Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Συζθτηςη ςτην Άνοιξη, 29-04-2012      Σεραφείμ Αι. Κοτρώτςοσ    Υποψθφιοσ ςτην περιφέρεια Αττικθσ
Τι κάνουμε όλοι εδώ Κυριακάτικα;
Θα αναηθτιςουμε τα κλειδιά για τθνπραγματοποίθςθ ενόσ οράματοσ
Τι είναι θ δθμιουργία, ξανά!• Κόμμα παραγωγικϊν Πολιτϊν και όχι Πολιτικϊν.• Ιδρφκθκε το Μάρτιο του 2012.• Μασ ενϊνει θ επι...
Βαςικζσ μασ αρχζσ• Να κάνουμε τθν Ελλάδα ζνα ςφγχρονο ευρωπαϊκό κράτοσ, αξιοπρεπζσ και παραγωγικό• Προςβλζπουμε ςτθν Ευρω...
Όμορφο είναι το όραμα αλλά πώσ;
Ασ αρχίςουμε επουλώνοντασ τισ πλθγζσ
Περί δικαίου αίςκθμα …• Ειδικό δικαςτιριο από ανϊτατουσ δικαςτικοφσ, για τθν εκδίκαςθ, με ταχείσ ρυκμοφσ, υποκζςεων διαφ...
Δικαιοςφνθ χωρίσ       περιοριςμοφσ• Η δικαιοςφνθ προχωρά χωρίσ … κοινοβουλευτικά εμπόδια (αςυλία)• Άνοιγμα τραπεηι...
Εντάξει, βάλαμε μζςα τουσ εγκλθματίεσ, μετά τι;
Ακόμα κι αν ςε αυτζσ τισ εκλογζσ εκλζξουμε τουσθκικότερουσ και ικανότερουσ, πϊσ βεβαιωνόμαςτεότι κα παραμείνουν τζτοιοι;Ασ...
Εκλογζσ – λειτουργία πολιτεφματοσ• Μείωςθ των βουλευτϊν ςε 200  – 100 εκλζγονται ςε ιςάρικμεσ μονοεδρικζσ  – 100 εκλζγον...
Εκλογζσ – λειτουργία πολιτεφματοσ• Καταργοφνται: θ αμοιβι των βουλευτϊν για ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ και θ ςφνταξθ από αιρε...
Ακόμα και με το τελειότερο πολίτευμα τθσ ΆμεςθσΔθμοκρατίασ που εφαρμόηεται ςτθν Ελβετία, τι μασβεβαιϊνει για τθν ενεργι κα...
Παιδεία• Αποςφνδεςθ τθσ παιδείασ από τθν πολιτικι και τα κόμματα• Η Παιδεία να χαράςςεται (και να διοικείται) από 7μελι ε...
Παιδεία• Η ΠΑΙΔΕΙΑ κεμελιϊνεται ςτισ ζννοιεσ τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ αριςτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ.• ...
Παιδεία και δθμοκρατία με ενεργοφσ ςκεπτόμενουσπολίτεσ εξαςφαλίηουν μια υγιι βάςθ.Πώσ όμωσ ςτο μεταξφ θα περάςουμε τονοικο...
Πριν, μιλιςουμε για τθν επανεκκίνθςθ τθσοικονομίασ,καλό είναι να «επανεκκινιςουμε» τθν κοινιλογικι …
Ασ ςυμφωνιςουμε ςτα βαςικά• Για για μοιραςτεί πλοφτοσ πρζπει πρϊτα να παραχκεί!• Το ουςιαςτικό πρόβλθμά μασ δεν είναι το χ...
Βιώςιμθ ανάπτυξθ τώρα!• Ασ αρχίςουμε από το να μθ διϊχνουμε τθν επιχειρθματικότθτα• Θεςπίηουμε μόνιμο (για 10 χρόνια τουλά...
Οικονομία• Δρακόντειεσ ποινζσ για τθ φοροδιαφυγι - ποινικό αδίκθμα κατά το αμερικανικό πρότυπο - παγίδευςθ των υπόπτων• Α...
Το μνθμόνιο;• Το δίλθμμα ςιμερα δεν είναι μνθμόνιο ι αντιμνθμόνιο, οφτε αριςτερά ι δεξιά, οφτε καν ευρϊ ι δραχμι.• Οι εφ...
Τι είναι το μνθμόνιο;• Είναι θ επικφρωςθ του εκνικοφ μασ διαςυρμοφ από το πολιτικό κατεςτθμζνο.• Περιζχει – λογικά και α...
Πώσ προχωράμε με το μνθμόνιο• Εμείσ κα κάναμε το δικό μασ Ελλθνικό μνθμόνιο εγκαίρωσ και δεν κα είχαμε ςε καμία περίπτωςθ...
Συνταξιοδοτικό: θ κατάςταςθ• Το φψοσ του μακροχρόνιου αναλογιςτικοφ ελλείμματοσ των Ελλθνικϊν ςυντάξεων φαίνεται να υπερβ...
Συνταξιοδοτικό: οι αρχζσ μασ• Δίκτυ προςταςίασ – αλλθλεγγφθ προσ ευάλωτουσ με χρθματοδότθςθ από τθ φορολογία• Μζγιςτθ αντ...
Πολιτικά Κόμματα• Μείωςθ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ ςτο μιςό του μζςου ευρωπαϊκοφ όρου (0,7 € ανά ψιφο ζναντι 10 € ανά ψιφο ...
Κόμματα: Συνζπεια λόγων - ζργων• Κάκε κόμμα οφείλει πριν πάρει μζροσ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ να κατακζςει ςτον Άρειο Πάγο κα...
Πυλώνεσ ανάπτυξησ•  Ποιοτικόσ αςτικόσ, ςυνεδριακόσ, περιφερειακόσ  •  Περιφερειακι εντόσ ςχεδίου ιδιωτικι  και καλάςς...
Στθ «δθμιουργία, ξανά!» ζχουμε μια αδυναμία:Δεν μποροφμε παρά να μιλάμε όπωσ ςκεφτόμαςτε καινα πράττουμε ςφμφωνα με τα λεγ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

δημιουργία, ξανά! συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012

1,025 views

Published on

Κορμός ενημέρωσης για τη νέα πολιτική κίνηση "δημιουργία, ξανά!" από τον Σεραφείμ Αθ. Κοτρώτσο στην Άνοιξη Αττικής.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

δημιουργία, ξανά! συζήτηση στην άνοιξη 29-04-2012

 1. 1. Συζθτηςη ςτην Άνοιξη, 29-04-2012 Σεραφείμ Αι. Κοτρώτςοσ Υποψθφιοσ ςτην περιφέρεια Αττικθσ
 2. 2. Τι κάνουμε όλοι εδώ Κυριακάτικα;
 3. 3. Θα αναηθτιςουμε τα κλειδιά για τθνπραγματοποίθςθ ενόσ οράματοσ
 4. 4. Τι είναι θ δθμιουργία, ξανά!• Κόμμα παραγωγικϊν Πολιτϊν και όχι Πολιτικϊν.• Ιδρφκθκε το Μάρτιο του 2012.• Μασ ενϊνει θ επικυμία για μια Ελλάδα Διαφάνειασ, Αξιοκρατίασ, Δικαιοςφνθσ, Δθμιουργίασ και Κοινισ Λογικισ.• Αςυμβίβαςτοι με τθ διαφκορά, τον παλαιοκομματιςμό και τουσ εκπροςϊπουσ του χωρίσ καμιά εξαίρεςθ.• Απόλυτθ διαφάνεια ςτα οικονομικά : Ζςοδα-ζξοδα ςτο διαδίκτυο, ορκωτοί λογιςτζσ για οικονομικό ζλεγχο.• Ζχει δθμοκρατικά διαμορφϊςει και δθμοςιεφςει ςτο διαδίκτυο κζςεισ ςτα περιςςότερα κεντρικά πολιτικά ηθτιματα, με ςυνοχι και ςτόχευςθ. Δεν φοβάται να πει τθν άποψθ τθσ και δεν χαϊδεφει αυτιά.
 5. 5. Βαςικζσ μασ αρχζσ• Να κάνουμε τθν Ελλάδα ζνα ςφγχρονο ευρωπαϊκό κράτοσ, αξιοπρεπζσ και παραγωγικό• Προςβλζπουμε ςτθν Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ, παρ’ όλεσ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει• Ανυπομονοφμε να αποκαταςτιςουμε τθ βακιά τραυματιςμζνθ ςχζςθ Πολιτείασ – Πολίτθ• Εγκακίδρυςθ πολιτικοφ πολιτιςμοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά επιτρζποντασ ςυλλογικι και ατομικι πρόοδο
 6. 6. Όμορφο είναι το όραμα αλλά πώσ;
 7. 7. Ασ αρχίςουμε επουλώνοντασ τισ πλθγζσ
 8. 8. Περί δικαίου αίςκθμα …• Ειδικό δικαςτιριο από ανϊτατουσ δικαςτικοφσ, για τθν εκδίκαςθ, με ταχείσ ρυκμοφσ, υποκζςεων διαφκοράσ• 7μελισ ςφνκεςθ με κλιρωςθ μεταξφ των Αρεοπαγιτϊν, εφετϊν και των 10 αρχαιοτζρων προζδρων πρωτοδικϊν.• Ετυμθγορία τελεςίδικθ και απόφαςθ άμεςα εκτελεςτζα.
 9. 9. Δικαιοςφνθ χωρίσ περιοριςμοφσ• Η δικαιοςφνθ προχωρά χωρίσ … κοινοβουλευτικά εμπόδια (αςυλία)• Άνοιγμα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν – διμευςθ αδικαιολόγθτων αξιϊν• Κατάργθςθ τθσ παραγραφισ για πράξεισ κακουργθματικοφ χαρακτιρα
 10. 10. Εντάξει, βάλαμε μζςα τουσ εγκλθματίεσ, μετά τι;
 11. 11. Ακόμα κι αν ςε αυτζσ τισ εκλογζσ εκλζξουμε τουσθκικότερουσ και ικανότερουσ, πϊσ βεβαιωνόμαςτεότι κα παραμείνουν τζτοιοι;Ασ θεραπεφςουμε την πληγωμζνη μασδημοκρατία!
 12. 12. Εκλογζσ – λειτουργία πολιτεφματοσ• Μείωςθ των βουλευτϊν ςε 200 – 100 εκλζγονται ςε ιςάρικμεσ μονοεδρικζσ – 100 εκλζγονται από ψθφοδζλτιο επικρατείασ – Ο εκλογζασ ζχει μια ψιφο για τθν κάκε κατθγορία• Θεςπίηεται ανϊτατο όριο κθτείασ 12 ετϊν• Αςυμβίβαςτο βουλευτι – υπουργοφ• Ουςιαςτικι ανεξαρτθςία όλων των εξουςιϊν και ζλεγχοσ• Εκνικά και τοπικά δθμοψθφίςματα
 13. 13. Εκλογζσ – λειτουργία πολιτεφματοσ• Καταργοφνται: θ αμοιβι των βουλευτϊν για ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ και θ ςφνταξθ από αιρετά αξιϊματα.• Καταργείται θ βουλευτικι αςυλία. Για πολιτικά ηθτιματα ασ τθ ηθτά ο ίδιοσ αν εγκρίνεται από τα 2/3 τθσ βουλισ.• Κανζνασ δεν μπορεί να είναι υποψιφιοσ βουλευτισ αν δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 5 χρόνια εργαςίασ ςε οποιονδιποτε – μθ πολιτικό – χϊρο.• Στακερι θμερομθνία εκλογϊν κάκε 4 χρόνια.
 14. 14. Ακόμα και με το τελειότερο πολίτευμα τθσ ΆμεςθσΔθμοκρατίασ που εφαρμόηεται ςτθν Ελβετία, τι μασβεβαιϊνει για τθν ενεργι και υπεφκυνθ ςτάςθ τωνπολιτϊν ;Ασ επενδφςουμε ςτην παιδεία!
 15. 15. Παιδεία• Αποςφνδεςθ τθσ παιδείασ από τθν πολιτικι και τα κόμματα• Η Παιδεία να χαράςςεται (και να διοικείται) από 7μελι επιτροπι «ςοφϊν» ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν διακεκριμζνοι Ζλλθνεσ πνευματικοί άνκρωποι, κακθγθτζσ, διανοοφμενοι, οι δφο εκ των οποίων κα πρζπει να είναι κακθγθτζσ ςε Πανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ ι/και των ΗΠΑ.• Οι πρϊτοι 7 «ςοφοί» κα επιλεγοφν με διακομματικι απόφαςθ. Η Βουλι κα μπορεί να αλλάξει τθν ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ με απόφαςθ των 2/3 του ςϊματοσ.
 16. 16. Παιδεία• Η ΠΑΙΔΕΙΑ κεμελιϊνεται ςτισ ζννοιεσ τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ αριςτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ.• Καλλιζργεια τθσ κρίςθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά.• Κςεσ ευκαιρίεσ – ελεφκερθ επιλογι μεκόδου - διαρκισ αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ.• Επζνδυςθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ωσ κεμζλιο του ςυςτιματοσ.• Δυνατότθτα ίδρυςθσ και ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων.
 17. 17. Παιδεία και δθμοκρατία με ενεργοφσ ςκεπτόμενουσπολίτεσ εξαςφαλίηουν μια υγιι βάςθ.Πώσ όμωσ ςτο μεταξφ θα περάςουμε τονοικονομικό ςκόπελο;
 18. 18. Πριν, μιλιςουμε για τθν επανεκκίνθςθ τθσοικονομίασ,καλό είναι να «επανεκκινιςουμε» τθν κοινιλογικι …
 19. 19. Ασ ςυμφωνιςουμε ςτα βαςικά• Για για μοιραςτεί πλοφτοσ πρζπει πρϊτα να παραχκεί!• Το ουςιαςτικό πρόβλθμά μασ δεν είναι το χρζοσ, αλλά ο μθχανιςμόσ που το δθμιουργεί.• Η ευθμερία μασ ιταν «πλαςτι».• Βριςκόμαςτε ςτθν 30θ κζςθ τιμϊν και αμοιβϊν και ςτθν 90θ (πίςω από FYROM, Βουλγαρία, Μποτςουάνα ...) ανταγωνιςτικότθτασ. Πουκενά αυτά δεν απζχουν τόςο …• Είναι εγκλθματικό να εξιςωκοφν μόνο προσ τα κάτω!• Οι επενδφςεισ δεν ζρχονται με παρακλιςεισ και ταξίδια υπουργϊν, αλλά μόνεσ τουσ όταν διαπιςτωκεί ευνοϊκό κλίμα, φιλικό περιβάλλον, ςτακερότθτα και προοπτικι κερδοφορίασ.
 20. 20. Βιώςιμθ ανάπτυξθ τώρα!• Ασ αρχίςουμε από το να μθ διϊχνουμε τθν επιχειρθματικότθτα• Θεςπίηουμε μόνιμο (για 10 χρόνια τουλάχιςτον) φορολογικό νόμο 30 ςελίδων το πολφ, με ςυντελεςτι φόρου 15%• Απλι νομοκεςία – ταχεία ίδρυςθ / αδειοδότθςθ επιχειριςεων.• Πλιρθσ θλεκτρονικοποίθςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ – ο πολίτθσ και θ επιχείρθςθ δεν ςυναλλάςςεται με τον υπάλλθλο• Παραμονι ςτο ευρϊ - καινοτόμεσ προςεγγίςεισ για ρευςτότθτα, παραγωγικζσ επενδφςεισ και διαχείριςθ χρζουσ• Εξυγίανςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ – αξιοποίθςθ του πλοφτου τθσ χϊρασ
 21. 21. Οικονομία• Δρακόντειεσ ποινζσ για τθ φοροδιαφυγι - ποινικό αδίκθμα κατά το αμερικανικό πρότυπο - παγίδευςθ των υπόπτων• Αςυλία ςε όποιον καταγγείλει χρθματιςμό κρατικοφ λειτουργοφ.• Πλιρθσ διαφάνεια ςε κάκε ευρϊ που ξοδεφει το Δθμόςιο.• Κατάργθςθ εμποδίων και μονοπωλίων – κράτοσ που επιτθρεί και επιβάλει τθν τιρθςθ των κανόνων κι όχι που εμποδίηει τθ δθμιουργικότθτα• Σχζςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ κράτουσ – επιχείρθςθσ με κοινό ςτόχο τθν πρόοδο και τθν ευθμερία
 22. 22. Το μνθμόνιο;• Το δίλθμμα ςιμερα δεν είναι μνθμόνιο ι αντιμνθμόνιο, οφτε αριςτερά ι δεξιά, οφτε καν ευρϊ ι δραχμι.• Οι εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ ιταν επιλογζσ των κυβερνόντων.• Το μνθμόνιο εν πολλοίσ δεν εφαρμόηεται!• Κωδικοποίθςι του ςε 63 ερωτιςεισ αποκαλφπτει τθν πλάνθ γφρω από αυτό.
 23. 23. Τι είναι το μνθμόνιο;• Είναι θ επικφρωςθ του εκνικοφ μασ διαςυρμοφ από το πολιτικό κατεςτθμζνο.• Περιζχει – λογικά και απαραίτθτα μζτρα που ανζφεραν και αναφζρουν για δεκαετίεσ τα προγράμματα μεγάλων αςτικϊν κομμάτων, αλλά δεν εφαρμόηουν! – απαράδεκτουσ δανειακοφσ όρουσ και διαδικαςίεσ που μασ κάνουν να ντρεπόμαςτε – κοντόφκαλμα μζτρα μειωμζνθσ αποτελεςματικότθτασ
 24. 24. Πώσ προχωράμε με το μνθμόνιο• Εμείσ κα κάναμε το δικό μασ Ελλθνικό μνθμόνιο εγκαίρωσ και δεν κα είχαμε ςε καμία περίπτωςθ φτάςει ςτθν κατάςταςθ του «μπροσ γκρεμόσ και πίςω ρζμα»,• κα το κζταμε υπ‘ όψιν του ελλθνικοφ λαοφ, εξθγϊντασ γιατί πρζπει να γίνουν αυτά που ζπρεπε να ζχουν γίνει.• Τϊρα πρζπει επειγόντωσ πρϊτα να αποδείξουμε ςτουσ εταίρουσ ότι είμαςτε ςοβαροί, αξιόπιςτοι και προχωράμε• Μετά μποροφμε να ξαναγράψουμε το δικό μασ μνθμόνιο• Στο μεςοδιάςτθμα χρειαηόμαςτε γριγορεσ και εφςτοχεσ κινιςεισ κι όχι ψζματα ι λεονταριςμοφσ.
 25. 25. Συνταξιοδοτικό: θ κατάςταςθ• Το φψοσ του μακροχρόνιου αναλογιςτικοφ ελλείμματοσ των Ελλθνικϊν ςυντάξεων φαίνεται να υπερβαίνει το 300% του Ακακάριςτου Εκνικοφ Προϊόντοσ (ΑΕΠ).• Πεδίο άκρατου λαϊκιςμοφ: τα 3 «δεν», οι αλλεπάλλθλεσ παλινωδίεσ επί 20 τουλάχιςτον χρόνια.• Άδικο (ςχζςθ ειςφορϊν / απολαβϊν), αδιαφανζσ (ποφ πάνε τα χριματά μου;), επιρρεπζσ ςτισ πολιτικζσ ορζξεισ.• Οι φτωχότεροι χρθματοδοτοφν τουσ πλουςιότερουσ!!!
 26. 26. Συνταξιοδοτικό: οι αρχζσ μασ• Δίκτυ προςταςίασ – αλλθλεγγφθ προσ ευάλωτουσ με χρθματοδότθςθ από τθ φορολογία• Μζγιςτθ ανταποδοτικότθτα των ειςφορϊν• Μακροχρόνια διατιρθςθ ςτακερϊν ειςφορϊν• Μείγμα αναδιανεμθτικοφ και κεφαλαιοποιθτικοφ ςυςτιματοσ• Πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθ διαρκϊσ αυξανόμενθ μακροηωία• Να παρζχει τθ δυνατότθτα ελεφκερων επιλογϊν αςφαλιςμζνου
 27. 27. Πολιτικά Κόμματα• Μείωςθ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ ςτο μιςό του μζςου ευρωπαϊκοφ όρου (0,7 € ανά ψιφο ζναντι 10 € ανά ψιφο ςιμερα)• Υποχρεωτικά να ζχουν ιςοςκελιςμζνο προχπολογιςμό (ςιμερα οφτε καν εκδίδουν ιςολογιςμό).• Όχι πάνω από 20% χριςθ δανείων, με εγγφθςθ από τα μζλθ κι όχι από … μελλοντικζσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ• Άμεςθ δθμοςιοποίθςθ κάκε εςόδου και εξόδου• Διενεργείται αναδρομικόσ ζλεγχοσ από ορκωτοφσ λογιςτζσ και δικαςτικοφσ λειτουργοφσ ςτα οικονομικά των κομμάτων από το 1974. Όπου υπάρχουν αδιαφανείσ ςυναλλαγζσ ςχθματίηεται δικογραφία.
 28. 28. Κόμματα: Συνζπεια λόγων - ζργων• Κάκε κόμμα οφείλει πριν πάρει μζροσ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ να κατακζςει ςτον Άρειο Πάγο και να αναρτιςει ταυτόχρονα ςτο διαδίκτυο, πλιρεισ προτάςεισ, τεκμθριωμζνεσ με αρικμοφσ και δεδομζνα, ακριβϊσ όπωσ γίνεται ςτουσ διαγωνιςμοφσ ανάκεςθσ ενόσ π.χ. αρχιτεκτονικοφ ζργου.• Για να τισ ςυντάξει κα ζχει πλιρθ και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε όλα τα αρχεία του κράτουσ, ςτο Γενικό Λογιςτιριο, ςτθν Τράπεηα Ελλάδοσ, ςτα πάντα.• Π.χ.: όχι «κα πατάξουμε τθ φοροδιαφυγι» αλλά: κα πάρουμε αυτά τα ςυγκεκριμζνα μζτρα, που δεςμευόμαςτε ότι κα αποφζρουν τόςα ζςοδα, από αυτζσ τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ, ςε αυτόν τον ςυγκεκριμζνο χρόνο, με εξαμθνιαία πρόοδο ςε τετραετι ορίηοντα.• Αν υςτεριςει πλθρϊνει τθ διαφορά υπζρ του Δθμοςίου – ωσ ριτρα – από το Ταμείο του κόμματοσ με πρόςκετθ ριτρα για τον Υπουργό που χειρίηεται το ανάλογο κζμα.• Το κλιβερό αςτείο με τθν καμζνθ γθ που παραλαμβάνει κάκε κυβζρνθςθ ϊςτε να χρθςιμοποιείται ωσ άλλοκι για να κάνει ςτροφι 180 μοιρϊν από τισ προεκλογικζσ τθσ υποςχζςεισ κα ςταματιςει μια για πάντα!
 29. 29. Πυλώνεσ ανάπτυξησ• Ποιοτικόσ αςτικόσ, ςυνεδριακόσ, περιφερειακόσ • Περιφερειακι εντόσ ςχεδίου ιδιωτικι και καλάςςιοσ τουριςμόσ, κρουαηιζρα και πολεοδόμθςθ και οικιςτικι ανάπτυξθ χαμθλισ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ και παγκόςμια προβολι υποδομζσ τουσ τθσ• Ναυτιλία • Ανάπτυξθ ειδικϊν υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν και οικοδομικισ τεχνογνωςίασ, ιδιαίτερα ςε βιοκλιματικά ι• Υγιι και αειφόρα αγροτικι ανάπτυξθ με αυτάρκθ ενεργειακά κτιρια παραγωγι και τυποποίθςθ που ςυνδζεται με τθν μεςογειακι διατροφι και τα υψθλισ • Ανάπτυξθ ποιοτικϊν ιατρικϊν υπθρεςιϊν διατροφικισ αξίασ προϊόντα κλίμακασ και του ιατρικοφ τουριςμοφ • Δθμιουργία πρότυπων οικιςμϊν για τθ φιλοξενία• Ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ επενδφςεισ ςτθν αλλοδαπϊν 3θσ θλικίασ ενζργεια, ανανεϊςιμεσ πθγζσ και τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ • Νζα Παιδεία που κα ςθκϊςει το βάροσ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων αυτϊν τθν επόμενθ 20ετία και κα αναδείξει παράλλθλα τθν Νζα• Πολιτιςμό Ελλάδα ςε διεκνζσ κζντρο Σπουδϊν ςτισ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ.• Μεταποίθςθ υψθλισ εξειδίκευςθσ, και παραδοςιακζσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ • Πλθροφορικι• Φαρμακοβιομθχανία
 30. 30. Στθ «δθμιουργία, ξανά!» ζχουμε μια αδυναμία:Δεν μποροφμε παρά να μιλάμε όπωσ ςκεφτόμαςτε καινα πράττουμε ςφμφωνα με τα λεγόμενά μασ.

×