IG&H: PPI zorgt voor nieuw elan in Pensioenmarkt

803 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IG&H: PPI zorgt voor nieuw elan in Pensioenmarkt

  1. 1. Weekblad voor Financiële Dienstverleners week 41 – 13 oktober 2010 20| PENSIOEN/LEVEN FRANS LIEM, STIJN KROONEN, BOB VAN OPSTAL, WERKZAAM BIJ IG&H CONSULTING & INTERIM PPI zorgt voor nieuw elan in pensioenmarkt In twee jaar tijd heeft Banksparen een aandeel van 35 procent op de – voorheen door verzekeraars gedomineerde – markt voor individuele vermogensopbouw gewonnen. Zal de nieuwe premie- pensioeninstelling (PPI) dezelfde impact voor het tweedepijler- pensioen hebben? Of gaat het zo’n vaart niet lopen? M et de nieuwe wetge- ving voor de PPI die vlak voor het zomer- reces door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt een op Banksparen lijkende variant ook voor werkgeverspensi- oen (tweede pijler) mogelijk. Een aantal banken en vermogensbe- heerders hebben al openlijk aange- geven in deze markt te willen stap- pen. Ook buitenlandse partijen tonen interesse. De PPI is gebaseerd op Europese regelgeving, bedoeld om grensover- schrijdend pensioenen te kunnen uitvoeren. De invulling die Neder- land heeft gekozen, zal echter in eerste instantie voor de binnen- landse markt gevolgen hebben omdat het hiermee een stuk een- voudiger wordt voor nieuwe toetre- ders om pensioenen aan te bieden. De zeer omvangrijke Nederlandse pensioenmarkt wordt voor 95 beheerst door zes grote pensioen- uitvoerders en zes pensioenverze- keraars. In Nederland is defined benefit (eindloon of middelloon) de dominante soort. In andere landen is juist defined contribution (beschikbare premieregelingen) het grootst. De verwachting is dat er ook in Nederland een verdere ver- schuiving zal optreden van de DB- naar de DC-markt. In eerste instantie is de PPI vooral interessant voor deze DC-regelin- gen en dan vooral voor werkgevers die niet verplichtgesteld zijn bij een pensioenfonds. Dit betekent dat vooral voor verzekeraars de PPI zal leiden tot extra concurrentie. Aan- vullende (excedent) regelingen bij pensioenfondsen kunnen eventueel ook gebaseerd zijn op DC en er zijn al voorbeelden in de markt van DC- systemen die middelloon verre- gaand simuleren. Het potentiële toepassingsgebied voor de PPI is zo bezien dus veel groter dan alleen de huidige DC-markt. TURBULENTE SECTOR De turbulentie in de financiële markten en ‘reële’ economie houdt langdurig aan. Dit leidt tot slecht voorspelbare beleggingsresultaten. Voor het pensioenvermogen is dit niet gewenst. Na het historisch slechte beleggingsjaar 2008, zijn de rendementen in 2009 behoorlijk aangetrokken. Het totale vermogen van pensioenfondsen is mede door betere performance van aandelen in een jaar tijd sterk gestegen met een bedrag van ruim 100 miljard euro (bron: DNB). Maar één zwa- luw maakt nog geen zomer. Veel belangrijker is de historisch lage markrente. Dit is de reden dat dekkingsgraden zich niet herstel- len. De recent bijgestelde levens- verwachting voor mannen (+3 jaar) en vrouwen (+2 jaar) zet nog meer druk op de pensioenverplichtingen. Tot slot is recent nog een heel pak- ket aan (Europese) wettelijke maat- regelen aan de reeds lange lijst toe- gevoegd. Door de Solvency II richtlijn - die strengere eisen stelt aan financiële en operationele risi- co’s - wordt het voor pensioenver- zekeraars (en mogelijk ook voor de fondsen) nog complexer en duurder om pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. KLANT BEWUSTER ÉN KRITISCHER Werkgevers zijn onder meer door de recessie meer gericht op kosten- beheersing, waardoor zij kritischer zijn geworden ten aanzien van het pensioen. Werkgevers willen waar voor hun geld: voor zichzelf een kostenefficiënte pensioenregeling met een goed presterende pensi- oenuitvoerder en voor hun werkne- mers een goed pensioen. IG&H heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de mening over het pensioen onder 400 mkb-werkge- vers. Het goede nieuws is dat 74 procent van de werkgevers het als hun taak ziet om pensioen aan hun medewerkers aan te bieden. Uit dit onderzoek blijkt bovendien een positief verband tussen grootte van bedrijf en hoe belangrijk het voor werkgevers is pensioen aan te bie- den; voor de grotere bedrijven is een pensioenregeling een ‘must’ omwille van hun positie op de arbeidsmarkt. Ten aanzien van het pensioen wor- den er nog wel behoorlijk wat ver- beterpunten opgegeven. Meer dan de helft (51 procent) van de onder- zochte werkgevers is ontevreden over het rendement van de huidige Vermogensbeheer Verzekeren Pensioen administratie 0,3% - 0,5% TER* 10-30% lager dan geïntegreerde oplossing* €50-€70 per deelnemer per jaar*PPI – ‘stekkerdoos’ Garanties * Bij IG&H bekende quotes uit de markt Vermogensbeheer Verzekeren Pensioenregelingen administratie Verzekerde regeling Premiepensioeninstelling Ontbundeling pensioen bij PPI.
  2. 2. Weekblad voor Financiële Dienstverleners week 41 – 13 oktober 2010 | 21“Waar pensioen als duur en ingewikkeld wordt ervaren, biedt de PPI alle ingrediënten voor een ommezwaai” regeling. Voor de grote meerder- heid (81 procent) is switchen van pensioenregeling echter nog niet concreet aan de orde, vanwege rompslomp en gebrek aan alterna- tieven. Wanneer zich een écht aan- trekkelijk alternatief aanbiedt, met lagere kosten en een hoger rende- ment, zou switchen voor 70 pro- cent een reële optie zijn. Door de nieuwsexplosie rondom pensioenfondsen en hun lage dek- kingsgraden hebben consumenten extra aandacht voor pensioen. Opvallend hierin is de sterke stij- ging van de scepsis gericht op de pensioenfondsen. Het gebrek aan vertrouwen hierin is sinds 1 januari 2010 toegenomen van 19 procent naar 36 procent, waarmee de fond- sen nu in dezelfde categorie zitten als verzekeraars (37 procent). In hetzelfde onderzoek komt verder naar voren dat 41 procent van de consumenten de bank de meest logische aanbieder vindt voor het pensioen (bron: onderzoek GfK/ Montae 2010). BEST OF DIFFERENT WORLDS Per 1 januari 2011 is de PPI naar verwachting een feit. Zoals gezegd zal de PPI in eerste instantie impact hebben op de binnenlandse markt. Nieuwe partijen, zoals ban- ken maar ook buitenlandse pensi- oenaanbieders, kunnen via de PPI eenvoudig toegang krijgen tot de Nederlandse pensioenmarkt. Hier- door zal naar verwachting meer concurrentie en prijsdruk ontstaan. In tegenstelling tot een verzekerde regeling, die bestaat uit een geïnte- greerd aanbod van alle onderdelen van een pensioenoplossing (vermo- gensbeheer, administratie en het afdekken van risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid), is een PPI per definitie ontbundeld (zie figuur). Dit houdt in dat deze onderdelen van pensioenuitvoering gesplitst zijn. De PPI mag een pen- sioenregeling uitvoeren als een beleggingsinstelling, maar mag zelf geen risico’s verzekeren. Ook betreft het puur de opbouwfase. De uitke- ringsinstantie moet op de pensi- oendatum een andere partij zijn. Dit betekent dat er aparte inkoop en pricing op deze onderdelen zal zijn, waardoor de best-of-different worlds mogelijk is: vermogensop- bouw wordt eenvoudig en transpa- rant, waardoor er betere beoorde- ling mogelijk is op rendement en kosten. De verzekeringscomponent kan door een PPI scherp worden onderhandeld en ingekocht met focus op premiestelling. En door de selectie van een goede administra- tieve uitvoeringspartner kan een efficiënt proces en gemak worden geboden. Verder dwingt de PPI eenvoud en standaardisatie af, terwijl het hui- dige pensioenstelsel wordt geken- merkt door een veelheid aan opties die lastig administreerbaar zijn en leiden tot hoge kosten. Waar pensi- oen tot nog toe als duur en inge- wikkeld werd ervaren, biedt de PPI dus alle ingrediënten voor een ommezwaai, door betaalbare en simpele DC-regelingen te onder- steunen die een redelijke mate van zekerheid bieden voor de werkne- mer. Tevens kan er een nieuw modern imago rondom het pensi- oen gecreëerd worden, bijvoorbeeld door deelnemers online en realtime toegang te geven tot hun pensioen- regeling. IMPACT IG&H heeft begin 2010 onderzocht wat de verwachtingen zijn ten aan- zien van de PPI bij de huidige pen- sioenspelers. Conclusie: de menin- gen over de impact zijn nog verdeeld. Het door de huidige aan- bieders verwachte marktaandeel PPI van de nieuwe pensioencon- tracten over vijf jaar toonde een bandbreedte tussen de 1,5 procent en 60 procent. Uit recent onderzoek van IG&H onder 300 pensioenadvi- seurs, blijkt dat 44 procent van de adviseurs verwacht dat de PPI een geduchte concurrent wordt voor pensioenverzekeraars. Daarnaast geeft 90 procent van de onder- zochte adviseurs aan de PPI moge- lijk te gaan adviseren. ANDERS DAN BANKREKENING Nieuwe potentiële spelers zoals BeFrank, Robeco en ABN Amro melden zich al aan. Bovendien kun- nen veel verschillende partijen een PPI oprichten; denk hierbij aan werkgevers, adviseurs en vermo- gensbeheerders, maar ook de meer traditionele partijen als verzeke- raars, pensioenfondsuitvoerders en banken. De PPI valt niet onder het financieel toetsingskader (FTK), wat inhoudt dat er beduidend min- der kapitaal benodigd is. Bovendien zijn er veel uitbestedingsmogelijk- heden. Dit kan voor veel dynamiek en concurrentiedruk zorgen in de huidige pensioenenmarkt. Of de PPI het nieuwe Banksparen voor pensioen zal worden? Waar- schijnlijk zullen de ontwikkelingen hiervoor minder snel gaan. Pensioen is toch echt iets anders dan een bankrekening. Men zal moeten vol- doen aan de Pensioenwet vereisten en tevens is advieskennis nodig van lopende pensioenregelingen. Toch zal de PPI voor nieuw elan zorgen. Welke partijen het beste voor de dag komen is nog even afwachten, want er is groot verschil in uitgangsposi- tie en competenties tussen de diverse potentiële aanbieders. IG&H ziet wel een aantal voorwaar- den waaraan een succesvolle PPI moet voldoen. Allereerst is dit de geloofwaardigheid en betrouwbaar- heid om als solide pensioenpartij op te treden. Ook is marktbereik gericht op de werkgever en advi- seur een absolute must om snel schaal te kunnen creëren. Tot slot is de passie en ambitie om een zeer efficiënte en klantgerichte pensi- oenspeler op te zetten wellicht het allerbelangrijkste. De meningen over het succes van de PPI zijn op dit moment nog verdeeld, maar duidelijk is al wel dat de first movers die snel en adequaat inspe- len op deze nieuwe ontwikkeling in het voordeel zijn. Bob van Opstal. Stijn Kroonen. Frans Liem.

×