SlideShare a Scribd company logo
1
Sistemet e përllogaritjes së kostos
sistemi i punës me porosi
Kontabiliteti menaxherial
5
Objektivat mësimore
 Ndërmarrjet prodhuese përkundrejt
ndërmarrjeve shërbyese
 Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit të kostos
• Ngarkimi i kostos
 Sistemi i caktimit të kostos për punën me porosi
• Përshkrim i përgjithshëm
• Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos
 Normat e vetme kundrejt normave të
shumëfishta të shpenzimeve indirekte
2
2
Ndërmarrjet prodhuese përkundrejt
ndërmarrjeve shërbyese
 Prodhimi përfshinë bashkimin e materialeve
direkte, punës direkte dhe ShPP-ve për të
prodhuar një produkt të ri.
• Produkti (Malli) i prodhuar është :
 i prekshëm,
 mund të inventarizohen (magazinohen) dhe
 transportohen nga fabrika tek konsumatori
 Shërbimi karakterizohet nga natyra e tij
paprekshme.
 nuk mund të ndahet nga konsumatori dhe
 nuk mund të inventarizohet (magazinohen)
3
Produktet dhe shërbimet unike
kundrejt atyre të standardizuara
 Ndërmarrjet të cilat prodhojnë produkte unike
apo grupe të vogla të produkteve të ngjashme
duhet të gjurmojnë kostot e secilit produkt ose
grupi ndarazi.
• Sistemi i shpërndarjes sipas porosisë
(urdhëresës) së punës
 Ndërmarrjet të cilat prodhojnë njësi identike në
sasi të mëdha të produktit të njëjtë kanë kostot
e secilës njësi janë poashtu të njëjta.
• Sistemi i shpërndarjes sipas punës në proces
4
3
Shembuj të sistemit sipas urdhëresës
së punës dhe atij të punës në proces
 Sistemi sipas urdhëresës së punës
• Ndërmarrjet shërbyese
 Angazhimet e auditiveve dhe këshillimeve,
 Rastet gjyqësore të avokatëve
 Kampanjat e agjencive të marketingut
 Shërbimet e riparimeve të automobilave
• Ndërmarrjet tregtare
 Dërgesat speciale të mallrave (pakot) me anë të postës
 Promocionet e mallrave/produkteve të veçanta
• Ndërmarrjet prodhuese
 Ndërtimi i aeroplanëve/anijeve
 Ndërtimi i komplekseve të banesave dhe urave
5
Shembuj të sistemit sipas urdhëresës
së punës dhe atij të punës në proces
 Sistemi sipas punës në proces
• Ndërmarrjet shërbyese
 Shërbimet standarde postare
 Shërbimet bankare
• Ndërmarrjet tregtare
 Shitja e mallrave në shitore/vetëshërbime
 Dërgesat e revistave të parapaguara
• Ndërmarrjet prodhuese
 Rafinimi i vajrave
 Prodhimtaria e pijeve
 Industria farmaceutike
6
4
Marrëdhëniet e akumulimit të kostos,
matjes së kostos dhe ngarkimit kostos
7
Akumulimi i kostos Matja e kostos Ngarkimi i kostos
Regjistrimi i kostove
Tatimi në pronë
Blerja e materialeve
Pagat e montuesve
Pagat e punëtorëve
Pagat e mbikëqyrësve
Zhvlerësimi i pajisjeve
Shërbimet komunale
Zhvlerësimi i ndërtesave
Klasifikimi i kostove
Materialet direkte
Puna direkte
ShPP_të
Kostot indirekte
Ngarkimi në
objektin e kostos
Produkti 1
Produkti 2
Marrëdhëniet e akumulimit të kostos,
matjes së kostos dhe ngarkimit kostos
 Akumulimi i kostos – është njohja, dallimi dhe
regjistrimi i kostove.
• Kontabilisti i kostos duhet të krijojë dokumente
burimore që përcjellin kostot, kur ato ndodhin.
 Matja e kostos – është klasifikimi, organizimi në
mënyrë të arsyeshme, përcaktimi i vlerës
monetare për materiale, punë, ShPP.
• Metodat e matjes së kostos:
 Caktimi i kostos aktuale
 Caktimi i kostos normale
8
5
Marrëdhëniet e akumulimit të kostos,
matjes së kostos dhe ngarkimit kostos
 Ngarkimi i kostos - kostot u ngarkohen
njësive të produktit të prodhuar, ose njësive
të shërbimit të kryer, në mënyrë që të fitohet
kostoja për njësi.
 Materialet direkte dhe puna direkte, për një
njësi të prodhimit
• gjurmohet thjesht,
• njihen mirë në çdo moment kohor,
 Andaj, kostot aktuale të tyre mund të
përdoren për përcaktimin e kostos për njësi.
9
Ngarkimi i kostove indirekte (ShPP_së)
 Kostot indirekte (ShPP-të) aplikohen duke
përdorur një normë të paracaktuar,
 Norma e paracaktuar e ShPP-së bazohet në:
• kostot indirekte të buxhetuara
 baza e veprimtarisë (njësitë e prodhuara, orët
e punës direkte, vlera monetare e punës
direkte, orët e makinerisë, materialet direkte)
• sasinë e buxhetuar të faktorit nxitës.
 niveli i veprimtarisë (korrespondon me bazën e
veprimtarisë)
10
6
Ngarkimi i kostove indirekte (ShPP_së)
 Nivelet e aktiviteteve
• niveli i pritshëm i aktiviteteve - është niveli i
prodhimit që firma pret të arrijë për vitin e
ardhshëm,
• niveli normal i aktiviteteve - është përdorimi
mesatar i veprimtarisë, që një firmë provon në një
periudhë afatgjatë,
• niveli teorik i aktiviteteve - është veprimtaria e
prodhimit maksimal absolut të një firme prodhuese
dhe
• niveli praktik i aktiviteteve - është rezultati
maksimal që mund të realizohet, nëse çdo gjë
funksionon në mënyrë efikase.
11
Ngarkimi i kostove - Shkalla (norma)
e ShPP-së
 Formula për llogaritjen e Normës (shkallës) së
paracaktuar të ShPP-së (koeficientit të
përvetësimit të ShPP-së)
12
NP e SHPP = SHPP-ja e buxhetuar vjetore
Niveli i buxhetuar vjetor i aktiviteteve
7
Ngarkimi i kostove – Aplikimi i ShPP_së
 Koncept themelor: ShPP e aplikuar është
bazë për llogaritjen e kostos indirekte (ShPP-së)
për njësi.
• ShPP e aplikuar llogaritet me formulën:
13
SHPP e aplikuar =
= NP e SHPP × Aktiviteti aktual i bazës
Ngarkimi i kostove – Aplikimi i ShPP_së
 Koncept themelor: ShPP e aplikuar është
shumë rrallë e barabartë me ShPP-në aktuale të
periudhës.
• ShPP e aplikuar, mund të ketë mospërputhje
(variancë) me ShPP aktuale
• Mospërputhja e ShPP-së është ndryshimi në
mes ShPP-së aktuale dhe asaj të aplikuar.
 Nëse ShPP aktuale është më e madhe se sa ShPP
e aplikuar, atëherë kemi ShPP të nën-aplikuar.
 Nëse ShPP e aplikuar është më e lartë se sa ShPP
aktuale, atëherë kemi ShPP të mbi-aplikuar.
14
8
Aplikimi i ShPP_së - Mospërputhjet
 Korrigjimi i mospërputhjes së ShPP-së:
• Nëse mospërputhja e ShPP-së nuk është
materiale, mospërputhja korrigjohet me KMSH-në
• Nëse mospërputhja e ShPP-së është materiale,
vlera korrigjuese e mospërputhjes së ShPP-së
duhet të ndahet mes
 punës në proces,
 mallrave të përfunduar dhe
 KMSH_së (kostos së mallrave të shitur),
• bazuar në vlerën përfundimtare të ShPP-së së
aplikuar në secilën llogari (konto).
15
Sistemi i caktimit të kostos për punën
me porosi: Përshkrim i përgjithshëm
 Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas
urdhëresës së punës është sistemi i
shpërndarjes së kostove i aplikueshëm për:
“Prodhime unike ose porosi speciale të
prodhimeve ku kostot e materialeve, punës dhe
SHPP-ve u vishen/përcaktohen urdhëresave
specifike të punës për prodhime të vetme apo
grupe të prodhimeve të veçanta”.
16
9
Sistemi i caktimit të kostos për punën
me porosi: Përshkrim i përgjithshëm
 Pranimi i porosisë nga konsumatori/klienti
• Caktimi i qendrës së kostove
 Synim i kostove është Urdhëresa e punës ABC 123, B-26
 Buxhetimi i punëve - theksi qendror në prodhimtari
• Identifikimi i kostove direkte për secilën Urdhëresë
 Materialet direkte – fillohet me porositë e materialeve
 Puna direkte – përzgjedhja e punëtorëve sipas
kualifikimeve, caktimi i detyrave
 Akumulimi i kostove për secilën Urdhëresë të punës
• Ngarkimi me kosto për materiale dhe punë direkte sipas
ndodhjes së tyre.
• Aplikimi i SHPP-së për secilën Urdhëresë duke përdorur
Normën e Paracaktuar të SHPP-së.
17
Sistemi i caktimit të kostos për punën
me porosi: Përshkrim i përgjithshëm
 Dokumentet që përdoren në sistemin e
caktimit të kostos së prodhimit sipas punës
me porosi
• Formulari (kartela) e kostos së punës për
porosi
 Formulari (lista) i kërkesës për materiale
 Lista (kartela) e kostos së punës
18
10
Formulari i kërkesës për materiale
19
Ndërmarrja ABC
Listë-kërkesa për materiale
Kërkesa nr. _________________ Data: ___________________
Puna nr. _____________________ Departamenti: ____________
Përshkrimi Sasia Kosto për njësi Kosto totale
Gjithsej:
Nënshkrimi i personit përgjegjës___________________
Lista (kartela) e kostos së punës
20
Ndërmarrja ABC
Lista (kartela) e orëve të punës
Lista e orëve nr. _____________ Data: ______________________
Punëtori: _____________________ Departamenti:______________
Koha e
fillimit
Koha e
mbarimit
Orët e
punuara
Tarifa për
orë pune
Vlera
Puna
numër
Gjithsej:
Nënshkrimi i mbikëqyrësit: ___________________
11
Formulari (kartela) e kostos së punës
për porosi
21
Kompania ABC
Formulari (kartela) e kostos së punës për porosi
Urdhëresa e punës: 16
Për: Kompaninë XYZ
Përshkrimi i artikullit: Valvula
Sasitë e përfunduara: 100
Data e porosisë: 02/04/2012
Data e përfundimit: 24/04/2012
Data e dërgimit: 25/04/2012
Materialet direkte Puna direkte Kostot indirekte (ShPP)
Kërkesa Shuma Lista Orët Norma Shuma Orët NP e ShPP Shuma
12
18
€300
€450
€750
68
72
8
10
€6
€7
€48
€70
€118
8
10
€10
€10
€80
€100
€180
Përmbledhja e kostos: Numri i njësive të dërguara
Materialet direkte: €750 Data Sasia Saldo
Puna direkte: €118 24/04/2012 40 60
Kostot indirekte (ShPP) €180 25/04/2012 60 0
Kostot totale të porosisë €1,048
Kostoja për njësi (100 njësi) €10.48
Caktimi i kostos për punën me porosi:
Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos
Materialet
Blerjet Materialet
Direkte
Materialet
Indirekte
SHPP
Materialet
Indirekte
Puna në proces
Materialet
Direkte
22
12
Caktimi i kostos për punën me porosi:
Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos
Pagat e pagueshme
Puna
Direkte
Puna
Indirekte
SHPP
Materialet
Indirekte
Puna në proces
Materialet
Direkte
Puna
Indirekte
Puna
Direkte
23
Caktimi i kostos për punën me porosi:
Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos
Puna në proces
Materialet
Direkte
Puna
Direkte
SHPP e
aplikuar
SHPP e
aplikuar
Prodhimet e gatshme
Kostoja e
prodhimit
Kostoja e
prodhimit
KMSH
KMSH KMSH
SHPP
Materialet
Indirekte
Puna
Indirekte
SHPP
24
13
Aplikimi i ShPP_së – Korrigjimi i
mospërputhjeve
25
Nëse SHPP janë të
….
Mënyra 1
(varianca jo materiale)
Mënyra 2
(varianca materiale)
NËNVLERËSUARA
(SHPP e aplikuar
është më e vogël
se SHPP aktuale)
RRITJEN E
KMSH
RRITJEN E
Punës në proces
Prodhimeve të Gatshme
KMSH
MBIVLERËSUARA
(SHPP e aplikuar
është më e madhe
se SHPP aktuale)
ZVOGËLIMIN E
KMSH
ZVOGËLIMIN E
Punës në proces
Prodhimeve të Gatshme
KMSH
Normat e vetme kundrejt normave të
shumëfishta të kostove indirekte
 Përdorimi i një norme të vetme për të aplikuar
kostot indirekte porosisë së veçantë, mund të
rezultojë me aplikimin e padrejtë të kostove
indirekte produkteve të porosisë përkatëse.
• Kjo mund të ndodhë në qoftë se baza e aktivitetit
nuk ndërlidhet edhe me konsumin e burimeve të
kostove indirekte (ShPP-së).
 Mënyrë për të përmirësuar aplikimin e kostove
indirekte është përdorimi i normave të
paracaktuara të departamenteve apo metodën
e kostove të bazuara në aktivitete (ABC).
26

More Related Content

What's hot

Inflacioni dhe papunesia
Inflacioni dhe papunesia Inflacioni dhe papunesia
Inflacioni dhe papunesia
Menaxherat
 
Kurba e Philipsit
Kurba e PhilipsitKurba e Philipsit
Kurba e Philipsit
Menaxherat
 
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Menaxherat
 
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Menaxherat
 
Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
Ermon Cërvadiku
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Kosovar Sopjann
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
Bastri Fetahu
 
Inflacioni dhe deflacioni
Inflacioni dhe deflacioniInflacioni dhe deflacioni
Inflacioni dhe deflacioni
Albana Sadriu
 
Makro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacion
Makro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacionMakro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacion
Makro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacion
Kastriot Gashi
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
Ermon Cërvadiku
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
Bessnik Latifi
 
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomiInflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
shar bakalli
 
Nocioni i statistikes
Nocioni i statistikesNocioni i statistikes
Nocioni i statistikes
Menaxherat
 
Punim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioniPunim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioni
2high
 
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
UBT University
 

What's hot (20)

Inflacioni dhe papunesia
Inflacioni dhe papunesia Inflacioni dhe papunesia
Inflacioni dhe papunesia
 
Kurba e Philipsit
Kurba e PhilipsitKurba e Philipsit
Kurba e Philipsit
 
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
 
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
 
Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
 
Inflacioni dhe deflacioni
Inflacioni dhe deflacioniInflacioni dhe deflacioni
Inflacioni dhe deflacioni
 
Makro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacion
Makro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacionMakro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacion
Makro 1. ligj. 10. raporti papunesi inflacion
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Makroekonomi
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
 
Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
 
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomiInflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
 
Nocioni i statistikes
Nocioni i statistikesNocioni i statistikes
Nocioni i statistikes
 
Punim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioniPunim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioni
 
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
 

More from coupletea

Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
coupletea
 
Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2
coupletea
 
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
coupletea
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
coupletea
 
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
coupletea
 
Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)
coupletea
 
Informatika e bzinesit java 13
Informatika e bzinesit  java 13Informatika e bzinesit  java 13
Informatika e bzinesit java 13
coupletea
 
Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4
coupletea
 
Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)
coupletea
 
Informatika e biznesit java 3 -
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 -
coupletea
 
Informatika e biznesit java12(1)
Informatika e biznesit  java12(1)Informatika e biznesit  java12(1)
Informatika e biznesit java12(1)
coupletea
 
Informatika e biznesit java11(1)
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)
coupletea
 
Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5
coupletea
 
Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7
coupletea
 
Informatika e biznesit java 2
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2
coupletea
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
coupletea
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
coupletea
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
coupletea
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
coupletea
 

More from coupletea (20)

Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
 
Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2Menaxhment strategjik java 2
Menaxhment strategjik java 2
 
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
Menaxhmenti strategjik -f 279 (1)
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjikLigjirata 1 menxhmenti strategjik
Ligjirata 1 menxhmenti strategjik
 
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012
 
Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)Informatika e biznesit java 10 (1)
Informatika e biznesit java 10 (1)
 
Informatika e bzinesit java 13
Informatika e bzinesit  java 13Informatika e bzinesit  java 13
Informatika e bzinesit java 13
 
Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4Informatika e biznesit java4
Informatika e biznesit java4
 
Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)Informatika e biznesit java9(1)
Informatika e biznesit java9(1)
 
Informatika e biznesit java 3 -
Informatika e biznesit  java 3 - Informatika e biznesit  java 3 -
Informatika e biznesit java 3 -
 
Informatika e biznesit java12(1)
Informatika e biznesit  java12(1)Informatika e biznesit  java12(1)
Informatika e biznesit java12(1)
 
Informatika e biznesit java11(1)
Informatika e biznesit  java11(1)Informatika e biznesit  java11(1)
Informatika e biznesit java11(1)
 
Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5Informatika e biznesit java5
Informatika e biznesit java5
 
Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7Informatika e biznesit java7
Informatika e biznesit java7
 
Informatika e biznesit java 2
Informatika e biznesit  java 2Informatika e biznesit  java 2
Informatika e biznesit java 2
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2)
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
07 caktimi standard i kostos ppt (2) (1)
 
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)07 caktimi standard i kostos ppt (2)
07 caktimi standard i kostos ppt (2)
 

Recently uploaded

assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 

Recently uploaded (6)

assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 

05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi ppt(2)

 • 1. 1 Sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi Kontabiliteti menaxherial 5 Objektivat mësimore  Ndërmarrjet prodhuese përkundrejt ndërmarrjeve shërbyese  Ndërtimi i sistemit të kontabilitetit të kostos • Ngarkimi i kostos  Sistemi i caktimit të kostos për punën me porosi • Përshkrim i përgjithshëm • Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos  Normat e vetme kundrejt normave të shumëfishta të shpenzimeve indirekte 2
 • 2. 2 Ndërmarrjet prodhuese përkundrejt ndërmarrjeve shërbyese  Prodhimi përfshinë bashkimin e materialeve direkte, punës direkte dhe ShPP-ve për të prodhuar një produkt të ri. • Produkti (Malli) i prodhuar është :  i prekshëm,  mund të inventarizohen (magazinohen) dhe  transportohen nga fabrika tek konsumatori  Shërbimi karakterizohet nga natyra e tij paprekshme.  nuk mund të ndahet nga konsumatori dhe  nuk mund të inventarizohet (magazinohen) 3 Produktet dhe shërbimet unike kundrejt atyre të standardizuara  Ndërmarrjet të cilat prodhojnë produkte unike apo grupe të vogla të produkteve të ngjashme duhet të gjurmojnë kostot e secilit produkt ose grupi ndarazi. • Sistemi i shpërndarjes sipas porosisë (urdhëresës) së punës  Ndërmarrjet të cilat prodhojnë njësi identike në sasi të mëdha të produktit të njëjtë kanë kostot e secilës njësi janë poashtu të njëjta. • Sistemi i shpërndarjes sipas punës në proces 4
 • 3. 3 Shembuj të sistemit sipas urdhëresës së punës dhe atij të punës në proces  Sistemi sipas urdhëresës së punës • Ndërmarrjet shërbyese  Angazhimet e auditiveve dhe këshillimeve,  Rastet gjyqësore të avokatëve  Kampanjat e agjencive të marketingut  Shërbimet e riparimeve të automobilave • Ndërmarrjet tregtare  Dërgesat speciale të mallrave (pakot) me anë të postës  Promocionet e mallrave/produkteve të veçanta • Ndërmarrjet prodhuese  Ndërtimi i aeroplanëve/anijeve  Ndërtimi i komplekseve të banesave dhe urave 5 Shembuj të sistemit sipas urdhëresës së punës dhe atij të punës në proces  Sistemi sipas punës në proces • Ndërmarrjet shërbyese  Shërbimet standarde postare  Shërbimet bankare • Ndërmarrjet tregtare  Shitja e mallrave në shitore/vetëshërbime  Dërgesat e revistave të parapaguara • Ndërmarrjet prodhuese  Rafinimi i vajrave  Prodhimtaria e pijeve  Industria farmaceutike 6
 • 4. 4 Marrëdhëniet e akumulimit të kostos, matjes së kostos dhe ngarkimit kostos 7 Akumulimi i kostos Matja e kostos Ngarkimi i kostos Regjistrimi i kostove Tatimi në pronë Blerja e materialeve Pagat e montuesve Pagat e punëtorëve Pagat e mbikëqyrësve Zhvlerësimi i pajisjeve Shërbimet komunale Zhvlerësimi i ndërtesave Klasifikimi i kostove Materialet direkte Puna direkte ShPP_të Kostot indirekte Ngarkimi në objektin e kostos Produkti 1 Produkti 2 Marrëdhëniet e akumulimit të kostos, matjes së kostos dhe ngarkimit kostos  Akumulimi i kostos – është njohja, dallimi dhe regjistrimi i kostove. • Kontabilisti i kostos duhet të krijojë dokumente burimore që përcjellin kostot, kur ato ndodhin.  Matja e kostos – është klasifikimi, organizimi në mënyrë të arsyeshme, përcaktimi i vlerës monetare për materiale, punë, ShPP. • Metodat e matjes së kostos:  Caktimi i kostos aktuale  Caktimi i kostos normale 8
 • 5. 5 Marrëdhëniet e akumulimit të kostos, matjes së kostos dhe ngarkimit kostos  Ngarkimi i kostos - kostot u ngarkohen njësive të produktit të prodhuar, ose njësive të shërbimit të kryer, në mënyrë që të fitohet kostoja për njësi.  Materialet direkte dhe puna direkte, për një njësi të prodhimit • gjurmohet thjesht, • njihen mirë në çdo moment kohor,  Andaj, kostot aktuale të tyre mund të përdoren për përcaktimin e kostos për njësi. 9 Ngarkimi i kostove indirekte (ShPP_së)  Kostot indirekte (ShPP-të) aplikohen duke përdorur një normë të paracaktuar,  Norma e paracaktuar e ShPP-së bazohet në: • kostot indirekte të buxhetuara  baza e veprimtarisë (njësitë e prodhuara, orët e punës direkte, vlera monetare e punës direkte, orët e makinerisë, materialet direkte) • sasinë e buxhetuar të faktorit nxitës.  niveli i veprimtarisë (korrespondon me bazën e veprimtarisë) 10
 • 6. 6 Ngarkimi i kostove indirekte (ShPP_së)  Nivelet e aktiviteteve • niveli i pritshëm i aktiviteteve - është niveli i prodhimit që firma pret të arrijë për vitin e ardhshëm, • niveli normal i aktiviteteve - është përdorimi mesatar i veprimtarisë, që një firmë provon në një periudhë afatgjatë, • niveli teorik i aktiviteteve - është veprimtaria e prodhimit maksimal absolut të një firme prodhuese dhe • niveli praktik i aktiviteteve - është rezultati maksimal që mund të realizohet, nëse çdo gjë funksionon në mënyrë efikase. 11 Ngarkimi i kostove - Shkalla (norma) e ShPP-së  Formula për llogaritjen e Normës (shkallës) së paracaktuar të ShPP-së (koeficientit të përvetësimit të ShPP-së) 12 NP e SHPP = SHPP-ja e buxhetuar vjetore Niveli i buxhetuar vjetor i aktiviteteve
 • 7. 7 Ngarkimi i kostove – Aplikimi i ShPP_së  Koncept themelor: ShPP e aplikuar është bazë për llogaritjen e kostos indirekte (ShPP-së) për njësi. • ShPP e aplikuar llogaritet me formulën: 13 SHPP e aplikuar = = NP e SHPP × Aktiviteti aktual i bazës Ngarkimi i kostove – Aplikimi i ShPP_së  Koncept themelor: ShPP e aplikuar është shumë rrallë e barabartë me ShPP-në aktuale të periudhës. • ShPP e aplikuar, mund të ketë mospërputhje (variancë) me ShPP aktuale • Mospërputhja e ShPP-së është ndryshimi në mes ShPP-së aktuale dhe asaj të aplikuar.  Nëse ShPP aktuale është më e madhe se sa ShPP e aplikuar, atëherë kemi ShPP të nën-aplikuar.  Nëse ShPP e aplikuar është më e lartë se sa ShPP aktuale, atëherë kemi ShPP të mbi-aplikuar. 14
 • 8. 8 Aplikimi i ShPP_së - Mospërputhjet  Korrigjimi i mospërputhjes së ShPP-së: • Nëse mospërputhja e ShPP-së nuk është materiale, mospërputhja korrigjohet me KMSH-në • Nëse mospërputhja e ShPP-së është materiale, vlera korrigjuese e mospërputhjes së ShPP-së duhet të ndahet mes  punës në proces,  mallrave të përfunduar dhe  KMSH_së (kostos së mallrave të shitur), • bazuar në vlerën përfundimtare të ShPP-së së aplikuar në secilën llogari (konto). 15 Sistemi i caktimit të kostos për punën me porosi: Përshkrim i përgjithshëm  Sistemi i shpërndarjes së kostove sipas urdhëresës së punës është sistemi i shpërndarjes së kostove i aplikueshëm për: “Prodhime unike ose porosi speciale të prodhimeve ku kostot e materialeve, punës dhe SHPP-ve u vishen/përcaktohen urdhëresave specifike të punës për prodhime të vetme apo grupe të prodhimeve të veçanta”. 16
 • 9. 9 Sistemi i caktimit të kostos për punën me porosi: Përshkrim i përgjithshëm  Pranimi i porosisë nga konsumatori/klienti • Caktimi i qendrës së kostove  Synim i kostove është Urdhëresa e punës ABC 123, B-26  Buxhetimi i punëve - theksi qendror në prodhimtari • Identifikimi i kostove direkte për secilën Urdhëresë  Materialet direkte – fillohet me porositë e materialeve  Puna direkte – përzgjedhja e punëtorëve sipas kualifikimeve, caktimi i detyrave  Akumulimi i kostove për secilën Urdhëresë të punës • Ngarkimi me kosto për materiale dhe punë direkte sipas ndodhjes së tyre. • Aplikimi i SHPP-së për secilën Urdhëresë duke përdorur Normën e Paracaktuar të SHPP-së. 17 Sistemi i caktimit të kostos për punën me porosi: Përshkrim i përgjithshëm  Dokumentet që përdoren në sistemin e caktimit të kostos së prodhimit sipas punës me porosi • Formulari (kartela) e kostos së punës për porosi  Formulari (lista) i kërkesës për materiale  Lista (kartela) e kostos së punës 18
 • 10. 10 Formulari i kërkesës për materiale 19 Ndërmarrja ABC Listë-kërkesa për materiale Kërkesa nr. _________________ Data: ___________________ Puna nr. _____________________ Departamenti: ____________ Përshkrimi Sasia Kosto për njësi Kosto totale Gjithsej: Nënshkrimi i personit përgjegjës___________________ Lista (kartela) e kostos së punës 20 Ndërmarrja ABC Lista (kartela) e orëve të punës Lista e orëve nr. _____________ Data: ______________________ Punëtori: _____________________ Departamenti:______________ Koha e fillimit Koha e mbarimit Orët e punuara Tarifa për orë pune Vlera Puna numër Gjithsej: Nënshkrimi i mbikëqyrësit: ___________________
 • 11. 11 Formulari (kartela) e kostos së punës për porosi 21 Kompania ABC Formulari (kartela) e kostos së punës për porosi Urdhëresa e punës: 16 Për: Kompaninë XYZ Përshkrimi i artikullit: Valvula Sasitë e përfunduara: 100 Data e porosisë: 02/04/2012 Data e përfundimit: 24/04/2012 Data e dërgimit: 25/04/2012 Materialet direkte Puna direkte Kostot indirekte (ShPP) Kërkesa Shuma Lista Orët Norma Shuma Orët NP e ShPP Shuma 12 18 €300 €450 €750 68 72 8 10 €6 €7 €48 €70 €118 8 10 €10 €10 €80 €100 €180 Përmbledhja e kostos: Numri i njësive të dërguara Materialet direkte: €750 Data Sasia Saldo Puna direkte: €118 24/04/2012 40 60 Kostot indirekte (ShPP) €180 25/04/2012 60 0 Kostot totale të porosisë €1,048 Kostoja për njësi (100 njësi) €10.48 Caktimi i kostos për punën me porosi: Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos Materialet Blerjet Materialet Direkte Materialet Indirekte SHPP Materialet Indirekte Puna në proces Materialet Direkte 22
 • 12. 12 Caktimi i kostos për punën me porosi: Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos Pagat e pagueshme Puna Direkte Puna Indirekte SHPP Materialet Indirekte Puna në proces Materialet Direkte Puna Indirekte Puna Direkte 23 Caktimi i kostos për punën me porosi: Përshkrimi specifik i rrjedhjes së kostos Puna në proces Materialet Direkte Puna Direkte SHPP e aplikuar SHPP e aplikuar Prodhimet e gatshme Kostoja e prodhimit Kostoja e prodhimit KMSH KMSH KMSH SHPP Materialet Indirekte Puna Indirekte SHPP 24
 • 13. 13 Aplikimi i ShPP_së – Korrigjimi i mospërputhjeve 25 Nëse SHPP janë të …. Mënyra 1 (varianca jo materiale) Mënyra 2 (varianca materiale) NËNVLERËSUARA (SHPP e aplikuar është më e vogël se SHPP aktuale) RRITJEN E KMSH RRITJEN E Punës në proces Prodhimeve të Gatshme KMSH MBIVLERËSUARA (SHPP e aplikuar është më e madhe se SHPP aktuale) ZVOGËLIMIN E KMSH ZVOGËLIMIN E Punës në proces Prodhimeve të Gatshme KMSH Normat e vetme kundrejt normave të shumëfishta të kostove indirekte  Përdorimi i një norme të vetme për të aplikuar kostot indirekte porosisë së veçantë, mund të rezultojë me aplikimin e padrejtë të kostove indirekte produkteve të porosisë përkatëse. • Kjo mund të ndodhë në qoftë se baza e aktivitetit nuk ndërlidhet edhe me konsumin e burimeve të kostove indirekte (ShPP-së).  Mënyrë për të përmirësuar aplikimin e kostove indirekte është përdorimi i normave të paracaktuara të departamenteve apo metodën e kostove të bazuara në aktivitete (ABC). 26