Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiilipeda 210115

833 views

Published on

Some-Ekspertti

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobiilipeda 210115

 1. 1. Työelämälähtöinen mobiilipeda ABC http://www10.edu.fi/ammattipeda/? sivu=mobiilioppiminen
 2. 2. Mobiilistrategia Onko oppilaitoksella langaton verkko? ◦ Verkkoon pääsy ◦ Avoin verkko vai tunnistautuminen ! Dataliittymät ! Käytettävissä olevat resurssit ◦ Halutaanko mobiililaitteella tulostaa? ◦ Halutaanko mobiilaitteilla pääsyä organisaation tietotyön resursseihin (esim. taloushallintojärjestelmät, verkkolevyasemat) ◦ Opintotietojärjestelmät ! Käyttötukipalvelut ◦ Perehdytys käyttöön ◦ Tuki ongelmatilanteessa ! Laitteiden ylläpito ◦ 1:1 -malli (laite henkilökohtainen) ◦ Salkkumalli (laitteet synkronointilaukussa) ◦ Mobile Device Management (MDM) ratkaisu ◦ Hybridi (osa laitteisto IT-hallinnon ylläpidossa ja osa käyttäjien omia)
 3. 3. 1:1 malli Tablettitietokonetta käytetään henkilökohtaisena laitteena. Ongelmatilanteessa käyttäjä pystyy paikantamaan, lukitsemaan ja resetoimaan laitteen verkkosivun kautta, jos hän on määritellyt asetukset puhelimesta mahdollistamaan tämän. ! Yleensä käyttäjä ottaa käyttöönsä satunnaisesti sosiaalisessa mediassa tai muualla suositeltuja palveluja. Esimerkiksi verkkolevytallennustilaksi käyttäjällä on valittavissa useita vaihtoehtoja: mm. Dropbox, Skydrive, Google Drive, Sugarsync tai SpiderOak. ! Toimintamallin yhteenveto + henkilökohtainen laite - sitoutuminen + asennusoikeudet - käyttäjän täytyy tuntea erilaisia palveluja - ylläpito
 4. 4. Ylläpitotoimenpiteet keskitetysti yhden tietokoneen kautta ! + itsenäisyys + laitteiden henkinen omistajuus käyttäjillä - sitoutuminen + asennusoikeudet - vaatii käsityötä - henkilökohtaisten tilien käyttö vielä epäselvää - käyttäjätukipalvelut hajanaisia ja keskittyneet yksikköihin - isossa mittakaavassa yksikkökohtaisia ratkaisuja !
 5. 5. http://appsit.wikispaces.com/
 6. 6. Kustannukset €
 7. 7. Tuki ◦ Lai%eiden  ja  ohjelmistojen  valikoiman  runsaus   Valitaan  ne  lai)eet  jotka  soveltuvat  parhaiten  tarvi)avaan  työhön.  Kanna)aa   aloi)aa  lai)eiden  ja  ohjelmistojen  valinta  ope)ajan  näkökulmasta,  valita   sellaiset  työkalut  jotka  ovat  jo  jollain  tavoin  tu)uja  tai  helpos;  omaksu)avia.   Esim.  ilmainen  Wikispaces-­‐alustan  hallintapaneelit  muistu)avat  hyvin  paljon  jo   ennestään  tu)uja  teks;nkäsi)elyohjelmia,  joten  se  tuntuu  luontevalta  valinnalta   jos  on  to)unut  käy)ämään  esim.  Word-­‐teks;nkäsi)elyä  tai  Moodlea.   ! ◦ Kenen  tehtävänä  on  antaa  tukea  lai%eiden  käytössä?   Yleises;  o)aen  laite-­‐  ja  ohjelmistotuki  kuuluu  kunkin  koulun  IT-­‐tuelle,  mu)a  jos   ope)aja  poikkeaa  IT-­‐tuen  linjasta  niin  lai)eiden  kuin  ohjelmienkin  osalta,  hänen   tulee  järjestää  tuki  itse.  Mones;  vertaistuki  oppilaiden  kesken  toimii   erinomaises;,  saa)aa  ope)ajakin  saada  uusia  vinkkejä  kuunnellessaan   opiskelijoiden  käy)ökokemuksia.   ! ◦ BYOD-­‐  tuo  oma  lai%eesi   ◦ Erimallisia  ja  -­‐merkkisiä  mobiililai)eita:  suuri  osa  haluaa  toimia  tutun  lai)een   kanssa,  tämä  ase)aa  joitakin  rajoja  ohjelmistoille  ja  lai)eille,  joita   opetusvälineiksi  kanna)aa  hankkia.
 8. 8. Mobiilipedagogiikka Työelämälähtöinen mobiilioppiminen on monipuolisimmillaan toiminnallista ja yhteisöllistä. Kun laiteympäristö on tiedossa ja lupa-asiat kunnossa, voidaan aloittaa mobiiliuden käytännön soveltaminen opetuksessa ja oppimisessa. ! Mobiiliteknologiaa hyödynnettäessä on tärkeää että oppimisen tavoitteet nimetään selkeästi ja konkreettisesti. Näin hahmotetaan mobiiliuden tuoma lisäarvo ja pystytään tekemään päätös käytettävistä sovelluksista ja verkkoympäristöistä. ! Työelämälähtöisessä mobiilioppimisessa tavoitteena voi olla esimerkiksi: opittavaan asiakokonaisuuteen tutustuminen käsitteiden ja ammattikielen oppiminen asiakaspalvelutilanteiden haltuunotto työtehtävän suunnittelun vaiheet työprosessien oppiminen tiimissä toimiminen oman oppimisen reflektointi työssäopitun näkyväksi tekeminen
 9. 9. Tiedon jakaminen ◦ Yhteisöllinen  ;edon  tuo)aminen  ja  yhteisöllinen   oppiminen   ! •Mobiililai)eet  ja  -­‐sovellukset  innostavat   opiskelijoita  tekemään  yhdessä.   •Ryhmätöissä  mobiililai)eita  rii)äväs;  yhteiseen   tekemiseen/  ei  väl)ämä)ä  jokaiselle   •Soveltuvan  ohjauksen  avulla  ;imi  ryhmäytyy  sekä   opiskelee  parhaassa  tapauksessa  toisiaan  tukien.   •Yleensä  ;imin  parhaiten  mobiililai)eita  hallitseva   o)aa  johtavan  “asiantun;jan”  roolin.   ?
 10. 10. Opettajan rooli • Kun  opiskelijoista  tulee  ak;ivisia  ;edon  hakijoita,   käsi)elijöitä  ja  jakajia,  ope)ajan  rooli  muu)uu  ;edon   jakajasta  oppimisprosessin  ohjaajaksi.  Ne;n  ;etomäärä   on  valtava  lähes  alalta  kuin  alalta.  Ope)ajan   tehtävänkuva  onkin  muu)unut  ;edon  jakajasta  ;edon   valikoijaksi  ja  ;edon  täsmällisyyden  tarkastajaksi.  Avoin   ;edon  tuo)amisen  ympäristö  päästää  ne;ssä   julkaistavan  aineiston  joukkoon  myös  vääränlaista,   asiantuntematonta  ;etoa,  sillä  kuka  vain  voi  julistaa   itsensä  asiantun;jaksi.   ?
 11. 11. Osaamisen näyttäminen& Monimuotoistuva oppiminen ◦ Tiedon  hankinnassa  &  hallinnassa  enemmän  valintoja   ◦ Opiskelumo;vaa;o  kasvaa:  Opiskelija  ei  väl)ämä)ä  miellä  mm.   blogi)amista  “tylsäksi  “  ja  opiskelee  mielellään  nykyaikaisilla  välineillä.   ◦ Opiskelijalla  on  mahdollisuus  hyödyntää  verkostojaan  oppimisessa  ja   ;edon  tuo)amisessa   ◦ Ope)amisen  uudet  muodot:  oppilaan  ja  opete)avan  ei  tarvitse  olla   samassa  ;lassa.  Mobiililai)een  avulla  ope)aja  voi  ohjata  eri)äin   tarkas;kin  reaaliaikaisen  kuva/ääniyhteyden  avulla  esimerkiksi   työssäoppijan  eteen  tulleita  pulma;lanteita.   ! ■ Konstruk;vis;nen  oppimiskäsitys.  Tähän  näkemystä  opiskelijasta   ak;ivisena  oman  oppimisen  näkyväksi  tekijänä,  jolloin  ope)aja  on   fasilitaa)ori.   h)p://www.slideshare.net/mervijan/21-­‐st-­‐century-­‐educa;on-­‐ innoomnia-­‐lifelong-­‐learning-­‐hub#btnNext  (slide  18)   !  Blogi  toimii  myös  opiskelijan  osaamisen  poroliona  ja  oppimisen  näkyväksi   tekijänä.
 12. 12. Näyttö mobiilisti ◦ Dokumentoinnin  haasteet   ! Erityises;  aikuiskoulutuksen  tutkinto;laisuuksien  dokumentoin;  ja  osin   arvioin;materiaalinakin  voidaan  käy)ää  mobiililai)eilla  kuva)uja   videoklippejä  kunkin  näy)ötyön  ja  erikoistumisalan  luonteesta   riippuen.  Opetuksen  sivukulut  voidaan  tutkinto;laisuuksien  osalta   saada  melkoisen  järkevälle  tasolle,  kun  kaikkia  näytön  arvioin;in   osallistuvia  ei  tarvitse  velvoi)aa  matkustamaan  mones;  pitkiäkin   matkoja  tutkinto;laisuu)a  suori)avan  opiskelijan  työpisteelle.
 13. 13. ääni, kuva ja video Mobiilisti voidaan dokumentoida asioita, jotka tapahtuvat luokan ulkopuolella, kuten erilaisia huoltotoimenpiteitä, työprosesseja, työkaluja tai asiantuntijahaastatteluja. ! Kun tuotokset jaetaan suoraan mobiililaitteesta blogiin tai wikiin, niitä voidaan palata käsittelemään myös jälkikäteen. Keskustelun aiheena voi olla: ! mitä opittiin mikä on muuttunut suhteessa tähän hetkeen mitä tekisit nyt toisin mitä jatkoajatuksia tilanne herätti Ammatillisessa oppimisessa tekstin tuottaminen ei ole keskiössä - rikkaat ratkaisut nopeuttavat oppimista
 14. 14. Esimerkki • WC:n korjaaminen http:// www.youtube.com/watch? v=tt2vBW33m9I " • Tehtävänanto: http:// mobiilioppija.wikispaces.com/Ty %C3%B6teht%C3%A4v%C3%A4n +toteuttaminen
 15. 15. Vanhat konstit uusin maustein http://minnanpostauksia.blogspot.fi/p/ladataan.html
 16. 16. Opetuksen ja tiedon uusjako ◦ Laite  =  kynä   Opetuksen  välineet  muu)uvat,  mu)a  ope)ajan  tulee  muistaa  niiden  rooli  ja  status.   Tallennusväline  on  loppujen  lopuksi  tallennusväline,  olkoonkin  kuinka  hieno  tahansa.   Opetuksen  pääpainon  tuleekin  pysyä    pedagogiikassa  eikä  välineissä.   ! ◦ Wiki  =  Oppikirja   Nykyisin  löytyy  monenmoista  palvelua,  joihin  voidaan  tallentaa  aineistoa  julkises;   sekä  tarvi)aessa  muokata  sitä  mobiilis;  isommalla  joukolla.  Oppikirjan  ongelma  on   päivite)ävyys,  mu)a  nykyisten  palveluiden  avulla  opiskelijoille  voidaan  antaa   tarvi)aessa  päivite)yä  ;etoa.   ! ◦ Blogi  =  Vihko   Perinteiseen  vihkoon  verra)una  blogin  hyvinä  puolina  voidaan  pitää  avoimuu)a  ja   tarvi)aessa  valokuvien  sekä  videoklippien  lisäämistä  helpos;  aineiston  sekaan.  Usein   havainnollinen  kuva  tai  videoklippi  saa)aa  selventää  ja  jäsentää  ;etoa  huoma)avas;   paremmin  kuin  sanaselitys.  Avoimuus  voidaan  kokea  myös  nega;iviseksi  asiaksi,  varsinkin   jos  osa  opiskelijoista  kopioi  säännöllises;  tehtävänsä  toisilta.  Blogista  voi  ajan  mi)aan   kertyä  opiskelijalle  ka)ava  porolio  amma_alansa  tehtävistä  jota  kelpaa  näy)ää  myös   töitä  hae)aessa.  Osa  opiskelijoista  innostuu  kovin  blogiinsa,  mu)a  jä)ää  blogin   tekemisen  kesken  tai  tekee  sinne  vain  pakolliset  tehtävät  toisten  taas  käy)äessä  blogiaan   päiväkirjanomaises;.    
 17. 17. Pedaoivalluksia! ! Vertaisoppiminen Yhteinen  nimi)äjä  vertaisoppimisen  taustalla  oleville  oppimiskäsityksille  on  konstruk;vismi  eri   muodoissaan.    Konstruk;vismissä  on  ominaista  (ärsyke)informaa;on  muokkaaminen  ymmärre)ävään   muotoon  johtaen  joustavaan  ja  oppijan  valmiuksia  paino)avan  opetuksen  korostumiseen. Opetuksen  informaa;on  tulee  olla  ns.  monensuuntaista,  myös  oppija    tuo)aa  hyödyllistä   informaa;ota.  Tehokas  ope)aminen  vaa;i  aineiston  esi)ämistä  tavoin,  jotka  vastaavat  oppijan   todellisuu)a. ! ◦ Ope%ajan  rooli  vertaisoppimisen  ohjaamisessa,  valmentajana  ja  Eedon  jalostajana Tavoi)eena  on  saada  eri  vaiheissa  olevat  oppijat  ak;voitua  toimimaan  keskenään.  Reflek;on   tulee  olla  kahdensuuntaista  oppijoiden(myös  ope)ajan)  välillä,  jolloin  vertaistutorin  rooli   korostuu.  Onnistuneessa  vertaisoppimisen  ohjaamisessa  ope)aja  ohjaa  suuremmat  linjaukset,   amma;llinen  ohjaaja  toimii  työnjohtajana,  vertaistutoreiden  toimiessa  lähes  itsenäisinä   ;imiensä  johtajina  ope)ajan  kuitenkin  eri  toimijoiden  toimintaa  ohjaten  ja  hienosäätäen. ! ◦ Vertaisoppimisen  pulmaElanteita Vertaisoppimisen  ohjaamisessa  ope)ajan  tulee  olla    tarkkana  tutor-­‐oppilaiden  valinnassa  sekä   ohjeistamisessa.  Vertaisoppiminen  onnistuu  parhaiten  aloilla,  joilla  on  selkeät,  kaavamaiset   työmenetelmät,  joilla  jo  amma;n  ope)elun  alkutaipaleella  tulee  rii)ävä  tuntuma  lisäopin   saamiseksi  toistojen  avulla.  Suurin  haaste  on  saada  sopivat  tutorit  vali)ua  kustakin  ryhmästä.   Mones;  hyväkin  opiskelija  saa)aa  muu)aa  ajatusmaailmaansa  saadessaan  vähän  valtaa  muihin   nähden.  Vaikka  tutor-­‐oppilaita  käyte)äisiinkin  säännöllises;,  tulee  muistaa  ope)ajan  rooli;   Ope)ajan  tulee  aina  olla  ohjaus;lanteessa  mukana,  ope)aja  on  myös  aina  vastuussa  myös   tutor-­‐oppilaiden  tekemisistä.
 18. 18. Lisää Pedaoivalluksia ! Ongelmaperusteinen  oppiminen(PBL-­‐  ja  sen  eri  muodot)   Tämä  menetelmä  on  parhaimmillaan  koulutusprosesseissa,  joissa  koulutuksen  tavoi)eena  on  selkeiden   amma;llisten  valmiuksien  oppiminen.  Tämän  mallin  oppimisen  menetelmät  ovat    kohdistuneet  sekä   oppimisen  tutkijoiden  e)ä  ohjaajien  huomion  keskeisiin  oppimisympäristön  tekijöihin,  kuten   vuorovaikutuksen  laatuun  ja  erityises;  ryhmädynaamisiin  ilmiöihin.  Pienryhmän  käy)ö  on  tälle   menetelmälle  leimallista.     ! ◦ Yhteisöllisyys  osana  ongelmaperusteista  oppimista   ◦ Opiskelijoiden  tapa  luoda  ja  jalostaa  ;etoa  mobiilis;   ◦ “Joukkoäly”,  ;edon  jäsentäminen,  jalostaminen  ja  jakaminen;  Nopeammin  uusin  lai)ein  ja   menetelmin   ◦ Tiedon  tulva,  ope)aja  ;edon  oikea-­‐aikaisena  ohjaajana   ! Mestari-­‐oppipoikamalli   Kogni;ivisen  oppipoikamallin  periaa)eena  on  oppia  asiantun;joiden  käy)ämiä  aja)elu-­‐  ja   toimintatapoja.  Toiminta  muistu)aa  vanhan  ajan  mestarin  ja  oppipojan  yhteistyötä.  Kogni;ivisessa   oppipoikamallissa  painotetaan  oppimisen  ja  ;edon  toiminnallista,  situa;onaalista  ja  sosiaalista  luonne)a.   Oppija  havainnoi  ja  harjoi)elee  asiantun;jan  ohjauksessa.  Hän  oppii  alan  amma_laiselle  ominaisen  tavan   toimia  ja  ajatella.  Oppimisprosessi  pyritään  muokkaamaan  aidoksi  toiminnaksi  auten_sissa  ;lanteissa,   jolloin  opitaan  käytännön  ;etoja  ja  taitoja.  
 19. 19. Taitojen oppiminen https://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI https://www.youtube.com/watch?v=IpPLmz1F4Io
 20. 20. Taitojen oppiminen http://ictmagic.visibli.com/share/8stsCX
 21. 21. Rakenne • Kotipesä: yhteiset materiaalit yhteisössä" • Jakelu: lukeminen, kommentointi ja keskustelu" • Läsnäolo ja -ilo" • Blogit: osaamispankki omaksi ja yhteiseksi hyödyksi
 22. 22. http://prosessistars.wikispaces.com
 23. 23. Notkeaa päivittämistä Laitteet ajantasalla Sisältö virtaa automaagisesti
 24. 24. Voiko mobiilisti olla läsnä? Ohjaus Mobiiliohjauksella  tarkoitetaan  oppilaan  ohjausta  osin  tai  kokonaan  mobiililai)een  avulla. ABC

×