SlideShare a Scribd company logo
ЦАХИМ ТЕСТ­ Дулааны хөдөлгөөн ба энерги Сургууль:            Сурагчийн нэр:

Анги               Хичээлийн нэр:   Физик

Бүлэг              Хичээлийн сэдэв: Дулааны хөдөлгөөн ба энерги
Шалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.     Хувилбар­1   Хувилбар­2  Хувилбар­3
ЦАХИМ ТЕСТ

               Хариултын хуудас
 Асуулт    1   2   3  4 5  6  7 8            9      10
Хариулт

Хувилбар­1
                                                        Дүн харах
Асуулт1
Бодисын бөөмс ямар температурт хөдөлгөөнгүй болох вэ?
a. Абсолют тэг           b.0°C                        c. 273°C                        d. Хайлах         
Асуулт2
Тодорхой хэлбэр, эзэлхүүнтэй байдаг бодисын төлөв аль нь вэ?
a. хий       b. Шингэн      c. Плазм    d. Хатуу

Асуулт3

Бодисын молекулууд хоорондоо зай завсартай байдгийг хамгийн үнэмшилтэй ямар үзэгдэл баталдаг вэ? 
a.  Шингэний ууршилт              b.   Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн
c.  Диффуз                   d.   Броуны хөдөлгөөн
Асуулт4
Шингэний бөөмсийн хурдыг аль нь зөв дүрслэх вэ? 
a. Бөөмс бүгд нэг зүгт хөдөлнө.           b. Бөөмс эсрэг зүгт хөдөлнө                  
                                                               
c. Бөөмс ижил хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө        d. Бөөмс өөр хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө.
Асуулт5
Аль нь дулааныг муу тусгаарладаг вэ?
a. Хөнгөн цагаан    b. Ноос c. Агаар              d. Мөс
Асуулт6
Температурын абсолют хуваариар 200°К температурт Цельсийн хэдэн градусын температур харгалзах вэ?
a. ­ 473°C           b. ­ 73°C                         c. + 73°C                      d. + 473°C         
Асуулт7
120г спиртийг 30° ­аар халаах дулааныг олоорой. Спиртийн хувийн дулаан шингээлт С =2500Ж/кг°С
a. 9000000Ж          b.   9000Ж                     c. 90000Ж                    d.  10000Ж        
Асуулт8
Хичнээн усыг 20°­аас 120° хүртэл халаахад 13000Ж дулаан зарцуулах вэ? Усны С=4200Ж/кг С
a. 1300000кг           b.   ~2167кг                       c.   ~0,03кг                  d.  ~0,008кг        
Асуулт9
                                                 22,60⋅105 Ж / кгС
5
0,6 кг ус уурших дулааныг олоорой. Усны ууршилтын хувийн дулаан  22,60⋅10 Ж / кгС
a.                                  b.                                    c.                                  d.          
 13,56⋅10 Ж
         5
                    1,356⋅10 Ж
                           5
                                         37,6⋅10 Ж
                                               5                 5
                                                            3,76⋅10 Ж


Асуулт10
Дараах томьёог зөв харгалзуулаарай.
a.  Q=mr                     1. Бие хайлахдаа авдаг дулаан.
   Q=mλ
b                         2. Бие халахдаа авч байгаа болон алдаж байгаа дулаан. 
c.  Q=mc∆t                    3. Бие ууршихдаа авах дулаан.
ЦАХИМ ТЕСТ
                        Хариултын хуудас

   Асуулт     1    2    3     4     5     6    7    8    9      10

 Хариулт

Хувилбар­2                                                       Дүн харах
Асуулт1
Абсолют тэг температур хэдтэй тэнцүү вэ?
a. ­273°С           b. 273°С                      c.   0 °С                     d. 100°С           
Асуулт2
Тодорхой хэлбэр дүрсгүй, эзэлхүүнтэй байдаг бодисын төлөв аль нь вэ?
a. хий         b.   Шингэн        c.  Плазм                     d.    Хатуу

Асуулт3

Өөр бодисын бөөмсүүд өөр хоорондоо нэвчин шилжих үзэгдэл аль нь вэ? 
a.   Шингэний ууршилт                     b.    Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн
c.   Диффуз                          d.    Броуны хөдөлгөөн
Асуулт4
Хийн бөөмсийн хурдыг аль нь зөв дүрслэх вэ? 
a. Бөөмс бүгд нэг зүгт хөдөлнө.           b. Бөөмс эсрэг зүгт хөдөлнө                  
                                                                   
c. Бөөмс ижил хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө        d. Бөөмс өөр хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө.
Асуулт5
Аль нь дулааныг сайн тусгаарладаг вэ?
a. Хөнгөн цагаан      b. Ноос               c. Агаар          d. Мөс
Асуулт6
Температурын Цельсийн хуваариар 200°C температурт абсолют хуваарийн хэдэн градус харгалзах вэ?
a. ­ 473K           b. ­ 73K                         c. + 73K                      d. + 473K        

Асуулт7
С ба 2с хувийн дулаан багтаамжтай хоёр бие ижил дулаан шингээсэн бол аль биеийн температур нь их болох вэ? 
a. Нэг дэх            b.  Хоёр дахь                     c.  Хоёр бие ижил                   d. Хариулт нэг утгагүй         
Асуулт8
2кг масстай усыг 100°С­ 20°С хүртэл хөргөхөд хичнээн дулаан алдах вэ?  С=4200Ж/кг°С
a. 672кЖ           b. ­360Ж                         c. 630кЖ                     d.  ­627кЖ       
Асуулт9
Шингэн доторх дулаан шилжих хэлбэрийг заана уу?
a. дулаан дамжуулалт           b. цацрал                         c. конвекц                    d.   конденсаци      
Асуулт10
Дараах тогтмолуудыг физик утгуудтай нь зөв харгалзуулаарай.
a.   r                             1. Биеийн хайлахын хувийн дулаан.

b
    λ                            2. Биеийн ууршилтын хувийн дулаан
c.   q                             3.Түлшний илчлэг
ЦАХИМ ТЕСТ

               Хариултын хуудас
 Асуулт    1   2   3  4 5 6 7 8             9      10
Хариулт

Хувилбар­3
                                                   Дүн харах
Асуулт1
Бодисын бөөмс ямар температурт хөдөлгөөнгүй болох вэ?
a. Абсолют тэг           b. 0°C                        c. 273°C                        d. Хайлах         
Асуулт2
Тодорхой хэлбэр, эзэлхүүнгүй байдаг бодисын төлөв аль нь вэ?
a. хий       b. Шингэн      c. Плазм     d. Хатуу
Асуулт3

Бодисын м
a.  Шингэний ууршилт              b.  Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн
c.  Диффуз                   d.  Броуны хөдөлгөөн

Асуулт4
Шингэний бөөмсийн хурдыг аль нь зөв дүрслэх вэ? 
a. Бөөмс бүгд нэг зүгт хөдөлнө.           b. Бөөмс эсрэг зүгт хөдөлнө                  
                                                          
c. Бөөмс ижил хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө        d. Бөөмс өөр хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө.
Асуулт5
Аль нь дулааныг муу тусгаарладаг вэ?
a. Хөнгөн цагаан    b. Ноос c. Агаар   d. Мөс

Асуулт6
Температурын абсолют хуваариар 200°К температурт Цельсийн хэдэн градусын температур харгалзах вэ?
a. ­ 473°C           b. ­ 73°C                         c. + 73°C                      d. + 473°C         

Асуулт7
120г спиртийг 30° ­аар халаах дулааныг олоорой. Спиртийн хувийн дулаан шингээлт С =2500Ж/кг°С
a. 9000000Ж          b.   9000Ж                     c. 90000Ж                    d.  10000Ж        

Асуулт8
Хичнээн усыг 20°­аас 120° хүртэл халаахад 13000Ж дулаан зарцуулах вэ?
a. 1300000кг           b.   ~2167кг                       c.   ~0,03кг                  d.  ~0,008кг        
Асуулт9

                                                  22,60⋅105 Ж / кгС
0,6 кг ус уурших дулааныг олоорой. Ууршилтын хувийн дулаан
         5                 5                                 5
                    1,356⋅10 Ж              37,6⋅10 5 Ж             3,76⋅10 Ж
a.                                b.                                c.                                  d.          
  13,56⋅10 Ж

Асуулт10
Дараах томьёог зөв харгалзуулаарай.

a.  Q=mr                      1. Бие хайлахдаа авдаг дулаан.
   Q=mλ
b                          2. Бие халахдаа авч байгаа болон алдаж байгаа дулаан. 
c.  Q=mc∆t                     3. Бие ууршихдаа авах дулаан.
ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль:   0       Нэр:        0
Анги:     0       Хичээлийн нэр:   Физик
Бүлэг:     0       Хичээлийн сэдэв:  Дулааны хөдөлгөөн ба энергиҮнэлгээ харах хэсэг:

ХУВИЛБАР­1               ХУВИЛБАР­2              ХУВИЛБАР­3
 асуулт оноо    хариулт       асуулт оноо хариулт          асуулт оноо   хариулт
  1   0     буруу         1   0  буруу            1   0    буруу
  2   0     буруу         2   0  буруу            2   0    буруу
  3   0     буруу         3   0  буруу            3   0    буруу
  4   0     буруу         4   0  буруу            4   0    буруу
  5   0     буруу         5   0  буруу            5   0    буруу
  6   0     буруу         6   0  буруу            6
  7   0     буруу         7   0  буруу            7
  8   0     буруу         8   0  буруу            8
  9   0     буруу         9   0  буруу            9
  10   0     буруу         10   0  буруу           10   0    буруу

  авах оноо      10        авах оноо    6           авах оноо    6

 авсан оноо      0         авсан оноо   0           авсан оноо    0

 зөв хариулт     0        зөв хариулт   0           зөв хариулт    0
                      буруу 
 буруу хариулт     10                9          буруу хариулт   5
                     хариулт
   хувь      0,00          хувь    0,00            хувь     0,00
 үсэг үнэлгээ    F         үсэг үнэлгээ   F           үсэг үнэлгээ   F   Дахин хийнэ үү!            Дахин хийнэ үү!            Дахин хийнэ үү!

                                       Нүүр хуудас

Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.

More Related Content

What's hot

101 6.7-himiin holboo
101 6.7-himiin holboo101 6.7-himiin holboo
101 6.7-himiin holbooXaz Bit
 
физик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварфизик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварtuya9994
 
10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo
 
алканууд
алкануудалканууд
алкануудdavaa627
 
химийн урвалын хурд
химийн урвалын хурдхимийн урвалын хурд
химийн урвалын хурдBaterdene Solongo
 
механик энерги
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
 
Dadlagin hicheel 4
Dadlagin hicheel 4Dadlagin hicheel 4
Dadlagin hicheel 4erdmon
 
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee
 
бодисын хувирал
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувиралganzorig_od
 
бодисын төлөв
бодисын төлөвбодисын төлөв
бодисын төлөвganzorig_od
 
алтан дүрэм
алтан дүрэмалтан дүрэм
алтан дүрэмbolormaa87
 
101 4-yeleh huuli
101 4-yeleh huuli101 4-yeleh huuli
101 4-yeleh huuliXaz Bit
 
8 daws
8 daws8 daws
физик
физикфизик
физикontuul
 
Talstiin oront tor 9
Talstiin oront tor 9Talstiin oront tor 9
Talstiin oront tor 9Erka Bandi
 
гэрэл шулуун тарах
гэрэл шулуун тарахгэрэл шулуун тарах
гэрэл шулуун тарах
gegee_loll
 
10 р анги дэвших шалгалт
10 р анги дэвших шалгалт10 р анги дэвших шалгалт
10 р анги дэвших шалгалтnaraa_0714
 

What's hot (20)

101 6.7-himiin holboo
101 6.7-himiin holboo101 6.7-himiin holboo
101 6.7-himiin holboo
 
физик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгаварфизик 9 жишиг даалгавар
физик 9 жишиг даалгавар
 
10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
 
Kinetik energy physics
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
 
алканууд
алкануудалканууд
алканууд
 
химийн урвалын хурд
химийн урвалын хурдхимийн урвалын хурд
химийн урвалын хурд
 
механик энерги
механик энергимеханик энерги
механик энерги
 
Dadlagin hicheel 4
Dadlagin hicheel 4Dadlagin hicheel 4
Dadlagin hicheel 4
 
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
 
бодисын хувирал
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
 
бодисын төлөв
бодисын төлөвбодисын төлөв
бодисын төлөв
 
алтан дүрэм
алтан дүрэмалтан дүрэм
алтан дүрэм
 
101 4-yeleh huuli
101 4-yeleh huuli101 4-yeleh huuli
101 4-yeleh huuli
 
8 daws
8 daws8 daws
8 daws
 
Alkane
AlkaneAlkane
Alkane
 
физик
физикфизик
физик
 
Talstiin oront tor 9
Talstiin oront tor 9Talstiin oront tor 9
Talstiin oront tor 9
 
хольц
хольцхольц
хольц
 
гэрэл шулуун тарах
гэрэл шулуун тарахгэрэл шулуун тарах
гэрэл шулуун тарах
 
10 р анги дэвших шалгалт
10 р анги дэвших шалгалт10 р анги дэвших шалгалт
10 р анги дэвших шалгалт
 

Viewers also liked

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааnsuren1
 
бие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогоnsuren1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгnsuren1
 
физик
физикфизик
физикnsuren1
 
түвшин тогтоох
түвшин тогтоохтүвшин тогтоох
түвшин тогтоохnsuren1
 
тер кийн Ii хууль
тер кийн Ii хуультер кийн Ii хууль
тер кийн Ii хуульdavaa627
 
Bie daaltin ajil 1
Bie daaltin ajil 1Bie daaltin ajil 1
Bie daaltin ajil 1erdmon
 
хүчийг нэмэх
хүчийг нэмэххүчийг нэмэх
хүчийг нэмэхnsuren1
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiHimiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiotgoo80
 
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгжNaraa_2012
 
химийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлхимийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлBaterdene Tserendash
 
химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8Tsedev Tsedvee
 
9 р анги цахим
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимNTsets
 
3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж
3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж
3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгжOyuOyu-Erdene
 

Viewers also liked (19)

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
бие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
 
Esh a
Esh aEsh a
Esh a
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэг
 
физик
физикфизик
физик
 
түвшин тогтоох
түвшин тогтоохтүвшин тогтоох
түвшин тогтоох
 
тер кийн Ii хууль
тер кийн Ii хуультер кийн Ii хууль
тер кийн Ii хууль
 
Bie daaltin ajil 1
Bie daaltin ajil 1Bie daaltin ajil 1
Bie daaltin ajil 1
 
хүчийг нэмэх
хүчийг нэмэххүчийг нэмэх
хүчийг нэмэх
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiHimiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
 
оксид
оксидоксид
оксид
 
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
 
Hychil8
Hychil8Hychil8
Hychil8
 
химийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлхимийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөл
 
химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8
 
9 р анги цахим
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
 
3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж
3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж
3 р ангиматематик хүндийг хэмжих нэгж
 
Phys1 bie daalt
Phys1 bie daaltPhys1 bie daalt
Phys1 bie daalt
 

Similar to дулаан1

тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тестDash Oogii
 
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тестDash Oogii
 
Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2oyunbileg06
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтoyunbileg08
 
10 r angi tsahim test-1
10 r angi tsahim test-110 r angi tsahim test-1
10 r angi tsahim test-1Erka Bandi
 
10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
 
10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
 
10angiin molekulqizik(1)
10angiin molekulqizik(1)10angiin molekulqizik(1)
10angiin molekulqizik(1)ganaa_62
 
цахим тест1
цахим тест1цахим тест1
цахим тест1school14
 

Similar to дулаан1 (12)

тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
 
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
 
8 р анги
8 р анги8 р анги
8 р анги
 
Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
10 r angi tsahim test-1
10 r angi tsahim test-110 r angi tsahim test-1
10 r angi tsahim test-1
 
10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
 
Ariuka
AriukaAriuka
Ariuka
 
10angiin molekulqizik(1)
10angiin molekulqizik(1)10angiin molekulqizik(1)
10angiin molekulqizik(1)
 
цахим тест1
цахим тест1цахим тест1
цахим тест1
 

More from nsuren1

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааnsuren1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгnsuren1
 
оптик
оптикоптик
оптикnsuren1
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 

More from nsuren1 (6)

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэг
 
оптик
оптикоптик
оптик
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 

дулаан1

 • 1. ЦАХИМ ТЕСТ­ Дулааны хөдөлгөөн ба энерги  Сургууль: Сурагчийн нэр: Анги Хичээлийн нэр: Физик Бүлэг Хичээлийн сэдэв: Дулааны хөдөлгөөн ба энерги Шалгалтын хувилбар сонгох: Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Хувилбар­1 Хувилбар­2 Хувилбар­3
 • 2. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хариулт Хувилбар­1 Дүн харах Асуулт1 Бодисын бөөмс ямар температурт хөдөлгөөнгүй болох вэ? a. Абсолют тэг           b.0°C                        c. 273°C                        d. Хайлах          Асуулт2 Тодорхой хэлбэр, эзэлхүүнтэй байдаг бодисын төлөв аль нь вэ? a. хий b. Шингэн   c. Плазм d. Хатуу Асуулт3 Бодисын молекулууд хоорондоо зай завсартай байдгийг хамгийн үнэмшилтэй ямар үзэгдэл баталдаг вэ?  a. Шингэний ууршилт b. Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн c. Диффуз d. Броуны хөдөлгөөн Асуулт4 Шингэний бөөмсийн хурдыг аль нь зөв дүрслэх вэ?  a. Бөөмс бүгд нэг зүгт хөдөлнө.           b. Бөөмс эсрэг зүгт хөдөлнө                     c. Бөөмс ижил хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө        d. Бөөмс өөр хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө. Асуулт5 Аль нь дулааныг муу тусгаарладаг вэ? a. Хөнгөн цагаан b. Ноос c. Агаар d. Мөс Асуулт6 Температурын абсолют хуваариар 200°К температурт Цельсийн хэдэн градусын температур харгалзах вэ? a. ­ 473°C           b. ­ 73°C                         c. + 73°C                      d. + 473°C          Асуулт7 120г спиртийг 30° ­аар халаах дулааныг олоорой. Спиртийн хувийн дулаан шингээлт С =2500Ж/кг°С a. 9000000Ж          b.   9000Ж                     c. 90000Ж                    d.  10000Ж         Асуулт8 Хичнээн усыг 20°­аас 120° хүртэл халаахад 13000Ж дулаан зарцуулах вэ? Усны С=4200Ж/кг С a. 1300000кг           b.   ~2167кг                       c.   ~0,03кг                  d.  ~0,008кг         Асуулт9 22,60⋅105 Ж / кгС
 • 3. 5 0,6 кг ус уурших дулааныг олоорой. Усны ууршилтын хувийн дулаан  22,60⋅10 Ж / кгС a.                                  b.                                    c.                                  d.           13,56⋅10 Ж 5 1,356⋅10 Ж 5 37,6⋅10 Ж 5 5 3,76⋅10 Ж Асуулт10 Дараах томьёог зөв харгалзуулаарай. a. Q=mr 1. Бие хайлахдаа авдаг дулаан. Q=mλ b 2. Бие халахдаа авч байгаа болон алдаж байгаа дулаан.  c. Q=mc∆t 3. Бие ууршихдаа авах дулаан.
 • 4. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хариулт Хувилбар­2 Дүн харах Асуулт1 Абсолют тэг температур хэдтэй тэнцүү вэ? a. ­273°С           b. 273°С                      c.   0 °С                     d. 100°С            Асуулт2 Тодорхой хэлбэр дүрсгүй, эзэлхүүнтэй байдаг бодисын төлөв аль нь вэ? a. хий b. Шингэн   c. Плазм d. Хатуу Асуулт3 Өөр бодисын бөөмсүүд өөр хоорондоо нэвчин шилжих үзэгдэл аль нь вэ?  a. Шингэний ууршилт b. Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн c. Диффуз d. Броуны хөдөлгөөн Асуулт4 Хийн бөөмсийн хурдыг аль нь зөв дүрслэх вэ?  a. Бөөмс бүгд нэг зүгт хөдөлнө.           b. Бөөмс эсрэг зүгт хөдөлнө                     c. Бөөмс ижил хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө        d. Бөөмс өөр хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө. Асуулт5 Аль нь дулааныг сайн тусгаарладаг вэ? a. Хөнгөн цагаан b. Ноос c. Агаар d. Мөс Асуулт6 Температурын Цельсийн хуваариар 200°C температурт абсолют хуваарийн хэдэн градус харгалзах вэ? a. ­ 473K           b. ­ 73K                         c. + 73K                      d. + 473K         Асуулт7 С ба 2с хувийн дулаан багтаамжтай хоёр бие ижил дулаан шингээсэн бол аль биеийн температур нь их болох вэ?  a. Нэг дэх            b.  Хоёр дахь                     c.  Хоёр бие ижил                   d. Хариулт нэг утгагүй          Асуулт8 2кг масстай усыг 100°С­ 20°С хүртэл хөргөхөд хичнээн дулаан алдах вэ?  С=4200Ж/кг°С a. 672кЖ           b. ­360Ж                         c. 630кЖ                     d.  ­627кЖ        Асуулт9 Шингэн доторх дулаан шилжих хэлбэрийг заана уу? a. дулаан дамжуулалт           b. цацрал                         c. конвекц                    d.   конденсаци       Асуулт10 Дараах тогтмолуудыг физик утгуудтай нь зөв харгалзуулаарай. a. r 1. Биеийн хайлахын хувийн дулаан. b λ 2. Биеийн ууршилтын хувийн дулаан c. q 3.Түлшний илчлэг
 • 5. ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хариулт Хувилбар­3 Дүн харах Асуулт1 Бодисын бөөмс ямар температурт хөдөлгөөнгүй болох вэ? a. Абсолют тэг           b. 0°C                        c. 273°C                        d. Хайлах          Асуулт2 Тодорхой хэлбэр, эзэлхүүнгүй байдаг бодисын төлөв аль нь вэ? a. хий b. Шингэн   c. Плазм d. Хатуу Асуулт3 Бодисын м a. Шингэний ууршилт b. Молекулын эмх замбараагүй хөдөлгөөн c. Диффуз d. Броуны хөдөлгөөн Асуулт4 Шингэний бөөмсийн хурдыг аль нь зөв дүрслэх вэ?  a. Бөөмс бүгд нэг зүгт хөдөлнө.           b. Бөөмс эсрэг зүгт хөдөлнө                     c. Бөөмс ижил хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө        d. Бөөмс өөр хурдтай эмх замбараагүй хөдөлнө. Асуулт5 Аль нь дулааныг муу тусгаарладаг вэ? a. Хөнгөн цагаан b. Ноос c. Агаар d. Мөс Асуулт6 Температурын абсолют хуваариар 200°К температурт Цельсийн хэдэн градусын температур харгалзах вэ? a. ­ 473°C           b. ­ 73°C                         c. + 73°C                      d. + 473°C          Асуулт7 120г спиртийг 30° ­аар халаах дулааныг олоорой. Спиртийн хувийн дулаан шингээлт С =2500Ж/кг°С a. 9000000Ж          b.   9000Ж                     c. 90000Ж                    d.  10000Ж         Асуулт8 Хичнээн усыг 20°­аас 120° хүртэл халаахад 13000Ж дулаан зарцуулах вэ? a. 1300000кг           b.   ~2167кг                       c.   ~0,03кг                  d.  ~0,008кг        
 • 6. Асуулт9 22,60⋅105 Ж / кгС 0,6 кг ус уурших дулааныг олоорой. Ууршилтын хувийн дулаан 5 5 5 1,356⋅10 Ж 37,6⋅10 5 Ж 3,76⋅10 Ж a.                                b.                                c.                                  d.           13,56⋅10 Ж Асуулт10 Дараах томьёог зөв харгалзуулаарай. a. Q=mr 1. Бие хайлахдаа авдаг дулаан. Q=mλ b 2. Бие халахдаа авч байгаа болон алдаж байгаа дулаан.  c. Q=mc∆t 3. Бие ууршихдаа авах дулаан.
 • 7. ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭ Сургууль: 0 Нэр: 0 Анги: 0 Хичээлийн нэр: Физик Бүлэг: 0 Хичээлийн сэдэв: Дулааны хөдөлгөөн ба энерги Үнэлгээ харах хэсэг: ХУВИЛБАР­1 ХУВИЛБАР­2 ХУВИЛБАР­3 асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 1 0 буруу 1 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 6 0 буруу 6 7 0 буруу 7 0 буруу 7 8 0 буруу 8 0 буруу 8 9 0 буруу 9 0 буруу 9 10 0 буруу 10 0 буруу 10 0 буруу авах оноо 10 авах оноо 6 авах оноо 6 авсан оноо 0 авсан оноо 0 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 зөв хариулт 0 зөв хариулт 0 буруу  буруу хариулт 10 9 буруу хариулт 5 хариулт хувь 0,00 хувь 0,00 хувь 0,00 үсэг үнэлгээ F үсэг үнэлгээ F үсэг үнэлгээ F Дахин хийнэ үү! Дахин хийнэ үү! Дахин хийнэ үү! Нүүр хуудас Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай.