Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternative energy sources by hubert

456 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Alternative energy sources by hubert

  1. 1. w tym miesiącu o ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Pamię ta m y co t o al terna t y wa ? − synoni m y: m ożli wość, opcja, w e rsja − w g sło wnika: alternatywny «dający możność wyboru między dwiema możliwościami» «inny, przeciwstawiający się temu, co tradycyjne i oficjalnie uznanie» I w korzys taniu ze źródeł ener gii t eż m ożna w y bierać, a na we t należy ! ! ! ! ! ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII t o ro dzaj pozyski wania energii niezależny od dużych, ins t y t ucjonalnych dos ta wcó w pali w na tu ralnych. M usi my poszuki wać no w ych jej źródeł, aby nie do puścić do zais tnienia sy t uacji, w k t ó rej b y na m jej zabrak ło – a zbliża się nieuchronne w yczerpanie zasobó w na t u ralnych, poza t y m pa mię taj my, że spalanie t rad ycyjnych paliw, t a kich jak w ę giel, ropa naf to wa czy gaz ziemny bar dzo szkodzi naszemu środo wisku. Inny mi niż klasyczne źródła ener gii są ta kie, k t ó re w y korzys tują w p rocesie p rze t warzania energię w ia t r u, p ro mienio wania słonecznego, geo ter malną, fal, p rądó w i p ł y w ó w m o rskich, spad ku rzek oraz energię pozyski waną z bio masy, biogazu w ysypisko wego, a t a kże biogazu po ws tałego w p rocesach odp ro wadzania lub oczyszczania ściekó w albo rozkładu składo wanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Wszys t kie one charak teryzują się b ra kie m emisji gazó w cieplarnianych i zanieczyszczeń do środo wiska na t u ralnego. Energia t a w y korzys ty wana jes t do zasilania zakładów, m ias t, często w y t w a rzana p rzez gospodars t wa do mo we, będące jej konsu men ta mi. Poniżej niek tó re p rzyk łady: 1 NEWSLETTER 12.2013 nasze rodowiskoś - nasza ziemia
  2. 2. • ma ła elek t ro w nia w o dna – elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW { megawatów; wat to jednostka mocy, a 1MW to 1.000.000W } w Polsce oraz w niektórych krajach Europy zachodniej (w większości państw UE do małych elektrowni zalicza się te o mocy do 10 MW, poza krajami skandynawskimi, Szwajcarią i Włochami gdzie takie elektrownie to te do 2 MW); nie zanieczyszczają środowiska, mogą być wykonywane przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej, a ich prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność oraz długą żywotność; Mała elektrownia wodna "Trzebiatów I" na Młynówce • w ia t ra k poprzednik t u r biny w o d nej czyli urządzenia zamieniającego energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika; są one opłacalne ekonomicznie, gdy instaluje się je w miejscach, w których przypada duża liczba dni wietrznych i występuje duża prędkość wiatru; Zespół elektrowni wiatrowych • koło w o d ne, ga t ro - koło mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody, 2 Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Elektrownie wiatrowe dzielone są na typy ze względu na zastosowanie (przydomowe lub przemysłowe), moc (mikro - moc do 100 W, małe - mocy od 100 W do 50 kW i duże - wytwarzają moc ponad 50 kW) oraz lokalizację (lądowe i morskie). Do zastosowań przydomowych (na potrzeby własne użytkownika) wykorzystywane są mikro- i małe elektrownie. Duże elektrownie przemysłowe są przystosowane do sprzedaży energii. .
  3. 3. poprzednik turbiny wodnej; najczęściej wykorzystywane do napędu młynów wodnych i narzędzi wykorzystywanych np. w tartakach lub kuźniach; • kolek to r słoneczny – urządzenie do przekształcania energii promieniowania słonecznego na ciepło.; energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (np. woda) lub gaz (np. powietrze); • biogaz - gaz palny, którego głównym składnikiem jest metan; uzyskiwany w procesie fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego, w tym przede wszystkim biomasy, odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych itd. Może być produkowany takżew tzw. biogazowniach poprzez wykorzystanie procesu gnicia; biomasa - masa materii zawarta w organizmach; poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest gromadzona w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych; energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka - polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np.energię elektryczną; • ener gia geo ter malna (geotermia) − energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana 3 Instalując kolektory słoneczne na domu można, zastępując spalanie paliw kopalnych, przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2, 1 domowy system kolektorów słonecznych = redukcja 1 tony CO2/rok „Ministerstwo Gospodarki chce, by od 1 stycznia 2015 roku wszystkie nowe i remontowane budynki miały kolektor słoneczny, wiatrak, pompę cieplną lub fotoogniwo” Gazeta Prawna
  4. 4. gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. • en erge t y ka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego; energię promieniowania słonecznego można wykorzystywać na dwa podstawowe sposoby: • zamieniać ją bezpośrednio w energie elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych, • zamieniać ją w ciepło, które z kolei może być wykorzystane np. do ogrzewania wody użytkowej, lub w elektrowniach słonecznych do wytwarzanie energii elektrycznej. - ener gia w o d na – wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody; współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka - często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym); można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne; Korzystanie z alternatywnych źródeł energii ma też swoje minusy, jak np. koszty, dostępność, hałas, powierzchnia, zakłócenia itd., jednak należy pamiętać, że roczna p ro d u kcja ene r gii elek t r ycznej p rze od na wialne źród ło o m ocy 160 k W zapobiega w ye mi to w a niu do a t mosfe ry zanieczyszczeń: d w u tle ne k siarki 2.000 k g, d w u tle ne k azo t u 1.500 k g, d w u tle ne k w ę gla 250.000 k g, p y ł y i żużle 17.500 k g. 4 Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, gdyż 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130°C (a lokalnie nawet 200°C), a głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. ogniwo fotowoltaiczne Od początku XXI energetyka słoneczna wieku rozwija się na świecie w tempie około 40% rocznie. Przykładem indywidualnego wykorzystania energii ze światła słonecznego jest zastosowanie jej w małych urządzeniach przenośnych, np. w kalkulatorach czy zegarkach elektronicznych.
  5. 5. Zapraszamy wkrótce do lektury następnego newslettera 5
  6. 6. Zapraszamy wkrótce do lektury następnego newslettera 5

×