Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Introduo ao Estudo da Anatomofisiologia

1,879 views

Published on

Introdução ao estudo da anatomia.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1. Introduo ao Estudo da Anatomofisiologia

 1. 1. IInnttrroodduuççããoo aaoo eessttuuddoo ddaa aannaattoommiiaa hhuummaannaa UUNNIICC--UUnniivveerrssiiddaaddee ddee CCuuiiaabbáá
 2. 2. AANNAATTOOMMIIAA::  DDoo ggrreeggoo:: aannaa ((eemm ppaarrtteess)) tteemmnneeiinn ((ccoorrttaarr))  RRaammoo ddaa cciiêênncciiaa qquuee ssee ooccuuppaa ddoo eessttuuddoo ddaa mmoorrffoollooggiiaa,, ddaa eessttrruuttuurraa ee ddaa aarrqquuiitteettuurraa ddoo ccoorrppoo hhuummaannoo..
 3. 3. ““AA AANNAATTOOMMIIAA DDEEVVEE SSEERR CCOONNSSIIDDEERRAADDAA CCOOMMOO OO FFUUNNDDAAMMEENNTTOO SSÓÓLLIIDDOO DDEE TTOODDAA AA AARRTTEE DDAA MMEEDDIICCIINNAA EE ÉÉ SSUUAA PPRREELLIIMMIINNAARR EESSSSEENNCCIIAALL..”” AAnnddrreeaass VVeessaalliiuuss ((1155433))
 4. 4. HHIISSTTÓÓRRIIAA::  SSyyllvviiuuss ((11478--11555555)) ccrriiaaddoorr ddaa tteerrmmiinnoollooggiiaa aannaattôômmiiccaa;;  VVeessáálliioo ((1155114-- 1155664)) ffuunnddaaddoorr ddaa aannaattoommiiaa cciieennttííffiiccaa;;  AA ppaarrttiirr ddoo sséécc XXVVII ccoommeeççaarraamm aa ssuurrggiirr ooss tteerrmmooss aannaattôômmiiccooss ppaarraa ddeessiiggnnaarr aass eessttrruuttuurraass;;  EEmm 1189955 hhoouuvvee uumm eennccoonnttrroo ppaarraa ccrriiaarr aa tteerrmmiinnoollooggiiaa aannaattôômmiiccaa nnaa cciiddaaddee ddaa BBaassiillééiiaa  PPaassssoouu ppoorr vváárriiaass rreevviissõõeess
 5. 5.  Em 1955 hhoouuvvee uummaa rreevviissããoo eemm PPaarriiss qquuee ddeetteerrmmiinnoouu :: TTooddaa eessttrruuttuurraa ddeevvee tteerr uummaa ddeessiiggnnaaççããoo;; NNoommeess eemm llaattiimm;; TTeerrmmooss ffáácceeiiss ddee mmeemmoorriizzaaççããoo;; AAbboolliiççããoo ddooss eeppôônniimmooss;; AA mmaaiiss rreecceennttee nnoommiinnaa aannaattôômmiiccaa éé ddee 1199998;;
 6. 6. AABBRREEVVIIAATTUURRAASS:: AA.. == AArrttéérriiaa AA..aa == aarrttéérriiaass MM.. == MMúússccuulloo MM..mm == mmúússccuullooss LLiigg == lliiggaammeennttoo NN.. == NNeerrvvoo VV.. == vveeiiaa
 7. 7. PLANOS E TERMOS DE POSIÇÃO
 8. 8. PPOOSSIIÇÇÃÃOO AANNAATTÔÔMMIICCAA::
 9. 9. LLIINNHHAA MMEEDDIIAANNAA
 10. 10. PPLLAANNOOSS DDEE SSEECCÇÇÃÃOO CORTE SAGITAL: -PARTE LATERAL ESQUERDA -PARTE LATERAL DIREITA
 11. 11. CORTE FRONTAL -PARTE ANTERIOR -PARTE POSTERIOR
 12. 12. CORTE TRANSVERSAL -PARTE SUPERIOR -PARTE INFERIOR
 13. 13. TTEERRMMOOSS DDEE PPOOSSIIÇÇÃÃOO:: AANNTTEERRIIOORR MMÉÉDDIIOO PPOOSSTTEERRIIOORR
 14. 14. LLAATTEERRAALL IINNTTEERRMMÉÉDDIIOO MMEEDDIIAALL
 15. 15. IINNTTEERRNNOO EEXXTTEERRNNOO
 16. 16. PPRROOXXIIMMAALL DDIISSTTAALL
 17. 17. SSUUPPEERRFFIICCIIAALL PPRROOFFUUNNDDOO
 18. 18. SSUUPPEERRIIOORR MMÉÉDDIIOO IINNFFEERRIIOORR

×