Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. mp lh sjlvlaetvvyv ii-1

206 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. mp lh sjlvlaetvvyv ii-1

  1. 1. Čítaj, pochop a použi! Základná škola, Malokarpatské námestie 1, BratislavaMETODICKÝ A PRACOVNÝ LIST SLJ/VLA/ETV/VYV - II.- 1Predmet: Slovenský jazyk /Vlastiveda/ Etická výchova / Výtvarná výchovaRočník: druhýPrepojenie s učivom: Samohlásky, Zdvorilostné frázy, Cesta do školy a domov.Cieľ: Orientovať sa v texte, vyhľadať informácie v texte, chápať výrazové prostriedky textu. Vedieť vyhľadávať v texte samohlásky. Poznať pravidlá slušného správaniaPomôcky: tabuľa, kartičky so samohláskami, farbičky, kartičky s vetami, kartičky s obrázkami, pracovné listy pre žiakovPostup: 1. Zopakujeme si učivo o samohláskach rozhovorom so žiakmi. Priložíme si kartičky so samohláskami na tabuľu. Povieme si na každú samohlásku básničku : Adam v škole nesedel, abecedu nevedel, prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. Eva ide s Editou, za zelenou rakytou, vydávaj sa Evka, veď si veľká dievka. Išiel Ivo po pivo, točili ho nakrivo, málo piva mali, samú penu dali. Oľga sedí s Olinou, pod zelenou dubinou, ... U ... 2. Zahráme sa hru, kde deti tvoria slová na danú samohlásku. Slová si napíšeme na tabuľu. Čítame ich spoločne, jednotlivo, slová vyslabikujeme a vyhláskujeme. Samohlásky podčiarkneme červenou. Deti sa nemajú prekrikovať, upozorníme ich na slušné správanie – preklenieme týmto na učivo ETV. 3. Zopakujeme si frázy; poprosiť, poďakovať, slušne sa opýtať ... Porozprávame sa o slušnom správaní na verejnosti pri cestovaní. Využijeme obrázkové kartičky s témou Ako sa správať v dopravných prostriedkoch. Na našich obrázkoch máme viacero detí a dospelých, ktorí sú k iným ľahostajní alebo až bezohľadní. Vieš ich všetkých vyhľadať? Vieš, čo robia nesprávne? Ako by si sa v takých situáciách správal ty? 4. Rozdáme žiakom pracovné listy a prečítame si spoločne text z pracovného listu, povieme si stručne obsah. Vysvetlíme si prípadné nejasnosti. Žiaci si prečítajú text samostatne a pracujú v pracovnom liste č. 1 aj 2. 5. Po skončení práce si spoločne povieme správne odpovede.Vyhodnotenie – riešenie pracovného listu č. 1.1:Dnes som prvýkrát sám cestoval zo školy domov električkou. Nebývam ďaleko, sú to len trizastávky. Na zastávku prifrčala električka, tak som nastúpil. Uvidel som voľné sedadlo, taksom si sadol. Električka vyrazila zo zastávky a zrazu sa pri mne zjavila starenka, ktorá sajednou rukou opierala o paličku, druhou sa držala, aby nespadla. Milo sa na mňa pozrela a ja
  2. 2. som hneď vedel, čo mám urobiť. Vyskočil som a ponúkol jej svoje miesto: "Nech sa páči."Milo sa na mňa pozrela a povedala: "Ďakujem."(Upravené podľa : časopis: Adamko, ročník VI, apríl 2010)1. Akým dopravným prostriedkom cestoval chlapec?Správna odpoveď : električkou ( príp. električka)2. Zakrúžkuj správnu odpoveď: a) cestoval do školy b) cestoval na návštevu c) cestoval domov d) cestoval z domuSprávna odpoveď : c) cestoval domov3. Vypíš všetky samohlásky zo slova, ktoré povedala babička:Správna odpoveď : a, u, e4. Vo vete: Na zastávku prifrčala električka, tak som nastúpil. nahraď slovo prifrčala iným vhodným slovom :Správna odpoveď: prišla, prihrmela a. i.5. Zo slovíčok nám vypadli samohlásky, doplň ich: a) električka c) pozrela b) domov d) milo Pomôcka: domov, pozrela, električka, milo6. Doplň z textu: nebývam ďaleko, sú to ...Správna odpoveď: len tri zastávky7. Zakrúžkuj správnu odpoveď, ako sa babička poďakovala chlapcovi. a) Si milý, ďakujem. b) Je to od teba pekné. c) Ďakujem d) Ďakujem, si dobre vychovaný. Správna odpoveď: c) Ďakujem.Vyhodnotenie – riešenie pracovného listu č. 1.2:Slová z osemsmerovky :nastúpil sadol mňaďakujem nebývam milostarenka sám pozrela
  3. 3. I Ď A S Á M M A N A S T Ú P I L E K A A I O L E B U D R O Z O I Ý J O E U R E O V E L N A E U U A M A K E L A Y M Ň A A I A I OÚloha č. 2 – Žiak má nakresliť do rámu dopravný prostriedok. Žiak kreslí farbičkami alebo voskovkami. Možno predložiť kartičky s dopravnými prostriedkamiPoužité zdroje:časopis: Adamko, ročník VI, apríl 2010Príloha : PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA SJL/VLA/ETV/VYV – II. – 1.1. PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKA SJL/VLA/ETV/VYV – II. – 1.2. OBRÁZKY SJL/VLA/ETV/VYV – II. – 1 – 1,2,3,4,5,6,7,8

×