Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OLEH: USTAZ ASHAARI MUHAMMAD
01-15-16         l cetakan I April 1985;  l  Cetakan II Oktober 1985; l Cetakan III Julai 1986; l Cetakan IV Og...
DARI HATl KE HATI     Kepada semua yang sentiasamendoakan aku maka inilah ucapan terima kasihku: ANDAIKATA satu dari ...
KANDUNGAN  Prakata                            i  Muqaddimah                ...
SAUDARA, Sedang berlaku di hadapan mata kita kini penyakit-penyakit putus asa, kecewa, resah .gelisah, penderita- an jiwa,...
sar kita, namun siapa berani menafikan hakikat ini?Bahawa bilangan orang-orang yang menderita sakitatau krisis jiwa di saa...
dengan membesarkan Tuhannya melalui sembahyangdan ibadah-ibadah lain.  Rasulullah memandang keselamatan ,manusiaialah pa...
manusia mengorbankan hidupnya untuk Tuhannyadan menanti kematian sebagai penantian seorangkekasih kepada pertemuan dengan ...
ISLAM yang Allah redhakan kepada kita yang disam- paikan melalui pesuruh-Nya Nabi Muhammad SAW adalah satu syariat yang me...
Allah (Islam) yang sebenar sebab Islam memandang syariat itu sebagai kulit ($lI ), manakala hakikat itu ialah intipati (JJ...
MENGENAL  DIRI MELALUI    RASA HATI                    .  I.  /.rr  .   *         ...
itu sama-sama diamalkan, Allah memberi keutamaanpada amalan hakikat. Bandingannya, antara kulit danisi buah (dalam keadaan...
MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI   Kekurangan pada amalan batin inilah yangmenjadikan orang-orang yang tidak berhakikat i...
MUQADDIMAH  bawa hati yang selamat sejahtera.                (Asy Syuara: 88-89)  Hati yang selamat sej...
M E N G E N A L DIRI  MEL4LUI RASA HATImenyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata(yang mengandungi) keselamatan.Tejemah...
Terjemahannya: Dan m r k juga tidak mengha-            ee arap (menyembah) yang lain di samping Allah dantidak...
MENGENAL DIRI  MELALUI  RASA HATITerjemahannya: Dan orang-orang yang bertaubatdan mengerjakan amal soleh maka sesungguhn...
MUQADDIMAH   Merekalah orang-orang yang bertaqwa yang akanmemperolehi ketenangan hidup di dunia dan diakhirat. Tempat un...
M E N G E N A L DIRI  MELALUI  RASA  HATIsungguh akan menjadikan mereka berkuasa dibumi sebagaimana diberi kuasa kepada...
SYARIAT ialah apa sahaja amalan-amalan lahir yangdiperintahkan kepada umat Islam sama ada wajibatau sunat. Dan apa sahaja ...
l.AMALAN LAHIR DAN AMALAN BATIN      I Hakikat juga terbahagi dua: 1. Berakhlak dengan Allah 2. Berakhlak dengan manu...
MENGENAL  DIRI MELALUI RASA HATI  l   Pemurah padanya;  l  Bertolak ansur dengannya;  l  Mengenang jasanya da...
Tuhannya dan bahawa kepada-Nyalah mereka  akan kembali              (Al Baqarah : 45)  Allah SWT mengatak...
MENGENAL DIRI  MELALUI RASA HATI         18
2Bukti-BuktiSusahnya MengamalkanAmalan Batin
MENGAMALKAN syariat adalah susah. Buktinya lihatsahaja umat Islam hari ini bukan sedikit yang tidaksembahyang, tidak puasa...
2. BUKTI SUSAHNYA  MENGAMALKAN AMALAN BATINsyariatnya tidak dapat melaksanakannya hatta orangyang sudah kuat dan kemas sy...
MENGENAL DIRI MELALUI  RASA HATI   Rasa menderita jiwa bila dikeji, rasa tenang dansenang hati bila disanjung, masih ra...
2. BUKTI  SUSAHNYA MENGAMALKAN AMALAN BATINdan hina diri dengan penuh pengabdian dan hara-pan serta malu dan takut pada A...
MENGENAL.  DIRI MELALUI  RASA HATI   6. Pernahkah kita menghitung berapa banyakharta kita, duit kita, rumah kita, kere...
‘2. BUKTI  SUSAHNYA  MENGAMALKAN  AMALAN  BATINyang menggantungkan hidup mati dan rezeki sepe-nuhnya pada Allah?  11...
MENGENAL.  DIRI MELALUI RASA HATIpada kita dan sanggupkah kita minta maaf sambilmengaku kesalahan kita?  16. Selepas ki...
2. BUKTI SUSAHNYA  MENGAMALKAN  AMALAN  BATINdan penurunannya ialah kerja Allah? Sebab itu kitaredha.  23. Sanggupkah...
MENGENAL DIRI  MELALUI  RASA HATI  Amalan batin memang susah dibandingkan de-ngan amalan lahir. Tetapi ia pula lebih pe...
3Cara-CaraMendapatkan Amalan Batin
SETEL.AH kita tahu erti dan maksud amalan batinmaka marilah kita mempelajari cara-cara mendapat-kan hakikat. Mudah-mudahan...
3.  CARA-CARA  MENDAPATKAN  AMALAN  BATIN  Tejemahannya: Sesungguhnya nafsu itu sangat  mengajak kepada kejahatan. ...
MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATITuhan, tidak merasa hina, rendah diri dan bersifat ketuanan.   Roh kita sutlah sombong, ...
syaitan akan bergerak bebas seperti cahaya, tembusdi setiap ruang dan bidang.  Pandangan roh ialah pandangan tembus yang...
MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI  Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman,  sabarlah kamu (dalam menegakkan agama A...
3.  -   MENDAPATKAN AMALAN BATIN   “Ada ubatnya,” kata Yazid, “tetapi engkau tidakakan sanggup melakukannya. "   S...
MENGENAL.  DIRI MELALUI RASA HATIlah roh tidak akan suci dan bersih. Dan kalau rohtidak bersih, Allah tidak akan memasukk...
“Tuan, kalau begitu kenapa tuan tidak berkah-win? Bukankah menyalahi sunnah?”   Bisyulhafi pun menjawab, “Aku tidak semp...
MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI   Tidak puas dengan pemberian Allah   Tidak sabar atas ujian Allah   Tidak syukur...
3. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN  BATIN  l  Memandang hina kepada seseorang  l  Riak  l  Ujub  l  Rasa diri bersih...
MENGENAL. DIRI MEIALUI  RASA HATI  Ya Abu Z a r dua rakaat sembahyang yang dilaku-  kan dengan khusyuk itu lebih baik d...
3. CARA-CARA  MENDAF’ATKAN AMALAN  BATINbanyak pun rakaatnya tetapi dikerjakan dengan hatiyang lalai, maka bukan sahaja ...
MENGENAL  DIRI MELALUI  RASA HATI  Terjemahannya: Neraka Wail bagi orang yang  sembahyang. Yang mereka itu lalai dalam...
5. CARA-CARA  MENDAP’ATKAN  AMALAN BATINluar biasa khusyuknya. Mereka benar-benar nampakAllah dengan mata hati. Dalam se...
MENGENAL  DIRI  MELALUI RASA HATI  Syaratnya mestilah ibadah itu dilakukan denganberadab, difahami dan dihayati maksud...
4. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN  Terjemahannya: Sesungguhnya Al Quran ini  adaluh bacaan yang sangat mulia. Terdap...
MENGENAL  DIRI  MELALUI RASA HATI  a  Bila membaca ayat doa dan istighfar, kita pun    berdoa dan meminta ampun.  ...
3 . CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN  Kalau begitu, berdoalah. Adukan semua masalahkepada Allah dan gantungkan harapan...
MENGENAL  DIRI MELALUI RASA HATI  Tidak juga akan berharga kalau Allah tidakmemelihara, menghidupkannya dengan memberis...
3. CARA-CARA  MENDAPATKAN  AMALAN  BATIN  apa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah yang  Maha Mengetahui lagi Maha Perkas...
MENGENAL  DIRl MELALUI  RASA HATIkemurahan dan kasih sayang Allah pemelihara kitaitu?  Diceritakan, telah meninggal se...
3.  CARA-CARA MENDAF’ATKAN AMALAN BATIN  Dapatkah manusia membuat air? Dapatkah manu-sia melubangi tanah dengan sehalus...
Seseorang yang melihat alam kemudian berfikirtentang Allah lalu terasa kehebatan Allah hinggalembut hatinya, terus mahu tu...
8. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Terjemahannya: Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-iste...
MENGENAL.  DIRI MEL4LUI  RASA HATITerjemahannya: Dan di antara tanda-tanda ke-kuasaan-Nya ialah penciptaan langit dan bu...
4. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN   Seperkara lagi yang patut difikirkan ialah tentang dosa kita kepada Allah dan ...
MENGENAL DIRI MEIALUI RASA HATI   Ertinya seseorang yang sedang berzina itu rosak dan hilanglah imannya. Jadi bagi oran...
3 . CARA-CARA  MENDAF’ATKAN AMALAN  BATIN  1. Bila kita menerima nasib buruk, kita a k a nredha sebab kita yakin Allah...
MENGENAL DIRI  MELALUI  RASA  HATI  Perasaan itu menolong kita untuk ingat sertacinta kepada Allah serta redha kepada...
3. CARA-CARA MENDAF’ATKAN AMALAN BATIN  Kita yang selalu lalai, cuai dan lemah serta ber-dosa ini, layakkah mendapat ker...
MENGENAL DIRI MELALUI  RASA HATIsampai matlamatnya (untuk mendidik jiwa) .  Kenalah ditambah usaha lagi. Kalau ibadah c...
3. CARA-CARA MENDAPATKAN  AMALAN BATINbenar cinta Allah dan Rasul dan benci kepadamungkar dan maksiat.  Bersabda Rasulul...
MENGENAL DIRI MELALUI RA.SA HATIrangan di waktu malam. Seorang tidur sementaraseorang lagi jaga dan bersembahyang. Tiba-ti...
3. C R-       AA    MENDAPATKAN AMALAN BATINrendah dan dilarang Allah. Selagi kita tidak mahumembenci, memusuhi ...
MENGENAL DIRI  MELALUI  RASA HATI  Terjemuhannya: Kita baru balik dari satu pepera-  ngan yang kecil untuk memasuki pe...
menyelamatkan diri daripada siksaan Neraka. Inidinyatakan sendiri oleh Allah SWT dalam firman-Nya:  Terjemahannya: Hai ji...
MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI  Nasib kita hari ini umpama nasib anak-anak ayamyang kehilangan ibu. Tiada yang akan mema...
3 . CARA-CARA  M E N D A F ’ A T K A N AMALAN BATIN sungguh-sungguh, lama kelamaan bila ia sebati de- ngan hati akan tera...
MENGENAL,  DIRI MELALUI RASA  HATIsemua sifat-sifat mahmudah yang lain perlulah kitamiliki dan untuk itu kenalah mujahad...
3. C R -C R MENDAPATKAN AMALAN BATIN       A A- A A  Firman Allah:  Terjemahannya:  Hari khiamat iaitu hari di ...
MENGENAL DIRI MEMUI RhSA HATI  mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan  kamu benar-benar akan mengenal mereka dari  ...
3. CARA-CARA MENDAPATKAN  AMALAN  BATIN  Terjemahannya: Sesungguhnya ada seorang wani-  ta yang berpuasa siang hari...
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Mengenal diri melalui rasa hati
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mengenal diri melalui rasa hati

14,543 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Mengenal diri melalui rasa hati

 1. 1. OLEH: USTAZ ASHAARI MUHAMMAD
 2. 2. 01-15-16 l cetakan I April 1985; l Cetakan II Oktober 1985; l Cetakan III Julai 1986; l Cetakan IV Ogos 1987; l Cetakan V November 1987; l cetakan VI April 1988; l Cetakan VII September 1988;l cetakan VIII November 1988; l Cetakan IX Januari 1989; l cetakan X Oktober 1989; l Cetakan XI Ogos 1990; l cetakan XII April 1991. 0 Hakcipta Shoutul Arqam 1991Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidakboleh dihasilkan balik, disimpan dalam sistem simpan kekalatau dipindahkan dalam sebarang bentuk atau sebarang carasama ada cara elektronik, salinan foto, rakaman dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari penerbit. Penerbit Shoutul Arqam ‘159-A. Jln. Aminuddin Baki Taman Tun Dr. Ismail 60000 Kuala Lumpur. Malaysia Tel: 03-7 198637 Muka taip teks: New Baskerville Saiz taip teks: 11 poin Rekabentuk kulit Unit Rekabentuk Shoutul Arqam Aturhuruf dan Rekaletak Agensi Al Arqam (Perkhidmatan Desktop Publishing) 159-B Jalan Aminuddin Baki, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 7179184 Fax: 7184422 Pencetak Vin Lin Press Sdn. Bhd. 56, 1st Floor, Jln. Radin Anuml. 57000, Kuala Lumpur. Malaysia.
 3. 3. DARI HATl KE HATI Kepada semua yang sentiasamendoakan aku maka inilah ucapan terima kasihku: ANDAIKATA satu dari anggota-anggotamu tidak lagi dapat digunakan, engkau masih wajib ber- syukur pada Tuhan kerana masih ada 1001 jenis anggota lagi yang ada pada dirimu yang masih boleh digunakan. TIDAK mengapa kalau kakimu sakit, asalkan hatimu tidak sakit. kerana kalau kakimu sakit, engkau hanya t a dapat berjalan, tapi kalau i k d hatimu sakit, engkau akan hilang kebahagiaan. DUA bulan aku terlantar sakit, rupanya Tuhanku mahu aku belajar terutamanya mengenal diri sendiriDALAM buku ini adalah sebahugian dari pelajaran yang kuperolehi semasa aku t ra t r sakit akibat e l na kemalangan jalan raya. RUPANYA begitu pendidikan Tuhan yang Maha Hakim lagi Rahim, di dalam bala ada rahmat. Syeikhul Arqam Ashaari Muhammad
 4. 4. KANDUNGAN Prakata i Muqaddimah 11 Amalan Lahir (Syariat) dan Amalan Batin (Hakikat) 132 Bukti-Bukti Susahnya Mengamalkan Amalan Batin 193 Cara-Cara Mendapatkan AmaIan batin 314 Sebab-Sebab Hati Terhijab 915 Derhaka Dalam Taat 1096 Tanda atau Sifat-Sifat Orang Yang Mendapat Amalan Batin 1277 Perihal Kehidupan Orang-Orang Soleh 1398 Kata-Kata Hikmah Dari Orang - orang Soleh h 1479 Renungan Yang Patut Diambil Perhatian 165 Penutup 171
 5. 5. SAUDARA, Sedang berlaku di hadapan mata kita kini penyakit-penyakit putus asa, kecewa, resah .gelisah, penderita- an jiwa, kacau bilau fikiran, rasa rendah diri (inferio- rity complex), kesunyian, kekosongan hati, rasa kese- orangan (loneliness), ketegangan perasaan dan berba- gai-bagai lagi bentuk sakit jiwa. Dan sedang berleluasajuga di dalam masyarakat Islam hari ini penyakit- penyakit hasad dengki, bakhil, gila dunia, penden- dam, cepat marah, jahat sangka, sombong, riak, ujub dan lain-lain. Walaupun sakitnya tidak nampak oleh mata ka- ii
 6. 6. sar kita, namun siapa berani menafikan hakikat ini?Bahawa bilangan orang-orang yang menderita sakitatau krisis jiwa di saat ini lebih ramai daripada bila-ngan penderita-penderita sakit fizikal yang ada dihospital-hospital. Tetapi aneh, kepakaran dan kein-telektualan tidak begitu serius difikirkan untuk peng-ubatan kepada pesakit batin ini, sepertimana serius-nya mereka berusaha terhadap pengubatan fizikallahiriah manusia. Saudara, Apakah mereka tidak sedar bahawa pesakit jan-tung, buah pinggang, kencing manis, barah dan lain-lain itu tidak pernah bunuh diri dan membunuhorang lain? Tetapi pesakit-pesakit batin, pesakit jiwa,kekosongan, rendah diri, putus asa, hasad dengki,dendam, pemarah, buruk sangka dan lain-lain ituakan memungkinkan manusia membunuh diri sen-diri atau membunuh orang lain? Demikian satu bukti bahawa penyakit-penyakitbatin itu sebenarnya memerlukan perhatian danrawatan yang lebih serius daripada rawatan kepadapenyakit-penyakit lahir. Bukan sahaja kerana penyakit batin lebih menyek-sakan individu pesakit, tetapi ia bakal memungkinkankusut dan kucar-kacirnya sesebuah masyarakat. Telah datang Nabi Muhammad SAW ke tengahmanusia. Baginda melihat kekusutan dan kemungka-ran yang sedang meracuni kehidupan masyarakatnya. Seorang diri baginda bangun dan bekerja untukmenyelamatkan manusia. Institusi pertama yangbaginda bangunkan ialah masjid, satu tempat dimana manusia membersihkan hatinya, melembutkanhatinya, menenangkan hatinya, melapangkan dada-nya, membebaskan diri dari ikatan dunianya, iaitu 1 Ill
 7. 7. dengan membesarkan Tuhannya melalui sembahyangdan ibadah-ibadah lain. Rasulullah memandang keselamatan ,manusiaialah pada keselamatan hatinya (rohnya) bukan jasadlahirnya. Sebab itu baginda bekerja mengubah danmengubat hati mereka dan baginda berjaya. Saudara, Kita kini sedang melihat kekusutan dalam masya-rakat kita sama sebagaimana apa yang disaksikan olehbaginda Rasul lebih 1400 tahun dulu. Kalau bagindatelah berjaya terhadap masyarakatnya, mengapa kitatidak mengikut jejak langkahnya? Kita ubati dulu mazmumah dan krisis jiwa kita,ahli-ahli kita dan masyarakat kita. Kita ketengahkanpada masyarakat pengertian hidup yang hakiki yangdapat mengembalikan manusia pada fitrahnya. Kita contohkan satu formula yang menjaminkebahagiaan hati dan keselamatannya. Kita perjuang-kan kehidupan “sunnah” yang semuanya membawamanusia kepada syurga dunia dan akhirat. Saudara, Mana ada selain Islam satu cara hidup yang dapatmenjadikan kita terhibur dengan kemiskinan, kesu-nyian, kesakitan, keseorangan, kematian orang yangdikasihi, kegagalan dan dengan segala bentuk ujian. Mana ada selain Islam cara hidup yang mengikathati antara suami dengan isteri, anak dengan ibubapa, pengikut dengan pemimpin, pekerja denganmajikan? Mana ada selain Islam cara hidup yangmengajar kita berkasih-sayang, bertolak-ansur, pemu-rah, berbaik sangka dan tolong menolong? Mana adaselain Islam cara hidup yang membangkitkan cintaagung manusia pada Penciptanya hingga kerana itu iv
 8. 8. manusia mengorbankan hidupnya untuk Tuhannyadan menanti kematian sebagai penantian seorangkekasih kepada pertemuan dengan kekasihnya? Saudara, Islam mengajak kita menelek hati kita, mengena-linya dan mengubat sakitnya. Apabila hati sudahterubat, saudara akan temui hati-hati saudara penuh dengan “cahaya” kebahagiaan, ketenangan dan kela-pangan. Dan itulah syurga sementara sebelum sauda-ra bertemu Allah untuk menerima syurga yang kekal abadi. Buku Mengenal diri melalui Rasa Hati ini meman- du saya dan saudara untuk melegakan krisis jiwa, ketegangan fikiran dan kejahatan batin kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan perolehi keselama- tan dan kebahagiaan hidup sebagaimana yang Allahjanjikan. Dengan berkat kebesaran-Mu ya Allah, Nabi dan Muhammad SAW serta keluarga dan saha- bat baginda, wali-wali-Mu, khususnya Syeikh Muhammad as Suhaimi, jadikanlah ya Allah, buku ini sebagai ubat pada jiwa kami dan selamatkan hati-hati kami sebagaimana keselamatan yang Engkau maksud- kan dalam firman-Mu: , Terjemahannya: Hati Qiamat iaitu hari (ketika manusia meninggalkan dunia ini) di mana har-’ ta dan anak tidak berguna lagi kecuali mereka yang mengadap Allah membawa hati yang selamat (Asy Syuara’: 8889)
 9. 9. ISLAM yang Allah redhakan kepada kita yang disam- paikan melalui pesuruh-Nya Nabi Muhammad SAW adalah satu syariat yang menyuluh persoalan hidup lahir dan batin. Syariat lahir disebut syariat. Syariat batin disebut hakikat. Ini amat patut dan sesuai dengan struktur kejadian manusia itu sendiri yang mana merupakan kombinasi dan paduan antara jasad lahir dan jasad batin. Jasad lahir ialah semua anggota kita yang nam- pak dengan mata kasar. Manakala jasad batin ialahjasad ghaib yang menggerakkan seluruh anggota lahir yang boleh berfikir, merasa, mengingat, mengetahui, memahami dan apa sahaja yang kita miliki dalam diri kita masing-masing (yang lebih dikenali sebagai roh). Allah SWT menetapkan bahawa syariat lahir adalah untuk diamalkan oleh jasad lahir manakala syariat batin adalah untuk diamalkan oleh jasad ba- tin iaitu roh. Sesuai dengan lahir batin kita yang berpadu erat tanpa terpisah-pisah maka amalan lahir dan batin wajib dilaksanakan serentak dalam satu masa di semua waktu dan semua keadaan. Kalau kita mengasingkan atau menolak salah satu dari amalan ini kita tidak mungkin menjadi hamba 2
 10. 10. Allah (Islam) yang sebenar sebab Islam memandang syariat itu sebagai kulit ($lI ), manakala hakikat itu ialah intipati (JJI ). Kedua-duanya sama penting dan saling perlu memerlukan, ibarat kulit dan isi pada buah-buahan. Kedua-duanya mesti ada untuk kesempurnaan kewu-judan buah itu sendiri. Tanpa kulit isi tidak selamat malah isi tidak mungkin ada kalau kulit tidak ada. Sebaliknya tanpa isi, kulit jadi tiada bererti apa-apa. Sebab buah dimakan bukan pada kulit tetapi isinya. Begitu juga hubungan antara’ syariat dan hakikat, Kedua-duanya mesti diterima dan diamalkan seren- tak. Kedua-duanya saling isi mengisi dan perlu, memerlukan. Kalau kita bersyariat sahaja (ertinya berkulit sahaja tanpa isi), itu tidak membawa erti apa- apa di sisi Allah. Sabda Rasulullah SAW : / Terjemahannya: Allah tidak memandang rupa dan harta kamu tetapi Dia memandang hati dan amalan kamu. (Riwayat: Muslim) Sebaliknya kalau kita berhakikat sahaja (isi tanpakulit), maka tiada jaminan keselamatan oleh AllahSWT. Hakikat itu akan mudah rosak dan kita tiadaakan memperolehi apa-apa langsung, hatta Islam kitaakan rosak tanpa sedar. Berkata Imam Malik Rahimahullahu Taala: 3
 11. 11. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI . I. /.rr . * 2 423 it’ GJ 2 Lx . rJ &$ 2 z -+; *. * J;-I ;; c # Terjemahannya: Barangsiapa berfeqah (syariat) dun tidak bertasawuf maka ia jadi fasik. Barang- siapa yang bertasawuf (hakikat) tanpa feqah maka ia adalah kafir xindik. Ertinya kita mesti mengamalkan kedua-duanyasekali iaitu syariat dan hakikat. Kalau kita ambil sa-lah satu kita tidak akan selamat. Kalau kita bersyari-at sahaja tanpa dibendung oleh hakikat, kita jadifasik. Dan kalau kita berhakikat sahaja tanpa kawa-lan syariat, maka hakikat itu akan mudah rosak danbila terjadi begitu kita akan jatuh kafir zindik (kafirtanpa sedar) . Begitulah kepentingan kedua-dua syariat danhakikat. Tetapi dalam keadaan keduanya, hakikatlahyang lebih utama. Benarlah sabda Rasulullah SAW : Terjemahannya: Allah tidak memandang rupa dan harta kamu tetapi Dia memandang hati dan amalan kamu. (Riwayat: Muslim) Bukanlah bermakna syariat itu tidak dituntut,bahkan syariat juga adalah hukum-hukum yang far-dhu yang wajib diamalkan oleh semua umat Islam.Cuma dalam keadaan keduanya (syariat dan hakikat) 4
 12. 12. itu sama-sama diamalkan, Allah memberi keutamaanpada amalan hakikat. Bandingannya, antara kulit danisi buah (dalam keadaan keduanya sama pentingnya)tetapi manusia memberi keutamaan pada isi sebab iaboleh dimakan. Begitulah peranan hakikat. Ia menjadi penentukepada berakhlak atau tidaknya seseorang manusiakepada Allah dan kepada sesama manusia. Orang yang tinggi pencapaian tasawufnya adalahorang yang hatinya hampir dengan Allah, sentiasamerasakan kebesaran Allah, sedang dirinya mahalemah dan sentiasa memerlukan pertolongan Allah,sangat beradab dengan Allah dan adalah seorangzahid yang dapat mengorbankan dunia untuk Tuhan- nya. Seorang zahid juga adalah seorang yang mampu mengasihi semua manusia, bersedia untuk susahuntuk manusia dan yang bakal menyelamatkan manusia dari tipuan dunia, nafsu dan syaitan. Sebaliknya orang yang lemah dalam amalan ba- tin adalah orang yang jauh dan terpisah hatinya dariAllah (tidak takut dengan Allah, tidak malu, tidak harap, tidak cinta Allah, tidak redha dan tidak sabar), kurang beradab dengan Allah (penuh hasad, som- bong, bakhil, dendam dan pemarah) dan seorang pencinta dunia yang bekerja keras hanya untuk dunianya. Orang begini selalu dibelenggu oleh kecintaannya itu hingga menjadikan ia takut untuk berjuang dan berjihad untuk agama Allah dan untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Orang yang tidak berhakikat (sekalipun sembah- yangnya banyak, puasa, baca Quran dan gigih ber-juang) adalah orang yang kurang berakhlak dengan Allah dan kurang berakhlak dengan manusia. 5
 13. 13. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Kekurangan pada amalan batin inilah yangmenjadikan orang-orang yang tidak berhakikat ituselalunya mati dalam dosa yang tidak sedar. Mung-kin dosa kerana buruk sangka dengan Allah, putusasa dengan ketentuan Allah, tidak redha dengantakdir Allah dan dosa kerana merasakan amalanlahirnyalah yang bakal menyelamatkan dirinya darineraka Allah. Rasa riak, ujub atau rasa diri bersih itu adalahdosa batin yang tiada siapa yang nampak, bahkanyang empunya diri pun tidak dapat mengesannya.Kecualilah orang yang mempunyai basirah (panda-ngan hati yang tembus) sahaja yang boleh mengesan-nya. Nanti di akhirat bila Allah dedahkan segala ke-salahannya (dosa-dosa batin itu), baru dia terkejutdan tersentak. Ulama tasawuf berkata: “Biarlah sedikit amalan beserta rasa takut pada Allah, kerana itu lebih baik daripada banyak amalan tetapi tiada rasa takut dengan Allah. L.ebih baik orang yang m r s berdosa dan bersa- eaa lah dengan Allah daripada orang yang banyak amalan tetapi tidak rasa berdosa pada Allah bah- kan dia merasa tenang dengan amalan itu.” Firman Allah: Tq’emahannya: Hari kiamat ialah hari di mana harta dan anak-anak tidak dapat memberi man- faat, kecuali weka yang mengadap Allah mem- 6
 14. 14. MUQADDIMAH bawa hati yang selamat sejahtera. (Asy Syuara: 88-89) Hati yang selamat sejahtera ialah hati yang ber-taqwa yang berisi iman, yakin, ikhlas, redha, sabar,syukur, tawakal, takut, harap dan lain-lain rasa hatidengan Allah SWT. Hati yang sentiasa merasa sihat dalam sakit, kayadalam kemiskinan, ramai dalam keseorangan, lapangdalam kesempitan dan terhibur dengan apa sahajaujian kerana ia bersikap redha dengan apa sahajapemberian Tuhannya. Untuk memperolehi hati yang begini, kita mestibersungguh-sungguh melawan hawa nafsu untukmelakukan amalan lahir dan batin (syariat dan haki-kat). Kedua-duanya akan saling kawal mengawaluntuk mengangkat kita ke taraf taqwa. Syariat dan hakikat akan mendidik dan memim-pin kita menjadi seorang insan yang kamil yangmampu memenuhi keinginan dan keperluan fitrahsemulajadi manusia secara suci lagi mulia. Orang beginilah yang Allah maksudkan sebagaigolongan as siddiqin atau golongan al ‘Ariffin. Sifatmereka Allah senaraikan dalam Surah Al Furqaanayat 63 - ‘74: Terjemahannya: Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang (hamba-hamba yang baik) itu ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati dan apabila orang jahil 7
 15. 15. M E N G E N A L DIRI MEL4LUI RASA HATImenyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata(yang mengandungi) keselamatan.Tejemahannya: Dan mereka yang berjaga dimalam hr dengan bersujud dan berdiri untuk aiTuhan mereka (orang -orang yang bersembahyangtahajjud di malam hari semata-mata keranaAllah).Terjemahannya: Dan orang -orang yang berkata: YaTuhan kami, jauhkanlah azab jahannam darikami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasa-an yang kekal.Terjemahannya: Sesungguhnya jahannam itu sebu-ruk-buruk tempat menetap dun tempat kediaman. Terjemahannya: Dan orang-orang yang apabilamembelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebih-an dun tidak (pula) kikir, dan adalah (perbelan-jaan itu) pertengahan. 8
 16. 16. Terjemahannya: Dan m r k juga tidak mengha- ee arap (menyembah) yang lain di samping Allah dantidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah(orang Islam) kecuali yang dibenarkan syarak(pembunuh, penzina murtad) dan tidak juga berzina. Barangsiapa yang melakukan yang demi-kian itu nescaya dia akan menerima pembalasandosanya.Terjemahannya: (Yakni) akan dilipatgandakanazab untuknya pada hari kiamat dan dia kekaldalam azab itu dalam keadaan terhina.Tejemahannya: Kecuali mereka yang bertaubat,beriman dan mengerjakan amal soleh, kejahatanmereka Allah gantikan dengan kebajikan. DanAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 9
 17. 17. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATITerjemahannya: Dan orang-orang yang bertaubatdan mengerjakan amal soleh maka sesungguhnyamereka bertaubat kepada Allah dengan taubat yangsebenar-benarnya.Terjemahannya: D a n orang-orang yang tidakmemberikan persaksian palsu dan apabila merekabertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakanperbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, merekalalui (sahaja) dengan menjaga kehormatan diri-Terjemahannya: Dan orang-orang yang apabiladiberi ingatan dengan ayat-ayat Tuhan merekatidaklah mereka menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.Terjemahannya: Dan orang-orang yang seringberdoa: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kamiisteri-isteri kami dan keturunan kami sebagaipenyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imambagi orang-orang yang bertaqwa. ” 10
 18. 18. MUQADDIMAH Merekalah orang-orang yang bertaqwa yang akanmemperolehi ketenangan hidup di dunia dan diakhirat. Tempat untuk kita mempelajari dan mencon-tohi kehidupan yang berbahagia ini ialah kehidupansolafussoleh. Mereka telah menjalani suatu kehidupan yangmana mereka menerima dan mengamalkan sepenuh-nya kehendak syariat dan hakikat. Dan hasilnya,mereka (para solafussoleh) menjadi orang-orang yangbahagia lagi membahagiakan orang lain. Sejarah 15 abad yang silam memberitahu kepadakita bahawa 3/4 dunia menjadi tenang, aman dandamai di bawah pentadbiran mereka. Dan kawanmahupun lawan terasa selamat berada di dalamkekuasaan mereka. Demikianlah, dan inilah satu kenyataan bahawakiranya manusia patuh menjalani syariat lahir danbatin, selamat dan berbahagialah mereka di duniadan di akhirat. Allah berfirman: Terjemahannya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh di antara kamu bahawa Dia sungguh- 11
 19. 19. M E N G E N A L DIRI MELALUI RASA HATIsungguh akan menjadikan mereka berkuasa dibumi sebagaimana diberi kuasa kepada orangsebelum mereka Dia akan meneguhkan bagi merekaagama yang telah diredhai-NJa untuk mereka danDia benar-benar akan menukar (keadaan) merekasesudah berada dalam ketakutan menjadi amansentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidakmempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku.Dan barangsiapa yang engkar sesudah (janji) itu,maka mereka itulah orang-orang fasik. (An NUT: 55) 12
 20. 20. SYARIAT ialah apa sahaja amalan-amalan lahir yangdiperintahkan kepada umat Islam sama ada wajibatau sunat. Dan apa sahaja yang ditegahkan sama adayang haram atau makruh termasuk juga amalan-amalan yang harus kedudukannya. Syariat lahir terbahagi dua: 1. Hablumminallah ( & *& ‘& ) 2. Hablumminannas ( ,&Jl *& *& ) . HablumminaIIah ialah amalan-amalan yang ‘terma-suk persoalan ibadah. Contohnya sembahyang, pua-sa, zakat, haji, baca Quran, doa, zikir, tahlil, selawat dan lain-lain. Hablumminann as ialah amalan-amalan lahir kitayang termasuk dalam bidang-bidang muamalat (kerja- kerja yang ada hubungkait dengan masyarakat), munakahat (persoalan kekeluargaan) dan jenayah serta tarbiah Islamiah, soal-soal siasah, fisabilillah,jihad dan persoalan alam sejagat. HAKIKAT pula ialah apa jua amalan batin yang diperintahkan ataupun yang ditegah oleh Allah SWT kepada umat Islam. Amalan yang diperintahkan dikenali sebagai sifat “mahmudah” (sifat-sifat terpu-ji) dan yang ditegah ialah sifat “mazmumah” (sifat- sifat terkeji). 14
 21. 21. l.AMALAN LAHIR DAN AMALAN BATIN I Hakikat juga terbahagi dua: 1. Berakhlak dengan Allah 2. Berakhlak dengan manusiaAntara bentuk-bentuk akhlak dengan Allah ialah: l Mengenal Allah dengan yakin; l Merasa kehebatan Allah; l Merasa gerun dengan Neraka Allah; l Merasa sentiasa diawasi oleh Allah; l Merasa hina diri dan malu dengan Allah; l Meredhai setiap takdir dan ketentuan Allah; l Sabar di atas sebarang ujian Allah; l Mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah; l Menyintai Allah; l Merasa takut pada Allah atas kecuaian dan dosa-dosa kita; l Tawakal kepada Allah; l Merasa harap pada rahmat Allah; l Rindu pada Allah; l Sentiasa mengingati Allah; l Rindu pada syurga Allah kerana ingin berte- mu dengan-Nya.Bentuk-bentuk akhlak kepada manusia: l Mengasihinya sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri; l Merasa gembira di atas kegembiraannya dan tumpang berdukacita kerana kedukacitaan- nya; l Menginginkan kebahagiaan untuknya di samping berharap agar kecelakaan menjauhi- nya; l Benci pada kejahatannya tetapi kasihan pada dirinya hingga timbul perasaan untuk mena- sihatinya; 15
 22. 22. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI l Pemurah padanya; l Bertolak ansur dengannya; l Mengenang jasanya dan berusaha membalasi- nya kerana Allah; l Memaafkan kesalahannya dan sanggup me- minta maaf atas kesalahan padanya; l Kebaikannya disanjung dan diikut, kejahatan- nya dinasihati dan dirahsiakan. Lapang dada berdepan dengan ragam manusia; l Baik sangka terhadap orang Islam; l Tawadhuk dengan manusia. Kedua-dua syariat dan hakikat adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk membentuk peri-badi yang benar-benar bertaqwa dan terlepas darisifat-sifat nifaq. Kita wajib mengamalkan kedua-duanya serentakdan seiring. Namun adalah diakui bahawa bukanlahmudah bagi kita untuk mengamalkannya. Allah SWT menjelaskan ini dengan firman-Nyadalam surah Al Baqarah: Terjemahannya: Mintalah bantuan dalam urusan- mu dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk iaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui 16
 23. 23. Tuhannya dan bahawa kepada-Nyalah mereka akan kembali (Al Baqarah : 45) Allah SWT mengatakan untuk menjadi orangyang sabar itu susah dan untuk menjadi orang-orangyang tetap bersembahyang itu juga susah. Maknanyakedua-dua amalan lahir dan batin itu memang susahuntuk diamalkan. Tetapi ianya jadi mudah dan se-nang bila kita dapat memiliki sesuatu yang lebihpenting dari keduanya iaitu rasa khusyuk denganAllah (rasa diawasi Allah setiap masa), yakni yakinakan pertemuan dan pengembalian diri ke hadratAllah SWT di akhirat nanti. Dari situ fahamlah kita bahawa antara kedua-duaamalan lahir dan batin, yang mesti diberatkan dandidahulukan pada diri kita ialah amalan batin. Kitausaha dapatkan dulu rasa khusyuk atau yakin akankewujudan Allah serta pertemuan kembali kita de-ngan-Nya di satu hari nanti. Kemudian nanti, baru-lah kita akan ada kekuatan untuk mengamalkansyariat dan hakikat. Tanpa rasa khusyuk itu, kita tidak akan dapatmengalahkan hawa nafsu dan syaitan yang sentiasabersungguh-sungguh mengajak kita menderhakaiAllah. Inilah panduan kita untuk memperjuangkanIslam dalam diri manusia. Apa yang mesti didahulu-kan ialah berusaha supaya hatinya berubah, dari hatiyang tidak kenal Allah kepada hati yang khusyuk dancinta kepada Allah. Dari hati yang lalai kepada hatiyang sentiasa ingatkan Allah. Bila hati sudah cintaAllah akan ringanlah manusia itu menerima danmengamalkan syariat Allah lahir dan batin. 13
 24. 24. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI 18
 25. 25. 2Bukti-BuktiSusahnya MengamalkanAmalan Batin
 26. 26. MENGAMALKAN syariat adalah susah. Buktinya lihatsahaja umat Islam hari ini bukan sedikit yang tidaksembahyang, tidak puasa, tidak membayar zakat, tidaktahu baca Quran, tidak belajar agama, tidak menu- tup aurat, melakukan pergaulan bebas, ambil riba,zina, arak, menipu, mengadu domba, fitnah memfit- nah dan macam-macam lagi yang semuanya sangat bersalahan dengan syariat. Umat Islam yang beria-ia mengaku ke-Islaman mereka hari ini ialah umat Islam yang gagal mene- gakkan syiar Islam dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat mereka. Bukan mereka tidak tahu apakah dia syariat Islam yang diperintahkan pada mereka, tetapi mereka tidak mampu melaksanakan- nya. Mereka lemah untuk melawan runtunan hawa nafsu dan syaitan yang kuat menarik kepada jalan-jalan kejahatan dan kerosakan. Begitulah susahnya untuk mengamalkan syariat Islam. Dan itulah masalah besar yang dihadapi oleh majoriti umat Islam hari ini. Namun, melakukan amalan batin adalah lebih susah dari itu. Sebab ia merupakan ilmu rasa z a u k dan bukan ilmu kata, bukan sebutan dan teori teta- pi adalah rasa hati. Bukan sahaja orang yang lemah 20
 27. 27. 2. BUKTI SUSAHNYA MENGAMALKAN AMALAN BATINsyariatnya tidak dapat melaksanakannya hatta orangyang sudah kuat dan kemas syariat lahir pun masihbelum dapat merasai dan menghayatinya. Buktinya, kita sendiri dapat merasakan. Sekalipunsedikit sebanyak kita sudah lakukan syariat lahirseperti sembahyang fardhu, sembahyang sunat, pua-sa, zakat, haji, berjuang dan berjihad, belajar ilmu-ilmu agama malah mengajar orang lain menutupaurat, berdakwah dan lain-lain, tetapi kita masih la-lai dari mengingati Allah dan tidak cinta pada-Nya,tidak ada rasa takut, hebat dan hina diri denganAllah. Tidak sabar berdepan dengan ujian, tidakmerasai kuasa itu di tangan Allah, tidak rasa diriberdosa. Masih suka mengumpat, berhasad dengki,cinta dunia, tidak ada belas kasihan, tidak berlapangdada berdepan dengan ragam manusia, sombong,pemarah, pendendam, jahat sangka, tamak, degil,keluh kesah, putus asa, tidak redha dengan takdir,tidak bimbang dengan hari hisab, tidak takut Nera-ka, tidak rasa rindu dengan Syurga yang penuh ke-nikmatan. Dan kita menganggap sebab-sebab itulah yangmenjayakan diri kita, tidak merasai yang mana bila-bila masa sahaja Allah boleh balakan dan matikankita. Dan dengan sebab itu pula kita membuat hu-tang, gila pangkat, membuat macam-macam ranca-ngan, tidak rasa kelemahan diri, tidak senang dengankata nista orang, tidak senang dengan kelebihanorang yang menandingi kita, rasa menderita dengankemiskinan, masih benci dengan orang yang tidakberamal (bukan rasa kasihan), masih merasai lebihbila berdepan dengan orang yang tidak beramal,masih rasa terhina untuk menerima kebenaran dariorang lain, masih berat untuk mengakui kesalahanwalaupun sedar kita sudah bersalah. 21
 28. 28. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Rasa menderita jiwa bila dikeji, rasa tenang dansenang hati bila disanjung, masih rasa bangga biladapat nikmat, masih merasa mahu hidup lama lagi,rasa menderita bila miskin dan papa. Rasa banggadengan kelebihan diri, rasa terhina dengan kekura-ngan, tidak pernah puas (cukup) dengan apa yangada, tidak rasa berdosa (bersalah), tidak rasa duniakecil dan hina, tidak rasa akhirat besar, tidak men-derita bila buat dosa atau kesalahan tetapi menderi-ta bila harta hilang dan pangkat terbang. Orang yang kemas dan kuat syariat lahir punmasih belum dapat melaksanakan amalan batin(syariat batin) secara “istiqamah” dan sungguh-sung-guh, apa lagi orang yang amalan lahirnya diabaikanlangsung, lagi susahlah dia mendapatkan amalanbatin. Kalau diumpamakan syariat itu pokok, makaamalan batin ialah buahnya. Orang yang sudah adapokok pun belum tentu memperolehi buahnya (dankalau dapat pun belum tentu sedap buahnya), apalagi orang yang langsung tidak tanam pokok. Begitulah bandingannya orang yang tidak bersya-riat. Susah sekalilah baginya untuk merasakan haki-kat. Kalau lahirpun dia tidak dapat tunduk padaAllah, tentu batinnya lagi susah untuk diserahkanpada Allah.Di antara tanda susahnya mendapat hakikat(amalan batin) ialah:1. Ketika kita sembahyang, lahirnya kita berdiri,rukuk dan sujud dengan mulut terkumat-kamitmemuji dan berdoa pada Allah, tetapi hati kita(ingatan dan fikiran) di mana? Adakah juga menga-dap Allah, khusyuk dan tawadhuk serta rasa rendah 22
 29. 29. 2. BUKTI SUSAHNYA MENGAMALKAN AMALAN BATINdan hina diri dengan penuh pengabdian dan hara-pan serta malu dan takut pada Allah SWT? Ataukahhati terbang menerawang ke merata-rata tempatdengan membelakangkan Allah Yang Maha Perkasayang sedang disembah? Begitu juga ketika sedang membaca Al Quran,bertahlil, zikir dan wirid, berselawat dan bertakbir,bertasbih dan bertahmid. Adakah roh kita turutmenghayatinya? Atau waktu itu ia sedang merasakansatu perasaan yang tidak ada sangkut paut denganamalan lahir yang sedang dilakukan? 2 . Pernahkah kita rasa indah dapat bersendiriandi tempat sunyi kerana mengingati Allah dan me-numpukan perhatian sepenuhnya pada-Nya, merasarendah dan hina diri, menyesali dosa dan kelalaian,mengingatinya sambil berazam untuk membanyakkanamal bakti pada-Nya? 3. Kalau ada orang Islam yang sakit menderitaatau miskin, adakah hati kita rasa belas kasihan un-tuk membantu atau tolong doakan dari jauh agar diaselamat? 4. Pernahkah pula kita menghitung dosa-dosalahir dan batin sambil menangis kerana “istighfar”kita terlalu sedikit dibandingkan dengan dosa kitayang menyebabkan kita nanti jadi bahan bakar apineraka? 5. Selalukah hati kita sentiasa ingat pada matiyang boleh sahaja mendatangi kita sebentar lagi,kerana memang boleh Tuhan berbuat begitu cumakalau tidak dimatikan itu adalah kerana Tuhan mahukita mencuba lagi untuk mencari jalan mendekatkandiri pada-Nya? 23
 30. 30. MENGENAL. DIRI MELALUI RASA HATI 6. Pernahkah kita menghitung berapa banyakharta kita, duit kita, rumah kita, kereta kita, perabotkita, pinggan mangkuk kita, periuk belanga kita, kainbaju kita, kasut kita, makanan kita dan lain-lainkepunyaan kita yang berada di dalam simpanan kitayang lebih daripada perlu (halal) yang mana semuaitu akan dikira-bicara dan dihisab dan ditanya, dicer-ca dan dihina oleh Allah di padang mahsyar nantikerana membesarkan dunia dan memperkecilkanakhirat? ‘7. Pernahkah kita menungkan orang-orang yangpernah kita kasari, umpat, tipu, fitnah, hina dananiaya samada suami, isteri, ibu bapa, saudara mara,sahabat, jiran dan siapa sahaja, supaya kita memintamaaf dan membersihkan dosa dengan manusia, didunia lagi tanpa menunggu ketibaan hari yang dah-syat (hari kiamat)? 8. Apabila Allah merasakan sakit pada kita ataupada orang lain yang kita kasihi (walau apa jua jenissakit itu), dapatkah kita tenangkan hati dengan rasakesabaran dan kesedaran bahawa sakit ialah kifarahdosa atau sebagai darjat dan pangkat di sisi AllahSWT? 9. Ketika menerima takdir atau rezeki yang tidaksesuai dengan kehendak kita, dapatkah kita rasaredha ia sebagai satu pemberian Allah yang patutuntuk kita? 10. Di kala sesuatu yang kita ingini dan cita-cita-kan tidak kita perolehi, dapatkah kita tenangkanperasaan kita dengan rasa insaf akan kelemahan dankekurangan diri sebagai hamba Allah yang hina dina, 24
 31. 31. ‘2. BUKTI SUSAHNYA MENGAMALKAN AMALAN BATINyang menggantungkan hidup mati dan rezeki sepe-nuhnya pada Allah? 11. Di waktu mendapat nikmat, terasakah di hatibahawa ianya sebagai pemberian Allah lalu timbulrasa terima kasih (syukur) pada Allah SWT dan rasatakut kalau-kalau ianya tidak dapat digunakan kera-na Allah dan berazam untuk menggunakan nikmatitu untuk Allah jua? 12. Kalau kita miskin dapatkah kita rasa bahagiadengan kemiskinan itu dan rasa lapang kerana tidakpayah lagi mentadbir nikmat Allah hingga tidakmahu mengadu-ngadu dan meminta pada manusiakecuali pada Allah? 1.3. Kalau ada orang mencerca kita bolehkah hatikita merasa senang dan tenang lalu kita diamkansahaja (tanpa sakit dan susah hati dan dendam)bahkan kita maafkan orang itu sambil doakan kebai-kan untuknya sebab merasakan ia telah memberipahala pada kita melalui cercaannya itu? Imam As Syafie ada berpuisi: Apabila seorang yang jahat mencerca aku, bertambah tinggi lagi kehormatanku. Tidak ada yang hina itu kecuali kalau aku yang mencercanya. 14. Begitu juga kalau orang menipu, mengania-ya dan mencuri harta kita, mampukah kita relakansaja atas dasar kita mendapat pahala menanggungkerugian itu? 15. Di waktu kita rasa kita bersalah dengan sese-orang, datangkah rasa takut akan kemurkaan Allah 25
 32. 32. MENGENAL. DIRI MELALUI RASA HATIpada kita dan sanggupkah kita minta maaf sambilmengaku kesalahan kita? 16. Selepas kita melakukan usaha dan ikhtiar ataskerja-kerja kita, adakah dapat kita lupakan usaha kitaitu kerana menyerahkannya pada Allah atau kita rasabesar dan terpaut dengan usaha kita itu hingga kitarasa senang dan tenang dengan usaha kita itu? 17. Kalau orang lain dapat kesenangan dan keja-yaan dapatkah kita rasa gembira dan turut bersyukurdan mengharapkan kekalnya nikmat itu bersamanyatanpa hasad dengki dan sakit hati? 18. Setiap kali orang bersalah, lahirkah rasa kasi-han kita padanya, di samping ingin membetulkannyatanpa menghina dan mengumpatnya? 19. Kalau ada orang memuji kita adakah kita rasasusah hati sebab pujian itu boleh merosakkan ama-lan kita dan dapatkah kita bendung hati dari rasabangga dan sombong, kemudian mengembalikanpujian pada Allah yang patut menerima pujian danyang mengurniakan kemuliaan itu? 20. Bolehkah kita menunjukkan rasa kasih sayangdan ramah tamah dengan semua orang sekalipunorang bawahan dari kita? 21. Selamatkah kita dari jahat sangka dan pra-sangka pada orang lain? 22. Kalau kita diturunkan dari jawatan atau ke-kayaan kita hilang, selamatkah kita dari rasa kecewadan putus asa kerana merasakan pemberian jawatan 26
 33. 33. 2. BUKTI SUSAHNYA MENGAMALKAN AMALAN BATINdan penurunannya ialah kerja Allah? Sebab itu kitaredha. 23. Sanggupkah kita bertolak ansur dengan oranglain di waktu orang itu memerlukan apa yang kitajuga perlukan? 24. Adakah kita sentiasa puas dan cukup denganapa yang ada tanpa mengharapkan apa yang tidakada? Untuk member-i jawapannya pada semua persoa-lan-persoalan di atas adalah susah kerana memangsusah melakukan amalan-amalan batin, amat sulit danrumit. Hingga kerana itu ramai orang yang tidaknampak dan tidak mempedulikannya. Namun, bagi mereka yang betul-betul mahumendekatkan dirinya pada Allah di sinilah perhatiandan minatnya tertumpu. Dia akan berusaha tanpa jemu untuk melakukanamalan-amalan batin dan menyuburkannya sepanjangmasa dan ketika dengan cara di %& (mujahada-tunnafsi). Dia akan mendidik hatinya itu supaya bia-sa dan suka dengan amalan batin malah dia sanggupberkorban (mujahadah) untuk itu. Para ulama berkata: ‘Perjuangan itu 10 bahagian. Satu bahagian ialahperjuangan menentang musuh-musuh lahir (orang kafir,munafik, Yahudi dun Nasrani), di waktu-waktu yang ter- tentu sahaja (bukan sepanjang masa). Manakala 9 baha-gian l g ialah perjuungan menentang musuh batin (naf- aisu dan syaitan) yang tiada hentinya yakni sepanjang masa. ” 27
 34. 34. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Amalan batin memang susah dibandingkan de-ngan amalan lahir. Tetapi ia pula lebih penting dariyang lain. Sabda Rasulullah SAW: Terjemahannya: Bahawasanya Allah tidak meman- dang akan rupa dan harta kamu, tetapi Dia memandang hati dan amalkamu. (Riwayat Muslim) Dan Allah berfirman: Terjemahannya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada kaum itu, sehing- galah mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka (hati mereka). (Ar Raad : 11) Kalau hati kita jahat, Allah tidak akan bantu kita.Kalau hati kita busuk Allah langsung tidak pandangkita. Begitulah keutamaan amalan batin. Tiap umatIslam wajib melakukannya. Kalau kita cuai ertinyasepanjang hidup kita berada dalam dosa. Dosa batinyang tidak kita sedari. Marilah kita bersihkan dosa lahir dan dosa batinkita. Mari kita bermujahadah untuk itu. Moga-mogaAllah merestui kita: 28
 35. 35. 3Cara-CaraMendapatkan Amalan Batin
 36. 36. SETEL.AH kita tahu erti dan maksud amalan batinmaka marilah kita mempelajari cara-cara mendapat-kan hakikat. Mudah-mudahan dengan mengetahui-nya kita akan sama-sama beramal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan hakikat (amalan batin) kitamesti melatih roh kita supaya taat pada Allah. Jasadbatin (roh) kita semasa masih di alam roh lagi, yak-ni sebelum dimasukkan ke dalam sangkarnya jasadlahir) memang sudah kenal Allah dalam firman-Nya: jL.+&Jq=/T/-& Terjemahannya: Allah bertanya pada roh): Bukan- kah Aku Tuhanmu. Roh menjawab: Ya kami akui, Engkaulah Tuhan kami. (Al Araaf 172) Roh-roh kita sebelum masuk ke badan kita sudah kenal Allah, malah sudah mempersaksikan ketuhananAllah dan sudah mengaku kehambaan pada Allah. Tetapi bila dilahirkan ke dunia, roh dikurung dalamjasad lahir bersama-sama musuhnya nafsu dan syaitan. Tentang nafsu Allah berfirman: 32
 37. 37. 3. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Tejemahannya: Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. (YUSUF: 53) Terjemuhannya: Sejahat-jahat musuh engkau ialah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambang engkau. (Riwayat Al Baihaqi) Manakala tentang syaitan, Allah berfirman: Tq’emahannya: Sesungguhnya syaitan itu terha- dap munusia musuh yang sangat nyata. (YUSUF 5) Berhadapan dengan dua musuh batin ini, rohkita jadi lemah (rosak atau hilang rasa kehambaan)walaupun dia sudah kenal Allah, tahu wujud danMaha Perkasanya Allah, tetapi dia (roh) tidak bolehmentaati perintah Allah. Bujukan dan tarikan syaitandan nafsu lebih kuat dan berpengaruh. Roh kita sudah derhaka pada Tuhan, seakan-akansudah tidak kenal Tuhan. Roh kita terbelenggu da-lam jasad, dikongkong oleh nafsu dan syaitan itu.Roh kita sudah tidak takut dan tidak malu lagi padaTuhan. Roh kita tidak rindu dan tidak cinta lagi pada 33
 38. 38. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATITuhan, tidak merasa hina, rendah diri dan bersifat ketuanan. Roh kita sutlah sombong, degil, hasad, tamak, berdendam, bakhil, gila dunia, kuat makan, kaki tidur dan lain-lain seumpama yang menyerupai kehendak nafsu yang terkutuk itu. Roh kita sudah dikuasai olehjasad lahir yang beku ini (bersifat seperti tanah kera- na dicipta dari tanah). Umpama burung, roh terkurung dalam sangkar. Kerana sangkar itu kuat maka burung terpaksa ber- kurung di dalamnya yang sempit dan menyeksakan. Sebaliknya kalau burung lebih kuat dari sangkar, burung akan pecahkan sangkar dan dapat terbang bebas ke seluruh alam. Demikian kalau roh kita lebih kuat dari nafsu dan syaitan, roh dapat menundukkan nafsu dan syaitan. Waktu itu bukan jasad lahir lagi yang menguasai roh tetapi roh yang menguasai jasad lahir. Roh akan bebas melakukan kehendaknya men- taati perintah Allah SWT. Roh akan terbang bebas ke mana-mana dan dapat mengesan perkara-perkara ghaib. Inilah yang berlaku pada roh para Nabi, Rasul dan wali-wali Allah. Roh tidak lagi dibelenggu dalamjasad lahir oleh nafsu dan syaitan tetapi sudah bebas, sudah dapat menundukkan nafsu dan syaitan di bawah kehendaknya, sudah melihat alam rohani, alam malakut dan alam jin. Jasad lahir tidak bererti apa-apa lagi kerana sudah diperalatkan oleh roh untuk menyembah Allah sepanjang masa. Berbeza dengan jasad lahir, roh bukan dibuat daripada tanah tetapi dari nur (cahaya) yang beru- pa”A.LGI’& ” sama seperti malaikat dan jin. Sebab itu roh yang dapat bebas dari kongkongan nafsu dan 34
 39. 39. syaitan akan bergerak bebas seperti cahaya, tembusdi setiap ruang dan bidang. Pandangan roh ialah pandangan tembus yangdapat membaca hati dan batin manusia. Kerana itubersabda Rasulullah SAW Terjemahannya: Takutilah firasat (pandang tem- bus) orang Mukmin kerana ia memandang dengan cahaya Allah. (Riwayat Al Tarmizi) Inilah rahsia diri kita yang mesti kita sedari. Bilakita sedar hakikat kejadian kita ini, barulah akanberlaku seperti apa yang disabdakan oleh RasulullahSAW: ,.. . I . . . . c. . . . . . . . +J + Ai4 4.d +s p Terjemahannya: Barangsiapa yang kenal dirinya, maka dia pasti kenal Tuhunnya. Untuk meningkat ke darjat yang mulia itu, kitamesti berusaha bersungguh-sungguh, berjuang danberkorban. Siapa sahaja boleh berjaya kalau dapatmemenuhi syarat dan cara yang telah ditetapkan iaitudengan mendidik roh kita kembali mengenal danmencintai Allah SWT. Caranya ialah mujahadah(berperang) dengan nafsu dan syaitan. Allah berfir-man: 35
 40. 40. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu (dalam menegakkan agama Allah) dan sabarlah kamu dalam perjuangan menghada- pi musuh (hawa nafsu) dan tetap teguhlah kamu (dalam barisan perjuangan) dan bertakwalah kamu kepada Allah moga-moga kamu mendapat kemenangan. (Ali Imran: ‘200) Antara nafsu yang mesti diperangi ialah sifat me-mentingkan diri sendiri, tamak, gila dunia, kedudu-kan dan kehormatan diri. Itu semua ialah pengha-lang yang cukup kuat untuk kita mendapat hakikat(amalan batin) juga sebagai hijab yang menghalangkita dari mendapat sifat kerohanian sebab ia mera-sakan diri sebagai tuan. Supaya diyakini, di sini ada satu kisah benarpengalaman seorang wali bernama Yazid Bustami: Satu hari datang pada Yazid Bustami seorangtemannya untuk mengadu: “Saya telah berpuasa setiap hari dan bersembah-yang setiap malam selama 30 tahun tetapi tidak jugamemperolehi keringanan batin seperti yang engkauceritakan.” Yazid Bustami pun memintas, “Kalaupun engkaubersembahyang dan berpuasa selama 300 tahun,engkau pasti tidak dapat menemukannya.” “Kenapa?” Tanya temannya. Jawab Yazid, “Sifatmu yang mementingkan dirisendiri dan tamak menjadi penghalang dan hijabantara engkau dengan Allah.” Teman itu lantas bertanya, “Katakanlah pada kuapakah ubatnya?” 36
 41. 41. 3. - MENDAPATKAN AMALAN BATIN “Ada ubatnya,” kata Yazid, “tetapi engkau tidakakan sanggup melakukannya. " Setelah dipaksa oleh temannya Yazid pun berka-ta: “Pergilah ke kedai gunting yang terdekat danguntinglah janggutmu. Bukalah sendiri bajumu ke-cuali ikat pinggang yang melingkari pinggangmu.Ambillah karung yang biasa di isi makanan kuda,isilah buah kenari dan gantungkanlah karung itu dilehermu. Kemudian pergilah ke pasar sambilmenangis, laungkanlah begini: “setiap kanak-kanakyang memukul batang leherku akan dapat sebijikenari! " Selanjutnya pergilah ke tempat persidangankadi, hakim dan ahli hukum, katakanlah kepadamereka: “Selamatkanlah jiwaku.” Teman itu berkata, “Sungguh aku tidak sanggupberbuat begitu. Berilah cara pengubatan yang lain.” Yazid berkata, “Yang aku ceritakan tadi adalahcara pengubatan pendahuluan yang sangat perlu di-lakukan untuk mengubati penyakitmu. Tapi sebagai-mana yang aku katakan tadi, engkau tidak dapat di-sembuhkan lagi.” Yazid Bustami seorang wali Allah yang mukasyafahdapat membaca hati (rahsia batin) temannya yangberjuang untuk nama, pangkat dan sanjungan manu-sia. Sebab itu beliau (Yazid) perintahkan sahabat itubermujahadah dengan nafsunya itu dengan caramenghina diri di pasar dan mengaku jahat di hada-pan kadi dan hakim. Perintah itu memang berat,tetapi pada Yazid tiada jalan lain lagi. Itulah caramujahadatunnafsi yang mesti. Begitulah pentingnya mujahadatunnafsi kepadasiapa sahaja yang ingin meningkatkan kerohaniannya.Selagi nafsu itu tidak dapat dipatahkan, selama itu-
 42. 42. MENGENAL. DIRI MELALUI RASA HATIlah roh tidak akan suci dan bersih. Dan kalau rohtidak bersih, Allah tidak akan memasukkan taufik kedalam hati yang kotor. Sebab benda yang berhargaAllah akan letak di tempat yang mulia. Roh umpama wadah. Kalau ia kotor taufik tidakakan masuk. Kalau tiada taufik, roh kita akan terhi-jab dan kita tidak akan dapat meningkatkan keroha-nian (amalan batin) ke taraf kerohanian yang ting-gi. Dan tanpa kerohanian, hati (roh) tidak akan sela-mat dari penyakit-penyakit mazmumah. Firman Allah: Terjmahannya: Hari Qiamat ialah hari di mana anak dan harta tidak dapat memberi manfaat kecuali m r k yang menghadap Allah membawa ee a hati yang selamat sejahtera. (Asy-Syuara’: 88-89) Amalan lahir seperti sembahyang, puasa, walau-pun dilakukan sepanjang hari dan setiap malamsembahyang tahajjud (seperti cerita di atas), berjihad,berkorban, belajar, menutup aurat dan lain-lain, tidakakan dapat menjamin selamatnya hati. Apa yang menjamin selamatnya hati ialah muja-hadatunnafsi. Inilah amalan batin yang wajib kitalakukan. Suatu hari di dalam kuliahnya, seorang ulamasufi, Bisyulhafi bercerita kepada muridnya bahawa,beristeri ramai itu tidak menafikan zuhud. Salah seorang muridnya yang mengetaui bahawagurunya tidak pernah berkahwin, lalu bertanya: 38
 43. 43. “Tuan, kalau begitu kenapa tuan tidak berkah-win? Bukankah menyalahi sunnah?” Bisyulhafi pun menjawab, “Aku tidak sempatmelakukan sunnah itu kerana sibuk. Sibuk melaku-kan perkara yang lebih fardhu yang belum selesaiiaitu mujahadatunnafsi.” Begitu pandangan ahli sufi tentang pentingnyamujahadatunnafsi. Mereka tidak pernah rehat memer-hatikan perjalanan nafsu dan syaitan, supaya nafsudan syaitan itu sentiasa dapat diperangi dan dikalah-kan untuk menghambakan diri pada Allah SWT. Dan kita, kalau mahu berjumpa Allah denganselamat, itulah juga jalannya. Tanpa jalan ini, kitadapat juga berjumpa Allah (kerana kita semua akanmati) tetapi dalam keadan susah-payah dan hina-dina,wal ‘iyazubillah. Jalan keselamatan itu ialah melakukan mujahada-tunnafsi. Kita mesti bermujahadah atas semua maz-mumah (penyakit hati yang dihidupkan oleh nafsu)setiap kali ia menyerang kita. Penyakit hati ini ialahsemua sifat batin yang bertentangan dengan amalanbatin yang saya bahagikan kepada dua iaitu: 1. Penyakit hati terhadap Allah. 2. Penyakit hati terhadap manusia. Antara penyakit hati terhadap Allah: l Tidak khusyuk beribadah l Lalai dari mengingati Allah l Tidak yakin dengan Allah l Tidak ikhlas dengan Allah l Tidak takut pada ancaman Allah l Tidak harap pada rahmat Allah l Tidak redha akan takdir Allah 39
 44. 44. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Tidak puas dengan pemberian Allah Tidak sabar atas ujian Allah Tidak syukur atas nikmat Allah Tidak terasa diawasi Allah Tidak terasa hebatnya Allah Tidak rindu dan cinta dengan Allah Tidak tawakal pada Allah Tidak rindu pada syurga dan tidak takut pada neraka Gila dunia, buang masa dengan sia-sia Penakut (takut pada selain Allah) Ujub Riak Gila puji dan kemasyhuran Manakala penyakit hati (mazmumah) terhadapmanusia: Benci membenci Rasa gembira kalau dia mendapat celaka dan rasa sedih kalau dia berjaya Mehdoakan kejatuhannya Tidak mahu minta maaf dan tidak memaaf- kan kesalahannya Hasad dengki Dendam Bakhil Buruk sangka Tidak bertolak ansur Tidak bertimbang rasa Tidak tolong-menolong Tamak Degil dan keras hati Mementingkan diri sendiri Sombong Tidak sabar dengan ragam manusia 40
 45. 45. 3. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN l Memandang hina kepada seseorang l Riak l Ujub l Rasa diri bersih Terhadap semua penyakit ini kita wajib melaku-kan mujahdatunnafsi. Firman Allah. Terjemahannya: Wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu (dalam menegakkan agamu Allah) dun sabarlah kumu dalam perjuangan menghada- pi musuh (hawa nafsu) dan tetap teguhlah kumu (dalam barisan perjuangan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah moga-moga kamu mendapat kemenangan. (Ali Imran: 200) Terhadap mazmumah dengan Allah, langkah-langkah mujahadah kita ialah: Membanyakkan iba-dah-ibadah hablumminallah seperti sembahyangsunat (dengan faham, khusyuk dan istiqamah), zik-rullah, wirid dan tahlil, membaca al Quran, berdoa,tafakur dan sebagainya.1. SEMBAHYANGPerkara penting yang perlu diambil perhatian sema-sa menunaikan sembahyang hendaklah khusyuk. Iniberpandukan apa yang diingatkan oleh bagindaRasulullah SAW kepada Abu Zar: 41
 46. 46. MENGENAL. DIRI MEIALUI RASA HATI Ya Abu Z a r dua rakaat sembahyang yang dilaku- kan dengan khusyuk itu lebih baik duri sembah- yang sepanjang malam tetapi dengan hati yang lalai Sembahyang yang khusyuk bolehlah diertikan sembahyang yang sempurna lahir dan batin. Ketikajasad mengadap Allah, hati jug-a tunduk menyembah Allah. Ketika mulut menyebut Allahu Akbar, hati juga mengaku Allah Maha Besar. Ketika jasad sujud menghina diri, hati juga menyungkur menghina diri. Dan ketika mulut memuji mengagungkan Allah dan berdoa pada Allah, hati juga memuja, merintih dan karam dalam penyerahan pada Allah. Telah bertanya Jibril pada Nabi SAW: Terjemahannya: Khabarkan padaku apa itu ih- san ? Dijawab baginda, Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika tidak keliha- tan, yakinlah bahawa Dia sentiasa melihat engkau. Kalaulah dapat dihayati sembahyang itu, sebagai-mana yang dianjurkan di atas, kesannya akan cukupbesar pada diri dan jiwa manusia. Iman akan bertam-bah di samping bertambahnya rasa tawakal, syukur,redha, sabar dan lain-lain sifat mahmudah. Cukuplah sedikit rakaat sembahyangnya asalkhusyuk daripada banyak sembahyang tetapi lalai.Sebab perkara yang menjadi matlamat ibadah ialahmembuahkan iman dan akhlak manusia. Kalau 42
 47. 47. 3. CARA-CARA MENDAF’ATKAN AMALAN BATINbanyak pun rakaatnya tetapi dikerjakan dengan hatiyang lalai, maka bukan sahaja iman dan akhlak tidakbertambah, malah ia menjadi sia-sia. Mungkin pahalanya Allah berikan juga, tetapibanggakah kita kalau perniagaan yang kita buathanya mengembalikan modal langsung tidak untung?Sembahyang yang lalai tidak akan menambahkaniman dan menguatkan jiwa sebaliknya meletihkanbadan sahaja. Di Padang Mahsyar nanti, Allah akan memanggilmanusia yang sembahyang untuk diperiksa sembah-yangnya. Waktu itu sembahyang akan dikategorikanpada lima peringkat: 1. Sembahyang orang jahil. 2. Sembahyang orang lalai. 3. Sembahyang orang yang lalai separuh khusyuk. 4. Sembahyang orang khusyuk. 5. Sembahyang Nabi-Nabi dan Rasul Sembahyang orang jahil ialah sembahyang yangdilakukan oleh orang yang tiada ilmu tentang sem-bahyang. Dia tidak tahu tentang rukun dan sunat dandibuat tanpa peraturan yang telah ditetapkan syariat.Kerana itu awal-awal lagi sembahyangnya ditolakmalah ia berdosa kerana tidak belajar. Sembahyang orang lalai ialah sembahyang yangwalaupun sempurna lahirnya tetapi hatinya tidakhadir langsung dalam sembahyang. Bermacam-ma-cam perkara yang diingatkan sewaktu berdiri, rukuk,sujud dan duduk dalam sembahyangnya itu. Dari awalhingga akhir sembahyangnya sedikit pun tidak meng-ingati Allah. Sembahyang jenis ini diganjarkan dengan dosabukan dengan pahala. Allah berfirman: 43
 48. 48. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Terjemahannya: Neraka Wail bagi orang yang sembahyang. Yang mereka itu lalai dalam sembah- yangnya. (Al Maaun: 4-5) Sembahyang yang ketiga ialah sembahyang yangdi dalamnya berlaku tarik menarik dengan syaitan.Maknanya orang itu sentiasa berjaga bila syaitan mulamelalaikannya dari Allah, cepat-cepat dikembalikaningatannya pada Allah. Begitulah seterusnya berlaku-nya hingga akhir sembahyang. Ada waktu lalai danada waktu khusyuk. Sembahyang ini tidak berdosadan tidak juga berpahala. Cuma orang itu dimaafkan. Sembahyang orang khusyuk ialah sembahyangorang yang sepanjang sembahyangnya itu penuhdengan ingatan pada Allah dan pada apa yang di-bacakannya dalam sembahyang. Orang ini dapat merasakan yang dia sedangmengadap Allah, maka perhatiannya hanya padaAllah. Orang ini sembahyangnya bererti janjinya padaAllah, memohon ampun pada Allah, berdoa padaAllah, menghina diri pada Allah dan mengagungkanAllah. Sembahyang beginilah yang akan menghapuskandosa, membaharui ikrar, menguatkan iman, mende-katkan hati pada Allah, meningkatkan taqwa danmengelakkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah keuntungan di dunia dan di akhirat Allah menganugerahkan pahala syurga yang penuh kenik- matan. Sembahyang yang kelima ialah peringkat terting- gi iaitu sembahyang para Nabi dan Rasul. Mereka ini 44
 49. 49. 5. CARA-CARA MENDAP’ATKAN AMALAN BATINluar biasa khusyuknya. Mereka benar-benar nampakAllah dengan mata hati. Dalam sembahyang merekaseakan-akan sedang berbual-bual dengan Allah. Sebabitu mereka tidak pernah jemu dengan sembahyang. Bagaimana indahnya perasaaan hati orang yangdapat bertemu kekasihnya, begitulah indahnya pera-saan mereka ini dalam sembahyang. Salah satu perkara utama yang disukai oleh Rasul-ullah SAW ialah sembahyang. “Sembahyang penyejukmataku," menurut sabda baginda. Syurga yang akan Allah anugerahkan pada mere-ka ialah syurga tertinggi yang tidak tercapai olehorang-orang awam seperti kita. Jadi tugas kita sekarang ialah memperbaiki sem-bahyang di samping membanyakkannya. Untuk itukita sekali lagi mesti mujahadah. Dan hanya denganmujahadah kita mungkin dapat mempertingkatkaniman dan membanyakkan amalan soleh. Dan hanyadengan iman dan amal soleh sajalah kita dapatmembina dan mencantikkan rumah kita di akhiratnanti.2. ZIKRULLAH, WIRID DAN TAHLILSemua ibadah-ibadah zikrullah ini kalau dikerjakandengan betul akan meresap ke hati dan menghasil-kan iman, ketenangan, serta kebahagiaan di hati. Firman Allah: Terjemahannya: Ketahuilah bahawa dengan meng- ingati Allah itu, hati akan tenang. (Ar Ra’d: 28) 45
 50. 50. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Syaratnya mestilah ibadah itu dilakukan denganberadab, difahami dan dihayati maksudnya. Misalnya kita menyebut $11 b& mestilahdiberitahu hati bahawa Maha Suci Allah dari keku-rangan yang disifatkan pada-Nya. Bila menyebut 9’a resapkan di hati bahawasegala puji bagi Allah, segala kebaikan, nikmat danrahmat yang memenuhi langit dan bumi adalahkepunyaan Allah. Kenangkan segala pemberian Allahpada kita semasa menyebut pujian itu supaya denganitu akan terasa hubungan kita dengan Allah. Begitu juga ketika menyebut 21 aI sedarkanhati bahawa Allah Maha Besar, Maha Pencipta, MahaPerkasa dan Maha Pentadbir seluruh langit danbumi. Rasailah betapa kerdilnya kita di bawah pemer-hatian Allah yang hebat itu.3. MEMBACA QURANAl Quran ialah Kitabullah, diturunkan khusus untukkita manusia. Membacanya adalah ibadah, memaha-minya ialah ubat, mengikutinya adalah petunjuk danmenghayatinya menambah iman dan taqwa. Rugi besarlah orang yang menganggap remehdan ringan dengan Al Quran. Bertanya Allah dalam surah Al Waaqiah: 46
 51. 51. 4. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Terjemahannya: Sesungguhnya Al Quran ini adaluh bacaan yang sangat mulia. Terdapat da- lam kitab yang terpelihara (lauhul mahfuz). Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu mengangap remeh sahaja Al Quran ini? Kamu (mengganti) rezeki (Allah) dengan mendustakan Allah. (Al Waaqiah: 77-82) Umat Islam kini memang begitu, menyama-rata-kan kitab mulia ini dengan buku ciptaan manusia.Sewaktu-waktu, Al Quran dipermainkan untuk suka-suka dengan tujuan duniawi semata-mata. Alangkahsedihnya. Kembalilah, sama-sama kita junjung pusaka mu-lia, warisan yang betul-betul diuntukkan pada kita.Kita agungkan seagung-agungnya untuk kita perju-angkan sungguh-sungguh. Barulah padan dengankemuliaan dan kehebatan yang ada padanya. Di antara adabadab yang perlu dilakukan ketikakita membaca Kitab mulia ini ialah: l Berwuduk. l Tempat duduk adalah bersih dan suci seper- ti masjid, surau dan lain-lain. l Mengadap kiblat. l fvf~f~~;~$~~c~~i $ ++ i;l sebelum l Bacaan dilakukan dengan tertib yakni dengan terang dan perlahan dan lambat-lambat. l Memahami dan menghayati bacaan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh ayat yang dibaca. Misalnya kita baca ayat tasbih, maka kita pun berdoa dan bertasbih. 47
 52. 52. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI a Bila membaca ayat doa dan istighfar, kita pun berdoa dan meminta ampun. 0 Bila membaca ayat menceritakan azab Nera- ka, kita pun minta berlindung dari Neraka dengan doa: &‘j t& & -q 0 Bila membaca a a yang menceritakan nikmat yt syurga kita pun berdoa: 1;3;1 @I 0 Bila baca ayat orang kafir mensyirikkan Allah, kita segera menafikan dengan ucapan &I LG dan begitulah seterusnya. 0 Ucapan-ucapan ini boleh diucapkan di mulut atau di hati tetapi yang penting kesungguhan dan keikhlasan kita menyebutnya (mengucap kannya) . 0 Bacaan dibuat dengan suara dan nada yang merdu dan sedap. 0 Jangan putuskan bacaan hanya kerana hendak makan atau berbual-bual. Hentikan ia di tempat-tempat yang telah ditentukan. Elok diakhiri dengan doa. Sesungguhnya kalau kandungan Al Quran ituditatap selalu dengan kefahaman dan keimanan,Insya-Allah hati akan terdidik untuk tambah berimandan bertaqwa.4. BERDOABerdoa juga adalah ibadah, juga sumber iman danpergantungan diri kepada Allah. Orang-orang yangtidak mahu berdoa kepada Allah sebenarnya som-bong dengan Allah. Bukankah terlalu banyak hajat,keinginan dan harapan kita yang hanya mungkintercapai dengan pertolongan Allah? 48
 53. 53. 3 . CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Kalau begitu, berdoalah. Adukan semua masalahkepada Allah dan gantungkan harapan penuh kepa-da-Nya. Berdoalah di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang di “kabul doa” dengan hati yang penuhkhusyuk, mengharap dan yakin serta sabar, insya-Allah ia akan menjadi sumber ketenangan dankebahagiaan. Sebab sudah fitrah manusia apabila ia dalamkesusahan ia akan mengalami ketegangan fikiran danperasaan. Satu-satunya cara mengubat penyakit iniialah dengan mengadu, mengharap dan menyandar-kan diri kepada suatu kuasa yang boleh menolong-nya menyelesaikan masalah itu. Kerana itu, Islam mengajar doa. Sebab hanyaAllah-lah kuasa mutlak yang layak dan mampu ber-buat begitu. Faedah berdoa ialah jiwa yang lemahakan jadi kuat, hati yang susah jadi senang dan pera-saan yang gelisah jadi tenang.Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: I./ -,;+ =& > & 9 L l . . . Terjemahannya: Berfikir satu saat itu lebih baik daripada ibaduh setahun. Anjuran berfikir bertujuan menyedarkan manusiatentang sifat wujud Allah dan Maha Kuasanya Allah.Perkara-perkara yang elok difikirkan ialah tentangdiri sendiri. Allah mulakan kejadian kita hanya daripada seti-tik air mani. Harga setitik air mani adalah lebihrendah daripada harga sebiji padi kalaulah Allahtidak menanamkannya di dalam rahim perempuan. 49
 54. 54. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Tidak juga akan berharga kalau Allah tidakmemelihara, menghidupkannya dengan memberisegala keperluan untuk tinggal di dalam rahim.Belum juga akan berharga sekiranya Allah tidakmemudahkan baginya keluar ke atas bumi. Dan be-lum juga akan berharga kalau Allah tidak besarkanserta diberi akal fikiran. Dengan akal yang Allah kurniakan manusia jadiraja, menteri, hulubalang, pengawal keselamatan, ahlifikir, professor, doktor, juruteknik, jurutera, pensya-rah, guru dan lain-lain yang pandai, kuat, kaya danhidup lepas bebas. Dengan akal fikiran, manusia telah dapat mera-takan gunung, membelah angkasa, menyelami laut-an dan memperkosa bumi semahu-mahunya. Tetapitidak selamanya begitu. Kita tidak akan boleh sema-hu-mahunya dan tidak selama yang kita kehendaki. Kita mesti mati. Kenapa tidak dihalang mati itu?Tidak mungkin, sepertilah tidak mungkinnya kitamendatangkan diri kita ke dunia ini dahulu. Firman Allah dalam Al Quran: Terjemahannya: Allah, Dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah kemudian Dia menjadikan kumu sesudah lemah itu menjadi kuat, k m da Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat e uin itu lemah (kernbali) dan beruban. Dia menciptakan 50
 55. 55. 3. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN apa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Perkasa. (Ar Rum: 54) Sesudah mati, Allah berjanji untuk menghidup-kan dan membangkitkan kita kembali di hari Qiamat.Apakah alasan untuk tidak percaya akan janji Allahitu? Siapakah kita untuk menolak kedatangannya? Firman Allah: Terjemahannya: Tidaklah (susah) menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam kubur) melainkan hanya seperti (mencipta dan membang- kitkan) satu jiwa sahaja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Luqman: 28) Fikirkan pula nikmat-nikmat Allah saat ini. Mata,telinga, kaki, tangan semuanya yang sangat pentinguntuk keperluan hidup, Allah kurniakan tanpamenagih bayaran satu sen pun daripada kita. Walhalharga sepasang kaki palsu sudah beribu-ribu ringgit,gigi palsu juga mahal. Maka apalagi mata, telinga,hati, lidah dan akal yang Allah kurniakan, tentunyamemang tidak ternilai. Dengan apa hendak dibalas pemberian yangbegitu besar? Fikirkan pula apakah sudah kita ber-terimakasih kepada Allah? Sudahkah kita tunaikansuruhan-Nya ? Sudahkah kita berhenti daripadamembuat perkara-perkara yang dilarang-Nya? Sudahcukupkah bakti kita sebagai hamba untuk membalas 51
 56. 56. MENGENAL DIRl MELALUI RASA HATIkemurahan dan kasih sayang Allah pemelihara kitaitu? Diceritakan, telah meninggal seorang abid laluAllah memanggilnya untuk diberitahu bahawa diaakan dimasukkan ke syurga sebagai satu kemurahandan rahmat Allah kepadanya. Mendengarkan itu, si abid merasa tidak puas hatikerana ia dapat ke syurga hanya melalui belas kasi-han Allah sedangkan di dunia dia begitu kuat ibadah.Si abid lalu memohon dimasukkan ke syurga yangsetimpal dengan amal ibadahnya yang banyak itu. Allah SWT memerintahkan malaikat menghitungdan menilai ibadah si abid itu. Bila selesai, Allahmengumumkan bahawa ibadah-ibadah yang dibuatoleh si abid itu tidakpun cukup untuk membayarharga sebelah matanya. Bagaimana untuk mendapat-kan syurga? Si abid pun tersipu-sipu lalu memohon agarberpeluang masuk ke syurga. Demikian satu contoh menunjukkan nilai amalbakti kita ini masih belum sepadan dengan pembe-rian Allah pada kita, malah kalaupun setiap saat dariumur kita, kita gunakan untuk menghambakan dirikepada Allah pun belum padan. Apalagi kalau sese-orang yang sombong, engkar dan derhaka kepadaAllah. Sesuai sangatiah Allah lontarkan dalam api dantersiksa selama-lamanya. Lihat pula beras yang kita jadikan nasi. Dapatkahpokok padi itu tumbuh dengan sendiri kalau Allahtidak diturunkan hujan dan kalau tanah tidak dire-kahkan supaya biji yang didalam tanah itu dapatmenembus naik untuk mendapatkan cahaya mata-hari? 52
 57. 57. 3. CARA-CARA MENDAF’ATKAN AMALAN BATIN Dapatkah manusia membuat air? Dapatkah manu-sia melubangi tanah dengan sehalus-halusnya hinggaakar pokok itu dapat menjalar mencari makanan danminumannya? Manusia menanam, tetapi siapa yangmenumbuhkannya? Sesudah berfikir dan membuat kesimpulan, patut-lah hati terus celik, nampak kewujudan, kemurahandan kekuasaan Allah SWT. Sepatutnya hati akan menyedarkan akal tentangperlunya Allah itu disembah. Hati selanjutnya akanmengarahkan kaki, tangan dan seluruh anggota lahirmenunaikan perintah Allah dan berhenti daripadamengerjakan larangan-Nya. Kalau tidak begitu, patutsangat ditangisi kerana butanya hati yang sebenarnyalebih parah daripada buta mata. Kemudian dongakkan muka ke langit. Lihatmatahari yang naik dan turun, member-i panas danmenjadikan waktu yang bermusim-musim. Bulan yangkecil dan besar, menjadikan malam kadang-kadanggelap dan kadang-kadang-terang, menjadikan air lautpasang dan surut. Lihat bintang-bintang yang berker-dipan menghiasi langit berseri-seri. Lihat semua itu dan sebutlah Allah. Resapkan dihati berapa besar kuasanya Dia dan pemurahnya Dia.Dengan itu mudah-mudahan lembutlah hati kitauntuk tunduk menyembah dan mengabdikan dirikepada Allah. Bersabda Rasulullah SAW maksudnya: Siapa yang mendongak ke langit melihat bulan dan bintang kemudian terasa betapa kuasanya Allah, muka sebanyah bilangan bintang-bintangnya itulah dosanya diampunkan. 53
 58. 58. Seseorang yang melihat alam kemudian berfikirtentang Allah lalu terasa kehebatan Allah hinggalembut hatinya, terus mahu tunduk menyembahAllah dengan sedar dan khusyuk, itulah manusia yangsempurna. Dia sedar dirinya sebagai barang ciptaan Allahmaka ia mahu menyerahkan kembali pemberian itukepada Allah. Berjayalah dia di dunia dan akhirat. Di dalam Al Quran Allah berulang-ulang kalimenyuruh manusia berfikir, menggunakan akal yangdiberikan untuk menyaksikan wujud dan perkasanyaAllah. Firman-Nya: Terjemahannya: Tidakkah kamu Perhatikan se- sungguhnya Allah telah menundukkan (untuk kepentinganmu) apa yang di langit dan di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmut-Nya lahir dun batin. Dan sebahagian manusia masih ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan kitab yang mem- beri penerangan. (Luqman: 20) 54
 59. 59. 8. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Terjemahannya: Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri supaya kamu cenderung dan mera- sa tenteram kepadanya dan dijadikannya di anta- r a kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu sebagai bahan renungan lagi kaumyang berfikir. (Ar Rum: 21)Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda ke-kuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu daritanah kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manu-sia yang berkembang biak (menguasai bumi). (Ar Rum: 20)Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda ke-kuasaan-Nyd ialah penciptaan langit dan bumidan begitu juga berlain-lainan bahasa dan warnakulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itusebagai bahan renungan bagi orang-orang yangmengetahui. (Ar Rum: 22) 55
 60. 60. MENGENAL. DIRI MEL4LUI RASA HATITerjemahannya: Dan di antara tanda-tanda ke-kuasaan-Nya ialah penciptaan langit dan bumidan berlain-lainan bahasa dan warna kulitmu.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. (Ar Rum: 23)Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda ke-kuasaun-Nya Dia memperlihatkan kepadamu kilatuntuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan danDia menurunkan air dari langit lalu menghidup-kan bumi dengan air itu sesudah matinya.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tar&a-tanda bagi kaum yang mempergu-nakan akalnya. (Ar Rum: 24)Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda ke-kuasaan-Nya ialah terbinanya langit dan bumidengan perintah-Nya. Kemudian apabila Diamemanggilmu dengan sekali panggilan dari bumi,ketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur). (Ar Rum: 25) 56
 61. 61. 4. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Seperkara lagi yang patut difikirkan ialah tentang dosa kita kepada Allah dan sesama manusia. Berapa banyak dosa kita kepada Allah dan sesama manusia? Selamatkah kita daripada siksaan dan kemurkaan Allah di dunia dan di Akhirat? Mampukah kita ber- hadapan dengan Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti? Tahankah kita dengan bakaran api Neraka? Fikirkan itu selalu, insya-Allah akan melembutkan hati. Kemudian terapkan keyakinan yang sungguh- sungguh bahawa mati itu benar, memasuki liang kubur itu adalah benar, soalan Munkar dan Nakir itu adalah benar. Melintasi Siratul Mustaqim itu benar, pembalasan siksa Neraka dan nikmat Syurga adalah benar belaka. Pasti berlaku tanpa syak dan ragu. Sekiranya penerangan itu diulang-ulang setiap hari, insya-Allah hati akan dimasuki iman yang waja yang tidak mudah digoyangkan walau dengan ‘ribut taufan’ yang kuat dan dahsyat. Usaha lain yang baik dibuat untuk mendapatkan iman ialah berpuasa sunat, berjuang, berjihad, ber- sedekah, menziarahi orang sakit atau jenazah dan lain-lain lagi. Kalau amalan-amalan itu dilakukan mengikut adab dan tujuan yang dianjurkan syariat, semuanya akan menambahkan iman. Perlu pula diingatkan bahawa setiap dosa sama ada kecil apalagi besar ialah perosak dan peruntuh iman. Rasulullah SAW bersabda: 4 +I4 ;;b; & -4 &I&’ & 9Terjemahannya: Bukanlah seseorang yang berzinaketika berzina seorang mukmin. (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)
 62. 62. MENGENAL DIRI MEIALUI RASA HATI Ertinya seseorang yang sedang berzina itu rosak dan hilanglah imannya. Jadi bagi orang yang betul- betul mahu memelihara dan meningkatkan imannyajanganlah melakukan dosa. Kalau terbuat, cepatcepat istighfar, menyesal dan taubat. Iman juga boleh berkurang sesudah naik atau boleh naik sesudah turun. Inilah sifat iman kita iman orang ilmu. Sebab itu supaya tidak mengalami penu- runan, iman mesti dibaja selalu dengan cara-cara yang banyak dihuraikan di atas. Sesiapa yang rajin, selamatlah ia, sebaliknya sesia- pa yang cuai akan terimalah akibatnya. Saya tegaskan bahawa ibadah-ibadah di atas mesti dilakukan dengan khusyuk dan tawadhuk. Kalau tidak, ibadah itu tidak akan bererti apa-apa. Umpa- ma orang yang lapar mengambil nasi hanya untuk dimain-main tanpa disuapkan ke mulut. Akan hilang- kah laparnya? Begitulah ibadah, kalau tidak dihayati, roh tidak akan memperolehi apa-apa. Lebih baik tidak sembah- yang sunat kalau gopoh-gapah. Sudahlah kita tidak beradab dengan Allah, kesan sembahyang pada hati itu pula tidak ada. Tetapi dengan ibadah-ibadah yang khusyuk kita akan membiasakan hati untuk: l Membesarkan Allah, l Mengenal Allah, l Menghina diri dan malu dengan Allah, l Takut ancaman Allah dan harap nikmat Allah, l Terasa diawasi oleh Allah, l Terasa gerun dan hebat dengan Allah dan cinta kepada-Nya. Bila sudah masuk perasaan-perasaan begitu dalamhati dengan sendirinya hati kita akan beramal baik: 58
 63. 63. 3 . CARA-CARA MENDAF’ATKAN AMALAN BATIN 1. Bila kita menerima nasib buruk, kita a k a nredha sebab kita yakin Allah yang mentakdirkannyadan Allah cukup adil, pengasih dan setiap takdir-Nyaadalah membawa kebaikan dan bukan untuk meng-aniaya dan menyeksakan kita. Lag-i pun nasib burukitu hanya satu manakala nikmat-nikmat lain pulatidak terhitung banyaknya. 2. Bila datang ujian kita akan sabar. Allah me-nguji kita atas dua maksud: a. Untuk menghapuskan dosa. Kita memang berdosa sama ada disedari atau tidak. Jadi patutlah diuji untuk ingatkan kita bahwa ke- jahatan itu jangan dibuat lagi. B a l a s a n d i dunia pun rasanya tidak tahan apalagi balasan Neraka. Bagaimanapun kita terimalah balasan (ujian Allah itu) dengan tenang sambil meng- harapkan ujian itu akan berakhir dan dosa kita terampun dan kita akan tenang semula. b. Untuk meninggikan darjat kita. Kita cukup suka kalau dapat naik pangkat. Jadi kalau ada ujian-ujiian Allah yang bermaksud menguji kesabaran kita supaya dinaikkan darjat kita maka patutlah sangat kita terima, sabar dan senang hati dengannya. 3. Bila datang nikmat Allah sama ada lahir ataubatin, kita akan bersyukur. Kita akan rasa keselesaanlahir kita dan ketenangan jiwa kita semuanya pem-berian Allah (kuasa Allah dan nikmat daripada-Nya) . Kita tidak akan dapat mengadakan sendiri tanpaizin dan pertolongan Allah. Sebab itu kita sentiasarasa berterima kasih kepada Allah. 59
 64. 64. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Perasaan itu menolong kita untuk ingat sertacinta kepada Allah serta redha kepada kehendak-Nyadi samping membanyakkan ibadah-ibadah yang disu-kai-Nya serta ingin mengorbankannya kepada Allahsebagai tanda syukur kepada-Nya. 4. Setiap kali selesai berusaha, berikhtiar danberibadah kepada Allah, kita akan menyerahkannyakepada Allah sebagai hak mutlak-Nya untuk ditentu-kan hasilnya baik atau buruk, jaya atau gagal. Hattadiri kita ini berada dalam tangan-Nya. Kita serahkepada-Nya dan baik sangka kepada-Nya untuk di-aturkan mengikut kehendak-Nya juga. 5. Setiap kali kita buat dosa, kita akan takutkepada Allah. Hukuman Allah di dunia dan di Akhi-rat pasti berjalan kepada sesiapa yang berdosa. Makahendaklah kita bertaubat (menyesal dan berjanjitidak akan membuatnya lagi). Kemudian, harapkanpula pengampunan Allah kerana Allah adalah Tuhanyang Maha Pemaaf, Maha Sopan Santun dan Lemah-Lembut. 6. Kita akan sentiasa beradab dan malu denganAllah yakni sentiasa menunaikan kehendak-Nyadengan penuh takut, rindu, harap dan cinta kepada-Nya dan cukup malu untuk sombong kepada-Nya,membelakangkan-Nya dan menjauhi-Nya. Ertinya kitasentiasa tawadhuk dengan Allah, khusyuk, berhati-hati, bimbang dan cemas kalau-kalau tersilap denganAllah. 7. Kita juga akan sentiasa merenung dan menye-sali diri, apakah kita sudah mendapat keredhaanAllah dan keampunan daripada-Nya. 60
 65. 65. 3. CARA-CARA MENDAF’ATKAN AMALAN BATIN Kita yang selalu lalai, cuai dan lemah serta ber-dosa ini, layakkah mendapat keredhaan dan pengam-punan-Nya? Masa ibadah kita terlalu pendek diban-dingkan dengan masa kita berbual-bual kosong,berangan-angan fikir hendak luaskan dunia kita,bermegah-megah dengan harta, anak dan pengikutdan lain-lain kelalaian lagi. 8. Layakkah kita ini masuk ke dalam Syurga? Belum pernah tercabut roma kita kerana berjuang dijalan Allah sedang ahli syurga seperti Nabi dan para sahabat pernah tercabut gigi, pecah muka, remuk tulang dan hilang nyawa kerana berjuang memper- tahankan agama Allah. Pengorbanan apa yang telah kita buat yang kehebatannya mampu menebus kita dari api neraka? 9. Setiap kali apa-apa yang kita ingini, tidak kitaperolehi, kita akan redha sebab kita sedar bukan kitayang menunaikan hajat tetapi Allah. Dialah yangmemberi rezeki dan menyempitkannya. Sebab itu kitatenang, kita redha dan sabar dengan kehendak Allah. Kita rasa lemah, kita tidak mampu menunaikanhajat sendiri tanpa bantuan Allah dan kita rasa malupula untuk tidak redha dengan Allah. Siapa kita? Nyawa yang masih ada ini pun Allah punya. Ka-lau Allah matikan kita lagi teruk. Semuanya terlepas.Kerana itu kita rasa tidak mengapalah nikmat yangsedikit itu Allah tidak beri. Kita hanya boleh memintabukan memaksa. Meminta sifat hamba dan memaksaitu sifat tuan. Kalaulah perasaan-perasaan (amalan-amalan ba-tin) itu tidak ada dalam jasad batin kita, itu tanda-nya mujahadah kita tidak kuat dan ibadah kita tidak 61
 66. 66. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATIsampai matlamatnya (untuk mendidik jiwa) . Kenalah ditambah usaha lagi. Kalau ibadah cukupdan sampai matlamat, kita akan jadi orang yangbahagia, tenang dan selamat daripada sakit jiwa. Bukan kerana kita kaya, ternama dan terhormat,tetapi kerana hati kita puas dengan apa yang ada: l Sakit pun bahagia apalagi sihat l Miskin pun bahagia apalagi kaya l Seorang pun bahagia apalagi kalau berpengi- kut l Dihina pun bahagia apalagi dipuja. Tetapi kalau hati yang tidak bersih (tidak kenalAllah), tidak berhakikat (tasawuf), dia tidak akan rasabahagia, dia tidak pernah puas dengan nasibnya: l Kaya pun tidak bahagia apalagi kalau miskin l Sihat pun tidak bahagia apalagi kalau sakit l Disanjung pun tidak bahagia apalagi kalau dihina l Ada pengikut pun tidak bahagia apalagi kalau keseorangan. Orang yang boleh mendapat kebahagiaan sebe-narnya hanyalah orang yang mempunyai tasawuf(kerohanian) yang tinggi. Merekalah yang memba-ngunkan dan mendapatkan syurga untuk dunia danAkhirat mereka. Amalan-amalan mereka lahir dan batin menyela-matkan mereka di dunia dan Akhirat. Hati merekayang selamat di dunia itu jugalah yang akan selamatdi Akhirat. Merekalah yang mendapat kemanisaniman, kelazatan beribadah kerana hatinya benar- 62
 67. 67. 3. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATINbenar cinta Allah dan Rasul dan benci kepadamungkar dan maksiat. Bersabda Rasulullah SAW: Terjemahannya: Tiga perkara ini, sesiapa yang memilikinya akan mendapat kemanisan iman: 1. Menyintai Allah dan Rasul lebih daripada lainnya. 2. Mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. 3. Benci kembali kepada kekufuran sepertimana benci dicampak ke Neraka. (Riwayat: Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, At Tarmizi, An Nasai dan Ibnu Majah) Bila mendapat kemanisan iman, penderitaanmenjadi kecil dan dunia tidak ada ruang dalam hati-nya. Hatinya asyik dengan Allah. Ini berlaku padasahabat-sahabat Rasulullah. Bilal, waktu dijemur ditengah panas serta diazab untuk dipaksa kembalikepada kekufuran, dengan tenang dia menjawab,“Ahad, Ahad.” Azab tidak terasa azab lagi. Ini juga berlaku pada seorang sahabat. Untanyadicuri orang di waktu malam semasa sedang bersem-bahyang. Dia tidak menghentikan sembahyangnya.Dia terasa kemanisan iman dan ibadah hingga lupabertindak terhadap pencuri itu. Cerita lain, ada dua orang sahabat yang Rasulul-lah lantik mengawal tentera Muslimin di satu pepe- 63
 68. 68. MENGENAL DIRI MELALUI RA.SA HATIrangan di waktu malam. Seorang tidur sementaraseorang lagi jaga dan bersembahyang. Tiba-tibadatang spy musuh, dan ternampaklah kedua sahabattadi lalu ia menarik busar panah dan memanahsahabat yang sedang sembahyang. Sahabat itu tidak memutuskan sembahyangnya.Dipanah lagi, sampailah kali ketiga barulah dibangun-kan sahabatnya dan berkata, “Kalau tidak takut me-nimpa umat Islam nescaya aku tidak berhenti sem-bahyang.” Begitulah kemanisan iman yang dirasai. Mujahadatunnafsi terhadap mazmumah kita kepa-da manusia seperti hasad, dengki, dendam, buruksangka, mementingkan diri sendiri, gila pangkat,tamak, bakhil, sombong dan lain-lain boleh dilaku-kan dengan cara menentang sifat-sifat itu. Dalam buku saya bertajuk Iman dun Persoalannya,telah dinyatakan tiga contoh bagaimana melakukanmujahadah terhadap sifat bakhil, sombong dan takut. Di sini saya akan huraikan cara-cara mujahadahpenyakit hasad, dengki, pemarah dan gila dunia. Dalam usaha melawan nafsu itu kita dikehenda-ki menempuh tiga peringkat: 1. Takhalli (-& )- (Mengosongkan atau membuangkan atau mensunyikan) 2. Tahalli ( *& )- (Mengisi atau menghiasi) 3. Tajalli (*& )- (Terasa kebesaran dan kehe- batan Allah)TakhalliDiperingkat takhalli kita mesti melawan dan mem-buang terus semua kehendak-kehendak nafsu yang 64
 69. 69. 3. C R- AA MENDAPATKAN AMALAN BATINrendah dan dilarang Allah. Selagi kita tidak mahumembenci, memusuhi dan membuangnya jauh-jauhdaripada diri kita, maka nafsu itu akan sentiasamenguasai dan memperhambakan kita. Sabda Rasulullah SAW ‘J& ‘& $1 -G 2;;; ,-J Terjemahannya: Sejahat-jahat musuh engkau ialah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung engkau. (Riwayat Al Baihaqi) Kerana kejahatannya itu telah ramai manusiayang ditipu dan diperdayakan untuk tunduk, ber-tuhankan hawa nafsu. Ini ada diceritakan oleh Allahdengan fir-man-Nya: Terjemahannya: Apakah tidak engkau perhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsu menjadi Tuhan lalu dia disesatkan Allah. (Al Jaathiah: 23) Apabila nafsu dibiarkan menguasai hati, imantidak ada tempatnya. Bila iman tidak ada, manusiabukan lagi menyembah Allah Tuhan yang sebenar-benarnya tetapi menyembah hawa nafsu. Oleh itu usaha melawan hawa nafsu janganlahdianggap ringan. Ia adalah satu jihad yang besar.Ingatlah sabda Rasulullah SAW pada sahabat-sahabat-nya ketika pulang dari satu medan peperangan: 65
 70. 70. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Terjemuhannya: Kita baru balik dari satu pepera- ngan yang kecil untuk memasuki peperangan yang lebih besar. Sahabat bertanya: Peperangan apakah itu? Baginda berkata: Peperangan melawan hawa nafsu. (Riwayat Al Baihaqi) Melawan hawa nafsu sangatlah susah. Barangkalikalau nafsu itu ada di luar jasad kita dan boleh pulakita pegang, jadi senanglah kita picit dan membunuh-nya sampai mati. Tetapi nafsu kita itu ada di dalamdiri kita, mengalir bersama aliran darah dan mengua-sai seluruh tubuh kita. Kerana itu tanpa kesedarandan kemahuan yang sungguh-sungguh kita pastidikalahkan untuk diperalatkan semahu-mahunya. Seseorang yang dapat mengalahkan nafsunyaakan meningkat ke taraf nafsu yang lebih baik. Begi-tulah seterusnya hingga nafsu manusia itu benar-benar dapat ditundukkan kepada perintah Allah. Untuk lebih jelas biar saya senaraikan akan pe-ringkat-peringkat nafsu manusia sepertimana iman itusendiri berperingkat-peringkat. Saya senaraikan dari peringkat yang serendah-rendahnya iaitu nafsu amarah, nafsu lauwamah, naf-su mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radhiah,nafsu mardhiah dan nafsu kamilah. Kita yang beriman ilmu ini baru berada di tarafnafsu yang kedua yakni nafsu lauwamah. Kita mestiberjuang melawan nafsu itu hingga dia mahu tunduksepenuhnya kepada perintah Allah supaya mencapaipaling minima nafsu mulhamah dan nafsu mutma-innah, yakni yang ada pada diri seseorang yangmemiliki iman ‘ayan. Di ‘peringkat iman inilah sahaja kita akan dapat 66
 71. 71. menyelamatkan diri daripada siksaan Neraka. Inidinyatakan sendiri oleh Allah SWT dalam firman-Nya: Terjemahannya: Hai jiwa yang tenang (nafsu mutmainnah) kembalilah kepada Tuhanmu de- ngan hati yang puas lagi diredhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. (Al Fajr: 27-30) Nafsu jahat dapat dikenali melalui sifat keji dankotor yang ada pada manusia. Dalam ilmu tasawuf,nafsu jahat dan liar itu dikatakan sifat mazmumah. Di antara sifat-sifat mazmumah itu ialah sum’ah,riyak, ujub, cinta dunia, gila pangkat, gila harta,banyak cakap, banyak makan, dan mengumpat. Sifat-sifat ini melekat pada hati sepertilah dakimelekat di badan. Kalau kita malas menggosok akantambah menebal dan kuatlah ia bertapak. Sebaliknyakalau kita rajin meneliti dan kuat menggosoknyamaka akan bersihlah hati dan sucilah jiwa. Bagaimanapun membuang sifat mazmumah darihati tidaklah sesenang membuang daki di badan. Iamemerlukan latihan jiwa yang sungguh-sungguh,didikan yang berterusan dan tunjuk ajar yang berke-san daripada guru yang mursyid yakni guru yangdapat membaca dan menyelami hati murid-muridnyahingga ia tahu apakah kekurangan dan kelebihanmurid itu. Malangnya di akhir zaman ini, kita ketiada-an guru yang mursyid. 67
 72. 72. MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI Nasib kita hari ini umpama nasib anak-anak ayamyang kehilangan ibu. Tiada yang akan memandu kitamelalui jalan kebaikan yang ingin kita tempuhi.Meraba-rabalah kita. Tetapi bagi orang yang mempunyai keazamanyang kuat untuk membersihkan jiwanya, ia tidak akankecewa kerana tiada orang yang boleh mendidik danmemimpinnya. Ia akan sanggup berusaha sendiridemi kesempurnaan diri dan hidupnya sendiri.2. TahalliTahalli bererti menghiasi yakni perkataan lawan bagitakhalli. Sesudah kita mujahadah yakni mengosong-kan hati daripada sifat terkeji atau mazmumah, sege-ra pula kita menghiasi hati dengan sifat-sifat terpujiatau mahmudah. Untuk mudah difahami cuba kita gambarkan hatikita sebagai sebuah mangkuk. Selama ini mangkukitu berisi sifat-sifat mazmumah. Setelah kita mujaha-dah maka sifat itu keluar meninggalkan mangkukkosong. Waktu itulah kita masukkan ke dalam mang-kuk itu sifat mahmudah. Di antara sifat-sifat mahmudah yang patut meng-hiasi hati kita ialah jujur, ikhlas, tawadhuk, amanah,taubat, bersangka baik, takutkan Allah, pemaaf,pemurah, syukur, zuhud, tolak ansur, redha, sabar,rajin, berani, lapang dada, lemah lembut, kasih-sayang sesama mukmin, selalu ingatkan mati dantawakal. Untuk menghiasi hati dengan sifat mahmudahkita perlu sekali mujahadah. Saya tegaskan sekali lagibahawa dalam peringkat mujahadah kita masih tera-sa berat dan susah. Maknanya belum ada ketenangandan kelazatan yang sebenarnya. Insya-Allah kalau kita 68
 73. 73. 3 . CARA-CARA M E N D A F ’ A T K A N AMALAN BATIN sungguh-sungguh, lama kelamaan bila ia sebati de- ngan hati akan terasalah lazatnya. Cara-cara mujahadah dalam tahalli samalah seper- ti kita mujahadah untuk takhalli. Misalnya kita mahu mengisi hati dengan sifat pemurah, maka kita mujahadah dengan mengeluar- kan harta atau barang kita terutama yang kita suka dan sayang untuk diberikan kepada yang memerlu- kan. Mulanya tentu terasa berat d a n payah tetapijanganlah menyerah. Kita lawan. Ingatkan hati bagai- mana orang-orang muqarrobin berebut-rebut untuk dapat pahala sedekah. Sayidatina Aishah r.a di waktu tiada apa-apa un- tuk dimakan, beliau cuba untuk mendapatkan hanya sebelah kurma untuk disedekahkan. Begitu inginnya mereka pada pahala dan rindunya kepada Syurga. Mereka berlumba-lumba menyahut pertanyaan Allah SWT: Terjemahannya: Siapakah yang mahu meminjam- kan kepada Allah pinjaman yang baik nanti Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperolehi pahala yang banyak. (Al Hadid: 11) Setiap kali kita rasa sayang pada harta kita setiapkali itu pula kita keluarkannya. Insya-Allah lama ke-lamaan kita akan memiliki sifat pemurah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain sepertikasih sayang, berani, tawadhuk, pemaaf, zuhud dan 69
 74. 74. MENGENAL, DIRI MELALUI RASA HATIsemua sifat-sifat mahmudah yang lain perlulah kitamiliki dan untuk itu kenalah mujahadah. Jika tidakiman juga turut tiada sebab iman berdiri di atas si-fat-sifat mahmudah.3. TajalliSebagai hasil mujahadah dalam takhalli dan tahallikita memperolehi tajalli iaitu sejenis perasaan yangdatang sendiri tanpa memerlukan usaha lagi. Agak sukar untuk ditulis apa itu tajalli sebenar-nya sebab ia hanyalah sejenis perasaan (zauk) yanghanya mungkin dimengertikan oleh orang-orang yangmerasainya. Sepertilah kemanisan gula, tidak dapatdigambarkan dengan tepat kecuali dengan merasaisendiri gula itu. Tajalli secara ringkas ialah perasaan lapang, te-nang dan bahagia. Hati seakan-akan celik, hidup,nampak dan terasa kehebatan Allah. Ingatan dan rindu penuh tertuju pada Allah.Harapan dan pergantungan tiada pada yang lain lagiselain daripada Allah. Seluruh amal bakti adalahkerana dan untuk Allah semata-mata. Apa sahajamasalah hidup, dihadapi dengan tenang dan baha-gia. Tiada apa pun kesusahan dalam hidupnya sebabsemua itu dirasakan pemberian daripada kekasihnya,Allah SWT. Kalau begitu, bagi orang-orang yang berimandunia ini sudah terasa sebagai Syurga. Kebahagiaanmereka adalah kebahagiaan sejati dan abadi iaitukebahagiaan hati. Hasad dengki menjadikan jiwanya menderita,kecewa dan sakit jiwa. Hatinya tidak selamat di du-nia maka tidak mungkin dia boleh selamat di Akhi-rat. 70
 75. 75. 3. C R -C R MENDAPATKAN AMALAN BATIN A A- A A Firman Allah: Terjemahannya: Hari khiamat iaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. (Asy Syuara’: 88-89)1. HASAD DENGKIHampir semua orang dihinggapi penyakit hasaddengki. Cuma bezanya banyak atau sedikit, bertindakatau tidak. Hatta ulama-ulama pun terkena penyakitini bahkan lebih berat lagi. Hadis ada mendedahkan tentang enam golonganmanusia yang akan tercampak ke dalam Nerakadengan enam sebab. Salah satu dari mereka ialahulama kerana hasadnya. Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang yanghasad dengki dalam surah Muhammad: Terjemahannya: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tunjukkun mereka padamu sehingga kamu benar-benar dapat 71
 76. 76. MENGENAL DIRI MEMUI RhSA HATI mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan;kiasan pedcataan mereka dan Allah menge- tahui perbuatan kamu. (Muhammad: 29-30) Tanda adanya hasad dengki dalam diri kita ialahapabila orang lain dapat kejayaan kita sakit hati dan orang lain dapat bencana kita senang hati. Jiwa-nya sentiasa menderita dan terseksa. Bahayanya hasad dengki ialah seperti apa yangdisabdakan oleh Rasulullah SAW Terjemuhannya: Sesungguhnya hasad itu memakan amalan kebaikan seperti api memakan kayu. Bila kita berhasad dengki, kita akan hina meng-hina, fitnah memfitnah, benci membenci, dendammendendam, jahat sangka dan mengadu domba yangsemuanya akan mendatangkan dosa-dosa dan meng-hapuskan kebaikan lainnya. Seseorang yang melayan hasad dengkinya adalahpenjahat dan perosak serta pemecah-belah persauda-raan antara manusia. Juga dia seorang yang palingbiadab dengan Allah SWT. Sama ada dia sedar atautidak, dia benci kepada Allah. Walau banyak mana sekalipun sembahyangnya,puasanya, hajinya dan hebat perjuangannya tetapi disisi Allah tetaplah dia ahli Neraka. Pernah sahabat-sahabat bertanya Rasulullah SAW: 72
 77. 77. 3. CARA-CARA MENDAPATKAN AMALAN BATIN Terjemahannya: Sesungguhnya ada seorang wani- ta yang berpuasa siang harinya dan di malam harinya bersembahyang tahajjud tetapi selalu menyakiti jirannya dengan lidahnya. Jawab baginda Rasulullah: “(Tidak ada ke- baikan lagi baginya) dia adalah ahli Neraka. ” Orang yang kaki tahajjud dan puasa sunat punmasuk Neraka kerana hasad dengki, apalagi kita yangtiada bertahajud, puasa sunatpun tidak, masih lemakdengan hasad dengki dan umpat-mengumpat ini. Kalau betul kita beriman kepada Allah dan takut-kan Neraka, insaflah akan kejahatan hati-hati kita itudan marilah kita membaikinya dengan melakukanmujahadatunnafsi. Allah berfirman: Terjemahannya: Hai orang yang beriman, jangan- lah satu kaum menghina kaum yang lain (kera- na) boleh jadi mereka (yang dihina) lebih baik dari mereka (yang menghina) dan janganlah pula wanita-wanita menghina wanita-wanita lain (kerana) boleh jadi wanita (yang dihina) itu lebih baik dari mereka (yang menghina) dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman (seperti hai fasik, kafir 73

×