЕЊЕ НА УЧИНОКОТ • Дефинирање на цели и индикатори / стандард на учинок - Финансиски удел % во севкупниот буџет - Број на повторливи поддршки (2) - број на поднесени предлози (9 годишно)/ број на одобрени предлози (4 годишно) - број на одржани директни состаноци со претставници на тековни потенцијални донатори (12) - фрекфенција на директни комуникации до цела база (3 пати годишно) - број на настани со вклучени претставници (2 пати годишно)
 • 33. Презентацијата е подготвена од обучувачката Никица Кусиникова Контакти од обучувачката: nikicak@konekt.org.mk Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk