Tieto-­‐	
  ja	
  vies,ntätekniikkaa	
  hyödyntävät	
  pedagogiset	
  mallit
KM Sanna Brauer
Oamk,Ammatillinen opettajakor...
http://oph.fi/download/
152710_Info_Anneli_Rautiainen_0112013.pdf
Tulevaisuuden ammattiin
tulevaisuuden ammattiopistosta?
Vaatekaupan myyjä
http://www.youtube.com/
watch_popup?
v=TFWVEsmLFCU&vq=large
http://www.mybestfit.com/
Kauppias
http://www.youtube.com/
watch_popup?
v=fGaVFRzTTP4&vq=medi
um
Kauppa kotonasi?
http://www.slideshare.net/sparksandhoney/jobs-of-the-
future-deck-v3-090413mf
Kiinteistövälittäjä
Kuva: Mervi JanssonEri-ikäiset oppijat
Naamatusten verkossa
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。* ˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~ \。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| • lisää seinälles jos
haluat...
Tulevaisuuden koulussa...
Koulut eivät ole enää tätä
Ne ovat tätä
...ja tätä
...ja tätä
...ja tätä
...ja tätä
Kuvassa
Mobiilineuvoja
PauliinaVenho
InnoOmniasta
Euroopan älykkäin
• Mixed Reality
• UBI-hotspot
• Amazing NFC
• NFC Smart Daycare
• NFC in Elderly Care
Near Field Communi...
Aivan kaikkien arjessa?
http://www.youtube.com/watch?v=yfUyjtjh-8I
Tulevaisuuden koulu(laiset)
tulevaisuuden ammattiopistossa.
Mistä silloin puhutaan?
http://www.oamk.fi/hankkeet/mixedrealit...
Ubiikki
Blogi
Wiki SoMe
Työsalissa
TyöelämässäVerkossa
Mobiili
Luokassa Kotona
BYOD
IT
Opiskelijakeskeinen pedagogiikka
Yh...
Ammatti-identiteettiin
kasvaminen
Työelämälähtöiset
oppimisympäristöt
Tiimiytyvät tutkinnot
=
Tiivistyvä yhteistyö?
-Yrittäjä --- Opettaja
-Opettaja ---Yrit...
Työvaltainen koulutus
• Onko mobiili mahdollisuus toiminnalliselle
oppijalle alalla kuin alalla?
Mitä piti oppia tai tutki...
Työturvallisuus
http://www.flickr.com/photos/aaronpk/5352508316/sizes/l/in/photostream/
Just-in-Case / Just-in-Time
Trainin...
Teknologia mukana
työmaalle?
Kuva: Jari Jääskeläinen
Teknologia mukana
työmaalle?
Kuva: Jari Jääskeläinen
PEDAGOGIIKKA
Tämän päivän
ammattilaisia
WEB 2.0.
Erilaisia oppijoita - erilaisia
ympäristöjä
Oppimisverkostot
home PRO
Join this Wiki
Recent Changes
Manage Wiki
Search
Etusivu
Ohjeita opiskelijoille
1. Pintakäsittelymenetelmiä
2. Op...
http://twitter.com/pintakilta http://www.osaavaopettaja.fi
Pintaa syvemmällä?
http://prosessistars.wikispaces.com
http://jyrimagganblogi.posterous.com/
Eri ammattialakiltojen välisellä vuorovaikutuksella tutkitaan eri alojen erityisvaateita
pedagogisen mallin sovittamisen s...
Opetuksen ja tiedon uusjako
◦ Laite	
  =	
  kynä
Opetuksen	
  välineet	
  muu:uvat,	
  mu:a	
  ope:ajan	
  tulee	
  muista...
http://keikkailuextra1.blogspot.fi
http://keikkailuextra1.blogspot.fi
Osaamisen näyttäminen &
Monimuotoistuva oppiminen
◦ Tiedon	
  hankinnassa	
  &	
  hallinnassa	
  enemmän	
  valintoja
◦ Op...
Liidättää uutta otetta opetukseen koko Suomessa!
Kiltakoulut.fi
https://pintakilta.wikispaces.com/
Palvelu(pata)osaamista
yrityksiin
Antell on perinteikäs oululainen perheyritys
• Antellin leipä on tuoretta
https://www.facebook.com/pages/Palvelupadat/
218...
WHO SHOULD DEMAND MORE?
Modern bar
in an international virtual world
• Osaajayhteisö löytöretkellä
uudenlaisen ammatillisen
kehittymisen verkostossa
• Yhteisöllinen oppiminen
• Yrittäjyys
• V...
Elämyksiä toisessa
maailmassa
Tekemällä oppimaan
Taitojen oppiminen
https://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI
https://www.youtube.com/watch?v=IpPLmz1F4Io
iMetallimies
• Tulevaisuuden osaajia
• Monimuotoista oppimista
• mLearning + eLearning = Engaging Learning
Mobiili oppija ...
http://saukkorauta.wordpress.com/2013/11/11/verkko-opetussoppa-ja-sen-
monen-monta-kokkia/
Yksilölliset polut oppimisessa ja ohjauksessa
Kuva: Esko Lius
Tuotokset voi myös
koota yhteen toisin
http://www.thinglink.com/scene/
503141138157273088
?
Lisää mobiileista blogissa: http://
ipadhaltuun.wordpress.com/
Millä? Mitä tekniikkaa?
BYOD
Riittääkö
vastaukseksi kasa
laitteita?
Entäs pedagogiikka?
• Konnektivismi
• Oppiminen perustuu erilaisiin näkemyksiin
• Oppiessa yhdistetään erilaisia tietoläht...
Trendit opetuksessa:
Flipped Classroom
http://
saukkorauta.files.wordpress.com/
2012/09/2012-09-04.jpg
Opettaja!
Tehttp://farm4.static.flickr.com/3273/2980062437_94defd08f1.jpgksti!
OPETTAJA
Kumpi on
kiinnostavampi?
• http://www.youtube.com/watch_popup?
v=zDZFcDGpL4U&vq=large#t=697
Omannäköistä opetusta?
Jaettu opettajuus antaa enemmän
Mistä kaveri opettajalle? !
http://www.flickr.com/photos/benny4bs/4257144990/sizes/z/in/photostream/!
Teemu	
  Moilanen	
  &	
  Sanna	
  Brauer
Ope.fi-­‐taitotasoista,	
  
Sosiaalisen	
  median	
  opetuskäytön	
  suosituksist...
OPE.FI -VIITEKEHYS
http://opefi.wikispaces.com/
http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/
Johdantoa
• Ope.fi	
  -­‐kar:akirja	
  (luonnos	
  
viitekehykseksi)	
  
,etoyhteiskuntaosaamisen	
  
henkilökohtaisen	
  j...
Johdantoa
• osa	
  ope:ajista	
  erikoistuu	
  (itseään	
  
eniten	
  mo,voivan)	
  ,etyn	
  
osaamisalueen	
  kehi:ämisee...
Ope.fi	
  I	
  taso	
  =	
  jokaisen	
  
henkilökohtainen	
  osaaminen
• Tavoi:eena	
  on	
  varmistaa	
  koko	
  koulun	
 ...
“Mikä	
  on	
  (meille)	
  paras	
  tapa	
  
hyödyntää	
  @eto-­‐	
  ja	
  
vies@ntätekniikkaa	
  opetus-­‐	
  ja	
  
muus...
A)	
  Työyhteisön	
  kehiDäminen	
  osana	
  
toimintaympäristöä
Organisaa,on	
  oman	
  kehitystyön	
  sitominen	
  konte...
B)	
  Toiminta	
  sähköisissä	
  oppimis-­‐	
  ja	
  osallistumisympäristöissä.
Osallistumisen	
  ja	
  vaikuDamisen	
  ta...
C)	
  Pedagoginen	
  osaaminen
	
  Perehtyminen	
  koulutusta	
  ja	
  kasvua	
  tukevien	
  sähköisten	
  palvelujen	
  j...
C)	
  Pedagoginen	
  osaaminen
• Tieto-­‐	
  ja	
  vies,ntätekniikan	
  hyödyntämisen;	
  yleisten	
  mahdollisuuksien	
  ...
D)	
  Tiedonhallinta	
  ja	
  –hankintataidot,	
  oman	
  työn	
  
ja	
  asiantunKjuuden	
  kehiDäminen
Media	
  ja	
  vie...
E)	
  Tieto-­‐	
  ja	
  viesKntätekninen	
  
perusosaaminen
Koko	
  työyhteisössä	
  varmiste:u	
  ,etotekniset	
  perusva...
E)	
  Tieto-­‐	
  ja	
  viesKntätekninen	
  
perusosaaminen
• Perehtyminen	
  opiskelijoiden	
  yleisimmin	
  käy:ämiin	
 ...
F)	
  Työyhteisön	
  johtaminen	
  ja	
  verkosto-­‐
osaaminen.	
  Sähköinen	
  hallinto.
Strateginen-­‐,	
  hallinnolline...
G)	
  Yksityisyys,	
  turvallisuus	
  ja	
  
tekijänoikeudet
Ajantasalla	
  olevat	
  sopimukset	
  ja	
  suositukset	
  s...
Ope.fi	
  II	
  taso
• koulutukset	
  täydentävät	
  henkilökohtaisia	
  
asiantun,javalmiuksia,	
  joilla	
  voidaan	
  tu...
“Miten	
  voin	
  tukea	
  omalla	
  
asiantuntemuksellani	
  omassa	
  
organisaa@ossani	
  tai	
  useamman	
  
toimijan	...
A)	
  Työyhteisöjen	
  kehiDäminen	
  
kansallisessa	
  toimintaympäristössä
• Kansallisten	
  strategioiden	
  ja	
  suun...
B)	
  Toiminta	
  sähköisissä	
  oppimis-­‐	
  ja	
  
osallistumisympäristöissä.
Osallistumisen	
  ja	
  vaiku:amisen	
  t...
C)	
  Pedagoginen	
  ja	
  ohjausosaaminen	
  
• Ongelmaratkaisu	
  ja	
  työskentely	
  sosiaalisen	
  median	
  
verkkop...
C)	
  Pedagoginen	
  ja	
  ohjausosaaminen	
  
• Osaamisen	
  arvioin,	
  sekä	
  muualla	
  hankitun	
  
osaamisen	
  tun...
D)	
  Tieto-­‐	
  ja	
  viesKntätekninen	
  
osaaminen
• Kestävät	
  ratkaisut	
  ja	
  teknisen	
  laiteympäristön	
  kie...
D)	
  Tieto-­‐	
  ja	
  viesKntätekninen	
  
osaaminen
• Ulkoisten	
  ja	
  taustajärjestelmien	
  (sovellusten)	
  
hyödy...
E)	
  Verkosto-­‐	
  ja	
  Ketohallinnon	
  johtaminen	
  ja	
  
• Kestävät	
  ratkaisut	
  ja	
  teknisen	
  laiteympäris...
E)	
  Verkosto-­‐	
  ja	
  Ketohallinnon	
  
johtaminen	
  ja	
  kehiDäminen	
  
• Osaamisen	
  johtaminen	
  ja	
  hyödyn...
F)	
  Tiedonhallinta	
  ja	
  –hankintataidot,	
  oman	
  työn	
  ja	
  
asiantunKjuuden	
  kehiDäminen.
Työyhteisöjen	
  ...
G)	
  Säädösympäristön	
  asiantuntemus,	
  eeXset	
  ja	
  
sosiaaliset	
  ja	
  turvalliset	
  yhteistyö-­‐	
  ja	
  
vi...
Ope.fi	
  III	
  –taso
• koulutuksissa	
  kehitetään	
  ja	
  
sovelletaan	
  henkilökohtaista	
  
erityisosaamista	
  sekä...
“Miten	
  ,eto-­‐	
  ja	
  vies,ntätekniikkaa	
  ja	
  sähköisiä	
  palveluja	
  
tulisi	
  hyödyntää	
  koulutuksessa,	
 ...
 
h:p://www.flickr.com/photos/e_phots/239221582
Opefoorumi.fi
http://edu.fi/
ammattipeda
Mitä muut ovat tehneet?
Hyvä käytäntö voi olla
menetelmä tai toimintatapa,
joka on kehitetty opetuksen ja
oppimisen tueksi...
Uusille vesille
Sosiaalinen)ja)
kul-uurinen)
osaaminen)
Vapaas2)vali-avat)
tutkinnon)osat)
VAPAASTI)VALITTAVAT)TUTKINNON)
OSAT)
AMMATILLIN...
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen
Ammatillisen
peruskoulutuksen
saavutettavuud...
Mahdollistaa
toimintaympäristö,
jossa myös virheitä
sallitaan ja opitaan
yhdessä
Ari Pokka, #VVOP10
”Sukset on, mutta pork...
Kaikki mitä
tarvitset ja
enemmän?
LIPPO%Innomylly%
LIPPO%Innomylly%
Yhteiset tilat ja
yhteinen tekeminen
Ohjeita
• Valtiovarainministeriön
Sosiaalisen median
tietoturvaohje
• Edu.fi - Sosiaalisen
median käyttöehdot
opetuksessa
•...
Arkioppimista myös
opettajille....
• Yhteiset työkalut ovat jaetun
asiantuntijuuden,
uuden opettajuuden avain
• Edu.fi -mal...
Sanna	
  Brauer	
  
KM,	
  Projektipäällikkö
GSM	
  050-­‐4084686
sanna.brauer@oamk.fi
Skype:	
  sanna.brauer
Opetusalan	
...
Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit
Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit
Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

614 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

 1. 1. Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikkaa  hyödyntävät  pedagogiset  mallit KM Sanna Brauer Oamk,Ammatillinen opettajakorkeakoulu OsaOppi III - osaamispisteet pelissä!
 2. 2. http://oph.fi/download/ 152710_Info_Anneli_Rautiainen_0112013.pdf
 3. 3. Tulevaisuuden ammattiin tulevaisuuden ammattiopistosta?
 4. 4. Vaatekaupan myyjä http://www.youtube.com/ watch_popup? v=TFWVEsmLFCU&vq=large http://www.mybestfit.com/
 5. 5. Kauppias http://www.youtube.com/ watch_popup? v=fGaVFRzTTP4&vq=medi um
 6. 6. Kauppa kotonasi?
 7. 7. http://www.slideshare.net/sparksandhoney/jobs-of-the- future-deck-v3-090413mf
 8. 8. Kiinteistövälittäjä Kuva: Mervi JanssonEri-ikäiset oppijat
 9. 9. Naamatusten verkossa ° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。* ˚ ˚ ˛ •˛•˚ */______/~ \。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| • lisää seinälles jos haluat, että satais lunta! :) Ihan vaan pikkisen ja muutama aste vaan pakkasta ♥ Rikkaat mediaympäristöt ttp://www.flickr.com/photos/dublab/6433047171/sizes/l/in/photostream/
 10. 10. Tulevaisuuden koulussa...
 11. 11. Koulut eivät ole enää tätä
 12. 12. Ne ovat tätä
 13. 13. ...ja tätä
 14. 14. ...ja tätä
 15. 15. ...ja tätä
 16. 16. ...ja tätä Kuvassa Mobiilineuvoja PauliinaVenho InnoOmniasta
 17. 17. Euroopan älykkäin • Mixed Reality • UBI-hotspot • Amazing NFC • NFC Smart Daycare • NFC in Elderly Care Near Field Communications for all the citizens http://www.intelligentcommunity.org/
 18. 18. Aivan kaikkien arjessa? http://www.youtube.com/watch?v=yfUyjtjh-8I
 19. 19. Tulevaisuuden koulu(laiset) tulevaisuuden ammattiopistossa. Mistä silloin puhutaan? http://www.oamk.fi/hankkeet/mixedreality/
 20. 20. Ubiikki Blogi Wiki SoMe Työsalissa TyöelämässäVerkossa Mobiili Luokassa Kotona BYOD IT Opiskelijakeskeinen pedagogiikka Yhdessä Kumppanuuksia Opiskelija Opettaja Läksyt Opinnäyte Tehtävät TenttiTekeminen Teknologia Mediakasvatus Tiedonhaun taidot Google Avoimet, rikkaat oppimisratkaisut Kaverin kanssa AR SL IRL
 21. 21. Ammatti-identiteettiin kasvaminen
 22. 22. Työelämälähtöiset oppimisympäristöt Tiimiytyvät tutkinnot = Tiivistyvä yhteistyö? -Yrittäjä --- Opettaja -Opettaja ---Yrittäjä -Osaamista yrityksiin - Koulutusyritys? http://www.flickr.com/photos/kozmicdogz/5618920720/sizes/m/in/photostream/
 23. 23. Työvaltainen koulutus • Onko mobiili mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle alalla kuin alalla? Mitä piti oppia tai tutkia? Miten tablettia, MP3-laitetta tai älypuhelinta voi hyödyntää opinnoissa?
 24. 24. Työturvallisuus http://www.flickr.com/photos/aaronpk/5352508316/sizes/l/in/photostream/ Just-in-Case / Just-in-Time Training VAI?
 25. 25. Teknologia mukana työmaalle? Kuva: Jari Jääskeläinen
 26. 26. Teknologia mukana työmaalle? Kuva: Jari Jääskeläinen PEDAGOGIIKKA
 27. 27. Tämän päivän ammattilaisia
 28. 28. WEB 2.0. Erilaisia oppijoita - erilaisia ympäristöjä Oppimisverkostot
 29. 29. home PRO Join this Wiki Recent Changes Manage Wiki Search Etusivu Ohjeita opiskelijoille 1. Pintakäsittelymenetelmiä 2. Opetuksen suunnitelmat 3. Corvette-projekti 2011 4. Oppilaitosyhteistyö 5. Erikoismaalaus 6. Projektit 7. ATEX 8. Oppilaiden Wikisivustoja 9.Pintakäsittelymestarit Linkit - - - - - - - - - MUUT VERKKOSIVUT Blogi PAGE DISCUSSION (6) HISTORY NOTIFY ME Ajoneuvomaalauksen, teollisen pintakäsittelyn opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteinen sivusto Corvette-projektiimme pääset tästä Projektin tarkoituksena oli maalata autosta näyttelykelpoinen, oppilaat onnistuivat tavoitteessaan ja auto oli näytillä American Car Showssa. Kiitokset kaikille ahkerille nuorille projektin loppuunsaattamisesta sekä eritoten FHRA :lle hienosti hoidetusta näyttelystä! Tässä Dmitry Chirkovin tekemä video osastomme kokoamisesta ennen näyttelyä http://pintakilta.wikispaces.com/
 30. 30. http://twitter.com/pintakilta http://www.osaavaopettaja.fi Pintaa syvemmällä?
 31. 31. http://prosessistars.wikispaces.com
 32. 32. http://jyrimagganblogi.posterous.com/
 33. 33. Eri ammattialakiltojen välisellä vuorovaikutuksella tutkitaan eri alojen erityisvaateita pedagogisen mallin sovittamisen suhteen. Yrittäjyyskilta luo useille ammattialoille soveltuvia asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen liittyviä kokonaisuuksia. Eri ammattialat tuovat työelämäkumppaneitaan hankkeeseen ja toimivat työelämälähtöisesti tehdessään pedagogista kehittämistyötä. Pedagoginen malli: Vertaisoppiminen ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka Uusinta pedagogista ja teknistä osaamista sisältävät sosiaalisen median oppimisympäristöt Interaktiivinen tukimateriaali, valtakunnallinen ubiikki e-työkalu. Valmius siirtää toiminta edelleen modernimpaan ympäristöön. Oppimisympäristö rakennetaan sellaiseksi, että oppilaitoksella on valmius opettaa opiskelijalle tietty tapa toimia, mutta opiskelijalla on myös mahdollisuus valita esim. oman mobiililaitteensa ja oman bloginsa käyttö opiskeluun. Perusmenetelmät ja teesit ovat kaikilla kiltakouluilla samat, mutta sovittamista tapahtuu ammatillisten erityispiirteiden ja opetussuunnitelman mukaan. Kiltakoulut.fi
 34. 34. Opetuksen ja tiedon uusjako ◦ Laite  =  kynä Opetuksen  välineet  muu:uvat,  mu:a  ope:ajan  tulee  muistaa  niiden  rooli  ja  status.   Tallennusväline  on  loppujen  lopuksi  tallennusväline,  olkoonkin  kuinka  hieno  tahansa.   Opetuksen  pääpainon  tuleekin  pysyä    pedagogiikassa  eikä  välineissä. ◦ Wiki  =  Oppikirja Nykyisin  löytyy  monenmoista  palvelua,  joihin  voidaan  tallentaa  aineistoa  julkises,  sekä   tarvi:aessa  muokata  sitä  mobiilis,  isommalla  joukolla.  Oppikirjan  ongelma  on   päivite:ävyys,  mu:a  nykyisten  palveluiden  avulla  opiskelijoille  voidaan  antaa  tarvi:aessa   päivite:yä  ,etoa. ◦ Blogi  =  Vihko Perinteiseen  vihkoon  verra:una  blogin  hyvinä  puolina  voidaan  pitää  avoimuu:a  ja   tarvi:aessa  valokuvien  sekä  videoklippien  lisäämistä  helpos,  aineiston  sekaan.  Usein   havainnollinen  kuva  tai  videoklippi  saa:aa  selventää  ja  jäsentää  ,etoa  huoma:avas,   paremmin  kuin  sanaselitys.  Avoimuus  voidaan  kokea  myös  nega,iviseksi  asiaksi,  varsinkin   jos  osa  opiskelijoista  kopioi  säännöllises,  tehtävänsä  toisilta.  Blogista  voi  ajan  mi:aan   kertyä  opiskelijalle  ka:ava  porDolio  ammaEalansa  tehtävistä  jota  kelpaa  näy:ää  myös   töitä  hae:aessa.  Osa  opiskelijoista  innostuu  kovin  blogiinsa,  mu:a  jä:ää  blogin  tekemisen   kesken  tai  tekee  sinne  vain  pakolliset  tehtävät  toisten  taas  käy:äessä  blogiaan   päiväkirjanomaises,.  
 35. 35. http://keikkailuextra1.blogspot.fi
 36. 36. http://keikkailuextra1.blogspot.fi
 37. 37. Osaamisen näyttäminen & Monimuotoistuva oppiminen ◦ Tiedon  hankinnassa  &  hallinnassa  enemmän  valintoja ◦ Opiskelumo,vaa,o  kasvaa:  Opiskelija  ei  väl:ämä:ä  miellä  mm.   blogi:amista  “tylsäksi  “  ja  opiskelee  mielellään  nykyaikaisilla  välineillä. ◦ Opiskelijalla  on  mahdollisuus  hyödyntää  verkostojaan  oppimisessa  ja   ,edon  tuo:amisessa ◦ Ope:amisen  uudet  muodot:  oppilaan  ja  opete:avan  ei  tarvitse  olla   samassa  ,lassa.  Mobiililai:een  avulla  ope:aja  voi  ohjata  eri:äin   tarkas,kin  reaaliaikaisen  kuva/ääniyhteyden  avulla  esimerkiksi   työssäoppijan  eteen  tulleita  pulma,lanteita. ■ Konstruk,vis,nen  oppimiskäsitys.  Tähän  näkemystä  opiskelijasta   ak,ivisena  oman  oppimisen  näkyväksi  tekijänä,  jolloin  ope:aja  on   fasilitaa:ori. h:p://www.slideshare.net/mervijan/21-­‐st-­‐century-­‐educa,on-­‐ innoomnia-­‐lifelong-­‐learning-­‐hub#btnNext  (slide  18)  Esim.  blogi  toimii  myös  opiskelijan  osaamisen  porDoliona  ja  oppimisen   näkyväksi  tekijänä.
 38. 38. Liidättää uutta otetta opetukseen koko Suomessa! Kiltakoulut.fi https://pintakilta.wikispaces.com/
 39. 39. Palvelu(pata)osaamista yrityksiin
 40. 40. Antell on perinteikäs oululainen perheyritys • Antellin leipä on tuoretta https://www.facebook.com/pages/Palvelupadat/ 218744084851491
 41. 41. WHO SHOULD DEMAND MORE? Modern bar in an international virtual world
 42. 42. • Osaajayhteisö löytöretkellä uudenlaisen ammatillisen kehittymisen verkostossa • Yhteisöllinen oppiminen • Yrittäjyys • Verkostoituminen • Työkaluja blogeista verkkokauppaan • Avoin osaamiskeskus http://www.facebook.com/pages/InnoOmnia/ 346316417014 Leiritulen ääressä
 43. 43. Elämyksiä toisessa maailmassa
 44. 44. Tekemällä oppimaan
 45. 45. Taitojen oppiminen https://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI https://www.youtube.com/watch?v=IpPLmz1F4Io
 46. 46. iMetallimies • Tulevaisuuden osaajia • Monimuotoista oppimista • mLearning + eLearning = Engaging Learning Mobiili oppija vai mobiilia oppimista?
 47. 47. http://saukkorauta.wordpress.com/2013/11/11/verkko-opetussoppa-ja-sen- monen-monta-kokkia/
 48. 48. Yksilölliset polut oppimisessa ja ohjauksessa
 49. 49. Kuva: Esko Lius
 50. 50. Tuotokset voi myös koota yhteen toisin http://www.thinglink.com/scene/ 503141138157273088
 51. 51. ? Lisää mobiileista blogissa: http:// ipadhaltuun.wordpress.com/
 52. 52. Millä? Mitä tekniikkaa? BYOD Riittääkö vastaukseksi kasa laitteita?
 53. 53. Entäs pedagogiikka? • Konnektivismi • Oppiminen perustuu erilaisiin näkemyksiin • Oppiessa yhdistetään erilaisia tietolähteitä • Teknologia tukee ja mahdollistaa oppimisen • Opetuksesta kuljetaan ohjauksen ja tuen suuntaan • Ydinosaamista on nähdä asiayhteydet • Ajantasainen ja oikea tieto • Valitsemisen taito: tilanteet muuttuvat, tieto päivittyy
 54. 54. Trendit opetuksessa: Flipped Classroom http:// saukkorauta.files.wordpress.com/ 2012/09/2012-09-04.jpg
 55. 55. Opettaja! Tehttp://farm4.static.flickr.com/3273/2980062437_94defd08f1.jpgksti!
 56. 56. OPETTAJA Kumpi on kiinnostavampi?
 57. 57. • http://www.youtube.com/watch_popup? v=zDZFcDGpL4U&vq=large#t=697 Omannäköistä opetusta? Jaettu opettajuus antaa enemmän
 58. 58. Mistä kaveri opettajalle? ! http://www.flickr.com/photos/benny4bs/4257144990/sizes/z/in/photostream/!
 59. 59. Teemu  Moilanen  &  Sanna  Brauer Ope.fi-­‐taitotasoista,   Sosiaalisen  median  opetuskäytön  suosituksista  ja  alueellisista  ajankohtaisuuksista
 60. 60. OPE.FI -VIITEKEHYS http://opefi.wikispaces.com/ http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/
 61. 61. Johdantoa • Ope.fi  -­‐kar:akirja  (luonnos   viitekehykseksi)   ,etoyhteiskuntaosaamisen   henkilökohtaisen  ja   työyhteisökohtaisen  osaamisen   kehi:ämiseksi. • Mallin  lähtökohtana  on  työyhteisöjen   yhteinen  kehi:äminen. • I  -­‐tason  koulutuksissa  edellytyksenä  on,   e:ä  työyhteisölle  on  laadi:u   ,etoyhteiskuntakehi:ämisen  strategia/ suunnitelma,  joka  palvelee   tavoiteltavan  osaamisen  saavu:amista. Yhteisön  ja  yksilön  kehi:äminen,   laaditun  tvt-­‐strategian  suunnassa
 62. 62. Johdantoa • osa  ope:ajista  erikoistuu  (itseään   eniten  mo,voivan)  ,etyn   osaamisalueen  kehi:ämiseen,   osaamisensa  ylläpitoon  ja  hankitun   osaamisen  siirtämiseen  työyhteisön   muille  jäsenille   • Erikoistuvan  osaamisen  tulee  olla   hyödynne:ävissä  koko  organisaa,ossa/ työyhteisössä.   • Kar:a  mahdollista  erilaisten   koulutustarpeiden  ja  kokonaisuuksien   hahmo:amisen  opetuksen   tukipalveluista  oppilaitosjohtoon. Erikoistun  ja  jaan  osaamistani   työyhteisööni
 63. 63. Ope.fi  I  taso  =  jokaisen   henkilökohtainen  osaaminen • Tavoi:eena  on  varmistaa  koko  koulun  tai   oppilaitoksen  opetus-­‐  ja  toimintakul:uurien   uudistamisessa  tarvi:avat  ,edot  ja  taidot,  sekä   valmiudet  hyödyntää  yhteistä,  jae:ua  osaamista.   Täydennyskoulutus:  Some  Noviisi  –  sopii  kaikille  uuden  äärellä  ihme9eleville!
 64. 64. “Mikä  on  (meille)  paras  tapa   hyödyntää  @eto-­‐  ja   vies@ntätekniikkaa  opetus-­‐  ja   muussa  käytössä  omassa   organisaa@ossamme?  Mitä   perus@etoja  ja  –taitoja  henkilöiden   (meidän)  tulisi  hallita  ja  mitkä  ovat   organisaa@ollemme  mahdolliset  tai   luontevat  tavat  toimia  ja  tukea   innova@ivista  opetuksen,  opiskelun   ja  muun  toiminnan  kehi9ämistä?”
 65. 65. A)  Työyhteisön  kehiDäminen  osana   toimintaympäristöä Organisaa,on  oman  kehitystyön  sitominen  konteks,in  ja   toiminta  omassa  työyhteisössä. • Perehtyminen  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  opetuskäytön  omaa   työyhteisöä  koskeviin  suunnitelmiin  ja  kunnan  strategiaan   sekä  valtakunnallisiin  tavoi:eisiin   • Tutustuminen  omaa  opetustyötä  ja  sen  kehi:ämistä   ohjaavaan  (lainsäädäntöön),  sopimuksiin,  toimintaohjeisiin  ja   suosituksiin   • Työyhteisön  kehi:ämistä  koskevista            pelisäännöistä  ja  työnjaosta  sopiminen taso1
 66. 66. B)  Toiminta  sähköisissä  oppimis-­‐  ja  osallistumisympäristöissä. Osallistumisen  ja  vaikuDamisen  taidot,  itseilmaisu  digitaalisessa   ympäristössä Sähköisten  oppimis-­‐  ja  osallistumisympäristöjen  hyödyntämisen   perustaidot. • PeruskäsiDeiden  hallinta  (fyysiset,  virtuaaliset,  sulautetut,  sosiaaliset   oppimisympäristöt  sekä  niiden  yhdistelmät)   • Yleiset  Kedonhankintataidot,  lähdekriKikki  (luoteDavuuden  arvioinK)   ja  Kedon  hyödyntämisen  valmiudet   • Taito  ilmaista  itseään  ja  asioida  verkossa  (opeDajan  omat   'kansalaistaidot')   • Koulutuksen  tarpeita  palveleviin  sähköisiin  oppimisalustoihin  ja   ,etojärjestelmiin  lii:yvä  perusosaaminen • Henkilökohtainen  ilmaisu  eri  medioissa  (,edon  tuo:aminen,  jakaminen,   kommunikoin,  ja  käsi:ely) • Erilaiset  iden,tee,t  ja  osallistujan  uudet  roolit  eri  palveluissa   taso1
 67. 67. C)  Pedagoginen  osaaminen  Perehtyminen  koulutusta  ja  kasvua  tukevien  sähköisten  palvelujen  ja   lai:eiden  hyödyntämiseen  omassa  opetustyössä.  Tutkivan  ja  kehi:ävän   oppimisen  tukeminen. • Tutustuminen  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  opetuskäytön  edistämiseen   OPS/tutkinnon  perusteissa  ja  arvioinnissa.  Sähköises,  toteutetun  tai   tuetun  opiskelun  arvioin,in  lii:yvä  osaaminen.  Ope:aja-­‐  ja   opiskelijapalau:een  hyödyntäminen  *) • Yhteisöllisen  (ilmiöperustaisen)  ja  tutkivan  (ongelmalähtöisen)   oppimisen  perusteiden  hallinta  (tai  muu  sovi:u  pedagoginen   lähestymistapa)  *) • Digitaalisten  oppimateriaalien  (ml.  oppimista  tukevat  pelit  ja   simulaa,ot)  ja  lähdeaineistojen  pedagoginen  käy:ö  *) taso1
 68. 68. C)  Pedagoginen  osaaminen • Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  hyödyntämisen;  yleisten  mahdollisuuksien   tuntemus  omassa  ope:amassa  aineessa/amma,ssa  sekä  temaaEsen   yhteistyön  mahdollisuudet • Yhteistyöstä  sopiminen  keskeisten  yhteistyöorganisaa,oiden  kanssa   (mm.  kirjastot,  työ-­‐  ja  elinkeinoelämän  muut  organisaa,ot,  kolmannen   sektorin  toimijat) taso1
 69. 69. D)  Tiedonhallinta  ja  –hankintataidot,  oman  työn   ja  asiantunKjuuden  kehiDäminen Media  ja  vies,ntävalmiudet  ja  sosiaalisen  median  suositukset. • Työyhteisön  koulutustarvekartoitus  ja  digiosaaminen  sen   osana  à OPEKA-­‐työkalu!!! • Henkilökohtaisten  ja  työyhteisökohtaisten   osaamistavoiDeiden  aseDaminen,  seuranta  ja  arvioinK   • Muualla  hankitun  osaamisen  tunnistaminen  ja  hyödyntäminen   työyhteisössä,  henkilökohtaisten  oppimisresurssien   ymmärtäminen • Koulutus-­‐  ja  kehi:ämissuunnitelmien  tarkentaminen  TVT   hyödyntämisen  perusvalmiuksien  tueksi. taso1
 70. 70. E)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen   perusosaaminen Koko  työyhteisössä  varmiste:u  ,etotekniset  perusvalmiudet  (työväline-­‐  ,   ohjelmisto-­‐  ja  ,etojärjestelmäosaaminen)  ja  peruskäsi:eiden  hallinta. • Työvälineiden  (medialai:eiden)  yleinen  käy:ölogiikka  ja   toimintaperiaa:eiden  ymmärtäminen. • Perusvalmiudet  ohjelmistojen  käy:öön  (esitysgrafiikka,  teks,n-­‐  ja   kuvankäsi:ely,  taulukkolaskenta,  oppilas/opiskelijahallinnon  ohjelmistot   sekä  koulutuksen  käytössä  oleva  oppimisympäristöohjelma  (LMS)  tai   muu  opetuksen/opiskelun  tueksi  sovi:u  yhteinen  sähköinen  palvelu. • Peruslaiteympäristöön  kuuluisivat  seuraavat  työvälineet:  kännykkä,   ,etokone,  (sormi,etokone/täppäri),  USB  -­‐muis,,  digi-­‐  ja   dokumenEkamera,  siirtohei,n/'datatykki'  ja  tallentava  digiTV/boxi  ja   niiden  perusosaamisen  varmistaminen.   taso1
 71. 71. E)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen   perusosaaminen • Perehtyminen  opiskelijoiden  yleisimmin  käy:ämiin  henkilökohtaisiin   laite-­‐  ja  palveluympäristöihin. • Yhteinen  ,edonjäsennys  (käsitekartat/kokonaisarkkitehtuuri  oman   organisaa,on  ja  sen  väli:ömien  yhteistyöverkostojen  yhteises,   hyödyntämässä  tvt-­‐ympäristössä)   taso1
 72. 72. F)  Työyhteisön  johtaminen  ja  verkosto-­‐ osaaminen.  Sähköinen  hallinto. Strateginen-­‐,  hallinnollinen-­‐,  henkilöstö-­‐,  talous-­‐  ja  pedagoginen   johtaminen  sekä  toimintakul:uurin  kehi:äminen  (,eto-­‐  ja   vies,ntätekniikan  hyödyntämisen  näkökulmasta). • Tutustuminen/perehtyminen  koulun/kunnan/palvelun  tuoDajan   Ketohallintoon  ja  soviDuihin  Ketohallinnon  käytäntöihin.   • TVT  opetuskäytön  strategian  päivi:äminen • Pedagoginen  johtaminen  sekä  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan   hyödyntäminen  opetustyössä  ja  oppimisen  tukena • Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikkahankkeen  johtamisessa  tarvi:avat   projek,nhallinnan  perustaidot • Perehtyminen  paperi:omiin  kokouskäytäntöihin   • Yhteiset  ajanhallintajärjestelmät  ja  niiden  käytöstä  sopiminen taso1
 73. 73. G)  Yksityisyys,  turvallisuus  ja   tekijänoikeudet Ajantasalla  olevat  sopimukset  ja  suositukset  sekä   lainsäädännön  tuntemus • Yksityisyyteen  ja  sen  suojaan  lii:yvä  perusosaaminen.   Luo:amuksellisen  ,edon  käsi:ely  ja  salassa  pide:ävien   asioiden  käsi:elyn  tuntemus.   • Tietoturvaan  ja  -­‐suojaan  lii:yvä  osaaminen  (esim.   opetus,lanteen  videoin,,  opiskelija,etojen  käsi:ely  ja  rekisterit   jne.)   • Tekijänoikeudet  (perusteet)   taso1
 74. 74. Ope.fi  II  taso • koulutukset  täydentävät  henkilökohtaisia   asiantun,javalmiuksia,  joilla  voidaan  tukea  yhteistä,  eri   työyhteisöjen  jäsenten  perusvalmiuksien  kehi:ämistä. • Koulutuksissa  kehitetään  asiantun,javalmiuksia,  joita   tarvitaan  kehite:äessä  koulutuksen   ,etoyhteiskuntaosaamista  oppilaitosten  välisessä  tai   kansallisessa  (verkosto)yhteistyössä  sekä  erilaisia   oppimisympäristöjä  yhdistävässä  toiminnassa. • Toisen  tason  koulutuksissa  on  mahdollisuus  erikoistua   henkilöä  itseänsä  kiinnostavien  eri  osa-­‐alueiden   asiantun,jaksi
 75. 75. “Miten  voin  tukea  omalla   asiantuntemuksellani  omassa   organisaa@ossani  tai  useamman   toimijan  verkostoa  hyödyntämään  @eto-­‐   ja  vies@ntätekniikka  opetuksen  ja   opiskelun  sekä  hallinnon  tukena.  Miten   voin  kehi9ää  ja  jakaa  osaamistani  alan   asiantun@jana  uusien  pedagogisten   toimintamallien  ja  niitä  tukevien   teknisten  ratkaisujen  käy9öönotossa?”
 76. 76. A)  Työyhteisöjen  kehiDäminen   kansallisessa  toimintaympäristössä • Kansallisten  strategioiden  ja  suunnitelmien   yleinen  tuntemus • Oman  alueen  päätöksentekijöiden  ak,voin, • Pedagogisen  strategian  seuranta  ja  arvioin,   osana  opetussuunnitelma/tutkintojen   perusteiden  kehi:ämistä • TVT  opetuskäy:öön  lii:yvä  Indikaa:orituotanto   ja  sen  kehi:äminen taso2
 77. 77. B)  Toiminta  sähköisissä  oppimis-­‐  ja   osallistumisympäristöissä. Osallistumisen  ja  vaiku:amisen  taidot,  vuorovaikutus   digitaalisissa  ympäristöissä • 'Luovien'  ja  sähköisten  oppimis-­‐  ja   osallistumisympäristöjen  monipuolinen  ja  sujuva   hyödyntäminen. • Sähköisen  ja  sosiaalisen  median  palvelujen   hyödyntäminen  verkostojen  vies,nnässä  ja  yhteistyössä   sekä  opetus,lanteiden  täydentäjänä. • Opiskelua  ja  sähköisten  palvelujen  (muuta)  käy:öä   seuraavien  analyysityökalujen  hyödyntäminen  opetuksen   tukena taso2
 78. 78. C)  Pedagoginen  ja  ohjausosaaminen   • Ongelmaratkaisu  ja  työskentely  sosiaalisen  median   verkkopalveluissa.   • Tuki  uusien  opetusmenetelmien  ja  -­‐työkalujen   käy:ööno:amiselle  työyhteisöissä –oppimisprosessin  suunni:elu  ja  toteutus –verkko-­‐ohjaus –vertaisoppiminen –mediamateriaalin  tuo:aminen  verkkoon –TVT  hyödyntäminen  erilaisissa  arjen  non-­‐formaaleissa   oppimiskonteksteissa.  Oppilaiden/opiskelijoiden  kanssa  yhdessä   toteutetut  oppimisen  hankkeet  ja  niiden  ohjaus. taso2
 79. 79. C)  Pedagoginen  ja  ohjausosaaminen   • Osaamisen  arvioin,  sekä  muualla  hankitun   osaamisen  tunnistaminen  &  tunnustaminen • Uusien  oppimis-­‐  ja  opiskelumallien  hyödyntäminen   opetustyössä –Personoitu  opetus –Oppimispolut –Ohjaustaidot –Opetusmenetelmien  monipuolistaminen –Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  hyödyntäminen,   sukupuolivaikutusten  huomioiminen taso2
 80. 80. D)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen   osaaminen • Kestävät  ratkaisut  ja  teknisen  laiteympäristön  kierrätystä   koskevat  ratkaisut • Perehtyminen  pilvipalvelujen  mahdollisuuksiin   virtuaalisena  ympäristönä • Sujuvat  digitaalisten  palvelujen  hyödyntämisen  taidot: –teks,-­‐,  kuva-­‐,  ääni-­‐,  videopohjaiset  palvelut –em.  yhdistävä  (koostava)  palvelu   –esitysaineistojen  jako   –verkkoyhteisöt –virtuaalimaailmat –linkityspalvelut –sosiaalisen  median  palvelut taso2
 81. 81. D)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen   osaaminen • Ulkoisten  ja  taustajärjestelmien  (sovellusten)   hyödyntäminen.  Turvallisen  infrastruktuurin   varmistaminen • Avointen  oppimisresurssien  (OER)  tuo:aminen,   hyödyntäminen  ja  uudelleenkäyte:ävyys • Tiedon  (pitkäaikais)säilytykseen  lii:yvä   asiantun,jaosaaminen taso2
 82. 82. E)  Verkosto-­‐  ja  Ketohallinnon  johtaminen  ja   • Kestävät  ratkaisut  ja  teknisen  laiteympäristön  kierrätystä  koskevat   ratkaisut • Kokonaisarkkitehtuurityö  johtamisen  tukena • Johdolle  suunnatut  vaihtoehtoiset  koulutusosiot: -­‐  Tietohallintoprojek,n  johtaminen -­‐  Pedagoginen  johtaminen -­‐  TVT  mahdollisuuksein  ymmärtäminen  sekä  tasapainoinen  kehi:äminen   organisaa,ossa • Sosiaalinen  media  opintojen  ja  oppilaitoksen  markkinoinnissa taso2
 83. 83. E)  Verkosto-­‐  ja  Ketohallinnon   johtaminen  ja  kehiDäminen   • Osaamisen  johtaminen  ja  hyödyntäminen   erilaisissa  toimintaympäristöissä • Organisaa,orajat  yli:ävän  yhteistyön   mahdollistaminen  ,etoaineistojen  yhteiskäytön   näkökulmasta,  ml  luentojen  tuo:aminen  eri   opetus-­‐  ja  opintotarkoituksiin. • Tietovarantojen  hyödyntäminen taso2
 84. 84. F)  Tiedonhallinta  ja  –hankintataidot,  oman  työn  ja   asiantunKjuuden  kehiDäminen. Työyhteisöjen  vuorovaikutus  ja  viesKntä. • Tiedon  ja  osaamisen  johtaminen  ja  organisaa,on  pedagogisen   kehi:äminen • Työyhteisön  osaamisen  jatkuva  kehi:äminen,   osaamiskartoitukset  ja  niiden  hyödyntäminen.  Tulevaisuuden   osaamisen  kehi:äminen • Työyhteisön  vies,ntävalmiudet –Kommunikoin,  ja  yhteistyötaidot.  Yhteisöllisen  työskentelyn   taidot –Itseilmaisu  ja  ak,ivisuus  eri  medioissa –Estee:ömyys  ja  käyte:ävyys  opetuksessa  ja  oppimista   tukevissa  ratkaisuissa taso2
 85. 85. G)  Säädösympäristön  asiantuntemus,  eeXset  ja   sosiaaliset  ja  turvalliset  yhteistyö-­‐  ja   viesKntätaidot • Perehtyminen  TVT  opetuskäy:öä  koskevaan   säädöstyöhön,  keskeisiin  toimintaa  ohjaaviin  ko,maisiin   ja  kansainvälisiin  sopimuksiin,  ohjeisiin  ja  suosituksiin. –Yksityisyyteen  lii:yvä  soveltava  osaaminen –(,eto)turva  ja  turvallisuus –Tekijänoikeudet  opetustyössä  (ml.  avoin  OER  ja  CC  lisenssit) taso2
 86. 86. Ope.fi  III  –taso • koulutuksissa  kehitetään  ja   sovelletaan  henkilökohtaista   erityisosaamista  sekä  rohkeu:a   tar:ua  vastaan  tuleviin   mahdollisuuksiin  toimi:aessa   vaa,vissa  kansallisissa  ja   kansainvälisessä  yhteistyössä   asiantun,jana  tai   kehi:äjäverkoston  tai  –ryhmän   koordinaa:orina/vastaavana. Erityisosaaminen,   kansallinen  ja   kansainvälinen   asiantun,juus
 87. 87. “Miten  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikkaa  ja  sähköisiä  palveluja   tulisi  hyödyntää  koulutuksessa,  jo:a  ne  palvelisivat   koulutuksen  tavoi:eita  mahdollisimman   tarkoituksenmukaises,  ja  vaiku:avas,?  Mitä   kansainvälisiä  toimintamalleja  voidaan  siirtää   kansalliseen  käy:öön  ja  miten?  tai  vastavuoroises,,   tuo:eistaa  kansainväliseen  käy:öön.”
 88. 88.  
 89. 89. h:p://www.flickr.com/photos/e_phots/239221582 Opefoorumi.fi
 90. 90. http://edu.fi/ ammattipeda
 91. 91. Mitä muut ovat tehneet? Hyvä käytäntö voi olla menetelmä tai toimintatapa, joka on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen, tai arviointiin. https://hyvatkaytannot.oph.fi/
 92. 92. Uusille vesille
 93. 93. Sosiaalinen)ja) kul-uurinen) osaaminen) Vapaas2)vali-avat) tutkinnon)osat) VAPAASTI)VALITTAVAT)TUTKINNON) OSAT) AMMATILLINEN)) TUTKINNON)OSA) AMMATILLINEN)) TUTKINNON)OSA) tai$ tai$ O)H)J)A)U)S) Esimerkki(amma*llisesta(perustutkinnosta( tutkinnon(perusteiden(uudistuksen(myötä( Työprosessi) )) ) ) ) ) Työprosessi) ))) ) ) ) ) Työprosessi) Työprosessi) ) ) ) Vapaas($$ vali+avat$ tutkinnon$osat$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Amma(lliset$tutkinnon$osat$ ) ) Yhteiset$ tutkinnon$ osat$ AMMATILLINEN)) TUTKINNON)OSA) AMMATILLINEN)) TUTKINNON)OSA) Tutkinto)=)180)osaamispiste-ä) Työprosessi) Yhteiskunnassa)ja)työelämässä)tarvi-ava)osaaminen) Vies2ntä)–ja)vuorovaikutus)osaaminen) MatemaaLsMluonnon2eteellinen)osaaminen) Sirpa)Pursiainen,)Terhi)Pun2la) http://www.slideshare.net/sirpapursiainen/pedagogisia-toimintamalleja-ja-tulevaisuuden-nkymi-1982013
 94. 94. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Ammatillisen peruskoulutuksen saavutettavuuden ja läpäisyn parantaminen –! Tutkintojärjestelmän ja perusteiden kehittäminen TUTKE 2 ml ECVET ja perusteiden rakenteistaminen, ! oppijan verkkopalvelut! opiskelijaksi ottamisen perusteiden muutokset/ VAKUVA2! Joustavien opinto- ja tutkinnon suorittamispolkujen rakentaminen ja kansainvälisyyden lisääminen! tarjonta, opsit, hopsit, hojksit! osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ! ! Valmistavat koulutukset! Työvaltainen koulutus, oppisopimus, monipuoliset oppimisympäristöt – ! opetus - ja ohjaus- järjestelyt –pedagoginen kehittäminen – oppija- ja osaamisperusteisuus Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja moniammatillinen ohjaus – ohjauspalvelut ja opiskelijahuolto! Laatustrategian toimeenpano ! Tasa-arvo ja osallisuus! Ennakointi (määrä-laatu) -Rahoitusjärjestelmän ja opintotukijärjestelmän kehittäminen! Nuorelle paikka ! Yhteiskunnassa ja työelämässä! Nuorisotakuu! Laadukas ja tehokas opiskelijakeskeinen toiminta Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus
 95. 95. Mahdollistaa toimintaympäristö, jossa myös virheitä sallitaan ja opitaan yhdessä Ari Pokka, #VVOP10 ”Sukset on, mutta porkat puuttuu?” Haasteita http://www.flickr.com/photos/telstar/ 215125328/sizes/m/in/photostream/
 96. 96. Kaikki mitä tarvitset ja enemmän?
 97. 97. LIPPO%Innomylly%
 98. 98. LIPPO%Innomylly% Yhteiset tilat ja yhteinen tekeminen
 99. 99. Ohjeita • Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohje • Edu.fi - Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa • Opettajan tekijänoikeus http:// www.opettajantekijanoik eus.fi/ • Tekijänoikeudet OM:n sivuilla: http:// www.minedu.fi/OPM/ Tekijaenoikeus/ • Mediakasvatusseura Metka:Tekijänoikeudet kunniaan • Ammattipeda -mallit http://edu.fi/ ammattipeda
 100. 100. Arkioppimista myös opettajille.... • Yhteiset työkalut ovat jaetun asiantuntijuuden, uuden opettajuuden avain • Edu.fi -malleista ohjeita onnistumiseen OsaOppi III - Osaamispisteet pelissä! Tarkista  osaamistasosi  ja  ilmoi:audu   mukaan  koulutuksiin!   h:p://,ny.cc/Amok_koulutuskalenteri
 101. 101. Sanna  Brauer   KM,  Projektipäällikkö GSM  050-­‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype:  sanna.brauer Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutus Oulun  ammattikorkeakoulu Ammatillinen  opettajakorkeakoulu Sepänkatu  20,  II  kerros 90100    OULU Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://twitter.com/sannabrauer Kiitos!

×