สวนที่1..........................โดย อ.สาธร อุพันวัน (พี่เตอ)...........................หนา 2-31
สวนที่2.................
GAT ความคิดเชื่อมโยง (2)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
1. เปนผลทางตรง/เกิดขึ้นในลําดับถัดม...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (3)
หลัก
2. องคประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณ...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (4)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
หลัก
3. ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ข...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (5)
Case ทางตรงหรือยับยั้งกันแน
การใช...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (6)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
บทความที่ 1 เรื่อง สารอนุมูลอิสระ (o...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (7)
บทความที่ 2 เรื่อง “วิตามินซี” เพื...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (8)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
บทความที่ 3 เรื่อง โอเมกา 3 ...ปอง...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (9)
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “นักเรียน...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (10)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
นักเรียนดี
นักเรียนดีเปนอยางไร หาก...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (11)
บทความที่ 1 เรื่อง ลายนิ้วมือ...บอ...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (12)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (13)
บทความที่ 2 เรื่อง พลังงานมหาศาลจา...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (14)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (15)
บทความที่ 3 เรื่อง ปาพรุควนเคร็ง
...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (16)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (17)
บทความที่ 1 เรื่อง ภาวะเงินฝดคืออ...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (18)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (19)
บทความที่ 2 เรื่อง มนุษยกับปาไม...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (20)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (21)
บทความที่ 3 เรื่อง การเขาสูประชา...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (22)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
ตลอดจนการจัดเวทีเพื่อเปดโอกาสใหเยา...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (23)
GAT ความคิดเชื่อมโยง (24)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
บทความที่ 4 เรื่อง แผนปองกันและแกไ...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (25)
5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ โดยเฉพา...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (26)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (27)
เฉลยโจทยฝกฝน...เปนการบาน
แผนภู...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (28)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
แผนภูมิบทความที่ 2
มนุษยกับปาไม
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (29)
แผนภูมิบทความที่ 3
การเขาสูประชา...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (30)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
แผนภูมิบทความที่ 4
แผนปองกันและแกไ...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (31)
NOTE
GAT ความคิดเชื่อมโยง (32) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
6 ขั้นตอนการพิชิตขอสอบ GAT
ขั้นตอ...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (33)
คําสั่งที่ 2 : ถาขอความที่กําหนด...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (34) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
ขั้นตอนที่ 2 : เขียนตัวเลขกํากับแต...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (35)
บทความตัวอยาง
นักเรียนดี
นักเรียน...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (36) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํา...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (37)
ตะลุยโจทย GAT ความคิดเชื่อมโยง
บท...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (38) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเกิดจากป...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (39)
ที่วางสําหรับรางแผนภูมิคําตอบ
GAT ความคิดเชื่อมโยง (40) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํา...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (41)
บทความที่ 2
ลุยฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก...
GAT ความคิดเชื่อมโยง (42) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน ยังมี...
โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (43)
ที่วางสําหรับรางแผนภูมิคําตอบ
GAT ความคิดเชื่อมโยง (44) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํา...
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Book2013 jan 05_2013_gat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Book2013 jan 05_2013_gat

1,440 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Book2013 jan 05_2013_gat

 1. 1. สวนที่1..........................โดย อ.สาธร อุพันวัน (พี่เตอ)...........................หนา 2-31 สวนที่2..........................โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน (ครูเมฆ)....................หนา 32-96 สวนที่3..........................โดย นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล (หมอแผน)......หนา 97-144 อ.นพฤทธิ์ แจววณิชกุล
 2. 2. GAT ความคิดเชื่อมโยง (2)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 1. เปนผลทางตรง/เกิดขึ้นในลําดับถัดมา สัญลักษณที่ใช คําหลักที่พบ ตัวอยางโจทยผลทางตรง สอบเขามหาวิทยาลัยได(01) ทําให พอแมภูมิใจ(02) แผนดินไหว(03) เปนผลมาจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก(04) น้ําทวม(05) เพราะตัดไมทําลายปา(06) สัญลักษณการเชื่อมโยง
 3. 3. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (3) หลัก 2. องคประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณะ สัญลักษณที่ใช คําหลักที่พบ ตัวอยางโจทย องคประกอบ ตะไคร(01) มีประโยชนหลายอยาง เชน แกปวดทอง(02), ขับปสสาวะ(03), ลดความดัน การเกิดปญญา(04) มีอยู 3 วิธี ประกอบดวย สุตมยปญญา(05) จินตามยปญญญา(06) ภาวนามยปญญา(07) Facebook(08) เปนหนึ่งใน วิธีติดตอสื่อสาร(09) สัญลักษณการเชื่อมโยง
 4. 4. GAT ความคิดเชื่อมโยง (4)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 หลัก 3. ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ขัดขวาง สัญลักษณที่ใช คําหลักที่พบ ตัวอยางโจทย ทางลดทอน ยับยั้ง การนําขยะมา Recycle(01) ชวยลด ปญหาขยะลนเมือง(02) ใชผาปดปาก(03) ชวยปองกัน โรคหวัดระบาด(04) การทะเลาะกัน(05) ทําให ความผูกพัน(06) ลดนอยลง สัญลักษณการเชื่อมโยง
 5. 5. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (5) Case ทางตรงหรือยับยั้งกันแน การใชพลังงานอยางประหยัด(01) ทําให การสิ้นเปลืองทรัพยากร(02) ลดลง การใชพลังงานอยางประหยัด(03) ทําให การสิ้นเปลืองทรัพยากรลดลง(04) ปริมาณน้ําแข็งขั้วโลก(01) ลดลงเปนผลมาจาก ภาวะโลกรอน(02) ปริมาณน้ําแข็งขั้วโลกลดลง(03) เปนผลมาจาก ภาวะโลกรอน(04) สัญลักษณการเชื่อมโยง
 6. 6. GAT ความคิดเชื่อมโยง (6)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 บทความที่ 1 เรื่อง สารอนุมูลอิสระ (oxidant) ปกติแลวรางกายของมนุษยเราผลิตสารพิษอยูภายในรางกายตลอดเวลา ภาษาทางการแพทยเขาเรียก สารในรางกายนี้วา สารอนุมูลอิสระ (oxidant) นอกจากนี้รางกายจะเรงผลิตสารอนุมูลอิสระอีกก็ตอเมื่อเวลา เราเครียดหรือตองทํางานหนัก ตองใชสมอง ประกอบกับเจอมลภาวะตางๆ เจอสภาพแวดลอมที่เปนพิษ และ อุปนิสัยการดื่มสุรา(01) สูบบุหรี่(02) ก็ยิ่งเปนตัวสรางใหเกิดสารอนุมูลอิสระ(03) มากขึ้น การนอนหลับพักผอน ใหเพียงพอ(04) ตอนกลางคืนเปนหนทางและเวลาสําคัญที่รางกายจะสรางสารตอตานสารอนุมูลอิสระ(05) (anti-oxidant) ขึ้น เพื่อกําจัดสารอนุมูลอิสระที่เกิดตอนกลางวัน การนอนใหเพียงพอและหลับสนิทจะเปน ประโยชนไมเฉพาะการกําจัดของเสีย แตยังชวยใหเม็ดเลือดแดงแข็งแรง(06) ดวย ดังนั้นควรนอนหลับ พักผอนใหเพียงพอนะครับ โจทยพื้นๆ แบบเด็กๆ
 7. 7. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (7) บทความที่ 2 เรื่อง “วิตามินซี” เพื่อสุขภาพ วิตามินซี(01) โดยประโยชนหลักๆเมื่อรางกายไดรับวิตามินซีเปนประจําจะชวยปองกันการกอตัวของ เซลลมะเร็ง(02) บํารุงผิวพรรณหรือชะลอความแก(03) อีกทั้งยังเพิ่มภูมิตานทานแกรางกาย(04) ซึ่งจะทําให เปนหวัดนอยลง(05) สําหรับผูที่กําลังกลุมใจเพราะไมรูวาจะหาวิตามินซีมาทานไดจากที่ไหน ความจริงแลว แหลงของวิตามินซี เราสามารถหาไดจากผักสดและผลไม(06) เชน ฝรั่ง(07), มะละกอสุก(08), มะนาว อีกทั้ง วิตามินซีเปนวิตามินที่รางกายไมสามารถผลิตขึ้นไดเอง ดังนั้นทุกคนจึงควรบริโภควิตามินซี แตจะมากหรือนอย นั้นก็ขึ้นอยูกับความตองของแตละบุคคล โจทยพื้นๆ แบบเด็กๆ
 8. 8. GAT ความคิดเชื่อมโยง (8)_____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 บทความที่ 3 เรื่อง โอเมกา 3 ...ปองกันอัลไซเมอร สํานักขาวบีบีซีของอังกฤษเผยผลการวิจัยที่สรางความตื่นเตนใหวงการแพทยเปนอยางมากกวา ผูที่มี โอเมกา 3 มีโอกาสที่จะทําใหเปนโรคอัลไซเมอร(01) นอยลง ซึ่งตรงกันขามกับผูที่นิยมบริโภคอาหารจานดวน หรือฟาสตฟูด(02) ที่ทําใหกรดไขมันสูงขึ้น มีโอกาสที่จะทําใหเปนโรคดังกลาวมากขึ้น โดยผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาการตรวจหาสารตางๆ ในเลือดของกลุมตัวอยางและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ปรากฏวา ผูที่มีกรดไขมันในกระแสเลือดสูง(03) จะแปรผันตรงกับการฝอตัวของสมอง กลาวคือ กรดไขมันในเลือดที่สูง จะมีโอกาสทําใหเกิดการฝอตัวของสมอง(04) ที่สูงตามไปดวย หรือมีโอกาสที่จะปวยดวยโรคอัลไซเมอรเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลการศึกษาของผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐก็ออกมาในลักษณะเดียวกัน เมื่อศึกษาตัวอยางเลือดของกลุม ตัวอยาง 104 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 87 ป พบวาผูที่มีโอเมกา 3 ในปริมาณมากจะมีผลการทดสอบความจําอยูใน เกณฑที่ดี ดังนั้นเพื่อสุขภาพควรหันมาทานอาหารที่มีโอเมกา 3(05) และในประเทศไทยก็มีสารชนิดนี้อยูมากใน ปลาทู(06) และขาวกลอง(07) ซึ่งเปนอาหารที่ไมแพงและหาทานไดงายดวย ดังนั้นควรจะหันมาทานโอเมกา 3 กันทุกคนนะครับ โจทยพื้นๆ แบบเด็กๆ
 9. 9. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (9) คําสั่ง อานบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีขอความที่กําหนด ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 8 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความ เชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความและ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้ - ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือที่เกิดขึ้นในลําดับ ถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวย ตัวอักษร “A” - ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณะ ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนองคประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณะ แลวตามดวยตัวอักษร “D” - ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ขัดขวาง แลวตามดวยตัวอักษร “F” - ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปน องคประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณะ หรือที่ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบ เปนตัวเลข “99” แลวตามดวยตัวอักษร “H” ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ...08 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ...8 ในกระดาษคําตอบ ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา ฝนรหัส ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ
 10. 10. GAT ความคิดเชื่อมโยง (10)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 นักเรียนดี นักเรียนดีเปนอยางไร หากจะกลาวอยางสั้นที่สุดก็คือ นักเรียนดีจะตองมีคุณสมบัติหรือองคประกอบ อยางนอย 2 อยางคือ เรียนเกงและเปนคนดี เหตุปจจัยที่สงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนที่ดีมีหลายอยาง เชน พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารยผูสอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับ คุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องหองสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับ คุณภาพอาจารยดวย นอกจากนี้จะตองรูจักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง เชน การคบเพื่อนเลว เพราะยอมสามารถลดหรือบั่นทอนความเปนคนดีไดโดยงาย เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ 01 การคบเพื่อนเลว 02 คุณภาพการเรียนการสอน 03 คุณภาพสถานศึกษา 04 คุณภาพอาจารยผูสอน 05 นักเรียนดี 06 เปนคนดี 07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 08 เรียนเกง ตัวอยางขอสอบ สทศ.
 11. 11. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (11) บทความที่ 1 เรื่อง ลายนิ้วมือ...บอกหลายอยาง 1 ไมเพียงแคการแกะลายนิ้วมือของตํารวจจะบอกไดวา “ลายนิ้วมืออันนี้เปนของใคร”แตดวยการ อาศัยเทคนิคแบบใหมนี้ ตํารวจสามารถลวงลับขอมูลสวนตัวไดมากกวาอยางชนิดที่เราคาดไมถึง 2 กวาหลายสิบปที่ผานมา การใชผงฝุนเคมี การใชน้ํายาเกลือเงินไนเตรท (Silver Nitrate Method) การใชวิธีรมดวยควันไอโอดีน (Iodine Fuming) ลวนเปนหนึ่งในวิธีการหาลายนิ้วมือในแบบที่เคย ทราบกันมาแลวทั้งนั้น 3 การใชผงฝุนเคมีที่ตํารวจใชหารองรอยของลายนิ้วมือนั้น มีทั้งผงแปงขาว (White Powder) ผง ฝุนแมเหล็กหรือที่เรียกวา“ผงไอรอนออกไซด (Ironoxide)” ซึ่งเปนผงฝุนเคมีที่ตํารวจชอบใชมากที่สุด ผงไอ รอนออกไซดนั้นจะไปจับตัวกับน้ํา แรธาตุ หรือไขมันที่เก็บสะสมอยูบนนิ้วมือ เนื่องจากการหยิบจับสิ่งของตางๆ หรือแตะตองรางกายสวนอื่นๆ ผงไอรอนออกไซดจะทําใหลายนิ้วมือนั้นเดนชัดขึ้นมา เพื่อใหตํารวจไดเก็บเอา ตัวอยางไปใช 4 แตที่พิเศษกวานั้นนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาเทคนิคการใชผงฝุนเคมีแบบใหม คือ ผงแมเหล็ก เรืองแสง (Fluorescent magnetic powder) ซึ่งผงชนิดนี้จะไปเกาะติดกับแอนติบอดี แลวนําไปลางใน น้ํายาลาง จากนั้นจึงนําไปโรยบนรองรอยลายนิ้วมือ หากลายนิ้วมือนั้นมีตัวอยางของสารเคมียาเสพติด (ที่ตอง สงสัย) โมเลกุลของผงแมเหล็กเรืองแสงและแอนติบอดีจะเกาะแนนและเรืองแสงขึ้น 5 การใชผงแมเหล็กเรืองแสงนี้ทําใหสามารถตรวจหาสารเสพติดได 5 ชนิด ไดแก กัญชา โคเคอีน สารนิโคตินในยาสูบหรือบุหรี่ มอรฟน (สาร methadone) และสารเสพติดชนิดอื่นที่ไดมาจากการใชฝนเปน สารตั้งตน เชน เฮโรอีน ซึ่งจะชวยใหตํารวจทราบวานักยองเบาคนนั้นเสพยาเสพติดชนิดใด 6 ยิ่งไปกวานั้นโมเลกุลของผงแมเหล็กเรืองแสงและแอนติบอดียังสามารถบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ สุขภาพของผูตองสงสัยได เนื่องจากรองรอยการปวยเปนมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ นั้น รางกายจะหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมาในเหงื่อและน้ํามันที่ผลิตออกมาจากรางกาย และยิ่งถาหากผูกอเหตุมี การใชอาวุธปน หรือดินระเบิด ฝุนละอองและเศษดินปนก็จะติดอยูในลายนิ้วมือดวย ทําใหตํารวจสืบทราบได งายขึ้นวา เกิดอะไรขึ้นในที่เกิดเหตุนั้น อางอิงขอมูลบางสวนจาก : วิชาการดอดคอม โจทยฝกฝน...เอาจริง
 12. 12. GAT ความคิดเชื่อมโยง (12)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
 13. 13. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (13) บทความที่ 2 เรื่อง พลังงานมหาศาลจากดวงจันทร 1 ดวงจันทรมีแหลงแรฮีเลียม 3 ที่สําคัญเปนอยางมากตอโลกในอนาคต ซึ่งแรชนิดนี้มีมากมายใน ดวงจันทรและมากกวาในโลกใบนี้เปนอยางมาก นักวิจัยไดพบวา ที่ดวงจันทรมีแรธาตุนี้ประมาณ 1 ลานตัน หรือประมาณพันลานกิโลกรัม ซึ่งมากกวาที่มีอยูบนโลก 30 ลานเทา 2 ดร.คัลซินสกี ไดกลาววา รัฐบาลสหรัฐมักจะเก็บความลับเรื่องฮีเลียม 3 ไว เพราะถาจะใชเปน อาวุธนิวเคลียรก็สามารถทําได และก็พบไดอีกวาถาหากนําฮีเลียม 3 มาใชทําปฏิกิริยานิวเคลียรเพื่อผลิต พลังงานไฟฟาและพลังงานนิวเคลียร จะมีความปลอดภัยดีกวาแรธาตุอื่นๆ อยางมาก และพลังงานที่ผลิตไดทั้ง 2 ชนิดนี้ จะไดชวยไปยับยั้งการนําฮีเลียมไปผลิตอาวุธนิวเคลียรเพื่อทําลายลางโลกดวย เพราะวาจากการ ทดลองการ ทําวิจัยของ ดร.คัลซินสกีไดพบวา แรธาตุนี้ไมมีกากกัมมันตภาพรังสีอยูเลย 3 โดยปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดขึ้นยังไดมาจากการใชแรดิวเทอเรียมมาผสม ซึ่งเปนไอโซโทปของ ไฮโดรเจนที่ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นกอใหเกิดพลังงานเปนปริมาณมหาศาล สามารถสรางพลังงานใหกับประเทศใน สหภาพยุโรปและสหรัฐไดถึง 1 ปเต็ม 4 ในประเทศไทยก็ไดประโยชนในหลายดานจากการใชพลังงานนิวเคลียร ทั้งประโยชนในการวินิจฉัย และรักษาโรค ประโยชนในการพัฒนาพันธุกรรมของพืชและประโยชนในการคนหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 5 จากขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน พลังงานที่ไดจากแรฮีเลียม 3 นี้ ถือวาเปนการคนพบที่ ยิ่งใหญ เพราะเปนพลังงานทดแทนที่สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งพลังงานที่มีอยูบนโลกอยางน้ํามันก็กําลังจะ หมดไปในอีกไมกี่ 10 ปขางหนา ดังนั้นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรทั่วโลกจึงไดเห็นวา ควรจะสงคนขึ้นไป สํารวจดวงจันทรอีกสักครั้ง เพื่อนําแรฮีเลียมนี้กลับมายังโลกของเรา อางอิงขอมูลบางสวนจาก : เดลินิวสออนไลน โจทยฝกฝน...เอาจริง
 14. 14. GAT ความคิดเชื่อมโยง (14)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
 15. 15. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (15) บทความที่ 3 เรื่อง ปาพรุควนเคร็ง แนวขอสอบจริง GAT 1/56 1 ปาพรุควนเคร็ง เปนปาพรุที่ยังเหลืออยูไมกี่แหงแลวในประเทศไทย ในอดีตเคยเปนพื้นที่ชุมน้ํา ผืนใหญที่มีระบบนิเวศน้ําผิวดินเชื่อมติดตอกับทะเล มีความอุดมสมบูรณและเอื้ออํานวยประโยชนตอการ ดํารงชีวิต ของมนุษยและสัตว แตวาการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาในรอบ 10 ป มีไฟปาเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ปละกวา 100 จุด และสถานการณทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในป 2555 มีไฟไหมปาพรุมาแลวกวา 160 จุด ทําใหพื้นที่ปาพรุไดรับความเสียหายไมนอยกวา 15,000 ไร ซึ่งคาดวาเปนฝมือมนุษย และในชวงหลายป ที่ผานมามีปาถูกบุกรุกโดยฝมือมนุษยมากขึ้นจนทําใหปาพรุถูกทําลายเสียหายอยางรวดเร็ว 2 เดิมนั้นปาพรุมีความสัมพันธตอการดําเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูรอบๆ พื้นที่บริเวณปาพรุ เปนอยางมาก ปาพรุควนเคร็งจึงมีสถานะเปน “ปาชุมชน” เพื่อการเลี้ยงชีพ ชาวบานไดเขาไปเก็บของปา หาตนกระจูด กก ปรือ ยานลิเภา เพื่อนําไปแปรรูปเปนเสื่อ กระสอบ ทําเครื่องจักสาน เครื่องประดับ มีการ เขาไปหาพืชผักและของปามาเพื่อการบริโภค เชน บัว ผักกูด ลําเท็ง พืชชนิดตางๆ มีการจับ สัตวน้ําดวย เครื่องมือที่ทําขึ้นเอง เชน ไซ ลัน สุม เบ็ด เพื่อนําไปบริโภคกันในครัวเรือน หากจับไดเปนจํานวนมากก็มีการ แบงปนแจกจายหรือขายออกใหแกเพื่อนบาน หรืออาจแปรรูปเพื่อการบริโภคในโอกาสตอๆ ไป แตหลังจากที่ ปาพรุถูกทําลาย ก็สงผลใหรายไดของคนในพื้นที่ลดลงตามไปดวย 3 ในรอบ 10 ป ที่ผานมา ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกนั้นคือ การสรางที่ขวางทางน้ํา แมวา เปนการปองกันการลุกล้ําของน้ําเค็มที่จะเขามาทําลายพื้นที่การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ทําใหพื้นที่ ปาพรุถูกทําลายเชนกัน และยังมีปญหาระดับน้ําลดลงจากการขุดคลองชลประทานตางๆ ที่เปนการเรงใหน้ําใน ปาพรุระบายออกไปเร็วขึ้น สงผลใหปาพรุเสียหาย 4 จากการที่ปาพรุเสียหายจากสาเหตุตางๆ ดังกลาวขางตน นอกจากจะสงผลใหประชาชนมีรายได ลดลงแลว ยังสงผลกระทบตอสัตวปาดวย โดยทําใหนกปาใกลสูญพันธุ และแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําลดลง อยางเชน ปลาดุกลําพันที่เคยมีอยูในปาพรุเปนจํานวนมากแตปจจุบันนี้ไดสูญพันธุไปแลว อีกทั้งการที่ปาพรุ เปนแกมลิง เปนแหลงบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูทะเล ดังนั้นความเสียหายของปาพรุจึงทําใหแหลงเก็บกักน้ํา และบําบัดน้ําเสียลดลงดวย 5 สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้น หากไมมีการควบคุมที่ดีพอในเรื่องการบุกรุกเขาใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ ปาสงวนแหงชาติ ไมมีการฟนฟูดวยการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนทุกระดับสาขาอาชีพใหรูสึกหวงแหน และรวมมือกันอนุรักษพื้นที่ปาพรุควนเคร็ง อาทิเชน ลดการเผาปาลง รวมกันปลูกปาตนน้ํา เคารพกฎหมาย อยางเครงครัดและรัฐเอาจริงเอาจังในเรื่องการถือครองที่ดิน เปนตน ก็ยากที่จะทําใหปาพรุคืนความอุดมสมบูรณ กลับคืนมาดังเดิมได โจทยฝกฝน...เอาจริง
 16. 16. GAT ความคิดเชื่อมโยง (16)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
 17. 17. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (17) บทความที่ 1 เรื่อง ภาวะเงินฝดคืออะไร ภาวะเงินฝด หรือเรียกวา Deflation คือ ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆ ภาวะเงินฝดนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ ภาวะเงินฝดจากดานอุปทาน (Supply side) และภาวะเงินฝดจาก ดานอุปสงค (Demand side) โดยภาวะเงินฝดจากดานอุปทานเกิดจากการเพิ่มของผลผลิตอยางมากมายใน ระยะเวลาอันสั้น ตัวอยางเชน เราอาจเคยใชคน 4 คน ผลิตแกว 4 ใบ แตตอนนี้แรงงานของเราเกงขึ้น ทําใหใชแค 3 คน ก็ผลิตแกว 4 ใบเทาเดิมได อันนี้ก็ทําใหตนทุนการผลิตแกวถูกลงและทําใหราคาแกวถูกลง แตอยางไรก็ตามภาวะเงินฝดจากดานอุปทานจะไมใชสิ่งที่นากลัว เพราะเงินฝดประเภทนี้จะไมทําให คนตกงานและสงผลกระทบตอรายไดของคน ซึ่งแตกตางจากภาวะเงินฝดอีกประเภทหนึ่ง คือ ภาวะเงินฝดที่มี สาเหตุมาจากดานอุปสงค ภาวะเงินฝดที่มาจากดานอุปสงค หรือ Demand side คือ สิ่งที่นักเศรษฐศาสตรกลัว ซึ่งเกิดจากความตองการบริโภคของผูบริโภคที่ลดลง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากคนไมมีรายไดจับจายใชสอย คนตกงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหคนขายสินคาลดราคาสินคาลงเพื่อใหยังขายได ทั้งนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงไมใหเกิดภาวะเงินฝดได โดยอาศัยการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ หลายวิธี ทั้งการใชนโยบายการเงิน เชน การลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการใชนโยบายการคลัง เชน การลดภาษี การใชจายของภาครัฐ เพื่อสรางงานและการลงทุน ซึ่งเทาที่ทราบขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังก็ไดดําเนินไปในแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดภาวะเงินฝด ในประเทศไทยอยูแลว โจทยฝกฝน...เปนการบาน
 18. 18. GAT ความคิดเชื่อมโยง (18)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
 19. 19. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (19) บทความที่ 2 เรื่อง มนุษยกับปาไม ปาไมเปนระบบนิเวศที่บอบบางที่ตองมีความสมดุลของสภาพแวดลอมที่ถูกตองตามระบบของมัน มัน จึงจะดํารงสภาพได ปาไมประกอบดวย ตนไมที่หลากหลายชนิด พื้นที่ที่กวางขวาง และสัตวปามากชนิด โดยตนไมที่หลากหลายนั้นชวยใหเกิดความชุมชื้นจนมีฝนตกชุกตามฤดูกาลอยางเพียงพอ สวนการมีสัตวปานั้น จะชวยใหเกิดการแพรพันธุของพืชชนิดตางๆ ไปทั่วพื้นที่ของปา ซึ่งสัตวปานั้นก็จะมีการควบคุมกันเองอยูแลว ในตัว เพื่อไมใหมีสัตวชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินควร มนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิตที่ตองอาศัยอากาศบริสุทธิ์หายใจ ตองดื่มน้ําบริสุทธิ์ ตองกินอาหารบริสุทธิ์ ตองอยูในอุณหภูมิที่พอเหมาะ ตองมีเสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ปาไมจะ สรางออกซิเจนสําหรับการหายใจ ปาไมจะชวยใหฝนตก อันจะนํามาซึ่งน้ําบริสุทธิ์สําหรับดื่มกิน ปาไมจะ ชวยใหดินสมบูรณจนสามารถเพาะปลูกพืชมาเปนอาหารใหเรากิน ปาไมจะชวยปรับอุณหภูมิใหพอเหมาะแกการ ที่เราจะมีชีวิตอยู ปาไมจะมีพืชที่เอามาทําเปนเสื้อผาใหเราสวมใส ปาไมจะมีพืชที่ใหเราเอามาสรางเปนบานให อาศัย และปาไมจะสรางพืชสมุนไพรที่สามารถนํามาทํายารักษาโรคเมื่อเราเกิดเจ็บไขขึ้น เรียกไดวาปาไมคือ ตนกําเนิดของชีวิตเราทุกคน และเปนผูเลี้ยงดูเราทุกคนใหเปนสุข เปรียบเหมือนกับผูที่มีพระคุณอยางยิ่งของ เราทุกคน แตมนุษยนั้นกลับเปนสัตวที่เนรคุณตอผูมีพระคุณ ดวยสิ่งที่เรียกวาความเจริญทางวัตถุนั่นเอง นํามาซึ่ง การตัดไมสรางบานเรือน-เครื่องใชเกินความจําเปน, การทํารายสัตวปาเพื่อความสนุกหรือเปนเครื่องประดับ, การแผวถางพื้นที่ปามาปลูกพืช-เลี้ยงสัตวใหมนุษยกินเนื้อ เหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดนั้นลวนเปนการทําลาย ปาไมใหพินาศยอยยับลง นอกจากนั้นยังทําใหเกิดความเสียสมดุลของธรรมชาติ นํามาซึ่งฝนแลงและไมตก ตามฤดูกาล นานๆ เขาจนเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและทรัพยากรอันจะนํามาซึ่งสงครามเพื่อแยงชิงทรัพยากร ของมนุษย สงครามนี้ก็มีทั้งสงครามที่ใชกําลังอาวุธ และสงครามที่ไมใชอาวุธ โดยประเทศที่มีอํานาจมีเทคโนโลยี สูงก็ใชเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อกอบโกยเอาทรัพยากรของประเทศอื่นมาเปนของประเทศ ตนเอง ถาประเทศใดไมยินยอม หรือขัดขวางก็หาทางใชกําลังอาวุธเขาบังคับควบคุม สวนประเทศที่เสียเปรียบ ก็จะใชสงครามแบบกองโจร คือ ซุมทํารายหรือกอความไมสงบขึ้นมาตอตาน จนเกิดความเดือดรอนวุนวายไป ทั่วโลกอยางเชนในปจจุบัน และถายังเปนเชนนี้ตอไป ไมชาโลกคงถึงกาลวิบัติเปนแน ในทางตรงกันขาม ถามนุษยจะกิน จะใชปจจัย ๔ อยางพอเหมาะพอควร ไมมากมายจนเกินไป ปาไม และสัตวปาของโลกก็จะยังคงอยูใหมนุษยไดดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนปกติสุข โจทยฝกฝน...เปนการบาน
 20. 20. GAT ความคิดเชื่อมโยง (20)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
 21. 21. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (21) บทความที่ 3 เรื่อง การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวขอสอบจริง GAT 1/55 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของประเทศ สมาชิกที่มีอยู 10 ประเทศ ในป 2558 นี้ กําลังจะกลายเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเปน AEC คือ การรวมตัวเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน บรรยากาศการคา และ การลงทุนมีเสรีมากขึ้น มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกที่เสมอภาค และในขณะที่โอกาส ทางการคาและการลงทุนจะมีการขยายชองทาง โอกาสของสินคาตางๆ ก็จะเขาถึงตลาดอาเซียนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการพยายามเพิ่มอํานาจการตอรองกับคูคา นอกจากนี้ยังมีการลดตนทุนการผลิตจากการ นําเขาวัตถุดิบและสินคาที่ใชในการผลิตในราคาถูกลง ทําใหราคาสินคาถูกลง ที่จะเห็นแนๆ คือ การสรางงานใหมในทุกอุตสาหกรรม มีการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมถึง นวัตกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสินคาและบริการ ขณะที่เศรษฐกิจรวมก็เพิ่มความแข็งแกรงใหเครือขายธุรกิจ ในอาเซียน เสริมสรางความเจริญเติบโตและความสําเร็จในภูมิภาคดวยการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มคุณภาพ ของคนงาน เพิ่มอํานาจการซื้อสินคาและบริการ และสงเสริมความมั่นคงของสังคมทั้งภูมิภาค หากไทยตองการรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกับอาเซียนได ก็ตองมีนโยบายที่ เขมแข็งและสรางสรรคในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหเดินหนาตอไป เพราะการเขาสูประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนไมไดมีแตโอกาสเทานั้น หากแตยังมีความทาทายอื่นๆ เชน ทรัพยากรรอยหรอ เนื่องจากมี การลงทุนเพื่อใชทรัพยากรมากขึ้น จํานวนผูบริโภคภายในประเทศมีจํากัด คูแขงขันและสภาพการแขงขันใน ตลาดเพิ่มขึ้น มีสินคาที่ไมไดมาตรฐาน หรือคุณภาพต่ําเขามาวางจําหนายในไทยมากขึ้น นักลงทุนตางชาติ อาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติอาเซียนเขามาลงทุนในไทย แรงงานลดลงจากการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือของไทย ไปประเทศที่ใหคาตอบแทนสูงกวา เปนตน ดังนั้นนอกจากการรุกตลาดสินคาที่ไทยไดเปรียบและขยายตลาดตามกรอบความรวมมือใหมๆ แลว ไทยยังมีสิ่งที่ตองปรับปรุง ทั้งในดานทักษะความรูคนไทยโดยเฉพาะดานภาษาและการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน การทํางานที่เปนสากลและสินคาตางๆ ที่สงออกที่ผูประกอบการตองมีการบริหารจัดการตนทุน และลดความเสี่ยง ดานอัตราแลกเปลี่ยนดวยเพื่อใหไทยสามารถแขงขันกับอาเซียนได ที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการไดเรงสราง และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ใหมีความรูและทักษะในดานตางๆ มีทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน ตลอดจนทักษะเทคโนโลยีผานโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) โครงการเครือขายสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานภาษา โครงการพัฒนา วิชาอาเซียนศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในอาเซียน โจทยฝกฝน...เปนการบาน
 22. 22. GAT ความคิดเชื่อมโยง (22)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ตลอดจนการจัดเวทีเพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณใน ระดับชาติและภูมิภาค นอกจากนี้ยังไดมีความพยายามปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมใหกับแรงงานไทยใหมีทักษะที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน ชีวิตและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ มุงเนนเพิ่มพูนทักษะการสังเกต คิด วิเคราะห การแกโจทยปญหา รวมถึงทักษะการบริหารจัดการซึ่งเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต ในขณะที่อีกปจจัยที่จะชวยใหไทยไดเปรียบเหนือคูแขงในดานการผลิตสินคาสงออก คือ การนําเขา วัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป และทรัพยากรราคาถูกจากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือยายฐานการผลิตไปยัง ประเทศเพื่อนบานที่มีคาแรงถูกกวา เพื่อใหสินคาสงออกนั้นมีตนทุนของสินคาต่ําแลวเดินหนาพัฒนาใหมีคุณภาพ สินคาสูง ใหมีความหลากหลายตามมาตรฐานสากล สรางมูลคาเพิ่มและสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับของ ผูบริโภค และดําเนินกลยุทธการตลาดในเชิงรุก เจาะตลาดคูคาของอาเซียนภายใตความตกลงการคาเสรีที่ อาเซียนมีกับประเทศคูเจรจา กลาวโดยสรุปไดวา AEC นํามาซึ่งการขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนระหวางกัน และชวย ยกระดับใหไทยกลายเปนประเทศที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยกอใหเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอยาง ยากที่จะหลีกเลี่ยงได ดังนั้นธุรกิจไทยตองพยายามใชแกนความสามารถ (core competence) เพื่อสราง ความไดเปรียบทางการแขงขัน ทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชนตองรวมมือกันในการเตรียมความพรอมและเรง ปรับตัวเพื่อรองรับการเปดเสรีอยางเต็มรูปแบบ ดวยการพัฒนาทักษะตางๆ ของคนไทย รวมถึงคุณภาพและ ตนทุนของสินคา ซึ่งจะทําใหไทยสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ในอาเซียนได และสงผลใหไทยยืนอยูใน อาเซียนไดอยางสงางาม โจทยฝกฝน...เปนการบาน
 23. 23. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (23)
 24. 24. GAT ความคิดเชื่อมโยง (24)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 บทความที่ 4 เรื่อง แผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย แนวขอสอบจริง GAT 2/55 เมื่อกลางเดือน ม.ค. 2555 ที่ผานมา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน เรื่องแผนระยะสั้นและยาวเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ซึ่งที่ประชุมให ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มกราคม โดยอธิบายวา เริ่มตนดวยการพิจารณาปญหาที่ทําใหเกิดอุทกภัยครั้งใหญ เมื่อปกอน ไดแก ปริมาณน้ําฝนมากขึ้นถึงรอยละ 40 พื้นที่แถบตนน้ําถูกบุกรุกทําลาย ระบบขอมูล ทรัพยากรน้ําของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และแหลงกักเก็บน้ําตามธรรมชาติถูกบุกรุก ซึ่งไดสราง ความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่เปนมูลคาความเสียหายและคาเสียโอกาสจากการเกิดอุทกภัย ดานการจัดการน้ํา การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหลงศิลปวัฒนธรรม ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ความสูญเสียดานสังคม บานเรือนประชาชนและความเสียหายดานสิ่งแวดลอม จากปญหาทั้ง 4 ที่กลาวมาขางตนนี้ เปนที่มาของแผนระยะสั้นและยาว ซึ่งมีทั้งหมด 8 แผน ประกอบดวย 1. แผนงานฟนฟูอนุรักษปาและระบบนิเวศน ซึ่งเปนแผนระยะยาว โดยเปนการฟนฟูปาเพื่อดูดซับ และชะลอน้ํา รวมถึงพัฒนาแผนการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม อาทิ การจัดทําโครงการ อนุรักษดินและน้ํา การสงเสริมใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจ และจัดทําปาชุมชน นอกจากนี้ยังจะมีการยกราง กฎหมายที่เกี่ยวของอีกดวย 2. แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําป เปนแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาในระยะเรงดวน เพื่อใหสามารถปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยที่ จะเกิดขึ้นในแตละปได โดยจะพัฒนาแผนการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนที่สําคัญ จัดทําแผนการบริหารน้ําใน กรณีตางๆ (Scenario) และนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของสูสาธารณชน 3. แผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสรางเดิมหรือตามแผนที่วางไว เปนแผนปฏิบัติ การทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวม ทั้งการปรับปรุงคันกั้นน้ํา ขุดคลอง การดําเนินการตามแนวพระราชดําริ การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่เฉพาะ 4. แผนงานพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และเตือนภัย ซึ่งเปนแผนที่สรางขึ้นมาเพื่อบรรเทา ปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหมีขอมูลที่จําเปนในการบริหารจัดการน้ํา และมีแบบจําลองเตือนภัยที่ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีองคกรในการเตือนภัยที่มีเอกภาพ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ โดยการจัดตั้งศูนย คลังขอมูลน้ําแหงชาติ โจทยฝกฝน...เปนการบาน
 25. 25. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (25) 5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่ โดยเฉพาะระบบปองกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสําคัญ โดยมีแนวทาง อาทิ การจัดเตรียมแผนคมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัย การแกไขน้ําเนาเสียจากน้ําทวมขัง และจัดทํา แผนชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบ ซึ่งแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่นี้ เปนแผนระยะสั้นและระยะยาว 6. แผนงานกําหนดพื้นที่รองรับน้ํา เปนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อกําหนดพื้นที่รองรับ น้ํานองในเขตเจาพระยาตอนบนและตอนลาง รวมถึงการกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเปนกรณีพิเศษ สําหรับพื้นที่ที่ถูกกําหนดเปนพื้นที่รับน้ํา 7. แผนงานปรับปรุงองคกรเพื่อบริหารจัดการน้ํา ใหมีองคกรบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สามารถ ตัดสินใจไดอยางฉับพลันในยามวิกฤติ ในลักษณะ Single command 8. แผนงานสรางความเขาใจ การยอมรับและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ ของทุกภาคสวน เพื่อไมใหเกิดปญหาการตอตานการดําเนินงานของภาครัฐในการแกปญหาอุทกภัยในภาพรวม อยางไรก็ตามรัฐบาลเองก็บอกวาถึงจะมีหลายแผนที่เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตก็ไมอาจรับประกัน ไดวาจะไมมีปญหาน้ําทวม แตถึงมีก็จะไมรุนแรงเหมือนปกอน ดังนั้นเราจะตองไมประมาท ตองติดตาม สถานการณอยางใกลชิดจะไดวางแผนและสามารถรับมือไดทันทวงที โจทยฝกฝน...เปนการบาน
 26. 26. GAT ความคิดเชื่อมโยง (26)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013
 27. 27. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (27) เฉลยโจทยฝกฝน...เปนการบาน แผนภูมิบทความที่ 1 ภาวะเงินฝดคืออะไร
 28. 28. GAT ความคิดเชื่อมโยง (28)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 แผนภูมิบทความที่ 2 มนุษยกับปาไม
 29. 29. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (29) แผนภูมิบทความที่ 3 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (แนวขอสอบจริง GAT 1/55)
 30. 30. GAT ความคิดเชื่อมโยง (30)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 แผนภูมิบทความที่ 4 แผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย (แนวขอสอบจริง GAT 2/55)
 31. 31. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 _____________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (31) NOTE
 32. 32. GAT ความคิดเชื่อมโยง (32) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 6 ขั้นตอนการพิชิตขอสอบ GAT ขั้นตอนที่ 1 : อานและทําความเขาใจคําสั่ง อานบทความที่กําหนดให (ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรตัวเขม) แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความ ที่กําหนดแตละขอความกับขอความที่เหลือใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้ คําสั่งที่ 1 : ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง ใหระบายตัวเลข 2 หลัก หนาขอความที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยอักษร “A”
 33. 33. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (33) คําสั่งที่ 2 : ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวยอักษร “D” คําสั่งที่ 3 : ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่กําหนดที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยอักษร “F” คําสั่งที่ 4 : ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรง หรือที่เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลวตาม ดวยอักษร “H”
 34. 34. GAT ความคิดเชื่อมโยง (34) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ขั้นตอนที่ 2 : เขียนตัวเลขกํากับแตละขอความ ขั้นตอนที่ 3 : อานบทความอยางละเอียด ขั้นตอนที่ 4 : วาดแผนภูมิประกอบ ขั้นตอนที่ 5 : รางรหัสคําตอบ ขั้นตอนที่ 6 : ระบายรหัสคําตอบ
 35. 35. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (35) บทความตัวอยาง นักเรียนดี นักเรียนดี เปนอยางไร หากจะกลาวอยางสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะตองมีคุณสมบัติหรือองคประกอบอยาง นอย 2 อยาง คือ เรียนเกง และ เปนคนดี เหตุปจจัยที่สงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนดีมีหลายอยาง เชน พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารยผูสอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องหองสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับ คุณภาพอาจารยดวย และที่สําคัญจะตองรูจักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง เชน การคบเพื่อนเลว เพราะยอมสามารถลดหรือบั่นทอนความเปนคนดีไดโดยงาย ที่วางสําหรับรางแผนภูมิคําตอบ
 36. 36. GAT ความคิดเชื่อมโยง (36) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความตัวอยาง และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รหัสคําตอบ 01 การคบเพื่อนเลว 02 คุณภาพการเรียนการสอน 03 คุณภาพสถานศึกษา 04 คุณภาพอาจารย 05 นักเรียนดี 06 เปนคนดี 07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 08 เรียนเกง
 37. 37. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (37) ตะลุยโจทย GAT ความคิดเชื่อมโยง บทความที่ 1 อนาคตราคาสินคาเกษตรของไทย ครึ่งปแรกของ พ.ศ. 2551 ถือเปนปทองของสินคาเกษตรของไทย ราคาขาวสูงขึ้นจนชาวนาเรงปลูกขาว กันเปนการใหญ สวนชาวไรตางก็ยิ้มแยมแจมใสเพราะราคาขาวโพดสูงขึ้น รวมทั้งมันสําปะหลังและผลผลิต ทางการเกษตรประเภทอื่น เชน ยางพารา แตพอยางเขาชวงครึ่งปหลังราคาสินคาเหลานี้กลับลดลงเรื่อยๆ จน เกษตรกร ทั้งชาวนาชาวไร ตองออกมาชุมนุมประทวงปดถนนเรียกรองใหรัฐบาลเรงชวยเหลือ ปจจัยอะไรชวยให ราคาสินคาเหลานี้เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอยางตอเนื่องมาจนถึงตนปใหม 2552 ซึ่ง เปนชวงที่เสนอบทวิเคราะหบทนี้ คงจํากันไดวาในชวงตนป พ.ศ. 2551 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุดคือ 147 เหรียญสหรัฐ ตอบารเรลเมื่อเดือนกรกฎาคม สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทั้งตนทุนการผลิตสินคา จําพวกอาหาร นอกจากนี้ ราคาน้ํามันที่พุงสูงขึ้นอยางคาดเดาไมถูกวาจะไปหยุดที่จุดใด ยังเปนเหตุใหเกิด การปลูกพืชทดแทนน้ํามันกันเปนการใหญ รวมทั้งเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงาน จากน้ํามัน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน การปลูกพืชทดแทนน้ํามันที่สามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานได เชน แอลกอฮอล ไบโอดีเซล ทําให พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเปนเชนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การกักตุนอาหาร เพราะประเทศที่เนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผูผลิตน้ํามันทั้งหลายมีความวิตกวา ในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร จากที่กลาวมาขางตนคงเห็นไดชัดเจนวาเหตุสําคัญที่ทําใหราคาสินคาอาหาร ทั้งราคาขาว ขาวโพด และ ราคามันสําปะหลังสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการที่ผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใชพื้นที่ปลูกพืชทดแทนน้ํามันรวมทั้ง การกักตุนอาหาร และการที่ตนทุนการผลิตสินคาจากน้ํามันแพงดังกลาวขางตน ราคาสินคาเกษตรที่พุงสูงขึ้น เรื่อยๆ ทําใหหวังกันวาในอนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไรจะเริ่มลืมตาอาปากได แตแลวความหวังที่วาดไวก็เริ่มจางหายไปเมื่อปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ เริ่มพนพิษ สถาบันการเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ประสบความหายนะถึงขั้นลมละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐตองเขา ควบคุมกิจการของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยรายใหญของสหรัฐ 2 บริษัท คือ Fannie Mae และ Freddie Mac เนื่องจากปญหาการขาดทุนในตลาดสินเชื่อ การเขาชวยเหลือสถาบันการเงินทั้ง 2 แหงนี้คือสัญญาณของวิกฤตการณ ครั้งใหญในตลาดสินเชื่อของสหรัฐ ซึ่งตอมาไดสงผลสะเทือนตอตลาดการเงินโลกอยางรุนแรง เศรษฐกิจโลกชะลอ ตัวลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย
 38. 38. GAT ความคิดเชื่อมโยง (38) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเกิดจากปญหาหนี้เสียดังกลาวขางตน สงผลใหราคาน้ํามันลดลงอยาง รวดเร็ว จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดกวาบารเรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯ ลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ เทานั้น นอกจากนี้ยังเปนเหตุใหราคาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลังลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได สําหรับแนวโนมราคาสินคาเกษตรไทยในป 2552 นี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดคาดการณ ไววา ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทยในป 2552 อยางแนนอน แตเนื่องจากสินคา เกษตรและอาหารยังมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ดังนั้นจึงคาดวาจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ เศรษฐกิจไมสาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม
 39. 39. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (39) ที่วางสําหรับรางแผนภูมิคําตอบ
 40. 40. GAT ความคิดเชื่อมโยง (40) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รหัสคําตอบ 01 การกักตุนอาหาร 02 ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น 03 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน 04 ปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ 05 พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง 06 ราคาขาวโพดสูงขึ้น 07 ราคาขาวสูงขึ้น 08 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น 09 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น 10 เศรษฐกิจโลกถดถอย
 41. 41. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (41) บทความที่ 2 ลุยฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสวางแกปญหาสินคาเกษตร ในภาวะที่ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไมเห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงค เศรษฐกิจของไทยก็ไดรับ ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกดวย จนหนวยงานตางๆ ไดออกมาปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจของปนี้ ลงไปตามกัน ผลกระทบยอมเกิดขึ้นตามมาเปนระลอก และที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือกลุมเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญ ของประเทศ เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาอันเปนระยะที่ยางเขาไตรมาสที่สองของปนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) ไดสรุปสถานการณภาคการเกษตรของไทย ไตรมาสแรกของป 2552 นี้ อัตราการเจริญเติบโต ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง ที่สําคัญตอภาคการเกษตรของไทยก็คือ ทําใหทั่ว โลกลดการใชจายเพื่อการบริโภคลง รวมทั้งทําใหภาพรวมของการสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทําใหเศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัวดวย การชะลอตัว ของเศรษฐกิจดังกลาวก็สงผลโดยตรงอีกทางหนึ่งทําใหปญหาการลดคาใชจายเพื่อการบริโภคและปญหาการ สงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ เกษตรกรไทยตองลําบากแนนอน เมื่อการใชจายเพื่อการบริโภคและการสงออก สินคาเกษตรและอาหารลดลง สิ่งที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือผลกระทบตอราคาพืชผลการเกษตรของไทยคือ ทําใหราคาขาวลดลง รวมทั้งราคายางพารา น้ํามันปาลม และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง นอกจากนี้การที่ภาวะ เศรษฐกิจประเทศคูคาและของไทยชะลอตัว ยังทําใหการลงทุนภาคการเกษตรลดลงดวย จากการยื่นขอรับการ สงเสริมการลงทุนในภาคสินคาเกษตรในชวงไตรมาสแรกนี้ พบวาลดลงถึง 37.3% เลขาธิการ สศก. ยังไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกและราคาสินคาในปนี้ พรอมกับแนะมาตรการแกไข ปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําดวย ตัวอยางเชน มาตรการในการลดปญหาขาวและผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ําคือ ตองเรงสงเสริมการสงออกไป ตลาดที่ยังมีศักยภาพ เชน ตลาดแอฟริกายังคงมีความตองการนําเขาขาวจํานวนมาก สวนมันสําปะหลังก็ควร ขยายการสงออกสูอินเดีย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟลิปปนส ซึ่งเปนตลาดที่ยังมีศักยภาพ อีกมาตรการหนึ่งคือ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี ไปยังประเทศที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ เชน สงเสริมตลาดขาวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีนซึ่งเปนประเทศคูคาที่ยังมีกําลังซื้อ สวนผลิตภัณฑมัน สําปะหลังนอกจากขยายการสงออกดังกลาว ก็ตองเนนการคาใหมีคุณภาพที่ดี สะอาด และลดการปลอมปน รวมทั้งผลักดันการแปรรูปในประเทศเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมดวย ที่สําคัญคือการขยายการ ผลิตเอทานอลในประเทศ เพราะจะชวยดึงผลผลิตเขาสูการแปรรูปไดมากขึ้น
 42. 42. GAT ความคิดเชื่อมโยง (42) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่จะชวยลดปญหาราคาขาวและราคาผลิตภัณฑ มันสําปะหลังตกต่ํา คือ การประกันราคาพืชผลการเกษตร แตเนื่องจากประเทศไทยก็ประสบปญหาเศรษฐกิจ ชะลอตัวเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รายไดภาครัฐก็ลดลงอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชมาตรการและแนว ทางแกไขปญหาหลายๆ วิธีไปพรอมกัน
 43. 43. โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (43) ที่วางสําหรับรางแผนภูมิคําตอบ
 44. 44. GAT ความคิดเชื่อมโยง (44) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รหัสคําตอบ 01 การลดคาใชจายเพื่อการบริโภค 02 การสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง 03 ประกันราคาพืชผลการเกษตร 04 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ํา 05 มาตรการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 06 ราคาขาวลดลง 07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก 08 เศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัว 09 สงเสริมการสงออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ 10 สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี

×