Dự áN đầU Tư TrạI ChăN NuôI Chó Chinh

5,394 views

Published on

Published in: Business, Education, Sports
4 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • thịt chó chấm mắm tép :P
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bạn cho mình hỏi : mình ở miền bắc,không thể nhập chó ở nước ngoài được,vậy muốn làm giàu bằng trang trại nuôi chó thì làm cách nào ( mình xây dựng trang trại nhỏ thôi :D )
  Nuôi giống chó nào là hợp lí ?
  Nuôi trong mấy tháng ? bình thường nuôi đến bao nhiêu cân thì được bán ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • xin chân thành cảm ơn bạn
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ^^Thật là kinh tởm, lại có người có hẳn 1 dự án làm giàu trên người bạn trung thành của con người. Chắc chắn dự án này sẽ vấp phải sự phản đối của những người yêu thú cưng ở Vn và những người yêu văn minh trên thế giới. Còn theo quan niệm duy tâm, những người làm công việc độc ác này xuống 18 tầng địa ngục chưa hết tội. Nếu trang tại được lập ra,tôi sẽ là người đầu tiên tập hợp tất cả những người yêu chó đến biểu tình tại đấy. Hãy dừng ngay công việc vớ vẩn vô đạo đức này lại^^

  hay đấy chứ. ngày trước tui cũng có dụ án như vậy rồi nhưng nó mới còn ở giai đoạn sơ sinh thì tôi đã suy nghĩ lại
  có 2 vấn đề sảy ra ở đây
  1. dự án thành công
  bạn là một người cứu được bao chó khỏi bị tình trạng bắt trọm như hiện nay
  2. việt nam sắp có luật thú y trong những năm tới ( có thể là đầu 2013) và bạn đã quan tâm tới UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS
  Quyền con người và động vật:
  One Struggle - One Fight Một cuộc đấu tranh - Một Fight
  Acid tấn công nạn nhân
  Acid attack victim in hospital burns unit, Dhaka, Bangladesh. Acid tấn công nạn nhân trong đơn vị bỏng của bệnh viện, Dhaka, Bangladesh. Photo credit: Panos Pictures Hình ảnh tín dụng: Panos Pictures
  Sign the Universal Declaration of Animal Rights (UDAR) Ký tên vào Tuyên ngôn về quyền động vật (UDAR)
  Organisations that have signed the declaration Các tổ chức đã ký tờ khai
  International Animal Rights Day (IARD) Thú Quốc tế Quyền Day (IARD)
  English & foreign language leaflet downloads Tiếng Anh & tải ngoại ngữ tờ rơi
  Động vật không chỉ đơn thuần là công cụ của những ham muốn của chúng tôi hoặc sẽ
  Animals are not merely the instruments of our desires or will. Động vật không chỉ đơn thuần là công cụ của những ham muốn của chúng tôi hoặc sẽ.

  Nó không còn có thể giả định rằng động vật được chỉ máy
  It is no longer possible to assume that animals are mere machines. Nó không còn có thể giả định rằng động vật là những cỗ máy chỉ.
  Giáng sinh thẻ kinh cầu thánh
  Suffragette Christmas Card, c1908. Kinh cầu thánh Giáng sinh Card, c1908.
  Nhân bản lợn doomed để nghiên cứu xenotransplantation
  Cloned pig doomed to xenotransplantation research. Nhân bản lợn doomed để nghiên cứu xenotransplantation.

  'The ascription of moral and legal rights to animals, and their enshrinement in a United Nations Declaration of Animal Rights is a logical and inevitable progression of ethical thinking.' 'Các qui cho và pháp lý của quyền tinh thần để động vật, và enshrinement của họ trong một Liên Hiệp Quốc Tuyên bố Thú Quyền là một và không thể tránh khỏi sự phát triển hợp lý của tư duy đạo đức.'

  On December 10th 1948, the United Nations General Assembly ratified the Universal Declaration of Human Rights. Ngày 10 Tháng 12 1948, Liên Hợp Quốc Đại hội đồng phê chuẩn bản Tuyên ngôn về Quyền con người. The Declaration enshrined the principle that human beings could no longer be treated in law or public policy as mere tools of the powerful or subjects of the state, but that they possess inherent value, and must be permitted to live their lives according to the priorities they themselves identify, in so far as they do not infringe the rights of others. Tuyên bố được gìn giữ nguyên tắc rằng con người còn có thể không được xử lý trong luật pháp hay chính sách công cộng như các công cụ chỉ của mạnh mẽ hoặc các chuyên ngành của nhà nước, nhưng mà họ có giá trị vốn có, và phải được phép để sống cuộc sống của họ theo các ưu tiên của họ tự xác định, trong cho đến nay khi họ không vi phạm quyền của người khác. The ratification of the UDHR symbolised the triumph of humanitarianism in the aftermath of the most destructive war in human history, at the midpoint of what had already become the most destructive century in human history. Việc phê chuẩn của UDHR các biểu tượng chiến thắng của nhân đạo do hậu quả của cuộc chiến tranh phá hoại nhất trong lịch sử con người, tại điểm giữa của những gì đã trở thành thế kỷ phá hoại nhất trong lịch sử con người.

  However partial and inadequate our implementation of the principles of human rights has been since 1948, the UDHR marked the beginning of a new era in human morality and rhetoric, in which compassion, justice and the rights of the individual finally came to assume precedence over the dictates of power. Tuy nhiên một phần và thực hiện không đầy đủ của chúng ta về các nguyên tắc của quyền con người đã được kể từ năm 1948, UDHR đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong đạo đức của con người và hùng biện, trong đó, công lý từ bi và các quyền của cá nhân cuối cùng đã đến giả định ưu tiên hơn những dictates quyền lực.

  As December 10th approaches, we salute the vision of those who framed the Declaration of Human Rights, and the efforts of all those who have sought to turn that ideal into reality. Như tháng mười hai phương pháp tiếp cận thứ 10, chúng tôi chào tầm nhìn của những người đóng khung trong Tuyên ngôn Nhân quyền, và những nỗ lực của tất cả những người đã tìm cách để biến các ý tưởng thành hiện thực. We acknowledge the responsibility upon us all to challenge and overcome the abuse of human rights throughout the world, but we also believe that the greatest tribute that can be paid to the idealism of 1948 is to acknowledge the limitations of our own ideals, and to seek to shape the morality of our own future in the same way as the framers of the Declaration of Human Rights in their time. Chúng tôi thừa nhận trách nhiệm khi tất cả chúng ta vượt qua những thách thức và lạm dụng quyền con người trên toàn thế giới, nhưng chúng tôi cũng tin rằng các cống lớn nhất có thể được trả cho chủ nghĩa duy tâm của năm 1948 là để thừa nhận những hạn chế của những lý tưởng của chúng ta, và để tìm kiếm hình thành đạo đức của tương lai riêng của chúng tôi trong cùng một cách như là soạn thảo bản Tuyên ngôn về nhân quyền trong thời gian của họ.

  We believe that the future belongs neither to the entrenchment nor the consolidation of the ideals of 1948 but to their extension. Chúng tôi tin rằng tương lai thuộc về không để sự núp những cũng không hợp nhất của những lý tưởng của năm 1948 nhưng đến phần mở rộng của họ. Specifically, we believe that the time has come to recognise the moral imperative to include non-human animals within the sphere of protection that the Declaration establishes. The human race has long recognised that animals are not merely the instruments of our desires or will, and that the reality of their capacity to experience pleasure and pain, happiness and suffering, compels us to recognise that moral limits must apply to our treatment of non-human as surely as to human. Cụ thể, chúng tôi tin rằng thời gian đã tới để nhận ra những mệnh lệnh đạo đức con người để bao gồm động vật không trong phạm vi bảo vệ mà Tuyên bố các thiết lập. Các loài người từ lâu đã nhận ra rằng động vật không chỉ đơn thuần là công cụ của những ham muốn của chúng tôi hoặc sẽ, và mà thực tế của năng lực của họ để trải nghiệm niềm vui và đau, hạnh phúc và đau khổ, buộc chúng ta phải thừa nhận rằng các giới hạn đạo đức phải áp dụng điều trị của chúng tôi không phải con người như chắc chắn là để con người.

  The ascription of moral and legal rights to animals, and their enshrinement in a United Nations Declaration of Animal Rights is the logical and inevitable progression of this principle. Các qui cho và pháp lý của quyền tinh thần để động vật, và enshrinement của họ trong một Liên Hiệp Quốc Tuyên bố Thú quyền là không thể tránh khỏi và tiến triển hợp lý của nguyên tắc này. We introduce, therefore, the Universal Declaration of Animal Rights: Chúng tôi giới thiệu, do đó, bản Tuyên ngôn Thú quyền:

  *

  Inasmuch as there is ample evidence that many animal species are capable of feeling, we condemn totally the infliction of suffering upon our fellow creatures and the curtailment of their behavioural and other needs save where this is necessary for their own individual benefit. Nhân vì có nhiều bằng chứng rằng nhiều loài động vật có khả năng cảm giác, chúng tôi hoàn toàn lên án những sự tra khảo của đau khổ khi những sinh vật của chúng tôi đồng bào và rút ngắn của hành vi và các nhu cầu của họ lưu lại nơi này là cần thiết cho lợi ích cá nhân của riêng họ.
  *

  We do not accept that a difference in species alone (any more than a difference in race) can justify wanton exploitation or oppression in the name of science or sport, or for use as food, for commercial profit or for other human ends. Chúng tôi không chấp nhận rằng một sự khác biệt ở loài một mình (nhiều hơn bất kỳ một sự khác biệt trong cuộc đua) có thể biện minh cho khai thác bừa bãi hoặc đàn áp nhân danh khoa học, thể thao, hoặc để sử dụng như thực phẩm, vì lợi nhuận thương mại hoặc cho con người kết thúc khác.
  *

  We believe in the evolutionary and moral kinship of all animals and declare our belief that all sentient creatures have rights to life, liberty and natural enjoyment. Chúng tôi tin tưởng và đạo đức trong quan hệ họ hàng tiến hóa của tất cả động vật và niềm tin của chúng tôi tuyên bố rằng tất cả các sinh vật sinh có quyền sống, tự do và hưởng thụ thiên nhiên.
  *

  We therefore call for the protection of these rights. Do đó chúng tôi gọi cho việc bảo vệ các quyền này.

  The exploitation of animals by human beings is as deeply entrenched in human culture this century as the exploitation of our fellow human beings was in the last century. Việc khai thác các động vật của con người là như ăn sâu vào văn hóa của con người thế kỷ này là việc khai thác của con đồng bào con người của chúng tôi là trong thế kỷ qua. The progress in human rights that characterised the 20th and 21st century would have appeared no less radical to our ancestors than the abolition of animal exploitation appears now. Các tiến bộ trong quyền con người mà đặc trưng của thế kỷ 20 và 21 đã có thể xuất hiện không ít cấp tiến tới tổ tiên chúng ta hơn là việc bãi bỏ khai thác động vật xuất hiện ngay bây giờ. All such exploitation predates any question of animal or even human rights, and it is our responsibility to seek moral guidance not in tradition or familiarity but in the enlightened principles of justice and compassion that have shaped the ideals of our own time. Tất cả khai thác như vậy xảy ra trước bất kỳ câu hỏi của động vật hoặc ngay cả quyền con người, và đó là trách nhiệm của chúng tôi để tìm kiếm sự hướng dẫn đạo đức truyền thống hoặc không quen thuộc nhưng trong những nguyên tắc sáng suốt của công lý và lòng từ bi có hình những lý tưởng của thời gian riêng của chúng tôi. The assumption that animals cannot have rights because we have not yet given them rights belongs to the past. Các giả định rằng động vật không thể có quyền bởi vì chúng tôi chưa cho họ quyền thuộc về quá khứ. We must seek the truth with open minds, and in the full consciousness that the future has always belonged to those with the courage and vision to question the received wisdom of their day. Chúng ta phải tìm sự thật với tâm trí mở, và trong ý thức đầy đủ rằng tương lai luôn luôn thuộc về những người có can đảm và tầm nhìn cho câu hỏi trí tuệ nhận được trong ngày của họ. Today, fifty-three years after the formal establishment of the rights of human beings, the time is right to bring this argument forward. Hôm nay, 53 năm sau khi thành lập chính thức các quyền của con người, thời gian là quyền đưa đối số này về phía trước.

  The differences between homo sapiens and other animals are legion, but evolution teaches us that we are, at a fundamental level, bound by profound similarities. Genetically almost indistinguishable from our closest primate relatives, human beings are not the pinnacle of evolution, but one tiny branch on its great tree. Sự khác biệt giữa homo sapiens và động vật khác được quân đoàn, nhưng quá trình tiến hóa dạy chúng ta rằng chúng ta là, ở một mức độ cơ bản, ràng buộc bởi tương đồng sâu sắc thân. Gen gần như không thể phân biệt linh trưởng từ gần nhất của chúng tôi, con người không phải là đỉnh cao của sự tiến hóa, nhưng một trong những siêu nhỏ chi nhánh trên cây tuyệt vời của nó.

  The lesson of evolution is that we should expect commonalities between human and non-human in almost every respect. Bài học của tiến hóa là chúng ta nên mong đợi điểm chung giữa con người và con người không phải đối với hầu hết.

  Science, as much as experience, teaches us that it is no longer possible to assume that animals are mere machines, or bundles of instinct and reflex: they may flourish in freedom or languish under oppression just as we do. We may no longer seek refuge in ignorance. Khoa học, càng nhiều kinh nghiệm, dạy chúng ta rằng nó không còn có thể giả định rằng động vật là những cỗ máy chỉ, hoặc bó của bản năng và phản xạ: họ có thể phát triển mạnh trong tự do hoặc suy yếu dưới sự đàn áp chỉ vì chúng tôi làm. Chúng tôi còn có thể không tìm nơi nương tựa trong vô minh.

  Animals may not be able to express their interests in our language, or explicitly claim their rights from us, but the existence of their interests is beyond question. Động vật có thể không thể bày tỏ sở thích của họ bằng ngôn ngữ của chúng tôi, hoặc yêu cầu bồi thường quyền lợi của mình một cách rõ ràng từ chúng tôi, nhưng sự tồn tại của lợi ích của họ là vượt ra ngoài câu hỏi. All animals seek to protect their own lives, preserve their freedom, seek what gives them pleasure and avoid what gives them displeasure or pain - in short to live their lives according to their own priorities. Tất cả các loài động vật tìm cách bảo vệ cuộc sống của mình, bảo toàn tự do của họ, tìm kiếm những gì tạo cho họ niềm vui và tránh những gì tạo cho họ bất mãn hay đau - trong ngắn hạn để sống cuộc sống của họ theo các ưu tiên của chính họ. More than this, animals possess and express distinguishing characteristics as individuals. Nhiều hơn này, động vật có và thể hiện đặc điểm phân biệt là cá nhân. In all these respects, they are akin to human beings, however greatly the details of their lives may differ from ours. Trong tất cả các tôn trọng, họ là tương tự như con người, tuy nhiên rất nhiều các chi tiết của cuộc sống của họ có thể khác với chúng ta. If animals suffer pain, and seek to protect their own lives, freedom and pleasures just as we do, on what basis can we continue to deny them the protection that rights grant to our lives, freedom and pleasures? Nếu động vật bị đau, và tìm cách bảo vệ cuộc sống của mình, tự do và niềm vui cũng như chúng ta làm, trên cơ sở những gì chúng tôi có thể tiếp tục từ chối họ bảo vệ các quyền dành cho thú vui của chúng tôi cuộc sống, tự do và?

  It is claimed that animals forfeit the privilege of rights because they lack our intelligence, our emotional bonds or our sense of morality, or because they cannot accept the responsibilities incumbent on the members of society. Đó là tuyên bố rằng loài động vật đặc quyền tước quyền vì họ thiếu trí thông minh của chúng tôi, trái phiếu tình cảm của chúng tôi hoặc ý thức của chúng ta về đạo đức, hoặc vì họ không thể chấp nhận trách nhiệm về các thành viên đương nhiệm của xã hội. While few would deny that almost all humans possess these capabilities to a far greater extent than animals, why this should deny animals protection from exploitation or harm has never been established. Many human beings also lack these qualities: the very young or those suffering from mental impairments as a result of illness, congenital handicap or injury. Trong khi rất ít người phủ nhận rằng hầu như tất cả con người có những khả năng đến một mức độ lớn hơn xa hơn so với động vật, tại sao điều này nên từ chối bảo vệ động vật từ khai thác hoặc gây tổn hại đã không bao giờ cũng được thành lập. Nhiều người con thiếu những phẩm chất: người còn rất trẻ hoặc những người từ đau khổ về tinh thần suy yếu do kết quả của bệnh tật, tàn tật bẩm sinh hoặc bị thương. We rightly recognise that these human beings deserve not less protection but more protection: not the denial of their rights, but the reinforcement of them. Chúng tôi đúng công nhận rằng những con người xứng đáng được bảo vệ ít hơn không, nhưng bảo vệ nhiều hơn: không phải là phủ nhận quyền của họ, nhưng họ gia cố. We owe a special responsibility to those who are unable to reap the advantages of full participation in human society, and who are unable to defend their own interests effectively. Chúng tôi nợ một trách nhiệm đặc biệt đối với những người không có khả năng gặt hái những lợi thế của sự tham gia đầy đủ trong xã hội loài người, và những ai không thể bảo vệ lợi ích riêng của họ có hiệu quả. To apply opposite principles to human and non-human in this regard is to be guilty of unjustifiable discrimination. Để áp dụng nguyên tắc đối diện với con người và con người không phải trong vấn đề này sẽ được tội phân biệt đối xử vô lý.

  Animals have been denied rights not because of any meaningful or relevant distinction between human and non-human, but for the same reason that human beings have been and continue to be denied rights: because ascribing them rights threatens the freedom of those in power. Con vật đã bị từ chối quyền không phải vì bất kỳ hoặc có liên quan có ý nghĩa phân biệt giữa con người và con người không, nhưng đối với cùng một lý do mà con người đã, đang và tiếp tục bị từ chối quyền: vì ascribing chúng đe dọa quyền tự do của những người cầm quyền. The rights of human beings have been won at the expense of the privileges of the rich and the powerful, and in the face of their resistance. Các quyền của con người đã được thắng tại các chi phí của các đặc quyền của người giàu và mạnh mẽ, và trong các mặt kháng của họ. The source of resistance to this emancipation of animals is not reason or justice, but a false notion of human self-interest. Mã nguồn của sức đề kháng để giải phóng động vật này không phải là lý do hay công lý, nhưng là một ý niệm sai lầm về tự lãi của con người.

  Ultimately, the rights of animals threaten the freedom of some human beings to use them as they see fit, or to further their own particular ends. Cuối cùng, các quyền của động vật đe dọa sự tự do của một số con người để sử dụng chúng khi họ thấy phù hợp, hoặc để tiếp tục kết thúc riêng biệt của họ. The arguments against the rights of animals withstand neither logical nor ethical scrutiny because they are the rearguard action of a defeated, specious philosophy. Những lập luận chống lại các quyền của động vật không hợp lý cũng không chịu được giám sát đạo đức vì họ là những hành động của một hậu đội, triết lý rừng quý bị đánh bại.

  The pretence that human affairs exist in isolation from those of all other living creatures on our planet is no longer sustainable. Các giả bộ rằng công việc của con người tồn tại trong sự cô lập từ những người của tất cả các sinh vật sống khác trên hành tinh của chúng ta không còn bền vững. Evolution teaches us not arrogance but humility, and the greater follies of our technological century serve to reinforce the lesson that the natural world is neither our property or our servant. Evolution dạy chúng ta không kiêu ngạo nhưng khiêm nhường, và Follies lớn của thế kỷ công nghệ của chúng tôi phục vụ để củng cố bài học đó thế giới tự nhiên không phải là tài sản của chúng tôi hoặc công chức của chúng tôi. The further pretence that the exclusion of others from the benefits of compassion and justice can be justified by our status as the dominant species is untenable. Những sự giả thêm rằng các loại trừ của những người khác từ những lợi ích của lòng từ bi và công bằng có thể chấp nhận được do tình trạng của chúng tôi là loài chiếm ưu thế là không thể giư. Power is no longer the measure of moral worth. Power không còn là thước đo giá trị đạo đức. That is the lesson of our age. Đó là bài học của thời đại chúng ta.

  Just as the framers of the Universal Declaration of Human Rights acted both in the long established philosophical traditions of the Enlightenment and in response to the horrific events of the first part of the twentieth century, so the framers of the Declaration on Animal Rights were motivated both by the humanist philosophical tradition and by the unprecedented nature and extent of animal exploitation at the end of the 20th Century. Cũng như các người soạn thảo Tuyên ngôn về Quyền con người hành động cả trong triết học truyền thống thành lập lâu dài của Khai sáng và phản ứng với các sự kiện khủng khiếp của phần đầu tiên của thế kỷ XX, do đó, người soạn thảo Tuyên ngôn về quyền động vật đã được cả hai động cơ bởi truyền thống triết học nhân văn và tính chất và mức độ chưa từng thấy động vật khai thác vào cuối thế kỷ 20.

  Factory farming, the destruction of the natural environment and the introduction of novel scientific procedures such as cloning and xenotransplantation represent abuse of the lives and interests of animals unimaginable even half a century ago. Nhà máy nông nghiệp, tiêu hủy môi trường tự nhiên và giới thiệu những cuốn tiểu thuyết khoa học như các thủ tục nhân bản và xenotransplantation đại diện cho sự lạm dụng của cuộc sống và quyền lợi của động vật không thể tưởng tượng, ngay cả một nửa thế kỷ trước. The coexistence of the recognition of the principle of individual rights for human beings and of the institutionalised abuse and exploitation of individual animals on a global scale represents an ethical challenge that can no longer be ignored, and which, we believe, will determine the progress of morality and, inevitably, civilisation in the coming century. Việc cùng tồn tại của việc công nhận nguyên tắc quyền cá nhân cho người và của lạm dụng thể chế và khai thác cá thể động vật trên quy mô toàn cầu đại diện cho một thách thức đạo đức mà còn có thể không được bỏ qua, và trong đó, chúng tôi tin rằng, sẽ xác định sự tiến bộ của đạo đức và, chắc chắn, nền văn minh trong thế kỷ tới.

  The Declaration of the Rights of Animals is as much a statement of intent as it is of principle. Tuyên bố về quyền của động vật có nhiều tuyên bố về ý định vì nó là nguyên tắc. We marked the fiftieth anniversary of the original Declaration by announcing our intention to achieve the aim of enshrining the rights of animals in the policy of the United Nations by the centenary of that date, the 10th December 2048. Chúng tôi đánh dấu kỷ niệm năm mươi của Tuyên bố ban đầu bằng cách thông báo ý định của chúng tôi để đạt được mục đích gìn giữ các quyền của động vật trong chính sách của Liên Hiệp Quốc do centenary của ngày đó, các ngày 10 tháng 12 2048. The challenge facing human society is to redefine our understanding of progress such that our recognition and protection of the rights of animals is as much a barometer of our level of civilisation as our recognition and protection of the rights of human beings. Những thách thức phải đối mặt với xã hội loài người là để xác định lại sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến bộ như vậy mà sự công nhận của chúng tôi và bảo vệ quyền của động vật là một thước đo nhiều cấp của chúng tôi về nền văn minh như là sự công nhận của chúng tôi và bảo vệ các quyền của con người. The evolution of human civilisation, its principles as well as its practice, will not end with the twentieth century: the citizens of the coming century, who are the children and young people of today, will not fail to grasp the opportunity to mark the moral progress of their time as we have defined ours. Sự tiến hóa của nền văn minh của con người, các nguyên tắc cũng như thực hành của nó, sẽ không kết thúc với thế kỷ hai mươi: các công dân của thế kỷ tới, ngày hôm nay của người này là những người trẻ tuổi và trẻ em, sẽ không không nắm lấy cơ hội để đánh dấu đạo đức tiến độ thời gian của họ như chúng tôi đã định nghĩa chúng ta. The future is theirs but it begins with us, today. Tương lai là của họ nhưng nó bắt đầu với chúng tôi, ngày hôm nay.

  http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl=en&u=http://www.uncaged.co.uk/declarat.htm&ei=x__2SqKAKpKOkQXLq-GqAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DUNIVERSAL%2BDECLARATION%2BOF%2BANIMAL%2BRI
  chúc bạn thành công
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
4
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dự áN đầU Tư TrạI ChăN NuôI Chó Chinh

 1. 1. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN PHẦN 1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1. Giới thiệu về chủ đầu tư - Tên dự án: Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt. - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VINADOG (Nhóm SV 04M) - Địa chỉ liên lạc: Hòa Nhơn – Hòa Vang – Đà Nẵng. 2. Những căn cứ pháp lý - Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/10/1998, Nghị định số 51/199/NĐ-CP ngày 8/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/199/QH10. - Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. - Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về đăng ký kinh doanh. - Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994. - Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 15 tháng 02 năm 1993. - Căn cứ Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y. - Căn cứ Chỉ thị số 403/CT-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật. - Căn cứ Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. - Căn cứ Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 1
 2. 2. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN - Căn cứ Quyết định số 389/NN-TY/QĐ ngày 15 tháng 4 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc ban hành Quy định thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y. 3. Những căn cứ vào tình hình thị trường: Ngày nay sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng làm cho mức sống của người dân không ngừng được nâng cao. Nhu cầu về dinh dưỡng được quan tâm nhiều hơn, không những thế khi thu nhập của mọi người đã được cải thiện thì thì mức hưởng thụ của họ sẽ tăng theo. Theo cuộc khảo sát đánh giá các loại thực phẩm địa phương tại Việt Nam được liên minh thị trường nông nghiệp châu Á tiến hành cho thấy: người tiêu dùng đã nêu đã nêu tên 256 loại thực phẩm địa phương trong đó có 75 loại thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất và được đánh gái cao. Thịt chó là một trong số ít loại thực phẩm được nhắc đến 2 lần. Mặt dù lượng cầu ngày càng tăng nhưng lượng cung trên thị trường vẫn còn thiếu hụt nhiều, chủ yếu là từ nguồn của những người đập chó, đánh bả chó, và một số thu nhỏ lẻ từ các địa phương hoặc nhập khẩu từ Lào, Campuchia, Thái Lan… Nghề nuôi chó lấy thịt là một nghề tương đối mới ở thành phố Đà Nẵng. Mặt dù hiện tại theo con số thống kê sơ bộ thành phố Đà Nẵng có trên 100 quán kinh doanh thịt cầy, tuy nhiên nguồn cung thấp hơn so với cầu rất nhiều, chi phí thu mua chó thịt đầu vào tăng cao, chưa kể đến sự biến động về nguồn cũng như giá trên thị trường. Thịt cầy là một món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, giá bình dân và thói quen ăn thịt cầy của người dân ngày càng nhiều, vì vậy hiện tại và dự báo trong tương lai nhu cầu về thị trường thịt cầy là đang phát triển và chưa bão hòa. Do đó việc đưa ra dự án đầu tư về xây dựng trang trại nuôi chó lấy thịt của nhóm là khả thi. 4. Sự cần thiết phải đầu tư: Theo dự báo thì nhu cầu về thịt cầy tại thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận sẽ tăng cao. Vì vậy việc đưa ra dự án này sẽ cung cấp được một phần nguồn chó sống cho các quán thịt cầy, qua đó sẽ góp phần làm giảm bọn tội phạm đập chó, đánh bã chó gây mất an ninh trật tự. Dự án không những sẽ cung cấp cho thị trường Đà Nẵng và các vùng lân cận về nhu cầu chó sống mà có thể sau này khi phát triển thành quy mô lớn sẽ xuất khẩu sang các thịt trường tìm năng ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… PHẦN 2 LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 2
 3. 3. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN I. Mục tiêu của dự án Đáp ứng nhu cầu thị trường về thịt cầy có chất lượng từ nay đến năm 2016 trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận. Quy trình chăn nuôi kép kín, chuồng trại được thiết kế phù hợp để đảm bảo việc chăn nuôi. Chó xuất chuồng đảm bảo chất lượng. Phù hợp với quy hoạch phất triển của ngành, khả năng về vốn của công ty để đạt được hiệu quả cao nhất. Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường. II. Yếu tố tổ chức đầu tư Qua quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế trên thị trường Đà Nẵng và các vùng lân cận chưa có một nguồn cung cấp chó thịt ổn định và đạt tiêu chuẩn thực phẩm. Bước đầu trang trại sẽ nhập chó 3 tháng tuổi (nhập đến tháng thứ 7), và nhập chó giống (nhập đến tháng thứ 6) . Đến tháng thứ 8 trang trại tự chủ động nguồn chó con để nuôi. Qua khảo sát cho thấy Lào, Thái Lan có thể cung cấp đủ số lượng chó con đạt yêu cầu trong 7 tháng đầu. Căn cứ kết quả nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt chó trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận. III. Chọn hình thức đầu tư Đầu tư xây dựng mới một trang trại chăn nuôi với công suất đáp ứng thị trường TB 600 con/tháng. Xây dụng chuồng chăn nuôi chó trưởng thành, chó dưới 3 tháng tuổi và chó sinh sản, nhà kho, bếp và các phòng quản lý. Xây dựng chuồng nuôi chó dưới 3 tháng tuổi cho 1.800 con. Với diện tích 35 /100m2 (diện tích mặt bằng). con Xây dựng chuồng nuôi chó sinh sản cho 600 con. Với diện tích 1,3m2/con. PHẦN 3 CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG I. Phương án sản xuất : SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 3
 4. 4. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Trang trại dự định sẽ xuất bán 1 tháng khoảng 600 con chó ở độ tuổi trưởng thành, với trọng lượng dao động từ 14-16 kg. Như vậy, ước tính trung bình 1 năm sản lượng chó mà trang trại tiêu thụ là khoảng 7200 con/năm, đủ đáp ứng một phần cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng. Trong khoảng nửa năm đầu khi trang trại bắt đầu đi vào hoạt động, do chưa có sẵn chó đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho thị trường, vì vậy trang trại sẽ tiến hành nhập chó từ các cơ sở nuôi chó giống, chó thịt ở Lào và Thái Lan về nuôi. Dự định trong 7 tháng đầu, trang trại sẽ nhập khoảng 4200 con chó đã được 3 tháng tuổi với giá mua đã có thuế là 100.000 đồng/con và 600 con chó cái đã được 5 tháng với giá mua gồm thuế là 280.000 đồng/con. Đối với chó nhập đã được 3 tháng tuổi, trang trại sẽ áp dụng biện pháp nuôi tăng trưởng trong vòng 2 tháng tiếp theo, sau đó sẽ xuất bán với giá 20.000 đồng/kg thịt hơi (đã gồm thuế). Còn đối với chó cái nhập đã được 5 tháng tuổi, trang trại sẽ tiến hành kiểm tra, chăm sóc, cho thụ tinh, đồng thời sẽ có chế độ dinh dưỡng đặc biệt để nuôi chó sinh sản. Bảng kế hoạch nhập và xuất bán chó 3 thángtuổi Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lần nhập 1 600 xxx Bán 2 600 xxx Bán 3 600 xxx Bán 4 600 xxx Bán 5 600 xxx Bán 6 600 xxx Bán 7 600 xxx Bán Tổng cộng 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 …… ……. Chú thích: 600: số lượng chó 3 tháng tuổi nhập/tháng (Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 7) xxx: nuôi. Bảng kế hoạch nhập chó sinh sản 5 tháng tuổi SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 4
 5. 5. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lần nhập 1 100 S.sản N.sữa xxx xxx xxx xxx xxx xxx Chó con TT 600 1tháng 2tháng 3tháng 2 100 S.sản N.sữa Xxx Xxx xxx xxx xxx Chó con TT 600 1tháng 2tháng 3tháng 3 100 S.sản N.sữa xxx xxx xxx xxx Chó con TT 600 1tháng 2tháng 4 100 S.sản N.sữa xxx xxx xxx Chó con TT 600 1tháng 5 100 S.sản xxx xxx xxx Chó con TT 600 6 100 xxx xxx xxx Chó con TT T Chó mẹ 100 200 300 400 500 600 600 600 600 C Chó con 600 1200 1800 1800 1800 Chú thích: 100: Số lượng chó sinh sản nhập/tháng(chỉ nhập 6 tháng đầu). xxx: Mang thai TT: Thụ tinh N.sữa: Nuôi sữa Nhìn vào hai bảng trên ta thấy số lượng chó lớn trên 3 tháng tuổi được nuôi ở trang trại để đảm bảo cho lượng chó xuất bán hằng tháng là 1.200 con (trừ tháng thứ nhất). Còn số lượng chó sinh sản được nuôi trong trang trại là 600 con và lượng chó con tính từ tháng 7 trở đi bình quân là 1.800 con/tháng. Với cách tổ chức nuôi như thế, trang trại có thể đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho thị trường Đà Nẵng với mức bình quân là 600 con/tháng. II. Kế hoạch về chi phí thức ăn cho từng loại chó: - Chó từ 3 tháng tuổi trở lên: Chi phí ăn bình quân tính cho một ngày là 1.000đ/con. - Chó nuôi sinh sản: chi phí ăn bình quân tính cho một ngày là: 1.500đ/con. - Chó con dưới 3 tháng tuổi: chi phí ăn bình quân tính cho 1 ngày là 600đ/con. III.Yếu tố đầu vào: 1. Nguồn thức ăn: SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 5
 6. 6. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN a.Nhà phân phối: Nguồn thức ăn chủ yếu của chó là cơm, phổi heo và bột kích thích tăng trưởng. Đối với chó dưới 3 tháng tuổi thì chi phí này chiếm 600đồng/ngày/con, chó tăng trưởng là 1.000 đồng/ngày/con và chó mẹ là 1.500đồng/ngày /con. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì tại Hoà Nhơn có 1 lò mổ lợn với số lượng rất lớn do đó nguồn phổi heo ta có thể lấy ở đây, giá cho mỗi kg phổi là 2.500 đồng/kg. Đây là giá tương đối rẻ hơn so với các nơi khác và còn tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Để có được loại gạo giàu chất dinh dưỡng và rẻ thì chúng ta mua từ Quảng Nam. Gạo ở đây có tỉ lện tinh bột rất cao, giá lại luôn luôn thấp hơn giá thị trường từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Nếu chúng ta kí được hợp đồng với các của hàng bán gạo ở Quảng Nam thì mọi chi phí vận chuyển họ sẽ chịu và lượng gạo cung cấp luôn được đảm bảo qua các mùa. Đối với các loại bột kích thích tăng trưởng ta mua từ đại lý Ngọc Hoa trên đường Núi Thành và đại lý Long Nam trên đường Hùng Vương – Thành phố Đà Nẵng. Giá mua 4.200đồng/kg, đã tính cả thuế và chi phí vận chuyển. b.Các thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn: Bột kích thích tăng trưởng: gồm bột cá, cám gạo, bắp, các axitamin, các chất bổ sung khoáng và vitamin, canxi, năng lượng trao đổi, chất xơ. Thành phần dinh dưỡng có trong gạo: tinh bột, glucôzơ, vitamin, đường sacarazo, chất xơ. Thành phần dinh dưỡng có trong phổi: protein, vitamink, khoáng chất, đường sacarazo. c.Thành phần ding dưỡng cung cấp cho 1 con chó/ngày: Thức ăn Chó lớn Chó mẹ Chó con Phổi 0,1 kg 0,15 kg 0,05kg Gạo 0,15 kg 0,1 kg 0,07kg Bột 0,08 kg 0,15kg 0,03kg d. Lượng thức ăn cần mua trong 1 tháng là: Theo kết quả phân tích nhu cầu dinh dưỡng trên 1 con chó và tổng số con trong toàn trang trại thì lượng thức ăn cần mua trong 1 tháng là: Số lượng phổi = (0,1 x 1200) + (0,15 x 600) + (0,05 x 1200) = 288(kg). Số lượng gạo = (0,15 x 1200) + (0,1 x 600) + (0,07 x 1200) = 300(kg). Số lượng bột = (0,08 x 1200) + (0,15 x 600) + (0,03 x 1200) = 257(kg). 2.Các loại thuốc phòng chống bệnh: SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 6
 7. 7. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Để chó phát triển nhanh và không bị bệnh tật thì ta phải có kế hoạch tiêm phòng và cho dùng thuốc để ngăn ngùa ngay từ lúc mới sinh ra. Kết quả nghiên cứu và phân tích tác dụng của 1 số thuốc như sau: Tên thuốc Công dụng Đơn giá Vimexyson Chữa trị cảm, sốt, bỏ ăn không rõ nguyên 8700 đ/lọ nhân, sốt suất huyết. Speclin Chữa trị các bệnh về đường ruột, khí quản, 10000đ/ lọ phế quản. BioBcomplex Tăng cường sinh lực, giúp mau hồi phục khi 11500đ/lọ bị ốm, giúp ăn ngon. Penstrep Chữa trị bệnh thương hàn, viêm đường ruột, 11000 đ/ hộp sốt xuất huyết, dịch tả. Genta-tylo Điều trị bệnh suyễn, viêm phế quản, viêm 13000đ/hộp gan. BiO-Dexa Chống dị ứng, kích thích tăng trưởng, phân 20500đ/chai giải gluco nhằm chống stress, nhiễm trùng hoặc các trường hợp viêm không do nhiễm trùng. Glucose Chống bệnh truyền nhiễm, lợi tiểu, giải độc. 9600đ/lọ Vitamin K Ngừa sốt xuất huyết đường ruột,cầm máu 12300đ/lọ khi phẫu thuật, giải độc. Khu vực miền trung là khu vực có khí hậu thất thường vì thế vật nuôi nói chung và chó nói riêng thường xuyên bị bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chính vì thế việc mua các loại thuốc trên để phòng là rất cần thiết. Các loại thuốc này được bán ở công ty thuốc thú y Đà Nẵng. Ngoài ra chúng ta cần phải lên kế hoạch tiêm phòng các loại bệnh thường gặp ở chó như: - Bệnh dại: chó nuôi được khoảng 3,5 tháng thì tiến hành tiêm phòng, chi phí là 2500đồng/con. - Bệnh sốt xuất huyết đường ruột: chó được 2 tháng tuổi là có thể tiêm phòng, chi phí là 2000đồng /con. Mặc dù chi phí cho việc phòng bệnh là không nhỏ nhưng lợi ích nó mang lại là rất lớn. IV.Chính sách bán hàng: Theo thống kê toàn thành phố có khoảng 100 quán bán thịt cầy, mà số lượng chó cung cấp cho các quán ra sản phẩm của ta là rất thuận lợi. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 7
 8. 8. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Với nguồn lực của mình ta chỉ có thể cung cấp được một phần nhu cầu thị trường của Đà Nẵng, sản phẩm sẽ được cung cấp đến tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng phải thanh toán tiền mặt ngay tại thời điểm nhận hàng hoặc có thể thanh toán trong thời gian từ 1-3 ngày sau, kể từ ngày giao hàng. PHẦN 4 LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ I. Phân tích các điều kiện cơ bản, lợi ích và ảnh hưởng xã hội đến dự án: SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 8
 9. 9. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Trang trại được xây dựng trên diện tích đất 2,583m 2, thuộc xã Hoà Nhơn - Hoà Vang – Đà Nẵng. Là khu đất tương đối cao sẽ tránh được ngập úng vào mùa mưa, đây là điều kiện cần thiết cho việc chăn nuôi. Hơn nữa trang trại lại nằm cách xa khu dân cư nên cũng không ảnh hưởng lớn cho mọi người xung quanh về tiếng ồn cũng như mùi hôi từ việc chăn nuôi. Ngoài ra, xung quanh trang trại được che phủ bởi một rừng tràm sẽ làm cho không khí ở đây rất tốt cho sức khoẻ của vật nuôi. Lối vào trang trại là một đường cái lớn xẽ thuận tiện cho việc vận chuyển của trang trại. Thành phố Đà Nẵng là thành phố non trẻ, dân cư tập trung về đây ngày càng nhiều. Do đó nhu cầu ăn uống và giải trí là điều không thể thiếu. Vì vậy, nhu cầu về các loại thức ăn từ thịt chó cũng tăng theo. II. Phân tích về mặt kinh tế của địa điểm: Địa điểm được chọn để xây dựng dự án có những ưu thế nhất định về mặt kinh tế: - Thứ nhất: Đây là diện tích đất thổ cư khá rộng lại không nằm trong khu quy hoạch của Nhà Nước nên giá thuê đất tương đối rẻ và ổn định. -Thứ hai: Dự án sẽ tận dụng nguồn nhân công dồi dào của địa phương với giá thuê nhân công rẻ hơn so với khu vực thành thị. -Thứ ba: Trang trại nằm gần một lò mổ lợn, điều đó sẽ làm giảm chi phí thu mua thức ăn cho vật nuôi. - Thứ tư: Trang trại nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng không xa, nên việc vận chuyển vật nuôi bán cho các quán sẽ có chi phí vận chuyển thấp. PHẦN 5 CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ, XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG Trong thời gian chờ sự cho phép của các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương, công ty cần tiến hành thăm dò nghiên cứu những yếu tố cần thiết có liên quan đến việc hình thành trang trại nuôi chó sau này như: tìm SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 9
 10. 10. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN hiểu các yếu tố về môi trường nước không khí, địa hình, tìm hiểu nhà cung cấp nguyên vật liệu (thức ăn, sắt thép..), nhà thi công xây dựng các hạng mục công trình như xây dựng các dãy phòng làm việc, khung chuồng chó, các vật dụng có liên quan v.v... I. Về công nghệ và thiết bị: Để tạo điều kiện khu chuồng chó thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông nên công ty dự kiến thiết kế khu chó sinh sản có diện tích: dài 1,2m-rộng 1,08m - cao 0,8m; chó thịt từ 3 tháng tuổi trở lên r 0,9m-d 1,2m-c 0,8m; chó con: 100 con /35m2; với lưới B40 làm vách ngăn và bao xung quanh khu chuồng chó thay vì phải xây gạch sẽ không tận dụng được các luồng gió tự nhiên, với sàn INOC 1,2 li:10,5 kg/1 con, nhằm mục đích đảm bảo sạch sẽ vừa thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng, tránh cho chó được các loại bệnh; với hệ thồng đường ồng dần nước thải từ mỗi gian (chó) ra hệ thống Bioga (2 hầm chứa phân và 1 hầm chứa khí) giúp cho công ty không gây ô nhiễm môi trường vừa có thể tận dụng lượng phân thải ra này để tạo ra khí gas cung cấp cho bếp qua đó sẽ giúp công ty hạn chế được chi phí chất đốt II. Xây dựng và tổ chức thi công: Sau khi được cấp giấy phép đầu tư kinh doanh, công ty cần tiến hành xây dựng các hạng mục công trình có liên quan, dự kiến thời gian hoàn chỉnh là 7 tháng. + Tổng diện tích: 61,5m * 42m =2583 m2 + San ủi mặt bằng: (1 tháng) do địa hình xây dựng tương đối bằng phẳng nên việc san ủi mặt bằng tiến hành khá thuận tiện và sẽ sớm hoàn chỉnh bàn giao trong thời gian ngắn. + Xây dựng tường rào xung quanh (1,3 tháng): tường rào dự kiến xây cao 2m - rộng 42m - dài 61,5m. Đây là hạng mục quan trọng ưu tiên xây dựng trước vì để đảm bảo an ninh và bảo vệ vật chất bên trong. + Xây dựng khu dãy phòng gồm phòng bảo vệ, phòng kinh doanh-kế toán, phòng giám đốc, phòng chăm sóc thú y, phòng ở của nhân viên, kho, bếp... các phòng có chiều rộng >4m; 3m<chiều dài<10m; chiều cao 4m, lợp tôn cách nhiệt, trang thiết bị có bàn ghế, máy vi tính, ti vi, tủ lạnh để chứa thuốc chữa bệnh... + Đào giếng bơm: công ty có thể nhờ dân địa phương (nếu có) vì họ am hiểu tình hình nguồn nước ngầm, dự kiến đào 4 cái vừa có thể cung cấp cho sinh hoạt và làm vệ sinh chuồng hằng ngày. + Xây dựng khu chuồng chó: (2,5 Tháng) ký hợp tác với công ty thép miền Trung có trụ sở tại quận Sơn Trà vừa có thể tiến hành tư vấn thiết kế, cung cấp nguyên vật liệu là khung, xà gồ làm giàn lợp mái tôn vừa có thể tiến hành thi công công trình với các tiêu chuẩn và yêu cầu nghiêm ngặt đảm bảo công trình có thể tồn tại trên 30 năm, thiết kế khu chó sinh sản có diện tích: dài SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 10
 11. 11. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN 1,2m - rộng1,08 - cao 0,8m(1 con); chó thịt từ 3 tháng tuổi trở lên r 0,9m - d 1,2m - c 0,8m(1 con); chó con :100 con /35m2.Tổng diện tích khu chuồng chăn nuôi d-45m *r-36=1728m2, cao 3,5 m. - Máng cho ăn và sàn INOC ký hợp đồng với công ty INOC SƠN HÀ cung cấp sàn INOC 1,2 li:10 kg/1 con/1 sàn, có thể đặt trước đến khi khu chuồng 42m chó hoàn thành có thể lắp ghép vào ngay. - Vì chó là động vật biến nhiệt, chó lại dễ mắc các loại bệnh khi nhiệt độ môi trường thay đổi, vì thế để đảm bảo cho chó tăng trưởng tốt công ty tiến hành 38m tạo không khí thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Ngoài việc dùng lưới B40 làm hàng rào xung quanh, làm vách ngăn, sàn INOC công ty có thể trồng các loại cây tạo bóng mát ở bản xứ như chuối, mít, xoài, hoặc cây bằng lăng sẽ giúp điều hoà làm giảm không khí nóng.. + Điện (3 tuần): hợp đồng với công ty điện chiếu sáng Đà Nẵng, thiết kế hệ thống đường điện theo đúng các yêu cầu vừa có thể tiến hành lắp đặt hệ thống điện cho cả công ty (ưu tiên lắp đặt khu dãy phòng làm việc, các cột điện chiếu sáng bảo vệ, các giếng bơm..) dự kiến là 1 bóng đèn/5m trên 1 lối đi 9 (khu chuồng chó). 45m Mô hình trang trại 1 61.5m 1 1 1 2 3 4 6 5 8 7 Chú thích: :Khu nuôi chó sinh 1.Phòng bảo vệ sản 2. Phòng Kinh doanh :Giếng nước 3.Phòng Giám đốc 4.Phòng thú y SVTH: Nhómchứa04M – “Công ty VINADOG”nuôi chó thịt 5.Phòng SV thuốc :Khu Trang 11 6.Phòng nhân viên 7.Kho :Khu nuôi chó con 8.Nhà bếp
 12. 12. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN PHẦN 6 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của một tổ chức. 1. Bố trí nhân lực: Bộ máy quản lý và nguồn lao động của công ty gồm: - Giám đốc 1 người - Nhân viên kinh doanh 3 người - Kế toán 2 người - Bảo vệ 2 người SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 12
 13. 13. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN - Thú y 1 người - Lao động trực tiếp 16 người Tổng cộng: 25 người 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý lao động: Giám đốc Phòng kế toán Phòng kinh doanh Phòng bảo vệ Nhân viên trực tiếp chăm sóc chó 3. Bảng dự toán bố trí lao động: 1. Bộ phận quản lý - Giám đốc 01 Cao đẳng 2. Bộ phận hành chính - Kinh doanh 03 Cao đẳng - Kế toán 02 Trung cấp - Bảo vệ 02 Bộ đội xuất ngũ - Thú y 01 Trung cấp 3. Lao động trực tiếp 16 Lao động phổ thông STT Chức danh Lao động Trình độ (người) 4. Dự trù nguồn ngân sách cho tình hình nhân sự của công ty trong vòng 1 năm: - Lương giám đốc: 1 người x 4.000.000 x 12 tháng = 48.000.000 đồng. - Nhân viên kinh doanh: 3 ngưòi x 1.700.000 x 12 tháng = 61.200.000 đồng. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 13
 14. 14. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN - Nhân viên kế toán: 2 người x 1.200.000 x 12 tháng =28.800.000 đồng. - Bảo vệ: 2 người x 1.500.000 x 12 tháng =36.000.000 đồng. - Thú y: 1 người x 1.000.000 x 12 tháng =12.000.000 đồng. - Lương công nhân(ca/ngày): 16 người x 750.000đ x 12tháng =144.000.000 đồng. Tiền lương công nhân viên là 330.000.000 đồng. BHXH,BHYT,KPCĐ = 19% x TL = 19% x 330.000.000 = 62.700.000 đồng. Chi phí lương phát sinh khác: 12.000.000 đồng. +Lương công nhân tăng ca +Tiền thưởng cho nhân viên +Tiền thuê chuyên viên tư vấn Tổng cộng: 104.700.000đ 5. Tổ chức sử dụng Lao động: -Giám đốc: giữ cương vị cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tình hình chung của Công ty và các vấn đề phát sinh của dự án, do đó phải là người có năng lực quản lý tốt. -Bộ phận kinh doanh: Phải là người thông thuộc địa hình tại thị trường Đà Nẵng và phải có kỹ năng bán hàng. -Bộ phận kế toán và thú y: Đây là những công việc có tính chất chuyên môn cao do đó phải bố trí những người có năng lực tương xứng. -Bảo vệ và công nhân trực tiếp: Tuyển chọn từ người địa phương và được đào tạo tại chỗ PHẦN 7 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I/ NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI TỪ DỰ ÁN Những nguồn phát sinh chất thải từ dự án Chất ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm Mức độ tính chất ô nhiễm SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 14
 15. 15. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Nước thải 1. Nước rửa - Nhiều chất hữu cơ 2. Nước thải từ xúc vật - Mùi hôi … 3. Rác 4. Nước thải sinh hoạt 5. Nước mưa Khí thải 1. Các loại khí độc do - CO2, SO2, NO2 … quá trình nấu thức ăn. - NH3… 2. Các loại khí do chất - Mùi hôi… thải động vật 3. Bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển Chất thải rắn 1. Chất thải từ NVL, - Chất thải vụn hữu cơ 2. Chất thải rắn trong - Đất, cát, nhãn hiệu bao sinh hoạt bì… II/ Đánh giá tác động môi trường: a. Cấp thoát nước: Nhu cầu sử dụng nước trong vệ sinh chuồng trại là tương đối lớn nên đều phải khoan giếng hoặc đào giếng để khai thác nước ngầm phục vụ cho chăn nuôi và sinh hoạt. Việc khai thác nước ngầm có nguy cơ gây nên sự cạn kiệt nguồn nước ngầm vào mùa khô. b. Giao thông vận tải: Sự hình thành và hoạt động của dự án sẽ góp phần cùng với hoạt động khác trong khu vực làm cho tình trạng vệ sinh đường phố, bụi tăng lên do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hoặc súc vật, mật độ giao thông tăng lên ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân. c. Ô nhiễm tiếng ồn: Do nuôi chó với số lượng lớn nên không tránh khỏi việc gây ra tiếng ồn cho khu vực xung quanh. d. Tác động sức khỏe cộng đồng: Tất cả các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình chăn nuôi đều có thể gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe con người trong vùng chịu ảnh hưởng của dự án. Tùy thuộc vào nồng độ và thời gian tác động của các chất ô nhiễm mà mức độ tác động của các chất ô nhiễm mà mức độ tác hại của chúng đối với sức khỏe cộng đồng sẽ khác nhau. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 15
 16. 16. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN III/ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Căn cứ vào tác động môi trường đề xuất biện pháp quản lý và kỹ thuật mang tính khả thi nhằm phòng tránh giảm tác động môi trường. Các tác động của Dự án đến môi trường vật lý xuất phát từ việc thải các chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép vào môi trường và các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Do vậy, để giảm thiểu các tác động của Dự án đến môi trường cần phải khống chế ô nhiễm do các chất thải và hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra sự cố. 1. Giảm thiểu tác động môi trường do chất thải : Hầm khí Biogas sinh học được dùng để xử lý chất thải chăn nuôi và tạo ra khí gas phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Đây là một mô hình mới vừa để xử lý ô nhiễm môi trường do nguồn chất thải chăn nuôi tạo ra vừa đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tận dụng được nguồn chất thải gia súc và triệt tiêu mùi hôi hám khó chịu. Theo các chuyên gia khi sử dụng hầm Biogas thì lượng vi khuẩn gây hại trong phân và chất thải chăn nuôi bị phân hủy thành khí gas và nước, năng suất gas đạt từ 0,5 – 0,6m3/m3 dịch phân hủy/ngày đêm. Khí gas từ hầm Biogas là hoàn toàn bình thường và không hề ảnh hưởng gì tới sức khỏe con người. Nước thải của hệ thống đã được diệt hết 99% trứng giun sán, tận dụng làm phân vi sinh hoặc tưới sau sạch, mang lại nguồn phân bón an toàn cho canh tác, hạn chế côn trùng phát triển qua đó giúp giảm dịch hại từ 70-80%, bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay hầm Biogas đã được triển khai xây dựng rộng rãi ở các tỉnh thành trong cả nước. 2. Giảm thiểu nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi đối với các khu vực lân cận trang trại: Đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và tiêm ngừa định kỳ: 3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí: - Việc vận chuyển nguyên vật liệu và súc vật trong mùa nắng nóng làm phát sinh bụi, Công ty sẽ phun nước thường xuyên đảm bảo cho mặt đường có độ ẩm hợp lý. - Bố trí trồng cây xung quanh tạo bóng mát và trong sạch môi trường xung quanh. - Các khu vực làm việc có nhiệt độ cao bố trí quạt thông gió. - Đối với nhân viên lao động trực tiếp: + Thực hiện chế độ phụ cấp cho người lao động làm việc năng nhọc mùa nắng nóng. + Hằng năm tổ chức kiểm tra sức khỏe cho người lao động. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 16
 17. 17. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN 4. Về cấp thoát nước: Sử dụng nguồn nước hợp lý tiết kiệm và có biện pháp không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. 5. Giảm thiểu tiếng ồn: Do xung quanh khu vật nuôi được bao bọc bởi lưới B40 chứ không phải là xây tường kín, nên khi tiếng ồn phát ra không gây tiếng vang, phần nào làm giảm thiểu tiếng ồn. 6. Giảm thiểu tác động môi trường của chất thải rắn: Các chất thải rắn hữu cơ được tái sử dụng, các chất vô cơ bền vững ít độc hại. Bao bì, giấy phế thải có thể thu gom và đem bán cho các dịch vụ, đối với rác thải sinh hoạt cần có biện pháp thu gom và xử lý tập trung. IV/ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ Trang trại sẽ trang bị các bơm cứu hỏa, đường ống nước cứu hỏa, bình chữa cháy CO2 tại vị trí cần thiết, cán bộ công nhân viên toàn trang trại sẽ được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy để kịp thời ứng phó với sự cố xảy ra. PHẦN 8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN I/ Xác định tổng vốn đầu tư. A – Vốn cố định. 1. Vốn xây dựng cơ bản: Đvt: đồng. Khoản mục Đơn giá Số lượng Thành tiền * Chi phí xây dựng: -Tường rào (cao 2m). 18.630.000 -Xây dựng khu dãy phòng (cao 4m). 42.180.000 - Tôn lợp dãy phòng (dài 7m; rộng 1,2m). 200.000 32 tấm 6.400.000 - Hệ thống hầm Bioga (với 2 hầm chứa phân, 1 hầm 9.000.000 SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 17
 18. 18. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN chứa khí). - Giếng bơm. 2.000.00 4 cái 8.000.000 0 * Chi phí xây dựng khu nuôi chó: - Lưới B40 (01m tới; cao 1,5m) bao bọc xung quanh 25.000 328 m 8.200.000 khu chuồng. - Tôn lợp. 200.000 228 tấm 45.600.000 - Khung sắt làm chuồng: . Chó mẹ + chó thịt: 13 gian x 6 k/gian = 78 k x 45m 35.000 122.850.000 .Chó con: rộng (45m x 4m) + dài (7m x 19m) 35.000 313 10.955.000 - Xà gồ (sườn). 70.000.000 - Lưới B40 ngăn chó: . Chó mẹ + chó con: (70m x 2) + (69m x 2)x 13 gian 25.000 90.350.000 . Chó con : r (45x4) + d (69x2) 25.000 8.000.000 - Dây điện khu chuồng trại 13 x 45m 2.000 585 m 1.170.000 Dây cáp 50.000 - Sàn Inoc. 279.450.000 - Dây điện khu dãy phòng 38m x2 2.000 76 m 152.000 chi phí khác 200.000 - Dây điện an ninh. 2.000 200 m 400.000 - Bạt xanh (khổ 1m x 2m)bảo vệ quanh chuồng 7.000 164m 1.148.000 (37m x 2m) + (45m x2). - Chi phí lắp đặt điện & khu chuồng trại. 15.000.000 - Chi phí đường ống. 10.000.000 - Chi phí san ủi mặt bằng. 20.000.000 - Chi phí khác. 100.000.000 Tổng 867.735.000 2. Vốn mua sắm thiết bị: Khoản mục Đơn giá Số lượng Thành tiền - Máng ăn (chó con: 20 máng/100 10.000 1.980 19.800.000 con). máng - Bóng đèn : chó lớn 9bóng/gian x 13 gian 4.000 135 bóng 540.000 chó con 9 bóng/gian x 2 gian - Máy vi tính văn phòng 5.000.000 3 cái 15.000.000 - Bàn ghế 30.000.000 - Ti vi 3.000.000 3 cái 9.000.000 - Máy quạt 150.000 9 cái 1.350.000 - Máy lạnh giữ thuốc 4.000.000 1 cái 4.000.000 - Dụng cụ nhà bếp 4.000.000 SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 18
 19. 19. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN - Xe tải 1,5 tấn 70.000.00 1 chiếc 70.000.000 0 Tổng: 153.690.000 3. Vốn chi phí trả trước: - Trả tiền thuê đất (10 trđ/tháng): 360.000.000đ/ 3 năm đầu . Tổng vốn cố định là: 1.381.425.000 đồng Trong đó: - Vốn xây dựng cơ bản là : 867.735.000 đồng - Vốn mua sắm thiết bị : 153.690.000 đồng - Vốn chi phí trả trước : 360.000.000 đồng B – Vốn lưu động: Dự kiến vốn lưu động là 200.000.000 đồng. Tổng hợp vốn đầu tư: Cơ cấu vốn Vốn đầu tư Mua sắm thiết bị 153.690.000 đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản 867.753.000 đồng Chi phí trả trước 360.000.000 đồng Vốn dự phòng 100.000.000 đồng Vốn lưu động 200.000.000 đồng Tổng 1.681.425.000 đồng Tổng số vốn đầu tư vào Dự án là: 1.681.425.000 đồng. Trong đó: - Vốn đầu tư thiết bị + cơ sở hạ tầng : 1.381.425.000 đồng - Vốn dự phòng : 100.000.000 đồng - Vốn lưu động : 200.000.000 đồng C – Nguồn vốn đầu tư: 1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư của Dự án chủ yếu là vốn tự có và vốn vay Ngân hàng. Trong đó: - Vốn tự có của công ty: 781.425.000 đồng. - Vốn vay Ngân hàng : 900.000.000 đồng. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 19
 20. 20. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN 2. Kế hoạch thanh toán nợ gốc và lãi vay. Dự kiến vay Ngân hàng vào đầu năm 2007, thời hạn vay vốn là 10 năm, trả lãi và nợ gốc đều theo chu kỳ 12 tháng, bắt đầu trả từ năm 2008. Lãi xuất dự kiến là 11%. BẢNG TỔNG HỢP VAY VỐN & TRẢ NỢ Đvt: 1.000đồng. Tích luỹ vốn vay Kế hoạch trả nợ Dư nợ Thời Ngân gian Vốn vay Lãi vay Vốn + lãi Vốn vay Lãi vay Vốn + lãi hàng 2007 900000 99000 999000 0 99000 99000 900000 2008 900000 99000 999000 100000 99000 199000 800000 2009 800000 88000 888000 100000 88000 188000 700000 2010 700000 77000 777000 100000 77000 177000 600000 2011 600000 66000 666000 100000 66000 166000 500000 2012 500000 55000 555000 100000 55000 155000 400000 2013 400000 44000 444000 100000 44000 144000 300000 2014 300000 33000 333000 100000 33000 133000 200000 2015 200000 22000 222000 100000 22000 122000 100000 2016 100000 11000 111000 100000 11000 111000 0 900000 594000 1494000 II/ Tính toán giá thành và hiệu quả kinh tế: 1. Chi phí sản xuất 1.1 Chi phí sản xuất trong năm đầu tiên của Dự án. 1.1.1 Chi phí thức ăn cho chó: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số chó lớn 600 1200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Số chó mẹ 100 200 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 Số chó con 600 1200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Chi phí chó lớn 600 1200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Chi phí chó mẹ 750 900 900 900 900 900 900 900 Chi phí chó con 150 300 450 600 360 720 1080 1040 1040 1040 1040 1040 Tổng chi phí 750 1050 1050 1200 1710 2220 2580 2580 2580 2580 2580 2580 Trong đó: Chi phí thức ăn chó lớn bình quân: 1000đ/con. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 20
 21. 21. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN Chi phí thức ăn chó mẹ bình quân: 1500đ/con. Chi phí thức ăn chó con bình quân: 600đ/con. Tổng chi phí thức ăn trong năm đầu là: 23.910.000 đồng. 1.1.2 Chi phí nhập chó: 588.000.000 đồng. - Nhập chó lớn (chó giống): 100 con x 280.000đ/con x 6 lần nhập = 168.000.000đ. - Nhập chó 3 tháng tuổi: 600 con x 100.000 đ/con x 7 lần nhập = 420.000.000 đ. 1.1.3 Khấu hao tài sản cố định và sửa chữa: 110.000.000 đồng. Trong đó: Khấu hao tài sản cố định là 102.142.500 đồng. Chi phí sửa chữa là 7.857.500 đồng. 1.1.4 Tiền thuê đất: 120.000.000 đồng/ năm. 1.1.5 Lương, BHXH, BYT, KPCĐ: 404.700.000 đồng. Trong đó: Tiền lương công nhân viên là 330.000.000 đồng. BHYT,BHXH,KPCĐ là 62.700.000 đồng. Các chi phí khác là 12.000.000 đồng. 1.1.6 Thuốc phòng và chữa các bệnh của chó: 18.000.000 đồng/năm. 1.1.7 Chi phí khác: 12.000.000 đồng. Tổng chi phí trong năm đầu tiên: 1.276.610.000 đồng. 1.2 Chi phí sản xuất hàng năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 10: - Chi phí thức ăn cho chó: Kể từ tháng 7 của năm đầu tiên trở đi chi phí thức ăn cho chó là đều nhau: 2.580.000 đồng/tháng 2.580.000 x 12 tháng =30.960.000 đồng/năm. - Chi phí nhập chó: Kể từ năm 2 trở đi chi phí nhập chó là không có vì lượng chó đầu ra được lấy từ nguồn tái sản xuất của doanh nghiệp. - Ngoài ra, các chi phí khác đều giống năm đầu tiên. Tổng chi phí hàng năm từ năm 2 đến năm 10: 695.660.000 đồng/năm. Trong đó: Chi phí thức ăn: 30.960.000 đồng. Khấu hao TSCĐ và sửa chữa: 110.000.000 đồng. Tiền thuê đất 120.000.000 đồng. Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 404.700.000 đồng. Chi phí thuốc men cho chó: 18.000.000 đồng. Chi phí khác 12.000.000 đồng. 2. Doanh thu: Doanh thu theo giá bán đã tính thuế VAT với lượng đầu ra đều là 600 con/tháng: SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 21
 22. 22. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN - Giá bán (đã tính thuế VAT): 20.000 đồng/kg. - Sản lượng đều: 600 con/tháng. - Trọng lượng trung bình: 15 kg/con. Doanh thu hàng năm: 20.000 x 600 x 15 x 12 (tháng) = 2.160.000.000 đồng/năm. 3. Khấu hao: Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều. Đến cuối năm 10, giá trị thanh lý thiết bị là 55.000.000 đồng Giá trị đầu Giá trị đầu tư Giá trị khấu Giá trị khấu Tổng giá trị Thu thanh Năm tư XDCB thiết bị hao XDCB hao thiết bị khấu hao lý thiết bị đầu 2007 867.735.000 153.690.000 2007 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2008 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2009 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2010 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2011 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2012 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2013 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2014 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2015 86.773.500 15.369.000 102.142.500 2016 86.773.500 15.369.000 102.142.500 55.000.000 SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 22
 23. 23. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ Đvt:1000đồng. Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2015 Tổng vốn đầu tư 1681425 Doanh thu thuần 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 2160000 Chi phí: 1454476 873526 862526 851526 840526 829526 818526 807526 796526 785526 Chi phí sản xuất 1276610 695660 695660 695660 695660 695660 695660 695660 695660 695660 Lãi vay 99000 99000 88000 77000 66000 55000 44000 33000 22000 11000 Chi phí sử dụng vốn 14066 14066 14066 14066 14066 14066 14066 14066 14066 14066 (1,8% x vốn cổ phần) Chi phí tiêu thụ sản phẩm 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 64800 (3%doanh thu) Thu nhập trước thuế 705524 1286474 1297474 1308474 1319474 1330474 1341474 1352474 1363474 1374474 Khấu hao 102143 102143 102143 102143 102143 102143 102143 102143 102143 102143 Giá trị thanh lý 55000 Thuế thu nhập (28%) 197547 360213 363293 366373 369453 372533 375613 378693 381773 384853 Thu nhập sau thuế 507978 926262 934182 942102 950022 957942 965862 973782 981702 989622 Thu nhập ròng 610120 1028404 1036324 1044244 1052164 1060084 1068004 1075924 1083844 1131364 Chỉ tiêu NPV của Dự án: 610120 1028404 1036324 1044244 1052164 1060084 1068004 NPV = + + + + + + 1+11% (1+11%)2 (1+11%)3 (1+11%)4 (1+11%)5 (1+11%)6 (1+11%)7 1075924 1083844 1131364 + + - 1681425 = 4.143.143 ngàn đồng (1+11%)8 (1+11%)9 (1+11%)10 SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 23 835192,03
 24. 24. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  GVHD: LÊ QUANG MẪN PHẦN 9 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua quá trình nghiên cứu và phân tích, công ty chúng tôi đã đưa ra quyết định đầu tư dự án trang trại nuôi chó nhằm thoả mãn nhu cầu ẩm thực đa dạng của người dân Đà Nẵng, đây là một thị trường tiềm năng lớn. Dự án này có tính khả thi rất cao vì đáp ứng được lượng cầu lớn trên thị trường hiện nay, với lượng tiêu thụ 108 tấn thịt/năm tức 7200 con/năm. Đảm bảo số lượng cung ổn định, có thể đáp ứng với thị trường biến động tăng nhanh. Trong Dự án này, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp về xử lý chất thải như hệ thống hầm Bioga tạo ra gas sử dụng làm chất đốt, tiết kiệm một phần chi phí; xịt thuốc phòng dịch, tránh lây lan bệnh truyền nhiễm,… nhằm bảo đảm môi trường sinh thái cho người lao động cũng như của địa phương. Dự án mang lại hiệu quả thiết thực, lợi ích xã hội cao, tận dụng giá thuê đất rẻ, nguồn nhân công địa phương dồi dào, tạo công việc làm có thu nhập ổn định cho một số lao động tại địa phương, đặc biệt là nộp ngân sách nhà nước với khoảng tiền thuế trên 200 triệu đồng/ năm. Đồng thời dự án còn góp phần làm giảm bọn tội phạm đập chó, đánh bã chó gây mất an ninh trật tự. Công ty chúng tôi kính mong được UBND TP. Đà Nẵng và các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, phê duyệt và cho phép công ty được hoàn thành Dự án với các bước cần thực hiện tiếp theo. SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 24

×