SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Caâuhoûi:Haõykeå caùcthaotaùcchínhkhicaàm chuoät?
Traûlôøi:
Dichuyeånchuoät:giöõvaødichuyeånchuoättreân maëtphaúng
(khoângnhaánbaátcöùnuùtchuoätnaøo).
Nhaùychuoät:nhaánnhanhnuùttraùichuoätvaøthaûtay.
Nhaùynuùtphaûichuoät:nhaánnhanhnuùtphaûichuoätvaøthaû
tay.
Nhaùyñuùpchuoät:nhaánnhanh2laàn lieântieáp nuùttraùichuoät.
Keùothaûchuoät:nhaánvaøgiöõnuùttraùichuoät,dichuyeånchuoät
ñeánvòtríñíchvaøthaûtaykeát thuùcthaotaùc.
Baøn phím maùy tính
Tö theá ngoài
Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möô
Luyeän taäp
Baøi 6: HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN
1. Baøn phím maùy tính:
Moät soá hình aûnhveà baøn phím:
1. Baøn phím maùy tính:
Khu vöïc
chính
Khu vöïc chính cuûa baøn phím coù 5
haøng phím
Khu vöïc chính cuûa
baøn phím goàm
nhöõng haøng phím
naøo?
Haøng phím
soá
Haøng phím
treân
Haøng phím cô
sôû
Haøng phím
döôùi
Haøng phím
chöùa phím
caùch
1. Baøn phím maùy tính:
Haøng phím cô sôû:
Phím ñeå ñònh vò trí baét ñaàu cuûa
tay, duøng ñeå ñaët 2 ngoùn tay troû
1. Baøn phím maùy tính:
Enter --
Vòtrí moät soá phímñaëc bieät treân baøn phím:
2. Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng
möôøi ngoùnMaùy ñaùnhchöõ:
2. Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng
möôøi ngoùn
Baøn phím maùy ñaùnh
chöõ
Baøn phím maùy tính
2. Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng
möôøi ngoùn
Vieäc goõ baøn phím
baèng möôøi ngoùn coù
nhöõng lôïi ích gì?
Goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn coù
nhöõng lôïi ích sau:
-Toác ñoä goõ nhanh hôn.
-Goõ chính xaùc hôn.
* Ngoaøi ra, noù coøn theå hieän taùc
phong laøm vieäc vaø lao ñoäng
chuyeân nghieäp vôùi maùy tính.
Caâu 1: khu vöïc chính cuûa baøn phím
bao goàm maáy haøng phím? Keå teân?
A. 3: haøng phím treân, haøng phím döôùi, haøng
phím soá.
B. 2: haøng phím soá, haøng phím chöùa daáu
caùch (Spacebar).
C. 5: haøng phím soá, haøng phím treân, haøng
phím cô sôû, haøng phím döôùi, haøng phím chöùa
phím caùch (Spacebar).
D. 5: haøng phím soá, haøng phím giöõa, haøng
phím cô sôû, haøng phím chöùa daáu caùch
(Spacebar), haøng phím treân.
C. 5: haøng phím soá, haøng phím treân, haøng
phím cô sôû, haøng phím döôùi, haøng phím chöùa
phím caùch (Spacebar).
Caâu 2: haøng phím cô sôû laø haøng
phím?
A) Chöùa daáu caùch (Spacebar)
B) Chöùa caùc soá: 1, 2, 3, 4,…… ...
C) Chöùa kyù töï: A, B, C, D
D) Chöùa 2 phím coù gai: F, JD) Chöùa 2 phím coù gai: F, J
Caâu 3: phím naøo sau ñaây laø phím
ñieàu khieån, phím ñaëc bieät?
A) Caps lock
B) Backspace
C) Enter
D) Cả 3 caâu treân ñeàu ñuùng.D) Cả 3 caâu treân ñeàu ñuùng.
Caâu 4: caâu naøo sau ñaây laø sai?
A) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: toác ñoä nhanh
hôn, goõ chính xaùc hôn.
B) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: toác ñoä goõ
chaäm, goõ khoâng chính xaùc.
C) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: theå hieän taùc
phong laøm vieäc vaø lao ñoäng chuyeân nghieäp
vôùi maùy tính.
D. Caû A vaø C ñeàu ñuùng.
B) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: toác ñoä goõ
chaäm, goõ khoâng chính xaùc.
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ
-Học bài
-Ôn lại kiến thức đã học hôm nay
-Xem mục 3, 4 của bài “Học gõ
mười ngón”
tin học lớp 6

More Related Content

More from Học Tập Long An

Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiN tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)
Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)
Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 8)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  8)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  8)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 8)
Học Tập Long An
 

More from Học Tập Long An (20)

Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7
Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7
Bài tập tiếng anh lớp 7
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
 
Bài tập chia động từ lớp 7
Bài tập chia động từ  lớp 7Bài tập chia động từ  lớp 7
Bài tập chia động từ lớp 7
 
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
 
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
 
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 745 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
 
N thi hk i lớp 7 01
N thi hk i lớp 7  01N thi hk i lớp 7  01
N thi hk i lớp 7 01
 
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiN tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
 
N tập tiếng anh lớp 7 hki
N tập tiếng anh lớp 7 hkiN tập tiếng anh lớp 7 hki
N tập tiếng anh lớp 7 hki
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1, 2, 3)
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1,2,3)
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 8)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  8)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  8)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 8)
 
N tập tiếng anh lớp 7
N tập tiếng anh lớp 7N tập tiếng anh lớp 7
N tập tiếng anh lớp 7
 

Recently uploaded

CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
nguyendoan3122102508
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
TunQuc54
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
LinhV602347
 

Recently uploaded (20)

40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần K...
 
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLSĐồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
Đồ án Công Nghệ Truyền Số Liệu L3VPN MPLS
 
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdfNghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
Nghe Tay Trai Hai Ra Tien - Chris Guillebeau (1).pdf
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docxBÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
BÀI GIẢNG HÀNG HÓA VẬN TẢI 3TC-24.1.2021.FULL.docx
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích hiệu quả hoạt động huy động và cho vay ...
 
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docxtiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
tiểu luận THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.docx
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docxnghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
nghiên cứu một số kĩ thuật chiết xuất dược liệu (1).docx
 
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdfTien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
Tien De Ra Tien Dau Tu Tai Chinh Thong Minh - Duncan Bannatyne.pdf
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 

tin học lớp 6

 • 1.
 • 2. Caâuhoûi:Haõykeå caùcthaotaùcchínhkhicaàm chuoät? Traûlôøi: Dichuyeånchuoät:giöõvaødichuyeånchuoättreân maëtphaúng (khoângnhaánbaátcöùnuùtchuoätnaøo). Nhaùychuoät:nhaánnhanhnuùttraùichuoätvaøthaûtay. Nhaùynuùtphaûichuoät:nhaánnhanhnuùtphaûichuoätvaøthaû tay. Nhaùyñuùpchuoät:nhaánnhanh2laàn lieântieáp nuùttraùichuoät. Keùothaûchuoät:nhaánvaøgiöõnuùttraùichuoät,dichuyeånchuoät ñeánvòtríñíchvaøthaûtaykeát thuùcthaotaùc.
 • 3.
 • 4. Baøn phím maùy tính Tö theá ngoài Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möô Luyeän taäp Baøi 6: HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN
 • 5. 1. Baøn phím maùy tính: Moät soá hình aûnhveà baøn phím:
 • 6. 1. Baøn phím maùy tính: Khu vöïc chính Khu vöïc chính cuûa baøn phím coù 5 haøng phím Khu vöïc chính cuûa baøn phím goàm nhöõng haøng phím naøo? Haøng phím soá Haøng phím treân Haøng phím cô sôû Haøng phím döôùi Haøng phím chöùa phím caùch
 • 7. 1. Baøn phím maùy tính: Haøng phím cô sôû: Phím ñeå ñònh vò trí baét ñaàu cuûa tay, duøng ñeå ñaët 2 ngoùn tay troû
 • 8. 1. Baøn phím maùy tính: Enter -- Vòtrí moät soá phímñaëc bieät treân baøn phím:
 • 9. 2. Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùnMaùy ñaùnhchöõ:
 • 10. 2. Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn Baøn phím maùy ñaùnh chöõ Baøn phím maùy tính
 • 11. 2. Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn Vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn coù nhöõng lôïi ích gì? Goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn coù nhöõng lôïi ích sau: -Toác ñoä goõ nhanh hôn. -Goõ chính xaùc hôn. * Ngoaøi ra, noù coøn theå hieän taùc phong laøm vieäc vaø lao ñoäng chuyeân nghieäp vôùi maùy tính.
 • 12. Caâu 1: khu vöïc chính cuûa baøn phím bao goàm maáy haøng phím? Keå teân? A. 3: haøng phím treân, haøng phím döôùi, haøng phím soá. B. 2: haøng phím soá, haøng phím chöùa daáu caùch (Spacebar). C. 5: haøng phím soá, haøng phím treân, haøng phím cô sôû, haøng phím döôùi, haøng phím chöùa phím caùch (Spacebar). D. 5: haøng phím soá, haøng phím giöõa, haøng phím cô sôû, haøng phím chöùa daáu caùch (Spacebar), haøng phím treân. C. 5: haøng phím soá, haøng phím treân, haøng phím cô sôû, haøng phím döôùi, haøng phím chöùa phím caùch (Spacebar).
 • 13. Caâu 2: haøng phím cô sôû laø haøng phím? A) Chöùa daáu caùch (Spacebar) B) Chöùa caùc soá: 1, 2, 3, 4,…… ... C) Chöùa kyù töï: A, B, C, D D) Chöùa 2 phím coù gai: F, JD) Chöùa 2 phím coù gai: F, J
 • 14. Caâu 3: phím naøo sau ñaây laø phím ñieàu khieån, phím ñaëc bieät? A) Caps lock B) Backspace C) Enter D) Cả 3 caâu treân ñeàu ñuùng.D) Cả 3 caâu treân ñeàu ñuùng.
 • 15. Caâu 4: caâu naøo sau ñaây laø sai? A) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: toác ñoä nhanh hôn, goõ chính xaùc hôn. B) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: toác ñoä goõ chaäm, goõ khoâng chính xaùc. C) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: theå hieän taùc phong laøm vieäc vaø lao ñoäng chuyeân nghieäp vôùi maùy tính. D. Caû A vaø C ñeàu ñuùng. B) Goõ baøn phím baèng 10 ngoùn: toác ñoä goõ chaäm, goõ khoâng chính xaùc.
 • 16. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ -Học bài -Ôn lại kiến thức đã học hôm nay -Xem mục 3, 4 của bài “Học gõ mười ngón”