Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekijänoikeudet

757 views

Published on

Verkkoliidi 140514

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tekijänoikeudet

 1. 1. 1 Tekijänoikeudet  ja  aineistojen  lisensoin0/  Crea0ve  Commons KM Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Joensuu 14.5.2014
 2. 2. Mikä Copyright? Kö? –Edellyttääkö Suomen tekijänoikeuslaki ©- merkin käyttöä? 2
 3. 3. Saako kopioida kaverille? 3 ...kun ei tuota mistään enää edes saa? Hä?
 4. 4. Tässä esityksessä on hyödynnetty Tarmo Toikkasen aineistoja: Tarmon osuudet (joita voi olla päivitetty) tunnistat KOTEK-hankkeen ja Tarmon linkeistä alkuperäisiin esityksiin. Vihreät pallukat sivunumeroineen niin ikään viittavat Opettajan tekijänoikeudet oppaaseen. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/ 4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
 5. 5. Tekijänoikeus – Tekijänoikeus Suomessa syntyy tekijälle, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle. Se ei voi syntyä oikeushenkilölle, kuten yritykselle tai yhteisölle. Tekijänoikeus voidaan kuitenkin luovuttaa sopimuksilla eteenpäin esimerkiksi yritykselle. Tekijänoikeuslain määrittelemät lähioikeudet syntyvät usein suoraan yrityksille. Jos tekijät ovat tehneet teoksen yhdessä, eivätkä osuudet muodosta itsenäisiä teoksia, syntyy tekijänoikeus tekijöille yhteisesti.[1] Kirjallisena teoksena pidetään myös muun muassa karttaa, selittävää piirustusta, graafista teosta sekä tietokoneohjelmaa. – Lähde: Wikipedia 5
 6. 6. Moraaliset oikeudet Isyysoikeus, respektioikeus, luoksepääsyoikeus, katumisoikeus ja klassikkosuoja 6
 7. 7. – Isyysoikeus Isyysoikeus määrää, että myös alkuperäinen tekijä on mainittava kappaleiden valmistamisen yhteydessä siten kuin hyvä tapa vaatii.[6] Tätä pidetään merkittävänä kohtana esimerkiksi taiteilijan "nimen" syntymisessä, siis maineen kannalta. Nimeä ei myöskään saa teoksesta poistaa; mutta jos tekijä haluaa pysytellä tuntemattomana, on hänen tahtoaan kunnioitettava.[7] Respektioikeus Respektioikeus on merkittävä, koska sen avulla tekijä voi vastustaa teoksen loukkaavaa käyttöä. [8] Laki suojaa tekijänkunniaa eli tekijän nauttimaa kirjallista tai taiteellista arvonantoa sekä teoksen muuttamiselta että muutetun teoksen julkistamiselta. Esimerkiksi kirjallisesta teoksesta saatetaan laatia lyhennelty versio tai ala-arvoinen käännös, mikä loukkaa tekijän kirjallista arvoa ja omalaatuisuutta. Teoksen julkistaminen voi olla loukkaavaa esimerkiksi silloin kun tietyn ideologian mukainen teos esitetään vastakkaista ideologiaa edustavassa yhteydessä.[9] Muutosten ja julkistamisen loukkaavuutta arvioidaan lähtökohtaisesti objektiivisten mittapuiden mukaan, mutta myös tekijän subjektiiviselle käsitykselle voidaan panna painoa.[10] – Lähde: Wikipedia 7
 8. 8. – Luoksepääsyoikeus Kuvataiteen teoksen tekijällä on oikeus saada luovuttamansa teos nähtävilleen (droit d'accès), jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle ja se on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai taloudellisten oikeuksiensa toteuttamiseksi.[11] Säädös otettiin tekijänoikeuslakiin vuonna 1995, mutta jo aikaisemmassa oikeuskäytännössä (KKO 1976-II-51) luoksepääsyoikeus ymmärrettiin tekijänoikeuden käyttämisen ja toteuttamisen ainesosaksi.[12] Katumisoikeus Katumisoikeus (droit de repentir) koskee tekijän tiettyjä mahdollisuuksia vaikuttaa teokseen sopimussuhteessa muuttuneiden olosuhteiden takia – esimerkiksi muuttuneen vakaumuksen tai uuden tiedon johdosta (droit de retrait). Tämä oikeus on voimassa jo yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla.[13] Tekijä voi vaatia, että kun teoksesta julkaistaan uutta painosta, hänen on voitava tehdä siihen lisäyksiä ja muutoksia (droit de modifier). Tekijänoikeuslaissa on tästä nimenomainen säännös kustannussopimusten osalta.[14] Klassikkosuoja Klassikkosuoja on tarkoitettu suojaamaan teoksia väärältä tai loukkaavalta käytöltä silloin kun tekijän perikunta ei loukkaavaa käyttöä valvo tai teoksen tekijänoikeus on jo rauennut. Laki tarkoittaa myös, että tekijänoikeuden omistaja on mainittava ja tämän moraalisia oikeuksia ei saa loukata. Tekijänoikeuslaissa mainitaan ainoastaan sivistykselliset edut,[15] ja edellytykset säännöksen soveltamiselle ovat tuntuvasti ankarammat kuin muissa moraalisissa oikeuksissa.[16] Opetusministeriöllä on valta kieltää menettely, jolla julkisesti loukataan sivistyksellisiä etuja.[17] Klassikkosuojaa on Suomessa sovellettu ainoastaan kerran (ns. Liisa ihmemaassa -tapaus). Vuonna 1962 opetusministeriö katsoi, että eräistä lastenkirjoista julkaistut suomennokset olivat laadultaan niin hutiloituja ja muuteltuja, että niiden maahantuonti oli kiellettävä. 8
 9. 9. Lähioikeudet: tuottajan ja kuvaajan lupa – Tekijänoikeuksia lähellä olevat erityiset tekijänoikeuden lähioikeudet suojaavat automaattisesti tekijänoikeuslaissa erikseen määriteltyjä teoksen luonnin osa-alueita, kuten esittävän taiteilijan suoritusta, ääni- ja kuvatallenteita, valokuvaajan kuvakopioita sekä radio- ja televisioyrityksen signaalia. Tekijänoikeuslain tätä koskevaan 5. lukuun on koottu myös määräykset tietokannoista. Tekijänoikeuslain määrittelemät lähioikeudet syntyvät usein suoraan yrityksille. – Muita lähioikeuden piiriin kuuluvia ovat esimerkiksi videointi teatteriesityksestä, ääninauhoitus konsertista, äänitallenteiden tuotanto ja julkaisu, kuvatallenteen tuotanto ja julkaisu sekä radio- ja televisiotoiminta. – Lähde: Wikipedia 9 http://www.tekijanoikeus.fi/lahioikeudet
 10. 10. Tekijänoikeusjärjestöt – Suomessa on kuusi tekijänoikeusjärjestöä: – Gramex (muusikot ja musiikin tuottajat) – Kopiosto (tekijät, esittäjät, kustantajat) – Kuvasto (visuaaliset alat) – Sanasto (kirjalliset tuotokset) – Teosto (musiikin tekijät) – Tuotos (av-tallenteet) 10
 11. 11. WEB 2.0.
 12. 12. Creative Commons Swag Contest 2007_2 Tyler Stefanich ?
 13. 13. Creative Commons -sivusto http://creativecommons.fi Creative Commons -lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjällle, mutta vain tietyillä, sinun määrittelemilläsi ehdoilla. Lisenssejä on suomennettu ja sovitettu Suomen lainsäädäntöön tällä hetkellä yksitoista kappaletta. Sinulle sopivan yhdistelmän erilaisia ehtoja löydät helpoiten käyttämällä lisenssivalitsinta. Creative Commons -lisenssit ja lisenssivalitsin sijaitsevat kansainvälisen Creative Commonsin palvelimilla. Kuva:Jordon Kalilich
 14. 14. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 15. 15. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 16. 16. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 17. 17. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 18. 18. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 19. 19. CREATIVE COMMONS ZERO CC0 Lisenssiperheeseen kuuluva käyttölupa, jossa myönnetään rajoittamaton oikeus käyttää luvan kohteena olevia aineistoja kaikilla mahdollisilla tavoilla ilman mitään tekijänoikeuteen perustuvia ehtoja tai muita vaatimuksia
 20. 20. YKSI LISENSSI Lyhyesti: Vanhat tutut nimet (neljä ehtoa: BY, SA, ND, NC sekä niistä johdetut lisenssit) ovat edelleen käytössä.Tärkein muutos on se, että enää ei joka oikeusjärjestelmälle tehdä omaa lisenssiä, vaan sama lisenssiteksti pätee kaikkialla. Lisenssit toki käännetään edelleen, mutta eri maiden lisenssit eivät enää ole erillisiä. http://creativecommons.fi/2013/11/uuden-sukupolven-cc-lisenssit-versio-4-0-valmis/
 21. 21. AVOINTENTIETOAINEISTOJEN KÄYTTÖLUPA http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file? uuid=cdd4d583-737c-4234-8b94-c0756b251cf1&groupId=14
 22. 22. Kuinka teet tekijänoikeusohjeet ja -sopimukset 10 (tai aika monta enemmän) apuvälinettä tekijänoikeuksien kanssa selviämiseen
 23. 23. http://www.slideshare.net/tarmot/mit- opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 24. 24. http://www.slideshare.net/tarmot/mit-opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 25. 25. http://www.slideshare.net/tarmot/mit- opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 26. 26. http://www.slideshare.net/tarmot/mit- opettajan-tulisi-tiet-tekijnoikeudesta
 27. 27. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 28. 28. Tekijä saa lain nojalla yksinoikeuden määrätä teoksestaan myös käännöksenä tai muunnelmana. Käännöksen tekeminen edellyttää siis aina lupaa tekijältä. Jotta käännös (tai muunnelma) eli jälkiperäinen teos saisi tekijänoikeussuojaa, sen on oltava itsenäinen ja omaperäinen teos. Vieraalle kielelle käännetty teos on useimmiten sanasta sanaan käännetty, eikä täten saa suojaa itsenäisenä teoksena. http://www.operight.fi/kysymys/k%C3%A4%C3%A4nn %C3%B6ksen-tekij%C3%A4noikeus KÄÄNNÖS
 29. 29. Kaikilla  Suomessa  on  seuraavat  oikeudet:   ● Oikeus  o7aa  tarvi7avan  mi7aisia  sitaa7eja  oman  esityksen  havainnollistamiseen.  Oikeus  koskee  teks0n  lisäksi   myös  musiikkia,  äänitallenteita,  elokuvia,  tv-­‐ohjelmia,  radio-­‐ohjelmia  yms.  Kuvien  ja  veistosten  siteeraus  on   käytännössä  hankalaa,  sillä  sitaa0n  tulisi  olla  vain  pieni  osa  kokonaisteosta.  (22§)   ● O7aa  kokonaisia  kuvia  ja  valokuvia  0eteelliseen  esitykseen  kuvasitaa7eina.  (25§)   ● Kuvata  rakennuksia  sekä  pysyväs0  julkisessa  0lassa  olevia  teoksia.  (25a§)   ● Tehdä  kopioita  omaan  yksityiskäy8öön.  (12§)   ● Näy7ää  teoskappaleen  julkisessa  0laisuudessa.  (20§)   ● Käy7ää  teoksia  parodiassa  ja  sa0irissa.   ● Kopioida  seli7äviä  piirustuksia2  ja  levi7ää  niitä  haluamallaan  tavalla.   ● Oikeus  kopioida,  levi7ää,  esi7ää,  väli7ää  (ja  usein  myös  muokata)  avoimes0  lisensoitua  si-­‐sältöä3.   Kaikessa  maksu7omassa  opetuksessa  on  oikeus:   ● Esi7ää  julkaistuja  teoksia.  (21§)   ● Ope7aja  voi  laa0a  paine7uja  lukemistoja  vähintään  5  vuo7a  vanhoista  julkaisuista.  (18§)   Opetustoiminnassa  on  seuraavat  oikeudet:   ● Ope7ajan  tai  oppilaan  esityksen  saa  tallentaa  väliaikaises0  reflektoin0a  varten.  Tallenne  on  tämän  jälkeen   tuho7ava.  (14§  2.mom)   (Oksanen  &  Toikkanen,  2012)  
 30. 30. TarmoToikkanen KOTEK-hanke:
 31. 31. Kuntalupa   Kunnan  omistamilla  oppilaitoksilla  on  Teoston  kunnan  vuosiluvan  mukaiset  oikeudet:   ● Musiikin  soi7aminen  oppilaitoksessa  ja  henkilöstölle  järjestetyissä  maksu7omissa   ta-­‐pahtumissa  (myös  oppilaitoksen  ulkopuolella).   ● Musiikin  soi7aminen  oppilaitoksen  järjestämissä  sekä  maksu7omissa  e7ä   maksullisissa  tapahtumissa.   ● Taustamusiikin  tallentaminen  ja  esi7äminen  oppilaitoksen  tapahtumia  varten.   ● Taustamusiikin  tallentaminen  ja  esi7äminen  epäkaupallisia  liikunta0laisuuksia   varten.   ● Oppilaitoksen  juhlien  musiikkiesitysten  tallentaminen  epäkaupalliseen  käy7öön  (ei   kui-­‐tenkaan  nePin).   Oppilaitoksen  kuntalupa  ei  kata  vanhempainyhdistyksen  toimintaa,  kunnallisia   musiikkioppilai-­‐toksia,  kunnan  liikelaitoksia,  ulkopuolisten  oppilaitoksessa  järjestämiä   0laisuuksia,  eikä  todella  suuria  yleisö0laisuuksia.   (Oksanen  &  Toikkanen,  2012)  
 32. 32. Facebook-sivut http://www.facebook.com/opettajantekijanoikeus
 33. 33. TarmoToikkanen KOTEK-hanke
 34. 34. Miten huolehdit omista tekijänoikeuksistasi? Miten kunnioitat toisten tekijänoikeuksia? Photo by EddyVan 3000
 35. 35. 36 Kysy!
 36. 36. Työkaluja CC- aineiston etsimiseen https://www.google.fi/advanced_search?hl=fi-FI&fg=1
 37. 37. Ohjeita • Valtiovarainministeri ön Sosiaalisen median tietoturvaohje • Opettajan tekijänoikeus http:// www.opettajantekija noikeus.fi/ • Tekijänoikeudet OM:n sivuilla: http:// www.minedu.fi/ OPM/ Tekijaenoikeus/ • Mediakasvatusseura Metka: Tekijänoikeudet kunniaan
 38. 38. Sanna Brauer KM,  Projektipäällikkö GSM  050-­‐4084686 sanna.brauer@oamk.fi Skype:  sanna.brauer Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutus Oulun  seudun  ammattikorkeakoulu Ammatillinen  opettajakorkeakoulu Sepänkatu  20,  II  kerros 90100    OULU 41 Verkossa: http://www.slideshare.net/slahdenp http://recognisingcreativity.wordpress.com http://www.osaavaopettaja.fi/profile/SannaBrauer http://twitter.com/sannabrauer

×