Plan biblioteka

7,427 views

Published on

План и програм рада школске библиотеке садржи
Годишњи план рада библиотекара,
циљеве рада
начин остварења образовних стандарда и исхода из области рада школског библиотекара, Развојни план и Акциони план школске библиотеке и школског библиотекара и План самовредновања школе.

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan biblioteka

 1. 1. Планирање и вредновања рада школске библиотеке и школског библиотекара за школску 2011/2012. годину ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала ИванчаСадржајПлан и програм рада школске библиотеке 2Годишњи план рада библиотекара за школску 2011/2012. годину 3Циљеви рада школског библиотекара 5Остварење образовних стандарда 6Остварење исхода из области рада школског библиотекара 7План самовредновања школе и школски библиотекар 10Библиотечко-новинарска секција 10Развојни план школске библиотеке 2011. – 2014. године 12Акциони план школског библиотекара 15План самовредновања школе за школску 2011/2012. годину 21 1
 2. 2. План и програм рада школског библиотекара План за школску 2011/2012. годину Садржаји: годишњи фонд недељни фонд Васпитно-образовна делатност 880 20 Сарадња са наставницима 88 2 Библиотечко-информациона делатност 264 6 Културна и јавна делатност 88 2 Остали послови 440 10 Укупно сати 1760 40 План за школску 2011/2012. годину по месецима Школска година = 44 радне недеље ( 36 или 37 наставних и 8 или 7ненаставних недеља ) Глобални план рада за 36 наставних и 8 ненаставних недеља 36 наставних недеља број дана непосредан рад остали послови укупно сати (наставни дани) (6 сати дневно) (2 сата дневно) у току месеца септембар 22 132 44 176 октобар 21 126 42 168 новембар 20 120 40 160 децембар 22 132 44 176 јануар 11 60 20 80 фебруар 20 114 38 152 март 22 138 46 184 април 15 90 30 120 мај 21 120 40 160 јун 6 48 16 64 укупно 180 дана 1080 360 1440 8 ненаставних недеља јануар 5 дана 30 10 320 април 3 дана 18 6 320 јун 15 дана 90 30 320 јул 7 дана 42 14 320 август 10 дана 60 20 320 укупно 40 дана 240 80 320 школска година, 220 радних дана 1320 сати непосредног рада 440 сати осталих послова 1760 сати укупно 2
 3. 3. Годишњи план рада библиотекара за школску 2011/2012. годинуОбразовно-васпитна делатностПрограмски садржаји Време Начин праћења-планирање активности у раду са ученицима; током извештај о-упознавање ученика са радом библиотеке; године раду,-упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и школскиоспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, лист,енциклопедија...; сајт школе,-реализација часова библиотекарства; присуство-вођење библиотечко-новинарске секције; педагога и-промоција читања и развијање читалачких способности ученика директоракроз школски пројекат Читање је забава;-пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижнеграђе;-подстицање интересовања за читање књига и коришћењебиблиотечке грађе;-развијање информационе писмености и формирање навика засамостално налажење информација;-подстицање код ученика развоја способности проналажења,анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто иефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија– рад на пројекту/домаћем задатку;-помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема,повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању исвакодневном животу;-подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање засамостално учење, учење и образовање током целог живота(препоручивање текстова за читање и разговор о прочитанимтекстовима);-упутства за писање реферата и самосталних радова, израдаплаката и презентација;-педагошка помоћ при реализацији наставних садржаја иваннаставних активности;-обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига,Месец школских библиотека, Дан писмености, Дан хране...);-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном инекњижном грађом;-предавања за ученике и рад у радионицама (Здрав живот,Толеранција, Дечија права, Комуникација, Социјалне вештине,Писање писма...).Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родитељимаПрограмски садржаји време Начин праћења-учествовање у припремању годишњег и развојног плана школе; током извештај о-набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и године раду,стручне сараднике; школски-информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о лист,набавци стручне и педагошко-психолошке литературе; сајт школе,-сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набавци присуствокњига на Сајму; педагога и-сарадња на развоју информационе и информатичке писмености, директораразвијањем „истраживачког духа“ код ученика и упућивањем дабуду критични и креативни корисници информација - заједничкирад са наставницима и педагогом на планирању и реализацијишколских пројеката; 3
 4. 4. -сарадња са наставницима у вези са учлањењем наставника иученика у Библиотеку града Београда и учествовањем ученика утакмичењу Читалачка значка;-посета Библиотеке у Сопоту и у Малом Пожаревцу, подстицањенаставника и ученика на коришћење стручне литературе за израдупројеката/дечијих радова/домаћих задатака;-сарадња са наставницима грађанског васпитања и веронауке увези са заједничким часовима и укључивањем у израду школскихпројеката;-сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе;-тимски рад са наставницима у изради оперативних планова ипроналажењу информација за реализацију наставног плана ипрограма;-оствариавње различитих видова стручног усавршавања занаставнике (повећање компетенција наставника за употребу ИКТ-а, предавања, прикази..);-радионице, предавања и трибине за ученике и наставнике у везиса развијањем социјалних вештина и емоционалноминтелигенцијом (Комуникација, Толеранција, Људска и дечијаправа, Подршка, сарадња и поштовање..);-рад у школским тимовима;-присуство седницама стручних већа у школи;-присуство седницама наставничког већа;-сарадња са родитељима.Библиотечко-информациона делатностПрограмски садржаји Време Начин праћења-израда годишњег плана и програма рада библиотекара током извештај о-уређење простора библиотеке у Малој Иванчи, Малом Пожаревцу године раду,и Поповићу; присуство-систематско информисање ученика и запослених о новим педагога икњигама, листовима, часописима; директора-припремање паноа и тематских изложби о појединим издањима,ауторима, акцијама, јубилејима, важним данима и догађајима ислично;-припремање писмених и усмених приказа књига, периодике идруге књижне и некњижне грађе;-израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња);-организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице исарадње;-упис ђака првака у библиотеку;-упис ђака у Библиотеку града Београда;-сређивање и естетско уређење библиотеке;-сређивање књига на полицама-сређивање ознака на полицама;-остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање...);-израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара,анализа и (само)вредновање рада.Културна и јавна делатностПрограмски садржај Време Начин праћења-планирање културних садржаја за школску годину; током извештај о-сарадња са Градском библиотеком Сопот – планирање године раду,заједничких акција и пројеката (обележавање Дана писмености, школскиМесеца књиге..); лист,-израда текстова за интернет презентацију школе; сајт школе,-представљање наше школе ученицима других школа; присуство 4
 5. 5. -припремање и сакупљање материјала за школски лист; педагога и-израда школског листа; директора-сарадња са школама у општини и Градском библиотеком Сопот увези са организовањем књижевних сусрета;-сарадња са школским библиотекарима других школа и Градскомбиблиотеком у обележавању важних дана, годишњица, догађаја;-сарадња са Центром за културу Сопот и Библиотеком градаБеограда у релизацији програма за ученике;-припремање и организовање прославе важних годишњица у везиса школом и локалном заједницом;-организовање књижевних сусрета;-промоција рада школске библиотеке и школског библиотекара.Стручно усавршавање и остали пословиПрограмски садржаји Време Начин праћења-рад у општинском већу школских библиотекара и у Друштву током извештај ошколских библиотекара Србије године раду-праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија иприказа;-праћење стручне литературе и периодике из областибиблиотекарства;-учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школскебиблиотекаре (као реализатор и полазник);-сарадња са Школском управом Београд и Заводом за вредновањеквалитета образовања и васпитања;-сарадња са Министарством просвете и науке;-сарадња са матичним библиотекама у Србији ради организовањатрибина за школске библиотекаре и побољшања сарадњешколских и јавних библиотека. Циљеви рада школског библиотекара Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености. Читање и разумевање прочитаног су основни услови за успешан процес учења у школи. Зато је важно развијати читалачке вештине ученика, подстицати ученике на читање из забаве и задовољства и развијати естетске вредности. Информациона писменост подразумева разумевање потребе за информацијом, проналажење одговарајуће информације и правилну употребу информације из различитих извора информација. Школска библиотека оспособља ученике за коришћење ИКТ-а, самостални истраживачки рад и подстиче их на стваралачко и критичко мишљење у проналажењу, одабиру, вредновању и примени информација у решавању проблема/задатка. Ученици се уче да користе различите изворе информација и знања, да се сналазе у библиотеци, познају начела класификације, да користе реферннтне збирке и каталоге ради даљег напредовања у учењу и будућем занимању и прихватању концепције целоживотног учења. Сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних садржаја више предмета у подручју читалачке и информационе писмености кроз различите активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске и пројектне наставе, организовање радионица. Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика библиотекар сарађује са наставницима у организовању програма/активности за развијање социјалних вештина, промовисање здравог стила живота, промовисање заштите човекове околине и подстицање професионалног развоја ученика, као и у организовању превентивних активности које доприносе безбедности у школи. 5
 6. 6. Остварење образовних стандарда Школски библиотекар ће тако учествовати у остварењу образовних стандарда,нарочито из српског језика и историје. То су стандарди из области Вештина читања иразумевање прочитаног, Говорна култура, Књижевни језик, Писано изражавање иКњижевност и Истраживање и тумачење историје. Образовни стандарди из српског за крај четвртог разреда и крај основногобразовања и образовни стандарди из историје који се могу остварити у радубиблиотекара са ученицима и у зајдничком раду библиотекара и наставника: 1СЈ.0.1.1. Познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике 1СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог обраћања 1СЈ.0.1.4. Уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текстна основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова илизанимљивих детаља 1СЈ.0.1.7. Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 1СЈ.0.1.8. Уме да одбрани своју тврдњу или став 1СЈ.3.2.1. Изводи сложеније залључке на основу текста, обједињујућиинформацијеиз различитих делова дужег текста 1СЈ.3.2.4. Изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текстакоји их поткрепљују, резимира наративни текст 1СЈ.3.2.7. Објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту(објашњава зашто је лик поступио на одређени начин, вреднује крај приче у односу насвоја предвиђања током читања текста, износи свој став о догађајима из текста) 1СЈ.3.3.2. Јасно структурира текст (уводни, средишни и завршни део текста);добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса 1СЈ.3.5.1. Тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 1СЈ.3.5.2. Уочава узрочно-последичне везе међу догађаијама у тексту 1СЈ.3.5.3. Тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује ихпозивајући се на текст CJ.1.2.3. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни тексти уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) CJ.1.4.9. Способан је за естетски доживљај уметничких дела CJ.2.1.1. Чита текст користећи различите стратегије читања: „летимичночитање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“(ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема);читање ради уживања CJ.2.2.1. Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који јецеловит и кохерентан CJ.2.2.2. Саставља вест, реферат и извештај CJ.2.2.3. Пише резиме краћег и/или једноставнијег текста CJ.2.4.6. Одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност CJ.2.4.8. Уочава разлику између препричавања и анализе дела CJ.2.4.9. Уме да води дневник о прочитаним књигама CJ.3.2.1. Организује текст у логичке и правилно распоређене пасусе, одређујеприкладан наслов текста и поднаслове деловима текста CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст CJ.3.2.3. Пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажуи расправу CJ.3.4.6. Тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући сена само дело CJ.3.4.7. Изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и другихтекстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информациједате у форми слике 6
 7. 7. ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве наједноставним примерима ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч наоснову садржаја карактеристичних писаних историјских извора ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника илипобеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјскомдогађају, феномену ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењимаисторијских личности, догађаја, феномена ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којемје настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални,политички, географски контекст извора) ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који сеодносе на исту историјску појаву ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјскогфеномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) Остварење исхода из области рада школског библиотекара Библиотекар ће, такође, помоћи ученицима у остварењу исхода из областиинформационе, информатичке и медијске писмености који су у вези са наставом ТИО,информатике и грађанског васпитања. Кроз реализацију школских пројеката Читање језабава, Здрав живот и Екологија учествоваће и у остварењу образовнихстандарда/исхода осталих наставних предмета, кроз упућивање ученика наодговарајуће изворе информација, увођење ученика у истраживачки рад и развијањесоцијалних вештина код ученика. Исходи по областима: Библиотека и читање: 1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује уактивностима у библиотеци 2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаноми електронском облику који могу да се позајме и разуме важност и правилно чувањетог материјала 3. Разуме да су различите врсте књига смештене у различитим деловимабиблиотеке, зна да пронађе сликовницу или књигу за час 4. Разуме функцију библиотеку, препознаје различите типове библиотека икористи библиотеку за личне потребе и проналажење информација потребних за школу 5. Слуша и чита текстове потребне за школу и из задовољства, уме да одредизаплет, ликове, време, место и идеју приче, говори о омиљеним књигама и писцима,разликује чињеницу од измишљене приче, има културу комуникације 6. Разуме да су књиге из области књижевности постављене по алфабетскомреду презимена аутора и уме да пронађе потребну књигу, Разликује основне књижевнежанрове и одређује основне елементе, тему, ликове, заплет, време, место... 7. Разуме да су књиге организоване у систем Универзалне децималнекласификације и уме да користи тај систем да пронађе књигу 8. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитимоблицима, потребну за школу и из задовољства и забаве, Уме да подели својемишљење о прочитаном делу са другима, уме да формулише своје мишљење, јавно гаискаже и да учествује у расправи 7
 8. 8. 9. Разуме појам писмености и разликује појмове читалачка писменост,математичка и научна писменост, као и информациона, информатичка и медијскаписменост, 10. Разуме важност писмености, нарочито читалачке писмености која је условуспешног учења и образовања Информациона писменост: 1. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација,Разуме шта је информација и зна да је пронађе уз помоћ библиотекара 2. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већзнао, ствара нову информацију и презентује је на различите начине (говори, пише,црта...) 3. Доприноси раду на пројекту у групи и одељењу, интерпретира пронађенеинформације и ствара нове 4. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутра или друга у одељењу и топредставити као свој рад 5. Одређује кључне речи потребне за истраживачки рад уз помоћбиблиотекара/наставника 6. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различитеизворе информација, штампане, електронске, људске изворе... 7. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, правилисту коришћених извора 8. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налазиштампане и електронске изворе, проверава изворе, вреднује и користи информације 9. Комбинује информације, закључује, ствара ново знање, презентује закључкена различите начине 10. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћенеизворе по моделу који даје библиотекар/наставник, Разуме појмове плагирање ипарафразирање Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција: 1. Сарађује са вршњацима, користи технологију у комуникацији са њима радирешавања задатка/проблема, разговара о својим идејама, уме да формулише својемишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи и показује толеранцију задругачије ставове 2. Препознаје право да може да изрази своје мишљење на одговарајући начин,чак и кад је другачије од идеја других, уме да формулише своје мишљење и даучествује у расправи 3. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различитемедије, Уме да се обраћа публици и јасно изнесе ставове и идеје, има изграђенукултуру комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушање и поштовањетуђег мишљења) Информатичка писменост 1. Примењује основне интернет претраживаче за тражење информација 2. Прихвата процедуре важне за сигурност на Интернету, посебно важностчувања личних података 3. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности,Користи различите медије и онлајн апликације за уметничко и лично исказивање Медијска писменост: 1. Препознаје информације у свакодневним порукама кроз различите медије(рођенданске честитке, разгледнице са распуста, рекламе за играчке, саобраћајнизнаци, упозорења), разликује варијанте гласа, звука и израза лица (гласно, тихо,срећан, љут...), Пита и одговара на питања о разлозима и функцији обавештења уразличитим медијима (зашто, ко, када, где, како) 8
 9. 9. 2. Препознаје различите медије (књига, ТВ, филм, радио, ЦД, ДВД, имеил, вебстрана, фотографија, новине, рекламе), Пита и одговара на питања о разлозимакомуникације кроз различите медије, Разговара о елементима порука (величина, боја,облик, звук, глас, покрет) различитих медија да би се привукла пажња публике 3. Зна карактеристике блиских медија и разговара о привлачењу пажњапублике (домаћин, такмичар, потрошач, публика), интерпретира како ауторова намераи избор визуелних и текстуалних компоненти утиче на осећања публике 4. Препознаје тип информација које донеси различити медији, описујеелементе и технике које се користе да се осмисли главна идеја поруке (боја, звук,светлост,..), открива улоге људи који стварају поруке (писац, уметник, илустратор,уредник, фотограф...) 5. Разуме да медији преносе информације одређеној публици са одређенимнамерама, анализира остварени утицај медија 6. Анализира и схвата различите комбинације елемената и техника које секористе за креирање порука за одређену публику са одређеним намерама на основугодина, пола, етничке, географске, социјалне и економске припадности. Образовни стандарди и исходи се остварују кроз активности из образовно-васпитне делатности и културне и јавне делатност на часовима библиотекара, часовимабиблиотечко-новинарске секције, заједничким часовима са наставницима, крозобележавање важних дана и догађаја: -разговор и промоција читања и учења, -читање различитих текстова (књижевноуметничких, научнопопуларних и др.)наглас и разговор о прочитаном, -упућивање ученика у проналажење одговарајућих информација из различитихизвора информација (књиге, часописи, интернет...) у различитим облицима (штампани,електронски, мултимедијални) потребних за решавање проблема/задатка и упућивањеу истраживачки рад, -креативни рад ученика (писање различитих текстова на задате теме, писањетекстова за литерарне конкурсе, писање текстова за школски лист, израда ликовнихрадова као илустрација...) -презентација радова насталих у реализацији школских пројеката, -такмичења и јачање самопоуздања ученика. Рад са ученицима се обавља у школској библиотеци, учионицама и у огранкуГрадске библиотеке Сопот у Малом Пожаревцу. Библиотекар и ученици могу да користекомјутер у просторији школске библиотеке, компјутер и пројектор у дигиталнојучионици и компјутер за кориснике у Библиотеци у Малом Пожаревцу. Библиотекар ће пратити и оцењивати усвајање образовних стандарда и исхода: -разговор са ученицима о прочитаним текстовима, -разговор о коришћеним информацијама за израду задатка/пројекта,поузданости извора информација и начину навођења коришћених извора -читање литерарних радова ученика на различите теме -избор најбољих радова за конкурс, часопис, -избор најбољег рецитатора -избор најбољег пројекта и презентације. Библиотекар ће указати предметном наставнику на постигнућа ученика, на онаизузетна која наставник може наградити одличном оценом у вези са одређенимпредметом, али и на лоше резултате у некој области које треба побољшавати. 9
 10. 10. Активности предвиђене овим планом повезане су са циљевима, задацима иактивностима из Акционог плана библиотекара, посебно важни циљеви за ову школскугодину су: Подстицање ученика на читање књижевних дела и читање радизадовољства и забаве, Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, писањесастава, Побољшање информационе писмености ученика, Развијање информатичкеписмености код ученика и Планирање и реализација школских пројеката и подстицањеистраживачке наставе. План самовредновања школе и школски библиотекар Активности библиотекара су, такође, повезане и са активностима из Планасамовредновања, посебно из области: Школски програм и годишњи план рада(сарадња наставника и стручних сарадника у изради оперативних планова иусклађивање тема и корелација међу предметима), Настава и учење (ученици читајулитературу из различитих научних области и израђују задатке у оквиру школскихпројеката, ученици сами и уз помоћ наставника истражују и проналазе информацијепотребне за реализацију часова истраживачке наставе, наставници и библиотекарупућују ученике на правилан одабир и коришћење потребних информација за израдузадатака), Подршка ученицима (планирање и реализација часова библиотечко-новинарске секције и школских пројеката Читање је забава, Здрав живот и Екологија)и Етос (свакодневно се подстиче позитивна социјална клима; толеранција, узајамноуважавање, комуникацијске вештине, брига о другима). Библиотечко-новинарска секција Циљеви: -увести ученике у стручне послове библиотеке, -континуирано пратити догађања у школи, -израда школског листа „Чаролије“, -развијати информациону писменост, -развијати читалачке и друге способности и вештине ученика (комуникационе,информационе, истраживачке,…) -промовисати права детета. Намена активности је да се ученици оспособе за коришћење свих извора знањаи информација у школској библиотеци и да их знају применити у различитимначинима реализације активности. Ученици ће се упознати с пословима библиотекараучешћем у стручном и непосредном раду у библиотеци. Кроз рад се утиче на позитивна мишљења и ставове о књизи, библиотеци ињеној свеобухватној грађи. Такође се подстиче и развија креативност код деце штодоприноси јачању самопоуздања. Начин реализације: -израда паноа поводом обележавања важних дана у вези са књигом,библиотеком и читањем, годишњица и празника, -активности у вези са школским пројектима, -организација сусрета с књижевницима, -представљање нових наслова у библиотеци, -сусрети с ученицимаиз других школа, -стручни библиотечки послови, -израда школског листа „Чаролије“. Часови ће се одржавати у Малој Иванчи (сваке друге среде) и Пожаревцу(сваког другог петка) по два часа. Укупан број часова у току године је 36. Праћење и вредновање активности се се врши у току године и биће деоизвештаја о раду библиотекара. На основу резултата радиће се план активности занаредну школску годину. 10
 11. 11. План рада библиотечко-новинарске секцијеПрограмски садржај Време Носиоци Облик рада Начин активности праћењаАнкета о заинтересова- септембар библиотекар разговор прегледности ученика за рад у ученици писање плана документацијебиблиотечкој секцији, израда паноа о бројуОбележавање Дана чланова иписмености актностимаОбележавање Месеца октобар библиотекар, израда паноа присуствошколских библиотека, ученици, обилазак ГБС педагога илиПосета Градској наставници, директорабиблиотеци Сопот радници ГБС часовимаОбележавање Месеца новембар библиотекар, разговор присуствокњиге - Моја омиљена ученици презентација педагога,књига, препоручивање прегледвршњацима шта да читају радоваОбрада и класификација децембар библиотекар, разговор присуствокњига, Врста библиотечке ученици, сређивање директора илиграђа, Сређивање полица радник ГБС књига помоћникаса књигама, Посета одлазак у ГБС директораБиблиотеци у МаломПожаревцуПисање састава на задату јануар библиотекар, разговор, присуствотему, библиографско ученици упутства за педагога нацитирање писање часовимаИзрада текстова за сајт фебруар библиотекар, разговор, увид у радовешколе, Креативно писање, ученици упутства за ученикаизрада школског листа писањеДечија штампа, март библиотекар, разговор, прегледОбележавање 150, тј. 170 ученици, писање и документације,година школе илустровање увид у радове радова ученикаПроналажење и одабир април библиотекар, рад на присуствоинформација на интернету ученици, рачунарау часовима,Обележавање наставници, писање увид у радовеМеђународног дана дечије радник ГБС радова, ученикакњиге и Светског дана израда паноакњигеИзрада прилога за школски мај библиотекар, писање прегледањелист, Прикупљање матери- ученици, радова, школскогјала за школски лист наставници, разговор са листаОрганизовање књижевног писцемсусретаПрезентација школског јун библиотекар, постављање увид улиста у локалној средини ученици шкоског листа документацијуИзрада Извештаја о раду усекције просторијама ГБС 11
 12. 12. Развојни план школске библиотеке 2011. – 2014. године Рад школе Основна школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи ради у матичномодељењу у Малој Иванчи и у два издвојена одељења, у Малом Пожаревцу и уПоповићу. Школа ради у скромним материјалним и техничким условима. У марту 2011. започела је анализа реализације активности из Развојног планашколе 2008. – 2011. године и израда Развојног плана 2011.- 2014. године. На основутог Плана ради се и Развојни план школске библиотеке. Настава се осавремењује, али не довољно, јер нема савремених наставнихсредстава, а она која постоје не користе се довољно. Атмосфера на часовима,комуникације између ученика и наставника, као и међу ученицима није увек најбоља итреба да се побољша. Наставници и ученици раде тимски ради побољшање квалитетанаставног процеса. Користе се различити облици и методе рада, реализовани сузаједнички часови свих одељења једног разреда, остварена већа корелација међупредметима кроз тематску и пројектну наставу. Школски пројекти Читање је Забава иЗдрав живот су започети у школској 2010/2011. години и делимично остварени, аправи ефекат и потпуно остварење очекује се у наредним годинама кад се упланирање и реализацију укључе сви наставници и стручни сарадници. Промовисање рада школе и успеха ученика најбоље је остварено кроз школскичасопис и активности школе у локалној заједници. Ученици су учествовали наликовним и литерарним конкурсима и презентовали су своје радове наманифестацијама у општини. Сајт школе је постављен у априлу 2011. године иактивности у вези са уређивањем и ажурирањем ће се наставити. Рад школске библиотеке Сваки објекат има просторију школске библиотеке, али тренутно ради само онау Малој Иванчи. То је просторија од тридесетак квадратних метара са полицама на тризида. Од намештаја ту су два стола, један мој и други педагогов, пет столица и двамала стола. Компјутер са интернет прикључком је на столу педагога и она га углавномкористи, али и ја ако треба нешто да нађем на интернету, или ако пишемо извештаје онеким догађањима у школи и записнике са састанака. Пошто смо чланови тимова заразвојно планирање, самовредновање и заштиту деце од насиља заједно радимопослове у вези са планирањем и реализацијом пројеката у школи, тематске наставе,тимског рада, рада ђачких организација и сл. У школи се води Инвентар монографских публикација. Каталога нема. Програмза обраду књига немам. Школа не издваја средства за куповину књига и некњижнеграђе, фонд се обнавља поклоном и међубиблиотечком разменом. Библиотека је место где ученици позајмљују књиге, разговарају са мном окњигама, или о проблемима понашања и разговарају са педагогом, а наставницидолазе да причају о плановима, о ђацима и да понекад траже књигу. Рад са ученицима се реализује на часовима библиотекара, библиотечко-новинарске секције, и на заједничким часовима са наставницима разредне наставе,наставницима српског језика, енглеског и француског језика, ликовне културе,физичког васпитања, веронауке и грађанског васпитања. То су часови посвећениобележавању важних дана и догађаја, или часови на којима се ради део пројекта у којису укључени поједини наставници, или часови тематске наставе. У Малом Пожаревцу пре две године затворена је за коришћење просторијабиблиотеке због могућности да падне плафон, али би требало да се оспособи за рад досептембра 2011. године. Али, срећа је да у том селу ради одељење Библиотеке уСопоту и да је на сто метара од школе, те ученици и наставници могу да користе књигеи за забаву и за учење. Сарађивала сам са Библиотеком у Сопоту на међубиблиотечкојразмени и позајмила за потебе школске библиотеке у Малој Иванчи и Поповићу двапута по 100 књига. Просторија библиотеке у Поповићу је највећа, али због радова ушколи није у употреби две године. Књиге из Сопота, постојеће књиге за децу и лектиресе чувају у учионицама, тако да су учитељице направиле одељенске библиотеке. 12
 13. 13. У Малом Пожаревцу огранак Библиотеке ради уторком и петком и тада се тамодрже часови библиотекара и библиотечке секције, заједнички часови са наставницима,разне активности у вези са остваривањем Акционог плана и излажу ђачки радови. Најуспешније активности биле су у оквиру пројекта Читање је забава. Циљпројекта је да ученици више времена посвете читању, разговарају о прочитанимкњигама и да им читање постане задовољство. Ученици воле да долазе у библиотеку,да читају и да разговарају о књигама. Развијају креативност и радо пишу саставе иучествују на литерарним конкурсима. Употреба ИКТ-а је слаба, наставници ретко користе ИКТ у настави, а ученициимају ограничен приступ компјутерима. У мају 2011. школа је добила компјутере заопремање две дигиталне учионице, у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу и лаптоп уПоповићу. Библиотекар ће користити те учионице за рад са ученицима на развијањуинформационе писмености ученика. АДСЛ приступ интернету омогућен је у МалојИванчи. Присуствовала сам стручним семинарима, четири од њих су електронскисеминари, и могу да помогнем ученицима и наставницима да побољшају информационуи информатичку писменост. Мисија библиотеке Школска библиотека је интегрисана у образовно-васпитни рад школе, онапружа ученицима и наставницима информације за решавање задатака и проблема.Школска библиотека промовише читање, подстиче љубав према читању из забаве изадовољства. Промовише самосталност ученика у учењу, обезбеђује развојинформационе писмености за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничкопланирање активности наставника, школског библиотекара и локалне заједнице. Визија библиотеке Библиотека ће бити место за учење и истраживање. Ученици и наставници ћемоћи да пронађу материјал за лични, професионални и образовни развој. Школски библиотекар ће: -обезбедити развој информационе писмености (информатичке и медијске), -обезбедити електронске изворе и приступ ка њима, -помоћи ученицима да овладају вештинама налажења и критичкогпроцењивања датих информација, -омогућити ученицима и наставницима перманентност учења током читавогживота, -сарађивати са наставницима ради стварања услова да ученици оствареобразоване стандарде, -сарађивати са наставницима у планирању и реализацији часова тематскенаставе и пројектне наставе, -организовати стручно усавршавање за колеге у школи у областиинформатичке писмености, -сарађивати са локалном заједницом у остварењу заједничких активности коједоприносе социјалном развоју ученика. Оваква библиотека ће захтевати и стално професионално усавршавањешколског библиотекара. Ресурси: -људски ресурси, знања школског библиотекара стечена кроз стручноусавршавање, -жеља ученика да стичу нова знања на нов начин, -просторије шкоске библиотеке, -дигиталне учионице, компјутери и пројектори, -Библиотека у Малом Пожаревцу, -здравствене амбуланте у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу, -Библиотека у Сопоту и Центар за културу Сопот. 13
 14. 14. Развојни циљеви Област Настава и учење Циљеви: -Побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачкихспособности, креативности, естетске перцепције и укуса, -Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада, -Повећање примене ИКТ-а у настави и ваннаставним активностима, -Повећање компетенција ученика за примену знања стеченог у школи усвакодневном животу. Област: Подршка ученицима Циљеви: -Формирање правилних вредносних ставова ученика, -Развијање социјалних вештина ученика, -Подстицање личног развоја ученика. Област: Ресурси Циљ: Стручно усавршавање наставника, повећање компетенција наставника истручних сарадника за примену ИКТ-а . 14
 15. 15. Акциони план школског библиотекара Област Настава и учење Циљ: Побољшање читалачке писмености ученика и развојстваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса Задаци: 1. Уређење и опремање школске библиотеке Активности: -Набавка нових књига за школску библиотеку (куповина и поклони) -Уређење простора школске библиотеке у Малој Иванчи, Малом Пожаревцу иПоповићу, постављање пода и полица у Малм Пожаревцу и Поповићу Носиоци активности: библиотекар, директор Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена: -Набављено најмање 100 нових књига -Простор библиотеке је привлачно место у коме се корисници добро осећају,ученици проналазе књиге за читање у библиотеци и код куће -Ученици учествују у активностима које се организују у библиотеци Критеријуми: Број књига које се користе у библиотеци повећан за 10% Начин праћења: извештај о раду библиотекара, извештај о набавци књига 2. Подстицање ученика на читање књижевних дела и читање радизадовољства и забаве Активности: -Планирање школског пројекта Читање је забава у сарадњи са наставницима(септембар), -Ученици читају књижевна дела по препоруци наставника и библиотекара и посвом избору, -Наставници српског језика и разредне наставе (као и наставници другихпредмета који препоручују ученицима књиге за читање ради израде задатака за школуили читања из забаве и задовољстава) и библиотекар разговарају са ученицима,проверавају разумевање прочитаног (на часовима библиотекара и заједничкимчасовима наставника и библиотекара), -Ученици препоручују омиљене књиге својим друговима, пишу о прочитанимкњигама (поводом обележавања Месеца књиге и Месеца школских библиотека уоктобру и новембру и Међународног дана дечије књиге и Светског дана књиге иауторских права у априлу), -Ученици учествују у програму пројекту Оштро перо (пројекат Друштвашколских библиотекара Србије, почиње у октобру 2011. и траје до половине децембра2011. године) и Читалачка значка (пројекат Друштва школских библиотекара иБиблиотеке града Београда, почиње крајем децембра 2011. године и траје до маја2012. године). Носиоци активности: ученици, библиотекар, наставници Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена: -Ученици радо учествују у школском пројекту Читање је забава и читајукњиге, књижевна дела и научнопопуларну литературу -Ученици разумеју текстове, анализирају их и умеју да кажу и напишу свој ставо прочитаном делу Критеријуми: 100 ученика (пет-шест по одељењу) и 10 наставника учествује упројекту, ученици читају књиге, наставници прате рад ученика заједно сабиблиотекаром Начин праћења: извештај о раду библиотекара и наставника, радови ученика ушколском листу, интервју 15
 16. 16. 3. Креативно осмишљавање и обележавање важних датума токомгодине, Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, писање састава,есеја... Активности: -Наставници и стручни сарадници сарађују међусобно и са ученицима упланирању и реализацији обележавања важних дана, догађаја, годишњица, Данашколе, прославе Божића, Ускрса и осталих празника -Ученици израђују литерарне и ликовне радове, пишу о о догађајима у школи,припремају материјал за школски лист -Ученици пишу саставе за литерарне конкурсе -Ученици пишу саставе поводом обележавања важних дана и догађаја -Ученици учествују у раду библиотечко-новинарске секције, припремајуматријал за школски лист и сајт школе Носиоци активности: библиотекар, педагог, директор, наставници, ученици Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена: -Наставници и стручни сарадници радо сарађују, планирају и реализујуобележавање важних датума током године уз помоћ ученика, -Ученици радо учествују у активностима, разумеју важност сарадње са другимученицима и важност занања и вештина које стичу -Ученици разумеју важност појединих дана и догађаја -Ученици су заинтересовани да пишу саставе -Повећан је број радова ученика из Мале Иванче и Поповића поводом некогдогађаја и прилога у школском листу Критеријуми: Библиотекар учествује у обележавању 6 дана у току школскегодине и сарађује са наставницима и педагогом, 20 ученика најмање пише радовеповодом одређеног конкурса или важног догађаја Начин праћења: листа остварених активности, извештај о раду, школски лист,интервју са ученицима Циљ: Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада и Повећање компетенција ученика за примену знања стеченог ушколи у свакодневном животу Задаци: 1. Побољшање информационе писмености ученика Активности: -Библиотекар и наставници упућују ученике на правилан одабир и коришћењепотребних информација за израду задатака -Ученици претражују електронске изворе информација у школској библиотеции у Библиотеци у Малом Пожаревцу -Часови библиотекара, заједнички часови наставника и библиотекара и часовитематске и пројектне наставе -Ученици користе различите изворе информација, бирају одговарајућеинформације и правилно их користе за решавање проблема (израду задатка) уз помоћнаставника и школског библиотекара -Ученици припремају додатни материјал за часове тематске наставе уз помоћнаставника и школског библиотекара, израђују задатака за часове тематске наставе ишколске пројекта уз коришћење различитих извора информација Носиоци активности: ученици, наставници, библиотекар Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена -Ученици користе различите изворе информација у штампаном и уелектронском облику -Ученици су заинтересовани за рад на часу 16
 17. 17. -Ученици умеју да пронађу и одаберу потребне информације за израдузадатака Критеријуми: 20% ученика претражује електронске изворе информација убиблиотеци и дигиталној учионици, најмање 4 ученика из сваког одељења припремадодатни материјал за часове Начин праћења: листа остварених активности, извештаји о раду наставника истручних сарадника, школски лист, интервју са ученицима 2. Развијање информатичке писмености код ученика и КоришћењеИКТ-а за презентацију рада школе Активности: -Ученици претражују електронске изворе информација у школској библиотеции у Библиотеци у Малом Пожаревцу -Израда е-наставног материјала, сарадња наставника и библиотекара -Реализација часова уз примену електронског учења, сарадња наставника ибиблиотекара -Формирање редакције школског листа и израда прилога кроз рад секција -Формирање Тима за уређивање сајта школе кроз рад секција -Израда плана интернет презентације школе -Припрема материјала и обука наставника за постављање садржаја -Укључивање ученика у израду прилога за школски сајт -Постављање нових садржаја на сајт - ажурирање Носиоци активности: ученици, наставници, стручни сарадници, Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена: -Ученици активно учествују у раду на часу -Наставници и библиотекар израђују и користе е-наставни материјал -Примењује се електронско учење на часовима, ученици кажу да то чининаставну атрактивнијом -Објављује се школски часопис два пута годишње -Сајт се редовно ажурира Критеријуми: Интернет је стално доступан у школској библиотеци, дигиталнојучионици и зборници, 20% ученика претражује електронске изворе информација ушколској библиотеци и дигиталној учионици, 10 наставника израђује е-наставниматеријал, сајт има 100 посета недељно Начин праћења: листа остварених активности, извештаји о раду наставника истручних сарадника, школски лист, интервју са ученицима 3. Подстицање самосталности ученика у истраживању ради трајнијегусвајања знања, Планирање и реализација школских пројекта Здрав живот иЕкологија Активности: -Планирање школских пројеката, сарадња библиотекара, педагога инаставника (септембар) -Реализација пројекта кроз појединачне часове, тематску наставу,истраживачки рад ученика и сарадњу са родитељима, посебно ученика нижих разредана формирању правилних навика деце у исхрани (реализације пројеката почиње уоктобру 2011. године, завршава се у мају 2012. презентацијом ђачких радова) -Ученици читају литературу из различитих научних области и израђују задаткеу оквиру школских пројеката -Ученици уз помоћ библиотекара и сами истражују и проналазе информацијепотребне за реализацију часова истраживачке наставе Носиоци активности: библиотекар, педагог, наставници, ученици Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена: -Ученици радо читају литературу из различитих научних области, задовољни сукад сами пронађу информације за израду задатака 17
 18. 18. -У истраживачком процесу ученици одлучују која је информација потребна,налазе штампане и електронске изворе, проверавају изворе, вреднују и користеинформације, комбинују информације, закључују, стварају ново знање, презентујузакључке на различите начине Критеријуми: 30% ученика из сваког одељења користи библиотеку радиистраживачког учења (израђује задатака у оквиру пројектне наставе) Начин праћења: листа остварених активности, извештај о раду библиотекара,интервју са ученицима Област: Подршка ученицима Циљ: Развијање социјалних вештина ученика и подстицање личногразвоја ученика и Подршка ученицима при избору даљег образовања Задаци: 1. Развијање хуманости, емпатије и солидарности код ученика,Развијање ненасилне комуникације и толеранције и учионице без насиља Активности: -Ученици разговарају о проблему понашања на састанцима Ђачког парламентаи предлажу како да се реши проблем, библиотекар присуствује састанцима Ђачкогпарламента -Библиотекар, као члан Тима за заштиту деце од насиља разговара саученицима о проблему понашања на часовима редовне наставе, часовима одељенскогстарешине и у другим приликама -Организовање превентивних активности у школи, праћење и анализирањеслучајеви насилног понашања, примена мера интервенције -Библиотекар и педагог реализују радионице за ученике: Комуникација,Толеранција... -Ученици се уче да самостално решавају конфликте у одељењу Носиоци активности: ученици, библиотекар, наставници Време:током школске године, Очекивани исходи и индикатори промена: -Ученици помажу једни другима у изради домаћих задатака и радо прихватајуда раде у тиму и групи -Смањен број ситуација непримереног понашања ученика -У школи је изражен негативан став према насиљу Критеријуми: Смањен број случаја непримереног понашања и насиља за 10% утоку школске године у односу на претхопдну Начин праћења: листа остварених активности, извештај Тима за заштиту децеод насиља, интервју са ученицима 2. Јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима Активности: -Ученици учествују у школском пројекту Читање је забава (ученици читају,разговарају о прочитаним делима, пишу, рецитују, учествују у активностимаобележавања важних дана и догађаја), као и у такмичењу Читалачка значка и пројектуОштро перо -Библиотекар разговара са ученицима о занимањима: библиотекар, писац,илустратор, глумац... -Ученици разговарају са писцима и другим гостима о њиховом занимању Носиоци активности: ученици, библиотекар, наставници Време:током школске године, посебно у току Дечије недеље, поводомобележавања дана везаних за књигу, читање и библиотеку, као и на школском иопштинском такмичењу рецитатора у марту Очекивани исходи и индикатори промена: 18
 19. 19. -Ученици су сигурни у своје знање и способности, радо читају, пишу, рецитујуи учествују на такмичењима -Ученици учествују у културним дешавањима у школи и локалној средини Критеријуми: повећан број ученика који учествују у програмима и пројектима ушколи и локалној средини Начин праћења: листа остварених активности, извештај о раду библиотекара,интервју са ученицима 3. Укључивање у активности локалне средине Активности: -Библиотекар учествује у организацији активности у локалној средини (октобар- обележавање Месеца школских библиотека и Месеца књига, новембар – обележавање40 година постојања Библиотеке у Малом Пожаревцу, април – обележавањеМеђународног дана дечије књиге) -Ученици, библиотекар и наставници присуствују културним и забавнимактивностима у локалној заједници -Ученици се срећу са људима различитих професија и разговарају о њиховомпослу Носиоци активности: библиотекар, ученици, наставници Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена -Библиотекар, ученици и наставници су активни учесници на манифестацијамау локалној средини Критеријуми: 30% ученика учествује у манифестацијама Начин праћења: листа остварених активности, извештај о раду библиотекара,интервју са ученицима Област: Ресурси Циљ: Стручно усавршавање, повећање компетенција наставника истручних сарадника за примену ИКТ-а Задаци: 1. Повећање информатичке писмености наставника и стручнихсарадника Активности: -Библиотекар похађа електронски стручни семинар -Библиотекар израђује своје планове и други материјал у вези са свимоблицима образовно-васпитног рада (школски пројекти, обавештења за наставнике увези са обележавањем важних дана и догађаја, планови културне и јавне делатностиза сваки месец,...) у електронској форми и шаље их наставницима и педагогу радилакшег планирања заједничких часова наставника, заједничких часова наставника ибиблиотекара, часова тематске/пројектне наставе... -Библиотекар организује стручно усавршавања за наставнике у школи ипомаже наставницима у изради планова (септембар, октобар) -Библиотекар помаже наставницима да остваре активности у вези са циљемУнапређење планирања и реализације наставе у складу са образовним стандардима,задатак Планирање наставе у складу са стандардима образовања (септембар) Носиоци активности: библиотекар, наставници Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена -Библиотекар израђује своје планове (годишњи, месечни, акциони) у складу саобразовним стандардима/исходима и повезује свој рада са радом осталих наставника ирадом педагога -Наставници израђују планове у електронској форми 19
 20. 20. Критеријуми: 70% наставника израђује планове и друге материјале за час уелектронској форми Начин праћења: извештај о раду библиотекара и наставника 2. Опособљавање наставника и стручних сарадника за рад у дигиталнојучионици и примену електронског учења Активности: -Библиотекар похађа стручне семинаре -Библиотекар сарађује са наставницима у изради електронског наставногматеријала у вези са часовима тематске и пројектне наставе (анкете, презентације,тестови, укрштенице...) Носиоци активности: библиотекар, наставници Време: током школске године Очекивани исходи и индикатори промена: -Наставници користе дигиталну учионицу за рад са ученицима -Примењеује се електронско учење у школи, ученици су задовољни таквимобликом учења Критеријуми: 30% ученика користи електронски наставни материјал којиприпрема библиотекар Начин праћења: извештај о раду наставника и библиотекара, интервју 20

×