QuickScan Focus op Vakmanschap

298 views

Published on

Deze QuickScan geeft u inzicht in waar u staat met de implementatie van Focus op Vakmanschap. En het geeft u handvatten voor een plan van aanpak. TriamFloat kan de QuickScan ook bij u afnemen en samen met u een plan van aanpak maken.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

QuickScan Focus op Vakmanschap

  1. 1. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Toelichting 05-04-20131Toelichting bij de quickscan Focus op VakmanschapTriamFloat heeft voor het MBO twee quickscans ontwikkeld waarmee men op zowel team- alsmanagementniveau kan analyseren wat de stand van zaken is met betrekking tot (de implementatie van) hetactieplan Focus op Vakmanschap.In feite draait het actieplan om het slimmer organiseren van het onderwijs en het op orde krijgen van debasiskwaliteit. Het actieplan heeft veel gevolgen voor MBO opleidingen, bijvoorbeeld als het gaat om deherinrichting van curricula.De quickscan biedt u per thema inzicht in de beleidsmaatregelen die genomen moeten worden. U vult zelf inwat de stand van zaken is met betrekking tot deze maatregelen. Het is een nulmeting. In de quickscan hebbenwe de veranderingen met betrekking tot taal en rekenen en examinering verwerkt. In relatief korte tijd weet uwat u te doen staat.Suggesties voor werkwijzeTriamFloat heeft een quickscan ontwikkeld op teamniveau en een quickscan op management- endirectieniveau. Thema’s als ‘verhoging van de kwaliteit van het onderwijs’, ‘betere examens’ en ‘professioneledocenten’ zijn onderdelen die op teamniveau ingevuld kunnen worden door bijvoorbeeld docenten,onderwijskundigen en intern begeleiders examinering.De quickscan op management- en directieniveau is uitgebreid met de thema’s ‘meer onderwijstijd’,‘verminderen van kwalificaties van opleidingen’, ‘vereenvoudiging van het BVE-stelsel’ en ‘besturing enbedrijfsvoering op orde’.Wij adviseren u om de quickscan in te vullen in een werkbijeenkomst of teamoverleg. Een teamleider kan ditdoen met zijn of haar team of de directeur met zijn of haar opleidingsmanagers en teamleiders. TriamFloatkan de quickscan ook voor u invullen, bijvoorbeeld in een teambijeenkomst of door middel van interviews.Meerwaarde hiervan is dat u een objectief beeld krijgt van de huidige situatie.En dan verderNaar aanleiding van de zogenoemde nulmeting kunt u een plan van aanpak maken. Het is goed mogelijk dat erROC-breed al een projectplan is waarin kaders en doelstellingen beschreven staan. Dit projectplan vormt, tesamen met de nulmeting, de basis voor het plan van aanpak van uw domein of opleiding.Wat kan TriamFloat hierbij voor u betekenen? Ondersteunen bij het maken van het plan van aanpak. Ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak, waarbij wij ook onderdelen voor onsrekening kunnen nemen. Op de volgende pagina staat een overzicht van gerelateerde projecten. Bij de implementatie van Focus op Vakmanschap gaat TriamFloat uit van de bestaande praktijk en watdaarin al goed gaat. We bouwen voort op het bestaande en maken daarbij gebruik van aanwezigesuccessen en kwaliteiten.
  2. 2. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Toelichting 05-04-20132Overzicht van projecten Focus op VakmanschapOnderstaand overzicht geeft u een beeld van de vraagstukken waarbij TriamFloat u kan ondersteunen.Goede intake en begeleidingVerbeteren van studieloopbaanbegeleidingScholing van docenten en teamleiders bij het verbeteren van de studieloopbaanbegeleiding.Meer onderwijstijdBegeleiden brainstormsessies invulling extra onderwijstijd.Professionele docentenAdviseren over en opzetten van academie voor professionalisering van onderwijspersoneel en ontwikkelenvan opleidingsplannen. Tevens verzorgen van diverse trainingen voor docenten.Betere examensBegeleiding en scholing van examenconstructeursBegeleiden en (on the job) trainen van docenten bij het maken van toetsplannen, theorie-examens,vaardigheidstoetsen en toetsmatrijzen.Training on the job bij het vaststellen van Proeven van BekwaamheidOnder begeleiding vaststellen van Proeven van Bekwaamheid. Tevens professionaliseren vantoetsvaststellingscommissies.Audit examenkwaliteitUitvoeren van audit op de kwaliteit van examenproducten en/of examenproces.Voorbereiding op centrale examens Nederlands, Engels en rekenenFormuleren en/of implementeren van het taal- en rekenbeleid en begeleiding bij het implementeren van eenTaal- en rekencentrum. Vernieuwen of verbeteren van het taal- en rekenonderwijs en ontwerpen vanscenario’s voor het invullen van de onderhoudsplicht taal/ rekenen.Vereenvoudiging BVE-stelsel; Entree-opleidingenProjectleiding onderwijskundig inrichten Entree-opleiding.Besturing en bedrijfsvoering op ordeTevredenheidsonderzoekenKwantitatieve of kwalitatieve onderzoeken naar studenttevredenheid.Systeem van intern toezichtBegeleiden en/of uitvoeren interne audits en adviseren over de inrichting van kwaliteitszorg.
  3. 3. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Directieniveau versie 05-04-2013 3Quickscan Focus op Vakmanschap (directie) Ingevuld door:Datum:1. Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs JaInontwikkelingNee AantekeningenGoedeintakeenbegeleidingIn de intake krijgt de student volledige en realistische informatie over de opleiding(en) èn het beroepwaarvoor hij interesse heeft.De student kan zich inschrijven op niveau van opleidingsdomein zodat hij later een exacte studiekeuzekan maken.De student heeft minimaal 1x per onderwijsperiode een voortgangsgesprek met een vaste coach/mentor.(Praktijk)docenten –of begeleiders bezoeken de student minimaal 2x in de BPV-periode.Tijdens het voortgangsgesprek besteedt de coach of mentor aandacht aan de aanwezigheid, resultaten,inzet, loopbaan, talenten en het welbevinden van de student.Docenten zijn competent in de rol van loopbaanbegeleider.Studenten die het MBO zonder diploma dreigen te verlaten, de zogenoemde ‘kwetsbare studenten’,krijgen extra begeleiding. Deze uren zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.MeeronderwijstijdHet verkorten van niveau 4 opleidingen van vier naar drie jaar is in 2013-2014 gerealiseerd.De studielast van de BOL opleidingen (N1) is verhoogd naar 1000 uur waarvan minimaal 600 begeleideonderwijsuren. Dit is per 1 augustus 2014 gerealiseerd.De studielast van de BOL opleidingen (N2-4) is verhoogd van 850 naar 1000 klokuren voor het 1e leerjaarwaarvan minimaal 700 begeleide onderwijsuren. Dit is per 1 augustus 2014 gerealiseerd.Voor de BBL opleidingen bevat elk studiejaar 850 klokuren, waarvan tenminste 200 begeleideonderwijsuren en tenminste 610 uren beroepspraktijkvorming. Dit is per 1 augustus 2013 gerealiseerd.De student heeft een efficiënt, afwisselend en effectief lesrooster waarbij weinig sprake is van lesuitval:conform vastgestelde norm onderwijsinstelling.ProfessioneledocentenDe docenten hebben, conform het scholingsbeleid, uren voor (verplichte) na- en bijscholing en benuttendeze uren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden van ontwikkelingen in de praktijk door BPV-bezoeken of docentstage en aan collegiale coaching.Zij-instromers volgen een opleiding (didactische aantekening) tot bevoegd docent.De docenten maken gebruik van gevarieerde lesmethoden en actieve werkvormen.
  4. 4. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Directieniveau versie 05-04-2013 4BetereexamensDe procesarchitectuur examinering is op orde. Het volgende is aanwezig: Examenvisie Examenreglement Handboek Examinering Vastgesteld examenplan Vastgestelde (ingekochte, geconstrueerde en/of centraal ontwikkelde) examens.De inschrijving en voorlichting aan de student zijn op orde.De uitvoering en beoordeling van examens en diplomering zijn op orde.Er zijn voldoende geschoolde examenfunctionarissen, die: Examens kunnen ontwikkelen. De kwaliteit van examens kunnen beoordelen. Het proces van examinering kunnen organiseren. Het proces van examinering kunnen beoordelen.De studenten worden voorbereid op centrale examens voor Nederlands, Engels en rekenen.Dit houdt in dat: Alle studenten voldoende les krijgen conform normen onderwijsinstelling. Studenten met (grote) niveauachterstanden extra begeleiding krijgen. Studenten voorbeeldexamens kunnen maken of deel kunnen nemen aan pilotexamens.VerminderenvankwalificatiesvanopleidingenHet opleidingsaanbod is gerichter en doelmatiger afgestemd op de behoefte van het regionalebedrijfsleven, dat wil zeggen: Vraag en aanbod is in kaart gebracht; Er zijn afspraken en er is een taakverdeling gemaakt met andere ROC’s in de regio. Er is een doorlopende leerlijn voor Nederlands en rekenen (VMBO-MBO-HBO).Er zijn ‘samenwerkingsarrangementen’ tussen het VMBO en MBO.Denk aan de VM2 regeling waarbij leerlingen van een vmbo school een mbo diploma kunnen behalen ophet niveau van de startkwalificatie (niveau 2) aan de vmbo-instelling.1. Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs (vervolg) JaInontwikkelingNee Aantekeningen
  5. 5. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Directieniveau versie 05-04-2013 52. Vereenvoudiging van het BVE-stelselJaInontwikkelingNee AantekeningenEr zijn instroomeisen voor niveau 2 vastgelegd en gecommuniceerd vanwege het afschaffen van dedrempelloze instroom vanaf 2013-2014 (diploma niveau 1 of voortgezet onderwijs nodig).De onderwijskundige inrichting van entreeopleidingen is bepaald en ingerichtDenk aan doel, doelgroep, positie binnen ROC en tov VMBO en praktijkonderwijs, in- en doorstroom-mogelijkheden naar niveau 2.Het bindend studieadvies binnen entreeopleidingen is vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.De onderwijsinstelling heeft de gevolgen van het ‘Actieplan Laaggeletterdheid’ uitgewerkt en –indiennodig- een implementatieplan geschreven.De onderwijsinstelling heeft de gevolgen van aansturing van het VAVO door het Rijk uitgewerkt en –indien nodig- een implementatieplan geschreven.De onderwijsinstelling heeft uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de pilots ‘lezen enschrijven’ ihkv het actieplan ‘Laaggeletterdheid’.3. Besturing en bedrijfsvoering op ordeJaInontwikkelingNee AantekeningenEr is een kwaliteitszorgsysteem waar tevredenheidsonderzoeken onderdeel van uitmaken.Er is een systeem van intern toezicht beschreven en ingericht (denk bijvoorbeeld aan interne audits)Er zijn kaders voor een efficiëntere bedrijfsvoering op het gebied van: voorlichting en intake lesroosters onderwijstijd lesmethoden opleidingsplannen verzuim van studenten lesuitval begeleiding van studenten examinering kwaliteit van docenten en medewerkers scholingsbeleid voor docenten en medewerkers opleidingenportfolio
  6. 6. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Opleidingsniveau 05-04-2013 6Quickscan Focus op Vakmanschap (opleiding)Opleiding:Datum:Ingevuld door:4. Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs JaInontwikkelingNee AantekeningenGoedeintakeenbegeleidingIn de intake krijgt de student volledige en realistische informatie over de opleiding(en) èn het beroepwaarvoor hij interesse heeft.De student kan zich inschrijven op niveau van opleidingsdomein zodat hij later een exacte studiekeuzekan maken.De student heeft minimaal 1x per onderwijsperiode een voortgangsgesprek met een vaste coach/mentor.(Praktijk)docenten –of begeleiders bezoeken de student minimaal 2x in de BPV-periode.Tijdens het voortgangsgesprek besteedt de coach of mentor aandacht aan de aanwezigheid, resultaten,inzet, loopbaan, talenten en het welbevinden van de student.Docenten zijn competent in de rol van loopbaanbegeleider.Studenten die het MBO zonder diploma dreigen te verlaten, de zogenoemde ‘kwetsbare studenten’,krijgen extra begeleiding. Deze uren zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.MeeronderwijstijdHet verkorten van niveau 4 opleidingen van vier naar drie jaar is in 2013-2014 gerealiseerd.De studielast van de BOL opleidingen (N1) is verhoogd naar 1000 uur waarvan minimaal 600 begeleideonderwijsuren. Dit is per 1 augustus 2014 gerealiseerd.De studielast van de BOL opleidingen (N2-4) is verhoogd van 850 naar 1000 klokuren voor het 1e leerjaarwaarvan minimaal 700 begeleide onderwijsuren. Dit is per 1 augustus 2014 gerealiseerd.Voor de BBL opleidingen bevat elk studiejaar 850 klokuren, waarvan tenminste 200 begeleideonderwijsuren en tenminste 610 uren beroepspraktijkvorming. Dit is per 1 augustus 2013 gerealiseerd.De student heeft een efficiënt, afwisselend en effectief lesrooster waarbij weinig sprake is van lesuitval:conform vastgestelde norm onderwijsinstelling.
  7. 7. TriamFloat - Quickscan Focus op vakmanschap - Opleidingsniveau 05-04-2013 7BetereexamensDe procesarchitectuur examinering is op orde. Het volgende is aanwezig: Examenvisie Examenreglement Handboek Examinering Vastgesteld examenplan Vastgestelde (ingekochte, geconstrueerde en/of centraal ontwikkelde) examens.De inschrijving van en voorlichting aan de student zijn op orde.De uitvoering en beoordeling van examens en diplomering zijn op orde.Er zijn voldoende geschoolde examenfunctionarissen, die: Examens kunnen ontwikkelen. De kwaliteit van examens kunnen beoordelen. Het proces van examinering kunnen organiseren. Het proces van examinering kunnen beoordelen.De studenten worden voorbereid op centrale examens voor Nederlands, Engels en rekenen.Dit houdt in dat: Alle studenten voldoende les krijgen conform normen onderwijsinstelling. Studenten met (grote) niveauachterstanden extra begeleiding krijgen. Studenten voorbeeldexamens kunnen maken of deel kunnen nemen aan pilotexamens.ProfessioneledocentenDe docenten hebben, conform het scholingsbeleid, uren voor (verplichte) na- en bijscholing enbenutten deze uren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden van ontwikkelingen in de praktijk doorBPV-bezoeken of docentstage en aan collegiale coaching.Zij-instromers volgen een opleiding (didactische aantekening) tot bevoegd docent.De docenten maken gebruik van gevarieerde lesmethoden en actieve werkvormen.1. Verhoging van de kwaliteit van het onderwijs (vervolg) JaInontwikkelingNee Aantekeningen

×