SlideShare a Scribd company logo
6
Sistemet e përllogaritjes së kostos
Sistemi i shpërndarjes sipas punës në proces

Kontabiliteti menaxherial

Objektivat mësimore
 të përshkruani karakteristikat themelore të
caktimit të kostos së procesit,
 të përshkruani caktimin e kostos së sistemit për
situata pa stoqe të gjysmë-produkteve (punës
në proces)
 të përkufizoni njësitë ekuivalente dhe të
shpjegoni rolin e tyre në caktimin e kostos së
procesit

2

1
Objektivat mësimore
 të përgatisni një raport të prodhimit të
departamentit duke përdorur metodën FIFO
 të përgatisni një raport të prodhimit të
departamentit, duke përdorur metodën e
mesatares së ponderuar
 të përgatisni një raport të prodhimit të
departamentit me mallrat e transferuara dhe
ndryshimet në matjet e rezultatit
3

Përkufizimi i sistemit të shpërndarjes
së kostove sipas punës në proces
 Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas punës
në proces është sistem i shpërndarjes së
kostove i cili përdoret nga ndërmarrjet të cilat
prodhojnë sasia të mëdha të prodhimeve të
njëjta apo të ngjashme si dhe kanë një rrjedhë
të vazhdueshme të prodhimtarisë si industritë e
pijeve, kimike, ushqimore, metaleve, rafinimit të
naftës, vajrave, kozmetikës, drurit , letrës etj.
• Rrjedhja e punës është e vazhdueshme, e
përsëritshme, dhe shpesh herë punohet nga 24
orë pa ndërprerje.
4

2
Përkufizimi i sistemit të shpërndarjes
së kostove sipas punës në proces
 Sipas këtij sistemi bëhet matja e kostove për
një periudhë të caktuar kohore.
 Kostot e prodhimit i përcaktohen
departamenteve apo qendrave punuese të
prodhimtarisë dhe
 përdoren disa llogari kontrolluese të stoqeve
• llogari të prodhimtarisë në vijim.

5

Kombinimet e rrjedhave të
prodhimtarisë
• Procesi i rrjedhjes së prodhimit mund të
kombinohet nëpër departamentet e ndryshme
të prodhimtarisë në shumë mënyra
Shembulli 1
Stoqet Prodhimtaria
në vijim
Departamenti A

Stoqet Prodhimtaria
në vijim
Departamenti B

Stoqet prodhimet e
gatshme

Shembulli 2

Stoqet Prodhimtaria
në vijim
Departamenti X

Stoqet Prodhimtaria
në vijim
Departamenti Y

Stoqet Prodhimtaria
në vijim
Departamenti C

Materiali AH

Stoqet Prodhimtaria
në vijim
Departamenti Z

Stoqet prodhimet e
gatshme

6

3
Qasja e përgjithshme ndaj sistemit të
shpërndarjes sipas punës në proces
 Kostot e përgjithshme të materialeve, punës
dhe SHPP-ve të akumuluara në llogarinë e
stoqeve – prodhimtaria në vijim pjesëtohen
me numrin e “njësive ekuivalente” të
prodhimeve të punuara përgjatë periudhës
kohore.
 Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas
punës në proces përdorë llogari të stoqeve –
Prodhimtaria në vijim aq sa janë
departamente të prodhimtarisë ose hapa të
procesit të prodhimtarisë.
7

Llogaria e stoqeve – Prodhimtaria në
vijim
Materialet

Stoqet - Prodhimtaria
në vijim
Departamenti 1

Puna
direkte
Stoqet - Prodhimtaria
në vijim
Departamenti 2

Shpenzimet e
përgjithshme të
prodhimtarisë – të
aplikuara

Stoqet – Prodhimet e
gatshme
8

4
Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas
punës në proces – kostot e prodhimtarisë
 Ndërmarrjet të cilat përdorin sistemin e
shpërndarjes së kostove sipas punës në proces
zakonisht përdorin dy kategori të kostove:
• Kostot e materialeve direkte
• Kostot konvertuese – Puna direkte dhe SHPP-ja

 Kostot e materialeve direkte - zakonisht bëhen
pjesë përbërëse e produktit të gatshëm.
 Kostot konvertuese (PD dhe SHPP) - janë të
gjitha kostot tjera të prodhimtarisë përveç
materialeve direkte
9

Kostoja për njësi - Njësitë ekuivalente
 Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas punës
në proces fokusohet në Koston për njësi
 Formula

Kostoja për njësi =

Kostoja totale e prodhimtarisë
Numri i njësive të prodhuara

10

5
Kostoja për njësi - Njësitë ekuivalente
 Dy kategori (lloje) të njësive të prodhimeve
 Njësitë e përfunduara (kompletuara) dhe
 Njësitë e papërfunduara (pakompletuara)

 Njësia ekuivalente është një masë për përcaktimin e
sasisë së punës së bërë në procesin e prodhimtarisë
(prodhimeve të punuara) gjatë një periudhe të caktuar
kohore në bazë të input_ëve të futura në proces gjatë po
asaj periudhe
 Numri i njësive ekuivalente gjithmonë shprehet në
numrin e njësive të plota të përfunduara (kompletuara).

11

Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente
 Numri i njësive ekuivalente të prodhuara është i
barabartë me shumën e:
 Numri i përgjithshëm i njësive të filluara dhe përfunduara
përgjatë periudhës së caktuar kohore dhe
 Numrit të njësive që përfaqëson punën e bërë në
prodhimet pjesërisht të përfunduara të paraqitura në stoqe
– prodhimtaria në vijim (gjysmë prodhimet) në fillim dhe në
fund të periudhës.

 Faktori i përqindjes së kompletimit (përfundimit) të
prodhimeve pjesërisht të kompletuara aplikohet për të
llogaritur numrin e njësive ekuivalente të plota (të
kompletuara).
 Kjo metodë përdoret për të përcaktuar prodhimtarinë e
njësive ekuivalente dhe zakonisht lidhet me kostot
konvertuese (puna direkte dhe SHPP-ja)
12

6
Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente – problemi kryesor
 Kuptohet se, stoqet përfundimtare të gjysmë prodhimeve
janë prodhime të papërfunduara.
• Një njësi e prodhimit e përfunduar dhe e transferuar në
depo të prodhimeve të gatshme përgjatë një periudhe të
caktuar nuk është identikë apo ekuivalentë me një njësi
të gjysmë prodhimit të stoqeve përfundimtare, ashtu që
kostot të bashkangjitura këtyre dy njësive gjithashtu nuk
duhet të janë të barabarta.
 Gjatë llogaritjes së kostos për njësi, duhet të përcaktohet
numri i njësive dalëse për periudhë të caktuar kohore.
• Problemi kryesor i shpërndarjes së kostove në sistemin
e punës në proces është përcaktimi numrit të këtyre
njësive
13

Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente – problemi kryesor
 Shembull – Të dhënat e departamentit A në Janar
Nr. i njësive të gjysmë prodhimeve në fillim
Nr. i njësive të filluara gjatë periudhës
Nr. i njësive të përfunduara gjatë periudhës
Nr. i njësive të gjysmë prodhimeve në fund
(25% të përfunduara)
• Kostoja totale e prodhimtarisë gjatë periudhës
•
•
•
•

—
24,000
20,000

4,000
168,000

 Sa është numri i njësive dalëse gjatë Janarit për
këtë departament?
• 20,000 njësi?
• 24,000 njësi?
14

7
Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente
 Një herë kur të përcaktohet numri i njësive ekuivalente të
prodhimeve, atëherë mund të llogaritet kostoja për njësi për
materiale dhe kosto konvertuese për secilin departament apo
qendër të punës të procesit të prodhimtarisë.
• Kujdes: Fillimisht të kalkulohet numri i njësive fizike e pastaj të
llogaritet kostoja në njësi monetare!!!
 Numri i njësive ekuivalente të prodhimtarisë paraqiten sipas
dy skenarëve
• Skenari kur nuk ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim
(gjysmë prodhime)
• Skenari kur ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim
(gjysmë prodhime)
• FIFO
• Çmimi mesatar
15

Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente
 Skenari kur nuk ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në
vijim (gjysmë-prodhime)
• Para se të fillojmë analizat për llogaritjen e numrit të njësive
ekuivalente të prodhimtarisë, supozohet se nuk ka stoqe
fillestare të prodhimtarisë në vijim (gjysmë-prodhime). Në
këtë rast duhet të merren parasysh vetëm:
 Njësitë e filluara dhe të përfunduara gjatë periudhës kohore
 Njësitë e filluara por ende të papërfunduara

 Numri i njësive ekuivalente llogaritet hap pas hapi si vijon:
• Hapi 1: Njësitë e filluara dhe të përfunduara = (numri i njësive ) x 100%
• Hapi 2: Njësit ekuivalente në stoqet përfundimtare të gjysmëprodhimeve = (numri i njësive x përqindja e kompletimit)

16

8
Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente 1

 Informacionet në vazhdim i përkasin
Kompanisë ABC.
 Stoqet përfundimtare të gjysmë-prodhimeve
janë të kompletuara 100% për sa u përket
materialeve dhe 20% për sa u përket kostove
konvertuese.

17

1. Njësitë fizike
Rrjedha e prodhimtarisë

Njësitë
fizike

Stoqet fillestare të gjysmë prodhimeve

0

Njësitë e filluara gjatë periudhës

35,000

Numri i njësive për t’u llogaritur

35,000

Njësitë e kompletuara dhe të transferuara gjatë
periudhës

30,000

Stoqet përfundimtare të gjysmë prodhimeve(100%; 20%)
Të llogaritura për

5,000
35,000
18

9
2. Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente
Njësitë ekuivalente
Rrjedha e prodhimtarisë
Të kompletuara dhe transferuara
Stoqet përfundimtare të
gjysmë-prodhimeve
Njësitë ekuivalente të periudhës

Materialet
direkte

Kostot
konvertuese

30,000

30,000

(100%) 5,000

(20%) 1,000

35,000

31,000

3. Llogaritja e kostos për njësi
ekuivalente

Materialet
direkte
Kostot e prodhimtarisë
Njësitë ekuivalente
Kostoja për njësi
ekuivalente

Kostot
konvertuese

€ 84,050

€ 62,000

35,000

31,000

€ 2.4014

€ 2.00

10
4. Përmbledhja e kostove të
përgjithshme

 Kostot totale për t’u llogaritur:
Materialet
Kostot konvertuese
Gjithsej

€84,050
€62,000
€146,050

21

5. Përcaktimi i kostove të
përgjithshme
 Përcaktimi i kostove të përgjithshme:
Numri i njësive të kompletuara dhe transferuara:
30,000 x €4.4014 = €132,043
Stoqet përfundimtare të gjysmë-prodhimeve (5,000 njësi)
Materialet direkte
5,000 x €2.4014 = €12,007
Kostot konvertuese
1,000 x €2.0000 = €2,000
Gjithsej
€146,050

22

11
Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente 2
 Skenari kur ka stoqe fillestare të prodhimtarisë
në vijim (gjysmë prodhime)
 Gjatë muajit Janar numri i njësive në prodhimtarinë
e kompanisë ABC tregojnë të dhënat në vazhdim:
• 6,200 njësi në stoqet fillestare të gjysmë-prodhimeve
(60 % të kompletuara) janë përfunduar gjatë muajit
• 57,500 njësi janë futur në proces gjatë muajit, prej të
cilave 52,500 janë kompletuar dhe transferuar, ndërsa
5,000 njësi janë kompletuar pjesërisht (45%) dhe
paraqesin stoqet përfundimtare të gjysmëprodhimeve në fund të muajit.
23

Llogaritja e numrit të njësive
ekuivalente 2
Kompania ABC
Njësitë – shkalla e kompletimit
Stoqet fillestare – njësitë e filluara në
periudhën paraprake por të përfunduara

Numri i
njësive për
t’u llogaritur

Njësitë ekuivalente
Kostot e
materialit

Kostot
konvertuese

6,200
0

Kostot e materialit – 100% të kompletuara

2,480

Kostot konvertuese – 60% të kompletuara
Njësitë e filluara dhe përfunduara gjatë
periudhës

52,500

Stoqet përfundimtare – njësitë e filluara
por të papërfunduara gjatë periudhës

5,000

52,500

5,000

Kostot e materialit – 100% të kompletuara

2,250

Kostot konvertuese – 45% të kompletuara
Gjithsej

52,500

63,700

57,500

57,230
24

12
Njësitë ekuivalente 3
 Gjatë kësaj periudhe, kompania ABC filloi
15,000 njësi prej të cilave kompletoi 10,000
njësi, ndërsa 5,000 njësi ngelin në stoqe –
gjysmë prodhime, të kompletuara 30%. Sa është
numri i njësive ekuivalente të prodhimeve të
kompletuara të kompanisë ABC gjatë kësaj
periudhe?
 Nëse kompania ABC ka pasur kosto totale të
prodhimtarisë prej €27,600 për ????? njësi
ekuivalente, sa është kostoja për njësi
ekuivalente gjatë kësaj periudhe?
25

26

13

More Related Content

What's hot

Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelKd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Hamit Agushi
 
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
coupletea
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
coupletea
 
Shpenzimet
ShpenzimetShpenzimet
Shpenzimet
beharjs
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Menaxherat
 
Prezantimi i kostove
Prezantimi i kostovePrezantimi i kostove
Prezantimi i kostove
Menaxherat
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
ekonomia
 
L 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeve
L 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeveL 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeve
L 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeve
Hamit Agushi
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Shpend Stojkaj
 
L07 kostoja
L07 kostojaL07 kostoja
L07 kostoja
Shqipe Jetishi
 
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"
fisnik baliu
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
ekonomia
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeve
Shpejtim Rudi
 
07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)
coupletea
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
Valdet Shala
 
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
coupletea
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
coupletea
 

What's hot (19)

Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelKd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
 
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
 
K5
K5K5
K5
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
 
Shpenzimet
ShpenzimetShpenzimet
Shpenzimet
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
 
Prezantimi i kostove
Prezantimi i kostovePrezantimi i kostove
Prezantimi i kostove
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
 
L 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeve
L 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeveL 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeve
L 2- kapitulli ii- nocioni dhe koncepti i shpenzimeve
 
L 4 Analiza e CVP
L 4  Analiza e CVPL 4  Analiza e CVP
L 4 Analiza e CVP
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
 
L07 kostoja
L07 kostojaL07 kostoja
L07 kostoja
 
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Teoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeveTeoria e shpenzimeve
Teoria e shpenzimeve
 
07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)07 caktimi standard i kostos doc (1)
07 caktimi standard i kostos doc (1)
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
 
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
 

More from coupletea

Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
coupletea
 
Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2
coupletea
 
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
coupletea
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
coupletea
 
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
coupletea
 
Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)
coupletea
 
Informatika e bzinesit java 13
Informatika e bzinesit  java 13Informatika e bzinesit  java 13
Informatika e bzinesit java 13
coupletea
 
Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4
coupletea
 
Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)
coupletea
 
Informatika e biznesit java 3 -
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 -
coupletea
 
Informatika e biznesit java12(1)
Informatika e biznesit  java12(1)Informatika e biznesit  java12(1)
Informatika e biznesit java12(1)
coupletea
 
Informatika e biznesit java11(1)
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)
coupletea
 
Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5
coupletea
 
Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7
coupletea
 
Informatika e biznesit java 2
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2
coupletea
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
coupletea
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
coupletea
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
coupletea
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
coupletea
 

More from coupletea (20)

Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
 
Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2
 
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
 
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
 
Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)
 
Informatika e bzinesit java 13
Informatika e bzinesit  java 13Informatika e bzinesit  java 13
Informatika e bzinesit java 13
 
Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4
 
Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)
 
Informatika e biznesit java 3 -
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 -
 
Informatika e biznesit java12(1)
Informatika e biznesit  java12(1)Informatika e biznesit  java12(1)
Informatika e biznesit java12(1)
 
Informatika e biznesit java11(1)
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)
 
Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5
 
Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7
 
Informatika e biznesit java 2
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
 

06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës në proces ppt(2)

 • 1. 6 Sistemet e përllogaritjes së kostos Sistemi i shpërndarjes sipas punës në proces Kontabiliteti menaxherial Objektivat mësimore  të përshkruani karakteristikat themelore të caktimit të kostos së procesit,  të përshkruani caktimin e kostos së sistemit për situata pa stoqe të gjysmë-produkteve (punës në proces)  të përkufizoni njësitë ekuivalente dhe të shpjegoni rolin e tyre në caktimin e kostos së procesit 2 1
 • 2. Objektivat mësimore  të përgatisni një raport të prodhimit të departamentit duke përdorur metodën FIFO  të përgatisni një raport të prodhimit të departamentit, duke përdorur metodën e mesatares së ponderuar  të përgatisni një raport të prodhimit të departamentit me mallrat e transferuara dhe ndryshimet në matjet e rezultatit 3 Përkufizimi i sistemit të shpërndarjes së kostove sipas punës në proces  Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas punës në proces është sistem i shpërndarjes së kostove i cili përdoret nga ndërmarrjet të cilat prodhojnë sasia të mëdha të prodhimeve të njëjta apo të ngjashme si dhe kanë një rrjedhë të vazhdueshme të prodhimtarisë si industritë e pijeve, kimike, ushqimore, metaleve, rafinimit të naftës, vajrave, kozmetikës, drurit , letrës etj. • Rrjedhja e punës është e vazhdueshme, e përsëritshme, dhe shpesh herë punohet nga 24 orë pa ndërprerje. 4 2
 • 3. Përkufizimi i sistemit të shpërndarjes së kostove sipas punës në proces  Sipas këtij sistemi bëhet matja e kostove për një periudhë të caktuar kohore.  Kostot e prodhimit i përcaktohen departamenteve apo qendrave punuese të prodhimtarisë dhe  përdoren disa llogari kontrolluese të stoqeve • llogari të prodhimtarisë në vijim. 5 Kombinimet e rrjedhave të prodhimtarisë • Procesi i rrjedhjes së prodhimit mund të kombinohet nëpër departamentet e ndryshme të prodhimtarisë në shumë mënyra Shembulli 1 Stoqet Prodhimtaria në vijim Departamenti A Stoqet Prodhimtaria në vijim Departamenti B Stoqet prodhimet e gatshme Shembulli 2 Stoqet Prodhimtaria në vijim Departamenti X Stoqet Prodhimtaria në vijim Departamenti Y Stoqet Prodhimtaria në vijim Departamenti C Materiali AH Stoqet Prodhimtaria në vijim Departamenti Z Stoqet prodhimet e gatshme 6 3
 • 4. Qasja e përgjithshme ndaj sistemit të shpërndarjes sipas punës në proces  Kostot e përgjithshme të materialeve, punës dhe SHPP-ve të akumuluara në llogarinë e stoqeve – prodhimtaria në vijim pjesëtohen me numrin e “njësive ekuivalente” të prodhimeve të punuara përgjatë periudhës kohore.  Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas punës në proces përdorë llogari të stoqeve – Prodhimtaria në vijim aq sa janë departamente të prodhimtarisë ose hapa të procesit të prodhimtarisë. 7 Llogaria e stoqeve – Prodhimtaria në vijim Materialet Stoqet - Prodhimtaria në vijim Departamenti 1 Puna direkte Stoqet - Prodhimtaria në vijim Departamenti 2 Shpenzimet e përgjithshme të prodhimtarisë – të aplikuara Stoqet – Prodhimet e gatshme 8 4
 • 5. Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas punës në proces – kostot e prodhimtarisë  Ndërmarrjet të cilat përdorin sistemin e shpërndarjes së kostove sipas punës në proces zakonisht përdorin dy kategori të kostove: • Kostot e materialeve direkte • Kostot konvertuese – Puna direkte dhe SHPP-ja  Kostot e materialeve direkte - zakonisht bëhen pjesë përbërëse e produktit të gatshëm.  Kostot konvertuese (PD dhe SHPP) - janë të gjitha kostot tjera të prodhimtarisë përveç materialeve direkte 9 Kostoja për njësi - Njësitë ekuivalente  Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas punës në proces fokusohet në Koston për njësi  Formula Kostoja për njësi = Kostoja totale e prodhimtarisë Numri i njësive të prodhuara 10 5
 • 6. Kostoja për njësi - Njësitë ekuivalente  Dy kategori (lloje) të njësive të prodhimeve  Njësitë e përfunduara (kompletuara) dhe  Njësitë e papërfunduara (pakompletuara)  Njësia ekuivalente është një masë për përcaktimin e sasisë së punës së bërë në procesin e prodhimtarisë (prodhimeve të punuara) gjatë një periudhe të caktuar kohore në bazë të input_ëve të futura në proces gjatë po asaj periudhe  Numri i njësive ekuivalente gjithmonë shprehet në numrin e njësive të plota të përfunduara (kompletuara). 11 Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente  Numri i njësive ekuivalente të prodhuara është i barabartë me shumën e:  Numri i përgjithshëm i njësive të filluara dhe përfunduara përgjatë periudhës së caktuar kohore dhe  Numrit të njësive që përfaqëson punën e bërë në prodhimet pjesërisht të përfunduara të paraqitura në stoqe – prodhimtaria në vijim (gjysmë prodhimet) në fillim dhe në fund të periudhës.  Faktori i përqindjes së kompletimit (përfundimit) të prodhimeve pjesërisht të kompletuara aplikohet për të llogaritur numrin e njësive ekuivalente të plota (të kompletuara).  Kjo metodë përdoret për të përcaktuar prodhimtarinë e njësive ekuivalente dhe zakonisht lidhet me kostot konvertuese (puna direkte dhe SHPP-ja) 12 6
 • 7. Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente – problemi kryesor  Kuptohet se, stoqet përfundimtare të gjysmë prodhimeve janë prodhime të papërfunduara. • Një njësi e prodhimit e përfunduar dhe e transferuar në depo të prodhimeve të gatshme përgjatë një periudhe të caktuar nuk është identikë apo ekuivalentë me një njësi të gjysmë prodhimit të stoqeve përfundimtare, ashtu që kostot të bashkangjitura këtyre dy njësive gjithashtu nuk duhet të janë të barabarta.  Gjatë llogaritjes së kostos për njësi, duhet të përcaktohet numri i njësive dalëse për periudhë të caktuar kohore. • Problemi kryesor i shpërndarjes së kostove në sistemin e punës në proces është përcaktimi numrit të këtyre njësive 13 Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente – problemi kryesor  Shembull – Të dhënat e departamentit A në Janar Nr. i njësive të gjysmë prodhimeve në fillim Nr. i njësive të filluara gjatë periudhës Nr. i njësive të përfunduara gjatë periudhës Nr. i njësive të gjysmë prodhimeve në fund (25% të përfunduara) • Kostoja totale e prodhimtarisë gjatë periudhës • • • • — 24,000 20,000 4,000 168,000  Sa është numri i njësive dalëse gjatë Janarit për këtë departament? • 20,000 njësi? • 24,000 njësi? 14 7
 • 8. Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente  Një herë kur të përcaktohet numri i njësive ekuivalente të prodhimeve, atëherë mund të llogaritet kostoja për njësi për materiale dhe kosto konvertuese për secilin departament apo qendër të punës të procesit të prodhimtarisë. • Kujdes: Fillimisht të kalkulohet numri i njësive fizike e pastaj të llogaritet kostoja në njësi monetare!!!  Numri i njësive ekuivalente të prodhimtarisë paraqiten sipas dy skenarëve • Skenari kur nuk ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim (gjysmë prodhime) • Skenari kur ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim (gjysmë prodhime) • FIFO • Çmimi mesatar 15 Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente  Skenari kur nuk ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim (gjysmë-prodhime) • Para se të fillojmë analizat për llogaritjen e numrit të njësive ekuivalente të prodhimtarisë, supozohet se nuk ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim (gjysmë-prodhime). Në këtë rast duhet të merren parasysh vetëm:  Njësitë e filluara dhe të përfunduara gjatë periudhës kohore  Njësitë e filluara por ende të papërfunduara  Numri i njësive ekuivalente llogaritet hap pas hapi si vijon: • Hapi 1: Njësitë e filluara dhe të përfunduara = (numri i njësive ) x 100% • Hapi 2: Njësit ekuivalente në stoqet përfundimtare të gjysmëprodhimeve = (numri i njësive x përqindja e kompletimit) 16 8
 • 9. Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente 1  Informacionet në vazhdim i përkasin Kompanisë ABC.  Stoqet përfundimtare të gjysmë-prodhimeve janë të kompletuara 100% për sa u përket materialeve dhe 20% për sa u përket kostove konvertuese. 17 1. Njësitë fizike Rrjedha e prodhimtarisë Njësitë fizike Stoqet fillestare të gjysmë prodhimeve 0 Njësitë e filluara gjatë periudhës 35,000 Numri i njësive për t’u llogaritur 35,000 Njësitë e kompletuara dhe të transferuara gjatë periudhës 30,000 Stoqet përfundimtare të gjysmë prodhimeve(100%; 20%) Të llogaritura për 5,000 35,000 18 9
 • 10. 2. Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente Njësitë ekuivalente Rrjedha e prodhimtarisë Të kompletuara dhe transferuara Stoqet përfundimtare të gjysmë-prodhimeve Njësitë ekuivalente të periudhës Materialet direkte Kostot konvertuese 30,000 30,000 (100%) 5,000 (20%) 1,000 35,000 31,000 3. Llogaritja e kostos për njësi ekuivalente Materialet direkte Kostot e prodhimtarisë Njësitë ekuivalente Kostoja për njësi ekuivalente Kostot konvertuese € 84,050 € 62,000 35,000 31,000 € 2.4014 € 2.00 10
 • 11. 4. Përmbledhja e kostove të përgjithshme  Kostot totale për t’u llogaritur: Materialet Kostot konvertuese Gjithsej €84,050 €62,000 €146,050 21 5. Përcaktimi i kostove të përgjithshme  Përcaktimi i kostove të përgjithshme: Numri i njësive të kompletuara dhe transferuara: 30,000 x €4.4014 = €132,043 Stoqet përfundimtare të gjysmë-prodhimeve (5,000 njësi) Materialet direkte 5,000 x €2.4014 = €12,007 Kostot konvertuese 1,000 x €2.0000 = €2,000 Gjithsej €146,050 22 11
 • 12. Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente 2  Skenari kur ka stoqe fillestare të prodhimtarisë në vijim (gjysmë prodhime)  Gjatë muajit Janar numri i njësive në prodhimtarinë e kompanisë ABC tregojnë të dhënat në vazhdim: • 6,200 njësi në stoqet fillestare të gjysmë-prodhimeve (60 % të kompletuara) janë përfunduar gjatë muajit • 57,500 njësi janë futur në proces gjatë muajit, prej të cilave 52,500 janë kompletuar dhe transferuar, ndërsa 5,000 njësi janë kompletuar pjesërisht (45%) dhe paraqesin stoqet përfundimtare të gjysmëprodhimeve në fund të muajit. 23 Llogaritja e numrit të njësive ekuivalente 2 Kompania ABC Njësitë – shkalla e kompletimit Stoqet fillestare – njësitë e filluara në periudhën paraprake por të përfunduara Numri i njësive për t’u llogaritur Njësitë ekuivalente Kostot e materialit Kostot konvertuese 6,200 0 Kostot e materialit – 100% të kompletuara 2,480 Kostot konvertuese – 60% të kompletuara Njësitë e filluara dhe përfunduara gjatë periudhës 52,500 Stoqet përfundimtare – njësitë e filluara por të papërfunduara gjatë periudhës 5,000 52,500 5,000 Kostot e materialit – 100% të kompletuara 2,250 Kostot konvertuese – 45% të kompletuara Gjithsej 52,500 63,700 57,500 57,230 24 12
 • 13. Njësitë ekuivalente 3  Gjatë kësaj periudhe, kompania ABC filloi 15,000 njësi prej të cilave kompletoi 10,000 njësi, ndërsa 5,000 njësi ngelin në stoqe – gjysmë prodhime, të kompletuara 30%. Sa është numri i njësive ekuivalente të prodhimeve të kompletuara të kompanisë ABC gjatë kësaj periudhe?  Nëse kompania ABC ka pasur kosto totale të prodhimtarisë prej €27,600 për ????? njësi ekuivalente, sa është kostoja për njësi ekuivalente gjatë kësaj periudhe? 25 26 13