УНИВЕРСИТЕТ                                 1046, София,                 ...
специалността                            структура на факултетаПрез 1943 г. – една година след...
УНИВЕРСИТЕТ                                1046 София,                  ...
специалността                                                       ...
УНИВЕРСИТЕТ                                1046 София,                  ...
специалността                           структура на факултетаСтроителният факултет има богата и...
УНИВЕРСИТЕТ                                1046 София,                  ...
специалността                           структура на факултетаСпециалността „Транспортно строите...
УНИВЕРСИТЕТ                                1046, София,                  ...
специалността                          структура на факултетаСпециалността „Геодезия“ е широкопр...
УНИВЕРСИТЕТ                                1046, София,                  ...
специалността                          структура на факултетаСпециалността „Устройство и управле...
УНИВЕРСИТЕТ                                1046 София,                  ...
УАСГ брошура
УАСГ брошура
УАСГ брошура
УАСГ брошура
УАСГ брошура
УАСГ брошура
УАСГ брошура
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

УАСГ брошура

1,743 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

УАСГ брошура

 1. 1. УНИВЕРСИТЕТ 1046, София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1 Корпус А, етаж 2, А-212 СТРОИТЕЛСТВОкандидатстване www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯКандидатите за специалността „Архитектура“ трябва да при-тежават качества, произтичащи от спецификата на архитек- архитектурен факултеттурата – синтез от изкуство и строително-техническа дей-ност. Поради това кандидатите трябва да притежават: все-странно развита обща и художествена култура, технически специалностусет, рационално и пространствено мислене, познания и уме-ния в областта на изобразителното изкуство и способност за архитектурасамостоятелно творчество. Системата за прием е съобразе- ана именно с тези изисквания. Начина на кандидатстване, фор-мирането на бал и сроковете за подаване на документи се оп-ределят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и сапубликувани в справочника за кандидат-студенти, както и наинтернет сайта на уасг – www.uacg.bgАкадемична учебна годинаАкадемична учебна годинаАкадемичната учебна година обхваща два семестъра – зимени летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимниятсеместър обикновено започва в края на месец септември и за-вършва в началото на месец януари. През януари и февруари сепровеждат защитите на проектите, редовната и поправи- контактителна зимна сесии.Летният семестър започва в края на месец февруари и завърш-ва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се про- Деканвеждат защитите на проектите от летния семестър, лятна-та изпитна сесия и учебните практики. Доц. д-р арх. Недялко Иванов БончевОбразователният процес се реализира в рамките на последо- е-mail: dean_far@uacg.bgвателни задължителни и паралелни избираеми образователниструктури с продължителност:– Десет редовни учебни семестъра Заместник декани– Единадесети учебен дипломен семестър – разработване и за-щита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия Учебна работа– През първите осем учебни семестри се провежда обучение по Доц. д-р арх. Калин Павлов Тихоловфундаментални, общообразователни и специализирани задъл- е-mail: tiholovi@mobicom.comжителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини.– В рамките на iх и x семестри се реализира избираемо профили- Научноизследователска и международна дейност ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪРрано обучение в следните направления водени от съответни- Доц. д-р арх. Иван Евгени Дановте специализирани катедри: жилищни сгради и комплекси; об- е-mail: idanov_far@uacg.bgществени сгради и комплекси; промишлени и аграрни сгради икомплекси; урбанизъм; интериор и дизайн за архитектурата;опазване на архитектурното наследство; архитектурни кон- Факултетна канцеларияструкции и детайли. Корпус А, етаж 2, кабинет А-212 тел. (+359 2) 963 52 45/666 е-mail: far@uacg.bg
 2. 2. специалността структура на факултетаПрез 1943 г. – една година след основаването на първото Висше Обучението се осъществява от колектив от около 85 хабили- катедра промишлени и аграрни сградитехническо училище в България – се открива специалността ар- тирани и нехабилитирани преподаватели организирани в 8 спе- ръководител – доц. д-р арх. Асен Писарскихитектура. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с циализирани катедри. В обучението участват голям брой хоно- Основни дисциплини - Промишлени сгради. Аграрни сгради. Ин-8 катедри. В Архитектурния факултет на уасг се извършва обу- рувани преподаватели-специалисти с богат практически опит. форматика в архитектурата. Специализирани компютърничение и подготовка на студенти по специалностите „Архитек- технологии и др.тура“ и „Урбанизъм“. катедра градоустройствоОбучават се и се подготвят специализанти и докторанти, из- ръководител – проф. д-р арх. Александър Александров катедра рисуване и моделираневършва се научно-изследователска дейност, разработват се про- Основни дисциплини – Градоустройство, Паркова и ландшафтна ръководител – проф. Христо Харалампиевекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архите- архитектура, Регионално планиране, и др. Основни дисциплини – История на изкуството, Рисуване и Мо-ктурния факултет се осъществява значителна международна делиране.дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с ев- катедра жилищни сградиропейски училища по Архитектура. ръководител – доц. д-р арх. Боряна Генова катедра сградостроителствоОбразованието по „Архитектура“, отговаря на световните и ев- Основни дисциплини – Жилищни сгради и жилищни комплекси. ръководител – доц. д-р арх. Жеко Тилевропейски стандарти в тези области, най-важните от които са: Основни дисциплини – Сградостроителство, Сградни инстала-- Харта на архитектурното образование на Международния съ- катедра интериор и дизайн за архитектурата ции и съоръжения, Архитектурни конструкции, Технически ин-юз на архитектите и юнеско - Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. ръководител – доц. д-р арх. Калин Тихолов сталации и системи, Информатика в архитектурата, и др.за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други доку- Основни дисциплини – Интериор, Дизайн за архитектуратаменти в областта на архитектурата - Директива 2005/36/ЕС на Ев-ропейския парламент и Съвета по признаване на професионал-ната квалификацияОбучението по специалността „Архитектура“ притежава прес-тижни акредитации от реномирани чуждестранни институ-ции, като :- министерството на културата и на комуникациите, франция- кралският институт на британските архитекти, великобритания- консултативния комитет по образование и квалификация къмес в сферата на архитектуратаВипускниците от специалносттаПодготовката на специалистите е в контекста на специфика-та на архитектурната професия - като сложна и отговорна об-ласт на човешката дейност с уникално обществено въздейст-вие - едновременно в материалната и в духовната сфери.Реализацията на специалистите се осъществява в области, като:проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради; ця-лостно или частично обновяване на сградния фонд; интериор идизайн за архитектурата; въвеждане на нови технологии в сфе-рата на архитектурното проектиране, с контрол върху енер- катедра история и теория на архитектурата В обучението на студентите по Архитектура участват и пре-гийното поведение на сградите; реално подпомагане чрез норма- ръководител – доц. д-р арх. Георги Станишев подаватели от катедри от други факултети в УАСГ по следни-тивни и проектни разработки на политиката за опазване на кул- Основни дисциплини –История на архитектура, Опазване на ар- те дисциплини:турно-историческото ни наследство; компетентна експертна хитектурното наследство, Изобразителни средства в архите- Математика, Строителна физика, Геодезия, Стоманобетоннидейност в управлението и контрола на териториалната и ре- ктурното проектиране, Основи на архитектурното проекти- конструкции, Стоманени и дървени конструкции, Строителнагионалната политика, в разработката на новите градоустрой- ране, и др. механика, Строителни материали, Организация на строител-ствени планове и актуализирането на старите градоустрой- ството и др.ствени планове; експертна дейност в областта на планирането катедра обществени сградина материалната база на туризма, в областта на ландшафтно- ръководител – проф. д-р арх. Благовест Вълковто планиране и опазването на околната среда; управлението на Основни дисциплини – Обществени сгради и обществени ком-недвижимата собственост; плекси
 3. 3. УНИВЕРСИТЕТ 1046 София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1 Корпус А, етаж 2, А-212 СТРОИТЕЛСТВОкандидатстване www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯНачинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете заподаване на документи се определят в ежегодния Правилник за архитектурен факултетприемане на студенти и са публикувани в справочника за канди-дат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ– www.uacg.bg специалностАкадемична учебна година урбанизъм уАкадемичната учебна година обхваща два семестъра – зимени летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимниятсеместър обикновено започва в края на месец септември и за-вършва в началото на месец януари. През януари и февруари сепровеждат защитите на проектите, редовната и поправител-на зимна сесии.Летният семестър започва в края на месец февруари и завърш-ва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се про-веждат защитите на проектите от летния семестър, лятна-та изпитна сесия и учебните практики. контакти Декан Доц. д-р арх. Недялко Иванов Бончев е-mail: dean_far@uacg.bg Заместник декани Учебна работа Доц. д-р арх. Калин Павлов Тихолов е-mail: tiholovi@mobicom.com Научноизследователска и международна дейност ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Доц. д-р арх. Иван Евгени Данов е-mail: idanov_far@uacg.bg Факултетна канцелария Корпус А, етаж 2, кабинет А-212 тел. (+359 2) 963 52 45/666 е-mail: far@uacg.bg
 4. 4. специалността структура на факултетаСпециалността урбанизъм е въведена през 2002 год. и по нея се Магистърските програми, съобразно потребностите на страна- Структура и съдържание на обучениетопровежда обучение единствено в уасг. Тя е резултат от успешно та са профилирани в едно от следните направления: Управление Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семес-приключил проект по phare-tempus с водещото участие на кате- на околната среда; Урбанистична и жилищна политика; Туристи- търа обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разра-дра Градоустройство и партньорството на Университета Хе- ческо планиране; Управление на земи и имоти; Градски дизайн. ботване на дипломна работа по избрана от студента тема.риът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж При завършване се присъжда образователно-квалификационнав Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи екс- Випускниците от специалността степен “бакалавър”. Придобилите тази степен могат да кан-перти от страната и чужбина и е акредитирана от наоа в Бъл- Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят дидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка илигария. професионална реализация на различни равнища в частния и дър- чрез заплащане и курс до степен “магистър”.Обучението по специалността се извършва от екип висококва- жавния сектор и в различни области: като специалисти в упра- Обучението до следваща степен за бакалаврите-урбанисти е слифицирани преподаватели от Университета, преминали специ- влението на градовете и общините, на промените в природна- продължение една година и половина, включващо два семестъраализирана подготовка в европейски университети. Като хонору- та и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на обучение и един семестър дипломно проектиране или разрабо-вани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти интересите на индивидуалната личност и обществото; като тване на дипломна работа по избрана от студента тема.и академици от България и Европа. консултанти в инвестиционния процес за ефективно използ- Обучението за степен “магистър” за студенти, завършили дру-Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Евро- ване на земята; като експерти и проектанти в областта на ги специалности е с допълнителен един или няколко семестърапейска система за трансфер на кредити и контрол на качество- стратегическото планиране, формирането на регионалната, с пакети приравнителни дисциплини, в зависимост от вида нато. Съгласно изискванията на водещи международни професио- градоустройствената и жилищната политика, планирането на специалността.нални и академични организации, образованието по урбанизъм туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта Като цяло обучението в курсовете за бакалаври и магистри серазвива знания относно: историята на урбанизма като комплекс- на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, реализира чрез учебни планове и програми, включващи задължи-на наука и професия; характера, целите, теорията и методите при управлението на земята и собствеността; като участни- телни и избираеми дисциплини, под формата на лекции, семина-в урбанизма; културните различия в урбанизма на европейско и ци в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване ри и проектиране.световно равнище; развитието на природните и културни цен-ности, въздействието на човешката дейност върху околнатасреда и принципите на устойчивото развитие; политическия,институционалния и законодателен контекст на урбанистич-ната практика; механизмите за прилагането на урбанистична-та политика; връзката на урбанизма с другите видове планира-ния;Учебната програма развива умения и ценности в следните обла-сти: методи за определяне и решаване на проблемите в мулти-дисциплинарни колективи; правилно мислене относно концеп-циите, инструментите и мерките за управление на знанията и промяна на законодателството в регионалното и градско пла- катедра Градоустройствои тяхното практическо приложение; техники за събиране, об- ниране и опазването на околната среда. ръководител – проф. д-р арх. Александър Александровработка и анализ на данните, включително използването на съ- Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектант- Основни дисциплини свързани с обучението в степен бакалавър:временни технологии; оценяване и управление на околната сре- ски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, пред- Въведение в урбанизма, История на урбанизма, Урбанистичнада; анализиране на бъдещите потребности на обществото; ин- приемачи, всички звена и нива на държавната администрация и социология, Умения за учене и комуникация, Анализ на градска-тегриране на естетически принципи в урбанизма; съхраняване на органите на местното управление. Урбанистите участват в уп- та среда, Теория на урбанизма, Градско планиране, Околна средакултурните ценности и заобикалящата човека среда; използване равлението на териториите и общините в съответствие със и устойчиво развитие, Информационни технологии, Проект нана словесна, писмена и графическа комуникация; спазване на прин- съвременната практика на европейските страни. Те могат да ра- малко селище, Регионално планиране, Урбанизъм и законодател-ципа на професионалната етика. ботят и на свободна практика като независими консултанти. ство, Финансиране на урбанистичното развитие, ТехническаМагистърското ниво на специалността „урбанизъм” е в продъл- Урбанисти с допълнителна професионална квалификация на рав- инфраструктура, Проект за развитие на регион, Теория на уп-жение и е надстройка на образованието на урбанистите-бакала- нище “Магистър” ще могат да участват като консултанти на равлението, Социална политика, Урбанизъм и администрация,ври. То е предназначено за завършилите успешно бакалавърското по-високи равнища, като съветници към държавни институции, Европейска урбанистична практика, Оценка на въздействиетониво. При определени условия е отворено и за обучение на други обществени и неправителствени организации, свързани с посо- върху околната среда, Управление на проекти и др.специалисти, имащи отношение към планирането и изграждане- чените области, както и в европейски програми за градско и ре- Основни дисциплини свързани с обучението по специалносттато на жизнената среда на човека – архитекти, инженери, геогра- гионално развитие. в степен магистър: Макро и Микроикономика, Теория на урба-фи, икономисти, юристи, социолози и т.н. При определени условия те могат да работят в сферата на ус- низма, Транспортно планиране, Общ устройствен план (ОУП)То доразвива знанията, уменията и ценностите, заложени в ба- тройственото планиране като проектанти на всички нива на на град, Стратегическо управление, Управление на проекти – II,калавърското ниво. устройственото планиране. Интегрирано Планиране и др.
 5. 5. УНИВЕРСИТЕТ 1046 София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1 Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313 СТРОИТЕЛСТВОкандидатстване www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯНачинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете заподаване на документи се определят в ежегодния Правилник за строителен факултетприемане на студенти и са публикувани в справочника за канди-дат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ– www.uacg.bg специалностАкадемична учебна година строителство на сгради с и съоръженияАкадемичната учебна година обхваща два семестъра – зимен илетен, всеки с продължителност от 15 седмици. Точният гра- (и на английски език)фик на учебния процес се определя всяка година с решение наАкадемичния съвет. Зимният семестър обикновенно започва вкрая на месец септември и завършва в началото на месец януа-ри. През януари и февруари се провеждат защити на проекти-те, редовната и поправителната зимна сесия. Летният семес-тър обикновено започва в края на месец февруари и завършва вначалото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждатзащити на проектите от летния семестър, лятната изпитнасесия и учебните практики. През месец септември се провеждаесенната поправителна сесия.Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продъл-жителност от месец и половина през месец август и първата контактиполовина на септември. Декан Проф. д.ик.н. инж. Цвети Даков Даковски е-mail: dean_fce@uacg.bg Заместник декани Учебна работа Доц. д-р инж. Димитър Симеонов Димитров e-mail: ddimitrov_fce@ uacg.bg Научноизследователска и международна дейност ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Доц. д-р инж. Гергана Стойчева Моллова e-mail: mollova_fce@uacg.bg Факултетна канцелария Корпус Б, етаж 3, кабинети Б-315 и Б-313 Тел. (+ 359 2)963 52 45/336 ;(+ 359 2)963 52 45/410 е-mail: sec_fce@uacg.bg
 6. 6. специалността структура на факултетаСтроителният факултет има богата история и традиции-той Обучението в Строителния факултет се осъществява от ко- катедра Строителни материали и изолациие първият факултет в най-старото българско висше строител- лектив от 50 хабилитирани (7 професори и 43 доцента) и 45 не- ръководител – проф. д-р инж. Димитър Георгиев Назърскино училище.Строителният факултет разполога със съвременна хабилитирани преподаватели (15 „доктори“). Основни дисциплини – Строителни материали, Строителниучебна и лабораторна база. Висшето строително образование, Строителният факултет се състои от седем специализирани изолации.което той предоставя, се признава от FEANI /организация със катедри, четири учебно-изчислителни лаборатории и четирисъвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със изследователски лаборатории. катедра Строителна механикастандартите, свързани с професията на инженера/. Строител- ръководител– доц. д-р инж. Иван Димитров Марковният факултет е член на съвета на Строителните факултети катедра Автоматизация на инженерния труд Основни дисциплини – Строителна статика І и ІІ, Теория назаедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, ръководител- доц. д-р инж. Гергана Стойчева Моллова еластичността и пластичността, Метод на крайните еле-Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгра- Основни дисциплини - Програмиране и използване на изчисли- менти, Устойчивост на строителните конструкции, Стро-ди и съоръжения” е престижна и широкопрофилна , и подготвя телни системи, Автоматизация на инженерния труд, Компю- ителна динамика, Проектиране на конструкции за сеизмичниза богат спектър от дейности в областта на строителство- търни системи в строителството. въздействия.то. В девети учебен семестър специалността предоставя въз-можност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънти технология на строителството“. От учебната 2005/2006 го-дина се предостави възможност на българските студенти да сеобучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло наанглийски език от първи до последен курс за български и чуждес-транни студенти.В Строителния факултет се осъществява преподавателски истудентски обмен с много европейски университети.Структура и съдържание на обучениетоВ Строителен факултет се обучават над 1100 български и чуж-дестранни студенти. Обучението е само редовна форма и се из-вършва в 9 учебни семестъра и един дипломен, в който се изра-ботва и защитава дипломен проект.Студентите от специалност „Строителство на сгради и съоръ- катедра Масивни конструкции катедра Технология и механизация на строителствотожения“ изучават около 60 дисциплини с общ хорариум около 4000 ръководител – проф. д-р инж. Тодор Колев Бараков ръководител – доц. д-р инж. Любка Заркова Петровачаса. Дисциплините са задължителни, избираеми и факултатив- Основни дисциплини – Стоманобетон, Обследване и изпитва- Основни дисциплини – Технология на строителството І ч. и ІІ ч.,ни. Обучението се провежда във вид на аудиторни занятия (лек- не на строителни конструкции, Стоманобетонни конструк- Охрана на труда и опазване на околната среда, Производствениции, упражнения и курсово проектиране), практически занятия ции, Стоманобетонни мостове, Специални стоманобетонни предприятия в строителството, Производство на стомано-(лабораторни и семинарни), учебни и производствени практики конструкции, Проектиране на конструкции за сеизмични въз- бетонни елементи, Строителни машини.(общо шест през курса на обучението). действия – ІІ. В обучението на студентите по „Строителство на сгради и съоръжения“ участват и преподаватели от катедри от другиВипускниците от специалността катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции факултети в УАСГ по следните дисциплини: Физика, Матема-Завършилите специалността се реализират професионално в ръководител – доц. д-р инж. Георги Харалампиев Линков тика, Геодезия, Архитектура, Сградостроителство, Железо-строителни фирми, проектно-конструкторски бюра, предприя- Основни дисциплини – Метални конструкции, Специални стома- пътно строителство, Пътно строителство, Основи на хидра-тия за строителни изделия, инвестиционни звена, общински ад- нени конструкции, Дървени и пластмасови конструкции, Проек- вликата, Водоснабдяване и канализация, Теоретична механикаминистрации, научно-изследователски екипи, лаборатории, ка- тиране на конструкции за сеизмични въздействия, Стоманени и др.то преподаватели във висши училища и експерти в контролни мостове, Производство на метални конструкции.и съсловни институции. Алтернативното обучение на англий-ски език дава шанс на студентите да овладеят отлично още от катедра Организация и икономика на строителствотостудентската скамейка сложна специализирана инжинерна тер- ръководител – доц. д-р инж. Стефан Николов Цоневминология в областта на строителното инженерство и ще ги Основни дисциплини – Организация и управление на строител-направи още по-конкурентноспособни на европейския трудов па- ството, Икономика на строителството, Строително право,зар. Мениджмънт на строителната фирма.
 7. 7. УНИВЕРСИТЕТ 1046 София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1 Корпус Б, етаж 3, Б-317 СТРОИТЕЛСТВОкандидатстване www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯНачинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете заподаване на документи се определят в ежегодния Правилник за факултет по транспортноприемане на студенти и са публикувани в справочника за канди-дат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ– www.uacg.bg строителствоАкадемична учебна година специалност тс транспортно строителствоАкадемичната учебна година обхваща два семестъра – зимени летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният (и на немски език)семестър обикновено започва в края на месец септември и за-вършва в началото на месец януари. През януари и февруарисе провеждат защитите на проектите, редовната и поправи-телна зимна сесии.Летният семестър започва в края на месец февруари и завърш-ва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се про-веждат защитите на проектите от летния семестър, лятна-та изпитна сесия и учебните практики.– Учебна практика по геодезия– Учебна практика по строителни машини– Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология– Учебна практика по строителна статика контакти– Учебна практика по инженерна геодезия– Учебна практика по CAD– Учебна практика по специалността Декан– Учебно-производствена практика– Преддипломна практика доц. д-р инж. Стойо ТодоровЗимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продъл- е-mail: stoyo_fte@uacg.bgжителност от месец и половина през месец август и първатаполовина на септември. Заместник декани Учебна работа Проф. дмн Михаил Константинов е-mail: mmk_fte@uacg.bg Научноизследователска и международна дейност АВСТРИЙСКА ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР доц. д-р Тодор Тодоров е-mail: tedy_far@uacg.bg Факултетна канцелария Корпус Б, етаж 3, кабинет Б-317 тел. (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/424 е-mail: dean_fte@uacg.bg
 8. 8. специалността структура на факултетаСпециалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ Общ брой преподаватели – 72 катедра Геотехникаоще от създаването му. В нея се обучават инженерни кадри за Професори – 7 ръководител – проф. д-р инж. Георги Иловпътното и железопътното строителство. Обучението включ- Доценти – 23 Основни дисциплини: Инженерна геология, Земна механика,ва проектиране, строителството и поддържане на пътища, В това число доктори и дтн – 37 Фундиране, Скална механикажелезопътни линии, метро, трамвайни линии, улици, мостове,тунели и други съоръжения. Част от студентите се набират с катедра Пътища катедра Математикапредварително знание на немски език. Те се обучават по програма ръководител – доц. д-р инж. Петър Стефанов ръководител – доц. д-р инж. Владимир Тодоровза двойно дипломиране с Техническия университет във Виена. Основни дисциплини: Проектиране на пътища и възли, Строи- телство на пътища, Градоустройство, градско движение и ули- катедра Обществени наукиСтруктура и съдържание на обучението ци, Аеродруми, Поддържане и реконструкция на пътища ръководител – доц. д-р инж. Тончо ТончевБрой семестри9 + 1 дипломен ТС10+1 дипломен ТС немскиВидове дисциплиниОсновни задължителни:– Фундаментални: Математика, физика, програмиране, чуждиезици и др.– Общоинженерни: Теоретична механика, Съпромат, Строител-на статика, Земна механика, Строителни материали и др.– Специализирани: Стоманобетон и стоманобетонни конструк-ции, Проектиране на пътища и възли, Проектиране и строител-ство на жп линии, Строителство на пътища, Стоманобетоннимостове, Стоманени мостове, Тунели, Пристанища, Аеродруми,Въжени линии и др.Академична и практическа част на обучениетоОбучението се извършва в сградата на университета в центърана София, корпус Б.Практическото обучение започва в лабораториите на универси-тета (над 60) и продължава с учебни, производствени и предди-пломни практики във фирми и организации.Факултетът разполага с лаборатории по– Инженерна геология– Геотехническа лаборатория– Пътностроителна лаборатория– Железопътна лаборатория– Лаборатория по транспортни съоръжения катедра Железници В обучението участват и преподаватели от други катедри на– Компютърна зала 516 ръководител – доц. д-р инж. Златка Денчева университета: Приложна геодезия, Дескриптивна геометрия– Математическа лаборатория Основни дисциплини: Проектиране и строителство на жп ли- и техническо чертане, Физика, Техническа механика, Строи-– Компютърна лаборатория по ГИС нии, Горно строене и поддържане на железния път, Гари, гарови телна механика, Строителни материали и изолации, Масив- съоръжения и жп експлоатация, Високоскорстни жп линии, Спе- ни конструкции, Хидравлика и хидрология, Метални, дървени иВипускниците от специалността циални железници (Въжени линии) пластмасови конструкции, Организация и икономика на строи-Получават квалификация строителен инженер по транспортно телството, Технология и механизация на строителството.строителство и възможност за реализация в: катедра Транспортни съоръжения– Прооектиране, строителство, ремонт и поддържане на транс- ръководител – проф. д-р инж. Костадин Топуровпортни обекти Основни дисциплини: Стоманобетонни мостове, Стоманени– Инвеститорски и строителен контрол мостове, Транспортни тунели, Поддържане и реконструкция на мостове
 9. 9. УНИВЕРСИТЕТ 1046, София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1 Ректорат, етаж 2, Р-209 СТРОИТЕЛСТВОкандидатстване www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯНачинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете заподаване на документи се определят в ежегодния Правилник за геодезически факултетприемане на студенти и са публикувани в справочника за канди-дат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ– www.uacg.bg специалностАкадемична учебна година геодезия гАкадемичната учебна година обхваща два семестъра – зимени летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимниятсеместър обикновено започва в края на месец септември и за-вършва в началото на месец януари. През януари и февруари сепровеждат защитите на проектите, редовната и поправи-телна зимна сесии.Летният семестър започва в края на месец февруари и завърш-ва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се про-веждат защитите на проектите от летния семестър, лятна-та изпитна сесия и учебните практики.– Учебна практика по геодезия– Учебна практика по топографска картография– Учебна практика по висша геодезия– Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи контакти– Учебна практика по инженерна геодезия– Учебна практика по оценка на недвижими имоти– Преддипломна практика ДеканЗимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продъл-жителност от месец и половина през месец август и първата доц. д-р инж. Славейко Господиновполовина на септември. е-mail: gospodin_fgs@uacg.bg Заместник декани Учебна работа доц. д-р инж. Елена Пенева-Златкова е-mail: penevae_fgs@uacg.bg Научноизследователска и международна дейност ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР доц. д-р инж. Маргарита Мондешка е-mail: mondy_fgs@uacg.bg Факултетна канцелария Ректорат, етаж 2, кабинет Р-209 тел. (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45 /424 е-mail: dean_fgs@uacg.bg
 10. 10. специалността структура на факултетаСпециалността „Геодезия“ е широкопрофилна, като инженер-ге- Обучението се провежда от около 70 преподаватели, от които Катедра Приложна геодезияодезистите се подготвят да извършват дейности по изработ- 23 са професори и доценти, а 48 са със научна степен “доктори”. ръководител – доц. д-р инж. Тодор Костадиновване на едро- и дребномащабни топографски карти, кадастрал- Като хонорувани преподаватели се привличат и изтъкнати Основни дисциплини: Инженерна геодезия, Подробни устрой-ни и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и специалисти от практиката. ствени планове, Вертикално планиране, Маркшайдерстворегулационни планове, устройствени планове на извънселищнитеритории, трасировъчни дейности, оценки на земи и имоти, Катедра Висша геодезия Катедра Фотограметрия и картографияизследване на деформации, сеизмични и свлачищни процеси и др. ръководител – доц. д-р инж. Славейко Господинов ръководител – доц. д-р инж. Борислав МариновОбучението по специалността е в две форми – редовна и задочна. Основни дисциплини – Основни геодезически измервания и мре- Основни дисциплини: Фотограметрия и дистанционни мето- жи, Елипсоидна геодезия, Теория на фигурата на Земята и грави- ди, Картография, Цифрова обработка на изображения, Топограф-Структура и съдържание на обучението метрия, Глобални навигационни спътникови системи и мрежи ска картографияБрой семестри 9 + 1 дипломен Геодезия редовно11+1 дипломен Геодезия задочноВидове дисциплиниОсновни задължителни:– Фундаментални: Математика, Физика, Програмиране, Дескрип-тивна геометрия, Чужди езици и др.– Общоинженерни: Геодезия, Картография, Математическа обра-ботка на геодезическите измервания, Фотограметрия и дистан-ционни методи и др.– Специализирани: Основни геодезически измервания и мрежи,Глобални навигационни спътникови системи и мрежи, Кадастър,Геоинформатика, Инженерна геодезия, Вертикално планиране,Подробни устройствени планове и др.Академична и практическа част на обучениетоОбучението се извършва в сградата на университета в центърана София, Ректорат.Практическото обучение започва в лабораториите на универси-тета и продължава с учебни и преддипломни практики във фир-ми и организации.Факултетът разполага с лаборатории по– Учебно-изчислителна лаборатория– Специализирана лаборатория по Кадастър– Учебна зала и лаборатория по Геодезия Катедра Геодезия и геоинформатика В обучението участват и преподаватели от други катедри на– Учебна зала по Инженерна геодезия ръководител – доц. д-р инж. Васил Вълчинов университета: Метални, дървени и пластмасови конструкции,– Учебна зала по Висша геодезия Основни дисциплини: Геодезия, Математическа обработка на Автоматизация на инженерния труд, Градоустройство, Мате-– Учебна зала по Картография геодезическите измервания, Кадастър, Геоинформатика матика, Пътища, Железници, Обществени науки, Физика, Во-– Специализирана лаборатория по Фотограметрия доснабдяване, канализация и пречистване на води, Хидравлика– Лаборатория по Химия и физика на почвите Катедра Дескриптивна геометрия и хидрология и др.– Учебно-методичен кабинет по Земеустройство и инженерно-строителна графика ръководител – доц. д-р инж. Наташа ДанаиловаВипускниците от специалността получават квалификация ин- Основни дисциплини: Дескриптивна геометрия, Инженерно-женер-геодезист и възможност за реализация в: проектиране, строителна графикастроителство и експлоатация на инженерни съоръжения и др.;дейности в областта на кадастъра, картографията, фотограме- Катедра Земеустройство и аграрно развитиетрията и др. ръководител – доц. д-р инж. Георги Андонов Основни дисциплини: Земеустройство, Териториално устрой- ство, Оценка на недвижими имоти, Екология
 11. 11. УНИВЕРСИТЕТ 1046, София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1 Ректорат, етаж 2, Р-209 СТРОИТЕЛСТВОкандидатстване www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯНачинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете заподаване на документи се определят в ежегодния Правилник за геодезически факултетприемане на студенти и са публикувани в справочника за канди-дат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ– www.uacg.bg специалностАкадемична учебна година устройство и управление уузи на земи и имотиАкадемичната учебна година обхваща два семестъра – зимени летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимниятсеместър обикновено започва в края на месец септември и за-вършва в началото на месец януари. През януари и февруари сепровеждат защитите на проектите, редовната и поправи-телна зимна сесии.Летният семестър започва в края на месец февруари и завърш-ва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се про-веждат защитите на проектите от летния семестър, лятна-та изпитна сесия и учебните практики.– Учебна практика по геодезия– Учебна практика по поземлени ресурси– Учебна практика по устройство на територията контакти– Учебна практика по оценка на недвижими имоти– Преддипломна практика ДеканЗимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продъл-жителност от месец и половина през месец август и първата Доц. д-р инж. Славейко Господиновполовина на септември. е-mail: gospodin_fgs@uacg.bg Заместник декани Учебна работа доц. д-р инж. Елена Пенева – Златкова е-mail: penevae_fgs@uacg.bg Научноизследователска и международна дейност ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР доц. д-р инж. Маргарита Мондешка е-mail: mondy_fgs@uacg.bg Факултетна канцелария Ректорат, етаж 2, кабинет Р-209 тел. (+359 2) 966 22 01; (+359 2) 963 52 45/424 е-mail: dean_fgs@uacg.bg
 12. 12. специалността структура на факултетаСпециалността „Устройство и управление на земи и имоти“ Обучението се провежда от около 70 преподаватели, от които катедра Земеустройство и аграрно развитиеосигурява теоретични знания и практически умения по устрой- 23 са професори и доценти, а 48 са с научна степен „доктори“. Ка- ръководител – доц. д-р инж. Георги Андоновство на териториите, управление на земи и имоти, оценка на то хонорувани преподаватели се привличат и изтъкнати спе- Основни дисциплини: Земеустройство; Териториално планира-недвижимата собственост. Обучението се извършва само в една циалисти от практиката. не; Управление на земи и имоти; Оценка на недвижими имоти;форма – редовна. Екология и опазване на околната среда катедра Висша геодезияСтруктура и съдържание на обучението ръководител – доц. д-р инж. Славейко Господинов катедра Приложна геодезияБрой семестри – 7 + 1 дипломен Основни дисциплини: Основни геодезически измервания и мре- ръководител – доц. д-р инж. Тодор КостадиновВидове дисциплини жи; Елипсоидна геодезия; Теория на фигурата на Земята и грави- Основни дисциплини: Инженерна геодезия; Подробни устрой-– Общообразователни: Математика, Статистика, Приложна метрия; Глобални навигационни спътникови системи и мрежи; ствени планове; Маркшайдерство; Вертикално планиранеинформатика, Екология и опазване на околната среда, Основи на Космическа геодезияправото, Икономика на пазарното стопанство, Чужди езици и катедра Фотограметрия и картографиядр. катедра Геодезия и геоинформатика ръководител – доц. д-р инж. Борислав Маринов– Основни по професионалното направление: Геодезия, ГИС, Стро- ръководител – доц. д-р инж. Васил Вълчинов Основни дисциплини: Фотограметрия и дистанционни мето-ителни конструкции и съоръжения, Архитектура, Урбанизъм, Основни дисциплини: Геодезия; Математическа обработка на ди; Топографска картография; Картография; Цифрова обработ-Хидротехнически съоръжения, Хидромелиоративни системи, геодезическите измервания; Кадастър; Геоинформатика; Мор- ка на изображенияВиК мрежи и съоръжения, Транспортни с-ми и съоръжения и др. ска геодезия– Основни по специалността: Териториално устройство, Када-стър, Устройство на земеделски, урбанизирани, горски и наруше-ни територии, Оценка на недвижими имоти, Управление на земии имоти, Анализ и управление на инвестиции, Институции и уп-равление на собствеността и др.Академична и практическа част на обучениетоОбучението се извършва в сградата на университета в центърана София, Ректорат.Практическото обучение започва в лабораториите на универси-тета и продължава с учебни и преддипломни практики във фир-ми и организации.Факултетът разполага с:– Учебно-изчислителна лаборатория– Специализирана лаборатория по Кадастър– Учебна зала и лаборатория по Геодезия– Учебна зала по Картография– Специализирана лаборатория по Фотограметрия– Лаборатория по химия и физика на почвите– Учебно-методичен кабинет по ЗемеустройствоВипускниците от специалността получават квалификация ба-калавър-инженер. Благодарение на съчетаване на познания отобластта на инженерните науки, правото, оценката и управле-нието на недвижимата собственост, икономиката и екология-та, практическата им реализация се осъществява в структури катедра Дескриптивна геометрия В обучението участват и преподаватели от други катедри нана държавната, регионалната и общинската администрация; и инженерно-строителна графика университета: Математика, Метални, дървени и пластмасо-структури на банковата, данъчната и съдебната система; ин- ръководител – доц. д-р инж. Наташа Данаилова ви конструкции, Автоматизация на инженерния труд, Градоу-ституциите и фирмите, изготвящи проекти по устройство и Основни дисциплини: Дескриптивна геометрия; Инженерно- стройство, Промишлени и аграрни сгради, Пътища, Хидротех-управление на земи и имоти, инвестиционни проекти; фондове, строителна графика ника, Водоснабдяване, канализация и пречистване на води, Хи-агенции и бюра за недвижими имоти, консултантски фирми по дравлика и хидрология, Хидромелиорации, Обществени наукинедвижима собственост и др. и др.
 13. 13. УНИВЕРСИТЕТ 1046 София, ПО АРХИТЕКТУРА бул. „Христо Смирненски“ 1кандидатстване Корпус А, етаж 2, А-202 СТРОИТЕЛСТВО www.uacg.bg И ГЕОДЕЗИЯНачинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете заподаване на документи се определят в ежегодния Правилник за хидротехнически факултетприемане на студенти и са публикувани в справочника за канди-дат-студенти, както и на интернет сайта на УАСГ– www.uacg.bg специалностАкадемична учебна година хидростроителство хс (и на немски език)Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимени летен – всеки с продължителност от 15 седмици. Зимниятсеместър обикновено започва в края на месец септември и за-вършва в началото на месец януари. През януари и февруари сепровеждат защитите на проектите, редовната и поправител-на зимна сесии.Летният семестър започва в края на месец февруари и завърш-ва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се про-веждат защитите на проектите от летния семестър, лятна-та изпитна сесия и учебните практики.Зимната ваканция е около една седмица, а лятната е с продъл-жителност от месец и половина през месец август и първатаполовина на септември. контакти Декан доц. д-р инж. Стефан Модев е-mail: modev_fhe@uacg.bg Заместник декани Учебна работа доц. д-р инж. Ирина Костова е-mail: irkostova@abv.bg Научноизследователска и международна дейност АВСТРИЙСКА ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова е-mail: margir_fhe@uacg.bg Факултетна канцелария Корпус А, етаж 2, кабинет А-202 тел. (+359 2) 865 66 48; (+359 2) 963 52 45/773:

×