Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สมาชิก นางสาวปิย มาภรณ์ แก้ว วิล ัยเลขที่ 17 นางสาว พัต ราภรณ์ อรุณเลขที่ 18 นางสาวอรวรรณ   สุว รรณโชติเลขที่ 26  ...
เนื่องจากภายในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่ง ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะไป...
- เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม Slide shared  - เพื่อเผยแพร่ความรู้ผานโปรแกรม Slide             ่shared    ระย...
เอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง1.สถานที่ทองเที่ยว 5 ภาค     ่2. ใช้โปรแกรม slide shared
สถานที่ท ่อ ง   เที่ย ว 5 ภาคภาคกลาง     ภาคตะวัน ออกภาคตะวัน ออกเฉีย งภาคใต้เหนือภาคเหนือ
กรุง เทพมหานคร   เมือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสนพระชนม์    ่             ิ้ แล้ว บรรดาข้าราชการทั้งปวงจึ...
-  พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  -  พระที่นั่งพิมานรัตยา  -  วัดอรุณราชวราราม  -  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หร...
กาญจนบุร ี   เดิมที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นถิ่นที่อยู่ของ มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ประมาณ 500 ปี)ได้อพยพย้ายเข้ามาจาก...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ             ่   -  สะพานข้ามแม่นำ้าแคว   -  สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก...
ฉะเชิง เทรา   หนังสือเก่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ระบุ ชือเมืองนี้ว่า ฉ ทรึง เทราะ ประวัติความ  ่ เป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเ...
 สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ              ่   -  อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร   -  วัดโสธรวรารามวร...
ชัย นาท   ชัยนาทเป็นเมืองโบราณ ตัวเมืองเดิมตั้ง อยู่ที่ตรงทางแยกฝั่งขวาแม่นำ้าเจ้าพระยาที่ ปากนำ้าเมืองสวรรค์มีพระธาตุ...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ             ่   - สวนนกชัยนาท   - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี   -...
กาฬสิน ธุ์   ชาวกาฬสินธุ์ เดิมเป็นคนไทยเผ่า อ้าย ลาว หรือ ลาว มีภูมิลำาเนาอยู่ที่เวียงจันทร์มา แต่เดิม แต่ได้อพยพจากนค...
ขอนแก่น   เมือพ.ศ.2332 เพี้ยเมืองแพน บ้านชีโหล่น     ่ แห่งเมืองท่งอัน(อำาเภอสุวรรณภูมิ) พร้อมกับ พรรคพวกประมาณ 30...
ชัย ภูม ิ    ในปี พ.ศ.2360 ซึ่งตรงกับรัชสมัย ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มี ขุนนาง...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ  - อนุสาวรีย์พระยาภักดีชมพล              ุ  - ปรางค์กู่  - อุทยานแห่ง...
นครพนม   นครพนม เมืองนครแห่งภูเขา ตามประวัติ ศาสตร์เมื่อพ.ศ.2321 ในรัชกาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มีการย้ายเมือง...
กำา แพงเพชร   กำาแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย ไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ             ่   -  อุทยานประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร   -  วัดเจดีย์กลางทุ่...
เชีย งราย   สมัยพระยาแสนผู้ ซึ่งตอนแรกก็ ปกครองเชียงราย ตอนหลังสร้างเมืองใหม่ ขึ้นมา ชือเมืองเชียงแสน แล้วริบเอาเมือง ...
- พระธาตุดอยตุง  - อำาเภอแม่สาย  - สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำา  - ภูชฟ้า     ี้  - พระธาตุจอมแว่  - อุท...
เชีย งใหม่   นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียง พิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อ พ...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ  - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  - วัดพันเตา  - วัดกู่เต้า  - วัดอุปคุต  - วัดแสนฝาง ...
ตาก  เมืองตาก ชือเดิมว่า เมืองระแหง ในอดีต         ่เป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรา...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ             ่   -  ศาลหลักเมืองสีมหาราช            ่   -  ...
กระบี่   กระบีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝังทะเล     ่             ่ อันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 ก...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ             ่   -  เขาขนาบนำ้า   -  สุสานหอย   -  อ่าวนาง   -  เ...
ชุม พร   คำาว่า ชุมพร สันนิษฐานว่า มีที่มาจาก คำาต่าง ๆว่า ชุมนุมพล เนื่องจากเป็นเมือง หน้าด่าน การเดินทางทัพไม่ว่าจะมา...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า             ่ สนใจ  - พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง ชาติ ชุมพร  - เกาะเต่า  - หาดทรายร...
ตรัง   ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มี ฝังทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119  ่ กม. ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอั...
นครศรีธ รรมราช   นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ซึ่ง นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งศิลป...
จัน ทบุร ี   จันทบุรีเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งแต่เดิมชือ                        ่ ควนคราบุรี เริ...
ชลบุร ี   ในสมัยสินรัชกาลแล้วก็ปรากฏว่าขณะนั้น        ้ พระยาชลบุรี (หวัง สมุทรานนท์) บุตรพระยา จักรีเป็นผู้รัก...
ตราด   เมื่อ พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินหรือ เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิปราการตีเมือง จันทบุรี ได้จึงยกทัพไปเมืองตราด ชาว เมื...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ             ่   - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   - อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง...
ระยอง   ประวัติศาสตร์กล่าว เมืองระยอง ระหว่างกรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียที่แก่พม่า เป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอก ท...
สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ  - เกาะเสม็ด  - เกาะทะลุ  - แหลมแม่พิมพ์  - อนุสาวรีย์สนทรภู่         ุ ...
 เอกสารอ้า งอิง   - หนัง สือ เที่ย วไทยให้ส นุก 77 จัง หวัด
เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด

882 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด

 1. 1. สมาชิก นางสาวปิย มาภรณ์ แก้ว วิล ัยเลขที่ 17 นางสาว พัต ราภรณ์ อรุณเลขที่ 18 นางสาวอรวรรณ สุว รรณโชติเลขที่ 26 ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6/2
 2. 2. เนื่องจากภายในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่ง ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนทางคณะผู้จักทำาจึงได้ทำาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทยจัดได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งในโลก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลนำ้าตกเขาลำาเนาไพร หรือแม้แต่โบราณสถานโบราณวัตถุกลายเป็นมรดกที่เลอค่าที่สุด ไม่มีที่ใดประเทศไหน มีได้เท่าที่นประเทศไทย มีปราสาท ี่พระราชวังที่สวยงาม มีทะเลขาวหมดจดและงดงามมีสินค้าไทยนามกระเดื่อง มีภูมิปญญาไทยอันเฟื่อง ัฟูเรื่องรอยยิ้มต้องยกให้ Land of Smile
 3. 3. - เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม Slide shared - เพื่อเผยแพร่ความรู้ผานโปรแกรม Slide ่shared ระยะเวลาในการดำา เนิน โครงงาน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 - มกราคม2556 ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ 1.ได้รู้วิธีการทำาโปรแกรม Slide shared 2.ได้ความรู้จากการลงข้อมูลและการทำาโปรแกรม Slide shared เอกสารอ้า งอิง
 4. 4. เอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง1.สถานที่ทองเที่ยว 5 ภาค ่2. ใช้โปรแกรม slide shared
 5. 5. สถานที่ท ่อ ง เที่ย ว 5 ภาคภาคกลาง ภาคตะวัน ออกภาคตะวัน ออกเฉีย งภาคใต้เหนือภาคเหนือ
 6. 6. กรุง เทพมหานคร เมือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสนพระชนม์ ่ ิ้ แล้ว บรรดาข้าราชการทั้งปวงจึงอัญเชิญ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จขึ้นเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2325 มีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมรา ชาธิรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นรัชกาลที่ 1แห่ง พระราชวงศ์จักรี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 จึงโปรด ฯ ให้ทำาการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พร้อมกับสมโภชพระมหานครสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระ
 7. 7. - พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท - พระที่นั่งพิมานรัตยา - วัดอรุณราชวราราม - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ - วัดเบญจมบพิตรดุสตวนาราม ิ - สนามหลวง หรือ ทุ่งพระเมรุ - ศาลหลักเมือง - พระรูปทรงม้า - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลาดนัดสวนจตุจักร - ถนนข้าวสาร
 8. 8. กาญจนบุร ี เดิมที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นถิ่นที่อยู่ของ มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ประมาณ 500 ปี)ได้อพยพย้ายเข้ามาจากประเทศจีนตอนใต้ เข้ามาอยู่ในประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโด จีน จนถึงคาบสมุทรมลายูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศไทย ได้มีผู้พบร่องรอยเหล่านี้ ปรากฏตามถำ้าหุบเขาและลำานำ้าแควน้อย นอกจากนีจะเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัย ้ ประวัติศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ในสมัยลพบุรี(พ.ศ. 1500-1700) ยังปรากฏหลักฐานว่า กาญจนบุรีตกอยู่ในอำานาจของขอม หลักฐานที่ พบคือ โบราณสถานในท้องที่อำาเภอเมือง
 9. 9. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - สะพานข้ามแม่นำ้าแคว - สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก - ทางรถไฟสายมรณะ - นำ้าตกไทรโยคน้อย - สะพานมอญ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม - วัดวังก์วิเวการาม - ด่านเจดีย์สามองค์ - อุทยานแห่งชาติเอราวัณ - อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 10. 10. ฉะเชิง เทรา หนังสือเก่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ระบุ ชือเมืองนี้ว่า ฉ ทรึง เทราะ ประวัติความ ่ เป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทราไม่สู้จะเป็น เมืองโบราณมากนัก เพราะเริ่มต้นเป็นเมือง ขึ้นในราวรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏเป็นเวลา ใดแน่นอน หลังจากนี้เรื่องของฉะเชิงเทรา ก็ปรากฏในประวัติศาสตร์ของไทยอีกเพียง 2 ครั้ง คือครั้งแรก ในแผ่นดินของสมเด็จ พระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไทย กำาลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ และอีกครั้ง
 11. 11.  สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา - สานสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน - เจ้าแม่กวนอิมลอยนำ้า - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาเขาอ่างฤาไน ่ - ล่องเรือชมปลาโลมา - งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร
 12. 12. ชัย นาท ชัยนาทเป็นเมืองโบราณ ตัวเมืองเดิมตั้ง อยู่ที่ตรงทางแยกฝั่งขวาแม่นำ้าเจ้าพระยาที่ ปากนำ้าเมืองสวรรค์มีพระธาตุเจดีย์และวัด เก่า ๆหลายวัด เมืองนี้ตั้งขึ้นภายหลังเมือง พันธุมวดีเป็นเมืองหน้าด่านของแคว้น สุโขทัย เมือสมัยลำานำ้าเจ้าพระยาแยกเดินลง ่ ทาง อ.สรรพยา .อินทร์บรี ซึ่งเป็นทางใหม่ ุ น่าจะได้สร้างขึ้นในรัชกาลพญาเลอไท ระหว่าง พ.ศ. 1860-1890 ในศิลาจารึก พ่อขุนรามคำาแหงจึงมีแต่ชอเมืองแพรก ส่วน ื่ เมืองชัยนาทบุรีเพิ่งมาปรากฏในรัชกาล
 13. 13. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - สวนนกชัยนาท - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี - วัดธรรมามูลวรวิหาร - หลวงปูศุข ่ - เขื่อนเจ้าพระยา
 14. 14. กาฬสิน ธุ์ ชาวกาฬสินธุ์ เดิมเป็นคนไทยเผ่า อ้าย ลาว หรือ ลาว มีภูมิลำาเนาอยู่ที่เวียงจันทร์มา แต่เดิม แต่ได้อพยพจากนครเวียงจันทร์ลงมา เมื่อราว พ.ศ.2320-2321 โดยเรื่องมีอยู่ว่า เจ้าโสมพะมิตรเกิดผิดใจกับเจ้าผูครองนคร ้ เวียงจันทร์ จึงได้คุมไพร่พลออกจากนคร เวียงจันทร์ ครั้งแรกได้อพยพมาตั้งภูมิลำาเนา มาอยู่ที่เมืองหนองหานธาตุเชิงมุม ก่อนจะมา ตั้งเมืองใหญ่ที่เมืองพรรณนานิคมสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ - พุทธสถานภูปอน
 15. 15. ขอนแก่น เมือพ.ศ.2332 เพี้ยเมืองแพน บ้านชีโหล่น ่ แห่งเมืองท่งอัน(อำาเภอสุวรรณภูมิ) พร้อมกับ พรรคพวกประมาณ 300 คน ได้มาตังบ้านเมือง้ ขึ้นทีบ้านบึงบอน ประวัตการตังเมืองนั้นไม่ใช่ว่า ่ ิ หักล้างถางพงแล้วสร้างขึ้นใหม่เพราะปรากฏเป็น เมืองทีเคยมีอยู่แล้วแต่ร้างไป เหตุที่ทราบว่าเป็น ่ เมืองร้างก็เพราะมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัย ก่อน พ.ศ.2332 อยู่หลายแห่ง เช่นกู่ปราค์พระ เจดีย์และพระพุทธรูปหิน ต่อมาเพี้ยเมืองแพนนีใน ้ รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระนครศรีบริรักษ์สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่
 16. 16. ชัย ภูม ิ ในปี พ.ศ.2360 ซึ่งตรงกับรัชสมัย ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มี ขุนนางชาวเวียงจันทร์คนหนึ่งชือนายแล ่ เป็นหัวหน้านำาชาวเวียงจันทร์มาทำามา หากิน โดยข้ามแม่นำ้าโขงเข้ามาฝังไทยมา ่ ถึงบ้านโนนำ้าอ้อม บ้านชีลอง ห่างจาก ที่ทำาการจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร ชาว บ้านเรียกโนนตาล ต่อมาด้วยเหตุใดไม่ ปรากฏ นายแลได้เอาใจออกห่างจากเมือง เวียงจันทร์มาขึ้นกับนครศรีราชสีมา ส่ง ส่วยเข้ามาถวายแก่สมเด็จพระพุทธเลิศ
 17. 17. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ - อนุสาวรีย์พระยาภักดีชมพล ุ - ปรางค์กู่ - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา - งานบุญเดือนสี่ - งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อ พระยาแล - งานแห่เทียนเข้าพรรษา -งานประเพณีรำาผีฟ้า
 18. 18. นครพนม นครพนม เมืองนครแห่งภูเขา ตามประวัติ ศาสตร์เมื่อพ.ศ.2321 ในรัชกาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มีการย้ายเมือง อีกครั้งไปตั้งที่บานหนองจันทร์ ห่างขึ้นไป ้ ทางทิศเหนือ 52 กิโลเมตร จนถึงสมัยรัชกาล ที่ 1 พ.ศ.2333 เมื่อผูครองเมืองนครถึงแก่ ้ พิราลัย เมืองนครก็ได้ขอขึ้นตรงต่อ กรุงเทพมหานคร โดยรัชกาลที 1 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า นครพนมสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - วัดโอกาสศรีบวบาน ั - พระ
 19. 19. กำา แพงเพชร กำาแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย ไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมือง ลูกหลวงและเป็นเมืองหน้าด่านทาง ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ กำาแพงเมืองและป้อม ปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรง และยัง เหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบน จากหลักฐาน ั ทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมือง กำาแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝังซ้ายของ ่ แม่นำ้าปิง และเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทางฝัง ่
 20. 20. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - อุทยานประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร - วัดเจดีย์กลางทุ่ง - วัดหนองพิกุล - วัดช้างรอบ - วัดพระสิงห์ - วัดอาวาสใหญ่ - อุทยานแห่งชาตินำ้าตกคลองลาน - วัดช้าง - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
 21. 21. เชีย งราย สมัยพระยาแสนผู้ ซึ่งตอนแรกก็ ปกครองเชียงราย ตอนหลังสร้างเมืองใหม่ ขึ้นมา ชือเมืองเชียงแสน แล้วริบเอาเมือง ่ เชียงรายเป็นเมืองขึ้น แต่ในปี พ.ศ.2101 เชียงแสนรวมทั้งเชียงใหม่ก็ตกอยู่ใน อำานาจของพม่า (สมัยบุเรงนอง) ตลอดมา และยกฐานะเป็นจังหวัดอีกครั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
 22. 22. - พระธาตุดอยตุง - อำาเภอแม่สาย - สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำา - ภูชฟ้า ี้ - พระธาตุจอมแว่ - อุทยานแห่งชาติดอยหลวง - บ่อนำ้าร้อนธรรมชาติ - อุทยานแห่งชาติขุนแจ - สถูปดอยช้างมูป - ถำ้าผาจม
 23. 23. เชีย งใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียง พิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อ พ.ศ.1238 และตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ.210 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสิน มหาราช ขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่ จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชียง ใหม่มฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมี ี การปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และ
 24. 24. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดพันเตา - วัดกู่เต้า - วัดอุปคุต - วัดแสนฝาง - อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ-ปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - นำ้าตกแม่เตี๊ยะ - ดอยอ่างขาง ฯลฯ
 25. 25. ตาก เมืองตาก ชือเดิมว่า เมืองระแหง ในอดีต ่เป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำาเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำาคัญด้านฝังตะวันตก และยัง ่เป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณดินแดนเมืองตาก ได้แก่ พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จ
 26. 26. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - ศาลหลักเมืองสีมหาราช ่ - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - วัดดอยเขาแก้ว - วัดสีตราราม - อุทยานแห่งชาติลานสาง - อำาเภอแม่สอด - แม่นำ้าเมย - วัดดอนแก้ว - เขื่อนภูมิพล ฯลฯ
 27. 27. กระบี่ กระบีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝังทะเล ่ ่ อันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กม. ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะ น้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่า ชายเลน รวมกันเป็นมนตร์เสน่ห์ จากหลัก ฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า บริเวณ เมืองกระบีเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ ่ เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนืองมา ่ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบีว่า ่ อาจมาจากความหมายที่แปลว่า ดาบ
 28. 28. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - เขาขนาบนำ้า - สุสานหอย - อ่าวนาง - เกาะพีพีเล - ถำ้าเสือเขาแก้ว - นำ้าตกร้อนคลองถ่อม - อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
 29. 29. ชุม พร คำาว่า ชุมพร สันนิษฐานว่า มีที่มาจาก คำาต่าง ๆว่า ชุมนุมพล เนื่องจากเป็นเมือง หน้าด่าน การเดินทางทัพไม่ว่าจะมาจาก ฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ล้วนเข้ามาตั้งค่าย ชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า ชุมนุมพล ต่อมาเพี้ยนเป็น ชุมพร อีกความหมายหนึ่ง อาจมาจากคำาว่า ชุมนุมพร เนื่องจาก ประการหนึ่งในการเดินทางไปทำาศึก สงครามของแม่ทัพนายกอง ตั้งแต่สมัย โบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำาพิธีสง ่ ทัพโดยการบรวงสรวงสิงศักดิ์สิทธ์ ขอให้ ่ ได้รับชันชนะในการสูรบเป็นการบำารุง ้
 30. 30. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า ่ สนใจ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง ชาติ ชุมพร - เกาะเต่า - หาดทรายรีสวี - ศาลพ่อตาหินช้าง - เขาดินสอ - บ่อนำ้าพุร้อน - นำ้าตกเหวโหลม
 31. 31. ตรัง ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มี ฝังทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 ่ กม. ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่ อ. กันตัง 12 เกาะ อ. ปะเหลียน 103 เกาะ และ อ. สิเกา 21 เกาะช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การ เดินทางท่องเที่ยว คือ ระหว่างเดือนตุลาคมถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปีสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขาปิ นะ
 32. 32. นครศรีธ รรมราช นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ซึ่ง นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเป็นเมือง พุทธในแดนใต้สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ - บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน - อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเล ใต้ - อ่าวขนอม - อุทยานแห่งชาตินำ้าตกสี่ขีด
 33. 33. จัน ทบุร ี จันทบุรีเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งแต่เดิมชือ ่ ควนคราบุรี เริ่มมีการสร้างบ้านแปลงเมืองครัง ้ แรกที่บริเวณหน้าเขาสระบาป ชนพืนเมืองที่มา ้ ตังถิ่นฐานคือ ชาวชองในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิด ้ กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเป็นเหตุให้ ฝรั่งได้เข้ามายึดครองเมืองจุนทบุรีไว้นานถึง 11 ปี เพือเป็นการยุตกรณีพิพาท ไทยต้องยอม ่ ิ ยกดินแดนหัวเมืองทางฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขงให้กับ ฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมาสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - เขาแหลมสิงห์ - หาดเจ้า หลาว
 34. 34. ชลบุร ี ในสมัยสินรัชกาลแล้วก็ปรากฏว่าขณะนั้น ้ พระยาชลบุรี (หวัง สมุทรานนท์) บุตรพระยา จักรีเป็นผู้รักษาเมืองตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้น มา ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวาและสังกัด กรมท่าเรือมาจนถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรด ให้ยุบเมืองบางและเมืองพนัสนิคมลงเป็นอำาเภอ ขึ้นกับชลบุรีดังกล่าวสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - หาดพัทยา - เกาะสีชัง - เมืองจำาลองพัทยา - สวนเสือศรีราชา
 35. 35. ตราด เมื่อ พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินหรือ เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิปราการตีเมือง จันทบุรี ได้จึงยกทัพไปเมืองตราด ชาว เมืองตราดไม่สรบยอมอ่อนน้อมโดยดี ใน ู้ ขณะที่พระองค์ประทับอยู่เมืองตราด ปรากฏว่า มีสำาเภาจีนแล่นอยู่ในลำานำ้า พระเจ้าตากสินมีรับสังให้หาหัวหน้ามา ่ เฝ้า พวกจีนไม่ยอมและยังได้ยิงทหาร ของพระเจ้าตาก พระองค์จึงให้ออกเรือ ไปจับพวกจีนเกิดการต่อสู้กันในที่สดจีน ุ แพ้ พระเจ้าตากสินจึงยึดเรือสำาเภาได้
 36. 36. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น า สนใจ ่ - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง - ตลาดพลอย - นำ้าตกธารมะยม - เกาะไม้ชี้ - เกาะช้าง - แหลมกลัด - หาดไม้รูด
 37. 37. ระยอง ประวัติศาสตร์กล่าว เมืองระยอง ระหว่างกรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียที่แก่พม่า เป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอก ทัศน์ ปีพุทธศักราช 2309 เมื่อพระยาวชิร ปราการ หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชออกเดินทางผ่านดงมหาโพธิมุ่ง ์ ตรงไปทางตะวันออกผ่านชลบุรี จนกระทั่ง ถึงเมืองระยองแต่มิได้เข้าเมืองด้วยเกรงกับ สถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ พระองค์จึง ตั้งค่ายที่บานนำ้าเก่า ซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบนนี้ ้ ั คือ ต.บ้านนำ้าเก่า อ.บ้านค่าย แต่ด้วยกรม การเมืองระยองพากันเข้าปล้นค่าย สมเด็จ
 38. 38. สถานที่ท ่อ งเที่ย วที่น ่า สนใจ - เกาะเสม็ด - เกาะทะลุ - แหลมแม่พิมพ์ - อนุสาวรีย์สนทรภู่ ุ - หาดแม่รำาพึง-บ้านก้นอ่าว - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - ศาลสมเด็จกรมหลวงชมพร - อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่ เกาะเสม็ด
 39. 39.  เอกสารอ้า งอิง - หนัง สือ เที่ย วไทยให้ส นุก 77 จัง หวัด

×